KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) oraz standardem US OSHA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) oraz standardem US OSHA"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) oraz standardem US OSHA Nr dokumentu: MSDS0066UK, Nr wydania: 10, Data: Identyfikacja preparatu, Identyfikacja producenta Identyfikacja preparatu Nazwa produktu Oznaczenie producenta Identyfikacja producenta Producent SOLO Spray do testowania czujek dymu SOLO A3 XXX; SOLO A4 XXX No Climb Products Limited, Edison House, 163 Dixons Hill Road, Welham Green, Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingom Tel +44 (0) ; Fax +44 (0) Identyfikacja zagrożeń Zagrożenia dla człowieka Inhalacja: Wdychanie oparów tego produktu może powodować niewielkie podrażnienia nosa, gardła oraz górnych dróg oddechowych. Nadmierna ekspozycja, będąca wynikiem użycia kilku pojemników w krótkim okresie czasu w słabo wentylowanym pomieszczeniu, może powodować bóle głowy, nudności, efekt znieczulenia ogólnego oraz prowadzić do ograniczenia ilości tlenu w atmosferze z powodu oparów cięższych od powietrza. Skóra i oczy: Kontakt z oczami może powodować niewielkie podrażnienia. Długotrwałe rozpylanie bezpośrednio na skórę może powodować gwałtowne, miejscowe ochłodzenie z objawami odmrożenia. Pozostałe zagrożenia: Produkt ten jest sklasyfikowany jako niepalny aerozol. Podgrzanie pojemnika do temperatury wyższej od 50 o C może doprowadzić do jego wybuchu (pojemnik pod ciśnieniem). 3. Skład i informacja o składnikach Składniki Numer CAS Zakres stężeń % Symbole bezpieczeństwa Mieszanina alkoholi Mieszanina 1-20 R36, R11, F HFC 134a (1,1,1, Brak Tetrafluoroethane) Mieszanina 20

2 % łatwopalnych składników 4. Pierwsza pomoc W przypadku kontaktu z oczami: Podnieść powieki, przemyć dużą ilością wody. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli podrażnienia nie ustąpią. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć wodą z mydłem. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli podrażnienia nie ustąpią. W przypadku spożycia: Mało prawdopodobne do wystąpienia w przypadku aerozolu. Jeżeli mimo wszystko nastąpi jego spożycie, należy przepłukać usta dużą ilością wody oraz unikać połknięcia. W przypadku podrażnienia dróg oddechowych: Zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieregularnego oddechu, wykwalifikowany personel powinien udzielić pomocy. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Szczególne zagrożenie pożarem lub wybuchem W przypadku normalnego użytkowania oraz w momencie poddania testom wybuchu/palenia, definiowanym przez Dyrektywy EC oraz US DOT, nie stwierdzono wpływu produktu na spalanie oraz został sam sklasyfikowany jako niepalny. Jakkolwiek produkt zawiera do 20% substancji łatwopalnych, co w efekcie może prowadzić do wystąpienia niewielkiego ryzyka zagrożenia pożarowego, jeżeli pojemniki znajdują się w jego pobliżu. Środki gaśnicze W przypadku dużych pożarów należy użyć piany gaśniczej, CO 2 lub proszku gaśniczego. Nieodpowiednie środki gaśnicze Zwarty strumień wody. Specjalne procedury gaszenia pożaru Pojemniki znajdujące się w pobliżu ognia spryskiwać wodą w celu ich schłodzenia. Przenieść pojemniki z dala od ognia bez narażania personelu na zagrożenie. Strażacy muszą być wyposażeni w niezależny aparat tlenowy. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności W przypadku niekontrolowanego wycieku (np. z kilku pojemników jednocześnie) należy wyprowadzić ludzi z miejsca, gdzie nastąpił wyciek oraz dokonać jego przewietrzenia. Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do wprowadzenia do cieków wodnych. Metody oczyszczania

3 Zapewnić odpowiednią wentylację w celu odparowania substancji lotnych. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu przed rozpoczęciem usuwania wycieku. Sprawdzać obecność łatwopalnych oparów oraz zawartość tlenu. Usunąć pozostałą ciecz przy pomocy odpowiedniego materiału wchłaniającego i umieścić w odpowiednim pojemniku. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z preparatem Przechowywać pojemnik z dala od źródeł ciepła, iskrzenia oraz pozostałych źródeł zapłonu. Zawartość pojemnika pod ciśnieniem nie przebijać oraz nie otwierać pojemnika po jego opróżnieniu pojemnik może zawierać śladowe ilości produktu, które mogą być łatwopalne. Magazynowanie Przestrzegać zasad umieszczonych na opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego oraz nie przechowywać w temperaturze wyższej od 50 o C (122 o F). Nie przechowywać z kwasami oraz z czynnikami utleniającymi. Bezpieczny sposób użycia Unikać spożycia. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy jeśli to możliwe, należy robić regularne przerwy podczas korzystania z preparatu. Nie należy wdychać oparów. Postępować ostrożnie zgodnie ze wskazówkami na etykiecie używać wyłącznie z dozownikami SOLO. 8. Kontrola narażania i środki ochrony indywidualnej Wartości graniczne narażania HFC 134a (1,1,1, 2- Tetrafluoroethane) 1000ppm / 4240mg / m3 (8h TWA - średnia ważona w czasie). Ochrona dróg oddechowych Nie są wymagane żadne środki ochrony podczas normalnego użycia produktu. Mechaniczna wentylacja zalecana jest podczas użycia produktu w ciasnych pomieszczeniach jeżeli nie jest to możliwe, należy robić regularne przerwy w celu zaczerpnięcia świeżego powietrza. Ochrona osobista Należy używać osobistych środków ochrony, stosownych do zadania oraz warunków, w którym jest wykonywane. 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Poniższe informacje dotyczą 1,1,1,2 - Tetrafluoroethane, głównego składnika produktu: Gęstość pary (powietrze = 1) 5.26 kg/m3 (0.328 lb/ft3)

4 Rozpuszczalność w wodzie (25 o C, 77 o F) Temperatura topnienia Temperatura wrzenia (760mmHg) Temperatura zapłonu Ciśnienie pary (20 o C, 68 o F) 0.15% wagi -101 o C ( o F) o C (-15.7 o F) Niepalny 70 psig Poniższe informacje dotyczą aerozolu jako całego produktu: Postać Kolor Powstający osad Zapach Ciśnienie Gęstość Temperatura zapłonu Gęstość pary (powietrze = 1) Rozpuszczalność w wodzie Łatwopalność Aerozol (pojemnik pod ciśnieniem) Bezbarwny Czysty, o niskiej zawartości tłuszczu, szybko odparowujący Łagodny, 20 o C (68 o F) ~6 bar (~ o C (122 o F)~11 bar (~ o C (68 o F)~1.02 g/ml (63.67 lb/ft3) 12 o C (~ 54 o F) Większa od 1 Częściowo mieszający się Niepalny, bez samozapłonu 10. Stabilność i reaktywność Stabilność Produkt jest stabilny w temperaturze 0 40 o C ( o F) oraz pod ciśnieniem atmosferycznym. Warunki, których należy unikać Wysoka temperatura, bezpośrednie działanie światła słonecznego. Substancje, których należy unikać Silne utleniacze i kwasy, zasady oraz metale alkaliczne. Niebezpieczne produkty rozkładu W momencie zapłonu produkt rozkłada się na tlenki węgla. 11. Informacje toksykologiczne W czasie normalnego użycia produkt stanowi małe ryzyko dla zdrowia człowieka. Główne skutki podrażnienia Skóra, oczy, układ oddechowy: Podrażnienie poprzez wchłanianie oraz gwałtowne parowanie cieczy. Ostra toksyczność Nadmierna ekspozycja może w umiarkowany sposób podrażniać skórę, oczy oraz błonę śluzową. Wdychanie w słabo wentylowanych pomieszczeniach może powodować mdłości, ból głowy, wymioty oraz utratę koordynacji. Przewlekła toksyczność Częste wdychanie w słabo wentylowanych pomieszczeniach może powodować choroby układu oddechowego, jak zapalenie gardła.

5 Istniejące schorzenia wątroby, nerek oraz serca mogą ulec pogorszeniu poprzez częstą, nadmierną ekspozycję. Dodatkowe informacje 8 h TWA (średnia ważona w czasie) OEL (wartość graniczna narażenia w miejscu pracy) UK dla HFC 134a: 1000ppm. 12. Informacje ekologiczne Mobilność Ponad 90% składników to produkty lotne, dzięki czemu istnieje możliwość ich gwałtownego rozprzestrzeniania się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pozostałe składniki są rozpuszczalne w wodzie. Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt ulega szybkiej biodegradacji. Rozpylane gazy nie zawierają chloru, ulegają szybkiej degradacji w troposferze oraz nie niszczą warstwy ozonowej. Ekotoksyczność Brak jest danych dotyczących szkodliwego wpływu na środowisko wodne. Pozostałe informacje GWP dla okresu 100 lat W odniesieniu do CO2= 1 ODP Żywotność atm. VOC HFC 134a Nie 13. Postępowanie z odpadami Utylizacja odpadów Należy postępować zgodnie z przepisami lokalnymi oraz obowiązującymi w danym kraju. Nie należy przebijać oraz palić pojemnika. 14. Informacje o transporcie Nazwa przewozowa: Aerozol, niepalny; produkt oznaczony jako ORM-D (Other Regulated Materials-Domestic) w przypadku transportu ograniczonej ilości opakowań (<30kg lub 66lb) (USA) Numer UN: 1950 Transport lądowy (ADR/RID): Klasa: 2.2 gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem Oznaczenie ADR: 5 o A Transport morski (IMDG):

6 Referencja IMDG (Wydanie 2000) Vol.2 strona 93, UN1950; Aerozole Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA): Klasa: Informacje dotyczące przepisów prawnych Określenie zgodnie z wytycznymi dyrektyw EC Produkt ten został sklasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EC oraz prawem, w tym HSE Approved Supply List (L142) oraz regulacjami CHIP (UK). Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa Brak Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpiecznym preparatem S2 Chronić przed dziećmi S3 Przechowywać w chłodnym miejscu S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Określenie zgodnie z Kodeksem Przepisów Federalnych (US Code of Federal Regulations) MSDS ma zastosowanie do OSHAs Hazard Communication Rule, 29 CFR U.S Superfund and Reauthorization Act (SARA) Title III, 1986 reporting requirements: Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)/SUPERFUND ilość podlegająca zgłoszeniu (40 CFR 117,302). Żaden z chemikaliów nie znajduje się w 40 CFR tabela Sekcja 302/304- Substancje wyjątkowo niebezpieczne (40 CFR 355). Żaden ze składników nie stanowi zagrożenia według Sekcji 302/304. Sekcja 311/312 Wymagania stawiane karcie charakterystyki (40 CFR 370). W naszej ocenie zagrożenia, produkt ten powinien być zgłaszany zgodnie z następującymi zagrożeniami EPA: Natychmiastowe zagrożenie dla zdrowia (podrażnienie); Gwałtowne rozszczelnienie (sprężony gaz). Sekcja Toxic Chemical Release Reporting (Szczegółowa lista toksycznych chemikaliów 40 CFR 372). Produkt ten nie zawiera żadnych substancji chemicznych znajdujących się liście toksycznych chemikaliów. U.S Toxic Substances Control Act (TSCA). Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie TSCA. Federal Water Pollution Control Act (40 CFR ). Produkt ten nie zawiera żadnych substancji chemicznych znajdujących się liście toksycznych substancji mogących zanieczyścić środowisko. Zanieczyszczenie środowiska morskiego (49 CFR , Dodatek B). Komponenty produktu nie są sklasyfikowane jako substancje mogące zanieczyścić środowisko morskie.

7 California Proposition 65. Żaden ze składników produktu nie znajduje się liście California Proposition 65. Określenie ryzyka NFPA. (1) Pożar; (1) Zdrowie; (1) Reaktywność 16. Inne informacje 1. Nowa karta charakterystyki 17/01/01 2. Informacje o składzie, zmiana danych dotyczących transportu wodnego 06/07/01 3. Zmiana temperatury zapłonu 24/07/01 4. a) Usunięcie odwołania 20 oraz n.o.s. do sekcji 14 (IATA rewizja 43) 25/04/02 b) IMDG (sekcja 14) zmiana na Vol:2 strona 93, UN1950; Aerozole c) Dodanie przyrostka kodu kraju do MSDS Reference No 5. Rewizja poprawki CHIP 3 (sekcja 16) 25/06/03 6. Zmiana adresu 10/12/03 7. Sekcja 2 usunięcie odwołania do R38, Sekcja 8, PPE oświadczenie 18/08/05 Sekcja 15 zwroty R - usunięcie podrażnienie skóry. S zwroty dodano S26 8. Sekcja 9 Rozpuszczalność w wodzie zmieniono na 0.15%. 06/11/06 Poprawiono temperaturę topnienia i wrzenia. Sekcja 11: dodano zwroty TWA/OEL oraz opisy 9. Sekcja 15 usunięcie odwołania do R36 i R37 22/05/ Zmiana strony 1 Dyrektywy Komisji 03/06/09 Sekcja 8 dodano OEL (Occupational Exposure Limit) Dane produktu zawarte w danym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie uważa się za prawdziwe w momencie opublikowania. Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności zawartych danych.

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA - IDENTYFIKACJA PRODUKTU KARTA DANYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA. LP Oznaczenie handlowe Dostawca Producent

KARTA TECHNICZNA - IDENTYFIKACJA PRODUKTU KARTA DANYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA. LP Oznaczenie handlowe Dostawca Producent KARTA TECHNICZNA - IDENTYFIKACJA PRODUKTU KARTA DANYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA LP Oznaczenie handlowe Dostawca Producent 1. VERO TRAVERTINO PONTECK Sp. Z o.o. 37-500 Jarosław, ul.spółdzielcza 6 POLSKA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F12

KARTA CHARAKTERYSTYKI STYCCOBOND F12 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna F1427 SBF12/12 1.2.

Bardziej szczegółowo

1.2 Informacja o wytwórcy/ dostawcy Importer/dystrybutor

1.2 Informacja o wytwórcy/ dostawcy Importer/dystrybutor Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk Antibac płyn do dezynfekcji rąk Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 11.05.2009

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 22/12/2010 - Wersja nr 2 z dnia: 06/09/2012 Str. 1 / 12 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Kod produktu: HAMRON BIKE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol Aktualizacja 03/08/2012 Weryfikacja 8 Data zastępuje 03/08/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo