AlphaPlus C12-14 Blend

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AlphaPlus C12-14 Blend"

Transkrypt

1 AlphaPlus C12-14 Blend SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacja o wyrobie Nazwa handlowa : AlphaPlus C12-14 Blend Firma : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Miejscowy : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Numer telefonu alarmowego: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Zdrowie: (Ameryka Północna) (dla rozmów międzynarodowych) Transport: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Wydział Odpowiedzialny : Grupa bezpieczeństwa i toksyczności produktu Adres Strona Internetowa : SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja substancji lub mieszaniny ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008 Zagrożenie spowodowane aspiracją, Kategoria 1 Numer Karty: /14 H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

2 Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Produkt szkodliwy R65: Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności : H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. : Reagowanie: P301 + P310 P331 Magazynowanie: P403 + P235 Usuwanie: P501 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: alpha Olefin C12 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Wzór cząsteczkowy : Mixture Mieszaniny Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna CAS-No. EC-No. Index No Klasyfikacja (67/548/EWG) Klasyfikacja (ROZPORZĄDZEN IE (WE) NR 1272/2008) Stężenie [wt%] Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Numer Karty: /14

3 Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Porady ogólne : Usunąć z zagrożonej strefy. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Materiał ten może powodować poważne, potencjalnie śmiertelne zapalenie płuc w przypadku wypicia bądź zwymiotowania W przypadku wdychania : Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku kontaktu z oczami : W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłukać wodą. W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjąć ubranie. : Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. W przypadku połknięcia : Zachować drożność dróg oddechowych. NIE prowokować wymiotów. Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Temperatura zapłonu : 77 C (77 C) oszacowany Temperatura samozapłonu : 226 C (226 C) oszacowany Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków : Dwutlenek węgla (CO2). : Silny strumień wody. : W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Dalsze informacje : Ze względów bezpieczeństwa w przypadku pożaru pojemniki powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach. Stosować rozpyloną wodę do chłodzenia zamkniętych pojemników. Ochrona przed pożarem i : Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub innych rozżarzonych Numer Karty: /14

4 eksplozją materiałach. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Użyć środków ochrony osobistej. Zapewnić wystarczającą wentylację. : Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. Metody oczyszczania : Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie Postępowanie z substancją/preparatem Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się Wytyczne ochrony przeciwpożarowej : Unikać tworzenia się aerozolu. Nie wdychać oparów/pyłu. Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania. Zapewnić wystarczającą ilość powietrza i/lub wentylację w miejscu pracy. Usunąć wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. : Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub innych rozżarzonych materiałach. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Magazynowanie Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Nie palić. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Stosować się do zaleceń na etykiecie. Instalacje elektryczne/urządzenia muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa technicznego. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy LT Komponentai Pagrindas, bazė Vertė Kontrolės parametrai Pastaba LT OEL IPRD 350 mg/m3 LT OEL TPRD 500 mg/m3 LT OEL IPRD 350 mg/m3 LT OEL TPRD 500 mg/m3 Środki techniczne Numer Karty: /14

5 Przy projektowaniu technicznych środków kontroli i wyborze osobistego wyposażenia ochronnego wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenia przez tę substancję (patrz Sekcja 2), obowiązujące dopuszczalne wielkości ekspozycji, operacje robocze i obecność innych substancji w miejscu pracy. Jeśli techniczne środki kontroli lub praktyki zawodowe są niewystarczające do zapobieżenia ekspozycji na szkodliwe stężenia tej substancji, zaleca się używanie wymienionego niżej wyposażenia ochrony osobistej. Użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i ograniczenia dostarczone razem z wyposażeniem, ponieważ ochrona jest zwykle zapewniona przez ograniczony czas lub w określonych okolicznościach. Środki ochrony indywidualnej. Ochronę dróg oddechowych : Nosić zatwierdzony przez NIOSH powietrzny aparat oddechowy, chyba że system wentylacji lub inne techniczne środki kontroli wystarczają do utrzymywania minimalnej zawartości tlenu rzędu 19,5% pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. Nosić zatwierdzony przez NIOSH aparat oddechowy zapewniający ochronę podczas pracy z tą substancją, jeśli wystąpić mogą szkodliwe jej stężenia w powietrzu, np.: aparat oddechowy z filtrem powietrza do par organicznych. Używać nadciśnieniowego powietrznego aparatu oddechowego, jeśli istnieje możliwość niekontrolowanego uwalniania, wielkości ekspozycji nie są znane, lub w innych okolicznościach, w których aparaty oddechowe z filtrem nie zapewniają wystarczającej ochrony przed tą substancją. Ochronę rąk : Przydatność dla określonego stanowiska pracy powinna być przedyskutowana z producentami rękawic ochronnych. Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas kontaktu. Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia. Ochrona oczu : Butelka z czystą wodą do przemywania oczu. Szczelne gogle. Ochrona skóry i ciała : Wybierz ochronę ciała w zależności od jego rodzaju, stężenia i ilości niebezpiecznych substancji i specyfiki miejsca pracy. Nosić zgodnie z przeznaczeniem:. Ubranie ze środkiem opóźniającym palenie. Obuwie chroniące przed środkami chemicznymi. Środki higieny : Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Postać Stan fizyczny Barwa Dane bezpieczeństwa : Ciecz : Ciecz : czysty, bezbarwny Numer Karty: /14

6 Temperatura zapłonu : 77 C (77 C) oszacowany Dolna granica wybuchowości Górna granica wybuchowości : 0,5 %(V) : 5,4 %(V) Właściwości utleniające : nie Temperatura samozapłonu : 226 C (226 C) oszacowany Wzór cząsteczkowy Masa cząsteczkowa ph Temperatura topnienia Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Prężność par : Mixture : Nie dotyczy : Nie dotyczy : -13 C (-13 C) : 213 C (213 C) : 6,00-20,00 Pa w 25 C (25 C) Gęstość względna : 0,75 Gęstość Rozpuszczalność w wodzie Lepkość kinematyczna : 0,75 G/ML w 25 C (25 C) : Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych; nierozpuszczalny w wodzie. : 1,3-1,9 cst w 40 C (40 C) Względna gęstość oparów : 6,4 (Powietrze = 1.0) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Stabilność chemiczna : Tę substancję uważa się za stabilną w normalnych warunkach otoczenia i przewidywanych warunkach temperatury i ciśnienia przy jej składowaniu i postępowaniu z nią. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać : Ciepło, ogień i iskry. Czynniki, których należy unikać : Może reagować z tlenem i silnymi utleniaczami, takimi jak chlorany, azotany, nadtlenki itd. Numer Karty: /14

7 Inne informacje SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne : Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. Toksyczność ostrą - droga pokarmowa : LD50: > mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samiec Metoda: Metoda stałej dawki LD50: > mg/kg Gatunek: szczur Płeć: Męski i żeński Metoda: Metoda stałej dawki Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe : LC50: ppm Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: szczur Płeć: samiec Atmosfera badawcza: para Metoda: Wytyczne OECD 403 w sprawie prób Toksyczność ostrą - po naniesieniu na skórę : LD50: > mg/kg Gatunek: królik Płeć: Męski i żeński Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób LD50: > mg/kg Gatunek: królik Płeć: Męski i żeński Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób Podrażnienie skóry : Brak podrażnienia skóry Brak podrażnienia skóry Powtarzający się lub długotrwały kontakt skóry z mieszaniną może powodować jej odtłuszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Podrażnienie oczu Numer Karty: /14

8 : Brak podrażnienia oczu Brak podrażnienia oczu Działanie uczulające : Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Toksyczność dawki powtórzonej : Gatunek: szczur, Męski i żeński Płeć: Męski i żeński Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: 13 wk Ilość ekspozycji: daily NOEL: mg/kg Metoda: Wytyczna OECD 408 Gatunek: szczur, Męski i żeński Płeć: Męski i żeński Sposób podania dawki: Wdychanie Dawka: 0, 300, 1000, 3000 ppm Czas ekspozycji: 13 wk Ilość ekspozycji: 6 hrs/d, 5 d/wk NOEL: 3000 ppm Metoda: Wytyczna OECD 413 Gatunek: szczur, samica Płeć: samica Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days NOEL: 100 mg/kg Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 Gatunek: szczur, samiec Płeć: samiec Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 Narażone organy: Nerka Szkodliwe działanie na rozrodczość : Gatunek: szczur Płeć: samiec Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, or 1000 mg/kg Numer Karty: /14

9 Czas ekspozycji: 44 D Ilość ekspozycji: daily Metoda: Wytyczna OECD 412 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samica Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, or 1000 mg/kg Czas ekspozycji: D Ilość ekspozycji: daily Metoda: Wytyczna OECD 412 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samiec Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samica Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Toksyczność przy wdychaniu : Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) : Rakotwórczość: Nie określono Mutagenność: Badania kultur bakteryjnych lub komórek zwierzęcych nie wykazały skutków mutagennych. Teratogenność: Nie określono Szkodliwe działanie na rozrodczość: Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków dla rozrodczości. Rakotwórczość: Nie określono Mutagenność: Badania kultur bakteryjnych lub komórek zwierzęcych nie wykazały skutków mutagennych. Teratogenność: Nie określono Szkodliwe działanie na rozrodczość: Brak toksyczności dla reprodukcji AlphaPlus C12-14 Blend Dalsze informacje : Rozpuszczalniki mogą wysuszać skórę. Numer Karty: /14

10 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność dla ryb : Brak toksyczności na granicy rozpuszczalności LL50: > mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) próba półstatyczna Substancja badana: tak Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Badano dyspersję wodną. Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych : Brak toksyczności na granicy rozpuszczalności EC50: > mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Substancja badana: tak Metoda: Wytyczne OECD 202 w sprawie prób Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Badano dyspersję wodną. Toksyczność dla alg : Brak toksyczności na granicy rozpuszczalności EC50: > mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Selenastrum capricornutum (algi) próba statyczna Substancja badana: tak Metoda: Wytyczne OECD 201 w sprawie prób Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Badano dyspersję wodną. Biodegradowalność : 74,1-80 % Okres próbny: 28 d Metoda: Wytyczne OECD 301 w sprawie prób Zakłada się, że ta substancja może łatwo ulegać biodegradacji. : Łatwo biodegradowalny zgodnie z odpowiednim testem OECD. Wyniki oceny właściwości PBT : niezaklasyfikowana substancja PBT, niezaklasyfikowana substancja vpvb Numer Karty: /14

11 Dodatkowe informacje ekologiczne : niezaklasyfikowana substancja PBT, niezaklasyfikowana substancja vpvb : Brak dostępnych danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Informacje w tej karcie informacyjnej materiału (MSDS) odnoszą się wyłącznie do wysyłanego produktu. Użytkować tę substancję zgodnie z przeznaczeniem lub poddać ją recyklingowi, jeśli jest to możliwe. Ta substancja, jeśli trzeba się jej pozbyć, może spełniać kryteria odpadów niebezpiecznych określone przezamerykańską agencję EPA według klasyfikacji RCRA (40 CFR 261), lub inne przepisy stanowe i lokalne. Do podjęcia właściwych ustaleń konieczny może być pomiar niektórych właściwości fizycznych i analiza objętych regulacją składników. Jeśli ta substancja zostanie zaklasyfikowana jako odpady niebezpieczne, prawo federalne wymaga jej utylizacji w koncesjonowanych zakładach utylizacji niebezpiecznych odpadów. Wyrób Zanieczyszczone opakowanie : Nie usuwać odpadów do ścieków. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Przekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. : Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć jak nieużywany produkt. Nie używać ponownie pustych pojemników. Nie spalać i nie ciąć palnikiem pustych beczek. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Przedstawione tutaj instrukcje dotyczące transportu odnoszą się wyłącznie do transportu masowego i mogą nie mieć zastosowania do opakowańnie masowych (patrz definicja ustawowa). W celu uzyskania informacjina temat ewentualnych dodatkowych wymagań dotyczących transportu (takich jak nazwy techniczne itp.) należy odnosić się do odpowiednich krajowych lub międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących dóbr niebezpiecznych. Dlatego też, zawarte tu informacje mogą nie zawsze być zgodne z opisem materiału wymaganym w konosamencie. Temperatury zapłonu materiału podane w karcie charakterystyki i w konosamencie mogą nieznacznie się różnić. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., COMBUSTIBLE LIQUID, III IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. Numer Karty: /14

12 ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) UN9003, SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 C AND NOT MORE THAN 100 C, 9 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Inne informacje : alpha-olefins (C6 C18) mixtures (n), S.T. 2, Cat. X SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Krajowe prawodawstwo Akty prawne w zakresie zapobiegania poważnym awariom : 96/82/EC Aktualizacja: 2003 Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania Stan zgłoszenia Europa REACH : Na wykazie lub w zgodności z wykazem USA TSCA : Na wykazie TSCA Kanada DSL : Wszystkie składniki produktu są na kanadyjskiej liście DSL. Australia AICS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Nowa Zelandia NZIoC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Japonia ENCS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Korea KECI : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Filipiny PICCS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Chiny IECSC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Numer Karty: /14

13 SEKCJA 16: Inne informacje NFPA Klasyfikacja : Zagrożenie dla zdrowia: 1 Zagrożenia pożarowe: 2 Zagrożenie związane z reaktywnością: Dalsze informacje Numer wpisu MSDS: : 6747 Znaczące zmiany, wprowadzone od ostatniej wersji, zostały zaznaczone na marginesie. Wersja zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje w tej karcie informacyjnej materiału (MSDS) odnoszą się wyłącznie do wysyłanego produktu. Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście. ACGIH AICS DSL Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki Amerykańska Konferencja LD50 Dawka śmiertelna 50% (LD50) Higienistów Przemysłowych (ACGIH) Australijski Wykaz Substancji LOAEL Najniższy poziom obserwowanych Chemicznych (AICS) skutków (LOAEL) Krajowy Wykaz Substancji, NFPA National Fire Protection Agency Kanada (DSL) (Krajowa Agencja ds. Ochrony Numer Karty: /14 Przeciwpożarowej - NFPA) Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny & Pracy (NIOSH) NDSL Międzynarodowy Wykaz Substancji, Kanada (NDSL) NIOSH CNS Ośrodkowy układ nerwowy NTP National Toxicology Program (Narodowy Program Toksykologiczny) CAS Chemical Abstract Service (Rejestr związków chemicznych - CAS) NZloC Nowozelandzki Wykaz Substancji Chemicznych (NZIoC) EC50 Effective Concentration (stężenie skuteczne) NOAEL Poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków (NOAEL) EC50 Stężenie skuteczne 50% (EC50) NOEC Nieobserwowany skutek stężenia Narzędzie EOSCA do ogólnego scenariusza narażenia Europejskie Stowarzyszenie Chemikaliów dla Przemysłu Wydobywczego Ropy Naftowej (European Oilfield Specialty Chemicals Association; OSHA PEL (NOEC) Administracja Bezpieczeństwa & Higieny Pracy Permissible Exposure Limit (limit dopuszczalnej ekspozycji)

14 EINECS MAK Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych (EIECS) Wartości maksymalnego stężenia Niemcy Globalny System Zharmonizowany (GHS) PICCS PRNT Filipiński Wykaz Związków i Substancji Chemicznych (PICCS) Uznany za nietoksyczny GHS RCRA Resource Conservation Recovery Act (Ustawa o odzyskiwaniu i zachowaniu zasobów) >= Większe lub równe STEL Short-term Exposure Limit (limit IC50 IARC IECSC ENCS KECI Stężenie powodujące inhibicję medialną (IC50) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Chiński Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych (IECSC) Japoński Wykaz Istniejących i Nowych Substancji Chemicznych (ENCS) Koreański Wykaż Istniejących Substancji Chemicznych (KECI) SARA TLV TWA TSCA UVCB krótkookresowej ekspozycji) Superfund Amendments and Reauthorization Act (Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń) Threshold Limit Value (wartość limitu progowego) Time Weighted Average (średnia ważona w czasie) Toxic Substance Control Act (Ustawa o kontroli substancji toksycznych) Substancje o nieznanym zmiennym składzie, złożone produkty reakcji albo materiały biologiczne <= Mniejsze lub równe WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System (System informacyjny materiałów niebezpiecznych w miejscu pracy) LC50 Stężenie śmiertelne 50% (LC50) Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 R65 R66 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Numer Karty: /14

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol Enduron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol EDGE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SKINMAN SOFT Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo