AlphaPlus C12-14 Blend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AlphaPlus C12-14 Blend"

Transkrypt

1 AlphaPlus C12-14 Blend SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacja o wyrobie Nazwa handlowa : AlphaPlus C12-14 Blend Firma : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Miejscowy : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Numer telefonu alarmowego: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Zdrowie: (Ameryka Północna) (dla rozmów międzynarodowych) Transport: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Wydział Odpowiedzialny : Grupa bezpieczeństwa i toksyczności produktu Adres Strona Internetowa : SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja substancji lub mieszaniny ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008 Zagrożenie spowodowane aspiracją, Kategoria 1 Numer Karty: /14 H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

2 Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Produkt szkodliwy R65: Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności : H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. : Reagowanie: P301 + P310 P331 Magazynowanie: P403 + P235 Usuwanie: P501 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: alpha Olefin C12 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Wzór cząsteczkowy : Mixture Mieszaniny Składniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna CAS-No. EC-No. Index No Klasyfikacja (67/548/EWG) Klasyfikacja (ROZPORZĄDZEN IE (WE) NR 1272/2008) Stężenie [wt%] Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Numer Karty: /14

3 Xn; R65-R66 Asp. Tox. 1; H Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Porady ogólne : Usunąć z zagrożonej strefy. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Materiał ten może powodować poważne, potencjalnie śmiertelne zapalenie płuc w przypadku wypicia bądź zwymiotowania W przypadku wdychania : Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku kontaktu z oczami : W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłukać wodą. W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjąć ubranie. : Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. W przypadku połknięcia : Zachować drożność dróg oddechowych. NIE prowokować wymiotów. Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Temperatura zapłonu : 77 C (77 C) oszacowany Temperatura samozapłonu : 226 C (226 C) oszacowany Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków : Dwutlenek węgla (CO2). : Silny strumień wody. : W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Dalsze informacje : Ze względów bezpieczeństwa w przypadku pożaru pojemniki powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach. Stosować rozpyloną wodę do chłodzenia zamkniętych pojemników. Ochrona przed pożarem i : Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub innych rozżarzonych Numer Karty: /14

4 eksplozją materiałach. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Użyć środków ochrony osobistej. Zapewnić wystarczającą wentylację. : Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. Metody oczyszczania : Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie Postępowanie z substancją/preparatem Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się Wytyczne ochrony przeciwpożarowej : Unikać tworzenia się aerozolu. Nie wdychać oparów/pyłu. Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania. Zapewnić wystarczającą ilość powietrza i/lub wentylację w miejscu pracy. Usunąć wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. : Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub innych rozżarzonych materiałach. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Magazynowanie Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Nie palić. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Stosować się do zaleceń na etykiecie. Instalacje elektryczne/urządzenia muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa technicznego. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy LT Komponentai Pagrindas, bazė Vertė Kontrolės parametrai Pastaba LT OEL IPRD 350 mg/m3 LT OEL TPRD 500 mg/m3 LT OEL IPRD 350 mg/m3 LT OEL TPRD 500 mg/m3 Środki techniczne Numer Karty: /14

5 Przy projektowaniu technicznych środków kontroli i wyborze osobistego wyposażenia ochronnego wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenia przez tę substancję (patrz Sekcja 2), obowiązujące dopuszczalne wielkości ekspozycji, operacje robocze i obecność innych substancji w miejscu pracy. Jeśli techniczne środki kontroli lub praktyki zawodowe są niewystarczające do zapobieżenia ekspozycji na szkodliwe stężenia tej substancji, zaleca się używanie wymienionego niżej wyposażenia ochrony osobistej. Użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i ograniczenia dostarczone razem z wyposażeniem, ponieważ ochrona jest zwykle zapewniona przez ograniczony czas lub w określonych okolicznościach. Środki ochrony indywidualnej. Ochronę dróg oddechowych : Nosić zatwierdzony przez NIOSH powietrzny aparat oddechowy, chyba że system wentylacji lub inne techniczne środki kontroli wystarczają do utrzymywania minimalnej zawartości tlenu rzędu 19,5% pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. Nosić zatwierdzony przez NIOSH aparat oddechowy zapewniający ochronę podczas pracy z tą substancją, jeśli wystąpić mogą szkodliwe jej stężenia w powietrzu, np.: aparat oddechowy z filtrem powietrza do par organicznych. Używać nadciśnieniowego powietrznego aparatu oddechowego, jeśli istnieje możliwość niekontrolowanego uwalniania, wielkości ekspozycji nie są znane, lub w innych okolicznościach, w których aparaty oddechowe z filtrem nie zapewniają wystarczającej ochrony przed tą substancją. Ochronę rąk : Przydatność dla określonego stanowiska pracy powinna być przedyskutowana z producentami rękawic ochronnych. Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas kontaktu. Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia. Ochrona oczu : Butelka z czystą wodą do przemywania oczu. Szczelne gogle. Ochrona skóry i ciała : Wybierz ochronę ciała w zależności od jego rodzaju, stężenia i ilości niebezpiecznych substancji i specyfiki miejsca pracy. Nosić zgodnie z przeznaczeniem:. Ubranie ze środkiem opóźniającym palenie. Obuwie chroniące przed środkami chemicznymi. Środki higieny : Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Postać Stan fizyczny Barwa Dane bezpieczeństwa : Ciecz : Ciecz : czysty, bezbarwny Numer Karty: /14

6 Temperatura zapłonu : 77 C (77 C) oszacowany Dolna granica wybuchowości Górna granica wybuchowości : 0,5 %(V) : 5,4 %(V) Właściwości utleniające : nie Temperatura samozapłonu : 226 C (226 C) oszacowany Wzór cząsteczkowy Masa cząsteczkowa ph Temperatura topnienia Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Prężność par : Mixture : Nie dotyczy : Nie dotyczy : -13 C (-13 C) : 213 C (213 C) : 6,00-20,00 Pa w 25 C (25 C) Gęstość względna : 0,75 Gęstość Rozpuszczalność w wodzie Lepkość kinematyczna : 0,75 G/ML w 25 C (25 C) : Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych; nierozpuszczalny w wodzie. : 1,3-1,9 cst w 40 C (40 C) Względna gęstość oparów : 6,4 (Powietrze = 1.0) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Stabilność chemiczna : Tę substancję uważa się za stabilną w normalnych warunkach otoczenia i przewidywanych warunkach temperatury i ciśnienia przy jej składowaniu i postępowaniu z nią. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać : Ciepło, ogień i iskry. Czynniki, których należy unikać : Może reagować z tlenem i silnymi utleniaczami, takimi jak chlorany, azotany, nadtlenki itd. Numer Karty: /14

7 Inne informacje SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne : Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. Toksyczność ostrą - droga pokarmowa : LD50: > mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samiec Metoda: Metoda stałej dawki LD50: > mg/kg Gatunek: szczur Płeć: Męski i żeński Metoda: Metoda stałej dawki Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe : LC50: ppm Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: szczur Płeć: samiec Atmosfera badawcza: para Metoda: Wytyczne OECD 403 w sprawie prób Toksyczność ostrą - po naniesieniu na skórę : LD50: > mg/kg Gatunek: królik Płeć: Męski i żeński Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób LD50: > mg/kg Gatunek: królik Płeć: Męski i żeński Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób Podrażnienie skóry : Brak podrażnienia skóry Brak podrażnienia skóry Powtarzający się lub długotrwały kontakt skóry z mieszaniną może powodować jej odtłuszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Podrażnienie oczu Numer Karty: /14

8 : Brak podrażnienia oczu Brak podrażnienia oczu Działanie uczulające : Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Toksyczność dawki powtórzonej : Gatunek: szczur, Męski i żeński Płeć: Męski i żeński Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: 13 wk Ilość ekspozycji: daily NOEL: mg/kg Metoda: Wytyczna OECD 408 Gatunek: szczur, Męski i żeński Płeć: Męski i żeński Sposób podania dawki: Wdychanie Dawka: 0, 300, 1000, 3000 ppm Czas ekspozycji: 13 wk Ilość ekspozycji: 6 hrs/d, 5 d/wk NOEL: 3000 ppm Metoda: Wytyczna OECD 413 Gatunek: szczur, samica Płeć: samica Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days NOEL: 100 mg/kg Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 Gatunek: szczur, samiec Płeć: samiec Sposób podania dawki: Doustnie Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 Narażone organy: Nerka Szkodliwe działanie na rozrodczość : Gatunek: szczur Płeć: samiec Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, or 1000 mg/kg Numer Karty: /14

9 Czas ekspozycji: 44 D Ilość ekspozycji: daily Metoda: Wytyczna OECD 412 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samica Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, or 1000 mg/kg Czas ekspozycji: D Ilość ekspozycji: daily Metoda: Wytyczna OECD 412 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samiec Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Gatunek: szczur Płeć: samica Sposób podania dawki: Dieta Dawka: 0, 100, 500, 1000 mg/kg Czas ekspozycji: days Metoda: Wytyczna testowa OECD 423 NOAEL Parent: mg/kg NOAEL F1: mg/kg Toksyczność przy wdychaniu : Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) : Rakotwórczość: Nie określono Mutagenność: Badania kultur bakteryjnych lub komórek zwierzęcych nie wykazały skutków mutagennych. Teratogenność: Nie określono Szkodliwe działanie na rozrodczość: Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków dla rozrodczości. Rakotwórczość: Nie określono Mutagenność: Badania kultur bakteryjnych lub komórek zwierzęcych nie wykazały skutków mutagennych. Teratogenność: Nie określono Szkodliwe działanie na rozrodczość: Brak toksyczności dla reprodukcji AlphaPlus C12-14 Blend Dalsze informacje : Rozpuszczalniki mogą wysuszać skórę. Numer Karty: /14

10 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność dla ryb : Brak toksyczności na granicy rozpuszczalności LL50: > mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) próba półstatyczna Substancja badana: tak Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Badano dyspersję wodną. Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych : Brak toksyczności na granicy rozpuszczalności EC50: > mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Substancja badana: tak Metoda: Wytyczne OECD 202 w sprawie prób Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Badano dyspersję wodną. Toksyczność dla alg : Brak toksyczności na granicy rozpuszczalności EC50: > mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Selenastrum capricornutum (algi) próba statyczna Substancja badana: tak Metoda: Wytyczne OECD 201 w sprawie prób Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Badano dyspersję wodną. Biodegradowalność : 74,1-80 % Okres próbny: 28 d Metoda: Wytyczne OECD 301 w sprawie prób Zakłada się, że ta substancja może łatwo ulegać biodegradacji. : Łatwo biodegradowalny zgodnie z odpowiednim testem OECD. Wyniki oceny właściwości PBT : niezaklasyfikowana substancja PBT, niezaklasyfikowana substancja vpvb Numer Karty: /14

11 Dodatkowe informacje ekologiczne : niezaklasyfikowana substancja PBT, niezaklasyfikowana substancja vpvb : Brak dostępnych danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Informacje w tej karcie informacyjnej materiału (MSDS) odnoszą się wyłącznie do wysyłanego produktu. Użytkować tę substancję zgodnie z przeznaczeniem lub poddać ją recyklingowi, jeśli jest to możliwe. Ta substancja, jeśli trzeba się jej pozbyć, może spełniać kryteria odpadów niebezpiecznych określone przezamerykańską agencję EPA według klasyfikacji RCRA (40 CFR 261), lub inne przepisy stanowe i lokalne. Do podjęcia właściwych ustaleń konieczny może być pomiar niektórych właściwości fizycznych i analiza objętych regulacją składników. Jeśli ta substancja zostanie zaklasyfikowana jako odpady niebezpieczne, prawo federalne wymaga jej utylizacji w koncesjonowanych zakładach utylizacji niebezpiecznych odpadów. Wyrób Zanieczyszczone opakowanie : Nie usuwać odpadów do ścieków. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Przekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. : Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć jak nieużywany produkt. Nie używać ponownie pustych pojemników. Nie spalać i nie ciąć palnikiem pustych beczek. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Przedstawione tutaj instrukcje dotyczące transportu odnoszą się wyłącznie do transportu masowego i mogą nie mieć zastosowania do opakowańnie masowych (patrz definicja ustawowa). W celu uzyskania informacjina temat ewentualnych dodatkowych wymagań dotyczących transportu (takich jak nazwy techniczne itp.) należy odnosić się do odpowiednich krajowych lub międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących dóbr niebezpiecznych. Dlatego też, zawarte tu informacje mogą nie zawsze być zgodne z opisem materiału wymaganym w konosamencie. Temperatury zapłonu materiału podane w karcie charakterystyki i w konosamencie mogą nieznacznie się różnić. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., COMBUSTIBLE LIQUID, III IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. Numer Karty: /14

12 ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) NIE OBJĘTY REGULACJĄ PRZEZ TEN URZĄD JAKO SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA LUB TOWARY NIEBEZPIECZNE DO TRANSPORTU. No aquatic toxicity at the limit of solubility. ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) UN9003, SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 C AND NOT MORE THAN 100 C, 9 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Inne informacje : alpha-olefins (C6 C18) mixtures (n), S.T. 2, Cat. X SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Krajowe prawodawstwo Akty prawne w zakresie zapobiegania poważnym awariom : 96/82/EC Aktualizacja: 2003 Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania Stan zgłoszenia Europa REACH : Na wykazie lub w zgodności z wykazem USA TSCA : Na wykazie TSCA Kanada DSL : Wszystkie składniki produktu są na kanadyjskiej liście DSL. Australia AICS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Nowa Zelandia NZIoC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Japonia ENCS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Korea KECI : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Filipiny PICCS : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Chiny IECSC : Na wykazie lub w zgodności z wykazem Numer Karty: /14

13 SEKCJA 16: Inne informacje NFPA Klasyfikacja : Zagrożenie dla zdrowia: 1 Zagrożenia pożarowe: 2 Zagrożenie związane z reaktywnością: Dalsze informacje Numer wpisu MSDS: : 6747 Znaczące zmiany, wprowadzone od ostatniej wersji, zostały zaznaczone na marginesie. Wersja zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje w tej karcie informacyjnej materiału (MSDS) odnoszą się wyłącznie do wysyłanego produktu. Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście. ACGIH AICS DSL Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki Amerykańska Konferencja LD50 Dawka śmiertelna 50% (LD50) Higienistów Przemysłowych (ACGIH) Australijski Wykaz Substancji LOAEL Najniższy poziom obserwowanych Chemicznych (AICS) skutków (LOAEL) Krajowy Wykaz Substancji, NFPA National Fire Protection Agency Kanada (DSL) (Krajowa Agencja ds. Ochrony Numer Karty: /14 Przeciwpożarowej - NFPA) Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny & Pracy (NIOSH) NDSL Międzynarodowy Wykaz Substancji, Kanada (NDSL) NIOSH CNS Ośrodkowy układ nerwowy NTP National Toxicology Program (Narodowy Program Toksykologiczny) CAS Chemical Abstract Service (Rejestr związków chemicznych - CAS) NZloC Nowozelandzki Wykaz Substancji Chemicznych (NZIoC) EC50 Effective Concentration (stężenie skuteczne) NOAEL Poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków (NOAEL) EC50 Stężenie skuteczne 50% (EC50) NOEC Nieobserwowany skutek stężenia Narzędzie EOSCA do ogólnego scenariusza narażenia Europejskie Stowarzyszenie Chemikaliów dla Przemysłu Wydobywczego Ropy Naftowej (European Oilfield Specialty Chemicals Association; OSHA PEL (NOEC) Administracja Bezpieczeństwa & Higieny Pracy Permissible Exposure Limit (limit dopuszczalnej ekspozycji)

14 EINECS MAK Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych (EIECS) Wartości maksymalnego stężenia Niemcy Globalny System Zharmonizowany (GHS) PICCS PRNT Filipiński Wykaz Związków i Substancji Chemicznych (PICCS) Uznany za nietoksyczny GHS RCRA Resource Conservation Recovery Act (Ustawa o odzyskiwaniu i zachowaniu zasobów) >= Większe lub równe STEL Short-term Exposure Limit (limit IC50 IARC IECSC ENCS KECI Stężenie powodujące inhibicję medialną (IC50) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Chiński Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych (IECSC) Japoński Wykaz Istniejących i Nowych Substancji Chemicznych (ENCS) Koreański Wykaż Istniejących Substancji Chemicznych (KECI) SARA TLV TWA TSCA UVCB krótkookresowej ekspozycji) Superfund Amendments and Reauthorization Act (Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń) Threshold Limit Value (wartość limitu progowego) Time Weighted Average (średnia ważona w czasie) Toxic Substance Control Act (Ustawa o kontroli substancji toksycznych) Substancje o nieznanym zmiennym składzie, złożone produkty reakcji albo materiały biologiczne <= Mniejsze lub równe WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System (System informacyjny materiałów niebezpiecznych w miejscu pracy) LC50 Stężenie śmiertelne 50% (LC50) Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 R65 R66 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Numer Karty: /14

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.10 Przejrzano dnia 2013-05-03. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 1.10 Przejrzano dnia 2013-05-03. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacja o wyrobie Nazwa handlowa : Nr WENumer rejestru Nazwa Chemiczna CAS-No. EC-No. Index No. ETHYLENE 74-85-1 200-815-3

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwy handlowej : numer identyfikacyjny : 61174 Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek czyszczący Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 GSB ekologiczny konserwant w proszku KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 1.0 Przejrzano dnia 28.10.2015 Wydrukowano 28.10.2015 dnia 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Zastosowanie preparatu : Brise Aerozol Pine : Odświeżacz powietrza w aerozolu. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o., ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

TasteEssentials(TM) Zielona herbata Substancja smakowa / Aromat Wersja 2.0 Przejrzano dnia 24 SEP 2013 Wydrukowano dnia 30 OCT 2013

TasteEssentials(TM) Zielona herbata Substancja smakowa / Aromat Wersja 2.0 Przejrzano dnia 24 SEP 2013 Wydrukowano dnia 30 OCT 2013 Dystrybutor: Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska tel. (48/77)4721500, fax (48/77)4721600 kod towaru: 509796 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE Spodnam Przejrzano dnia 06/09/2009 Wersja Nr 2 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Spodnam Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Taminco N.V. Adres Pantserschipstraat

Bardziej szczegółowo

: LAVAMANI CARE 6X500ML D

: LAVAMANI CARE 6X500ML D SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : numer identyfikacyjny : 40000012 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwa Handlowa Wyrobu : ZF-Lifeguardfluid 5 Firma : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Numer

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 13.10.2005 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Informacja o wyrobie Znak firmowy : Motoroel 15W-40 Firma : Volkswagen AG 38436 Wolfsburg Numer

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 15.03.2013 Przejrzano dnia : 23.01.2007 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Motoroel LongLife Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ciemna czekolada Substancja smakowa / Aromat Wersja 2.1 Przejrzano dnia 26 NOV 2012 Wydrukowano dnia 26 NOV 2012

Ciemna czekolada Substancja smakowa / Aromat Wersja 2.1 Przejrzano dnia 26 NOV 2012 Wydrukowano dnia 26 NOV 2012 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Dystrybutor: Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska tel. (48/77)4721500,

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Znak firmowy : Zastosowanie : Do użytku przemysłowego. Firma : GE Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pré-Bouvier 1217 Meyrin Szwajcaria Numer telefonu : +41-22-989-2111

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 705 - grunt pod tynki akrylowe. Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88, 40-742

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA KARTA CHARAKTERYSTYKI Takartacharakterystykisubstancjiniebezpiecznejspełniawymaganiaprzepisu1907/2006KomisjiEuropejskiej(KE), zmienionego przez przepis 1272/2008 KE i przepis 453/2010 Komisji ds. regulacji

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu RUBBER-DAM LIQUID

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu RUBBER-DAM LIQUID Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: RUBBER-DAM LIQUID Światłoutwardzalny koferdam w płynie przeznaczony do ochrony dziąseł podczas

Bardziej szczegółowo

Kopia do odczytu! Wersja 01.10 Przejrzano dnia 11.02.2013 Wydrukowano dnia 04.04.2013

Kopia do odczytu! Wersja 01.10 Przejrzano dnia 11.02.2013 Wydrukowano dnia 04.04.2013 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 06.10.2014 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer materiału: 42,0510,0013 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REPLAST EASY Klej do tworzyw sztucznych uniwersalny - B 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Kod wyrobu : 08935004 MSDS-Identcode : 10011419 Firma : Wurth Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska

Bardziej szczegółowo

: Środek powierzchniowo czynny. Woda

: Środek powierzchniowo czynny. Woda Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej odpowiada normom i wymaganiom przepisów prawnych w Polsce i może nie odpowiadać wymaganiom w innych krajach. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa LEVAFORM SI-V

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa LEVAFORM SI-V 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwa Handlowa Wyrobu : ZF-Lifeguardfluid 6 Firma : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63824 63901 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

: KIMCARE INDUSTRIE* Bezrozpuszczalnikowy środek do

: KIMCARE INDUSTRIE* Bezrozpuszczalnikowy środek do SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KIMCARE INDUSTRIE* Bezrozpuszczalnikowy środek do mycia rąk 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 27.03.2006 Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Getriebeoel/Betriebsmittel Firma

Bardziej szczegółowo

: Octenisan wash mitts

: Octenisan wash mitts 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Hebro OkoClean Power

: Hebro OkoClean Power SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 21.05.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Środek antyadhezyjny 950

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI www.sigmatik.com KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 4 Sporządzono dnia 04.04.2016 Wydrukowano dnia 09.12.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

CHOCOLATE FLV Wersja 6.0 Aktualizacja 05 APR 2016 Wydrukowano dnia 10 APR 2016

CHOCOLATE FLV Wersja 6.0 Aktualizacja 05 APR 2016 Wydrukowano dnia 10 APR 2016 Dystrybutor: Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska tel. (48/77)4721500, fax (48/77)4721600 kod towaru:700225 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo