KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO"

Transkrypt

1 Data wystawienia: /PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH), wraz z jej późniejszymi zmianami oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu BASIC 1-PHASE UV GEL CLEAR Kod produktu IK BA Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane Żel do robienia sztucznych paznokci, utwardzany w świetle UV Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Ul. Kostrzyńska 1, Gorzów Wlkp. Poland Telefone: Strona internetowa: Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy); 998 (straż pożarna); 999 (pogotowie medyczne) 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zagrożenia dla człowieka: Produkt drażniący. Powoduje podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zagrożenia dla środowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska Elementy oznakowania Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa Xi Drażniący 1 / 9

2 Określenia rodzaju zagrożenia R36/37/38 R43 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Produkt jest kosmetykiem zgodnie z art. 1, pkt 4 Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami) produkt nie musi być oznakowywany zgodnie z Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439) Inne zagrożenia Nie stwierdzono Substancje Nie dotyczy Mieszaniny Sekcja 3: Skład/Informacja o składnikach Chemiczna nazwa składników i ich procentowa zawartość CAS Nr EINECS Uwagi Polyurethane Acrylate Oligomer 70-75% N/E N/E Xi R:36/37/38 Tripropylene Glycol Diacrylate 15-20% Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate 3-5% N/E Xi, N R:36/37/ /53 Xi R:36/37/ /38 Silica 3-5% T, Xn R:48/20-36/38-45 Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone 0-1% Xi R:36 Benzophenone 0-1% Xi R:36/38, R:52/53 Violet 2/ CI % Xi R:43 Pozostałe informacje o frazach R zostały umieszczone w sekcji / 9

3 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy Uwagi ogólne: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. W kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemywać skażone miejsce woda z mydłem przez 15 minut. W kontakcie z oczami: Płukać dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą. W przypadku spożycia: Jeżeli poszkodowany połknął dużą ilość produktu, to należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku narażenia drogą oddechową: W przypadku wchłonięcia dużej ilości par lub mgły (aerozolu) przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu wykonać sztuczne oddychanie i wezwać lekarza Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowego postępowania z poszkodowanym Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Piasek, dwutlenek węgla [CO 2 ], proszek gaśniczy, piana gaśnicza Szczegółowe zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki azotu. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia Informacje dla straży pożarnej Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania pdpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Pojemniki z produktem chłodzić rozpylonym strumieniem wody. 3 / 9

4 Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosować środki ochrony indywidualnej. Uwaga, niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na uwolnionym produkcie. Zapewnić odpowiednią wentylację. Dla osób likwidujących skutki awarii: dopilnować aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych ani do kanalizacji. W razie potrzeby wezwać odpowiednie słóżby ratownicze Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać materiałami pochłaniającymi ciecze (np: piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp.). Zebrany materiał traktować jak odpady i dalej postępować wg pkt 13. Oczyścić zanieczyszczone miejsce; zmyć dużą ilością wody Odniesienia do innych sekcji Postępowanie z odpadami produktu Sekcja 13; Środki ochrony indywidualnej Sekcja 8. Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynoanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par. Nieużywany pojemnik powinien być zamknięty. Unikać dłuższego wystawienia na działanie światła. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, obuwie, paski oraz inne przedmioty wykonane ze skóry. Spalić przedmioty wykonane ze skóry (również obuwie). Przed ponownym użyciem zanieczyszczoną odzież należy dokładnie wyprać. Po pracy z substancją należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Do oczyszczania skóry nie należy stosować rozpuszczalników ze względu na możliwość zwiększenia penetracji Warunki bezpiecznego magazynowania łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła. Przechowywać poniżej temperatury 38 C (100 F). 4 / 9

5 7.3. Szczególne zastosowanie(a) końcowe Żel do paznokci. Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Produkt w swoim składzie nie posiada komponentów podlegających kontroli narażenia w miejscu pracy Kontrola narażenia Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Ochrona rąk i ciała: W przypadku częstego i długotrwałego kontaktu osoba aplikująca żel na paznokcie powinna stosować rękawice ochronne. Zalecany materiał na rękawice: kauczuk nitrylowy. Ochrona oczu: Należy stosować chemiczne okulary ochronne przeciwrozpryskowe w przypadku niebezpieczeństwa zanieczyszczenia oczu. Ochrona dróg oddechowych: W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. Jeżeli przewiduje się przekroczenie dopuszczalnego stężenia w powietrzu, to w pewnych ograniczonych okolicznościach dopuszczalne jest użycie maski przeciwgazowej (posiadającej atest maski NIOSH/MSHA) z pochłaniaczem par organicznych. Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Informacje ogólne: stan skupienia/postać: klarowny, lepki płyn barwa: charakterystyczna zapach: charakterystyczny, akrylu wartość ph: nie dotyczy temperatura wrzenia: nie dotyczy temperatura zapłonu: nie dotyczy palność: właściwości wybuchowe: nie posiada właściwości utleniające: prężność par (20ºC): gęstość względna (H2O=1): 1,15 rozpuszczalność wodzie: nierozpuszczalny lepkość: gęstość par: szybkość parowania: 5 / 9

6 10.1. Reaktywność Produkt reaguje z mocnymi utleniaczami, reduktorami, zasadami, kwasami Stabilność chemiczna Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Polimeryzacja może zajść. Niekontrolowana polimeryzacja może spowodować gwałtowne wydzielanie ciepła i podwyższenie ciśnienia. Może to spowodować rozerwanie zamkniętych zbiorników magazynowych lub pojemników Warunki, których należy unikać Unikać światła, nadmiernego ogrzewania, źródeł ciepła i ognia, Materiały niezgodne Silne utleniacze, reduktory, mocne zasady i kwasy Niebezpieczne produkty rozpadu Nie są znane. Sekcja 10: Stabilność i reaktywność Sekcja 11: Informacje toksykologiczne Ponieważ produkt charakteryzuje się bardzo małymi stężeniami składników aktywnych, dlatego podstawowe informacje toksykologiczne opierają się na oligomerach. Nie można wykluczyć innych właściwości niebezpiecznych. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z niniejszymi produktem w obecności chemikaliów Toksyczność Brak danych Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych Zdolność do bioakumulacji Brak danych Mobilność w glebie Brak danych. Sekcja 12: Informacje ekologiczne 6 / 9

7 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie dotyczy Inne szkodliwe skutki działania Nie badano. Według naszej wiedzy właściwości ekotoksykologiczne oraz przemiany chemiczne nie były dotąd dokładnie badane. Nie należy dopuszczać do dostania się produktu do wody pitnej, ścieków ani do gleby. Sekcja 13: Postępowanie z odpadami Niezanieczyszczony, prawidłowo przetrzymywany produkt nie stanowi odpadu niebezpiecznego wg RCRA. Odpowiedzialność za ustalenie, co należy klasyfikować jako odpady niebezpieczne, ciąży na wytwórcy. Należy przestrzegać wszelkich przepisów federalnych, stanowych oraz lokalnych w tym zakresie. Materiał zebrany po rozlaniu oraz absorbenty należy usuwać zgodnie z przepisami stanowymi, lokalnymi i federalnymi. Resztki par mogą wybuchnąć po zapaleniu, dlatego nie należy ciąć, wiercić ani spawać ani pojemnika, ani w jego pobliżu. Rozlany materiał należy zmieszać z kompatybilnym związkiem chemicznym o mniejszej palności i spalić. Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Grupa pakowania Zagrożenia dla środowiska Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkownika Nie ma Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC 7 / 9

8 Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Clean Air Act: HAP/ODS Clean Water Act: główne środki zanieczyszczające FDA: Status opakowania żywności Occupational Safety and Health Act RCRA SARA Title III: Sekcja 302 (TPQ) SARA Title III: Sekcja 302 (RQ) SARA Title III: Sekcja SARA Title III: Sekcja 313 TSCA Sekcja 8(b): Spis Zasada znaczących nowych zastosowań TSCA (SNUR) Niniejszy produkt zawiera następujące niebezpieczne substancje zanieczyszczające powietrze (HAP), zgodnie z definicją U.S. Clean Air Act: *BRAK Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji niszczących ozon (ODS) klasy 1 lub klasy 2. Niniejszy produkt zawiera następujące substancje niebezpieczne według CWA: *BRAK Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji będących głównym środkiem zanieczyszczającym (Priority Pollutant) lub toksycznym środkiem zanieczyszczającym (Toxix Pollutant) według CWA. Niniejszy produkt nie został dopuszczony przez FDA do użytku w opakowaniach żywności i/lub do innych zastosowań jako niebezpośredni dodatek do żywności. Zgodnie z normą OSHA Hazard Communication Standard niniejszy produkt jest uważany za niebezpieczny produkt chemiczny. Zagrożenia: bezpośrednie (ostre) zagrożenie dla zdrowia opóźnione (chroniczne) zagrożenie dla zdrowia zagrożenie związane z reaktywnością. Niniejszy produkt zawiera następujące substancje z kodami RCRA według przepisów Resource, Conservation, and Recovery Act (40 CFR Part 261) wydanych przez EPA: *BRAK Niniejszy produkt nie zawiera substancji chemicznych określonych zgodnie z wytycznymi Sekcji 302 jako substancje szczególnie niebezpieczne, posiadające TPQ. Niniejszy produkt zawiera następujące substancje chemiczne określone zgodnie z wytycznymi Sekcji 304 jako szczególnie niebezpieczne substancje chemiczne wymagające powiadomienia w przypadku niezamierzonego uwolnienia (Lista CERCLA): -BRAK Niniejszy produkt jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z wymaganiami OSHA Hazard Communication Standard i podlega przepisom Sekcji (40 CFR 370). Zagrożenia: -bezpośrednie (ostre) zagrożenie dla zdrowia -opóźnione (chroniczne) zagrożenie dla zdrowia -zagroŝenie związane z reaktywnością. Niniejszy produkt następujące zawiera substancje chemiczne podlegające wymaganiom odnośnie powiadomienia, zawartym w Sekcji 313, Title III ustawy Superfund Amendments and Reauthorization Act z roku 1986 i 40 CFR, część BRAK Niniejszy produkt zawiera substancje chemiczne wymienione w spisie TSCA lub w inny sposób podlega przepisom TSCA odnośnie powiadamiania przedprodukcyjnego. śadna z wymienionych substancji chemicznych nie posiada SNUR wg TSCA. Stanowe przepisy prawne CA Right-to-Know Law: California No Significant Risk Rule: Kwas metakrylowy, nr CAS BRAK MA Right-to-Know Law: Kwas metakrylowy, nr CAS NJ Right-to-Know Law: Kwas metakrylowy, nr CAS PA Right-to-Know Law: Kwas metakrylowy, nr CAS FL Right-to-Know Law: Kwas metakrylowy, nr CAS MN Right-to-Know Law: Kwas metakrylowy, nr CAS / 9

9 Pełen zakres zwrotów R z Sekcji 3. Karty Określenia rodzaju zagrożenia Sekcja 16: Informacje dodatkowe R36/37/38 R43 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją: S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Szkolenia: Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Oświadczenie Silcare zobowiązuje każdego klienta, który otrzymuje Kartę Charakterystyki do dokładnego przestudiowania dokumentu odnośnie wszelkich zagrożeń. Każdy zainteresowany bezpieczeństwem klient powinien: Poinformować pracowników, sprzedawców, i kontrahentów informacjach zawartych w Kartach Charakterystyki. Dostarczyć kopię Karty Charakterystyki do kontrahentów, którzy mają kontakt z tym produktem. Poinformować kontrahenta by ten z kolei poinformował swoich pracowników i klientów. Klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie faktycznego stężenia każdego z komponentów i przedstawia rzeczywiste zagrożenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartość stężeń poszczególnych komponentów mieści się zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego też powodu końcowa klasyfikacja produktu może odbiegać od klasyfikacji obliczonej na podstawie górnych wartości stężeń. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 9 / 9

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty: 04.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CORMAY HDL DIRECT (Nr kat. 2-179) CORMAY

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/7 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Część-Nr 93165321 Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: - 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 24.10.2000 Data aktualizacji karty 19.06.2012 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. 71 33 45 200, kruse@kruse.pl

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. 71 33 45 200, kruse@kruse.pl Data opracowania: 26.11.2014 r. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Clean&Clever PRO1223 - P307 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca: Data sporządzenia: 11-11-2006r. Data aktualizacji: 11-07-2012 wersja nr 2 Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo