Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU USA 24-godzinna pomoc awaryjna: CHEMTREC - Krajowy: godzinna pomoc awaryjna: CHEMTREC - Międzynarodowy: Ogólny numer pomocy: Kraton 24-godzinna pomoc dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa: EUROPA 24-godzinna pomoc awaryjna: SGS ECLN: We wszystkich innych sprawach prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem prowadzącym sprzedaż, lub korzystać z numerem pomocy technicznej: Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: Sekcja 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa NAZWA PREPARATU Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers: (Niniejsza karta charakterystyki obejmuje wszystkie przyrostki alfanumeryczne dla poniższych produktów. Przyrostki wskazują na miejsce produkcji, formę produktu i/lub nowy gatunek handlowy): IR0401, IR0401B RODZINA CHEMICZNA Poliizoprenu RODZINA PRODUKTÓW Elastomer BIURO FIRMY Kraton Polymers LLC John F. Kennedy Blvd. Suite 300 Houston, Texas 77032, USA Pomoc ogólna: Faks: POLSKI URZĄD Kraton Polymers North East Europe Sp. z o.o. Jana Paw 3 a ll Warszawa, Polska Pomoc ogólna: +0 (22) Faks: +0 (22) Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń Klasa zagrożenia wg HMIS Zdrowie: 0 Palność: 1 Zagrożenia fizyczne: 0 Zagrożenia dla zdrowia ludzi Zagrożenia ekologiczne Zagrożenia dla bezpieczeństwa Uwagi specjalne Składniki są związkami typu syntetycznego kauczuku, które zasadniczo nie są toksyczne. Materiał nie ma działania drażniącego. Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach SUBSTANCJE TE NIE SĄ NIEBEZPIECZNE i NIE ZOSTAŁY SKLASYFIKOWANE Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 1 of 8

2 Sekcja 4. Pierwsza pomoc Objawy i skutki Wdychanie Skóra Zmyć skórę wodą. Oko Płukać oczy wodą. Spożycie Porady dla lekarzy Leczenie objawowe. Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru Klasa zagrożenia NFPA 704 Zagrożenie dla zdrowia: 0 Łatwopalność: 1 Nietrwałość: 0 Zagrożenia specyficzne Substancja nie jest łatwopalna, ale się pali. Produkty spalania mogą zawierać tlenek węgla i dwutlenek węgla. Środki gaśnicze Piana, woda - prądy rozproszone lub mgła. Proszków gaśniczych, dwutlenku węgla, piasku lub ziemi można używać tylko przy małych pożarach. Niewłaściwe środki gaśnicze Prądy rozproszone wody mogą rozpraszać ogień. Sprzęt ochronny Pełne ubranie ochronne i niezależny aparat oddechowy. Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Środki ochrony środowiska Metody sprzątania - Mały rozlew/rozsyp Zebrać przy pomocy łopaty i umieścić w oznakowanym, zamykanym pojemniku dla późniejszego pozbycia się zgodnie z przepisami miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Metody sprzątania - Duży rozlew/rozsyp Przenieść do oznakowanego, zamykanego pojemnika dla odzyskania produktu lub jego pozbycia się zgodnie z przepisami miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Środki ochrony osobistej dla strażaków Przy usuwaniu rozlewów/rozsypów, stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Postępowanie w przypadku wycieku Zgarnąć/zmieść i zebrać łopatą, lub użyć odkurzacza przemysłowego. Odpowiednią metodę pozbycia się należy dobrać na podstawie przepisów dotyczących tego materiału (patrz sekcja 13). Zapobiegać przedostaniu się do cieków wodnych, kanalizacji lub przestrzeni zamkniętych. Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 2 of 8

3 Sekcja 7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie Postępowanie z preparatem Podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektryczności statycznej, oraz uziemić i połączyć ze sobą całą aparaturę mającą zdolność przewodzenia ładunków. Zastosować miejscowy wyciąg nad miejscem pracy. Podczas przerabiania produktów Kraton Polymers, utrzymywać dozór pożarowy jeśli materiał osiąga 225 stopni C (437 stopni F) w przypadku Kratonu IR. Temperatury te podano jedynie z powodów bezpieczeństwa (ryzyko pożaru i rozkładu produktu), i nie są one zalecane dla przetwórstwa. Degradacja polimeru (rozpad polimeru) rozpocznie się w niższych temperaturach, zależnie od konkretnych warunków przetwórstwa. Dlatego praca poniżej tych temperatur nie gwarantuje braku degradacji produktu. Więcej informacji o środkach ostrożności podczas przetwórstwa można znaleźć w dokumentach zawierających dane o produktach Kraton Polymers, albo w innej literaturze technicznej, którą można otrzymać od naszego przedstawiciela zajmującego się sprzedażą. Magazynowanie Utrzymywać pojemnik w stanie suchym. Przechowywać w miejscu chłodnym i przewiewnym. Wszystkie polimery firmy Kraton zawierają pakiet przeciwutleniaczy, który pomaga stabilizować je w zalecanych warunkach używania i przechowywania. Długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub podwyższonych temperatur powoduje przyspieszone zużycie przeciwutleniacza i może prowadzić do samoczynnego wzrostu temperatury oraz do rozkładu termicznego. Unikać składowania pod naciskiem lub w podwyższonych temperaturach dla zminimalizowania zlepiania się cząstek. Nie układać elastycznych pojemników o dużej pojemności ani palet z workami w stosy. Temperatury przechowywania Między 5 C i 30 C; 18 C zalecane. Ochrony przed zamarzaniem. Temperatur kontrolowana pojazd/pojemnika. Transport produktu Stosować środki ostrożności chroniące przed wyładowaniami elektryczności statycznej. Uziemić i połączyć ze sobą całą aparaturę mającą zdolność przewodzenia ładunków. Inne informacje Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Narażenie związane z pracą Środki techniczne Stosować miejscową wentylację wyciągową. Ochrona dróg oddechowych Tam gdzie nie można zapewnić miejscowej wentylacji wyciągowej, a zapachy są wyczuwalne, używać półmaski z pochłaniaczem par organicznych, a jeśli obecny jest także pył, należy także stosować filtr wstępny cząstek stałych. Ochrona rąk Rękawice tkaninowe, jeśli jest potrzeba. Ochrona oczu Okulary ochronne. Ochrona ciała Standardowa odzież robocza, która może obejmować: fartuch, obuwie ochronne, albo buty wysokie, zależnie od potrzeb. Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 3 of 8

4 Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Stan skupienia: Emulsja Kolor: Substancja bezbarwna lub biała Zapach: Zasadniczo bez zapachu Temperatura zapłonu: Gęstość: Typowo pomiędzy 880 a 950 kg/m3 w 20 C Ciężar właściwy: <1 Gęstość nasypowa (dla ciał stałych): Typowo kg/m3 w 20 C Rozpuszczalność (w wodzie): Substancja nierozpuszczalna Współczynnik podziału n oktanol/woda (Log Pow): Nie dotyczy Wszystkie inne właściwości - nie dotyczą. Sekcja 10. Stabilność i reaktywność Stabilność Produkt jest stabilny w warunkach otoczenia. Utlenia się egzotermicznie powyżej temperatury otoczenia. Warunki, jakich należy unikać Unikać kontaktu z silnymi środkami utleniającymi. Nagromadzenie produktu w miejscach narażonych na podwyższone temperatury przez dłuższy czas, przy dostępie powietrza, może powodować samoogrzewanie się i samozapłon. Unikać podwyższonych temperatur przy składowaniu przez dłuższy okres czasu. Niebezpieczne produkty rozkładu Nie oczekuje się aby w normalnych temperaturach i warunkach przetwórstwa z ogrzanego produktu uwalniały się niebezpieczne pary. W warunkach otoczenia - nie występują. Chociaż w dużym stopniu zależy to od temperatury i warunków środowiska, obecne mogą być liczne produkty rozkładu termicznego jeśli produkt zostanie nadmiernie ogrzany, jeśli będzie się tlił lub się zapali. Typowymi ostatecznymi produktami rozkładu są tlenki węgla. Sekcja 11. Informacje toksykologiczne Podstawy dla oceny Dla tego produktu nie określono danych toksykologicznych. Toksyczność ostra doustnie Oczekuje się niskiej toksyczności, LD50 > 2000 mg/kg. Toksyczność ostra - przez skórę Oczekuje się niskiej toksyczności, LD50 > 2000 mg/kg. Toksyczność ostra wdychanie Brak danych, ale nie oczekuje się. Podrażnienie skóry Nie oczekuje się działania drażniącego. Podrażnienie oczu Nie oczekuje się działania drażniącego. Uczulenia skórne Nie oczekuje się aby produkt powodował uczulenia skórne. Toksyczność przy powtarzających się dawkach Powtarzające się narażenie nie powoduje działania toksycznego. Działanie mutagenne Brak danych, ale nie oczekuje się. Produkt ten nie jest ujęty w/przez: Międzynarodowa Agencja ds. Badań Raka (IARC), The National Toxicology Program (NTP) lub The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 4 of 8

5 Inne informacje Produkty firmy Kraton Polymers (czysty polimer albo produkt podstawowy) są polimerami wysokocząsteczkowymi, które nie są toksyczne ani aktywne biologicznie. Nie dodajemy do naszych produktów w sposób zamierzony związków cynoorganicznych lub ftalanów. Produkty te produkowane są z surowców syntetycznych, które nie zawierają produktów zwierzęcych ani produktów ubocznych. Produkty Kraton Polymers nie zawierają kauczuku naturalnego ani lateksu kauczuku naturalnego. Nie stosujemy alergenów żywnościowych występujących w przyrodzie. Sekcja 12. Informacje ekologiczne Podstawy dla oceny Dla tego produktu nie opracowano danych ekotoksykologicznych. Mobilność Unosi się na powierzchni wody. Pozostaje na powierzchni gleby. Trwałość oraz podatność na rozkład Nie spodziewamy się samoistnej biodegradowalności. Substancja jest trwała w warunkach anaerobowych. Bioakumulacja Nie spodziewamy się bioakumulacji. Toksyczność ostra dla ryb Toksyczność ostra dla bezkręgowców Toksyczność ostra dla glonów Toksyczność ostra dla bakterii Oczyszczanie ścieków Sekcja 13. Postępowanie z odpadami Pozbywanie się produktu Odzyskać lub zawrócić, jeśli będzie to możliwe. W przeciwnym przypadku spalić lub skierować na odpowiednie składowisko odpadów. Pozbywanie się pojemników Wszelkie opakowania kierować do odzysku lub pozbycia się Miejscowe przepisy prawne Sprawdzić odpowiednio w przepisach miejscowych, państwowych lub międzynarodowych. PRZEPISY PAŃSTWOWE Ustawa Resource Conservation and Recovery Act - RCRA (40CFR 261) (USA) Jeśli ten produkt stanie się odpadem, a nie został chemicznie zmieniony, nie jest on uznawany za odpad niebezpieczny. Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA) (USA) Ustawa Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA/Superfund) (USA) Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 5 of 8

6 Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act Title III (USA): Sekcja Substancje bardzo niebezpieczne Sekcja Substancje niebezpieczne Sekcja 311 / Norma dot. informowania o zagrożeniu Sekcja Wykaz chemikaliów toksycznych Sekcja 14. Informacje o transporcie US Department of Transportation (DOT) 49CFR Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Klasyfikacja według International Air Transportation Association (IATA) Ten produkt nie jest sklasyfikowany. International Maritime Organization (IMDG) Ten produkt nie jest sklasyfikowany. UN, IMO, ADR/RID, ICAO Code Ten produkt nie jest niebezpieczny. Zharmonizowany System Opłat (HTS) Zharmonizowanego Systemu Numer: Eksport Administracja Wykonawczych Nie Wymaga Licencji: EAR 99 Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE ŚWIATOWE WYKAZY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH - Wszystkie substancje przyjęto do stosowania według: AUSTRALIA - Inventory of Chemical Substances (AICS) KANADA - (CEPA) Domestic Substances List (DSL) CHINY - Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC) UNIA EUROPEJSKA - European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) JAPONIA - Inventory of Existing and New Chemical Substances (IENCS) KOREA - Existing Chemicals Inventory (KECI) NOWA ZELANDIA - New Zealand Inventory of Chemicals (NZIOC) FILIPINY - Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) USA - Toxic Substances Control Act (TSCA) Niniejszy dokument jest zgodny ze globalnie zharmonizowanym systemem (GHS) dotyczącym klasyfikacji, znakowania i pakowania (CLAP) substancji i mieszanin. EU REACH Artykuł 29 (Wymagania dla kart charakterystyki) oraz japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych (MHLW) i Ministerstwa Środowiska (MOE). Dyrektywa EU 67/548/WEE, 1999/45/WE, 91/155/WEE, ze zmianami według GHS (CLP) dla substancji i mieszanin. Nie sklasyfikowane. Norma OSHA Hazard Communication Standard 29FR Nie sklasyfikowane. Australian MSDS Prawodawstwa: Narodowy Kodeksie Postępowania Do Przygotowania Materialu Safety Data Sheets, Druga Edycja [NOHSC: 2011 (2003)] pod s.38(i) Gospodarczy Krajowego Occupational Health and Safety Act Komisji 1985 (Cwlth) Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 6 of 8

7 Kanadyjski system CANADA Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożenia według przepisów o kontroli produktów, a jego karta charakterystyki zawiera wszystkie wymagane informacje. Ten produkt nie podlega WHMIS (Kanada). Rozporządzenie EU (EC) 1907/2006 REACH Polimery są wyłączone z rejestracji i oceny. Dlatego produkty firmy Kraton są wyłączone na mocy przepisów. Aneks V wyłącza z rejestracji dodatki używane w naszych polimerach jako przeciwutleniacze, odpieniacze, stabilizatory, itp., oraz wyłącza substancje, które występują w przyrodzie, a nie zostały chemicznie zmodyfikowane, Artykuł 2(7)(b). Wyłączone jest także używanie naszych produktów w urządzeniach medycznych objętych Dyrektywą Rady 90/385/WEE z 20 czerwca 1990 i 93/42/WEE z 14 czerwca 1993, oraz Dyrektywą 98/79/WE, lub w produktach kosmetycznych - Dyrektywa 76/768/WEE, lub w materiałach stykających się z żywnością - Rozporządzenie (EC) No 1935/2004. Międzynarodowa Nomenklatury z Kosmetycznych Składników (INCI) Poliizoprenu Dyrektywa EU 2002/95/WE Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (RoHS) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Substancje objęte ograniczeniami: Ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, PBB i PBDE. Dyrektywa EU 2002/96/WE Odpadowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) Dyrektywa EU 91/689/WEE Odpady niebezpieczne Dyrektywa EU 94/62/WE ze zmianami według 2004/12/WE (Opakowania i odpady opakowaniowe) Produkt spełnia wymagania dotyczące całkowitej zawartości kadmu, chromu, ołowiu i rtęci, która ma być poniżej 100 ppm. Dyrektywa EU 2000/53/WE ze zmianami z 2002 (Pojazdy zużyte) Dyrektywa EU 2037/2000 Substancje niszczące ozon (klasa I lub II) jak zdefiniowano w Protokole Montrealskim Artykuł 19g(5) Ustawy o gospodarce wodnej USA (WHG) z 17 maja 1999 (ze zmianami z lipca 2005) Nasze produkty zaklasyfikowano jako zagrażające środowisku wodnemu Water Hazard Class WGK 1. Konwencje międzynarodowe Broń Chemiczna, Rotterdam PIC (Prior Informed Consent), Utrzymujące się zanieczyszczenia organiczne (POP), prekursory narkotyków PRZEPISY FEDERALNE USA Przepisy Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR Produkty objęte tą kartą charakterystyki mogą odpowiadać zastosowaniom zgodnym z przepisami o kontakcie z żywnością, jako artykuł lub składnik artykułu przewidzianego do kontaktu z żywnością. Większość produktów firmy Kraton Polymers odpowiada światowym przepisom dotyczącym kontaktu z żywnością, włącznie z przepisami Food and Drug Administration (FDA) USA i przepisami europejskimi. W sprawie konkretnych dopuszczeń, prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem zajmującym się sprzedażą. Ustawa Toxic Substances Control Act (TSCA), sekcja 4, 5(a)(2), (e), (f), 6, 7 or 12(b) Zmiany do Ustawy o ochronie powietrza (Clean Air Act), sekcja 602 (klasa I lub II) Substancje niszczące ozon Ustawa o ochronie powietrza (Clean Air Act), sekcja 111 Lotne związki organiczne (VOC) Ustawa o ochronie powietrza (Clean Air Act), sekcja 112 Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP) Ustawa o ochronie wód (Clean Water Act), sekcja 307 Główne zanieczyszczenia Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 7 of 8

8 USA: PRZEPISY STANOWE Prawa do informacji (Right-to-Know Laws - Massachusetts, New Jersey, New York State, Pennsylvania) Koalicja gubernatorów stanów północno-wschodnich (CONEG) Produkt spełnia wymagania dotyczące całkowitej zawartości kadmu, chromu, ołowiu i rtęci, która ma być poniżej 100 ppm. Sekcja 16. Inne informacje Rewizja Nr: 02 Data rewizji: 23 Wrzesień 2009 r. Rewizje od ostatniej zmiany: Zmiany w Sekcjach 1 i 16. Zastosowania medyczne, lecznicze i kosmetyczne, oraz używanie znaku towarowego: produkty polimerowe Kraton nie powinny być używane w żadnych urządzeniach ani materiałach, które mają być wszczepione do ciała ludzkiego, jak zdefiniowały władze U.S. Food and Drug Administration, według 21 CFR 812.3(d) i 21 CFR 860.3(d). W pewnych okolicznościach, produkty Kraton Polymers mogą być używane w następujących produktach lub zastosowaniach po wcześniejszym zatwierdzeniu każdego konkretnego produktu lub zastosowania na piśmie: a. Kosmetyki (wyłączając opakowania lub elementy aplikacyjne), b. Leki i inne farmaceutyki (wyłączając opakowania lub elementy aplikacyjne). Nazw handlowych Kraton Polymers, znaków towarowych, znaków logo ani innych podobnych identyfikatorów nie należy wykorzystywać w produkcji, sprzedaży lub promocji kosmetyków, leków i wyrobów farmaceutycznych, ani w innych zastosowaniach lub materiałach medycznych i leczniczych. Firma Kraton Polymers nie ma doświadczenia na tych rynkach i w tych zastosowaniach, i nie zamierza prowadzić testów, badań klinicznych ani innych nad przydatnością do konkretnych zastosowań. Każdy klient lub użytkownik produktów Kraton Polymers ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności wybranych przez niego materiałów do przewidywanego celu, oraz potwierdza, że nie polegał on na żadnych oświadczeniach firmy Kraton Polymers dotyczących przydatności do użycia w jego planowanych kosmetykach, lekach, produktach lub materiałach farmaceutycznych. Przed użyciem naszych produktów w tych konkretnych zastosowaniach prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Kraton Polymers dla uzyskania dalszych szczegółów. Informacje o dopuszczeniach indywidualnych produktów do opakowań do żywności można uzyskać w Kraton Polymers pod numerem Inne informacje Kraton i logo Kraton to znaki towarowe będące własnością Kraton Polymers Group of Companies. Odrzucenie odpowiedzialności Informacje zawarte w tym dokumencie oparto na naszej obecnej wiedzy i mają one opisywać produkt jedynie dla potrzeb BHP i ochrony środowiska. Nie należy ich więc interpretować jako gwarancji dla żadnej konkretnej własności produktu. Porady zawarte w tym dokumencie dotyczą jedynie produktu w stanie oryginalnej dostawy. Tam gdzie podczas przerobu tego produktu dodaje się inne składniki, należy sprawdzić możliwość bezpiecznego operowania i stosowania. Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 8 of 8

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 data opracowania: 17.09.2011

Karta charakterystyki Zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 data opracowania: 17.09.2011 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol EDGE

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Styropor F 215 E 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol Enduron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/7 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. 71 33 45 200, kruse@kruse.pl

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. 71 33 45 200, kruse@kruse.pl Data opracowania: 26.11.2014 r. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Clean&Clever PRO1223 - P307 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Windus Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUMATIC FNZ Wersja 6 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo