Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU USA 24-godzinna pomoc awaryjna: CHEMTREC - Krajowy: godzinna pomoc awaryjna: CHEMTREC - Międzynarodowy: Ogólny numer pomocy: Kraton 24-godzinna pomoc dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa: EUROPA 24-godzinna pomoc awaryjna: SGS ECLN: We wszystkich innych sprawach prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem prowadzącym sprzedaż, lub korzystać z numerem pomocy technicznej: Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: Sekcja 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa NAZWA PREPARATU Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers: (Niniejsza karta charakterystyki obejmuje wszystkie przyrostki alfanumeryczne dla poniższych produktów. Przyrostki wskazują na miejsce produkcji, formę produktu i/lub nowy gatunek handlowy): IR0401, IR0401B RODZINA CHEMICZNA Poliizoprenu RODZINA PRODUKTÓW Elastomer BIURO FIRMY Kraton Polymers LLC John F. Kennedy Blvd. Suite 300 Houston, Texas 77032, USA Pomoc ogólna: Faks: POLSKI URZĄD Kraton Polymers North East Europe Sp. z o.o. Jana Paw 3 a ll Warszawa, Polska Pomoc ogólna: +0 (22) Faks: +0 (22) Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń Klasa zagrożenia wg HMIS Zdrowie: 0 Palność: 1 Zagrożenia fizyczne: 0 Zagrożenia dla zdrowia ludzi Zagrożenia ekologiczne Zagrożenia dla bezpieczeństwa Uwagi specjalne Składniki są związkami typu syntetycznego kauczuku, które zasadniczo nie są toksyczne. Materiał nie ma działania drażniącego. Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach SUBSTANCJE TE NIE SĄ NIEBEZPIECZNE i NIE ZOSTAŁY SKLASYFIKOWANE Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 1 of 8

2 Sekcja 4. Pierwsza pomoc Objawy i skutki Wdychanie Skóra Zmyć skórę wodą. Oko Płukać oczy wodą. Spożycie Porady dla lekarzy Leczenie objawowe. Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru Klasa zagrożenia NFPA 704 Zagrożenie dla zdrowia: 0 Łatwopalność: 1 Nietrwałość: 0 Zagrożenia specyficzne Substancja nie jest łatwopalna, ale się pali. Produkty spalania mogą zawierać tlenek węgla i dwutlenek węgla. Środki gaśnicze Piana, woda - prądy rozproszone lub mgła. Proszków gaśniczych, dwutlenku węgla, piasku lub ziemi można używać tylko przy małych pożarach. Niewłaściwe środki gaśnicze Prądy rozproszone wody mogą rozpraszać ogień. Sprzęt ochronny Pełne ubranie ochronne i niezależny aparat oddechowy. Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Środki ochrony środowiska Metody sprzątania - Mały rozlew/rozsyp Zebrać przy pomocy łopaty i umieścić w oznakowanym, zamykanym pojemniku dla późniejszego pozbycia się zgodnie z przepisami miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Metody sprzątania - Duży rozlew/rozsyp Przenieść do oznakowanego, zamykanego pojemnika dla odzyskania produktu lub jego pozbycia się zgodnie z przepisami miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Środki ochrony osobistej dla strażaków Przy usuwaniu rozlewów/rozsypów, stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Postępowanie w przypadku wycieku Zgarnąć/zmieść i zebrać łopatą, lub użyć odkurzacza przemysłowego. Odpowiednią metodę pozbycia się należy dobrać na podstawie przepisów dotyczących tego materiału (patrz sekcja 13). Zapobiegać przedostaniu się do cieków wodnych, kanalizacji lub przestrzeni zamkniętych. Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 2 of 8

3 Sekcja 7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie Postępowanie z preparatem Podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektryczności statycznej, oraz uziemić i połączyć ze sobą całą aparaturę mającą zdolność przewodzenia ładunków. Zastosować miejscowy wyciąg nad miejscem pracy. Podczas przerabiania produktów Kraton Polymers, utrzymywać dozór pożarowy jeśli materiał osiąga 225 stopni C (437 stopni F) w przypadku Kratonu IR. Temperatury te podano jedynie z powodów bezpieczeństwa (ryzyko pożaru i rozkładu produktu), i nie są one zalecane dla przetwórstwa. Degradacja polimeru (rozpad polimeru) rozpocznie się w niższych temperaturach, zależnie od konkretnych warunków przetwórstwa. Dlatego praca poniżej tych temperatur nie gwarantuje braku degradacji produktu. Więcej informacji o środkach ostrożności podczas przetwórstwa można znaleźć w dokumentach zawierających dane o produktach Kraton Polymers, albo w innej literaturze technicznej, którą można otrzymać od naszego przedstawiciela zajmującego się sprzedażą. Magazynowanie Utrzymywać pojemnik w stanie suchym. Przechowywać w miejscu chłodnym i przewiewnym. Wszystkie polimery firmy Kraton zawierają pakiet przeciwutleniaczy, który pomaga stabilizować je w zalecanych warunkach używania i przechowywania. Długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub podwyższonych temperatur powoduje przyspieszone zużycie przeciwutleniacza i może prowadzić do samoczynnego wzrostu temperatury oraz do rozkładu termicznego. Unikać składowania pod naciskiem lub w podwyższonych temperaturach dla zminimalizowania zlepiania się cząstek. Nie układać elastycznych pojemników o dużej pojemności ani palet z workami w stosy. Temperatury przechowywania Między 5 C i 30 C; 18 C zalecane. Ochrony przed zamarzaniem. Temperatur kontrolowana pojazd/pojemnika. Transport produktu Stosować środki ostrożności chroniące przed wyładowaniami elektryczności statycznej. Uziemić i połączyć ze sobą całą aparaturę mającą zdolność przewodzenia ładunków. Inne informacje Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Narażenie związane z pracą Środki techniczne Stosować miejscową wentylację wyciągową. Ochrona dróg oddechowych Tam gdzie nie można zapewnić miejscowej wentylacji wyciągowej, a zapachy są wyczuwalne, używać półmaski z pochłaniaczem par organicznych, a jeśli obecny jest także pył, należy także stosować filtr wstępny cząstek stałych. Ochrona rąk Rękawice tkaninowe, jeśli jest potrzeba. Ochrona oczu Okulary ochronne. Ochrona ciała Standardowa odzież robocza, która może obejmować: fartuch, obuwie ochronne, albo buty wysokie, zależnie od potrzeb. Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 3 of 8

4 Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Stan skupienia: Emulsja Kolor: Substancja bezbarwna lub biała Zapach: Zasadniczo bez zapachu Temperatura zapłonu: Gęstość: Typowo pomiędzy 880 a 950 kg/m3 w 20 C Ciężar właściwy: <1 Gęstość nasypowa (dla ciał stałych): Typowo kg/m3 w 20 C Rozpuszczalność (w wodzie): Substancja nierozpuszczalna Współczynnik podziału n oktanol/woda (Log Pow): Nie dotyczy Wszystkie inne właściwości - nie dotyczą. Sekcja 10. Stabilność i reaktywność Stabilność Produkt jest stabilny w warunkach otoczenia. Utlenia się egzotermicznie powyżej temperatury otoczenia. Warunki, jakich należy unikać Unikać kontaktu z silnymi środkami utleniającymi. Nagromadzenie produktu w miejscach narażonych na podwyższone temperatury przez dłuższy czas, przy dostępie powietrza, może powodować samoogrzewanie się i samozapłon. Unikać podwyższonych temperatur przy składowaniu przez dłuższy okres czasu. Niebezpieczne produkty rozkładu Nie oczekuje się aby w normalnych temperaturach i warunkach przetwórstwa z ogrzanego produktu uwalniały się niebezpieczne pary. W warunkach otoczenia - nie występują. Chociaż w dużym stopniu zależy to od temperatury i warunków środowiska, obecne mogą być liczne produkty rozkładu termicznego jeśli produkt zostanie nadmiernie ogrzany, jeśli będzie się tlił lub się zapali. Typowymi ostatecznymi produktami rozkładu są tlenki węgla. Sekcja 11. Informacje toksykologiczne Podstawy dla oceny Dla tego produktu nie określono danych toksykologicznych. Toksyczność ostra doustnie Oczekuje się niskiej toksyczności, LD50 > 2000 mg/kg. Toksyczność ostra - przez skórę Oczekuje się niskiej toksyczności, LD50 > 2000 mg/kg. Toksyczność ostra wdychanie Brak danych, ale nie oczekuje się. Podrażnienie skóry Nie oczekuje się działania drażniącego. Podrażnienie oczu Nie oczekuje się działania drażniącego. Uczulenia skórne Nie oczekuje się aby produkt powodował uczulenia skórne. Toksyczność przy powtarzających się dawkach Powtarzające się narażenie nie powoduje działania toksycznego. Działanie mutagenne Brak danych, ale nie oczekuje się. Produkt ten nie jest ujęty w/przez: Międzynarodowa Agencja ds. Badań Raka (IARC), The National Toxicology Program (NTP) lub The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 4 of 8

5 Inne informacje Produkty firmy Kraton Polymers (czysty polimer albo produkt podstawowy) są polimerami wysokocząsteczkowymi, które nie są toksyczne ani aktywne biologicznie. Nie dodajemy do naszych produktów w sposób zamierzony związków cynoorganicznych lub ftalanów. Produkty te produkowane są z surowców syntetycznych, które nie zawierają produktów zwierzęcych ani produktów ubocznych. Produkty Kraton Polymers nie zawierają kauczuku naturalnego ani lateksu kauczuku naturalnego. Nie stosujemy alergenów żywnościowych występujących w przyrodzie. Sekcja 12. Informacje ekologiczne Podstawy dla oceny Dla tego produktu nie opracowano danych ekotoksykologicznych. Mobilność Unosi się na powierzchni wody. Pozostaje na powierzchni gleby. Trwałość oraz podatność na rozkład Nie spodziewamy się samoistnej biodegradowalności. Substancja jest trwała w warunkach anaerobowych. Bioakumulacja Nie spodziewamy się bioakumulacji. Toksyczność ostra dla ryb Toksyczność ostra dla bezkręgowców Toksyczność ostra dla glonów Toksyczność ostra dla bakterii Oczyszczanie ścieków Sekcja 13. Postępowanie z odpadami Pozbywanie się produktu Odzyskać lub zawrócić, jeśli będzie to możliwe. W przeciwnym przypadku spalić lub skierować na odpowiednie składowisko odpadów. Pozbywanie się pojemników Wszelkie opakowania kierować do odzysku lub pozbycia się Miejscowe przepisy prawne Sprawdzić odpowiednio w przepisach miejscowych, państwowych lub międzynarodowych. PRZEPISY PAŃSTWOWE Ustawa Resource Conservation and Recovery Act - RCRA (40CFR 261) (USA) Jeśli ten produkt stanie się odpadem, a nie został chemicznie zmieniony, nie jest on uznawany za odpad niebezpieczny. Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA) (USA) Ustawa Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA/Superfund) (USA) Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 5 of 8

6 Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act Title III (USA): Sekcja Substancje bardzo niebezpieczne Sekcja Substancje niebezpieczne Sekcja 311 / Norma dot. informowania o zagrożeniu Sekcja Wykaz chemikaliów toksycznych Sekcja 14. Informacje o transporcie US Department of Transportation (DOT) 49CFR Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Klasyfikacja według International Air Transportation Association (IATA) Ten produkt nie jest sklasyfikowany. International Maritime Organization (IMDG) Ten produkt nie jest sklasyfikowany. UN, IMO, ADR/RID, ICAO Code Ten produkt nie jest niebezpieczny. Zharmonizowany System Opłat (HTS) Zharmonizowanego Systemu Numer: Eksport Administracja Wykonawczych Nie Wymaga Licencji: EAR 99 Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE ŚWIATOWE WYKAZY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH - Wszystkie substancje przyjęto do stosowania według: AUSTRALIA - Inventory of Chemical Substances (AICS) KANADA - (CEPA) Domestic Substances List (DSL) CHINY - Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC) UNIA EUROPEJSKA - European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) JAPONIA - Inventory of Existing and New Chemical Substances (IENCS) KOREA - Existing Chemicals Inventory (KECI) NOWA ZELANDIA - New Zealand Inventory of Chemicals (NZIOC) FILIPINY - Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) USA - Toxic Substances Control Act (TSCA) Niniejszy dokument jest zgodny ze globalnie zharmonizowanym systemem (GHS) dotyczącym klasyfikacji, znakowania i pakowania (CLAP) substancji i mieszanin. EU REACH Artykuł 29 (Wymagania dla kart charakterystyki) oraz japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych (MHLW) i Ministerstwa Środowiska (MOE). Dyrektywa EU 67/548/WEE, 1999/45/WE, 91/155/WEE, ze zmianami według GHS (CLP) dla substancji i mieszanin. Nie sklasyfikowane. Norma OSHA Hazard Communication Standard 29FR Nie sklasyfikowane. Australian MSDS Prawodawstwa: Narodowy Kodeksie Postępowania Do Przygotowania Materialu Safety Data Sheets, Druga Edycja [NOHSC: 2011 (2003)] pod s.38(i) Gospodarczy Krajowego Occupational Health and Safety Act Komisji 1985 (Cwlth) Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 6 of 8

7 Kanadyjski system CANADA Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożenia według przepisów o kontroli produktów, a jego karta charakterystyki zawiera wszystkie wymagane informacje. Ten produkt nie podlega WHMIS (Kanada). Rozporządzenie EU (EC) 1907/2006 REACH Polimery są wyłączone z rejestracji i oceny. Dlatego produkty firmy Kraton są wyłączone na mocy przepisów. Aneks V wyłącza z rejestracji dodatki używane w naszych polimerach jako przeciwutleniacze, odpieniacze, stabilizatory, itp., oraz wyłącza substancje, które występują w przyrodzie, a nie zostały chemicznie zmodyfikowane, Artykuł 2(7)(b). Wyłączone jest także używanie naszych produktów w urządzeniach medycznych objętych Dyrektywą Rady 90/385/WEE z 20 czerwca 1990 i 93/42/WEE z 14 czerwca 1993, oraz Dyrektywą 98/79/WE, lub w produktach kosmetycznych - Dyrektywa 76/768/WEE, lub w materiałach stykających się z żywnością - Rozporządzenie (EC) No 1935/2004. Międzynarodowa Nomenklatury z Kosmetycznych Składników (INCI) Poliizoprenu Dyrektywa EU 2002/95/WE Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (RoHS) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Substancje objęte ograniczeniami: Ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, PBB i PBDE. Dyrektywa EU 2002/96/WE Odpadowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) Dyrektywa EU 91/689/WEE Odpady niebezpieczne Dyrektywa EU 94/62/WE ze zmianami według 2004/12/WE (Opakowania i odpady opakowaniowe) Produkt spełnia wymagania dotyczące całkowitej zawartości kadmu, chromu, ołowiu i rtęci, która ma być poniżej 100 ppm. Dyrektywa EU 2000/53/WE ze zmianami z 2002 (Pojazdy zużyte) Dyrektywa EU 2037/2000 Substancje niszczące ozon (klasa I lub II) jak zdefiniowano w Protokole Montrealskim Artykuł 19g(5) Ustawy o gospodarce wodnej USA (WHG) z 17 maja 1999 (ze zmianami z lipca 2005) Nasze produkty zaklasyfikowano jako zagrażające środowisku wodnemu Water Hazard Class WGK 1. Konwencje międzynarodowe Broń Chemiczna, Rotterdam PIC (Prior Informed Consent), Utrzymujące się zanieczyszczenia organiczne (POP), prekursory narkotyków PRZEPISY FEDERALNE USA Przepisy Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR Produkty objęte tą kartą charakterystyki mogą odpowiadać zastosowaniom zgodnym z przepisami o kontakcie z żywnością, jako artykuł lub składnik artykułu przewidzianego do kontaktu z żywnością. Większość produktów firmy Kraton Polymers odpowiada światowym przepisom dotyczącym kontaktu z żywnością, włącznie z przepisami Food and Drug Administration (FDA) USA i przepisami europejskimi. W sprawie konkretnych dopuszczeń, prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem zajmującym się sprzedażą. Ustawa Toxic Substances Control Act (TSCA), sekcja 4, 5(a)(2), (e), (f), 6, 7 or 12(b) Zmiany do Ustawy o ochronie powietrza (Clean Air Act), sekcja 602 (klasa I lub II) Substancje niszczące ozon Ustawa o ochronie powietrza (Clean Air Act), sekcja 111 Lotne związki organiczne (VOC) Ustawa o ochronie powietrza (Clean Air Act), sekcja 112 Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP) Ustawa o ochronie wód (Clean Water Act), sekcja 307 Główne zanieczyszczenia Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 7 of 8

8 USA: PRZEPISY STANOWE Prawa do informacji (Right-to-Know Laws - Massachusetts, New Jersey, New York State, Pennsylvania) Koalicja gubernatorów stanów północno-wschodnich (CONEG) Produkt spełnia wymagania dotyczące całkowitej zawartości kadmu, chromu, ołowiu i rtęci, która ma być poniżej 100 ppm. Sekcja 16. Inne informacje Rewizja Nr: 02 Data rewizji: 23 Wrzesień 2009 r. Rewizje od ostatniej zmiany: Zmiany w Sekcjach 1 i 16. Zastosowania medyczne, lecznicze i kosmetyczne, oraz używanie znaku towarowego: produkty polimerowe Kraton nie powinny być używane w żadnych urządzeniach ani materiałach, które mają być wszczepione do ciała ludzkiego, jak zdefiniowały władze U.S. Food and Drug Administration, według 21 CFR 812.3(d) i 21 CFR 860.3(d). W pewnych okolicznościach, produkty Kraton Polymers mogą być używane w następujących produktach lub zastosowaniach po wcześniejszym zatwierdzeniu każdego konkretnego produktu lub zastosowania na piśmie: a. Kosmetyki (wyłączając opakowania lub elementy aplikacyjne), b. Leki i inne farmaceutyki (wyłączając opakowania lub elementy aplikacyjne). Nazw handlowych Kraton Polymers, znaków towarowych, znaków logo ani innych podobnych identyfikatorów nie należy wykorzystywać w produkcji, sprzedaży lub promocji kosmetyków, leków i wyrobów farmaceutycznych, ani w innych zastosowaniach lub materiałach medycznych i leczniczych. Firma Kraton Polymers nie ma doświadczenia na tych rynkach i w tych zastosowaniach, i nie zamierza prowadzić testów, badań klinicznych ani innych nad przydatnością do konkretnych zastosowań. Każdy klient lub użytkownik produktów Kraton Polymers ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności wybranych przez niego materiałów do przewidywanego celu, oraz potwierdza, że nie polegał on na żadnych oświadczeniach firmy Kraton Polymers dotyczących przydatności do użycia w jego planowanych kosmetykach, lekach, produktach lub materiałach farmaceutycznych. Przed użyciem naszych produktów w tych konkretnych zastosowaniach prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Kraton Polymers dla uzyskania dalszych szczegółów. Informacje o dopuszczeniach indywidualnych produktów do opakowań do żywności można uzyskać w Kraton Polymers pod numerem Inne informacje Kraton i logo Kraton to znaki towarowe będące własnością Kraton Polymers Group of Companies. Odrzucenie odpowiedzialności Informacje zawarte w tym dokumencie oparto na naszej obecnej wiedzy i mają one opisywać produkt jedynie dla potrzeb BHP i ochrony środowiska. Nie należy ich więc interpretować jako gwarancji dla żadnej konkretnej własności produktu. Porady zawarte w tym dokumencie dotyczą jedynie produktu w stanie oryginalnej dostawy. Tam gdzie podczas przerobu tego produktu dodaje się inne składniki, należy sprawdzić możliwość bezpiecznego operowania i stosowania. Seria Produktów IR Latex Kraton Polymers Strona 8 of 8

Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU USA 24-godzinna pomoc awaryjna: CHEMTREC - Krajowy: +1 800 424 9300 24-godzinna pomoc awaryjna: CHEMTREC - Międzynarodowy: +1 703 527 3887 Ogólny numer pomocy: +1 800 4

Bardziej szczegółowo

W załączeniu znajdują się karty charakterystyki dotyczące produktów Kraton Polymers, które zostały niedawno przez Państwa zakupione lub zamówione.

W załączeniu znajdują się karty charakterystyki dotyczące produktów Kraton Polymers, które zostały niedawno przez Państwa zakupione lub zamówione. Szanowni Państwo Firma Kraton wdrożyła usprawniony globalny system zarządzania kartami charakterystyki, który spełnia następujące założenia: (1) jest zgodny z Globalnie Zharmonizowanym Systemem klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

W załączeniu znajdują się karty charakterystyki dotyczące produktów Kraton Polymers, które zostały niedawno przez Państwa zakupione lub zamówione.

W załączeniu znajdują się karty charakterystyki dotyczące produktów Kraton Polymers, które zostały niedawno przez Państwa zakupione lub zamówione. Szanowni Państwo Firma Kraton wdrożyła usprawniony globalny system zarządzania kartami charakterystyki, który spełnia następujące założenia: (1) jest zgodny z Globalnie Zharmonizowanym Systemem klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO

: FROSCH LAVENDEL APC EL 1L, NO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Nazwy handlowej : numer identyfikacyjny : 61174 Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek czyszczący Firma

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA ARKUSZ DANYCH O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU SDS 0192 Sekcja 1 - IDENTYFIKCAJA PRODUKTU I PRODUCENTA KODY HMIS NAZWA HANDLOWA Zdrowie 1 RectorSeal EP-200 / EP-400 Epoxy Putty Palność 0 Reaktywność 0 KODY PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 2011-04-04 Aktualizacja: 2016-06-22 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5.

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TL60 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700010 Numer według CAS: 632-69-9 Numer według EINECS: 211-183-3 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22 Zakład

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700571 100687 170510 100688 Numer według CAS: 12125-28-9 Numer WE:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORS Nazwa preparatu: egraf SPREADERSHIELD with with Aluminum and Adhesive, egraf Dostawca: GrafTech France

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft Nr SDB : 43182 V001.4 przeredagowano w dniu: 01.10.2013 Data druku: 16.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Numer artykulu 31741 Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Nazwa firmy : FINO GmbH

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700839 101227 Numer według CAS: 1309-37-1 Numer według EINECS: 215-168-2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu 15212012 Nazwa wyrobu KaryoMAX

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63824 63901 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

FOLIA CPET-G IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA. 1.1. Nazwa wyrobu: Folia poliestrowa nieorientowana (cpet) G - TRINIFLEX

FOLIA CPET-G IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA. 1.1. Nazwa wyrobu: Folia poliestrowa nieorientowana (cpet) G - TRINIFLEX KARTA INFORMACYJNA WYROBU FOLIA CPET-G Data wydania: 01.12.2014 IDENTYFIKACJA WYROBU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Nazwa wyrobu: Folia poliestrowa nieorientowana (cpet) G -

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 100623 100624 100626 100628 100630 100631 102528 105638 208090 700866

Bardziej szczegółowo

Fagron Karta charakterystyki

Fagron Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 101186 Zastosowanie substancji / preparatu Dodatek do preparatów kosmetycznych lub farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND

MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Znak firmowy : Firma : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Obsługa : Dow Corning Central

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Zastosowanie preparatu CH207A Drukowanie atramentowe. Synonimy ColorSpan 0900461-006 Pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

BT 21. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31

BT 21. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z 1907/2006/WE, Art. 31 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: membrana izolacyjna Zastosowanie preparatu: Samoprzylepna izolacja bitumiczna. Producent: Henkel Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 180590 Numer według CAS: 7772-98-7 Numer WE: 231-867-5 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100106 Numer według CAS: 12042-91-0 Numer według EINECS: 234-933-1 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Satins karta charakterystyki produktu

Satins karta charakterystyki produktu Satins MSDS Nr: 00012 Data: 09/16/2013 Strona 1 z 5 Satins karta charakterystyki produktu 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY Rowmark, Inc. 2040 Industrial Drive Findlay, OH 45840 USA Kontakt Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pattex Hobby Hot Sticks transparent KC Numer : 408802 Aktualizacja: 22.05.2015 Data druku: 23.06.2015 Zastępuje wersje z: 19.11.2013

Bardziej szczegółowo