Karta charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Wydrukowano dnia: Strona 1 z 8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny Materiały przylepne, materiały uszczelniające Zastosowawnia, których się nie zaleca żadne/żaden 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 A-6960 Wolfurt Telefon: Telefaks: Internet: Wydział Odpowiedzialny: 1.4. Numer telefonu alarmowego: SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Dr. Timo Gans-Eichler Chemieberatung Tel.: +49 (0)251/ Raesfeldstr Münster +48 (42) (Information Centre and Clinical Department) Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Klasyfikacja GHS Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr 1272/ Elementy oznakowania 2.3. Inne zagrożenia Nie istnieją żadne informacje. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanina różnych metakrylanowych. Produkt nie zawiera wymienione substancje SVHC. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

2 Wydrukowano dnia: Strona 2 z 8 Wskazówki ogólne W przypadku awarii lub jezeli zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete. W przypadku wdychania Nie są wymagane żadne dodatkowe środki. Przy podrażnieniu dróg oddechowych należy wezwać lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą Należy udać się do dermatologa. W przypadku kontaktu z oczami Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy udać się do okulisty. W przypadku połknięcia Jamę ustną przepłukać dokładnie wodą. Podać do wypicia dużą ilość wody w małych łykach (efekt rozcieńczenia). Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie należy nigdy podawać czegokolwiek doustnie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Badanie symptomatyczne. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla (CO2). Suche środki gaśnicze. piana na bazie alkoholi. Woda w sprayu. Niewłaściwe środki gaśnicze Pełny strumień wody Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki azotu (NOx) Informacje dla straży pożarnej Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia. zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Patrz punkt 7 i 8 środki ochronnne. Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie wprowadzać do kanalizacji. Uszczelnić kanalizację. Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem) Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie.

3 Wydrukowano dnia: Strona 3 z 8 Zabrudzone przedmioty i podłogę gruntownie wyczyścić uwzgledniając przepisy ochrony srodowiska Odniesienia do innych sekcji Patrz punkt 7 i 8 środki ochronnne. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją Nosić odpowiednią odzież ochronną. ( Patrz rozdział 8. ) Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią. Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej. Produkt nie jest: Palny. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed: Promieniowanie UV/światło słoneczne. Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania Nie magazynować razem z: Substancje wybuchowe. Zapalnie (utleniająco) działające substancje stałe. Zapalnie (utleniająco) działające substancje ciekłe. Substancji radioaktywnych. Materiały zakaźne. Środki żywnościowe i paszowe. Inne informacje o warunkach przechowywania Zalecana temperatura magazynowania: 20 C Chronić przed: Światło. gorąco. oddziałowywanie zimna wilgotność Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Materiały przylepne, materiały uszczelniające SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia 8.2. Kontrola narażenia Dotychczas nie ustalono żadnych krajowych norm granicznych. Stosowne techniczne środki kontroli Przy obchodzeniu się nie pod zamknięciem należy w miarę możliwości używać urządzeń z lokalnym odsysaniem. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik. W miejscu pracy nie wolno jeść, pić lub zażywać tabaki. Przed przerwami w pracy i na jej zakończenie zawsze myć ręce. Zabrudzone ubrania należy wyprać przed ponownym założeniem. Używana na stanowisku roboczym odzież nie powinna być noszona poza jego obrębem. Ubranie prywatne i odzież roboczą należy przechowywać oddzielnie. Ochronę oczu lub twarzy Właśiwa ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne. DIN EN 166

4 Wydrukowano dnia: Strona 4 z 8 Ochrona rąk Okrywające przedramię rękawice ochronne z gumy. DIN EN 374 Właściwy materiał: FKM (kauczuk fluorowy). (0,4 mm) Przed użyciem przetestować na szczelność / nieszczelność. Przy zamiarze ponownego użycia rękawic przed zdjęciem wyczyścić i przechowywać w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Ochrona skóry Nie są wymagane żadne dodatkowe środki ostrożności. Ochrona dróg oddechowych przy właściwym użytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. Ochrona dróg oddechowych jest niezbędna podczas: tworzenie powłok aerozolowych, zamgleń. Właściwa ochrona dróg oddechowych: Kombinowane urządzenie filtrujące (DIN EN 141). Typ: A- P-2/P-3 Klasę filtra ochrony dróg oddechowych należy koniecznie dopasować do maksymalnego stężenia substancji szkodliwych (gaz/para/aeorozol//cząstka), które powstają przy obchodzeniu się z produktem. Przy przekroczeniu stężenia należy używać urządzenia izolacyjn Kontrola narażenia środowiska Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny: Kolor: Zapach: ph: Zmiana stanu Samozapalność: Właściwości utleniające żadne/żaden ciekły niebieski charaktarystyczny n/a >300 C Metoda testu Prężność par: < 0,15 hpa DIN (przy 25 C) Gęstość względna: 1,08 g/cm³ DIN Rozpuszczalność w wodzie: nie mieszalny Lepkość dynamiczna: (przy 23 C) Zawartość rozpuszczalnika: SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 8000 mpa s 1,15% - Dane do wytycznych 1999/13/WE (Wspólnoty Europejskiej) o ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (VOC-RL)

5 Wydrukowano dnia: Strona 5 z Reaktywność Nie istnieją żadne informacje Stabilność chemiczna Temperatura rozkładu: > 200 C Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie istnieją żadne informacje Warunki, których należy unikać Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Rozkład możliwy przy dłuższym działaniu światła Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać: Substancje i mieszaniny, które w przypadku kontaktu z wodą rozwijają samozapalne gazy. Nadtlenki. Metale alkaliczne. Nadtlenki. Środek redukujący, silny Niebezpieczne produkty rozkładu Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki azotu (NOx). SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie Toksyczność ostra Działanie drażniące i żrące Efekt podrażnienia skóry: nie drażniający. Drażniające działanie na oczy: nie drażniający. Działanie uczulające Nie istnieją żadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne Nie istnieją żadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny. Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość Nie istnieją żadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny. Zagrożenie spowodowane aspiracją Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Trwałość i zdolność do rozkładu

6 Wydrukowano dnia: Strona 6 z 8 Produkt jest biodegradowalny Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Brak wskazówek na potencjał bioakumulacyjny Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Składniki w tym preparacie nie spełniają kryteriów zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vpvb. Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenia Opakowania nie mające kontaktu z chemikaliami, dokładnie opróżnione i oczyszczone, mogą być użyte ponownie. W celu usunięcia odpadów zwrócić się do kompetentnych zarejestrowanych słuzb komunalnych. Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTAW I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, dostaw i stosowania klejów i szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w Kod odpadów - wykorzystany produkt ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTAW I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, dostaw i stosowania klejów i szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTAW I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, dostaw i stosowania klejów i szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Transport lądowy (ADR/RID) Numer UN (numer ONZ): Not restricted Transport wodny śródlądowy (ADN) Numer UN (numer ONZ): Transport morski (IMDG) Not restricted Numer UN (numer ONZ): Not restricted Transport lotniczy (ICAO) Numer UN (numer ONZ): Not restricted Zagrożenia dla środowiska

7 Wydrukowano dnia: Strona 7 z 8 ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: nie Szczególne środki ostrożności dla użytkowników patrz rozdział Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC bez znaczenia SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Informacje dotyczące przepisów UE Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/13/WE: 1,15 %, VOC 2004/42/EC: 12,42 g/l Preparat nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl wytycznej 1999/45/WE. Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr. 1272/2008 [GHS]. Nie podlega 96/83/EC. Przepisy narodowe Ograniczenie stosowania: Klasa zagrożenia wód (D): Ocena bezpieczeństwa chemicznego Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/EC w sprawie ochrony młodocianych pracowników. 1 - lekkie zanieczyszczenie wody Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa. SEKCJA 16: Inne informacje Zmiany Rev. 1.0, Pierwsze wersja: Skróty i akronimy ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent NOAEL: No observed adverse effect level LOAEL: Lowest observed adverse effect level NOAEC: No observed adverse effect level

8 Wydrukowano dnia: Strona 8 z 8 LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration DNEL: Derived No Effect Level PNEC: predicted no effect concentration TSCA: Toxic Substances Control Act IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER NTP: National Toxicology Program SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) PBT: Persistent bioaccumulative toxic SVHC: substance of very high concern Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał. (Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700363 100355 Numer według CAS: 61791-12-6 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu odczynnik do badan wody Numer artykułu: 00515579(BT), 515570(BT), 515571(BT), 5155700(BT), 515573(0)(BT),

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 8698 Numer według CAS: 24800-44-0 Numer WE: 246-466-0 Numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 8290190 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Część-Nr 93165321 Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: - 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykulu: 10039 Grupa substancji: Calciumverbindungen Nr CAS: 10034-76-1 Nr

Bardziej szczegółowo

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays 02/11/2015 Product code 171v50025m 171v50031m 171v50032m 171v50033m 171v50034m 171v50035m 171v50036m 171v50037m 171v50038m 171v50039m 171v50040m 171v50041m 171v50026m 171v50027m 171v50028m 171v50029m 171v50030m

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/10 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa sporządzono: 01.07.2014 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kit Components. 12321 GDX A1C Test Cartridges 12658

Kit Components. 12321 GDX A1C Test Cartridges 12658 06/02/2015 Product code Kit Components Description 12321 GDX A1C Test Cartridges 12658 Components: 12-321Buffer 12-321Wash Buff 12-321Sample Bu Elution Buffer - GDX Wash Buffer - GDX Sample Buffer - GDX

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Datę sporządzenia karty charakterystyki: 06.01.2003 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 29.05.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Identyfikacja substancji Numer artykułu Numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 0922 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu PAG

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo