PROSPEKT INFORMACYJNY. Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY. Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO)"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund SFIO) Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: Superfund A, Superfund B, Superfund C, Superfund Alternatywny MAX, Superfund Gold, Superfund Płynnościowy. Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, Warszawa adres internetowy: Prospekt Informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205 poz ze zm.). Niniejszy Prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 25 października 2005 r. Aktualizacja Prospektu została dokonana czterokrotnie w dniu 2 stycznia 2006 r., w dniu 11 maja 2006 r., w dniu 15 maja 2007 r., w dniu 11 sierpnia 2007 r. oraz w dniu 11 listopada 2007 r. 1

2 Rozdział I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 18, Warszawa 2. Imiona i nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe są: Markus Weigl - Prezes Zarządu Towarzystwa, Maciej Brysławski - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa, Dariusz Wieloch - Członek Zarządu Towarzystwa 3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 2. Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej naszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Markus Weigl, Prezes Zarządu Towarzystwa Maciej Brysławski, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Dariusz Wieloch, Członek Zarządu Towarzystwa 4. Podmioty świadczące na rzecz Towarzystwa lub Funduszu usługi w zakresie sporządzenia Prospektu Towarzystwo sporządziło Prospekt bez korzystania z usług innych podmiotów. 2

3 Rozdział II. DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 18, tel. (+48 22) , fax. (+48 22) , adres poczty elektronicznej: adres internetowy: 2. Data i numer decyzji KPWiG o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji KPWiG z dnia 25 października 2005 r. (DFI/W/ /2005) 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, a także data wpisu do rejestru W dniu 25 maja 2005 r. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS Wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Na dzień 31 grudnia 2006 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: Wysokość kapitału własnego Towarzystwa Kapitał podstawowy Towarzystwa Strata netto w roku obrotowym 2006 Kapitał zapasowy Kapitał wpłacony na poczet podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii G tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 50 tys. zł 5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Założycielski kapitał zakładowy Towarzystwa w wysokości 1000 tys. zł został opłacony gotówką przed rejestracją Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zakładowy Towarzystwa, według stanu na dzień aktualizacji Prospektu z dnia 11 sierpnia 2007 r., podwyższany był siedmiokrotnie. Wszystkie podwyższenia kapitału 3

4 zakładowego pokrywane były wkładami pieniężnymi przed dniem rejestracji danego podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przy podwyższeniach kapitału zakładowego o akcje serii C, D i E, F, G, H cena emisyjna akcji była wyższa od ceny nominalnej akcji. Nadwyżka ponad wysokość nominalną podwyższanego kapitału zakładowego uiszczona została na kapitał zapasowy przed rejestracją podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców. Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Lp. Data uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Kwota podwyższenia kapitału zakładowego (seria i liczba akcji) Data wydania postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu podwyższenia kapitału zakłądowego do rejestru przedsiębiorców listopada 2005 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 50 akcji serii B) grudnia 2005 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 5 akcji serii C) 3. 3 lutego 2006 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 5 akcji serii D) marca 2006 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 6 akcji serii E) czerwca 2006 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 5 akcji serii F) grudnia 2006 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 5 akcji serii G) kwietnia 2007 r. Z kwoty PLN do kwoty PLN (emisja 5 akcji serii H) 7 grudnia 2005 r. 20 stycznia 2006 r. 23 lutego 2006 r. 29 marca 2006 r. 13 lipca 2006 r. 30 stycznia 2007 r. 01 sierpnia 2007 r. 6. Nazwa i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Akcjonariuszem Towarzystwa jest Superfund Asset Management GmbH, z siedzibą w Wiedniu, Marc-Aurel Strasse 10-12, Austria, posiadający 100% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. 7. Nazwa i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa w rozumieniu art. 4 pkt. 14 Ustawy o ofercie, ze wskazaniem cech tej dominacji 4

5 Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Superfund Asset Management GmbH, z siedzibą w Wiedniu, Marc-Aurel Strasse 10-12, ponieważ posiada on 100% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. 8. Nazwa i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego wobec podmiotu wskazanego w pkt 7, ze wskazaniem cech tej dominacji Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Superfund Asset Management GmbH jest ABS Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. z siedzibą w Wiedniu, ponieważ posiada on 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Superfund Asset Management GmbH. Podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Superfund Asset Management GmbH jest Pan Christian Baha ponieważ posiada on 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ABS Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. 9. Imiona i nazwiska: 9.1. członków zarządu Towarzystwa Markus Weigl - Prezes Zarządu Towarzystwa, Maciej Brysławski - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa, Dariusz Wieloch - Członek Zarządu Towarzystwa członków rady nadzorczej Towarzystwa Helmut Spitzer - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Rainer Wolfbauer - Członek Rady Nadzorczej, Aleksander Heimito Trachta - Członek Rady Nadzorczej prokurentów Towarzystwa Nie ma zastosowania osób fizycznych zarządzających funduszami i doradców inwestycyjnych Maksymilian Łochowski Doradca Inwestycyjny Dominik Gaworecki Doradca Inwestycyjny 10. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt. 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem Zarząd Markus Weigl Prezes Zarządu Towarzystwa Absolwent Kierunku Nauka o sporcie i wychowaniu fizycznym/publicystyka Uniwersytetu Wiedeńskiego, magister 5

6 filozofii. Od 1995 do 2000 r. zatrudniony z ABS Vermögensverwaltungsges.mb.H. między innymi przy zarządzaniu funduszami hedgingowymi. Od 2000 r. do 2004 r. zatrduniony Quadriga Beteiligungs- &Vermögens AG oraz Quadriga Asset Management GmbH jako dyrektor zarządzający. Ponadto od kwietnia 2001 r. oraz aktualnie członek rady dyrektorów w Quadriga Superfund SICAV w Luksemburgu oraz od kwietnia 2004 r. oraz aktualnie dyrektor w Quadriga Group Monaco SAM, Quadriga Fund Management Inc. w Grenadzie, a także Quadriga Trading Management Inc. w Grenadzie. Maciej Brysławski - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie z dyplomem inzyniera lotnika. W latach pracował jako pilot samolotów wojskowych. Następnie pomiędzy przedsiębiorca, konsultant i doradca finansowy, prowadzący konsulting, marketing i doradctwo dla małych przedsiębiorstw w Austrii n.p. Pischinger, Henkel, Lloyd, Vocalis Communications. Wice-prezydent Polskiego Zwiazku Sportowego w Austrii (koordynowanie i management grup zaintersowań, organizacja imprez, konsultacje finansowe). Od marca 2003 wolny współpracownik firmy Quadriga Asset Management - wstępne przygotowanie i rozwoj polskiego rynku. Od czerwiec 2004 zatrudniony w firmie Quadriga Asset Management jako odpowiedzialny za obszar polski. Dariusz Wieloch - Członek Zarządu Towarzystwa. Absolwent Wydziału Finansów Politechniki Radomskiej. Ukończył Studia Podyplomowe Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 pracuje na rynku finansowym, początkowo jako dealer rynku pieniężnego i specjalista ds. operacji walutowych, a nastepnie jako analityk finansowy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej w Polskim Banku Inwestycyjnym SA. W latach Dyrektor Departamentu Gospodarki Pieniężnej w Banku Energetyki SA. Od 1999 w Grupie WARTA, początkowo jako Z-ca Dyrektora Biura Skarbu, a od 2000 do 2005 Wiceprezes Zarządu WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. W latach Dyrektor Zarządzający w KBC TFI SA Rada nadzorcza Helmut Spitzer - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Wiedeńskiego Od czerwca 2001 r. związany Superfund Asset Management G.m.b.H (poprzednia nazwa Quadriga Asset Management G.m.b.H), początkowo jako dyrektor zarządzajacy, w latach jako kierownik oddziału związany Superfund Asset Management G.m.b.H w Niemczech, natomiast od marca 2004 jako Menedżer odpowiedzialny za cały rynek austriacki i działalność grupy Superfund w Austrii. Rainer Wolfbauer - Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. W latach pracownik, w późniejszym czasie szef departamentu w Federalnym Urzędzie Nadzoru Nad Rynkiem Papierów Wartościowych. Od lipca 2001 r. Członek Zarządu Superfund Unternehmens -Beteiligungs AG, wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. Aleksander Heimito Trachta - Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. W latach zatrudniony w firmach 6

7 konsultingowych Arthur Andrersen, a następnie Deloitte & Touche jako doradca podatkowy. Od kwietnia 2004 r. w Superfund Unternehmens-Beteiligungs AG jako prawnik w departamencie prawnym grupy Superfund. Audytor wewnętrzny zgodnie z austriacką ustawą o nadzorze na rynkiem papierów wartościowych w Superfund Asset Management G.m.b.H Prokurenci Nie ma zastosowania Zarządzający funduszami i doradcy inwestycyjni zatrudnieni w Towarzystwie Maksymilian Łochowski Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość). Od 2000 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1804, zaś od 2004 roku licencję doradcy inwestycyjnego nr 218. W grudniu 2004 r czerwcu 2005 oraz czerwcu 2006 zdał odpowiednio I,II oraz III etap egzaminu CFA organizowanego przez CFA Institute a od grudnia 2006r jest posiadaczem tytulu Chartered Financial Analyst.. Od 2004 r. członek Zarządu Związku Maklerów i Doradców. W latach zatrudniony w Zespole Inwestycji Własnych Biura Maklerskiego BGŻ na stanowisku maklera papierów wartościowych odpowiedzialnego za inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie. Od 2003 do 2004 zatrudniony w Departamencie Skarbu Banku BGŻ na stanowisku dealera odpowiedzialnego za inwestycje w notowane na rynkach zagranicznych kontrakty terminowe futures na indeksy giełdowe, waluty oraz stopy procentowe. W latach zatrudniony w Zespole Zarządzania Portfelem w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP na stanowisku doradcy inwestycyjnego zarządzającego portfelami klientów w ramach usługi asset management. Od października 2005 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania w Superfund TFI S.A. Od stycznia 2006 odpowiedzialny za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Dominik Gaworecki Szkoła Główna Handlowa (kierunek: finanse i bankowość; specjalność: bankowość inwestycyjna).od 2006 r. posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 236. W grudniu 2006 r. zdał I etap egzaminu CFA organizowanego przez CFA Institute. Stypendysta CFA Society of Poland. W latach zatrudniony na stanowisku analityka w Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, gdzie zajmował się rynkiem nieruchomości, sekurytyzacji i private equity. Współtworzył fundusz Secus I FIZ Spółek Niepublicznych. Od czerwca 2007 zatrudniony w Superfund TFI S.A. w Departamencie Zarządzania na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego. 11. Nazwa i charakterystyka innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, oraz krótkie informacje określające cel inwestycyjny i główne zasady polityki inwestycyjnej każdego z tych funduszy Superfund Trend Plus Powiązany FIO Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywow funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiaganiecia celu inwestycyjnego. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% 7

8 swoich aktywow w jednoski uczestnictwa Funduszu Podstawowego. Superfund Trend Bis Powiązany FIO Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywow funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiaganiecia celu inwestycyjnego. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich aktywow w jednoski uczestnictwa Funduszu Podstawowego Superfund Trend Podstawowy SFIO Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywow funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywow w tytuly uczestnictwa Quadriga B oraz Quadriga C.Fundusz może także inwestowac swoje Aktywa w inne instrumenty finansowe 12. Określenie rodzajów działalności, na których wykonanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a Ustawy Towarzystwo posiada zezwolenie na tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Towarzystwo na podstawie posiadanego zezwolenia może tworzyć oddziały i wykonywać działalności na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Towarzystwo nie wykonuje działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2a Ustawy 13. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonanie może być powierzone innym podmiotom Towarzystwo może powierzyć następujące obowiązki innym podmiotom: - zarządzanie częścią lub całością portfela inwestycyjnego Funduszu oraz Subfunduszy, - prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszy, w tym wycena Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy, ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszy i Wartości Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa, - ogłaszanie i publikowanie informacji dotyczących Funduszu, - pośredniczenie w nabywaniu i zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, - prowadzenie rejestru Uczestników Funduszu, - przechowywanie i archiwizowanie dokumentów oraz innych nośników informacji, o których mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy. 14. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Towarzystwo nie utworzyło oddziałów i nie wykonuje działalności na terytorium państw członkowskich. 8

9 Rozdział III. DANE O FUNDUSZU 1. Informacje o Funduszu 1.1. Data i numer decyzji KPWiG o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu 26 października 2005 r. decyzją DFI/W/ / /2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych 5 grudnia 2005 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycja RFI Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy Nie ma zastosowania Informacja, że Fundusz posiada osobowość prawną Fundusz jest osobą prawną. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej Charakterystyka konstrukcji Funduszu Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Subfunduszem jest nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona prawnie część aktywów i zobowiązań Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną i mająca związane z nim Jednostki Uczestnictwa odrębne od Jednostek Uczestnictwa związanych z innymi Subfunduszami. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz w Statucie, nadanym przez Towarzystwo. 2. Informacje o Subfunduszach 2.1. Superfund A Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Superfund A Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie a wszystkie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do Uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu. 9

10 Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem, że w razie śmierci Uczestnika Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie: - osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; - osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi - odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nie przekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa, może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa, co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez jednokrotne ogłoszenie w sieci Internet na stronie Nie dotyczy to Jednostek Uczestnictwa zapisanych we wspólnym rejestrze małżeńskim Określenie praw Uczestników Superfund A Uczestnik ma prawo do: nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, otrzymywania potwierdzeń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i skrótu prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, dostępu do Prospektu i skrótu prospektu informacyjnego Funduszu oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy w sieci Internet pod adresem żądania doręczenia Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy. 10

11 Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Superfund A Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Superfund A zostały rozpoczęte w dniu 10 listopada 2005 r. a zakończone w dniu 15 listopada 2005 r. W wyniku przeprowadzonych zapisów zostały zgromadzone środki w wysokości umożliwiającej utworzenie Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu w powyższym zakresie Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa Superfund A Zbywanie Jednostek Uczestnictwa Superfund A Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) u Dystrybutora. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi i dokonanie wpłaty środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza. Kolejne nabycia Jednostek Uczestnictwa nie wymagają złożenia zlecenia nabycia i mogą być dokonane w trybie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w następujących Dniach Wyceny: - w każdą środę jeżeli jest Dniem Roboczym, a jeżeli środa nie jest Dniem Roboczym, pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po środzie, - pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca w Luksemburgu, w którym to dniu dokonywana jest wycena Quadriga A, Quadriga B oraz Quadriga C. Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być składane w każdym Dniu Roboczym, przy czym realizowane są w Dniach Wyceny określonym powyżej na zasadach poniższych. Okres od dnia dokonania wpłaty na rachunek Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku, gdy Subfundusz otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych najpóźniej na Dzień Roboczy przed Dniem Wyceny, o którym mowa powyżej wpłacający środki na Jednostki Uczestnictwa nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny. W przypadku, gdy Subfundusz otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych w Dniu Wyceny, o którym mowa powyżej lub w kolejnych Dniach Roboczych wpłacający środki na Jednostki Uczestnictwa nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie z nastepnego Dnia Wyceny. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w wyniku dokonania wpłaty bezpośredniej bez składania zlecenia nabycia do nabywania Jednostek Uczestnictwa stosuje się zasady określone powyżej, z zastrzeżeniem, że wpisanie nabycia Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie otrzymanej od Depozytariusza informacji o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Subfundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U ze zm.). 11

12 Cena i liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa 1. Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa określana jest w Dniu Wyceny. 2. Cenę nabycia oblicza się według poniższego wzoru: WAN/J P = x gdzie : P - oznacza cenę nabycia, WAN/J - oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, x - oznacza mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej. Forma i wysokość wpłat Pierwsza i kolejna wpłata środków pieniężnych do Superfund A powinna wynosić nie mniej niż 5000 euro dla wpłat w euro lub równowartość 5000 euro w złotych dla wpłat w złotych lub równowartość w USD złotych polskich stanowiących równowartość euro dla wpłat w USD, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku. Z uwzględnieniem minimalnych wpłat do Superfund A określonych powyżej pierwsza wpłata środków pieniężnych do Funduszu przez osoby fizyczne nie może być niższa niż: - dla wpłat w złotych - równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku, - dla wpłat w euro euro, - dla wpłat w USD - równowartość w USD złotych polskich stanowiących równowartość euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu uznania rachunku. Wpłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych albo w euro albo w USD. W przypadku wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa w euro albo w USD, kwota euro albo USD podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpłaty dokonywane w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane jedynie bezpośrednio na rachunki bankowe Subfunduszu u Depozytariusza wskazane przez Towarzystwo. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków, obok przekazanej kwoty środków pieniężnych w szczególności: nazwy Subfunduszu, imienia i nazwiska albo nazwy (firmy), adresu zamieszkania albo adresu siedziby, numeru REGON albo PESEL lub numeru rejestru (przy kolejnym nabyciu Jednostek Uczestnictwa) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych ponosi ponosi osoba wpłacająca. Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego 12

13 1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na Wspólny Rejestr Małżeński 2. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po: 1) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: a) wyrażają zgodę na żądanie przez każdego z nich odkupienia, bez ograniczeń, Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z żądaniem odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych, b) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu żądań odkupienia, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego, Agent Transferowy może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami, c) pozostają we wspólności majątkowej; 2) zobowiązaniu się przez małżonków do natychmiastowego zawiadomienia - listem poleconym - Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej; 3) zrzeczeniu się przez małżonków podnoszenia wobec Funduszu oraz Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z: a) dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej, b) odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Fundusz na podstawie żądania złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej. 4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody obojga małżonków. Pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego z małżonków. 5. Uczestnictwo w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego ustaje w przypadku: 1) ustania wspólności majątkowej w wyniku: a) ustania małżeństwa wskutek śmierci, b) rozwiązania małżeństwa przez rozwód, c) unieważnienie małżeństwa, d) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej; 2) orzeczenia sądowego o: a) zniesieniu wspólności majątkowej, b) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, 3) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 6. Ustanie uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi. 13

14 7. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków - połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą częścią dysponuje się w myśl umownego lub sądowego działu spadku. 8. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b i c oraz pkt 2) saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych Rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Superfund A Zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa Zamiar odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być składany za pośrednictwem Dystrybutorów w każdym Dniu Roboczym, przy czym, zamiar ten staje skuteczny i w Dniach Wyceny określonych w postanowieniach poniższych. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa jest dokonywane każdego pierwszego Dnia Roboczego przypadającego po pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca w Luksemburgu, w którym to dniu dokonywana jest wycena Quadriga A, Quadriga B oraz Quadriga C. W przypadku w którym Uczestnik Funduszu złożył zamiar odkupienia najpóźniej na 7 Dni Roboczych przed Dniem Wyceny, o którym mowa powyżej, lecz nie później niż do godz pierwszego dnia tego okresu, zamiar ten staje się skuteczny w Dniu Wyceny, o którym mowa wyżej i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego dnia Wyceny. Jeżeli zamiar odkupienia został złożony w terminie późniejszym, zamiar ten staje się skuteczny w kolejnym Dniu Wyceny, o którym mowa w powyżej i Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie z Dnia Wyceny w którym zamiar ten stał się skuteczny. Subfundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika Funduszu kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w rejestrze spadłaby poniżej euro odkupienie obejmować będzie wszystkie jednostki uczestnictwa zapisane w rejestrze. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić euro lub ich równowartość w złotych albo USD. Zlecenie odkupienia winno obejmować kwotę nie niższą niż określona powyżej lub ilość jednostek uczestnictwa w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie nie niższa niż określona powyżej. W przypadku jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż określona powyżej Subfundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę tej określonej powyżej. Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną wartość odkupienia. Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zawierać następujące dyspozycje: 14

15 - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota przed jej wypłatą może zostać pomniejszona o należny podatek, - wielokrotnego, w tym systematycznego, odkupywania od Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, - odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa dostępnych w Rejestrze. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny kwota żądana jest wyższa od kwoty otrzymanej w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub liczba Jednostek Uczestnictwa wynikających z żądania jest wyższa od liczby posiadanej przez Uczestnika Funduszu na Rejestrze, z którego Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu, odkupione zostają wszystkie Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu na Rejestrze. W żądaniu wielokrotnego, w tym systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik wskazuje dzień lub dni, w którym żądanie staje się skuteczne. Odwołanie takiego żądania wywołuje skutki po otrzymaniu przez Agenta Transferowego oświadczenia w tym przedmiocie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od odebrania takiego oświadczenia przez Dystrybutora. Kwota środków pieniężnych jest wypłacana po pomniejszeniu o należny podatek, w przypadku, jeżeli Fundusz jest zobowiązany do jego pobrania. Blokada odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Zastaw na Jednostkach Uczestnictwa Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady części lub całości posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa. Blokadą mogą również objęte Jednostki Uczestnictwa nabywane w przyszłości (blokada Rejestru). Blokadą mogą być objęte Jednostki Uczestnictwa we wszystkich Subfunduszach lub Subfunduszach wskazanych przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik złoży dyspozycję blokady Jednostek Uczestnictwa o określonej wartości, wówczas liczba Jednostek Uczestnictwa objętych blokadą jest zmienna i wyliczana jest w każdym Dniu Wyceny, przy czym Towarzystwo nie odpowiada za późniejszy spadek wartości Jednostek Uczestnictwa objętych blokadą. Blokada polega na wyłączeniu, przez określony okres lub do odwołania, możliwości składania i realizacji zleceń odkupienia (oraz konwersji i zamiany) Jednostek Uczestnictwa. W okresie obowiązywania blokady Fundusz będzie zobowiązany do nie realizowania zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym czasie. Za zgodą Funduszu Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady, która przed upływem okresu, na jaki została ustanowiona może być odwołana wyłącznie przez wyznaczoną przez Uczestnika osobę. Łącznie z ustanowieniem takiej blokady Uczestnik może udzielić tej osobie pełnomocnictwa, które może być odwołane jedynie za jej zgodą, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa podlegających blokadzie na rachunek bankowy wskazany przez pełnomocnika. Fundusz nie kontroluje zasadności złożenia przez pełnomocnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń złożonych przez pełnomocnika. Zlecenia złożone przez Uczestnika będą traktowane jako złożone pod warunkiem, że wyznaczona osoba wyrazi zgodę na ich realizację poprzez odwołanie blokady. Oświadczenie Uczestnika lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwołaniu blokady staje się skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 7 dni, od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Fundusz wpisuje wzmiankę o ustanowionym zastawie na wniosek Uczestnika lub zastawnika, po przedstawieniu 15

16 umowy zastawu. Wpisanie wzmianki o ustanowionym zastawie powoduje zablokowanie możliwości złożenia zlecenia odkupienia (oraz konwersji i zamiany) Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. Wpisanie zastawu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni, od złożenia takiego wniosku u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Łącznie z ustanowieniem zastawu Uczestnik może udzielić zastawnikowi pełnomocnictwa, które może być odwołane jedynie za zgodą zastawnika, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa objętych zastawem na rachunek bankowy pełnomocnika Konwersja Jednostek Uczestnictwa Superfund A na jednostki uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) oraz wysokość opłat z tym związanych Fundusz w chwili obecnej nie przewiduje możliwości dokonania konwersji Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Superfund A Wypłata środkow pieniężnych z tytulu odkupienia Jednostek nastepuje przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zostały nabyte w wyniku wpłaty dokonanej w danej walucie, są dokonywane w tej samej walucie. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w euro albo USD, kwota w złotych podlega przeliczeniu na euro albo USD według kursu średniego złotego do euro albo USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Zamiana Jednostek Uczestnictwa związanych z Superfund A na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych Jednostki Uczestnictwa, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze Uczestników Funduszu prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru Uczestników Funduszu prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Sufunduszu z dnia dokonania zamiany. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa i przydzielenie Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany następuje w tym samym Dniu Wyceny. Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniach Wyceny, w których są odkupywane Jednostki Uczestnictwa zgodnie z postanowieniami pkt powyżej. Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążana jest opłatą za zamianę. 16

17 Maksymalna stawka opłaty za zamianę wynosi: 1%. Wysokość opłaty za zamianę jest ustalana w oparciu o wartość aktywów netto na Jednostki Uczestnictwa będące przedmiotem zamiany Spełnianie świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Superfund A na Jednostkę Uczestnictwa Superfund A W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu tj. w przypadku: zleceń nabycia - realizacji zlecenia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków na rachunek Depozytariusza, zleceń odkupienia realizacji zlecenia w kolejnym Dniu Wyceny mimo otrzymania przez Towarzystwo zlecenia odkupienia na siedem Dni Roboczych przed Dniem Wyceny w którym są odkupywane Jednostki Uczestnictwa - Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy. Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu, który, w przypadku: zlecenia nabycia - może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby zlecenie nabycia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od wpłaty środków, zlecenia odkupienia - może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane w prawidłowym Dniu Wyceny. W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika Funduszu roszczenie wobec Towarzystwa o naprawienie szkody obejmującej, w przypadku: nabycia Jednostek Uczestnictwa - różnicę w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa, odkupienia Jednostek Uczestnictwa - różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. W przypadku zgłoszenia powyżej opisanego roszczenia Towarzystwu przez Uczestnika Funduszu, Towarzystwo niezwłocznie naprawi Uczestnikowi poniesioną przez niego szkodę, chyba że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników Funduszu. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników Funduszu, w przypadku, w którym niemożliwość terminowej realizacji zlecenia wynika z okoliczności, za które odpowiada: Uczestnik Funduszu lub bank krajowy lub instytucja kredytowa. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeżeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyżej, winny być kierowane bezpośrednio 17

18 do banku krajowego lub instytucji kredytowej. W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczby nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa mając na uwadze prawidłowo ustaloną wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. W przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była wyższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy Funduszu dokonujący transakcji nabycia oraz konwersji do otrzymali więcej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom Funduszu, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek podstawowy Subfunduszu powiększając kapitał Subfunduszu. W w/w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji odkupienia oraz zamiany z Jednostek Uczestnictwa otrzymali zaniżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom Funduszu, Towarzystwo przekazuje dodatkowe środki pieniężne na rachunki bankowe tych uczestników dokonujących transakcji odkupienia oraz zamiany z w dniach błędnej wyceny. W przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była niższa od błędnie wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji nabycia lub zamiany do otrzymali mniej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom Funduszu, Towarzystwo dokupuje na ich rejestry brakującą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W w/ w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji odkupienia lub zamiany z Jednostek Uczestnictwa Funduszu otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub zamiany z. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom Funduszu, Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek Subfunduszu Okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Superfund A Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Statut nie przewiduje zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa. Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek na dwa tygodnie. W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd: - odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres nie przekraczający dwóch miesięcy, - w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki w ratach. Fundusz, działając w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu oraz mając na uwadze ryzyko braku możliwości korzystnego zbycia aktywów celem realizacji zobowiązań wobec Uczestników w związku ze złożonymi zleceniami odkupienia Jednostek Uczestnictwa o wartości wyższej niż 10% Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, zastrzega sobie prawo odkupienia Jednostek Uczestnictwa od tych Uczestników następnego Dnia Wyceny Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa Superfund A 18

19 Ze względu na terytorialny zasięg oferty Superfund A Jednostki Uczestnictwa zbywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Usługi finansowe. Ze względu na osoby, którym Superfund A zbywa Jednostki Uczestnictwa Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonaja wpłat do Superfund A w wysokości określonej w pkt Prospektu Zasady polityki inwestycyjnej Superfund A Cel inwestycyjny Superfund A Celem inwestycyjnym Superfund A, jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Superfund A nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Główne kategorie lokat Superfund A Superfund A realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w Quadriga A. Superfund A może także inwestować nie więcej niż 20% swoich Aktywów w Quadriga B i Quadriga C. Udział lokat Superfund A w tytułach uczestnictwa funduszy wskazanych w zdaniach poprzedzających nie będzie niższy niż 70% Wartości Aktywów Superfund A Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Superfund A Superfund A jest subfunduszem inwestującym w inne subfundusze określone w Statucie Wskazanie emitenta, gwaranta lub poręczyciela papierów wartościowych, w które Superfund A może lokować powyżej 35% - Skarb Państwa, - Narodowy Bank Polski, - państwo należące do OECD, - międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. 19

20 Dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego Tytuły uczestnictwa Quadriga Superfund A 73,94% Tytuły uczestnictwa Quadriga Superfund C 16,26% Wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez Superfund A oraz wskazanie, o ile Superfund A może zawierać umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w jakim celu będą zawierane oraz jaki będa miały wpływ na ryzyko związane z przyjęta polityka inwestycyjną. Superfund A prowadząc politykę inwestycyjną nie wykorzystuje szczególnych technik inwestycyjnych mających za przedmiot instrumenty finansowe. Zgodnie z art 7 ust. 3 Statutu Superfund A realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w Quadriga A. Superfund A może także inwestować swoje Aktywa w Quadriga B i Quadriga C oraz inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Obecnie Subfundusz A, z zastrzeżenim specyfiki dokonywania lokat w Instrumenty Pochodne oraz Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, opisanej w niniejszym punkcie poniżej, nie stosuje technik inwestycyjnych w ramach konstrukcji buy-sell back, sell-buy back lub repo mających za przedmiot instrumenty finansowe. Superfund A może dokonywać lokat w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, których instrumentem bazowym są wyłącznie waluty obce. Lokaty te dokonywane są w celu ograniczenia ryzyka kursowego związanego z lokatami Superfund A, w tym lokatami w tytuły uczestnictwa denominowane w euro. W celu ograniczenia ryzyka kursowego Superfund A będzie zawierał terminowe transakcje walutowe. Superfund A nie będzie zajmował krótkich pozycji walutowych Wskazanie podmiotów, których papiery wartościowe i wierzytelności mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu A, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy lub z którymi Fundusz może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Przedmiotem lokat Subfunduszu A nie są jakiekolwiek papiery wartościowe i wierzytelności podmiotów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, tj. następujących podmiotów: Towarzystwa, jego akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub jego akcjonariuszy Z zastrzeżeniem zdania nastepnego, Fundusz w związku z działalnością Subfunduszu A nie zawiera umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy. Fundusz w związku z działalnością Subfunduszu A może zawrzeć umowy, o których mowa w art. 5 ust. 6 Statutu z Deutsche Bank Polska S.A. będącego Depozytariuszem Funduszu. 20

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PROSPEKT INFORMACYJNY. Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY Superfund Trend PLUS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend PLUS Powiązany FIO) Superfund Trend BIS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Superfund Trend BIS Powiązany

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND A, SUPERFUND

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Agio Multistrategia, Agio Kapitał, Agio Agresywny 1, Agio Aktywnej Alokacji (subfundusz powstały z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Postanowienia ogólne. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą DB Funds Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z wydzielonymi Subfunduszami:

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Udzielając zgody Idea Premium Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać nazwy Legg Mason Akcji FIO lub LM Akcji FIO. Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza o zmianach w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać nazwy LM Akcji FIO Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiAkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ)

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, PZU FIO POLONEZ) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ, ) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Otwarty Fundusz Inwestycyjny Papierów Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/41 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: UniFundusze SFIO. Siedzibą i krajem siedziby Funduszu jest siedziba i kraj siedziby Towarzystwa Firma

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 20 marca 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Część I. FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z wydzielonymi subfunduszami:

PROSPEKT INFORMACYJNY. MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z wydzielonymi subfunduszami: MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: MS Płynnościowy MS Obligacji MS Stabilnego Wzrostu MS Aktywnego Inwestowania MS Akcji Fundusz może używać skróconej nazwy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. IPOPEMA m-indeks FIO 2015-07-07

Prospekt informacyjny. IPOPEMA m-indeks FIO 2015-07-07 Prospekt informacyjny IPOPEMA m-indeks FIO 2015-07-07 2 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA m-indeks FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: IPOPEMA m-indeks FIO Firma i

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

STATUT OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r.

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO (18.11.2013 r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. ROZDZIAŁ I - pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji)

PROSPEKT INFORMACYJNY. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) działającego uprzednio pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział I. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1/186 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniTotal Trend 3) UniWIBID (subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo