1. Wstêp. 2. Statecznoœæ drzew

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstêp. 2. Statecznoœæ drzew"

Transkrypt

1 DOI: /v Leœne Prae Badawze (Forest Researh Papers), 2012, Vol. 73 (2): ORYGINALNA PRACA NAUKOWA Weryfikaja modelu stateznoœi drzew na terenah zalewowyh na przyk³adzie dêbu Querus robur L., sosny Pinus sylvestris L. i olhy Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Validation of a stability model for riparian forest trees: examples using pedunulate oak Querus robur L., Sots pine Pinus sylvestris L. and blak alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Tomasz Ka³u a Uniwersytet Przyrodnizy w Poznaniu, Wydzia³ Melioraji i In ynierii Œrodowiska, Katedra In ynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Pi¹tkowska 94A; Poznañ Fax , Abstrat. A tree's geometrial harateristis (diameter, trunk height, vertial and horizontal extent of roots) and the soil's geotehnial properties (type and state of soil) determine the ritial fore required to ause uprooting. This artile presents a method for the estimation of the ritial fore ausing uprooting of a tree during high winds and flooding in riparian forests. The model was tested for forest stands of blak alder, Sots pine and pedunulate oak. The fore required to pull up various trees was measured, and results used as the basis for formulation and verifiation of a theoretial model desribing the ritial threshold value for uprooting. Key words: ritial moments for trees, theoretial model of forest stand stability 1. Wstêp Analiza stateznoœi drzew w drzewostanah dolinowyh, w tym wystêpuj¹yh na siedliskah ³êgowyh, stanowi istotny aspekt ohrony przeiwpowodziowej. Wyrwane i p³yn¹e z nurtem drzewa i krzewy stwarzaj¹ istotne zagro enia w trakie przep³ywu wód powodziowyh. S¹ one niebezpiezne dla mostów i innyh budowli hydrotehniznyh, mog¹ te powodowaæ powstawanie zatorów spiêtrzaj¹yh p³yn¹¹ wodê. Oena stateznoœi drzew polega na porównaniu ze sob¹ si³ zewnêtrznyh dzia³aj¹yh na drzewo, wynikaj¹yh z ekstremalnyh warunków hydro-meteorologiznyh (powódÿ, huragan), oraz jego odpornoœi na wywróenie (moment krytyzny). Wartoœi krytyznego momentu si³y wywraaj¹ej w przypadku drzew zale ¹ zarówno od parametrów roœliny, jak i pod³o a. Speyfika drzewostanów dolinowyh polega m.in. na okresowej zmiennoœi parametrów gruntu zwi¹zanyh z uwilgotnieniem pod³o a (zmiany poziomu wód gruntowyh, okresowe zalewy) oraz dostosowaniem siê uk³adu korzeniowego drzew do warunków gruntowo-wodnyh (Ka³u a, Wierzbiki 2006). W pray przedstawiono wyniki badañ nad oen¹ momentów krytyznyh drzew sosny, olszy zarnej i dêbu. Prae polowe polegaj¹e na wyrywaniu drzew, z jednozesnym pomiarem momentów krytyznyh przeprowadzono na terenah zalewowyh rzeki Warty w Czêstohowie (olha), w dolinie rzeki Samy w pobli u Obrzyka (sosna) i doliny Warty w okoliy Jaszkowa (dêby). Badaniom towarzyszy³o rozpoznanie geotehniznyh warunków pod³o a oraz szzegó³owe pomiary geometryzne drzew. Wyniki pos³u y³y do przetestowania i weryfikaji teoretyznego modelu wytrzyma³oœi drzew na wyrwanie. 2. Stateznoœæ drzew Rozpatruj¹ mo liwoœæ wywróenia siê drzewa nale y porównaæ ze sob¹ moment si³ zewnêtrznyh dzia³aj¹yh na drzewo oraz moment krytyzny (Hartge 1985). Drzewo nie utrai stateznoœi, gdy spe³niony jest warunek: M > 1 (1) M + M W Q gdzie: M moment krytyzny [knm], M W moment wywraaj¹y na skutek dzia³ania wiatru [knm], M Q moment wywraaj¹y na skutek dzia³ania wody [knm]. W przypadku wywróenia siê drzewa dominuje wp³yw paria dynamiznego wiatru (Ka³u a 2010). Si³a

2 138 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): wywraaj¹a zale y od wielkoœi drzewa i równa jest oporowi stawianemu powietrzu przez strukturê roœlinn¹ (Nioll et al. 2005; Peltola 2006). W elu wyznazenia momentu wywraaj¹ego si³y wiatru niezbêdna jest m.in. znajomoœæ parametrów drzew: œredniy pnia i powierzhni roœliny, na któr¹ dzia³a wiatr. W oblizeniah przyjêto uproszzenie, e powierzhnia ta odpowiada rzutowi korony drzewa na p³aszzyznê pionow¹. Przy za³o eniu jednego kierunku dzia³ania wiatru, sta³ej wartoœi prêdkoœi oraz sta³ej wartoœi wspó³zynnika oporu powietrza, moment si³ wywraaj¹yh w wyniku dzia³ania naporu wiatru mo na przedstawiæ w postai (MOC 1994): MW = ρ PCKuWSW e+ ho + (2) 2 3 gdzie: P gêstoœæ powietrza [kg/m 3 ], C K wspó³zynnik oporu op³ywu drzewa przez powietrze, u W prêdkoœæ wiatru [m/s], S W powierzhnia drzewa, na któr¹ dzia³a wiatr [m 2 ], e zag³êbienie punktu obrotu bry³y korzeniowej [m], h o wysokoœæ pnia drzewa [m], L wysokoœæ korony drzewa [m]. Odpornoœæ na wywróenie zale y od systemu korzeniowego roœliny, który jest harakterystyzny dla danego gatunku, oraz od rodzaju gruntu (Lundström et al. 2007). Krytyzny moment wywróenia drzewa M [knm] opisano w literaturze równaniem empiryznym (MOC 1994): M =αd a (3) gdzie: D œrednia pnia drzewa (pierœnia) [m]. Sta³e i a mog¹ zostaæ wyznazone na podstawie doœwiadzeñ i zale ¹ od warunków gruntowyh oraz gatunku drzew (rodzaju systemu korzeniowego). Równanie (3) nie uwzglêdnia rodzaju pod³o a. W tym wzglêdzie szzególn¹ uwagê zwróiæ nale y na okreœlenie rodzaju gruntu, k¹ta taria wewnêtrznego, spójnoœi zy wytrzyma³oœi na œinanie przy wykorzystaniu metod in situ (Wierzbiki 1997). Uwzglêdniæ równie nale y wp³yw poziomu zalegania zwieriad³a wody na zmiany wilgotnoœi gruntu i zwi¹zane z tym zmiany eh wytrzyma³oœiowyh pod³o a. 3. Metodyka eksperymentalnego wyznazenia momentu krytyznego Wyznazenie momentu krytyznego w warunkah polowyh polega na okreœlaniu momentu si³y potrzebnej do wyrwania drzewa na podstawie rejestraji wartoœi si³y przy³o onej na okreœlonej wysokoœi do drzewa. Wybieraj¹ homogenizn¹ pod wzglêdem gatunkowym próbê losow¹ drzew, pamiêtaæ nale y o ih zró niowaniu pod wzglêdem pierœniy oraz zahowaniu jednorodnoœi warunków pod³o a. Zasadnizym elementem polowego stanowiska do mierzenia momentu krytyznego by³ dynamometr oparty na zujniku si³y o zakresie do 200 kn, opraowany przez Zak³ad Elektroniki Pomiarowej Wielkoœi Nieelektryznyh w Markah. W sk³ad uk³adu pomiarowego whodzi³ uk³ad przetwarzaj¹y, karta analogowo-yfrowa oraz laptop ze spejalistyznym programowaniem do œledzenia i rejestraji wyników. Poprzez wspó³praê dynametru z komputerem mo liwe jest preyzyjne notowanie narastania si³y, a do hwili wywróenia drzewa. ród³em si³y by³ iê ki sprzêt budowlany wykorzystywany przy praah drogowyh oraz maszyny u ywane do zrywki drewna. 4. Lokalizaja obiektu badawzego Eksperymentaln¹ oenê momentu krytyznego przeprowadzono na obszarze trzeh obiektów doœwiadzalnyh. Pierwszy zlokalizowany by³ na terenah zalewowyh rzeki Warty w Czêstohowie. Na rozpatrywanym obszarze (zarówno prawy, jak i lewy brzeg rzeki) na odinku ok m rós³ drzewostan olszy zarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.], z domieszk¹ klonu jesionolistego (Aer negundo L.). Do badañ wybrano tylko olszê zarn¹. Na lewym brzegu by³o to 30 drzew, a na prawym 12. Pierœnia wyrwanyh drzew wynosi³a od 7 m do 43 m, a ih wysokoœæ od ok. 6 m do 16 m. Drugi obszar badawzy zlokalizowano na obrze ah doliny rzeki Samy w pobli u Obrzyka, w woj. wielkopolskim. Przedmiotem zainteresowania by³y dwa oddzia³y z drzewostanem sosny zwyzajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleœnitwie Oborniki, w leœnitwie urawinie: oddzia³ 1072d i oddzia³ 1095b. Do badañ zakwalifikowano 30 drzew. Pierœnia badanyh drzew wynosi³a od 12 m do 43 m, a ih wysokoœæ od 15 m do 30 m. Badania dla dêbu wykonano w okoliah Œremu, w oddziale 167 leœnitwa Jaszkowo, Nadleœnitwo Konstantynowo, gdzie wyrwano 31 okazów dêbu szypu³kowego (Querus robur L.). Teren objêty badaniami po³o ony jest na obrze ah doliny zalewowej Warty, w s¹siedztwie krawêdzi wy ej le ¹yh tarasów zalewowyh. Pierœnia badanyh drzew wynosi³a od 10 m do 32 m, a ih wysokoœæ od 6 m do 23 m. Pomimo e obszary badawze zlokalizowane by³y w s¹siedztwie rzek, ró ni³y siê zasadnizo warunkami gruntowo-wodnymi pod³o a, w którym rozwiniêta by³a bry³a korzeniowa. Teren nad Wart¹ w Czêstohowie zajmowa³ obszar terasy zalewowej, przy zym tylko w niektóryh miejsah bry³a korzeniowa rozwiniêta by³a w gruntah rodzimyh, zyli piaskah œrednih wystêpuj¹yh w stanie œrednio zagêszzonym. Zdeydowana wiêkszoœæ badanego obszaru pokryta by³a bowiem warstw¹ nasypów niekontrolowanyh, o mi¹ szoœi do-

3 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): hodz¹ej do 1 m. Ze wzglêdu na bardzo p³ytkie wystêpowanie zwieriad³a wody gruntowej (od 0,2 m do 1,0 m pod poziomem terenu) bry³a korzeniowa olhy zarnej rozwiniêta by³a wiê w strefie gruntów nasypowyh. Teren badañ nad Sam¹ harakteryzowa³ siê jednorodn¹ budow¹ pod³o a. Poziom wód gruntowyh znajdowa³ siê oko³o 4 m poni ej powierzhni terenu, o wp³ywa³o na odmienny ni w przypadku terenów zalewowyh rozwój bry³y korzeniowej. W pod³o u wystêpowa³y piaski œrednie, niekiedy przewarstwione piaskami drobnymi, w stanie œrednio zagêszzonym. Przeprowadzone badania geologizne poletek badawzyh w Leœnitwie Jaszkowo pozwala³y przyj¹æ, e przypowierzhniowa warstwa pod³o a na a³ym analizowanym obszarze mia³a niemal jednorodna budowê. Od powierzhni do g³êbokoœi oko³o 0,5 m wystêpowa³y piaski drobne z domieszkami humusu oraz przewarstwieniami pylastymi. Poni ej znajdowa³y siê piaski drobne, któryh mi¹ szoœæ wynosi³a od 0,6 m do ponad 1,5 m. Grunty przy powierzhni by³y w stanie luÿnym, a g³êbiej przehodzi³y w stan œrednio zagêszzony. Gdzie: M w suma momentów si³ wywraaj¹yh [knm], M moment krytyzny [knm], Mu suma momentów si³ utrzymuj¹yh [knm]. W opraowywanym modelu przyjêto, e moment si³ utrzymuj¹yh bêdzie wynika³ jedynie z oporu bry³y korzeniowej wzglêdem gruntu. Za³o ono, e opór ten 5. Teoretyzny model wytrzyma³oœi drzewa na wyrwanie Pomierzone wartoœi momentu krytyznego zestawiono z pierœni¹ drzew. Zgodnie z za³o eniami uzyskano œis³¹ zale noœæ korelayjn¹ w postai funkji potêgowej (ry. 1). W praktye uzyskane metodami statystyznymi modele stanowi¹ najprostsze empiryzne zale noœi momentu krytyznego si³ wywraaj¹yh drzewo od jego pierœniy. W zale noœiah tyh nie uwzglêdnia siê jednak parametrów pod³o a, w którym ros³y poddane badaniom drzewa. Model taki mia³by wiê zastosowanie ogranizone tylko do warunków podobnyh do tyh, w jakih dosz³o do pomiarów. Poszukuj¹ bardziej uniwersalnyh rozwi¹zañ, nale y powi¹zaæ wartoœi momentu krytyznego nie tylko z parametrami drzewa, ale równie z parametrami pod³o a. Opraowanie modelu odpornoœi drzewa na wywróenie jest zadaniem z³o onym, ze wzglêdu na sam¹ analizê stateznoœi pionowej, ale tak e na fakt, e drzewo jest nie jednorodn¹ konstrukj¹, a roœlin¹ o z³o- onyh systemah korony oraz bry³y korzeniowej. Podstawowym za³o eniem opraowanego modelu by³o przyjêie, e w hwili wywróenia nastêpuje przekrozenie momentu krytyznego, równego sumie momentów si³ utrzymuj¹yh drzewo: MW > M = Mu (4) Ryina 1. Zale noœæ krytyznego momentu wywraaj¹ego M od pierœniy dêbu D Figure 1. The relationship between the ritial overturn momentum M and oak diameter D

4 140 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): Weryfikaja modelu Ryina 4. Shemat wyznazania momentu krytyznego Figure 4. The draft presenting value for estimation of the ritial moment Model w postai zale noœi (6) sprawdzono i wytarowano na podstawie wyników badañ terenowyh krytyznyh momentów wywraaj¹yh dla olszy, sosny i dêbu. Tarowanie modelu polega³o na odpowiednim doborze wspó³zynnika korekyjnego b s³u ¹ego do oeny sk³adowej pionowej naprê eñ w grunie. W rezultaie porównania oblizonyh wartoœi momentu krytyznego M Cobl z wartoœiami zmierzonymi M Czm uzyskano zale noœi przedstawione na ryinie 3. Porównanie momentów zmierzonyh i oblizonyh wskazuje na dobr¹ korelajê miêdzy modelem, a wynikami pomiarów (R=0,802 dla olszy, R=0,934 dla sosny i wynika z oporu taria, jaki powstaje podzas przemieszzania korzeni wzglêdem gruntu. Takie za³o enie pozwala potraktowaæ bry³ê korzeniow¹ jako swoistego rodzaju zespó³ kotwi, któryh noœnoœæ wynika z równania Coulomba (Najder 2003). Nie analizowano samej wytrzyma³oœi korzeni na œinanie, zak³adaj¹ e wytrzyma³oœæ korzenia na rozi¹ganie jest wiêksza ni opór taria pomiêdzy gruntem a korzeniem. Traktuj¹ bry³ê korzeniow¹ jako uk³ad sztywny (o jest konieznym uproszzeniem) oraz zak³adaj¹ trójk¹tny rozk³ad si³ utrzymuj¹yh (5), moment utrzymuj¹y M mo na wyznazyæ jako (ry. 2): M F R + r = (5) 3 gdzie: F si³a utrzymuj¹a [kn], R 1/2 œredniy bry³y korzeniowej [m], r 1/2 pierœniy [m]. Przyjmuj¹ powy sze za³o enia, otrzymuje siê ostatezn¹ formu³ê okreœlaj¹¹ modelow¹ wartoœæ momentów utrzymuj¹yh drzewo, która przyjmuje postaæ (Ka³u a, Wierzbiki 2006): Q M K H A b A B D = γ tg φ' u k (6) p 3 gdzie: K 0 wspó³zynnik paria spozynkowego, H maksymalna g³êbokoœæ wykrotu po bryle korzeniowej [m], g iê ar objêtoœiowy gruntu [kn/m 3 ], Q iê ar drzewa [kn], A p pole powierzhni rzutu bry³y korzeniowej [m 2 ], b wspó³zynnik korekyjny (b<1), k¹t taria wewnêtrznego gruntu [ ], u spójnoœæ gruntu [kpa], A k a³kowite pole powierzhni korzeni [m 2 ], B=2R œrednia bry³y korzeniowej [m], D pierœnia drzewa [m]. Ryina 3. Porównanie wartoœi momentów krytyznyh pomierzonyh i oblizonyh Figure 3. The omparison between the ritial overturn momentum M measured and alulated

5 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): R=0,799 dla dêbu). Podkreœliæ nale y, e uzyskane wyniki wskazuj¹ na konieznoœæ odrêbnego traktowania poszzególnyh gatunków drzew. W wypadku sosny moment oblizony ma zazwyzaj wartoœi wy sze od wartoœi zmierzonyh, a w wypadku olszy i dêbu przeiwnie wartoœi ni sze od zmierzonyh. W trakie tarowania okreœlono tak e wartoœi wspó³zynnika korekyjnego b (olsza b=0,09, sosna b=0,06, d¹b b=0,07). 7. Podsumowanie i wnioski Przeprowadzone prae badawze pozwoli³y na zebranie doœwiadzalnyh danyh dotyz¹yh momentów krytyznyh ró nyh drzew: olszy zarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.], sosny zwyzajnej (Pinus sylvestris L.) i dêbu szypu³kowego (Querus robur L.). Równozeœnie opraowano teoretyzny model, pozwalaj¹y na analityzn¹ oenê momentu krytyznego. Model ten, oparty na analizie stateznoœi wywraanego drzewa, uwzglêdnia wp³yw zarówno eh geometryznyh drzewa, jak i parametrów geotehniznyh pod³o a. Zastosowanie modelu w praktye wymaga³o przyjêia wielu uproszzeñ i skorzystania z zale noœi empiryznyh opraowanyh podzas eksperymentalnego wyrywania drzew. W efekie powsta³y teoretyzno-empiryzne rozwi¹zania umo liwiaj¹e oenê momentu krytyznego na podstawie prostyh i szybkih do wykonania badañ terenowyh. WyraŸna zale noœæ zaobserwowana pomiêdzy momentem krytyznym zmierzonym a oblizonym pozwala przypuszzaæ, e opraowany model mo na w toku dalszyh pra badawzyh rozwijaæ uwzglêdniaj¹ odmienne warunki gruntowe, a tak e sprawdziæ jego przydatnoœæ dla innyh gatunków drzew. Literatura Hartge K. H Wehselbeziehung zwishen Pflanze und Boden bzw. Lokergestein unter besonderer Berüksihtigung der Standortverhältnisse auf neu entstandenen Böshungen. Ingenieurbiologie. w: Wurzelwerk und Standsiherheit von Böshungen und Hängen, Jahrbuh der Gesellshaft für Ingenieurbiologie, Band 2, Aahen SEPiA, ISBN Ka³u a T., Wierzbiki J Oena momentu krytyznego podatnoœi drzewostanów na ekstremalne zynniki hydrometeorologizne, Zagro enia œrodowiska naturalnymi zjawiskami ekstremalnymi (red. M. Maiejewski, S. Ostojski). Warszawa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, s ISBN Ka³u a T Appliation of a 2-D flow model to the analysis of forest stability in the Vistula valley. w: Environment engineering. III (ed. L. Pawlowski, M. R. Dudzinska, A. Pawlowski). Boa Raton, New York, CRC Press (Taylor & Franis Group), s ISBN: Lundström T. Jonsson, M.J. Kalberer, M The root soil system of Norway sprue subjeted to turning moment: resistane as a funtion of rotation. Plant and Soil, 300, 1: ISSN X. MOC Ministry of Constrution Proposed Guidelines on the Clearing and Planting of Trees in Rivers, Sankaido, Tokyo 155 s. Najder T Wp³yw roœlinnoœi na zmiany stateznoœi zbozy. In ynieria Morska i Geotehnika, 2: ISSN: Nioll B. Ahim, A. Mohan, S. Gardiner, B Does steep terrain influene tree stability? A field investigation, Canadian Journal of Forest Researh, 35: ISSN Peltola H Mehanial stability of trees under stati loads, Amerian Journal of Botany, 93 (10): ISSN Wierzbiki J Budowa geologizna i parametry geotehnizne pod³o a w obrêbie pradolin i rynien polodowowyh. Mat. II Ogólnopolskiej Konferenji Naukowej Przyrodnize i Tehnizne Problemy Ohrony i Kszta³towania Œrodowiska Rolnizego. Poznañ, Wyd. Akademii Rolnizej w Poznaniu, s ISBN Praa zosta³a z³o ona r. i po reenzjah przyjêta r. 2012, Instytut Badawzy Leœnitwa