1. Wstêp. 2. Statecznoœæ drzew

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstêp. 2. Statecznoœæ drzew"

Transkrypt

1 DOI: /v Leœne Prae Badawze (Forest Researh Papers), 2012, Vol. 73 (2): ORYGINALNA PRACA NAUKOWA Weryfikaja modelu stateznoœi drzew na terenah zalewowyh na przyk³adzie dêbu Querus robur L., sosny Pinus sylvestris L. i olhy Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Validation of a stability model for riparian forest trees: examples using pedunulate oak Querus robur L., Sots pine Pinus sylvestris L. and blak alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Tomasz Ka³u a Uniwersytet Przyrodnizy w Poznaniu, Wydzia³ Melioraji i In ynierii Œrodowiska, Katedra In ynierii Wodnej i Sanitarnej, ul. Pi¹tkowska 94A; Poznañ Fax , Abstrat. A tree's geometrial harateristis (diameter, trunk height, vertial and horizontal extent of roots) and the soil's geotehnial properties (type and state of soil) determine the ritial fore required to ause uprooting. This artile presents a method for the estimation of the ritial fore ausing uprooting of a tree during high winds and flooding in riparian forests. The model was tested for forest stands of blak alder, Sots pine and pedunulate oak. The fore required to pull up various trees was measured, and results used as the basis for formulation and verifiation of a theoretial model desribing the ritial threshold value for uprooting. Key words: ritial moments for trees, theoretial model of forest stand stability 1. Wstêp Analiza stateznoœi drzew w drzewostanah dolinowyh, w tym wystêpuj¹yh na siedliskah ³êgowyh, stanowi istotny aspekt ohrony przeiwpowodziowej. Wyrwane i p³yn¹e z nurtem drzewa i krzewy stwarzaj¹ istotne zagro enia w trakie przep³ywu wód powodziowyh. S¹ one niebezpiezne dla mostów i innyh budowli hydrotehniznyh, mog¹ te powodowaæ powstawanie zatorów spiêtrzaj¹yh p³yn¹¹ wodê. Oena stateznoœi drzew polega na porównaniu ze sob¹ si³ zewnêtrznyh dzia³aj¹yh na drzewo, wynikaj¹yh z ekstremalnyh warunków hydro-meteorologiznyh (powódÿ, huragan), oraz jego odpornoœi na wywróenie (moment krytyzny). Wartoœi krytyznego momentu si³y wywraaj¹ej w przypadku drzew zale ¹ zarówno od parametrów roœliny, jak i pod³o a. Speyfika drzewostanów dolinowyh polega m.in. na okresowej zmiennoœi parametrów gruntu zwi¹zanyh z uwilgotnieniem pod³o a (zmiany poziomu wód gruntowyh, okresowe zalewy) oraz dostosowaniem siê uk³adu korzeniowego drzew do warunków gruntowo-wodnyh (Ka³u a, Wierzbiki 2006). W pray przedstawiono wyniki badañ nad oen¹ momentów krytyznyh drzew sosny, olszy zarnej i dêbu. Prae polowe polegaj¹e na wyrywaniu drzew, z jednozesnym pomiarem momentów krytyznyh przeprowadzono na terenah zalewowyh rzeki Warty w Czêstohowie (olha), w dolinie rzeki Samy w pobli u Obrzyka (sosna) i doliny Warty w okoliy Jaszkowa (dêby). Badaniom towarzyszy³o rozpoznanie geotehniznyh warunków pod³o a oraz szzegó³owe pomiary geometryzne drzew. Wyniki pos³u y³y do przetestowania i weryfikaji teoretyznego modelu wytrzyma³oœi drzew na wyrwanie. 2. Stateznoœæ drzew Rozpatruj¹ mo liwoœæ wywróenia siê drzewa nale y porównaæ ze sob¹ moment si³ zewnêtrznyh dzia³aj¹yh na drzewo oraz moment krytyzny (Hartge 1985). Drzewo nie utrai stateznoœi, gdy spe³niony jest warunek: M > 1 (1) M + M W Q gdzie: M moment krytyzny [knm], M W moment wywraaj¹y na skutek dzia³ania wiatru [knm], M Q moment wywraaj¹y na skutek dzia³ania wody [knm]. W przypadku wywróenia siê drzewa dominuje wp³yw paria dynamiznego wiatru (Ka³u a 2010). Si³a

2 138 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): wywraaj¹a zale y od wielkoœi drzewa i równa jest oporowi stawianemu powietrzu przez strukturê roœlinn¹ (Nioll et al. 2005; Peltola 2006). W elu wyznazenia momentu wywraaj¹ego si³y wiatru niezbêdna jest m.in. znajomoœæ parametrów drzew: œredniy pnia i powierzhni roœliny, na któr¹ dzia³a wiatr. W oblizeniah przyjêto uproszzenie, e powierzhnia ta odpowiada rzutowi korony drzewa na p³aszzyznê pionow¹. Przy za³o eniu jednego kierunku dzia³ania wiatru, sta³ej wartoœi prêdkoœi oraz sta³ej wartoœi wspó³zynnika oporu powietrza, moment si³ wywraaj¹yh w wyniku dzia³ania naporu wiatru mo na przedstawiæ w postai (MOC 1994): MW = ρ PCKuWSW e+ ho + (2) 2 3 gdzie: P gêstoœæ powietrza [kg/m 3 ], C K wspó³zynnik oporu op³ywu drzewa przez powietrze, u W prêdkoœæ wiatru [m/s], S W powierzhnia drzewa, na któr¹ dzia³a wiatr [m 2 ], e zag³êbienie punktu obrotu bry³y korzeniowej [m], h o wysokoœæ pnia drzewa [m], L wysokoœæ korony drzewa [m]. Odpornoœæ na wywróenie zale y od systemu korzeniowego roœliny, który jest harakterystyzny dla danego gatunku, oraz od rodzaju gruntu (Lundström et al. 2007). Krytyzny moment wywróenia drzewa M [knm] opisano w literaturze równaniem empiryznym (MOC 1994): M =αd a (3) gdzie: D œrednia pnia drzewa (pierœnia) [m]. Sta³e i a mog¹ zostaæ wyznazone na podstawie doœwiadzeñ i zale ¹ od warunków gruntowyh oraz gatunku drzew (rodzaju systemu korzeniowego). Równanie (3) nie uwzglêdnia rodzaju pod³o a. W tym wzglêdzie szzególn¹ uwagê zwróiæ nale y na okreœlenie rodzaju gruntu, k¹ta taria wewnêtrznego, spójnoœi zy wytrzyma³oœi na œinanie przy wykorzystaniu metod in situ (Wierzbiki 1997). Uwzglêdniæ równie nale y wp³yw poziomu zalegania zwieriad³a wody na zmiany wilgotnoœi gruntu i zwi¹zane z tym zmiany eh wytrzyma³oœiowyh pod³o a. 3. Metodyka eksperymentalnego wyznazenia momentu krytyznego Wyznazenie momentu krytyznego w warunkah polowyh polega na okreœlaniu momentu si³y potrzebnej do wyrwania drzewa na podstawie rejestraji wartoœi si³y przy³o onej na okreœlonej wysokoœi do drzewa. Wybieraj¹ homogenizn¹ pod wzglêdem gatunkowym próbê losow¹ drzew, pamiêtaæ nale y o ih zró niowaniu pod wzglêdem pierœniy oraz zahowaniu jednorodnoœi warunków pod³o a. Zasadnizym elementem polowego stanowiska do mierzenia momentu krytyznego by³ dynamometr oparty na zujniku si³y o zakresie do 200 kn, opraowany przez Zak³ad Elektroniki Pomiarowej Wielkoœi Nieelektryznyh w Markah. W sk³ad uk³adu pomiarowego whodzi³ uk³ad przetwarzaj¹y, karta analogowo-yfrowa oraz laptop ze spejalistyznym programowaniem do œledzenia i rejestraji wyników. Poprzez wspó³praê dynametru z komputerem mo liwe jest preyzyjne notowanie narastania si³y, a do hwili wywróenia drzewa. ród³em si³y by³ iê ki sprzêt budowlany wykorzystywany przy praah drogowyh oraz maszyny u ywane do zrywki drewna. 4. Lokalizaja obiektu badawzego Eksperymentaln¹ oenê momentu krytyznego przeprowadzono na obszarze trzeh obiektów doœwiadzalnyh. Pierwszy zlokalizowany by³ na terenah zalewowyh rzeki Warty w Czêstohowie. Na rozpatrywanym obszarze (zarówno prawy, jak i lewy brzeg rzeki) na odinku ok m rós³ drzewostan olszy zarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.], z domieszk¹ klonu jesionolistego (Aer negundo L.). Do badañ wybrano tylko olszê zarn¹. Na lewym brzegu by³o to 30 drzew, a na prawym 12. Pierœnia wyrwanyh drzew wynosi³a od 7 m do 43 m, a ih wysokoœæ od ok. 6 m do 16 m. Drugi obszar badawzy zlokalizowano na obrze ah doliny rzeki Samy w pobli u Obrzyka, w woj. wielkopolskim. Przedmiotem zainteresowania by³y dwa oddzia³y z drzewostanem sosny zwyzajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleœnitwie Oborniki, w leœnitwie urawinie: oddzia³ 1072d i oddzia³ 1095b. Do badañ zakwalifikowano 30 drzew. Pierœnia badanyh drzew wynosi³a od 12 m do 43 m, a ih wysokoœæ od 15 m do 30 m. Badania dla dêbu wykonano w okoliah Œremu, w oddziale 167 leœnitwa Jaszkowo, Nadleœnitwo Konstantynowo, gdzie wyrwano 31 okazów dêbu szypu³kowego (Querus robur L.). Teren objêty badaniami po³o ony jest na obrze ah doliny zalewowej Warty, w s¹siedztwie krawêdzi wy ej le ¹yh tarasów zalewowyh. Pierœnia badanyh drzew wynosi³a od 10 m do 32 m, a ih wysokoœæ od 6 m do 23 m. Pomimo e obszary badawze zlokalizowane by³y w s¹siedztwie rzek, ró ni³y siê zasadnizo warunkami gruntowo-wodnymi pod³o a, w którym rozwiniêta by³a bry³a korzeniowa. Teren nad Wart¹ w Czêstohowie zajmowa³ obszar terasy zalewowej, przy zym tylko w niektóryh miejsah bry³a korzeniowa rozwiniêta by³a w gruntah rodzimyh, zyli piaskah œrednih wystêpuj¹yh w stanie œrednio zagêszzonym. Zdeydowana wiêkszoœæ badanego obszaru pokryta by³a bowiem warstw¹ nasypów niekontrolowanyh, o mi¹ szoœi do-

3 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): hodz¹ej do 1 m. Ze wzglêdu na bardzo p³ytkie wystêpowanie zwieriad³a wody gruntowej (od 0,2 m do 1,0 m pod poziomem terenu) bry³a korzeniowa olhy zarnej rozwiniêta by³a wiê w strefie gruntów nasypowyh. Teren badañ nad Sam¹ harakteryzowa³ siê jednorodn¹ budow¹ pod³o a. Poziom wód gruntowyh znajdowa³ siê oko³o 4 m poni ej powierzhni terenu, o wp³ywa³o na odmienny ni w przypadku terenów zalewowyh rozwój bry³y korzeniowej. W pod³o u wystêpowa³y piaski œrednie, niekiedy przewarstwione piaskami drobnymi, w stanie œrednio zagêszzonym. Przeprowadzone badania geologizne poletek badawzyh w Leœnitwie Jaszkowo pozwala³y przyj¹æ, e przypowierzhniowa warstwa pod³o a na a³ym analizowanym obszarze mia³a niemal jednorodna budowê. Od powierzhni do g³êbokoœi oko³o 0,5 m wystêpowa³y piaski drobne z domieszkami humusu oraz przewarstwieniami pylastymi. Poni ej znajdowa³y siê piaski drobne, któryh mi¹ szoœæ wynosi³a od 0,6 m do ponad 1,5 m. Grunty przy powierzhni by³y w stanie luÿnym, a g³êbiej przehodzi³y w stan œrednio zagêszzony. Gdzie: M w suma momentów si³ wywraaj¹yh [knm], M moment krytyzny [knm], Mu suma momentów si³ utrzymuj¹yh [knm]. W opraowywanym modelu przyjêto, e moment si³ utrzymuj¹yh bêdzie wynika³ jedynie z oporu bry³y korzeniowej wzglêdem gruntu. Za³o ono, e opór ten 5. Teoretyzny model wytrzyma³oœi drzewa na wyrwanie Pomierzone wartoœi momentu krytyznego zestawiono z pierœni¹ drzew. Zgodnie z za³o eniami uzyskano œis³¹ zale noœæ korelayjn¹ w postai funkji potêgowej (ry. 1). W praktye uzyskane metodami statystyznymi modele stanowi¹ najprostsze empiryzne zale noœi momentu krytyznego si³ wywraaj¹yh drzewo od jego pierœniy. W zale noœiah tyh nie uwzglêdnia siê jednak parametrów pod³o a, w którym ros³y poddane badaniom drzewa. Model taki mia³by wiê zastosowanie ogranizone tylko do warunków podobnyh do tyh, w jakih dosz³o do pomiarów. Poszukuj¹ bardziej uniwersalnyh rozwi¹zañ, nale y powi¹zaæ wartoœi momentu krytyznego nie tylko z parametrami drzewa, ale równie z parametrami pod³o a. Opraowanie modelu odpornoœi drzewa na wywróenie jest zadaniem z³o onym, ze wzglêdu na sam¹ analizê stateznoœi pionowej, ale tak e na fakt, e drzewo jest nie jednorodn¹ konstrukj¹, a roœlin¹ o z³o- onyh systemah korony oraz bry³y korzeniowej. Podstawowym za³o eniem opraowanego modelu by³o przyjêie, e w hwili wywróenia nastêpuje przekrozenie momentu krytyznego, równego sumie momentów si³ utrzymuj¹yh drzewo: MW > M = Mu (4) Ryina 1. Zale noœæ krytyznego momentu wywraaj¹ego M od pierœniy dêbu D Figure 1. The relationship between the ritial overturn momentum M and oak diameter D

4 140 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): Weryfikaja modelu Ryina 4. Shemat wyznazania momentu krytyznego Figure 4. The draft presenting value for estimation of the ritial moment Model w postai zale noœi (6) sprawdzono i wytarowano na podstawie wyników badañ terenowyh krytyznyh momentów wywraaj¹yh dla olszy, sosny i dêbu. Tarowanie modelu polega³o na odpowiednim doborze wspó³zynnika korekyjnego b s³u ¹ego do oeny sk³adowej pionowej naprê eñ w grunie. W rezultaie porównania oblizonyh wartoœi momentu krytyznego M Cobl z wartoœiami zmierzonymi M Czm uzyskano zale noœi przedstawione na ryinie 3. Porównanie momentów zmierzonyh i oblizonyh wskazuje na dobr¹ korelajê miêdzy modelem, a wynikami pomiarów (R=0,802 dla olszy, R=0,934 dla sosny i wynika z oporu taria, jaki powstaje podzas przemieszzania korzeni wzglêdem gruntu. Takie za³o enie pozwala potraktowaæ bry³ê korzeniow¹ jako swoistego rodzaju zespó³ kotwi, któryh noœnoœæ wynika z równania Coulomba (Najder 2003). Nie analizowano samej wytrzyma³oœi korzeni na œinanie, zak³adaj¹ e wytrzyma³oœæ korzenia na rozi¹ganie jest wiêksza ni opór taria pomiêdzy gruntem a korzeniem. Traktuj¹ bry³ê korzeniow¹ jako uk³ad sztywny (o jest konieznym uproszzeniem) oraz zak³adaj¹ trójk¹tny rozk³ad si³ utrzymuj¹yh (5), moment utrzymuj¹y M mo na wyznazyæ jako (ry. 2): M F R + r = (5) 3 gdzie: F si³a utrzymuj¹a [kn], R 1/2 œredniy bry³y korzeniowej [m], r 1/2 pierœniy [m]. Przyjmuj¹ powy sze za³o enia, otrzymuje siê ostatezn¹ formu³ê okreœlaj¹¹ modelow¹ wartoœæ momentów utrzymuj¹yh drzewo, która przyjmuje postaæ (Ka³u a, Wierzbiki 2006): Q M K H A b A B D = γ tg φ' u k (6) p 3 gdzie: K 0 wspó³zynnik paria spozynkowego, H maksymalna g³êbokoœæ wykrotu po bryle korzeniowej [m], g iê ar objêtoœiowy gruntu [kn/m 3 ], Q iê ar drzewa [kn], A p pole powierzhni rzutu bry³y korzeniowej [m 2 ], b wspó³zynnik korekyjny (b<1), k¹t taria wewnêtrznego gruntu [ ], u spójnoœæ gruntu [kpa], A k a³kowite pole powierzhni korzeni [m 2 ], B=2R œrednia bry³y korzeniowej [m], D pierœnia drzewa [m]. Ryina 3. Porównanie wartoœi momentów krytyznyh pomierzonyh i oblizonyh Figure 3. The omparison between the ritial overturn momentum M measured and alulated

5 T. Ka³u a / Leœne Prae Badawze, 2012, Vol. 73 (2): R=0,799 dla dêbu). Podkreœliæ nale y, e uzyskane wyniki wskazuj¹ na konieznoœæ odrêbnego traktowania poszzególnyh gatunków drzew. W wypadku sosny moment oblizony ma zazwyzaj wartoœi wy sze od wartoœi zmierzonyh, a w wypadku olszy i dêbu przeiwnie wartoœi ni sze od zmierzonyh. W trakie tarowania okreœlono tak e wartoœi wspó³zynnika korekyjnego b (olsza b=0,09, sosna b=0,06, d¹b b=0,07). 7. Podsumowanie i wnioski Przeprowadzone prae badawze pozwoli³y na zebranie doœwiadzalnyh danyh dotyz¹yh momentów krytyznyh ró nyh drzew: olszy zarnej [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.], sosny zwyzajnej (Pinus sylvestris L.) i dêbu szypu³kowego (Querus robur L.). Równozeœnie opraowano teoretyzny model, pozwalaj¹y na analityzn¹ oenê momentu krytyznego. Model ten, oparty na analizie stateznoœi wywraanego drzewa, uwzglêdnia wp³yw zarówno eh geometryznyh drzewa, jak i parametrów geotehniznyh pod³o a. Zastosowanie modelu w praktye wymaga³o przyjêia wielu uproszzeñ i skorzystania z zale noœi empiryznyh opraowanyh podzas eksperymentalnego wyrywania drzew. W efekie powsta³y teoretyzno-empiryzne rozwi¹zania umo liwiaj¹e oenê momentu krytyznego na podstawie prostyh i szybkih do wykonania badañ terenowyh. WyraŸna zale noœæ zaobserwowana pomiêdzy momentem krytyznym zmierzonym a oblizonym pozwala przypuszzaæ, e opraowany model mo na w toku dalszyh pra badawzyh rozwijaæ uwzglêdniaj¹ odmienne warunki gruntowe, a tak e sprawdziæ jego przydatnoœæ dla innyh gatunków drzew. Literatura Hartge K. H Wehselbeziehung zwishen Pflanze und Boden bzw. Lokergestein unter besonderer Berüksihtigung der Standortverhältnisse auf neu entstandenen Böshungen. Ingenieurbiologie. w: Wurzelwerk und Standsiherheit von Böshungen und Hängen, Jahrbuh der Gesellshaft für Ingenieurbiologie, Band 2, Aahen SEPiA, ISBN Ka³u a T., Wierzbiki J Oena momentu krytyznego podatnoœi drzewostanów na ekstremalne zynniki hydrometeorologizne, Zagro enia œrodowiska naturalnymi zjawiskami ekstremalnymi (red. M. Maiejewski, S. Ostojski). Warszawa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, s ISBN Ka³u a T Appliation of a 2-D flow model to the analysis of forest stability in the Vistula valley. w: Environment engineering. III (ed. L. Pawlowski, M. R. Dudzinska, A. Pawlowski). Boa Raton, New York, CRC Press (Taylor & Franis Group), s ISBN: Lundström T. Jonsson, M.J. Kalberer, M The root soil system of Norway sprue subjeted to turning moment: resistane as a funtion of rotation. Plant and Soil, 300, 1: ISSN X. MOC Ministry of Constrution Proposed Guidelines on the Clearing and Planting of Trees in Rivers, Sankaido, Tokyo 155 s. Najder T Wp³yw roœlinnoœi na zmiany stateznoœi zbozy. In ynieria Morska i Geotehnika, 2: ISSN: Nioll B. Ahim, A. Mohan, S. Gardiner, B Does steep terrain influene tree stability? A field investigation, Canadian Journal of Forest Researh, 35: ISSN Peltola H Mehanial stability of trees under stati loads, Amerian Journal of Botany, 93 (10): ISSN Wierzbiki J Budowa geologizna i parametry geotehnizne pod³o a w obrêbie pradolin i rynien polodowowyh. Mat. II Ogólnopolskiej Konferenji Naukowej Przyrodnize i Tehnizne Problemy Ohrony i Kszta³towania Œrodowiska Rolnizego. Poznañ, Wyd. Akademii Rolnizej w Poznaniu, s ISBN Praa zosta³a z³o ona r. i po reenzjah przyjêta r. 2012, Instytut Badawzy Leœnitwa

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-9

Ć W I C Z E N I E N R O-9 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-9 WYZNACZANIE STĘŻENIA CUKRU ZA POMOCĄ POLARYMETRU Plr - 1 1 I.

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 TOMASZ

Bardziej szczegółowo

A = ε c l. T = I x I o. A=log 1 T =log I o I x

A = ε c l. T = I x I o. A=log 1 T =log I o I x Podstawowym prawem wykorzystywanym w analizie opartej na metodah optyznyh (spektrometrii) jest prawo Lamberta (zwane też prawem Lamberta-Beera-Waltera). Chodzi tu o zależność absorbanji od stężenia i grubośi

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) gruntu Podstawa: Norma PN-80/B-02010/Az1:2006.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe FEN -160

Wentylatory dachowe FEN -160 Wentylatory dachowe FEN -160 D AWNICA ELEKTRYCZNA P11 KABEL ELEKTRYCZNY PROWADZONY DO SILNIKA. ROZWI ZANIE UNIEMO LIWIA KONTAKT OS ONY KABLA Z PRZESTRZENI KO A WIRNIKOWEGO. OBUDOWA LAMINAT SILNIK WIRNIK

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury piętra wysokiego Ich nazwy zaczynają się na Cirr- 1) Cirrus 2) Cirrostratus 3) Cirrocumulus Chmury piętra wysokiego Znajdują

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482. Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań nośności pali. Krótki opis PROCEDURY BADAWCZEJ Postanowienia ogólne 1.1. Określenie badanej cechy Nośność pala - jest to zdolność pala do przenoszenia obciążeń.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A.

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A. Nowy Sącz, listopad 04r. Wyniki obliczeń statycznych muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 8. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

860 - Pale. Moduł. Pale 860-1

860 - Pale. Moduł. Pale 860-1 Moduł Pale 860-1 Spis treści 860. PALE...3 860.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 860.2. WPROWADZANIE DANYCH...3 860.2.1. Zakładka Geometria układu pali i płyty fundamentowej...4 860.2.2. Zakładka Obciążenia...5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO WIATY DO CELÓW EDUKACYJNYCH 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora z 12.2011r. 1.2. Ustawa prawo budowlane 1.3. PN-81/B-03020: Grunty budowlane.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

WP YW OBCI ENIA DYNAMICZNEGO NA PARAMETRY PRACY Z CZA CIERNEGO. 1. Wst p. Górnictwo i Geoin ynieria Rok 35 Zeszyt

WP YW OBCI ENIA DYNAMICZNEGO NA PARAMETRY PRACY Z CZA CIERNEGO. 1. Wst p. Górnictwo i Geoin ynieria Rok 35 Zeszyt Górnictwo i Geoin ynieria Rok 35 Zeszyt 2 2011 Jaros aw Brodny* WP YW OBCI ENIA DYNAMICZNEGO NA PARAMETRY PRACY Z CZA CIERNEGO 1. Wst p Podstawow cz ci obudowy podatnej, szeroko stosowanej w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Geotehnizne zagadnienia realizaji budowli drogowyh projekt, dr inż. Ireneusz Dyka Kierunek studiów: Budownitwo, studia I stopnia Rok IV, sem.vii 19 NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Według

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Poza ciężarem własnym dach musi przenieść obciążenia od śniegu i wiatru. Konstrukcja dachu i jego pokrycie muszą obciążenia te nie tylko przenieść,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl 1 z 5 2014-08-06 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl Zabrze: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu typu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo