OCENA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI METODĄ DEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI METODĄ DEA"

Transkrypt

1 Adam Kucharski Grzegorz Szafrański Uniwersytet Łódzki OCENA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI METODĄ DEA WSTĘP Zagadnienie inwestowania w papiery wartościowe nieodparcie wiąże się z kwestią określenia, czy wyłożone środki zostały wykorzystane należycie. W momencie zamknięcia pozycji pozostaje niepewność dotycząca tego, czy wybrano właściwy moment. Może należało zaczekać jeszcze kilka sesji? Z tego powodu pożądanymi stają się narzędzia oraz metody utwierdzające inwestora w przekonaniu, że podjął on właściwą decyzję. Na co dzień działanie uznajemy za skuteczne, kiedy w jego rezultacie udaje się osiągnąć założony cel, uzyskać planowany rezultat działania. Przekładając powyższe na terminologię związaną z otoczeniem dotyczącym rynku kapitałowego, inwestycję uznajemy za skuteczną, jeśli na przykład przyniesie spodziewaną stopę zwrotu, pozwoli ograniczyć ryzyko itp. Podchodząc do sprawy bardzo radykalnie, pojedyncze działanie inwestora może zakończyć się sukcesem lub porażką. W tym pierwszym przypadku myślimy właśnie o inwestycji skutecznej. Autorzy uważają, że należy w tym miejscu wprowadzić rozgraniczenie między skutecznością a efektywnością inwestycji. 1 Druga z nich stanowiłaby miarę wykorzystania posiadanych środków w procesie dokonywania inwestycji, której celem jest osiągnięcie jak najwyższych efektów przy ustalonych nakładach. Oceny inwestycji dokonujemy ex ante na podstawie dostępnej informacji. Efektywność jest więc definiowana jako wielkość zmieniająca się wraz z napływem nowej informacji, podczas gdy skuteczność ocenia się w wybranym konkretnym momencie, najczęściej po zamknięciu inwestycji na podstawie zachowań rynku. W pracy postanowiono sprawdzić skuteczność inwestycji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w spółki uznane za efektywne w przedstawionym sensie i wyznaczone przy pomocy metody DEA (metody granicznej analizy danych z ang. Data Envelopment Analysis). Choć metoda ta ma zastosowanie do analizy jednorodnych obiektów, autorzy pragną zbadać jej przydatność dla portfela akcji. 1 Tym bardziej, że w ramach teorii opisujących zachowanie się rynków kapitałowych funkcjonuje również pojęcie efektywności rynku w ujęciu informacyjnym, opisywane m.in. przez Famę w latach siedemdziesiątych oraz efektywności inwestycji [por. Tarczyński 1997, s ].

2 Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański Zastosowanie metody DEA w badaniach efektywności na rynku akcji zyskało na popularności dopiero w latach 90. ponad dekadę po pionierskiej publikacji Charnesa, Coopera i Rhodesa. Wśród nielicznych propozycji zastosowania metody warto wymienić analizę efektywności dla 16 giełd światowych w okresie w układzie ryzyko stopa zwrotu przeprowadzoną w [5] i dla spółek sektora paliwowego na giełdzie amerykańskiej omówioną w [9]. 1. ZAŁOŻENIA EMPIRYCZNEGO MODELU DEA Metoda DEA sprowadza się do wyznaczenia relatywnej miary efektywności technologicznej w zbiorze jednorodnych obiektów i polega na porównaniu ważonej sumy P nakładów ( x pi (i=1,...,i): ) i R efektów ( y ri ) inwestycji dla każdego z osobno analizowanych obiektów R r= 1 P h ( µ, v) µ y ν x (1) i r Wektor nieujemnych wag µ = µ ] i ν = ν ] wyznacza się maksymalizując efektywność [ r [ p technologiczną wybranego obiektu przy warunku unormowania miar efektywności dla wszystkich n obiektów należących do zbioru ( 0 h ( µ, ν) 1 dla j = 1,..., n ). Model optymalizacyjny spełniający te założenia można zapisać w następujący sposób: funkcja celu: ri p= 1 p j pi max µ, ν h ( µ, v) i R r= 1 µ y r ri P p= 1 ν x p pi (2) warunki ograniczające warunki brzegowe R r= 1 P µ r yrj ν p x pj 1 dla j = 1,2,..., n (3) p= 1 µ r, ν p 0 dla r = 1,..., R i p = 1,..., P. (4) W wyniku transformacji Charnesa-Coopera problem ten można sprowadzić do zadania programowania liniowego. W wyniku optymalizacji można wyznaczyć minimalną empiryczną ilość nakładów potrzebną do uzyskania wybranej kombinacji efektów w postaci przedziałami liniowej obwiedni (z ang. piecewise linear envelopment surface). Efektywność każdego obiektu określona jest na podstawie (radialnej) odległości od tak wyznaczonej, empirycznej granicy możliwości technologicznych (z ang. best practice frontier). Jeżeli

3 Ocena skuteczności inwestycji na rynku metodą DEA badany i-ty obiekt w procesie optymalizacji funkcji celu osiąga efektywność θ < 1, to jest on obiektem nieefektywnym. Po zastosowaniu dla takiego obiektu redukcji wszystkich nakładów proporcjonalnej do uzyskanej miary θ, otrzymamy obiekt wzorcowy o efektywności równej 1. 2 W pracy [9] zaproponowano układ nakładów i efektów do analizy działalności spółek giełdowych rozumianych jako jednorodne obiekty. Do efektów zaliczono zysk, wzrost wartości firmy wyznaczonej przez zmianę jej kapitalizacji rynkowej, oraz przychody ze sprzedaży. Nakłady dla spółki opisano w kategoriach czynników produkcji tj. pracy, utożsamianej z zatrudnieniem lub kosztami pracy oraz kapitału, utożsamianego z kapitalizacją spółki. W niniejszej pracy zdecydowano się na określenie nakładów i efektów w sposób bliższy punktowi widzenia inwestora. Inwestor posługujący się analizą fundamentalną traktuje akcje jako obiekty pozostające w ścisłym związku z działalnością spółki. Przypisuje im ponadto określony poziom stopy zwrotu i ryzyka wynikający z oddziaływania rynkowych sił podaży i popytu. Wśród efektów i nakładów w tym ujęciu można wymienić (w nawiasie podano ich znaczenie dla inwestora): Efekty inwestycji: Zyskowność (bieżące dochody) Wyniki finansowe (przyszłe dochody) Aktywność ekonomiczna (potencjalne dochody) Nakłady inwestycji: Ryzyko zmiany kursu (koszty spekulacyjne) Cena zakupu (koszty transakcyjne) Wielkość (wolumen) transakcji (płynność) Każdy z efektów i nakładów oraz ich kombinacje opisują inne aspekty inwestycji. Nakłady oraz zyskowność inwestycji pochodzą z analizy dochodowości i ryzyka na rynku akcji. Pozostałe efekty są miarami powszechnie wykorzystywanymi w fundamentalnej analizie rynku akcji. Jeżeli proces wyboru akcji do portfela ma charakter wielokryterialny (nie można apriori wykluczyć żadnej z relacji nakładów i efektów), to warto stworzyć syntetyczną miarę DEA do oceny inwestycji w pojedynczą akcję lub ich portfel, a do każdego z efektów i nakładów przypisać można odpowiednie ich mierniki: 2 Takie obiekty nazywamy obiektami brzegowymi, ale nie wszystkie z nich są obiektami efektywnymi. Przy wyznaczeniu wzorcowego obiektu efektywnego do danego obiektu brzegowego może dodatkowo wystąpić konieczność nieproporcjonalnej redukcji niektórych nakładów i zwiększenia niektórych efektów, która nie powoduje zmiany miary efektywności (por. Seiford, Thrall 1990, s.17)

4 Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański Efekty inwestycji: Nakłady inwestycji: Średnia stopa zwrotu (np. za ostatni miesiąc) Odchylenie standardowe stóp zwrotu (w log) Zysk finansowy (za 4 ostatnie kwartały) Średni kurs akcji w miesiącu inwestycji (log) Przychody netto ze sprzedaży (4 kwartały) Ilość akcji: emisja lub wolumen obrotu (log) Wybór ceny akcji jako jednego z nakładów wynika z kosztowego podejścia do inwestycji na rynku kapitałowym. Natomiast wybór ilości akcji (wyemitowanych lub w obrocie) jest naturalną konsekwencją użycia ceny jako miary nakładu, gdyż iloczyn ilości i ceny akcji wyznacza kapitalizację (lub obrót) dla danej spółki. Ze względu na lepszą interpretację iloczynu tych zmiennych (a nie sumy) obydwie analizowano również dla logarytmów oryginalnych wielkości. 3 Wybrane mierniki stanowią zasób ogólnie dostępnej informacji giełdowej. Kombinacje niektórych z nich mogą stanowić wskaźniki analizy fundamentalnej (np. ROE, SOE) lub portfelowej (współczynnik zmienności stopy zwrotu, kapitalizacja czy płynność spółki). Jednym z ograniczeń metody DEA jest fakt, iż da się ją zastosować jedynie do wyznaczania miary efektywności dla obiektów o dodatnich efektach działania. W przypadku, gdy obiekt stanowi spółka giełdowa koniecznym staje się pozostawienie jedynie tych spośród walorów, które w analizowanym okresie okazały się zyskowne i rentowne. Zakładamy, że z punktu widzenia inwestora powinny one w dłuższej perspektywie przynieść wyższą stopę zwrotu. Niestety sytuacja polskich spółek giełdowych w rozpatrywanym okresie nie była najlepsza, co stało się przyczyną znaczącej redukcji ilości badanych obiektów. Należy także zwrócić uwagę, że analizowane spółki potraktowano jako obiekty jednorodne. Wykorzystanie takiego założenia jest nieco kontrowersyjne. Spółki działają przecież w wielu branżach i w specyficznych warunkach, co utrudnia konstruowanie wskaźników analizy fundamentalnej porównywalnych różnych profilów działania (np. sektora finansowego i niefinansowego). Jest to również jednym z powodów, dla których w analizie fundamentalnej szeroko stosowane są porównania wskaźników w układzie branżowo-sektorowym. Z drugiej strony prowadzenie przez spółki kapitałowe rachunkowości finansowej, pomimo stosowania inżynierii finansowej, podlega jednak wspólnym zasadom i ma charakter jawny. Obserwujemy ponadto również dywersyfikację zakresu działalności spółek (m.in. w kontekście inwestycji w nowe technologie) utrudniającą porównania między branżami. Ostatnim argumentem za stosowaniem 3 Sprzężone wprowadzenie ceny i ilości akcji jako nakładu zabezpiecza ponadto przed pominięciem w analizie operacji wykupu w celu umorzenia lub zamiany (splitu) akcji, które są spotykane na rynku giełdowym i mają wpływ na kurs akcji.

5 Ocena skuteczności inwestycji na rynku metodą DEA założenia o jednorodności jest przyjęcie perspektywy inwestora na rynku giełdowym. Można traktować inwestycję w portfel akcji jak zakup zestawu powiązanych wskaźników (analizy fundamentalnej, technicznej czy portfelowej). Nabycie waloru zależy raczej od jego aktualnej wyceny, a wpływ profilu działania spółki jest na ogół zdyskontowany przez rynek. Za oceną rynku giełdowego jako całości w tym badaniu przemawiają też względy pragmatyczne tj. niewielka liczebność poszczególnych branż gospodarki reprezentowanych na tym rynku. 2. WYNIKI ANALIZY METODĄ DEA Analizie podlegał model DEA zorientowany na nakłady, o stałych efektach skali (tzw. model ICRS). Obliczeń dokonano przy pomocy programu DEA Frontier (wersja darmowa udostępniana na stronie internetowej w ramach pracy [12]). Poczyniono założenie, że inwestor posiada wszystkie informacje dotyczące sytuacji spółki dostępne do listopada 2003 roku włącznie. Źródłem danych jest serwis Notoria. Obejmują one przychody ze sprzedaży, zysk netto, ilość wyemitowanych akcji. W grudniu ma miejsce inwestycja, której jakość weryfikuje się w miesiącu następnym. Rozważono następujące modele: liniowy względem nakładów, wykorzystujący ilość wyemitowanych akcji (IICRS) liniowy względem nakładów, wykorzystujący średni wolumen obrotu danymi akcjami (WICRS) o zlogarytmowanych nakładach, wykorzystujący ilość wyemitowanych akcji (logiicrs) o zlogarytmowanych nakładach, wykorzystujący średni wolumen obrotu danymi akcjami (logwicrs) W modelu IICRS efektywnymi z punktu widzenia DEA okazały się następujące spółki: Bauma, Boryszew, BPH PBK, CSS, DB PBC, Groclin, IB System, Paged, Projprzem, Stalprodukt. Pozostałe spółki otrzymały miary leżące poniżej granicy efektywności. Na przykład wartość 41,3% dla 7 NFI (por. wyniki obliczeń w dodatku) oznacza, że w oparciu o wykorzystane wskaźniki stopień nieefektywności wyniósł 58,7%. Dla tej spółki można było wyznaczyć liniowe kombinacje obiektów efektywnych (Baumy, Boryszewa, IB System i Pagedu), który przy tych samych nakładach gwarantował wyższe efekty inwestycji. Dla modelu, w którym wykorzystano wolumen obrotu (WICRS) efektywnymi okazały się: Bauma, Bytom, CSS, Elektromontaż War., Groclin, IB System, Krosno, Paged, Stalprodukt. Mimo iż rentowne, nie wszystkie spółki okazały się efektywne z punktu widzenia modelu DEA.

6 Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański Dwa kolejne modele bazowały na nakładach wyrażonych w postaci logarytmów. Po zastosowaniu logarytmów oryginalnych wielkości należy pamiętać, aby przyjmowały one wartości dodatnie. Niskie wartości odchyleń standardowych oraz cen niektórych akcji powodują wystąpienie ujemnych wartości po zlogarytmowaniu. Aby uporać się z tym problemem przemnożono odchylenia standardowe razy 1000, a ceny razy 100, sprowadzając nowo otrzymane logarytmy do pożądanego poziomu. W modelu logiicrs efektywnymi okazały się następujące spółki: Bauma, IB System oraz Paged. Podobnie rzecz ma się w przypadku modelu logwicrs. W porównaniu do modeli liniowych zestaw spółek efektywnych okazał się znacznie węższy. Taka sytuacja wydaje się korzystniejsza z punktu widzenia inwestora, ponieważ ułatwia mu podjęcie decyzji o wyborze waloru. Aby przekonać się o słuszności tego stwierdzenia dokonano obliczenia współczynników korelacji między wskaźnikami efektywności DEA a stopami zwrotu w następnym okresie. Wykorzystano średnie stopy zwrotu obliczane dla stycznia 2004 roku (w porównaniu do średniej z grudnia 2003 r.), kiedy dochodzi do weryfikacji modelu. Poniższa tabela zawiera wyniki tych porównań: Korelacja miar efektywności DEA za grudzień 2004 ze stopami zwrotu uzyskanymi w styczniu 2004 Tabela 1 Model Miesięczna stopa zwrotu Dwutygodniowa stopa zwrotu Tygodniowa stopa zwrotu IICRS 0,125 0,373 0,489 WICRS 0,184 0,358 0,342 logiicrs 0,175 0,504 0,655 logwicrs 0,189 0,518 0,659 Źródło: obliczenia własne Jak wynika z analizy tabeli 1 im krótszego okresu inwestycji dotyczy przyszła stopa zwrotu tym silniejszy staje się ich związek z miarami efektywności w grupie wybranych spółek. Drugą, chyba ważniejszą, obserwacją jest stwierdzenie wyższych korelacji w przypadku użycia logarytmów nakładów. Z powyższego można wyciągnąć wniosek o przewadze modelu z przetworzonymi nakładami. Wskazuje na to wyższa wartość korelacji. Można stwierdzić, iż zawężenie liczby obiektów efektywnych idzie w parze ze wzrostem siły związku ze stopami zwrotu, co należy uznać za korzystne. W tym miejscu warto wrócić do kwestii zastosowanego mnożnika podczas przechodzenia na logarytmy. Otóż okazało się, że przyjęcie go na jednakowym poziomie (w tym wypadku 1000) dla wszystkich nakładów nie wpływa znacząco na miary efektywności uzyskiwane dla rozważanych spółek.

7 Ocena skuteczności inwestycji na rynku metodą DEA 3. WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI INWESTYCJI METODĄ DEA W tabeli 1 najlepsze wyniki, niezależnie od modelu uzyskano dla tygodniowej stopy zwrotu. Autorzy postanowili więc wykorzystać ten fakt dla sprawdzenia czy występuje statystycznie istotna zależność między miarą efektywności DEA na początku okresu a tempami zmian kursu akcji ( P o i ), których owe miary dotyczą. Rozważono następujące równanie linii regresji: o P i = α + α1 DEA + ε (5) o Dysponując informacjami o wynikach spółek (do III kwartału 2003 włącznie), inwestor dokonuje alokacji środków na styczeń Przy praktycznym wykorzystaniu metody DEA należy korzystać z bieżących kwartalnych raportów spółek, prognoz finansowych zarządów, informacji o planowanych procesach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. W kolejnych miesiącach napływać będą informacje dotyczące wyników ostatniego kwartału, co wymaga ponownej wyceny spółek. Oznacza to, że analizę fundamentalną, szczególnie przy dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych, należy powtarzać częściej, niż wynikałoby to z horyzontu analizy fundamentalnej. i i Model Wyniki estymacji linii regresji dla użytych modeli DEA Średnia efektywność Mediana Liczba spółek efektywnych IICRS 55,6% 42,4% 10 WICRS 58,6% 52,8% 9 logiicrs 30,1% 20,6% 3 logwicrs 29,7% 21,5% 3 Źródło: obliczenia własne Wyraz wolny (α 0 ) 0,02 (0,56) 0,04 (1,09) 0,02 (1,08) 0,02 (1,05) Tabela 2 Wpływ miar DEA (α 1 ) 0,15 (3,23) 0,11 (2,10) 0,27 (4,98) 0,27 (5,03) W tabeli 2, obok wartości parametrów równań, znalazły się również wartości statystyk t- Studenta (w nawiasach poniżej) oraz dodatkowe informacje dotyczące użytych modeli. W przypadku wszystkich estymowanych linii regresji parametr mierzący wpływ miar efektywności DEA okazał się dodatni i istotny statystycznie, stanowiąc potwierdzenie poczynionych założeń.. Zatem na podstawie bieżącego zestawu wskaźników finansowych można skutecznie dokonywać inwestycji najwyżej najwyżej na jeden miesiąc w przód.

8 Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że modele z logarytmami znowu okazały się nieco lepsze od swoich liniowych odpowiedników. W dalszej części pracy czynimy założenie, iż inwestor decyduje się na utworzenie portfela złożonego ze spółek efektywnych. Z uwagi na fakt, że wszystkie one wydają się być jednakowo atrakcyjne, ich udziały w portfelu będą jednakowe. W tabeli 3 znajdują się stopy zwrotu oraz ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym) portfeli tworzonych dla tygodniowej stopy zwrotu ze stycznia W przypadku obydwu modeli z logarytmami wytypowane zostały te same spółki. Portfele tworzone ze spółek efektywnych Model Stopa zwrotu po Ryzyko okresie IICRS 17,7% 2,2% WICRS 15,2% 2,7% logiicrs i logwicrs 30,3% 3,4% Źródło: opracowanie własne Tabela 3 Utworzenie portfela opartego o spółki efektywne według modeli o nakładach nieliniowych daje szansę na osiągnięcie dwa razy większego zysku przy zaledwie nieznacznie wyższym ryzyku. Dokonajmy teraz porównania portfeli zaprezentowanych w tabeli 3 z kilkoma benchmarkami wyznaczającymi granice skuteczności tej inwestycji. Wybrano następujące: 1. Średnia stopa zwrotu i odchylenie standardowe indeksu WIG pierwszym tygodniu stycznia 2004 w stosunku do grudnia Ta spośród spółek rentownych podlegających analizie DEA, która wykaże się najwyższym stosunkiem średniego zwrotu do ryzyka (był to Paged). 3. Stopa zwrotu i ryzyko portfela utworzonego ze wszystkich spółek podlegających analizie DEA (poszczególne stopy zwrotu i ryzyko mierzone dla grudnia 2003). Tabela 4 zawiera odpowiednie parametry do porównań z empirycznymi portfelami wyznaczonymi metodą DEA. Stopy zwrotu i ryzyko dla benchmarków Indeks WIG Paged Portfel ze wszystkich spółek Stopa zwrotu 6,9% 26,2% 3,3% Ryzyko 1,5% 1,1% 0,6% Źródło: opracowanie własne Tabela 4

9 Ocena skuteczności inwestycji na rynku metodą DEA Ostatni z punktów odniesienia, czyli portfel, tworzony był przy założeniu maksymalizacji zysku. Jako poziom ryzyka ustalonego przyjęto wartość odpowiadającą ryzyku indeksu WIG. Jak wykazały obliczenia, portfel złożony ze spółek efektywnych, pod względem stopy zwrotu zazwyczaj okazuje się lepszy od użytych do porównań inwestycji. W porównaniu do spółki o najwyższej relacji zwrotu do ryzyka (Paged) modele o liniowych nakładach wypadają gorzej, choć dla pozostałych dwóch przypadków zapewniają wciąż lepszy zwrot z inwestycji. Warto nadmienić, że Paged zaliczał się w grudniu 2004 do spółek efektywnych. Wszystkie wybrane benchmarki charakteryzują się jednakże istotnie niższym ryzykiem. Oczywiście wszystkie analizy dotyczą krótkiego horyzontu inwestycji, jakim jest jeden tydzień stycznia. Aby móc wyciągnąć dalej idące wnioski należałoby rozciągnąć analizę na dłuższy odcinek czasu. PODSUMOWANIE Odpowiednie wskaźniki fundamentalne wybrane zarówno po stronie efektów, jak i nakładów nie wyczerpują wszystkich możliwości drzemiących w metodzie DEA. W połączeniu z takimi czynnikami jak napływające informacje o kondycji danej spółki czy sygnały kupna/sprzedaży rodem z analizy technicznej osiągalne staje się wyznaczenie oczekiwanej stopy zwrotu w nadciągającym horyzoncie czasowym. Tego typu wartość stanowiłaby dobrą podstawę do kształtowania oczekiwań inwestora. Zastosowane modele DEA pozwalają wyznaczyć portfel akcji zapewniający bardziej skuteczną inwestycję w porównaniu z benchmarkami. Stało się tak dzięki połączeniu informacji płynących z analizy fundamentalnej spółki z tymi pochodzącymi z jej giełdowego otoczenia. Z drugiej strony inwestycje takie charakteryzują się mimo wszystko wyższym ryzykiem. Wykazano również istotną zależność między miarami DEA a krótkoterminową stopą zwrotu z analizowanych akcji. Przy okazji okazało się, iż ujęcie nakładów w postaci logarytmów daje, z punktu widzenia inwestora, bardziej jednoznaczne wyniki. Należy pamiętać, że metoda DEA wymaga ciągłej aktualizacji wskaźników efektywności. Potrzebne do tego celu wskaźniki analizy fundamentalnej musza być na bieżąco uzupełniane. Należałoby się zastanowić na ile, w polskiej rzeczywistości, istotne ma znaczenie publikowanie wyników finansowych w odstępach kwartalnych.

10 Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański LITERATURA 1. Charnes A., W.W. Cooper i E. Rhodes (1978), Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research 2, s Emrouznejad A. (2001), An Extensive Bibliography of Data Envelopment Analysis (DEA), Volume I V, University of Warwick. 3. Farrell M.J. (1957), The measurement of productive efficiency, Journal of Royal Statistical Society A 120, s Jajuga K., Jajuga T. (1994), Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa. 5. Meric, G., Meric, I. (2001), Risk and return in the world s major stock markets, The Journal of Investing, Nykowski I. (1980), Programowanie liniowe, PWE: Warszawa. 7. Seiford L.M., Thrall R.M. (1990), Recent Developments in DEA. The mathematical approach to Frontier Analysis, Journal of Econometrics 46, s. 7-38, North Holland 8. Szafrański G. (2000), Metoda DEA w analizach efektywności działania banku komercyjnego, niepublikowana praca magisterska. 9. Szafrański G. (2004 w druku), Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji, Acta Universitatis Lodzensis, Wydawnictwo UŁ. 10. Vygon G., A. Pomansky (2000), Analysis of Relationship between Technological Efficiency and Companies Market Capitalization, w Economics and Mathematical Methods (w języku rosyjskim), Moskwa. 11. Wyniki finansowe spółek giełdowych Zeszyt 4(38)/2002 grudzień 2002, Notoria Serwis. 12. Zhu J. (2002), Quantitative Models for Evaluating Business Operations: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets, Kluwer Academic Publishers, Boston.

11 Ocena skuteczności inwestycji na rynku metodą DEA DODATEK MIARY EFEKTYWNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI DEA Model IICRS Spółka Efektywność Spółka Efektywność 07NFI 41,3% IBSYSTEM 100,0% AGORA 39,6% IMPEXMET 42,4% APATOR 21,8% JUPITER 50,2% BAUMA 100,0% KRAKCHEM 88,5% BICK 27,6% KROSNO 64,7% BORYSZEW 100,0% LENTEX 13,6% BPHPBK 100,0% LUBAWA 26,6% BRE 48,1% MOSTALWAR 16,7% BYTOM 18,5% OLAWA 23,2% CENSTALGD 60,3% ORBIS 15,2% CERSANIT 33,0% PAGED 100,0% COMPLAND 32,0% PROJPRZEM 100,0% CSS 100,0% PROKOM 14,9% DBPBC 100,0% RAFAKO 21,1% DEBICA 67,5% STALPROD 100,0% ECHO 30,2% VISTULA 15,4% ELMONTWAR 97,0% WOLCZANKA 36,0% GROCLIN 100,0% Źródło: obliczenia własne Model WICRS Spółka Efektywność Spółka Efektywność 07NFI 42,3% IBSYSTEM 100,0% AGORA 39,6% IMPEXMET 62,3% APATOR 7,0% JUPITER 42,3% BAUMA 100,0% KRAKCHEM 78,4% BICK 87,1% KROSNO 100,0% BORYSZEW 89,2% LENTEX 12,2% BPHPBK 78,7% LUBAWA 22,2% BRE 28,4% MOSTALWAR 35,2% BYTOM 100,0% OLAWA 24,2% CENSTALGD 48,9% ORBIS 17,7% CERSANIT 31,8% PAGED 100,0% COMPLAND 48,7% PROJPRZEM 95,0% CSS 100,0% PROKOM 12,2% DBPBC 58,9% RAFAKO 16,8% DEBICA 70,4% STALPROD 100,0% ECHO 52,8% VISTULA 13,2% ELMONTWAR 100,0% WOLCZANKA 34,6% GROCLIN 100,0% Źródło: obliczenia własne

12 Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański Model logiicrs Spółka Efektywność Spółka Efektywność 07NFI 17,0% IBSYSTEM 100,0% AGORA 29,7% IMPEXMET 32,2% APATOR 2,0% JUPITER 20,5% BAUMA 100,0% KRAKCHEM 29,9% BICK 13,1% KROSNO 17,5% BORYSZEW 70,1% LENTEX 7,5% BPHPBK 51,0% LUBAWA 14,3% BRE 17,2% MOSTALWAR 8,5% BYTOM 10,3% OLAWA 4,4% CENSTALGD 36,6% ORBIS 9,0% CERSANIT 11,7% PAGED 100,0% COMPLAND 25,3% PROJPRZEM 59,8% CSS 36,8% PROKOM 10,6% DBPBC 38,9% RAFAKO 10,4% DEBICA 26,3% STALPROD 33,7% ECHO 20,6% VISTULA 7,7% ELMONTWAR 35,9% WOLCZANKA 16,5% GROCLIN 27,3% Źródło: obliczenia własne Model logwicrs Spółka Efektywność Spółka Efektywność 07NFI 17,0% IBSYSTEM 100,0% AGORA 29,7% IMPEXMET 33,4% APATOR 1,6% JUPITER 20,5% BAUMA 100,0% KRAKCHEM 29,9% BICK 15,6% KROSNO 17,5% BORYSZEW 68,0% LENTEX 7,2% BPHPBK 43,2% LUBAWA 13,2% BRE 17,2% MOSTALWAR 9,1% BYTOM 12,7% OLAWA 4,4% CENSTALGD 35,3% ORBIS 9,0% CERSANIT 11,7% PAGED 100,0% COMPLAND 26,6% PROJPRZEM 56,3% CSS 37,2% PROKOM 9,9% DBPBC 36,5% RAFAKO 10,4% DEBICA 26,3% STALPROD 29,9% ECHO 21,5% VISTULA 7,3% ELMONTWAR 37,3% WOLCZANKA 16,0% GROCLIN 27,3% Źródło: obliczenia własne

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec ryzyka

Postawy wobec ryzyka Postawy wobec ryzyka Wskaźnik Sharpe a przykład zintegrowanej miary rentowności i ryzyka Konstrukcja wskaźnika odwołuje się do klasycznej teorii portfelowej Markowitza, której elementem jest mapa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK 1 OFERTA USŁUG ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH Doradztwo Inwestycyjne oraz Rekomendacje Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki

Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki Kaja Retkiewicz-Wijtiwiak XI Warszawskie Targi Sztuki 12 października 2013 Współczesny rynek sztuki w Polsce Młody rynek: Pierwsze aukcje miały miejsce w 1988 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Sprawy organizacyjne

Wykład 1 Sprawy organizacyjne Wykład 1 Sprawy organizacyjne 1 Zasady zaliczenia Prezentacja/projekt w grupach 5 osobowych. Każda osoba przygotowuje: samodzielnie analizę w excel, prezentację teoretyczną w grupie. Obecność na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak Inne kryteria tworzenia portfela Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3 Dr Katarzyna Kuziak. Minimalizacja ryzyka przy zadanym dochodzie Portfel efektywny w rozumieniu Markowitza odchylenie standardowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wprowadzenie do wykładu Prowadzący dr inż. Marta Kraszewska pokój 216, II pę piętro, budynek C3 e-mail: martak@agh.edu.pl www: home.agh.edu.pl/ edu pl/~martak

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Wykład 3, 4 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania 1 Wykład 3 - cel 3. Konstrukcja i zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1. Cele i ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski PLAN PREZENTACJI 1) Efektywnośd rynków finansowych 2) Teoria portfela Markowitza (Nobel w 1990 r.) 3) Dywersyfikacja 4)

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Optymalny portfel inwestycyjny na wyciągnięcie ręki

Optymalny portfel inwestycyjny na wyciągnięcie ręki Optymalny portfel inwestycyjny na wyciągnięcie ręki db Magiczna Trójka 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z rynkiem akcji, pieniężnym, towarowym oraz nieruchomości A Passion to Perform. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do handlu na rynku kapitałowym Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Grzegorz Szafrański* M ETODA DEA W ANALIZIE FUNDAM ENTALNEJ PO LSK IEG O RYNKU AKCJI

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Grzegorz Szafrański* M ETODA DEA W ANALIZIE FUNDAM ENTALNEJ PO LSK IEG O RYNKU AKCJI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 177, 2004 Grzegorz Szafrański* M ETODA DEA W ANALIZIE FUNDAM ENTALNEJ PO LSK IEG O RYNKU AKCJI Streszczenie. W tej pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

DEKOMPOZYCJA INDEKSU PRODUKTYWNOŚCI MALMQUISTA W MODELU DEA

DEKOMPOZYCJA INDEKSU PRODUKTYWNOŚCI MALMQUISTA W MODELU DEA ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3322 PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI LXXXV WROCŁAW 2011 ANNA ĆWIĄKAŁA-MAŁYS, WIOLETTA NOWAK Uniwersytet Wrocławski DEKOMPOZYCJA INDEKSU PRODUKTYWNOŚCI MALMQUISTA W

Bardziej szczegółowo

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln styczeń 2013 Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln grudzień 2012 Różnica kapitalizacji w porównaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Sierpień Market Multiples Review Sektor energetyczny Charakterystyka sektora sektor energetyczny Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review na temat kształtowania się mnożników

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Model portfela papierów wartościowych

Model portfela papierów wartościowych Autor dr Bartłomiej Jabłoński Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach BADANIE SPONSOROWANE 101 Model portfela papierów wartościowych Zarządzanie portfelem papierów wartościowych to prawdziwe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo