HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS"

Transkrypt

1 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT GRUDZIEŃ 2011 r. 1

2 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA SPÓŁKI PROFIL I TYPOWE KATEGORIE INWESTORÓW INFORMACJE O KLASACH TYTUŁÓW UCZESTNICTWA OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE RYZYKA PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 14 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH SPÓŁKI TYTUŁY UCZESTNICTWA SPOSÓB ZAKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SPOSÓB SPRZEDAŻY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA TRANSAKCJE WYMIANY WALUT SPOSÓB KONWERSJI POMIĘDZY SUBFUNDUSZAMI LUB KLASAMI ZAWIESZENIE OBLICZANIA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO ORAZ EMISJI, PRZYDZIAŁU, KONWERSJI, UMORZENIA I WYKUPU TYTUŁÓW UCZESTNICTWA CENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA I PUBLIKACJA CEN ORAZ NAV DYWIDENDY OBCIĄŻENIA I WYDATKI 27 (1) Wyjaśnienie planu opłat (2) Opłata za zarządzanie (3) Opłaty za wyniki (4) Wydatki operacyjne, administracyjne i wydatki na usługi / Opłaty z tytułu hedgingu w Walucie operacji 29 (5) Spółek zależnych (6) Inne obciążenia SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA I DORADZTWO INWESTYCYJNE DEPOZYTARIUSZ ORAZ AGENT PŁATNOŚCI ADMINISTRACJA 31 (1) Agent administracyjny (2) Rejestrator i Agent transferowy (3) Agent domicylu DYSTRYBUCJA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA 31 (1) Przedstawiciel i Dystrybutor w Hongkongu (2) Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii (3) Przedstawiciel i Dystrybutor w Singapurze ZGROMADZENIA I RAPORTY DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTÓW KONFLIKTY INTERESÓW OPODATKOWANIE 33 (1) Opodatkowanie Spółki (2) Opodatkowanie Uczestników LIKWIDACJA SPÓŁKI / ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SUBFUNDUSZU 37 (1) Likwidacja Spółki i połączenie subfunduszy

3 (2) Zakończenie działania i połączenie Subfunduszy CZĘŚĆ 3 INFORMACJA O SUBFUNDUSZACH CZĘŚĆ 3 INFORMACJA O SUBFUNDUSZACH SPIS DOSTĘPNYCH SUBFUNDUSZY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SUBFUNDUSZU UWAGI DOTYCZĄCE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KONKRETNYMI SUBFUNDUSZAMI. 103 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ 108 ZAŁĄCZNIK 2 OGÓLNE OGRANICZENIA INWESTYCJI 111 ZAŁĄCZNIK 3 OGRANICZENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNIK I INSTRUMENTÓW 115 ZAŁĄCZNIK 4 OGRANICZENIA DODATKOWE 117 ZAŁĄCZNIK 5 DANE KONTAKTOWE 118 3

4 WAŻNE INFORMACJE HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS jest spółką inwestycyjną ( Société d'investissement à Capital Variable ) zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga i spełnia warunki, umożliwiające zakwalifikowanie jej jako przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS - ang. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) z zastosowaniem postanowień Części I Ustawy z roku Żaden broker, sprzedawca ani inna osoba nie została upoważniona do przekazywania informacji czy składania oświadczeń związanych z przedstawioną tutaj ofertą, a niezawartych w tym Prospekcie i dokumentach, do których Prospekt się odwołuje, zaś jeżeli takie informacje czy oświadczenia zostaną ujawnione, nie należy ich traktować jakby były przekazane lub złożone na mocy upoważnienia ze strony Spółki. Dostarczenie Prospektu (bez względu na to, czy dołączono do niego jakiekolwiek raporty) ani emisja Tytułów uczestnictwa w żadnych okolicznościach nie pozwala na domniemanie, że stan Spółki nie zmienił się od dnia datowania niniejszego dokumentu. Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty ani wezwania na obszarach obowiązywania systemu prawnego, w którym złożenie takiej oferty czy wezwania nie jest zgodne z prawem, czy też, jeśli osoba składająca taką ofertę, czy wezwanie nie posiada zdolności prawnej do takiego działania, ani jeśli prawo nie dopuszcza składania takiej oferty czy wezwania konkretnej osobie. Spółka posiada w Wielkiej Brytanii status programu zbiorowego inwestowania zgodnie z Ustawą o rynkach i usługach finansowych z 2000 r. ( Ustawa ). Jednostki uczestnictwa nie były, nie są i nie będą oferowane lub sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ani na obszarze terytoriów należących do tego państwa oraz terytoriów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych czy na rzecz podmiotów amerykańskich, z wyłączeniem transakcji, które nie są sprzeczne z prawem o obrocie papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych. Statut pozwala na nałożenie pewnych ograniczeń na sprzedaż i transfer Tytułów uczestnictwa osobom objętym ograniczeniem, zaś Zarząd spółki zdecydował, że podmioty amerykańskie będą osobami objętymi ograniczeniem. Podmioty amerykańskie zdefiniowane są w następujący sposób: Termin Podmiot amerykański lub Podmiot USA oznacza obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spółkę założoną lub działająca zgodnie z prawem dowolnego stanu, terytorium lub terytorium podległego Stanów Zjednoczonych, firmę założoną lub działająca zgodnie z prawem dowolnego stanu, terytorium lub terytorium podległego Stanów Zjednoczonych lub innego rodzaju majątek powierniczy bądź trust, z wyjątkiem tych, których dochód ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych nie jest wliczany do dochodów brutto w celu naliczenia płaconego w Stanach Zjednoczonych podatku dochodowego. Jeśli uczestnik stanie się "Podmiotem amerykańskim", a Spółce stanie się to wiadome, Tytuły uczestnictwa będące własnością takiej osoby mogą podlegać obowiązkowemu wykupowi przez Spółkę. Dystrybucja niniejszego Prospektu i oferta Tytułów uczestnictwa może zostać ograniczona na obszarze wybranych jurysdykcji. Na wszelkich osobach posiadających niniejszy Prospekt oraz na osobach pragnących złożyć wniosek o nabycie Tytułów uczestnictwa spoczywa odpowiedzialność samodzielnego zdobycia informacji na temat wszelkich obowiązujących ustaw i przepisów na obszarze działania odpowiednich jurysdykcji oraz ich przestrzegania. Osoby rozważające złożenie wniosku o nabycie Tytułów uczestnictwa winny same zapoznać się z odpowiednimi wymogami prawnymi oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymiany walut i podatków w świetle prawa kraju właściwego ze względu na ich obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów dla wszystkich Klas wszystkich subfunduszy ( Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów ), ostatni opublikowany raport roczny Spółki oraz dowolne raporty półroczne Spółki są dostępne w siedzibie Spółki i będą przesłane inwestorom na ich żądanie. Raporty takie będą uważane za część niniejszego Prospektu. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie Przed subskrypcją Tytułów uczestnictwa dowolnej Klasy oraz w zakresie wymaganym przez lokalne przepisy prawa i regulacje każdy inwestor powinien przejrzeć Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów w szczególności dostarczają informacji o wcześniejszych wynikach, o syntetycznym wskaźniku ryzyka i zwrotu oraz o opłatach. Inwestorzy mogą pobrać Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów z wyżej wspomnianej strony internetowej lub uzyskać je w formie papierowej lub na dowolnym innym trwałym nośniku ustalonym przez Spółkę zarządzającą lub pośrednika oraz inwestora. Oświadczenia złożone w niniejszym Prospekcie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaznaczono inaczej, opierają się na obowiązujących aktualnie w Luksemburgu przepisach i zasadach postępowania i mogą ulec zmianie. Zarząd spółki oraz Spółka Zarządzająca przyjmują pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w niniejszym dokumencie i, po należytym zbadaniu sytuacji, potwierdzają, że zgodnie z ich wiedzą, nie istnieją żadne inne fakty, których nieujawnienie lub zatajenie mogłoby spowodować błędną interpretację informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka i pewna ilość subfunduszy uzyskały licencję Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych ( SFC, ang.: Securities and Futures Commission) w Hongkongu. Licencja SFC nie stanowi rekomendacji ani poparcia dla planu, ani nie świadczy o rynkowej wartości planu czy jego wynikach. Nie oznacza ona, że Spółka jest odpowiednim narzędziem inwestycyjnym dla wszelkich inwestorów, ani nie poświadcza ona, że odpowiada ona potrzebom konkretnego inwestora czy klasy inwestorów. Inwestorzy w Hongkongu winni zapoznać się z odrębnym Memorandum wyjaśniającym spółki, które można otrzymać od Przedstawiciela HSBC w Hongkongu, Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong. 4

5 W razie jakichkolwiek wątpliwości na temat zawartości niniejszego Prospektu należy skonsultować się z maklerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym lub innym doradcą finansowym. Należy pamiętać, iż cena Tytułów uczestnictwa oraz uzyskany z nich dochód może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy, w razie umorzenia Tytułów uczestnictwa, mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Spółka Zarządzająca może podjąć decyzję o wprowadzeniu dowolnie wybranych Klas tytułów uczestnictwa na Giełdę w Luksemburgu. Przez cały czas, gdy na Giełdzie w Luksemburgu będą notowane Tytuły uczestnictwa dowolnego subfunduszu, Fundusz będzie wypełniał zobowiązania nałożone przez Giełdę w Luksemburgu w odniesieniu do tych Tytułów uczestnictwa. Informuje się Uczestników, że dane osobowe oraz informacje podane w formularzu zapisu, jak również szczegółowe informacje na temat posiadanych przez nich tytułów będą przechowywane w formie elektronicznej i przetwarzane zgodnie z postanowieniami luksemburskiej Ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 o ochronie danych. Uczestnik akceptuje to, że Spółka zarządzająca, odgrywająca rolę podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, upoważnia HSBC Group jako podmiot zarządzający oraz dystrybutorów będących jednocześnie podmiotami członkowskimi HSBC Group do dostępu do danych dotyczących jego osoby w celach związanych z obsługą klienta oraz promocją produktów Spółki lub wszelkich innych produktów HSBC Group oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z 2 sierpnia 2002 r. Subskrybując lub nabywając tytuły uczestnictwa, Uczestnik wyraża ponadto zgodę na nagrywanie swoich rozmów telefonicznych ze Spółką zarządzającą, dowolną spółką HSBC Group lub Rejestratorem i Agentem transferowym oraz na przetwarzanie tych nagrań zgodnie z przepisami ustawy z 2 sierpnia 2002 r. Ponadto informuje się inwestorów, że ich dane osobowe będą przechowywane w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Rejestratora i Agenta transferowego w okresie obowiązywania umowy, na mocy której Spółka zarządzająca wyznaczyła Rejestratora i Agenta transferowego. Ten ostatni będzie więc przetwarzał dane osobowe odnoszące się do inwestorów, działając jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Spółki zarządzającej, odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z 2 sierpnia 2002 r., inwestorzy mają prawo w dowolnym czasie zażądać informacji na temat swych danych osobowych oraz poprawiać je. Zarząd Spółki i Spółka zarządzająca zwracają uwagę inwestorów na fakt, iż inwestorzy będą w stanie w pełni korzystać ze swoich praw z tytułu inwestycji bezpośrednio wobec Spółki, szczególnie prawa do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach posiadaczy tytułów uczestnictwa jedynie wówczas, gdy inwestor zarejestrował się pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem bądź nazwą w Rejestrze Uczestników Spółki prowadzonym przez Rejestratora i Agenta transferowego. W przypadku gdy inwestor inwestuje w Spółkę przez pośrednika inwestującego w Spółkę w swoim własnym imieniu, ale na rzecz inwestora, może nie być zawsze możliwe, aby inwestor skorzystał z niektórych praw posiadacza Tytułów uczestnictwa bezpośrednio wobec Spółki. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady u sprzedawcy lub pośrednika na temat swoich praw w Spółce. 5

6 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka oferuje inwestorom w ramach jednego narzędzia inwestycyjnego możliwość wyboru inwestycji w jeden lub większą liczbę subfunduszy (zwanych subfunduszami ), w odniesieniu do których tworzone są oddzielne portfele inwestycyjne, różniące się między sobą między innymi konkretną polityką inwestycyjną i celami inwestycyjnymi oraz walutą nominalną (zwaną Walutą podstawową ). W ramach każdego subfunduszu mogą być oferowane jednostki uczestnictwa różnych Klas, różniących się między sobą konkretnymi cechami, jak opisano to w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. Zgodnie z artykułem 181 (5) ustawy z 2010 r. aktywa subfunduszu dostępne są wyłącznie w celu zaspokojenia praw Uczestników odnośnie do danego subfunduszu oraz praw wierzycieli, których roszczenia powstały w związku z utworzeniem, działaniem lub likwidacją danego subfunduszu. W niniejszym prospekcie oraz w raportach używane są skrótowe nazwy subfunduszy. Należy je odczytywać poprzedzone pierwszą częścią nazwy HSBC Global Investment Funds" Cele i polityka inwestycyjna Spółki Spółka stara się dostarczyć szeroką gamę subfunduszy w celu rozproszenia ryzyka inwestycyjnego i spełnienia oczekiwań inwestorów, oczekujących dochodu, zachowania kapitału i wzrostu. Realizując cele inwestycyjne Spółki, Zarząd nieustannie dąży do utrzymania odpowiedniego poziomu płynności aktywów subfunduszy, tak, aby umorzenie Tytułów uczestnictwa w normalnych okolicznościach mogło być dokonane bez zwłoki na żądanie uczestników. Choć Zarząd dokłada wszelkich wysiłków, aby zrealizować cele inwestycyjne, nie może on zagwarantować, w jakim stopniu te cele zostaną osiągnięte. Wartość Tytułów uczestnictwa i wynikający z nich dochód może równie dobrze zmniejszać się, jak i wzrastać, a inwestorzy mogą nie odzyskać wartości początkowej inwestycji. Wahania kursów wymiany walut mogą również spowodować wzrost lub spadek wartości Tytułów uczestnictwa. Zarząd spółki może w dowolnym czasie, w ramach zmian do niniejszego Prospektu, wprowadzać dodatkowe subfundusze, których polityka i cele inwestycyjne mogą różnić się od wymienionych w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu, jednakże wyłącznie w oparciu o status Spółki jako UCITS Profil i typowe kategorie inwestorów W celu określenia konkretnego subfunduszu dopasowanego do potrzeb inwestora zaleca się skonsultowanie decyzji z maklerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym, pracownikiem banku lub innym doradcą finansowym. Doradcy inwestycyjni określili następujące pięć kategorii opisujących horyzont inwestycyjny inwestora, prawdopodobną dochodowość i oczekiwany poziom zmienności subfunduszu: Stable (stabilna), Core (podstawowa). Core Plus (podstawowa plus), Dynamic (dynamiczna), Unconstrained (swobodna). Kategoria Kategoria (stabilna) Kategoria (podstawowa) Stable Core Kategoria Core Plus (podstawowa plus) Kategoria Dynamic (dynamiczna) Kategoria ograniczeń bez Definicja Subfundusze kategorii Stable (stabilna) dopasowane są do potrzeb inwestorów z krótko- lub maksymalnie średniookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym gdy oczekuje się niewielkiego ryzyka utraty kapitału oraz regularnego i stabilnego poziomu dochodowości. Subfundusze kategorii Core (podstawowa) dopasowane są do potrzeb inwestorów z średnio- lub długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te mogą być podstawowym narzędziem inwestycyjnym, w którym występuje zaangażowanie w rynki papierów o stałym dochodzie, zgodnie z polityką inwestycyjną konkretnego subfunduszu, ale gdzie inwestycje lokowane są przede wszystkim w obligacje o ratingu Investment Grade na rynkach o umiarkowanej zmienności. Subfundusze kategorii Core Plus (podstawowa plus) dopasowane są do potrzeb inwestorów z średniolub długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te mogą być uzupełniającym narzędziem inwestycyjnym w stosunku do funduszy kategorii Core, w których większa część aktywów może być lokowana w papiery udziałowe lub podobne lub też obligacje o ratingu niższym niż Investment Grade na rynkach, na których może występować umiarkowana zmienność. Subfundusze kategorii Dynamic (dynamiczna) dopasowane są do potrzeb inwestorów z długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusze te umożliwiają bardziej doświadczonym inwestorom dodatkowe zaangażowanie w ramach portfela, gdzie duża część aktywów może być lokowana na rynkach wschodzących oraz w papierach o niższej kapitalizacji, co może ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości. Subfundusze kategorii Unconstrained (swobodna) dopasowane są do potrzeb wytrawnych inwestorów. Subfundusze te umożliwiają inwestorom dodatkowe zaangażowanie w różne klasy aktywnie alokowanych aktywów, co osiągane jest głównie przy pomocy finansowych instrumentów pochodnych. Te subfundusze mogą inwestować w aktywa, które mogą ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości. Opisy i dopasowanie do potrzeb inwestorów zdefiniowane powyżej dla poszczególnych kategorii należy traktować jako orientacyjne. Nie stanowią one wskazania na temat możliwej dochodowości. Należy ich używać wyłącznie w celu porównania z innymi subfunduszami 6

7 Spółki. dla poszczególnych subfunduszy omówiono w części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. 7

8 1.3. Informacje o Klasach tytułów uczestnictwa Spółka Zarządzająca może podjąć decyzję o utworzeniu różnych Klas Tytułów uczestnictwa w jednym lub wielu subfunduszach. Szczegółowa charakterystyka takich Klas tytułów uczestnictwa oferowanych przez jeden lub więcej niż jeden Subfundusz będzie każdorazowo ustalana indywidualnie. (1) Spis Klas Tytułów uczestnictwa Zgodnie ze stanem na dzień wydania niniejszego Prospektu Spółka oferuje następujące Klasy Tytułów uczestnictwa: Kompletną i aktualną listę Klas Tytułów uczestnictwa można otrzymać w siedzibie Spółki lub Spółki Zarządzającej. Minimalna inwestycja początkowa Klasa Opis Minimalna wartość inwestycji Klasa A Tytuły uczestnictwa klasy A są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD Klasa E Tytuły uczestnictwa klasy E są dostępne w określonych krajach, w zależności od USD akceptacji właściwej instytucji nadzorującej, u określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa Klasy E wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie tytułami, identycznych jak w przypadku Tytułów uczestnictwa Klasy A powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto Tytułów uczestnictwa Klasy E w skali rocznej, które mogą być wnoszone na rzecz właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Klasa I Tytuły uczestnictwa Klasy I dostępne są za pośrednictwem konkretnych USD dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Klasa J* Tytuły uczestnictwa Klasy J są dostępne wyłącznie dla funduszy inwestujących w USD fundusze, zarządzanych przez Grupę HSBC. Klasa L* Tytuły uczestnictwa Klasy L dostępne są za pośrednictwem konkretnych USD dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że są oni inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Klasa M* Tytuły uczestnictwa klasy M są dostępne dla wszystkich inwestorów. USD Klasa P Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Klasy P możliwa jest na obszarze pewnych USD jurysdykcji lub za pośrednictwem pewnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Klasa R* Tytuły uczestnictwa klasy R są dostępne w określonych krajach, w zależności od USD akceptacji właściwej instytucji nadzorującej, u określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy R wymagać będą rocznych opłat za zarządzanie, identycznych jak w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy M powiększonych o 0,3% do 0,5% wartości aktywów netto Tytułów uczestnictwa klasy R w skali rocznej, która to kwota może stanowić zobowiązania wobec właściwych dystrybutorów w określonych krajach. Klasa S** Tytuły uczestnictwa Klasy S dostępne są na obszarze pewnych jurysdykcji lub za USD pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że są oni inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Klasa W Tytuły uczestnictwa Klasy W dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów, będących jednocześnie członkami lub podmiotami powiązanymi Grupy HSBC, wybranymi przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Z Tytułami uczestnictwa Klasy W nie będą związane żadne wydatki operacyjne, administracyjne ani wydatki na usługi. Wszelkie opłaty i obciążenia przypisane do tej klasy będą ponoszone bezpośrednio przez członków lub podmioty powiązane Grupy HSBC. USD Klasa X Klasa Y KLASA YP* Klasa Z Tytuły uczestnictwa Klasy X dostępne są za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku 2010 i należą do jednej z poniższych kategorii: spółki lub pracownicze fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarejestrowane organizacje charytatywne, fundusze zarządzane przez podmiot wchodzący w skład HSBC Group lub takie, w których usługi doradcze świadczy taki podmiot oraz inni inwestorzy instytucjonalni zgodnie z ustaleniami Zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy Y dostępne są na obszarze pewnych jurysdykcji, za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa Klasy YP dostępne są na obszarze pewnych jurysdykcji, za pośrednictwem konkretnych dystrybutorów wskazanych przez Dystrybutora. Tytuły uczestnictwa klasy Z dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzaniu dyskrecjonalnym z podmiotem należącym do Grupy HSBC, oraz dla USD O ile nie stwierdzono inaczej w Części 3.2 Szczegółowe informacje o subfunduszu. USD USD USD

9 Klasa ZP* inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku Tytuły uczestnictwa Klasy ZP dostępne są dla inwestorów, którzy zawarli umowę o zarządzaniu dyskrecjonalnym z podmiotem należącym do Grupy HSBC oraz dla inwestorów dokonujących subskrypcji za pośrednictwem dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora, pod warunkiem, że inwestorzy są inwestorami instytucjonalnymi w rozumieniu artykułu 174 Ustawy z roku USD * Kolejne klasy J, L, M, R, YP i ZP w danym subfunduszu są ponumerowane 1, 2, 3 i oznaczane są odpowiednio J1, J2, J3, ( ), L1, L2, L3 ( ), M1, M2, M3 ( ), R1, R2, R3, ( ), YP1, YP2, YP3 ( ) oraz ZP1, ZP2, ZP3 ( ) (dalsze informacje - patrz Część Obciążenia i wydatki ). ** Kolejne klasy Tytułów uczestnictwa S będą emitowane w różnych subfunduszach i zostaną oznaczone numerami 1, 2, 3 itd. oraz odpowiednio symbolami S1, S2, S3 itd. odpowiednio dla Tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w pierwszym z subfunduszy, dla Tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w drugim z subfunduszy, dla Tytułów uczestnictwa klasy S emitowanych w trzecim z subfunduszy, zgodnie z informacjami przedstawionymi na temat odpowiednich subfunduszy (patrz Część 3.2 Szczegółowe informacje o subfunduszu. Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy oznaczone są literą D po nazwie subfunduszu i klasy (np. Klasa AD), z wyjątkiem Tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie, oznaczonych literą M po nazwie subfunduszu i klasy (np. Klasa AM). Niezależnie od treści zapisów w powyżej zamieszczonej tabeli, Tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie są dostępne jedynie w wybranych krajach, w zależności od akceptacji właściwej instytucji nadzorującej, za pośrednictwem określonych dystrybutorów wybranych przez Dystrybutora. Wpływy z emisji wszystkich Tytułów uczestnictwa w Subfunduszu są inwestowane w jeden wspólny portfel inwestycji. Wszystkie Tytuły uczestnictwa tej samej Klasy mają jednakowe prawa i przywileje. Każdy Tytuł uczestnictwa jest, w razie emisji, uprawniony do równego uczestnictwa w aktywach danej Klasy subfunduszu, z którym jest związany w razie upłynnienia i dywidend lub innych dystrybucji, w sposób określony dla każdego Subfunduszu. Tytuły uczestnictwa nie posiadają preferencji ani prawa pierwokupu a każda pełna jednostka uprawnia do jednego głosu na zgromadzeniu uczestników. Inwestorzy nabywający dowolną Klasę tytułów uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora winni wziąć po uwagę, że będą musieli spełnić normalne wymagania dystrybutora związane z otworzeniem rachunku. Jeśli w wyniku umorzenia lub konwersji pakiet Tytułów danej Klasy subfunduszu okaże się mniejszy niż minimalna kwota określona przez Zarząd spółki dla każdej z Klas, Zarząd spółki może uznać, że Uczestnik zażądał konwersji lub umorzenia wszystkich swoich Tytułów z tej Klasy. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli wartość pozycji danego inwestora spadnie poniżej minimalnego progu z powodu zmian na rynku, mających wpływ na wartość portfela. Przy nabywaniu Tytułów uczestnictwa klas E, I, J, L, P, R, S, W, X, Y, YP, Z i ZP oraz Tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie obowiązują pewne ograniczenia. Osoby składające wniosek o zakup Tytułów uczestnictwa po raz pierwszy winny skontaktować się z lokalnym dystrybutorem HSBC przed wysłaniem formularza zapisu na te Klasy tytułów uczestnictwa. Spółka może dowolnie podejmować decyzję o zmniejszeniu lub zniesieniu minimalnej kwoty inwestycji początkowej. Nie są nałożone ograniczenia co do minimalnej wielkości kolejnych inwestycji. Wszystkie wartości z zasady będą wyliczane w taki sposób, by odnosiły się do ekwiwalentnych kwot w innych walutach. Niektórzy dystrybutorzy mogą wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o minimalną wartość inwestycji początkowej, kolejnych inwestycji oraz sumy zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u dystrybutorów. (2) Oznaczenie Klasy tytułów uczestnictwa W ramach każdej Klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu Spółka będzie miała prawo utworzyć różne subklasy, różniące się zasadami dystrybucji (Tytuły uczestnictwa z akumulacją kapitału (C), z prawem do dywidendy (D) oraz z prawem do dywidendy wypłacanej miesięcznie (M)), walutą referencyjną, wykorzystaniem hedgingu (H) lub innymi kryteriami ustalonymi przez Zarząd spółki. Różne Klasy oferowane w związku z każdym subfunduszem opisane są w odpowiedniej tabeli w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. (2.1) Klasy tytułów uczestnictwa wykorzystujące hedging walutowy W subfunduszach wyemitowane mogą zostać osobne klasy Tytuły uczestnictwa zabezpieczone za pomocą hedgingu walutowego (oznaczone przyrostkiem H oraz walutą zabezpieczenia hedgingowego Waluty podstawowej lub walutą zabezpieczenia hedgingowego waluty, w jaką przede wszystkim inwestowane są aktywa subfunduszu). Te Klasy tytułów uczestnictwa wykorzystujące hedging walutowy będą nosić nazwę: ACHEUR lub ACHGBP dla Klas tytułów uczestnictwa z akumulacją kapitału zabezpieczonych w euro lub funcie szterlingu). Zapisy i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie Klasy Tytułów uczestnictwa z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym. W odniesieniu do wszelkich Klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych hedgingiem wyemitowanych po 1 grudnia 2008 r., Agent administracyjny jest uprawniony do otrzymania zwrotu wszelkich opłat z tytułu prowadzenia walutowej polityki hedgingowej, którymi to opłatami zostanie obciążona odpowiednia Klasa tytułów uczestnictwa z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym. Opłaty te ponosi się dodatkowo oprócz opłat z tytułu kosztów operacyjnych, administracyjnych i obsługi, o których mowa w punkcie (4) Wydatki operacyjne, administracyjne i wydatki na usługi / Opłaty z tytułu hedgingu w Walucie operacji. 9

10 Wszelkie zyski lub straty z tytułu hedgingu walutowego są również naliczane dla odpowiedniej Klasy tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym. Klasy tytułów uczestnictwa z walutowym zabezpieczeniem hedgingowym będą zabezpieczane bez względu na to, czy waluta docelowa będzie zyskiwać, czy tracić na wartości. Nie można zagwarantować osiągnięcia celów zabezpieczenia przy pomocy hedgingu. Spis aktualnie dostępnych Klas tytułów uczestnictwa zabezpieczanych hedgingiem walutowym można uzyskać w siedzibie Spółki oraz od dystrybutorów. (2.2) Waluty referencyjne Klas tytułów uczestnictwa Spółka Zarządzająca może podjąć decyzję o emisji w Subfunduszu Klas tytułów uczestnictwa o innej walucie referencyjnej (walucie nominalnej), czyli walucie, w której obliczana jest Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa. Z zasady emitowane Tytuły uczestnictwa mogą mieć następujące waluty referencyjne: euro, dolar hongkoński, funt szterling ( Waluty referencyjne klasy tytułów uczestnictwa ). Klasy tytułów uczestnictwa o innej Walucie referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa mogą zostać udostępnione po złożeniu w Spółce odpowiedniego wniosku. Waluta referencyjna klasy tytułów uczestnictwa oznaczana jest standardowym międzynarodowym literowym oznaczeniem waluty dodanym na końcu, np. ACEUR oznacza klasę tytułów uczestnictwa z akumulacją kapitału denominowaną w euro. Zapisy i umorzenia będą przyjmowane wyłącznie w walucie będącej Walutą referencyjną klasy tytułów uczestnictwa. Gdy Klasy tytułów uczestnictwa emitowane są w Walutach referencyjnych klasy tytułów uczestnictwa różnych od Waluty podstawowej danego Subfunduszu, portfel utrzymuje ekspozycję na waluty inwestycji podstawowych. Dla tych Klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia hedgingiem, chyba że określono to inaczej w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu. 10

11 (2.3) Waluty operacji Oprócz Waluty referencyjnej klasy tytułów uczestnictwa oraz waluty zabezpieczanej w Klasach tytułów uczestnictwa z zabezpieczeniem hedgingowym tytuły uczestnictwa mogą być dostępne również w Walucie podstawowej odpowiedniego subfunduszu oraz w następujących walutach operacji ( Waluty operacji ): euro, funt brytyjski, dolar hongkoński, dolar singapurski i dolar amerykański. Dolar australijski, dolar kanadyjski, jen japoński, złoty polski i frank szwajcarski mogą być dostępnymi Walutami operacji dla pewnych Klas lub przy transakcjach za pośrednictwem wybranych dystrybutorów i/lub w wybranych krajach. Inne waluty również mogą być wyznaczone jako Waluty operacji po złożeniu w Spółce odpowiedniego wniosku. Gdy klasy tytułów uczestnictwa są emitowane wyłącznie w różnych Walutach operacji, portfel instrumentów bazowych charakteryzuje się ekspozycją na waluty instrumentów bazowych. Dla tych Klas tytułów uczestnictwa nie stosuje się zabezpieczenia hedgingiem, chyba że określono to inaczej w Części 3.2. Szczegółowe informacje o subfunduszu Ogólne uwagi dotyczące ryzyka Inwestycja w dowolny subfundusz wiąże się z pewnym ryzykiem, obejmującym między innymi czynniki opisane poniżej. Potencjalni inwestorzy winni zapoznać się z całym Prospektem oraz odpowiednim Dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestora, a także winni skonsultować się ze swoim doradcą prawnym, podatkowym lub finansowym przed podjęciem decyzji o inwestycji w którykolwiek z nich. Nie można mieć pewności, że subfundusze Spółki osiągną cele inwestycyjne, zaś wyników z przeszłości nie należy traktować jako wskazówki co do wyników przyszłych. Na inwestycję mogą mieć wpływ również zmiany w przepisach dotyczących wymiany walut, prawie podatkowym, podatkach pobieranych u źródła oraz polityce gospodarczej czy monetarnej. Poszczególne czynniki ryzyka przedstawiono w części 3.3. Uwagi dotyczące ryzyka związanego z konkretnymi subfunduszami". (1) Ryzyko rynkowe Wartość inwestycji i dochód z niej może zarówno spaść, jak i wzrosnąć i istnieje możliwość, że inwestor nie odzyska kwoty początkowo zainwestowanej w Spółkę. W szczególności na wartość inwestycji mogą mieć wpływ takie nieprzewidywalne czynniki jak wydarzenia międzynarodowe, polityczne i gospodarcze oraz zmiany w polityce rządów. (2) Rynki wschodzące Z powodu szczególnego ryzyka związanego z lokowaniem inwestycji na Rynkach wschodzących subfundusze inwestujące w tego rodzaju papiery należy uznać za spekulacyjne. Inwestorom takich subfunduszy zaleca się uwzględnienie szczególnego ryzyka wynikającego z inwestycji w papiery rynków wschodzących. Gospodarki Rynków wschodzących zwykle są w dużym stopniu uzależnione od międzynarodowej wymiany handlowej i w związku z tym niekorzystny wpływ na nie mają i mogą w dalszym ciągu mieć bariery handlowe, ograniczenia w wymianie walut, interwencje na rynku walutowym i inne protekcjonistyczne działania narzucone bądź wynegocjowane przez kraje, z którymi prowadzą handel. Na gospodarki te mają i mogą mieć w przyszłości niekorzystny wpływ warunki gospodarcze w krajach, z którymi prowadzą one handel. Prowizje maklerskie, usługi depozytariusza i inne usługi związane z inwestycjami na Rynkach wschodzących są zwykle droższe niż te związane z inwestycjami na rynkach bardziej rozwiniętych. Brak odpowiedniego systemu usług depozytowych na niektórych rynkach może uniemożliwiać inwestycje w danym kraju lub może zmuszać subfundusz do zaakceptowania większego ryzyka związanego z inwestycjami na danym rynku, choć Depozytariusz dołoży starań, by zminimalizować to ryzyko poprzez wyznaczenie korespondentów będących wiarygodnymi instytucjami międzynarodowymi cieszącymi się dobrą reputacją. Ponadto na takich rynkach stosowane są różne procedury rozliczania transakcji. Na pewnych rynkach zdarzało się, że rozliczenia nie były w stanie nadążyć za dużym wolumenem transakcji, co powodowało utrudnienia w przeprowadzaniu takich transakcji. Niemożność dokonania przez subfundusz planowanego zakupu papierów wartościowych z powodu problemów z rozliczeniem transakcji może spowodować utratę atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Niemożność zbycia papierów wartościowych z portfela z powodu problemów z rozliczeniem może skutkować stratami subfunduszu spowodowanymi późniejszym spadkiem wartości waloru lub, jeśli subfundusz zawarł kontrakt, na mocy którego był zobowiązany sprzedać papier, może skutkować potencjalną odpowiedzialnością wobec nabywcy. Istnieje również ryzyko pojawienia się nagłych problemów na jednym lub większej liczbie rozwijających się rynków, w wyniku których obrót papierami wartościowymi może zostać wstrzymany lub znacząco ograniczony, i może nie udać się w krótkim czasie spieniężyć papierów należących do subfunduszu. Inwestorzy winni być świadomi, że zmiany klimatu politycznego na Rynkach wschodzących mogą skutkować znaczną zmianą podejścia do opodatkowania inwestorów zagranicznych. Zmiany takie mogą pociągać za sobą zmiany w prawie, interpretacji prawa, zmiany zasad przyznawania inwestorom zagranicznym zwolnień podatkowych czy też w stosowaniu międzynarodowych umów dotyczących podatków. Skutki takich zmian mogą być retrospektywne i mogą one (jeśli wystąpią) niekorzystnie wpłynąć na dochodowość inwestycji Uczestnika subfunduszu dotkniętego w taki sposób. Inwestorzy wybierający subfundusze Rynków wschodzących winni być świadomi ryzyka związanego z inwestycjami w rosyjskie papiery udziałowe. W Rosji rynki nie zawsze są regulowane, a w obecnym czasie liczba brokerów i uczestników tych rynków jest relatywnie mała, co w połączeniu z polityczną i ekonomiczną niepewnością może tymczasowo skutkować brakiem płynności na rynkach papierów udziałowych przy wysokiej zmienności cen. Dlatego odpowiednie subfundusze będą inwestować nie więcej niż 10% wartości aktywów netto bezpośrednio w rosyjskie papiery udziałowe (chyba że obrót nimi jest prowadzony na Giełdzie Papierów Wartościowych RTS, Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej, oraz na innych regulowanych rynkach w Rosji, które dodatkowo są uznawane za regulowane przez organ nadzorczy w Luksemburgu), będą natomiast lokować środki w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe, oznaczane odpowiednio ADR, EDR i GDR, gdzie instrumentem podstawowym są papiery wartościowe emitowane przez spółki z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, natomiast obrót nimi prowadzony jest na Rynkach regulowanych poza Rosją, głównie w USA i Europie. Inwestując w rynki ADR, EDR i GDR subfundusz spodziewa się zmniejszenia ryzyka rozliczeniowego związanego z polityką inwestycyjną, chociaż w dalszym ciągu występują inne ryzyka, np. ryzyko walutowe. Lokaty subfunduszy rozproszone są pomiędzy wieloma branżami, jednak w rynkach krajów BRIC znaczny udział mają spółki sektorów 11

12 związanych z zasobami naturalnymi. Oznacza to, że inwestycje subfunduszy mogą być względnie skoncentrowane w tych sektorach i wyniki subfunduszu mogą być wrażliwe na zmianę sytuacji w tych sektorach gospodarki. Zagrożenia związane z koncentracją sektorową przedstawione są poniżej. Podczas wyboru spółek, w które subfundusz będzie inwestował, zwykle oceniane są takie czynniki jak sytuacja finansowa spółki, jej pozycja konkurencyjna, rentowność, perspektywy rozwoju i jakość zarządzania. (3) Ryzyko stóp procentowych Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie może stracić na wartości w przypadku zmiany stóp procentowych. Ogólnie ceny papierów dłużnych wzrastają przy spadku stóp procentowych, a spadają przy wzroście stóp procentowych. Długoterminowe papiery dłużne są zwykle bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. (4) Ryzyko kredytowe Subfundusz inwestujący w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie ponosi ryzyko, że emitent nie będzie w stanie dokonać płatności wynikających z wyemitowanych papierów. Niekorzystna zmiana sytuacji finansowej emitenta może spowodować obniżenie ratingu kredytowego jakości papieru, co spowoduje jego większą zmienność. Obniżenie ratingu kredytowego papieru wartościowego może mieć również wpływ na jego płynność, sprawiając, że będzie trudniej go sprzedać. Subfundusze inwestujące w papiery dłużne niższej jakości są w większym stopniu narażone na tego typu problemy i ich wartość może charakteryzować się większą zmiennością. (5) Ryzyko walutowe Ponieważ aktywa subfunduszu mogą być denominowane w walutach innych niż Waluta podstawowa, korzystny lub niekorzystny wpływ na subfundusz mogą mieć przepisy dotyczące wymiany walut lub zmiana kursu wymiany pomiędzy Walutą podstawową a innymi walutami. Zmiany kursów walut mogą wpłynąć na wartość Tytułów uczestnictwa subfunduszu, wysokość dywidend, naliczonych odsetek oraz wysokość zrealizowanych zysków lub strat. Na kursy wymiany walut mają wpływ: podaż i popyt na rynkach walutowych, międzynarodowy bilans płatności, interwencje rządowe, spekulacje i inne czynniki ekonomiczne i polityczne. Jeżeli waluta, w której denominowany jest papier wartościowy, zyska na wartości w stosunku do Waluty podstawowej, wartość papieru wzrośnie. I odwrotnie, Spadek kursu wymiany danej waluty ma niekorzystny wpływ na wartość papieru. Subfundusz może zaangażować się w transakcje walutowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym (hedging), jednak nie ma gwarancji, że takie zabezpieczenie będzie skuteczne. Taka strategia może również zmniejszyć zyski subfunduszu będące pochodną wyników papieru wartościowego, jeżeli waluta nominalna papierów znajdujących się w posiadaniu subfunduszu umocni się w stosunku do Waluty podstawowej. W przypadku klas zabezpieczonych przy pomocy hedgingu (denominowanych w walucie innej niż Waluta podstawowa), ryzyko to występuje w sposób systematyczny. (6) Ryzyko dotyczące Kontrahenta Spółka w imieniu Subfunduszu może przystąpić do transakcji na rynkach pozagiełdowych, co sprawi, że na wyniki Subfunduszu może wpływać wysokość kredytu jego kontrahentów i ich możliwości spełnienia warunków takich kontraktów. Na przykład, Spółka w imieniu Subfunduszu może zawrzeć umowy odkupienia, kontrakty typu forward, opcje i umowy typu swap lub może skorzystać z innych technik pochodnych, z których każda naraża Subfundusz na ryzyko, że kontrahent może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań do działania zgodnie z danym kontraktem. W przypadku bankructwa lub upadłości kontrahenta Subfundusz może doświadczyć opóźnień w likwidacji pozycji i znacznych strat, łącznie ze spadkami wartości swoich inwestycji w okresie, w którym Spółka stara się wyegzekwować swoje prawa, niemożnością zrealizowania zysków ze swoich inwestycji w takim okresie, a także opłatami i kosztami poniesionymi w związku z egzekwowaniem swoich praw. Istnieje również możliwość, że powyższe umowy i techniki pochodne są wypowiedziane z powodu, na przykład, bankructwa, następującej nielegalności albo zmiany w prawie podatkowym lub księgowym powiązanym z nimi w czasie, z którego pochodzi umowa. W takich okolicznościach inwestorzy mogą nie być w stanie pokryć żadnych poniesionych strat. Kontrakty pochodne takie jak kontrakty typu swap zawarte przez Spółkę w imieniu Subfunduszu za radą Doradcy inwestycyjnego wiążą się z ryzykiem kredytowym, które może skutkować stratą całości inwestycji Subfunduszu, ponieważ Subfundusz może być w pełni zależny od zdolności kredytowej poszczególnych Zatwierdzonych kontrahentów, przy czym taka ekspozycja będzie zabezpieczona (kolateralizacja). (7) Ryzyko związane z państwowymi papierami dłużnymi Niektóre kraje rozwijające się i niektóre kraje rozwinięte są szczególnie zadłużone w bankach komercyjnych oraz wobec innych państw. Inwestycja w obligacje dłużne ( Państwowe papiery dłużne ) emitowane lub gwarantowane przez rządy lub agendy rządowe takich krajów ( podmioty państwowe ) wiąże się z wysokim ryzykiem. Podmiot państwowy kontrolujący płatności wynikające z Państwowych papierów dłużnych może nie być w stanie lub może nie mieć zamiaru spłacić rat kapitałowych lub odsetek w chwili ich wymagalności zgodnie z warunkami ogłoszonymi podczas emisji. Na wolę lub zdolność podmiotu państwowego do terminowej spłaty raty kapitałowej i odsetek mogą mieć wpływ, między innymi, takie czynniki jak jego przepływy pieniężne, wielkość rezerw walutowych, dostępność wystarczającej ilości środków walutowych w dniu zapadalności, względna wartość kosztów obsługi długu w odniesieniu do wielkości gospodarki, polityka podmiotu państwowego w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ograniczenia polityczne, którym dany podmiot państwowy może podlegać. Działania Podmiotów państwowych mogą również być uzależnione od wpłat pochodzących od rządów innych krajów, organizacji międzynarodowych i innych podmiotów zagranicznych, mających zmniejszyć zaległe raty kapitałowe i odsetkowe zadłużenia. Wspomniane rządy, organizacje i inne podmioty mogą uzależniać dokonanie wspomnianych wpłat od wprowadzenia przez podmiot państwowy reform gospodarczych lub osiągnięcia pewnych wyników ekonomicznych oraz od terminowej spłaty takich zobowiązań wierzyciela. Brak wdrożenia reform, osiągnięcia wyników ekonomicznych lub terminowej spłaty raty kapitałowej lub odsetek może skutkować wycofaniem zadeklarowanego wsparcia podmiotu państwowego pożyczką, co może jeszcze bardziej zmniejszyć zdolność lub wolę dłużnika do terminowej obsługi długu. W wyniku tego podmiot państwowy może zaprzestać terminowego regulowania zobowiązań wynikających z Państwowych papierów dłużnych. Właściciele Państwowych papierów dłużnych, w tym subfundusz, mogą 12

13 zostać postawieni przed koniecznością restrukturyzacji takiego zadłużenia i przyznania dalszych pożyczek takiemu podmiotowi państwowemu. Nie istnieje procedura upadłościowa, na mocy której można odzyskać w całości lub częściowo należności, wynikające z Państwowych papierów dłużnych, których terminowej obsługi zaprzestał podmiot państwowy. (8) Papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym (Non-Investment Grade) Ryzyko kredytowe jest większe w przypadku inwestycji w papiery wartościowe o stałej stopie dochodu o ratingu niższym niż Investment Grade lub papiery wartościowe o porównywalnej jakości, niż w przypadku papierów wartościowych o ratingu Investment Grade. Są one objęte ryzykiem niezrealizowania wypłaty zysku lub kapitału w dacie wymagalności. W związku z tym ryzyko zwłoki jest większe. Kwoty, które mogą zostać odzyskane po terminie, mogą być niższe lub równe zeru, a subfundusz może ponieść dodatkowe wydatki w przypadku próby rekompensaty strat w drodze postępowania upadłościowego lub postępowania o podobnym charakterze. Rynek dla takich papierów wartościowych może charakteryzować się mniejszą aktywnością, tym samym utrudniając sprzedaż tych papierów wartościowych. Wycena wartości opisywanych papierów wartościowych sprawia większą trudność, a w zatem cena subfunduszu jest wystawiona na większe wahania. (9) Zmienność Cena finansowych instrumentów pochodnych może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. Dzieje się tak, ponieważ niewielka zmiana ceny bazowego papieru wartościowego, indeksu, stopy procentowej czy kursu waluty może powodować znaczne zmiany ceny finansowego instrumentu pochodnego. Inwestycja w finansowe instrumenty pochodne może skutkować stratami przewyższającymi ulokowaną kwotę. (10) Kontrakty futures i opcje Pod pewnymi warunkami Spółka może stosować opcje lub kontrakty typu futures na akcje, indeksy i stopy procentowe, zgodnie z opisem z Rozdziału 3.2. Szczegóły Subfunduszu i Załącznik 3 Ograniczenia w stosowaniu technik i instrumentów" do celów inwestycji, hedgingu i wydajnego zarządzania portfolio. W razie potrzeby Spółka może również stosować zabezpieczenie (hedging) przed ryzykiem rynkowym i walutowym, wykorzystując kontrakty futures, opcje i walutowe kontrakty forward. Kontrakty futures wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Wartość początkowej inwestycji jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu futures, tak więc transakcja jest lewarowana, czyli występuje efekt dźwigni. Stosunkowo niewielka zmiana sytuacji na rynku może mieć znacznie większy wpływ, który może być korzystny lub niekorzystny dla inwestora. Złożenie pewnych zleceń mających na celu ograniczenie strat do pewnej kwoty może nie być skuteczne, gdyż warunki rynkowe mogą sprawić, iż takie zlecenia nie będą możliwe do zrealizowania. Transakcje opcjami również wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Sprzedaż opcji generalnie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem niż zakup opcji. Choć premia sprzedającego jest niezmienna, sprzedający może ponieść stratę znacznie większą od tej kwoty. Sprzedający narażony jest również na ryzyko wykonania opcji przez nabywcę, w wyniku czego sprzedający będzie zmuszony albo rozliczyć opcję w gotówce, albo nabyć i dostarczyć instrument bazowy. Jeżeli opcja ma pokrycie, gdyż sprzedający przyjął odpowiednią pozycję w instrumencie bazowym lub nabył kontrakt futures, ryzyko to można zredukować. (11) Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Obrót swapami na zwłokę w spłacie kredytu może odbywać się inaczej niż dłużnymi papierami wartościowymi podmiotu referencyjnego. W niekorzystnych warunkach rynkowych, podstawa (różnica pomiędzy spreadem obligacji a spreadem swapów na zwłokę w spłacie kredytu) może charakteryzować się znacznie większą zmiennością. (12) Pozagiełdowe transakcje finansowymi instrumentami pochodnymi Ogólnie rzecz biorąc, rynek pozagiełdowy (na którym zwykle prowadzi się obrót walutami, kontraktami forward i spot, opcjami, swapami na zwłokę w spłacie kredytu, swapami całkowitego dochodu i pewnymi opcjami na waluty) charakteryzuje się znacznie mniej restrykcyjnymi przepisami i słabszym nadzorem niż transakcje za pośrednictwem zorganizowanego rynku giełdowego. Ponadto wiele zabezpieczeń, z których korzystają uczestnicy zorganizowanych rynków, takich jak gwarancja prawidłowego działania podmiotu dokonującego rozliczeń, może nie być dostępnych w przypadku pozagiełdowych transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. Dlatego też subfundusz zawierający transakcje na rynku pozagiełdowym ponosi ryzyko, że kontrahent transakcji nie wykona swoich zobowiązań wynikających z jej zawarcia i że subfundusz poniesie straty. Spółka będzie zawierała transakcje jedynie z kontrahentami, którzy jej zdaniem są wiarygodni i może redukować narażenie na ryzyko związane z takimi transakcjami, otrzymując akredytywy czy zabezpieczenia od pewnych kontrahentów. Jednak bez względu na środki podejmowane przez Spółkę w celu redukcji ryzyka związanego z niewywiązaniem się kontrahenta transakcji ze zobowiązań, nie można mieć pewności, że druga strona terminowo wywiąże się ze zobowiązań i że subfundusz nie poniesie strat. Partnerzy, z którymi Spółka przeprowadza transakcje, mogą w dowolnym czasie wycofać się z rynku lub zaprzestać kwotowania cen pewnych instrumentów. W takim przypadku Spółka może nie być w stanie zawrzeć transakcji walutowej, swapu na zwłokę w spłacie kredytu czy swapu całkowitego dochodu, albo zawrzeć transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wyniki. Ponadto w przeciwieństwie do instrumentów pozostających w obrocie na rynku giełdowym, kontrakty forward, spot oraz opcje walutowe nie dają Doradcy inwestycyjnemu możliwości zabezpieczenia zobowiązań Spółki przez transakcję przeciwną równą co do wartości. Z tego powodu będąc stroną kontraktów forward, spot lub opcji, Spółka musi liczyć się z koniecznością wykonania zobowiązań wynikających z owych kontraktów i musi być do tego zdolna. (13) Użyczanie papierów wartościowych i transakcje odkupu Stosowanie technik i instrumentów określonych w Załączniku 3 Ograniczenia w zakresie stosowania technik i instrumentów wiąże się z pewnym ryzykiem i nie daje pewności, że zamierzony cel zostanie osiągnięty. 13

14 W odniesieniu do transakcji odkupu, inwestorzy winni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) w przypadku niepowodzenia podmiotu, w którym ulokowane zostały środki subfunduszu, istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszy zysk niż zainwestowane środki np. ze względu na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie oceny zdolności kredytowej emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym obracane jest zabezpieczenie; że (b) czynniki takie jak (i) blokowanie środków w transakcjach o zbyt dużym woluminie lub zbyt długim czasie trwania, (ii) opóźnienia w odzyskaniu zainwestowanych środków, (iii) trudności w realizacji zabezpieczenia, mogą ograniczyć zdolność subfunduszu do realizacji żądań umorzenia, nabywania papierów wartościowych lub, ogólniej, reinwestycji kapitału oraz że (c) transakcje odkupu, w zależności od przypadku, mogą narazić subfundusz na podobne ryzyko jak w przypadku instrumentów pochodnych opcji lub kontraktów terminowych forward, których ryzyko zostało opisane w innym miejscu w Prospekcie. W odniesieniu do transakcji użyczenia, inwestorzy winni w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że (a) w przypadku gdy podmiot pożyczający papiery wartościowe od subfunduszu nie jest w stanie ich zwrócić, istnieje ryzyko, że otrzymane zabezpieczenie może przynieść mniejszy zysk niż użyczone papiery wartościowe np. ze względu na niewłaściwą wycenę zabezpieczenia, niekorzystne ruchy rynku, pogorszenie oceny zdolności kredytowej emitentów zabezpieczenia lub brak płynności rynku, na którym obracane jest zabezpieczenie; że (b) w przypadku reinwestycji zabezpieczenia gotówkowego, zabezpieczenie takie może przynieść mniejszy zysk niż kwota zwrotu zabezpieczenia oraz że (c) opóźnienia w zwrocie użyczonych papierów wartościowych mogą ograniczyć zdolność subfunduszu do realizacji zobowiązań w zakresie sprzedaży papierów wartościowych lub wypłaty należności wynikających z żądań umorzenia. (14) Ryzyko związane z płynnością Subfundusz jest narażony na ryzyko, że określona inwestycja lub pozycja nie będzie mogła w łatwy sposób zostać skorygowana lub skompensowana ze względu na niewystarczającą głębokość rynku lub zakłócenia na nim panujące. Może to mieć wpływ na możliwości umorzenia środków w subfunduszu przez posiadacza Tytułów uczestnictwa, a także na wartość subfunduszu. Choć subfundusz będzie inwestował głównie w płynne papiery wartościowe, w których posiadacze tytułów uczestnictwa są uprawnieni do złożenia zlecenia umorzenia swoich udziałów w rozsądnych ramach czasowych, mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, w których płynność takich papierów wartościowych nie będzie możliwa do zagwarantowania. Brak płynności może mieć określony wpływ na subfundusz oraz wartość jego inwestycji. (15) Ryzyko związane z opłatą za wyniki Spółka Zarządzająca uprawniona jest do opłaty za wyniki w odniesieniu do pewnych Klas tytułów uczestnictwa w pewnych subfunduszach. Wycena subfunduszu może obejmować zyski zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane, zaś opłata za wyniki może zostać naliczona od zysków niezrealizowanych, które w przyszłości mogą nie zostać zrealizowane. Ze względu na to, w jaki sposób obliczana jest opłata za wyniki (prosimy o przeczytanie Rozdziału Obciążenia i wydatki ), uczestnik może zostać obciążony opłatą za wyniki, nawet jeżeli ostatecznie nie zostanie osiągnięty dodatni wynik. (16) Opodatkowanie Inwestorzy powinni w szczególności być świadomi, że (i) na pewnych rynkach środki pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z dywidend lub z innych źródeł mogą obecnie lub w przyszłości być podstawą do naliczenia podatku, opłat skarbowych, opłat celnych lub innych danin publicznych obowiązujących na tych rynkach, w tym podatku pobieranego u źródła, oraz (ii) inwestycje subfunduszu mogą być obciążone szczególnymi podatkami lub opłatami nałożonymi przez władze na niektórych rynkach. Prawo podatkowe i praktyka jego stosowania w niektórych krajach, gdzie subfundusz inwestuje lub może inwestować w przyszłości, nie są jasno ustanowione. Dlatego istnieje możliwość, że aktualna interpretacja prawa oraz rozumienie sposobów jego stosowania w praktyce mogą ulec zmianie, lub też, że prawo zostanie zmienione ze skutkiem wstecznym. Dlatego w takich krajach fundusz może zostać obciążony dodatkowym opodatkowaniem, którego nie można się było spodziewać w chwili emisji niniejszego Prospektu ani w chwili otwierania inwestycji, jej wyceny czy zbycia. Przykładowo rząd Brazylii wprowadził Podatek od transakcji finansowych ( IOF ) od wszelkich wpływów kapitałowych z zagranicy począwszy od 20 października Obciążenie IOF w wysokości 2% dotyczy wszelkich transakcji wymiany walut na walutę brazylijską, to jest reala brazylijskiego, dla wszystkich klas aktywów. W październiku 2010 podatek IOF naliczany od inwestycji został zwiększony z 2% do 6% dla inwestycji w brazylijskie krajowe papiery wartościowe o stałym dochodzie i pewne inne kategorie inwestycji, w tym skrypty dłużne i fundusze inwestycyjne z domicylem w Brazylii. Uczestnicy powinni wziąć pod uwagę fakt, że inwestycje w subfundusze inwestujące w Brazylii mogą podlegać korekcie wyceny zgodnie z Częścią 2,8 (2) Korekta wyceny, tak aby uwzględniać wartość oczekiwanego podatku IOF Proces zarządzania ryzykiem Spółka Zarządzająca w imieniu Spółki będzie korzystać z procesu zarządzania ryzykiem, który umożliwi doradcom inwestycyjnym odpowiedniego subfunduszu monitorowanie i mierzenie w dowolnym momencie ryzyka pozycji i ich udziału w ogólnym profilu ryzyka każdego subfunduszu. odpowiedniego subfunduszu w miarę potrzeby zastosuje procedury dokładnej i niezależnej oceny wartości pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Na żądanie inwestora Doradca Inwestycyjny przedstawi Spółce Zarządzającej dodatkowe informacje odnoszące się do ograniczeń ilościowych stosowanych przy zarządzaniu ryzykiem każdego subfunduszu, do metod wybranych w tym celu oraz do ewolucji ryzyka i rentowności podstawowych kategorii instrumentów w ostatnim czasie. Podsumowując: 14

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE ING Bank Śląski S.A. członek ING Groep N.V. (spółka zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej jako spółka akcyjna) oferta sprzedaży należących do ING Bank N.V. akcji zwykłych w

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY (ING DFE) ZARZĄDZANY PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII

OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, STOSOWANE DO UMÓW Z KLIENTAMI GLOBAL MARKETS OOD Z SIEDZIBĄ W SOFII Stosowane skróty: Rynki instrumentów finansowych - uwaga skrót bg

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo