Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2011 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2011 r.

2 Wykaz skrótów BaFin EAD EWB IRBA KSA KWG LGD LVaR MaRisk PD PWB RW SolvV TBP TBR TKG TLG TLP VaR Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych Wartość wierzytelności (ekspozycji kredytowej) (Exposure at Default) Odpis aktualizujący na indywidualną ekspozycję Kalkulacja ryzyka kredytowego oparta na ratingach wewnętrznych (Internal Ratings-Based Approach) Standardowa metoda kalkulacji ryzyka kredytowego Niemiecka Ustawa Bankowa Strata w przypadku niewykonania zobowiązania (Loss Given Default) Wartość zagrożona po uwzględnieniu płynności (Liquidity- adjusted Value at Risk) Minimalne wymogi dot. zarządzania ryzykiem Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (Probability of Default) Odpis aktualizujący na grupę ekspozycji (odpis portfelowy) Waga ryzyka Niemieckie rozporządzenie w sprawie wypłacalności Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa ZAO Toyota Bank, Moskwa Toyota Kreditbank GmbH, Kolonia Toyota Leasing GmbH, Kolonia Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa Wartość zagrożona (Value at Risk) 2

3 Spis treści 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV) Opis zarządzania ryzykiem ( 322 SolvV) Strategia ryzyka oraz proces zarządzania ryzykiem Pomiar, nadzorowanie i zarządzanie rodzajami ryzyka Zarządzanie ryzykiem - organizacja Raportowanie ryzyk Ograniczanie i zmniejszanie ryzyka Informacje na temat funduszy własnych Struktura funduszy własnych ( 324 SolvV) Adekwatność kapitałowa ( 325 SolvV) Informacje dotyczące ryzyka kredytowego Ogólny obowiązek informacyjny ( 327 SolvV) Informacje na temat instrumentów pochodnych ( 326 SolvV) Informacje dot. klas ekspozycji według KSA ( 328 SolvV) Informacje dot. klas ekspozycji według IRBA ( 335 SolvV) Techniki ograniczania ryzyka kredytowego ( 336 SolvV) Informacje na temat ryzyka rynkowego ( 330 SolvV) Informacje na temat ryzyka operacyjnego ( 331, 337 SolvV) Informacje na temat księgi bankowej Udziały ( 332 SolvV) Ryzyko stóp procentowych ( 333 SolvV) Sekurytyzacja ( 334 SolvV)

4 Wykaz tabel Tabela 1: Struktura kapitału własnego Grupy TKG...11 Tabela 2. Wymogi kapitałowe oraz współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy TKG...12 Tabela 3. Współczynniki adekwatności kapitałowej członków Grupy TKG...13 Tabela 4. Wolumen aktywów brutto według regionów...15 Tabela 5. Wolumen aktywów brutto według branż głównych...15 Tabela 6. Wolumen aktywów brutto według rezydualnych terminów zapadalności...16 Tabela 7. Kredyty zagrożone i przeterminowane według branż...17 Tabela 8. Kredyty zagrożone i przeterminowane według regionów...18 Tabela 9. Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż...19 Tabela 10. Kształtowanie się rezerw...20 Tabela 11. Koszty zastąpienia transakcji pochodnych...21 Tabela 12. Wartości ekspozycji dla standardowej metody pomiaru ryzyka kredytowego...22 Tabela 13. Poszczególne portfele kredytowe w IRBA (zgodnie z planem realizacji)...23 Tabela 14. Parametry ryzyka dla poszczególnych portfeli wg IRBA...25 Tabela 15. Rzeczywiste i oczekiwane straty dla transakcji kredytowych...25 Tabela 16. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego...28 Tabela 17. Skutki standaryzowanego scenariusza szokowego dot. stóp procentowych...30 Wykaz rysunków Rysunek 1. Struktura Grupy Toyota Kreditbank...5 Rysunek 2. Przegląd strategii Toyota Kreditbank GmbH...6 Rysunek 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w Grupie TKG...9 4

5 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV) Niniejszy dokument zawiera dane do publikacji zgodnie z częścią 5 Rozporządzenia w sprawie wypłacalności (SolvV; Filar III według Bazylei II). Sprawozdanie zostało sporządzone dla Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na podstawie zasad wymaganych w ramach nadzoru prawnego dotyczącego konsolidacji, które stanowią również podstawę przy opracowywaniu Filaru I. Niniejszy raport sporządza i koordynuje spółka-matka, Toyota Kreditbank GmbH (TKG), Kolonia. TKG prowadzi zagraniczne oddziały we Francji, Włoszech, Norwegii, Szwecji i Hiszpanii. Zgodnie z 10a ust. 1 zdanie 1 i 2 KWG TKG wraz ze swoimi oddziałami zagranicznymi, Toyota Leasing GmbH (TLG), Kolonia, Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna (TBP), Warszawa, Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. (TLP), Warszawa, oraz ZAO Toyota Bank (TBR), Moskwa, na dzień 31 marca 2011 r. tworzą grupę kapitałową (Grupa TKG), przy czym TKG zgodnie z 10a ust. 1 zd. 1 KWG działa jako podmiot dominujący. Z dniem 31 marca 2011 r. wszystkie spółki należące do grupy (oprócz spółki celowej Koromo S.A., Luksemburg) zostały uwzględnione w zestawieniu zgodnie z 10a KWG. Konsolidacja prowadzona na gruncie przepisów niemieckiego prawa handlowego objęła ponadto zgodnie z 290 ust. 2 pkt 4 HGB [kodeksu handlowego] spółkę celową. Konsolidacja kapitału odbywa się według metody wartości księgowej, bez pomniejszania funduszy własnych. Tym samym nie sporządza się zgłoszenia w sprawie ewentualnego niedokapitalizowania w rozumieniu 323 ust. 2 SolvV. Powiązania w ramach Grupy TKG zgodnie z prawem o spółkach wyglądają jak następuje: Toyota Kreditbank GmbH (wraz z oddziałami zagranicznymi) 100 % 100 % Toyota Leasing GmbH 99,75 % Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna 0,25 % 100 % ZAO Toyota Bank Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Rysunek 1. Struktura Grupy Toyota Kreditbank Obecnie nie ma w ramach grupy kapitałowej żadnych ograniczeń lub innych istotnych przeszkód w zakresie transferu środków finansowych lub kapitału. Wewnątrz Grupy TKG nie korzysta się z opcji, o której mowa w 2a KWG. 5

6 2 Opis zarządzania ryzykiem ( 322 SolvV) 2.1 Strategia ryzyka oraz proces zarządzania ryzykiem Model biznesowy Grupy TKG a także wsparcie celów strategicznych Grupy wymaga ponoszenia ryzyka. W celu zabezpieczenia zrównoważonej działalności przedsiębiorstwa konieczne jest, aby ponoszone ryzyka nie przekraczały możliwości ponoszenia ryzyka przez bank (potencjału pokrycia ryzyka). W ramach kalkulacji możliwości ponoszenia ryzyka należy kwantyfikować wszystkie istotne ryzyka. Oprócz ryzyk kwantyfikowanych decydującą wielkością jest skłonność Grupy TKG do ryzyka. Całą odpowiedzialność za nadzorowanie ryzyka oraz zarządzanie nim ponosi Zarząd TKG. W oparciu o rekomendacje działów Zarządzania Ryzykiem, Skarbu (Treasury) i Controllingu organ ten decyduje na podstawie wyznaczonego kapitału przeznaczonego na pokrycie ryzyka o systemie limitów dla ryzyk według rodzaju ryzyka i jednostki. Jako ryzyka istotne TKG definiuje ryzyko kredytowe, ryzyko koncentracji, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności oraz ryzyko operacyjne. Ryzykiem zarządza w ramach ustalonych limitów kierownictwo oddziału lub zarząd danej lokalizacji. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności przestrzegania limitów. Przekroczenie tych limitów powoduje przekazanie sprawy do zarządu jako gremium decydującego o działaniach zapobiegawczych. Filozofia przedsiębiorstwa Strategia całego banku (strategia przedsiębiorstwa i ryzyka) Strategia dotycząca ryzyka kredytowego Strategia dotycząca ryzyka rynkowego Rysunek 2. Przegląd strategii Toyota Kreditbank GmbH Strategia dotycząca ryzyka płynności Strategia dotycząca ryzyka operacyjnego Celem strategii dotyczącej ryzyka w TKG jest określenie profilu ryzyka na gruncie zdolności Grupy do ponoszenia ryzyka, zaprezentowanie w sposób przejrzysty wszystkich możliwych do zidentyfikowania ryzyk, a tym samym umożliwienie sterowania nimi. Z tego względu zidentyfikowanie i pomiar wszystkich istotnych ryzyk stanowi podstawę systemu zarządzania ryzykiem. Katalog istotnych ryzyk jest regularnie weryfikowany pod kątem kompletności. Istotne zadania strategii dotyczącej ryzyka w Grupie TKG obejmują identyfikowanie ryzyk, ich analizę, ocenę, zarządzanie i nadzorowanie ryzyka kredytowego oraz ryzyka wartości rezydualnej. Zarządzanie ryzykiem jest rozumiane w TKG jako proces ciągły, stanowiący integralną część wszystkich procesów zachodzących w ramach przedsiębiorstwa. 2.2 Pomiar, nadzorowanie i zarządzanie rodzajami ryzyka Najważniejszym instrumentem nadzorowania ryzyka i zarządzania nim jest koncepcja zdolności ponoszenia obciążeń z tytułu ryzyka, w ramach której przeprowadza się pomiary ryzyka na szczeblu Grupy i kontrolę wykorzystania limitów, a także określa scenariusze warunków skrajnych oraz raportuje sytuację ryzyka. Ryzyko kredytowe dzieli się na ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania i ryzyko pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kredytowe zdefiniowane jest jako ryzyko możliwych strat wskutek niewykonania przez kontrahenta przyrzeczonego w umowie świadczenia. Ryzyko niewypłacalności odzwierciedla ryzyko poniesienia strat w wyniku obniżenia oceny ratingowej kontrahenta. Ryzyko kredytowe dotyczy w szczególności obszarów działalności detalicznej (retail) i hurtowej (wholesale), które w ramach zarządzania dzielą się na segmenty portfela klientów detalicznych (retail) i korporacyjnych (corporate). 6

7 Weryfikacja, ocena, nadzór i zarządzanie oraz podejmowanie decyzji w odniesieniu do ryzyka kredytowego następują w oparciu o udokumentowane, jednolite standardy i procesy. Dokumentacja zawarta jest w lokalnych podręcznikach kredytowych prowadzonych dla każdego oddziału i spółki córki, a które udostępniane są pracownikom w ramach lokalnej bazy danych lub w Intranecie. Grupa TKG definiuje ryzyko koncentracji jako nadmierną ekspozycję w ramach jednorodnego portfela kredytowego. Analiza ryzyka koncentracji stanowi istotny aspekt przy określaniu ryzyka kredytowego. TKG widzi potencjalne ryzyko koncentracji jedynie w segmencie portfela klientów korporacyjnych (corporate); działalność w tym zakresie jest regularnie monitorowana pod kątem wszelkich aspektów ryzyka koncentracji. Ryzyko rynkowe to ryzyko, które może się pojawić wskutek zmiany rentowności, kursów i cen na rynkach finansowych. Oddziałują one przede wszystkim na otwarte pozycje w instrumentach dłużnych, akcjach i walutach, w związku z czym możliwe jest powstanie straty. Grupa TKG narażona jest głównie na ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko walutowe. Aby umożliwić zarządzanie ryzykiem stóp procentowych ujmuje się wszystkie zależne od stóp procentowych pozycje po stronie aktywów i pasywów w zestawieniu na poziomie Grupy. Przepływy pieniężne generowane są na podstawie bilansu stóp procentowych. Zarządzanie ponoszonym ryzykiem stóp procentowych odbywa się zasadniczo poprzez transakcje typu swap, jednak również poprzez transakcje rynku pieniężnego i kapitałowego. Poprzez obliczanie wartości zagrożonej (VaR) comiesięcznie ustalana jest możliwa strata portfela stóp procentowych na podstawie zdefiniowanych parametrów. Oprócz ustalania wartości VaR comiesięcznie przeprowadzane są również analizy scenariuszy na podstawie dokonywanych ad hoc przesunięć równoległych i obrotów krzywej struktury stóp procentowych. Grupa TKG przeprowadza testy warunków skrajnych, zgodnie z wymaganiami regulacji nadzorczych i wewnętrznych. Otwieranie pozycji w walutach obcych nie jest strategicznym celem Grupy TKG. Z tego względu bilans lub przyszłe przepływy gotówkowe w walutach obcych są zawsze kompensowane przez dział Treasury odpowiednimi transakcjami przeciwstawnymi. Nie dotyczy to ryzyk wynikających z przewalutowania dotacji kapitału oddziałów w Szwecji i Norwegii. Ryzyko płynności opisuje ryzyko niemożności wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych w terminie lub nie w pełnej wysokości. Rozróżnia się przy tym ryzyko wypłacenia środków wskutek niespodziewanego wykorzystania promes kredytowych oraz ryzyko refinansowania, które uwzględnia brak możliwości przeprowadzenia finansowania uzupełniającego. W Grupie TKG ryzyko płynności powstaje w pierwszym rzędzie z ryzyka konieczności wypłaty środków finansowych wskutek nieoczekiwanych zachowań klientów w ramach operacji z klientami końcowymi lub finansowania dilerów. Grupa TKG prowadzi aktywne zarządzanie i nadzorowanie płynnością. Ze względu na ogólnie stabilną sytuację biznesową oraz bieżące wspieranie dilerów ryzyko konieczności wypłaty środków finansowych oceniane jest jako niewielkie. Grupa TKG prowadzi aktywne zarządzanie i nadzorowanie płynnością. Nadzorowanie ryzyka prowadzone jest w ramach dwunastomiesięcznego cyklicznego planu płynności finansowej. Na jego podstawie przeprowadzane są testy warunków skrajnych, sprawdzane jest przestrzeganie ustalonych limitów i zasad, jak również na podstawie LVaR ustalane jest dla Grupy TKG ryzyko spread risk. Wartość LVaR opisuje wartość pieniężną dodatkowych kosztów refinansowania dla nadchodzących dwunastu miesięcy w przypadku doraźnego podrożenia refinansowania o określony wcześniej Spread Shift. Spread Shift ustalany jest na podstawie historycznych danych spreadu, które uwzględniają różnice obciążonych ryzykiem oraz wolnych od ryzyka stóp procentowych na bazie jednorocznej z ostatnich czterech lat. Kalkulacja ta ma charakter zachowawczy, ponieważ Spread Shift jest przyjmowany ad hoc dla wszystkich otwartych refinansowań dot. następnych dwunastu miesięcy. 7

8 Ryzyko operacyjne definiowane jest jako zagrożenie powstaniem strat wskutek niewłaściwości lub braku skuteczności procesów wewnętrznych, ludzi, wewnętrznej infrastruktury lub też na skutek wydarzeń zewnętrznych. Do ewidencjonowania potencjalnych ryzyk służy baza danych OpRisk. W bazie danych szkód, która jest częścią bazy danych OpRisk, ewidencjonuje się wynikające z tych ryzyk straty. Ma to umożliwić inicjowanie działań zapobiegawczych oraz przy pomocy odpowiednich wskaźników opracowanie w dłuższym czasie efektywnego systemu wczesnego ostrzegania. Na podstawie regularnie przeprowadzanych analiz stwierdzono brak jest zagrożeń materialnymi kwotami strat operacyjnych. Dla zidentyfikowanych ryzyk operacyjnych zastosowano środki zarządzania ryzykiem oraz awaryjne środki zapobiegawcze. Ryzyka operacyjne powstają głównie wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych. Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie podejmowania decyzji kredytowych biorą regularnie udział w szkoleniach na temat prewencji. Ryzyko operacyjne jest przedmiotem cyklicznych sprawozdań komitetu OpRisk, a katalog ryzyk poddawany weryfikacji kompletności. Ryzyko wartości rezydualnej w przypadku produktów zagranicznych oddziałów i spółek córek Toyota Kreditbank GmbH ponosi zasadniczo korzystający (leasingobiorca) (umowa leasingu dot. wartości niezamortyzowanej) albo diler (umowa leasingu dot. kilometrów). Ryzyko wartości rezydualnej, na jakie narażona jest Grupa TKG w związku z przejęciem wyniku finansowego spółki-córki TLG, zostały uwzględnione poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki-córki. Ryzyka wartości rezydualnej są poddane stałemu nadzorowi. 2.3 Zarządzanie ryzykiem - organizacja Celem zarządzania ryzykiem Grupy TKG jest określenie profilu ryzyka na gruncie zdolności Grupy do ponoszenia obciążeń z tytułu ryzyka, zaprezentowanie w sposób przejrzysty wszystkich możliwych do zidentyfikowania ryzyk, a tym samym umożliwienie zarządzania nimi. Z tego względu zidentyfikowanie i pomiar wszystkich istotnych ryzyk stanowi podstawę systemu zarządzania ryzykiem. Katalog istotnych ryzyk jest regularnie weryfikowany pod kątem kompletności. Zarząd ustala strategię ryzyka oraz założenia polityki ryzyka i zarządzania ryzykiem, ponosząc odpowiedzialność za prawidłowość działania systemu zarządzania ryzykiem. Ryzykiem zarządza Grupa TKG z Niemiec. Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania ryzykiem (MaRisk) zarządzanie ryzykiem jest niezależne funkcyjnie od pozostałych działów banku. Zarządzanie ryzykiem spełnia w każdym czasie wymogi stawiane wobec zakresu, stopnia złożoności i zawartości ryzyka realizowanych transakcji. Przepisy ustawowe są stale przestrzegane. Pracownicy działu regularnie uczestniczą w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji. Dział Audytu Wewnętrznego regularnie kontroluje przestrzeganie przepisów prawa oraz prawidłowość zarządzania ryzykiem w Toyota Kreditbank GmbH. Identyfikowanie, ocena, zarządzanie i nadzorowanie ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego i ryzyka wartości rezydualnej realizowane są przez dział zarządzania ryzykiem TKG. Dział zarządzania ryzykiem jest funkcjonalnie niezależny od pozostałych działów banku. Zakres jego zadań wynika z uregulowań prawnych oraz z wytycznych wewnętrznych. Są one co najmniej raz w roku sprawdzane i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywane. Zarządzanie ryzykiem TKG koncentruje się głównie na kwestiach związanych z ryzykiem kredytowym i ryzykiem wartości rezydualnej. Zarządzanie tymi ryzykami odbywa się przy zastosowaniu standaryzowanych metod (Basel II Advanced Approach, IFRS Impairment), które sukcesywnie wdrażane są w zagranicznych oddziałach i spółkach córkach. Procesy w zagranicznych oddziałach opierają się na centralnie zatwierdzanych podręcznikach kredytowych. Przyznanie przez oddziały i spółki córki kredytów przekraczających lokalny limit muszą zostać przedłożone TKG. Kredyty przyznawane są z udziałem działu zarządzania ryzkiem w TKG, który zapewnia dodatkowa kontrolę. 8

9 Ponadto od sierpnia 2009 r. istnieje w TKG funkcjonalna struktura zarządzania ryzykiem. W ramach tej zmiany strukturalnej lokalni zarządzający ryzykiem są podporządkowani działowi zarządzania ryzykiem TKG. Ponadto dział zarządzania ryzykiem jest odpowiedzialny za konsolidację, nadzór i centralną sprawozdawczość ryzyka operacyjnego w Grupie TKG. Ryzykiem operacyjnym zarządzają działy merytoryczne lub (w niewielkich oddziałach) Koordynator ds. Ryzyka Operacyjnego. Ryzyko refinansowania jest analizowane i oceniane na poziomie Grupy przez Asset Liability Management". Asset Liability Management prowadzone jest przez Middle Office w dziale Treasury TKG. Właściwa jednostka na podstawie metody VaR oraz analiz scenariuszowych mierzy i monitoruje ryzyko rynkowe oraz ryzyko płynności. Podsumowując, proces zarządzania ryzykiem w TKG można przedstawić w następujący sposób: Zarządzanie zdecentralizowane Rodzaje ryzyka w TKG Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko koncentracji Ryzyko rynkowe Ryzyko płynności Rodzaje ryzyka w TKG Risk Monitoring MaRisk/OpRisk Risk Monitoring Asset Liability Management Asset Liability Management Centralne Działy Nadzoru Rysunek 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w Grupie TKG 2.4 Raportowanie ryzyk Odpowiedzialne działy przekazują do wiadomości Zarządu wszystkie istotne informacje dotyczące ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego, które są związane z działalnością kredytową Grupy. Uwzględnia się przy tym rozwój portfela wraz z odpowiednimi składnikami ryzyka oraz ich skutkami dla łącznego portfela. Bardziej szczegółowa analiza portfela kredytowego jest sporządzana w comiesięcznym raporcie o ryzyku kredytowym. Dział zarządzania ryzykiem opracowuje co miesiąc wszystkie istotne wskaźniki ryzyka i na tej podstawie przekazuje Zarządowi zalecenia odnośnie do sposobów postępowania. Dodatkowo do raportu ryzyka sporządzane są na bazie miesięcznej raporty ratingowe obejmujące wszystkie portfele IRBA. W ramach Querterly Program Review Meetings Zarząd otrzymuje istotne informacje o ryzyku; na ich podstawie dokonuje następnie modyfikacji polityki sprzedażowej lub alokacji kosztów. Dla Grupy TKG sporządzane są co miesiąc raporty MaRisk Reports, które służą do przejrzystego i jednorodnego przedstawienia ryzyka kredytowego na szczeblu Grupy. Co kwartał dział raportowania TKG przygotowuje wyliczenia zdolności poniesienia przez Grupę ryzyka i przedstawia je Zarządowi. Raporty te zawierają informacje na temat aktualnych ryzyk i wykorzystania limitów w podziale na rodzaje ryzyka i jednostki organizacyjne, a także łącznie, spełniając w ten sposób minimalne wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem. 9

10 2.5 Ograniczanie i zmniejszanie ryzyka Ryzyka o charakterze niekredytowym wynikające z transakcji kredytowej mogą być całkowicie lub częściowo ograniczane poprzez transakcje zabezpieczające (np. ryzyko stóp procentowych wynikające z transakcji o stałym oprocentowaniu poprzez instrumenty pochodne, ryzyko operacyjne poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych). W celu ograniczenia lub zmniejszenia ryzyka transakcji kredytowych jako obligatoryjne zabezpieczenie przyjmowany jest w pierwszej kolejności finansowany pojazd. Poza tym czasem żądane są dalsze zabezpieczenia jako warunek zawarcia umowy. W przypadku rzeczywistych strat Bank dysponuje potencjałem pokrycia ryzyka. Poniesione ryzyko nie może przekraczać maksymalnego potencjału banku do pokrycia ryzyka. Iloraz sumy limitów ryzyka przez potencjał pokrycia ryzyka jest współczynnikiem skłonności do ryzyka. TKG określa w uzgodnieniu z BaFin skłonność do ryzyka na poziomie poniżej 80%. 10

11 3 Informacje na temat funduszy własnych 3.1 Struktura funduszy własnych ( 324 SolvV) Składniki funduszy własnych, uwzględnione w zestawieniu zgodnie z 10a ust. 6 KWG obejmują kapitał podstawowy, przypadający na przedsiębiorstwa należące do Grupy, oraz kapitał uzupełniający. Nie ma w chwili obecnej kapitału Tier 3. Główne składniki kapitału podstawowego stanowią kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy utworzony z zysku Poza tym uwzględniany jest zagregowany kapitał zakładowy (pomniejszony o wartości księgowe udziałów w kapitale, przypadających na poszczególne przedsiębiorstwa należące do Grupy). Ponieważ do dnia 31 marca 2011 r. nie było ani podlegającej uwzględnieniu nadwyżki wynikającej z aktualizacji wyceny zgodnie z 10 ust. 2b KWG, ani rezerwy na zabezpieczenie zgodnie z 340f HGB [Kodeksu Handlowego], nie ma kapitału uzupełniającego klasy 1. Zobowiązania podporządkowane w wysokości 146 mln EUR, włączone do kapitału uzupełniającego klasy 2, spełniają wymogi 10 ust. 5a KWG, a ich rezydualny termin zapadalności na dzień 31 marca 2011 r. wynosi od 2,5 do 5 lat. Na dzień 31 marca 2011 fundusze własne Grupy TKG są następujące: Składniki kapitału własnego Kwota w mln EUR Kapitał wpłacony (kapitał przedsiębiorstwa, zakładowy, dotacyjny oraz środki na koncie) 30 bez kumulatywnych akcji uprzywilejowanych Kapitał zapasowy 461 Strata bilansowa oraz inne pozycje podlegające odliczeniu od kapitału podstawowego -9 Kapitał podstawowy (na cele SolvV) 482 Zobowiązania podporządkowane 146 Pozycje podlegające odliczeniu od kapitału uzupełniającego 0 Kapitał uzupełniający (na cele SolvV) 146 Razem 628 Tabela 1: Struktura kapitału własnego Grupy TKG Na dzień 31 marca 2011 r. nie występowały niedopłaty z tytułu aktualizacji wyceny ani spodziewane straty określone w 10 ust. 6a pkt 1 i 2 KWG. 3.2 Adekwatność kapitałowa ( 325 SolvV) Specjalny dział Treasury w ramach comiesięcznego treasury-reporting przedstawia zarządowi współczynnik wypłacalności. Zgodnie z wymogami dotyczącymi nadzoru bankowego iloraz funduszy własnych przez aktywa ważone ryzykiem (współczynnik wypłacalności) nie może być niższy niż 8%. TKG określa na potrzeby wewnętrzne strategiczną wartość docelową wynoszącą 9%. Zgodnie z wymogami systemu zgłaszania w ramach nadzoru bankowego następuje aktywne raportowanie do działu Treasury oraz do zarządu w przypadku obniżenia wskaźnika poniżej ustalonej granicy dolnej, tak że można szybko wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Takim środkiem zaradczym może być podwyższenie wpłaconego kapitału zakładowego i/lub zobowiązań podporządkowanych albo wydanie Credit Linked Notes. 11

12 Wymogi kapitałowe i współczynniki adekwatności kapitałowej na poziomie koncernu na dzień 31 marca 2011 r. wyglądają następująco: Klasy ekspozycji Wymogi kapitałowe w mln EUR Metoda standardowa [KSA] Ryzyko kredytowe - Rządy i banki centralne 1 - Jednostki samorządu terytorialnego oraz władze lokalne 0 - Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej 0 - Wielostronne banki rozwoju 0 - Organizacje międzynarodowe 0 - Instytucje 3 - Obligacje zabezpieczone (emitowane przez instytucje kredytowe) 0 - Przedsiębiorstwa 70 - Detal 34 - Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami 0 - Jednostki uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania 0 - Pozostałe ekspozycje 50 - Ekspozycje przeterminowane 2 Metoda ratingów wewnętrznych [IRBA] - Rządy centralne 0 - Instytucje 0 - Detal 74 - Przedsiębiorstwa 55 - Udziały (waga ryzyka metodą uproszczoną) 1 - Inne aktywa niekredytowe 17 Ryzyko rynkowe kalkulowane: Ryzyko rynkowe w księdze handlowej - metodą standardową 14 - metodą modeli wewnętrznych 0 Ryzyko operacyjne kalkulowane: Ryzyko operacyjne - metodą podstawowego wskaźnika 0 - metodą standardową 21 - zaawansowaną metodą pomiaru 0 Razem 342 Współczynnik wypłacalności w % 14,69 Współczynnik wypłacalności przy 80% ograniczeniu 10,80 Współczynnik kapitalu podstawowego w % 11,27 Tabela 2. Wymogi kapitałowe oraz współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy TKG 12

13 Dla poszczególnych spółek Grupy TKG na dzień 31 marca 2011 r. odnotowano następujące współczynniki adekwatności kapitałowej: Spółka Współczynnik wypłacalności w % Współczynnik kapitału podstawowego w % TKG (łącznie z działami) 17,97 14,26 TLG 9,14 9,14 TBP (łącznie z TLP) 13,18 8,80 TBR 15,53 13,07 Tabela 3. Współczynniki adekwatności kapitałowej członków Grupy TKG 13

14 4 Informacje dotyczące ryzyka kredytowego 4.1 Ogólny obowiązek informacyjny ( 327 SolvV) Dział Risk Monitoring stanowi niezależną jednostkę w ramach działu zarządzania ryzykiem i koncentruje się głównie na identyfikacji, analizie, ocenie, zarządzaniu oraz monitorowaniu ryzyka kredytowego w Grupie TKG. Oprócz kompetencji w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka wartości rezydualnej, związanych z transakcjami TKG w Niemczech, Risk Monitoring w ramach wdrażania modeli Basel II IRBA i IFRS-Impairment przejmuje również sukcesywnie zadania w zakresie nadzorowania ryzyka kredytowego w oddziałach i spółkach-córkach TKG. W szczególności Risk Monitoring wspiera oddziały i spółki córki przy opracowywaniu systemów ratingowych i wdrażaniu sprawozdawczości oraz sukcesywnie przejmuje zadania jednostki nadzorującej ryzyko kredytowe, jakie wynikają z przepisów prawnych dotyczących nadzoru. Dział Risk Monitoring jest w szczególności odpowiedzialny za szybkie ustalanie odpowiednich działań zabezpieczających przed ryzykiem wynikającym głównie z szacowanej oczekiwanej straty oraz struktury i jakości portfela kredytowego. Odpisy na poszczególne ekspozycje oraz korekty wartości na bazie istniejącego portfela w pełni uwzględniają istniejące ryzyka. Korekty wartości kredytu dokonuje się, jeżeli na gruncie wewnętrznych wytycznych bankowych wystąpi prawdopodobieństwo niespełnienia w przyszłości wszystkich zobowiązań (raty kapitałowe i odsetkowe). Wysokość jednostkowego odpisu odpowiada różnicy między wartością księgową a spodziewanymi przepływami pieniężnymi oraz wartością ustanowionych zabezpieczeń. Wszystkie systemy korekty wartości weryfikowane są w odstępach miesięcznych, a w przypadku konieczności modyfikacji odpowiednio dostosowywane. Na potrzeby sprawozdania koncernu japońskiej spółki-matki, Toyota Financial Services Corporation, Nagoja, należy w celu wypełnienia regulacji MSSF skalkulować impairment (MSR 39). Dział Risk Monitoring jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymywanie instrumentów oraz metod kalkulacji impairment na podstawie określonych parametrów ryzyka. Systemy ratingowe spełniają wymogi wynikające z MSSF analogicznie do segmentacji portfeli zgodnie z Bazylea II, dokonuje się podziału na klientów detalicznych i korporacyjnych. Oprócz wolumenu aktywów brutto poniżej zostały przedstawione dalsze informacje na temat kredytów zagrożonych oraz przeterminowanych. Zgodnie z obowiązującymi definicjami przeterminowanie pojawia się, jeśli kredyt zgodnie z definicją Basel II-Default nie jest jeszcze stracony, ale zostały dokonane korekty wartości jednostkowych. Umowa traktowana jest jako zagrożona, gdy rzeczywiście jest nieściągalna. 14

15 Wolumen aktywów brutto na dzień 31 marca 2011 r. można podzielić w następujący sposób według regionów, branż oraz rezydualnych terminów zapadalności: Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Instrumenty pochodne Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Niemcy Francja Hiszpania Pozostałe kraje europejskie Norwegia Szwecja Włochy Kraje Beneluksu Azja Ameryka Pozostałe Razem Tabela 4. Wolumen aktywów brutto według regionów Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Instrumenty pochodne Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel samochodami Handel i usługi Instytucje kredytowe Budownictwo, nieruchomości i mieszkalnictwo Przemysł przetwórczy Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia IT, telekomunikacja i media Inne Razem Tabela 5. Wolumen aktywów brutto według branż głównych 15

16 Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Instrumenty pochodne Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR do 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Tabela 6. Wolumen aktywów brutto według rezydualnych terminów zapadalności 16

17 Kredyty zagrożone i przeterminowane oraz korekty wartości poszczególnych ekspozycji (EWB), portfelowej korekty wartości (PWB) i rezerwy mają na dzień 31 marca 2011 r. następujące wartości w poszczególnych branżach: Łączna wartość kredytów zagrożonych lub przeterminowanych (z konieczną korektą wartości) Stan EWB (wraz z ryzykami krajowymi) Stan PWB Stan rezerw Kredyty przeterminowane (bez konieczności korekty wartości) Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Budownictwo, nieruchomości gruntowe i mieszkalnictwo Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia Przemysł przetwórczy Przetwarzanie danych, telekomunikacja i media Instytucje kredytowe Pozostałe Razem Tabela 7. Kredyty zagrożone i przeterminowane według branż

18 Podział według regionów kredytów zagrożonych oraz przeterminowanych z uwzglednienim rezerw na dzień 31 marca 2011 r. kształtuje się w następujący sposób: Łączna wartość kredytów zagrożonych lub przeterminowanych (z konieczną korektą wartości) Stan EWB (wraz z ryzykami krajowymi) Stan PWB Stan rezerw Kredyty przeterminowane (bez konieczności korekty wartości) Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Niemcy Pozostałe kraje europejskie Francja Hiszpania Włochy Szwecja Norwegia Ameryka Kraje Beneluksu Azja Pozostałe Razem Tabela 8. Kredyty zagrożone i przeterminowane według regionów 18

19 Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż na dzień 31 marca 2011 r.: Zaalokowane (wartość netto) /rozwiązane EWB (wraz z ryzykami krajowymi) / PWB / Rezerwy Kwota w tys. EUR Handel samochodami 664 Instytucje kredytowe 1 Przemysł przetwórczy -71 Handel i usługi Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia 71 Budownictwo, nieruchomości i mieszkalnictwo IT, telekomunikacja i media Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Razem Tabela 9. Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż

20 Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się rezerw w roku operacyjnym 2010/2011: 1 kwietnia 2010 r. Przewalutowanie Pokrycie Likwidacja (rozwiązanie) Alokacja 31 marca 2011 r. Jednostkowe korekty wartości [EWB] Odpisy jednostkowe w ujęciu portfelowym Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Rezerwa portfelowa [PWB] Razem Tabela 10. Kształtowanie się rezerw 20

21 4.2 Informacje na temat instrumentów pochodnych ( 326 SolvV) Transakcje pochodne są zawierane wyłącznie w celu zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Są to transakcje typu IRS (swapy stóp procentowych), CIRS (walutowe swapy stóp procentowych) oraz walutowe transakcje terminowe. Tym samym obecnie nie ma konieczności publikowania informacji na temat kredytowych instrumentów. Zgodnie z wewnętrznymi zaleceniami Grupa TKG może zawierać również transakcje z zakresu bankowości inwestycyjnej w celu innym niż refinansowanie. Kontrahentami Grupy TKG dla transakcji pochodnych oraz walutowych są banki o ratingu długoterminowym równym co najmniej A (według Moody's lub Standard & Poor s). Jednak transakcje, z którymi związane jest ryzyko kredytowe kontrahenta, mogą być dokonywane jedynie pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd odpowiedniego limitu. Limity dla kontrahentów opierają się na wypłacalności danego kontrahenta, która mierzona jest na podstawie zewnętrznych ratingów. Rozróżnia się nominalny limit handlowy dla kontrahenta oraz limit wyceny rynkowej, zależny od limitu nominalnego. Zarząd ustala generalne limity handlowe dla kontrahentów dla każdej klasy ratingowej, przy czym maksymalna wysokość uzależniona jest od rozwoju działalności operacyjnej. Limity te są opracowywane cyklicznie przynajmniej raz w roku. Przypisanie limitów do poszczególnych kontrahentów przeprowadza raz w miesiącu sekcja ryzyka działu Treasury i odpowiednio to dokumentuje. Ponadto w cyklach miesięcznych nadzorowane są zewnętrzne ratingi kontrahentów i ewentualnie na tej podstawie odpowiednio dostosowywane są limity. Dodatnie wartości rynkowe (koszty zastąpienia) transakcji pochodnych kształtowały się na dzień 31 marca 2011 r. jak następuje: Instrument bazowy Dodatnie wyceny rynkowe Kwota w tys. EUR stopa procentowa 0 stopa procentowa i waluta obca waluta obca 0 Razem Tabela 11. Koszty zastąpienia transakcji pochodnych 4.3 Informacje dot. klas ekspozycji według KSA ( 328 SolvV) Do momentu dopuszczenia dla poszczególnych oddziałów odpowiednich modułów ratingowych, które umożliwią stosowanie kalkulacji bazującej na wewnętrznych ratingach (IRBA; por. rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), Grupa TKG stosuje od 1 stycznia 2008 r. standardową metodę (KSA) w celu obliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Nie zostały wskazane żadne agencje ratingowe. Jeśli to konieczne, do oceny wierzytelności Grupa TKG wykorzystuje ratingi krajów nadane przez OECD.

22 Poniższe zestawienie prezentuje wartości ekspozycji według KSA na dzień 31 marca 2011 r. Zabezpieczenia kredytowe nie są uwzględniane w kalkulacji wymogu, więc nie są też wykazywane. Waga ryzyka w % Łączna wartość ekspozycji 0 Kwota w tys. EUR Pomniejszenia funduszy własnych Tabela 12. Wartości ekspozycji dla standardowej metody pomiaru ryzyka kredytowego 4.4 Informacje dot. klas ekspozycji według IRBA ( 335 SolvV) W celu obliczenia łącznej wartości aktywów ważonych ryzykiem TKG zdecydowała się na zastosowanie zaawansowanej metody pomiaru ryzyka kredytowego IRBA. Projekt rozpoczęto w listopadzie 2001 r. w Niemczech. Jest on kontynuowany zgodnie z planem realizacji ustalonym z Federalnym Urzędem Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Projekt, podobnie jak wdrażanie innych przepisów Bazylei II, koordynuje w całym koncernie TKG w Niemczech. Wniosek o stosowanie zaawansowanej metody IRBA złożono 31 marca 2008 r. Projekt ma być zrealizowany w całości w trzech etapach do 31 marca 2013 r., przy czym w niewielkim zakresie wykorzystany zostanie Partial Use" (część portfela stałe lub tymczasowo wyłączona z IRBA). W celu przypisania dłużnika do systemu ratingowego przeprowadzone zostało segmentowanie portfela adekwatne do stopnia ryzyka i związanej z nim wielkości zaangażowania. Łączny portfel został podzielony w taki sposób, aby część portfela Corporate [Przedsiębiorstwa], oprócz dilerów, obejmowała również klientów końcowych z limitem lub zaangażowaniem w wysokości od 250 tys. EUR (klienci hurtowi), a portfel Other Retail [detaliczny] zawierał wszystkie zaangażowania jednostkowe do 250 tys. EUR. 22

23 Zgodnie z planem realizacji do chwili osiągnięcia progu wyjścia (pełna implementacja IRBA) powinny zostać opracowane i zaakceptowane przez BaFin następujące wewnętrzne systemy ratingowe: Kraj Obszar działalności Portfel Moduł ratingowy używany w IRBA Detal Moduł ratingowy detaliczny DE Transakcja klienta końcowego Niemcy Rządy Partial Use Przedsiębiorstwa Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Moduł ratingowy przedsiębiorstw DE Francja Szwecja Norwegia Hiszpania Polska Transakcja klienta końcowego Finansowanie dilerów Transakcja klienta końcowego Detal Rządy Przedsiębiorstwa*) Przedsiębiorstwa Detal Rządy Moduł ratingowy detaliczny FR Partial Use Moduł ratingowy przedsiębiorstw FR Moduł ratingowy detaliczny SE Partial Use Przedsiębiorstwa Partial Use Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Partial Use Transakcja klienta końcowego Detal Rządy Moduł ratingowy detaliczny NO Partial Use Przedsiębiorstwa Partial Use Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Partial Use Transakcja klienta końcowego Detal Moduł ratingowy detaliczny ES Przedsiębiorstwa Partial Use Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Moduł ratingowy przedsiębiorstw ES Transakcja klienta końcowego Detal Przedsiębiorstwa Moduł ratingowy detaliczny PL Partial Use Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Partial Use Włochy Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Moduł ratingowy przedsiębiorstw IT Rosja Transakcja klienta końcowego Detal Moduł ratingowy detaliczny RU Finansowanie dilerów Przedsiębiorstwa Moduł ratingowy przedsiębiorstw RU całościowo Treasury Banki Partial Use *) Klienci hurtowi są ujęci w ramach Partial Use. Tabela 13. Poszczególne portfele kredytowe w IRBA (zgodnie z planem realizacji) Pierwsza kontrola poprawności wdrożenia IRBA, wymagana do osiągnięcia progu wejścia, została przeprowadzona dla niemieckich systemów ratingowych detalu i przedsiębiorstw w sierpniu 2007 r. przez Niemiecki Bank Federalny na zlecenie BaFin. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. TKG otrzymała od BaFin zgodę na stosowanie kalkulacji zaawansowanej IRBA zarówno dla Grupy TKG, jak i dla Banku solo na dzień 1 kwietnia 2008 r. (z mocą wsteczną od dnia 31 marca 2008 r.). Dalsze kontrole poprawności systemów ratingowych - detalicznego w Szwecji,i dla przedsiębiorstw w Hiszpanii - miały miejsce w październiku 2008 r. Decyzja o dopuszczeniu obu tych systemów ratingowych została wydana ze skutkiem na dzień 1 września 2009 r. W styczniu 2010 r. przeprowadzono na zlecenie BaFin kolejną kontrolę detalicznego systemu ratingowego w Norwegii pod kątem przydatności do IRBA. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Od marca 2011 roku metodą IRBA objęci są także klienci detaliczni (bez przedsiębiorstw) obsługiwani przez oddziały we Francji i Hiszpanii. Wszelkie moduły ratingowe są metodycznie i w sposób kompetentny rozwijane przez TKG. Odpowiedzialność za rozwój, jakość oraz nadzorowanie stosowania systemów ratingowych ponosi dział Risk Monitoring. 23

24 Systemy są sprawdzane przynajmniej raz w roku na podstawie zdefiniowanej procedury; w przypadku konieczności dostosowania systemu przeprowadza się za zgodą Zarządu ponowną kalibrację. Moduły opierają się na modelach statystycznych i jednoznacznie przyporządkowują każdą pozycję ryzyka kredytowego do danej klasy ratingowej oraz prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu zgodnie z obowiązującą w całym banku 14- stopniową master skalą. Skala ta jest dobrana w taki sposób, aby adekwatnie wyrażała główny zakres działalności Grupy TKG. Obejmuje ona jedenaście klas (1-11) dla kredytów niezagrożonych oraz trzy kolejne (D1-D3) dla zagrożonych. Rozróżnianie pomiędzy kredytami zagrożonymi" a niezagrożonymi", w zależności od modułu ratingowego, przeprowadzane jest codziennie lub comiesięcznie na podstawie kryteriów zagrożenia, ustalanych przez dział Risk Monitoring. Ogólna definicja zagrożenia kredytu pokrywa się z odpowiednią regulacją w SolvV. Jeżeli są dostępne istotne, bardziej aktualne informacje na temat dłużnika, zostaje przeprowadzone nowe przyporządkowanie ratingowe, przy czym dział zarządzania ryzykiem podejmuje ostateczną decyzję. Po sporządzeniu ratingu następuje przypisanie ekspozycji na ryzyko kredytowe do regulacyjnej klasy wierzytelności zgodnie z 25 SolvV dla kalkulacji standardowej KSA, jak również zgodnie z 73 i nast. SolvV dla kalkulacji IRBA. Dział Risk Monitoring przygotowuje co miesiąc dla poszczególnych portfeli kredytowych Grupy TKG raporty dot. ryzyka kredytowego/ratingu; raporty te są istotnym instrumentem zarządzania ryzykiem oraz kierowania przedsiębiorstwem. Istotnymi elementami tych raportów, oprócz określenia prawdopodobieństwa niespłacenia kredytów oraz kwot strat dla każdego poziomu ratingowego, są w szczególności przedstawienie portfela kredytów według zróżnicowanych aspektów oraz opinia na temat zabezpieczenia przed ryzykiem. Parametry ustalone na podstawie wewnętrznych systemów ratingowych są bezpośrednio przesyłane do systemu informacji zarządczej i udostępniane działowi controllingu w celu obliczenia możliwości ponoszenia ryzyka przez bank. Opierając się zarówno na wartościach z analiz dokonywanych w przeszłości, jak i na zaplanowanych zmianach w portfelu kredytów, można przeprowadzić uzgodnienia z controllingiem w celu obliczenia premii z tytułu ryzyka oraz zaplanowania kosztów ryzyka kredytowego. Przynajmniej raz na kwartał przeprowadzane są testy warunków skrajnych zgodnie z postanowieniami Bazylei II, które z jednej strony służą kontroli adekwatności kapitałowej, a z drugiej strony mają za zadanie zidentyfikować negatywne dla banku zdarzenia oraz zmiany rynkowe, tak aby możliwe było podejmowanie w porę środków zaradczych. W zakresie finansowania dilerów Grupa TKG oprócz finansowanych pojazdów uwzględnia jako zabezpieczenia zmniejszające ryzyko kredytowe (i aktywa ważone ryzykiem) także zastawy hipoteczne (jeżeli odpowiadają one wymogom SolvV). 24

25 Poszczególne portfele oraz parametry ryzyka w kalkulacji IRBA przedstawiają się w Grupie TKG w następujący sposób (EAD w tys. EUR): Portfel PD 0-0,2% PD 0,2-0,9% PD 0,9-3,2% PD 3,2-100% Default Rządy centralne Ekspozycje kapitałowe Przedsiębiorstwa Kredyty detaliczne EAD PD - - 0,08 % 0,14 % RW ,57 % 9,24 % LGD ,59 % 26,92 % EAD PD 0,86 % 0,68 % 0,48 % RW 57,25 % 56,33 % 22,61 % LGD 32,00 % 32,94 % 31,38 % EAD PD 1,45 % 2,75 % 1,62 % RW 81,55 % 60,70 % 38,67 % LGD 34,12 % 21,73 % 30,56 % EAD PD 8,58 % 14,68 % 14,12 % RW 145,57 % 119,37 % 58,95 % LGD 36,38 % 25,50 % 30,17 % EAD PD 100,00 % 100,00 % RW 107,84 % 66,38 % LGD 34,53 % 63,80 % Tabela 14. Parametry ryzyka dla poszczególnych portfeli wg IRBA Poniżej przedstawione zostało zestawienie rzeczywistych i oczekiwanych strat dla portfeli wg kalkulacji IRBA na rok operacyjny 2010/2011. Niemcy Francja Norwegia Szwecja Hiszpania Przedsiębiorstwa Portfel detaliczny Łącznie Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Tabela 15. Rzeczywiste i oczekiwane straty dla transakcji kredytowych 25

26 Aby uzyskać całkowitą zgodność pomiędzy stratami oczekiwanymi i rzeczywistymi, portfele musiałyby za każdym razem znajdować się w tak zwanej płynnej równowadze, tzn. umowy zagrożone byłyby kompensowane nowymi w ten sposób, że struktura całego portfela nie zmieniałaby się w czasie. Ponadto ogólna sytuacja gospodarcza odnośnego obszaru gospodarczego musiałaby przez cały okres oceny i obserwacji odpowiadać średniemu stanowi koniunkturalnemu. Oba te warunki stanowią jednak teoretyczne przypadki graniczne, w związku z czym generalnie należy zakładać istnienie różnicy pomiędzy stratami oczekiwanymi i rzeczywistymi. Ponadto parametry ryzyka w Grupie TKG należy traktować jako bardzo konserwatywne. 26

27 4.5 Techniki ograniczania ryzyka kredytowego ( 336 SolvV) Oprócz wypłacalności kredytobiorców i zachowań związanych ze spłacalnością zobowiązań, istotne znaczenie dla oceny ryzyka kredytowego mają również zabezpieczenia. W tym zakresie najważniejsze zabezpieczenie dla podmiotu finansującego sprzedaż pojazdów Grupy Toyota stanowią finansowane pojazdy. Poza tym, uwzględniane są inne zabezpieczenia, takie jak np. poręczenia, zastawy hipoteczne itp., przy czym konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń ustalana jest indywidualnie. W zakresie finansowania dilerów Grupa TKG oprócz finansowanych pojazdów uwzględnia jako zabezpieczenia zmniejszające ryzyko kredytowe (i aktywa ważone ryzykiem) także zastawy hipoteczne (jeżeli odpowiadają one wymogom SolvV). Procedury służące do wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi są określone w wewnętrznych wytycznych TKG. Wartość zabezpieczeń jest sprawdzana co najmniej raz do roku i dostosowywane każdorazowo weryfikowana podczas przedłużania kredytu. W przypadku nieruchomości dokonuje się corocznego sprawdzenia wartości rynkowych na bazie planu rocznego. Wszelkie zabezpieczenia są bezpośrednio włączone w ocenę LGD i dlatego nie są odrębnie wykazywane. 27

28 5 Informacje na temat ryzyka rynkowego ( 330 SolvV) Spółki Grupy TKG są sklasyfikowane jeżeli taka klasyfikacja jest konieczna jako instytucje nieprowadzące ksiąg handlowych. W zakresie ryzyka rynkowego Grupa podejmuje obecnie wyłącznie ryzyko walutowe. Wymogi kapitałowe na dzień 31 marca 2011 r. są następujące: Rodzaj instrumentu bazowego Wymogi kapitałowe w mln EUR Stopy procentowe - Akcje - Waluty 14 Towary - Inne - Razem 14 Tabela 16. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego Wbrew strategii polegającej na unikaniu ryzyk związanych z walutami obcymi TKG w roku operacyjnym 2008/2009 po raz pierwszy musiała odnotować pozycję otwartą w walutach obcych. TOYOTA Motor Finance (Netherlands) B.V., Amsterdam, Holandia (TMFNL) udzieliła pożyczki podporządkowanej na rzecz TBR w wysokości 350 milionów RUB. Ponieważ chodzi tutaj o spółkę-córkę TKG, w listopadzie 2008 r. Zarząd zdecydował, aby wynikające stąd ryzyko walutowe i kredytowe były ponoszone w Niemczech. W celu przeniesienia tych ryzyk na TKG zawarto transakcję swapową z TMFNL, zabezpieczając ją poprzez utworzenie rezerwy na oczekiwaną stratę w odpowiedniej wysokości. Porozumienie to obowiązuje nadal w roku, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie. 28

29 6 Informacje na temat ryzyka operacyjnego ( 331, 337 SolvV) Grupa TKG wyznacza wartość wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego według procedury opartej na metodzie standardowej. Zgodnie z SolvV wymóg kapitałowy dla danej linii biznesowej (detal, korporacje, bankowość inwestycyjna) jest iloczynem współczynnika przeliczeniowego (odpowiednio 12%, 15% i 18%) oraz średniego przychodu brutto z ostatnich trzech lat obrotowych. Ponieważ Grupa TKG nie stosuje do obliczania ryzyka operacyjnego metod opartych na zaawansowanych pomiarach, nie jest konieczne informowanie o wykorzystywaniu ubezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka. 29

30 7 Informacje na temat księgi bankowej 7.1 Udziały ( 332 SolvV) Grupa TKG posiada 0,01% (19 tys. EUR) udziałów w spółce Liquiditäts-Konsortialbank GmbH, Frankfurt nad Menem, które są ujęte w bilansie według ceny nabycia. W ramach posiadanego zaangażowania istnieje obowiązek wniesienia dopłaty do wysokości 100 tys. EUR. W ramach zakładowego systemu emerytalnego Grupa TKG posiada nienotowane na giełdzie udziały w funduszach inwestycyjnych, które zgodnie z 83 ust. 2 i 78 ust. 2 zdanie trzecie pkt 3 SolvV przypisane są do klasy wierzytelności instrumenty kapitałowe, a które zgodnie z 98 zdanie pierwsze pkt 3 SolvV otrzymują wagę ryzyka w wysokości 370 % (zgodnie z metodą uproszczoną). Na dzień 31 marca 2011 r. wartość tej pozycji wynosi tys. EUR. W ujęciu na gruncie przepisów prawa handlowego pozycję przeciwną dla udziałów w funduszach stanowią zobowiązania emerytalne jako majątek pokrycia; udziały w funduszach bilansowane są odpowiednimi rezerwami. 7.2 Ryzyko stóp procentowych ( 333 SolvV) W Grupie TKG oprócz ustalania VaR przeprowadzane są również analizy scenariuszowe na podstawie doraźnych równoległych przesunięć krzywej struktury stóp procentowych. Grupa TKG analizuje doraźne scenariusze, zarówno wymagane zgodnie z przepisami nadzoru, jak i konieczne dla potrzeb raportowania wewnętrznego. W centrum zainteresowania nadzoru znajduje się w szczególności kapitał własny posiadany przez tak zwane banki nietypowe. Rozumie się przez to banki, których wartość gotówkowa księgi bankowej zmniejsza się w reakcji na standaryzowany szok stóp procentowych (równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o +130 wzgl punktów bazowych) o więcej niż 20% kapitału własnego (suma kapitału podstawowego i uzupełniającego). Celem TKG jest utrzymywanie tej gotówkowej straty zawsze na poziomie poniżej limitu określanego przez nadzór. Dodatkowo dla Grupy TKG ustalony jest doraźny scenariusz na podstawie przesunięcia równoległego o ±100 punktów bazowych. Wyliczenie wartości zagrożonej [VaR] w Grupie TKG następuje na okres jednego dnia (wyskalowane na 125 dni) i na poziomie poufności 99,9%. Oparte jest ono na historii stóp procentowych z okresu 1000 dni, które zostają odtworzone. W sumie daje to 2000 scenariuszy VaR. Według wymagań strategii dla ryzyka rynkowego wszystkie przeprowadzone transakcje handlowe obarczone ryzykiem muszą służyć minimalizacji ryzyka. Pozycje księgi bankowej, obarczone ryzykiem rynkowym, wyceniane są co miesiąc. Ze względu na przedterminowe spłaty kredytów (early termination) Grupa TKG bierze za podstawę scenariusze historyczne, które są włączane do wyliczeń. Skutki standaryzowanego przez nadzór bankowy scenariusza szokowego dla stóp procentowych na dzień 31 marca 2011 r. wyglądają następująco: Straty portfela stóp procentowych +130 BP -190 BP Waluta w mln EUR EUR 22,7 0,0 Razem 22,7 Tabela 17. Skutki standaryzowanego scenariusza szokowego dot. stóp procentowych 30

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2012 r.

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2012 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2012 r. 2 Spis treści 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r. Wykaz skrótów BaFin EAD EWB IRBA KSA KWG LGD MaRisk PD PWB RW SolvV TBP TBR TKG

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL SERVICES. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2014 r.

FINANCIAL SERVICES. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2014 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2014 r. Wykaz skrótów AT 1 Additional Tier I (kapitał dodatkowy Tier I) BaFin Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych CET 1 Common Equity

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) a INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) I. Wprowadzenie... 3 II. Fundusze własne... 3 III. Wymogi kapitałowe... 5 IV. Kapitał

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, Lipiec 2013 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Warszawa, Maj 2012 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ. OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na r.

UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ. OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na r. UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na 31.12.2010 r. 1. Podstawowe informacje o OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. OPERA Dom Maklerski Sp. z

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 208/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 208/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2011 r. 34 UCHWAŁA Nr 208/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych...

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2013 r. I. Podstawowe informacje o Domu Maklerskim Dom Maklerski "DF Capital Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo