Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014"

Transkrypt

1 Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014

2 // Introduction / Wstęp With a variety of retail formats and an everwidening range of retailers operating across the country, the retail market in Poland has transformed significantly over the past twenty years. Both landlords and retailers have been constantly upgrading their offer to meet growing expectations and customers needs and sophistication. We at DTZ are closely monitoring these changes at a local level and within the context of global retail trends. Bearing in mind the still growing potential in the retail sector, and benefiting from extensive expertise in this field, DTZ has been involved in all aspects of the retail property business, including concept development support, tenant-mix advice and feasibility studies at the initial development phase and project management, letting, valuation, property management services during and after the implementation phase as well as investment advisory. As for existing assets, we have demonstrated a solid knowledge and track record in retail asset management, working closely with clients on their repositioning strategies and delivering refurbishment and redevelopment advisory services. DTZ has attracted top retail professionals who are best placed to achieve the highest quality service for our clients. Knowing exactly the local conditions, combined with global know-how DTZ is able anticipate future trends and developments, allowing us to develop solutions that deliver competitive advantages. We believe that our capacity to bring our retail clients and partners a set of complex services and solutions, shared under one roof, makes a positive difference. We have developed the present guide with the same philosophy, to make the difference and support you in taking the optimum, wellthought business decisions. We hope you enjoy reading our Polish Retail Guide. W związku z różnorodnością rynku powierzchni handlowych oraz wciąż rosnącym zasięgiem sieci handlowych działających na terenie naszego kraju, rynek ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno właściciele powierzchni handlowych, jak i najemcy stale poszukują nowych rozwiązań, aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić rosnące oczekiwania klientów. Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany zachodzące na krajowym rynku w kontekście globalnych trendów obserwowanych w sektorze handlowym. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie związanym z nieruchomościami handlowymi, dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych Klientów w każdej fazie inwestycji od doradztwa przy opracowywaniu optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo w zakresie doboru najemców, sporządzanie studiów wykonalności, usługi związane z komercjalizacją powierzchni handlowych, wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi oraz sprzedażą nieruchomości. DTZ posiada także rozległe doświadczenie i wiedzę z zakresu asset management. Doradzamy właścicielom obiektów handlowych, jak zwiększyć ich wartość poprzez repozycjonowanie centrów handlowych, czy też doradztwo z zakresu rozbudowy i przebudowy tych obiektów. Nad rozwiązaniami opracowywanymi na potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi specjaliści na rynku, którzy doskonale znając lokalne uwarunkowania wykorzystują globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to na opracowywania rozwiązań skutecznie budujących przewagi konkurencyjne danego obiektu. Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym samym celu by dostarczyć Państwu użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy sukces. Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku polskich centrów handlowych. Renata Kusznierska Head of Retail Agency CEE 2 Polish Retail Guide

3 // Introduction / Wstęp Dear Reader, We are pleased to present the new addition of the publication that is gaining on popularity each year. This guide is a perfect tool for all market players, which allows them to get the wide picture of the retail market in Poland. The guide includes: statistics on the major cities including earnings and purchasing power figures information on shopping centre provision, including number of existing and planned schemes as well as total modern retail stock operating in the city information on vacancy rates and prime rents a list of the five largest schemes in operation in each city a map locating all shopping centres, retail parks and factory outlets The retail market in Poland is gaining on maturity, not only in terms of the dynamic supply growth but also the diversifying retail offer. The retail expansion continues in medium and small cities while the competition is strengthening in larger agglomeration. We can also expect the natural market evolution in top 5 cities towards the development of high street retailing. The presented publication focuses on the specific but also significant segment of the market, which is the traditional shopping centres format in the largest cities. We encourage you to familiarize with the wide variety of DTZ publications. Drogi Czytelniku, Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą edycję publikacji, która z każdym rokiem zyskuje na popularności. Niniejszy przewodnik jest doskonałym narzędziem dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce. Przewodnik zawiera między innymi: statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły nabywczej w największych miastach, dane dotyczące rynku centrów handlowych tj. liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych obiektów, jak również statystki całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej, informację o stopach pustostanów w mieście i czynszach za najlepsze lokale, listę pięciu największych centrów handlowych w każdym z analizowanych miast, mapę centrów handlowych oraz innych obiektów handlowych. Rynek powierzchni handlowej w Polsce staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko pod względem wzrostu podaży, ale także dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w średnich i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również umacniającą się konkurencję w największych aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu największych miast możemy spodziewać się naturalnego rozwoju handlu na głównych ulicach handlowych. Prezentowana publikacja skupia się na specyficznym, ale jednocześnie najbardziej popularnym segmencie rynku tradycyjnych centrach handlowych w największych miastach. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą publikacji DTZ. Kamila Wykrota Head of Consulting & Research Polish Retail Guide 3

4 // Table of content / Spis treści Aglomeracja Śląska Aglomeracja Trójm Trójmiejska ój a Białystok Bydgoszcz czz Częstoch howa ho Kielce Kraków ków ków Lubli Lub Lu ublin Łódź Łódź Poznań P ozn Radom Szczecin Toruń To Warsza Warszawa Warsz Wrocła Wrocław Wrocł DTZ contacts 42 Dane kontaktowe DTZ DTZ a UGL Company Key statistics / Statystyki Leading property management team / Zespół zarządzania nieruchomościami We are involved in 31 shopping centres out of which we manage 19. Świadczymy usługi dla 31 centrów handlowych z czego zarządzamy Polish Retail Guide Leading property management team: more than 725,000 sq m under management out of which retail space: 495,000 sq m GLA. Zespół zarządzania nieruchomościami: ponad 750,000 m kw. zarządzanej powierzchni z czego powierzchnia handlowa wynosi 495,000 m kw. GLA. Leading Valuation Team / Zespół wycen Strong Retail Agency / Agencja powierzchni handlowych Leading Valuation Team: total retail GLA valued over the last 12 months: sq m. 300,000 sq m currently under offer. Zespół wycen: GLA handlowe wycenione przez ostatnie 12 miesięcy: m kw. Agencja powierzchni handlowych: 300,000 m kw. obecnej w ofercie. Top projects / Główne projekty Key clients / Główni klienci Three of the main projects that we manage are: Złote Tarasy (66,200 sq m), CH Ferio Konin (31,200 sq m) and Galeria Solna (30,500 sq m). Key clients: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1. Trzy główne projekty, którymi zarządzamy: Złote Tarasy (66,200 m kw.), CH Ferio Konin (31,200 m kw.) i Galeria Solna (30,500 m kw.) Główni klienci: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1.

5 // Polish Retail Guide Definitions» Shopping Centre a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops, with central management.» Other modern retail stock modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse.» Prime Rent the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion operators, paid in the best, existing shopping centres.» GfK Purchasing Power total value of goods and services purchased by the population of a given region within one year. Definicje» Centrum handlowe nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej ponad m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany.» Inna nowoczesna powierzchnia handlowa nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe, np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe.» Czynsze w najlepszych centrach handlowych najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych centrach handlowych.» Siła nabywcza GfK całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez mieszkańców danego regionu. Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment Polish Retail Guide 5

6 // Polish Retail Guide Economy Sytuacja ekonomiczna» After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in After gradual acceleration in Q the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012 (1.9%) but still higher compared to majority of European countries.» A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening.» Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region.» Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported 53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013.» The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction activity and other internal factors will also be crucial elements. Figure 1 / Wykres 1 GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012» Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw. 2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%, co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów europejskich.» Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %, 3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej.» Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji na rynkach zagranicznych.» W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r.» Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne. Warszawa* l sk* Trójmiasto* Kraków* ód * Wroc aw* Pozna * Szczecin* Bydgoszcz Lublin Bia ystok Radom Cz stochowa Toru Kielce *agglomera on / aglomeracja 6 Polish Retail Guide PLN million Source: GfK / DTZ Research

7 // Polish Retail Guide Economy» In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with Whereas in H the dynamics indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q strong improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate further during 2014» The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations. According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/ agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and therefore primary target markets for retailers. Sytuacja ekonomiczna» W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%, to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy, jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014 roku będzie nadal wzrastać. sq m» Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie, co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych. Galeria Katowicka, Katowice Polish Retail Guide 7

8 // Polish Retail Guide Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych» The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of Shopping centres are dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m.» New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing an 28% increase comparing to year It comprised of 29 new projects and 13 extensions of shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000 sq m GLA. This represents a reverse of recent trend investors focus on small-scale retail projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre.» The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of projects in the next few years is expected to amount to 600, ,000 sq m per annum. Such an extensive pipeline demonstrates that developers confidence is still present on the Polish market. Figure 2 / Wykres 2 Shopping centre market share of city / agglomeration Udział w rynku centrów handlowych» Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej m kw. oddane do użytkowania po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw.» W 2013 oddano do użytkowania m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się 29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe, 5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad 38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach.» Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma wynieść do m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem. 8% 16% Aglomeracja l ska* Aglomeracja Trójmiejska* Bia ystok 19% Bydgoszcz Cz stochowa 10% Kielce Kraków* 2% 4% 2% 9% 8% 3% 9% 3% 3% 2% 3% Lublin ód * Pozna * Radom Szczecin* Toru Warszawa* Wroc aw* 8 Polish Retail Guide Source: DTZ Research

9 // Polish Retail Guide Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych» The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%.» Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most attractive shopping centre markets in Poland.» Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially restrict the profitability of future developments.» Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also potentially limit the future development of new schemes.» Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term. Figure 3 / Wykres 3 Shopping centre market development state Poziom rozwoju rynku centrów handlowych» Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się napoziomie 124%.» Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14 milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce.» Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości.» Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach.» Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie. GfK Purchasing power index/ Indeks Si y nabywczej GfK (%) Warszawa* 130 Wroc aw* Aglomeracja Trójmiejska* Szczeci * ód * Kraków* Bia stok Radom Tor B dgoszcz Poz a * Aglomeracja l ska* 100 L bli Cz stochowa *agglomera o / aglomeracja sqm /'000 / m kw./tys. mieszka ców Source: GfK / DTZ Research Polish Retail Guide 9

10 // Polish Retail Guide // Shopping centre statistics in Polish cities summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach podsumowanie City / Agglomeration Miasto / Aglomeracja Population in city 000 (*in agglommeration) Liczba mieszkańców w tys. w mieście (*aglomeracji) Total SC floorspace (sq m) Podaż centrów handlowych (m kw.) Total SCs per 000 population Podaż CH na tysiąc mieszkańców Number of SC and extensions in pipeline ( ) Liczba planowanych CH i rozbudów ( ) Aglomeracja Śląska* Aglomeracja Trójmiejska* Białystok Bydgoszcz Częstochowa Kielce Kraków* Lublin Łódź* Poznań* Radom Szczecin* Toruń Warszawa* Wrocław* Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* Poland / Polska Polish Retail Guide Source: DTZ Research

11 the Overview of 15 markets / Przegląd 15 rynków Polish Retail Guide 11

12 Aglomeracja Śląska, śląskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Katowice 2013 Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate** (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja Aglomeracja Śląska Poland Polska ,8 63,9 5,4 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw shopping centers / centra handlowe % *Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa Aglomeracja Śląska f 2015f 12 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

13 Aglomeracja Śląska, śląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Silesia City Center Katowice Chorzowska / 2011 Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor 2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska / 2008 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora 3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved 4 Plutonowego M1 Zabrze Zabrze Szkubacza 1 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik / 2010 / Trzy Stawy Katowice Pułaskiego Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik Immofinanz Group Apollo Rida / Axa REIM DEKA Immobilien Apollo Rida / Axa REIM Union Investment Tarnow wskie Góry A1 Bytom Silesia City Center, Katowice Galeria Katowicka, Katowice 4 Zabrze Siemianowice Śląskie 2 Dąbrowa Górnicza Gliwice A1 Chorzó rzów Sosnowiec A4 Ruda Śląska 1 Kato atowice 3 Knurów 5 Mysłowice Jaw worzno Mikołów Europa Centralna, Gliwice Galeria Zabrze, Zabrze Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets Pipeline SC Polish Retail Guide 13

14 Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Gdańsk 2013 Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja Aglomeracja Trójmiejska Poland Polska ,4 63,9 6,5 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1000 mieszkańców)» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw shopping centers / centra handlowe % *Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa Aglomeracja Trójmiejska f 2015f 14 Polish Retail Guide Source: DTZ Research

15 Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Kazimierza Centrum Riviera Gdynia / 2013 Mayland Górskiego 2 Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara / 1999 / 2010 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa Immochan / 2012 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys R Us, Carry, Camaieu, Sephora 3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka / 2012 Liebrecht & Wood Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula 4 Galeria Bałtycka Gdańsk Grunwaldzka Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor 5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik 2007 / 2008 / 2012 ECE Projektmanagement Immochan 5 Gdy dynia 1 Galeria Bałtycka, Gdańsk Sopotot S6 4 Galeria Metropolia, Gdańsk Auchan, Gdańsk Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets Pipeline SC 2 3 Gda ńsk Polish Retail Guide 15

16 Białystok, podlaskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Białystok 2013 Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) Białystok Poland Polska ,6 63,9 13,7 13, , % *Białostocki subregion / *Podregion białostocki Białystok sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 16 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

17 Białystok, podlaskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Atrium Biała Białystok Miłosza Atrium RE Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora 2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska JWK Invest Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler 3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna / 2002 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann 4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam 2008 / 2011 / 2012 Immochan 5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska Carrefour Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann 3 4 Alfa Centrum 5 Białystok 2 1 Galeria Jagiellońska Atrium Biała Legend / Legenda Other SC Pipeline SC Polish Retail Guide 17

18 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Bydgoszcz 2013 Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) Bydgoszcz Poland Polska ,5 63,9 8,8 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) % *Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński Bydgoszcz sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 18 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

19 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Focus Mall Bydgoszcz Jagiellońska 39/ Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK / 2002 / Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud 3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry 4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas Aviva Investors Immochan GE Capital Real Estate Resolution Property 5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska Tesco Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC 2 Centrum Handlowe Rondo By dgoszcz S5 Galeria Pomorska Galeria Pomorska Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Pipeline SC Polish Retail Guide 19

20 Częstochowa, śląskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Częstochowa 2013 Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) Częstochowa Poland Polska ,7 63,9 13,5 13, , , // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) % *Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski Częstochowa sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 20 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

21 Częstochowa, śląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Galeria Jurajska Częstochowa Aleja Wojska Polskiego GTC Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik 2 Auchan Częstochowa Częstochowa Poczesna, Krakowska / 2007 / 2009 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann 3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/ Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved 4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców Tesco Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC Apollo Rida /Axa REIM 3 4 Galeria Jurajska 1 Częstochowa Galeria Jurajska 2 Polish Retail Guide 21

22 Kielce, świętokrzyskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Kielce 2013 Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) Kielce Poland Polska ,7 63,9 11,1 13, , , % *Kielecki subregion / *Podregion kielecki Kielce sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 22 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

23 Kielce, świętokrzyskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Galeria Echo Kielce Świętokrzyska / 2011 Echo Investment Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada 2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C / 2008 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann 3 Centrum Korona Kielce Warszawska Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik Apollo Rida / Axa REIM Apollo Rida Libra Project 4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego Catalyst Capital Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda Galeria Echo / Echo Investment Galeria Korona Galeria Korona Polish Retail Guide 23

24 Kraków, małopolskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Kraków 2013 Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density in agglomeration (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) Kraków Poland Polska ,1 63,9 5,9 13, , , % Kraków sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa f 2015f 24 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

25 Kraków, małopolskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Bonarka City Centre Kraków Kamieńskiego TriGranit/ Immoeast Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx 2 Galeria Bronowice Kraków Conrada Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport 3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska / 2004 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk 4 Galeria Krakowska Kraków Pawia Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik 5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju / 2011 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx Charter Hall Retail REIT ECE Projektmanagement Apollo Rida / Axa REIM 2 A4 4 5 Kraków Galeria Krakowska Bonarka City Centre 1 3 A4 Park Handlowy Zakopianka Galeria Bronowice Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets Pipeline SC Polish Retail Guide 25

26 Lublin, lubelskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne» Population, the city of Lublin 2013 Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013» Population, agglomeration, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013» Age structure*, males 18-64, females (%), 2012 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012» Unemployment rate (%), Dec 2013 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013» Average salary (PLN), 2012 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012» GfK Purchasing Power Index (%) Indeks Siły Nabywczej GfK (%) // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych» Number of shopping centres in operation Liczba działających centrów handlowych» Number of shopping centres in the pipeline Liczba planowanych centrów handlowych» Number of shopping centres extensions in the pipeline Planowane rozbudowy centrów handlowych» Total retail floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.)» Total modern retail stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową» Total shopping centre floorspace (sq m) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.)» Total shopping centre stock density (per 000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych» Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c» Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozosta a nowoczesna powierzchnia handlowa Lublin Poland Polska ,3 63,9 10,1 13, , , % *Lubelski subregion / *Podregion lubelski Lublin f 2015f 26 Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research

27 Lublin, lubelskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH City/Agglomeration Miasto/Aglomeracja Address Adres GLA Powierzchnia Shop units Liczba sklepów Year of opening Rok otwarcia Owner Właściciel 1 Spółdzielczości Galeria Olimp Lublin Pracy 34 Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys R Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino 2000 / 2005 / 2009 / 2013 Transhurt 2 Lublin Plaza Lublin Lipowa Klepierre Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora 3 Tesco Extra Lublin Orkana Tesco Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann 4 Galeria Zana Lublin Zana / 2006 E. Leclerc Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra 5 Real Lublin Chodźki Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann Apollo Rida / Axa REIM Galeria Olimp 3 4 Lublin Galeria Olimp Legend / Legenda Other SC Retail Parks / Parki handlowe Pipeline SC Polish Retail Guide 27

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014 Property Times Poland Q4 213 / Polska IV kw. 213 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh 22 January 214 / 22 stycznia 214 Contents / Spis treści Economic Overview 2 Office market - Warsaw 9 Industrial

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014 Polish Office Guide // Spring Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna // Introduction / Wstęp The real estate market is currently moving to the next stage of the economic cycle in which the tenant

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Poland Q2 2013 / Polska II kw. 2013 roku Solid demand / Silny popyt hh. 22 July 2013 / 22 lipca 2013

DTZ Research. Property Times Poland Q2 2013 / Polska II kw. 2013 roku Solid demand / Silny popyt hh. 22 July 2013 / 22 lipca 2013 Property Times Poland Q2 2013 / Polska II kw. 2013 roku Solid demand / Silny popyt hh 22 July 2013 / 22 lipca 2013 Contents / Spis treści Economic Overview 2 Office market - Warsaw 4 Retail market - Poland

Bardziej szczegółowo

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation 302 raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Rynek powierzchni handlowych w Polsce Centra handlowo-rozrywkowe Na koniec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q4 213 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Warsaw City Report Q4 213 Economy/Investment Economy As recently reported

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny

commercial market Rynek komercyjny poland 29 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank podsumowanie W 28 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował znacząco niższy niż w trzech ubiegłych latach wolumen transakcji. Systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. years. in Poland. Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q2 2014 / II kwartał 2014

Warsaw City Report. years. in Poland. Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q2 2014 / II kwartał 2014 Warsaw City Report Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q2 2014 / II kwartał 2014 years in Poland PL Q2 Warsaw City Report Q2 2014 Economy/Investment Economy Indicators for Q2 2014 paint a broadly

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland q1 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET IN WARSAW: Stained high developers activity and consequently, continuation of increase in the vacancy rate. OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q3 2014 / III kwartał 2014

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q3 2014 / III kwartał 2014 Warsaw City Report Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q3 2014 / III kwartał 2014 PL Q3 On Point Warsaw City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy Indicators for Q3 2014 paint a fairly positive

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

King Sturge: Poland Commercial Property Market 2010

King Sturge: Poland Commercial Property Market 2010 Poland Commercial Property Market 2010 King Sturge is one of the largest international property consultancies in Europe with 42 owned offices in 14 European countries, forming part of a network of over

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. ł 4

Warsaw City Report. ł 4 Warsaw City Report ł 4 ś PL Q1 Warsaw City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy The Polish economy saw a 1.6% uptick of GDP over the course of 2013. According to the Consensus Forecast, 2014 and

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q1 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2011

Warsaw City Report Q1 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2011 City Report Q1 211 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 211 2 On Point Q1 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland among leaders of the EU s economies. Likely further yield compression

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q3 2013 Warsaw City Report Q3 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q3 2013 Warsaw City Report Q3 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q3 2013 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 2013 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q3 2013 2 On Point Warsaw City Report Q3 2013 Infrastructure/Investment Infrastructure

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT AUTUMN 2014. A Cushman & Wakefi eld Research Publication

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT AUTUMN 2014. A Cushman & Wakefi eld Research Publication MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefi eld Research Publication AUTUMN 2014 MARKETBEAT A Cushman & Wakefi eld Research Publication Dear Sir / Madam, Cushman & Wakefi eld is the

Bardziej szczegółowo

POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT. A Cushman & Wakefield Research Publication

POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT. A Cushman & Wakefield Research Publication MARKETbeat POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication spring 214 MARKETbeat A Cushman & Wakefeld Research Publication Dear Sir / Madam, TABLE OF CONTENTS Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT AUTUMN 2015. A Cushman & Wakefield Research Publication

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT AUTUMN 2015. A Cushman & Wakefield Research Publication MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication AUTUMN 215 MARKETBEAT A Cushman & Wakefield Research Publication Dear Sir / Madam, Cushman & Wakefield is the world

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo