IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 STATUT IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, lub nazwą skróconą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 3. Fundusz jest zorganizowany i działa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz w niniejszym statucie, nadanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Art 2. Czas trwania Funduszu Fundusz został utworzony na czas określony. Dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypada na dzień 29 grudnia 2015 r. Art 3. Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw; 2) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu; 3) Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości; 4) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty emitowane przez Fundusz papiery wartościowe na okaziciela, będące publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych; 5) Depozytariusz podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr Aktywów Funduszu; 6) Dzień Wyceny - Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny; 7) Efektywna stopa procentowa stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej do najbliższego terminu - 1 -

2 oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów lub zobowiązania w danym okresie; 8) Fundusz IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych; 9) GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna; 10) Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b - oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego; 11) KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; 12) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego; 13) Lokaty Spółek Celowych nabywane przez Spółki Celowe: a) prawa do samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami powiązanymi, pomieszczeniami przynależnymi, w tym udziały we współwłasności lokali niemieszkalnych garażowych lub b) instrumenty finansowe emitowane przez inne Spółki Celowe dokonujące lokat określonych w lit. a), lub udziały w innych Spółkach Celowych, dokonujących lokat określonych w lit. a) lub udziały lub akcje spółek będących komplementariuszami Spółek Celowych dokonujących lokat określonych w lit. a); 14) Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie; 15) Punkt Obsługi Klientów, POK punkt obsługi klientów Oferującego i innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego przez Oferującego; 16) Portfel Podstawowy kategorie lokat Funduszu, które stanowią: a) akcje lub udziały Spółek Celowych, b) dłużne papiery wartościowe emitowane przez Spółki Celowe, a także wierzytelności względem powyższych spółek; 17) Prospekt Emisyjny dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, sporządzony zgodnie z Ustawą o ofercie i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; 18) Rejestr Sponsora Emisji prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty Inwestycyjne w obrocie pierwotnym i nie zażądały przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunek papierów wartościowych; 19) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych; 20) Sponsor Emisji podmiot prowadzący działalność maklerską, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty Inwestycyjne i których Certyfikaty Inwestycyjne nie są zapisane na należącym do nich rachunku papierów wartościowych; 21) Spółki Celowe - spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną - 2 -

3 odpowiedzialnością, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej lub świadczenie usług na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w tym w szczególności poprzez nabywanie i wynajem nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w imieniu własnym i na własną rzecz, a także prowadzenie działalności deweloperskiej na rynku nieruchomości w Polsce, lub spółki akcyjne lub spółki komandytowo- akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będące komplementariuszami powyższych spółek komandytowo-akcyjnych; 22) Statut - Statut IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych; 23) Towarzystwo IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9; 24) Uczestnik Funduszu, Uczestnik osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem przynajmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego, zapisanego na rachunku papierów wartościowych lub w Rejestrze Sponsora Emisji; 25) Ustawa o funduszach inwestycyjnych ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 26) Ustawa o obrocie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 27) Ustawa o ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 28) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych; 29) Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie. 30) Aktywa Płynne środki pieniężne (w tym depozyty i lokaty terminowe); 31) rachunek papierów wartościowych rozumie się przez to rachunek papierów wartościowych lub odpowiedni rachunek zbiorczy w rozumieniu Ustawy o obrocie; 32) Dzień Wypłaty dzień następujący w terminie 7 Dni Roboczych po Dniu Wykupu; 33) Pośrednik Wykupu - dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne lub Sponsor Emisji. ROZDZIAŁ II. ORGANY FUNDUSZU Art 4. Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów.. Art 5. Towarzystwo 1. Towarzystwo zarządza odpłatnie Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa, działający łącznie albo jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem Towarzystwa. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu. 3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który będzie badać sprawozdania finansowe Funduszu, dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa

4 4. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji spowodowane są okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 5. Towarzystwo zleciło, na podstawie umowy, zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu spółce IPOPEMA Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, Warszawa. W skład części portfela inwestycyjnego Funduszu, zarządzanego przez IPOPEMA Asset Management Spółka Akcyjna, nie wchodzą: 1) aktywa składające się na Portfel Podstawowy, 2) środki pieniężne przeznaczone na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu, 3) środki pieniężne przeznaczone na nabywanie aktywów wchodzących w skład Portfela Podstawowego. Art 6. Zgromadzenie Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów wykonuje czynności określone poniżej w Statucie. 2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe, wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. 3. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. 4. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. Towarzystwo obowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniał żądanie Uczestników Funduszu. 5. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 4, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem. 6. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad. 7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu obecni są wszyscy Uczestnicy Funduszu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 8. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu obecni są wszyscy Uczestnicy Funduszu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 9. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez notariusza. 10. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w miejscu siedziby Funduszu (w Warszawie). 11. Z zastrzeżeniem ust. 7, Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminach wynikających z ogłoszeń dokonywanych przez zarząd Towarzystwa w trybie określonym w ust Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku - 4 -

5 obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok. Art 7. Uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów 1. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie: 1) rozwiązania Funduszu; 2) zatwierdzania sprawozdań finansowych Funduszu; 3) wyrażenia zgody na: a) zmianę Depozytariusza, b) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, c) emisję obligacji przez Fundusz. 2. Zgromadzenie Inwestorów nie posiada uprawnienia do wyrażania zgody na podjęcie decyzji inwestycyjnych Funduszu. Art 8. Tryb działania Zgromadzenia Inwestorów 1. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Każdy Certyfikat Inwestycyjny posiadany przez Uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 3. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. 4. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. 5. Uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdań finansowych Funduszu są podejmowane bezwzględną większością głosów. 6. Zasady prowadzenia obrad przez Zgromadzenie Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalony przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia. ROZDZIAŁ III. DEPOZYTARIUSZ. PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU Art 9. Firma, siedziba i adres Depozytariusza 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest mbank SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska Obowiązki Depozytariusza zostały określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą o funduszach inwestycyjnych. Przechowywanie aktywów Funduszu może zostać powierzone przez Depozytariusza, na polecenie Funduszu, bankom krajowym, instytucjom kredytowym oraz bankom zagranicznym. 3. Depozytariusz działa, niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu

6 ROZDZIAŁ IV. WPŁATY DO FUNDUSZU. TERMIN I WARUNKI DOKONYWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE. Art 10. Wysokość wpłat do Funduszu 1. Wpłaty do Funduszu są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A. 2. Wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (słownie: trzydzieści milionów) złotych oraz wyższa niż (słownie: sto milionów) złotych. 3. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych, w złotych. Art 11. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż (słownie: trzysta tysięcy) i nie więcej niż (słownie: jeden milion) Certyfikatów serii A. 2. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 10 (słownie: dziesięć) Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. 3. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego będzie wynosić 100 (słownie: sto) złotych. 4. Przed rozpoczęciem oferty publicznej Towarzystwo w imieniu Funduszu zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów w KDPW. 5. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zaewidencjonowania ich w Rejestrze Sponsora Emisji lub zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, co nastąpi niezwłocznie po rejestracji Funduszu przez Sąd Rejestrowy i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku papierów wartościowych. 6. Na podstawie umowy, Towarzystwo zleci osobie prawnej uprawnionej do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenie takich rachunków w ramach Rejestru Sponsora Emisji dla tych Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunek papierów wartościowych. 7. Środki pieniężne tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będą zbierane w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów, w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie. Art 12. Osoby uprawnione do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Art 13. Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nastąpi nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu i nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia następującego po dniu doręczenia Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 30 dni. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne określone zostaną w Prospekcie Emisyjnym. 2. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów. 3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, z zastrzeżeniem ust. 4, zostanie zakończone z - 6 -

7 upływem wcześniejszego z terminów: 1) dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, 2) dnia określonego w Prospekcie Emisyjnym jako ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 4. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób określony w art. 33 ust. 1 Statutu. Art 14. Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapisy i wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta. 2. Lista podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego zorganizowanego przez Oferującego oraz pełna lista POK prowadzących zapisy zostanie podana do wiadomości publicznej wraz z Prospektem Emisyjnym. 3. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez Towarzystwo wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 4. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne winna złożyć w miejscu dokonywania zapisu formularz zapisu zawierający w szczególności oświadczenie tej osoby, w którym stwierdza, że: 1) zapoznała się z treścią Prospektu Emisyjnego oraz zaakceptowała treść Statutu, 2) zobowiązuje się do wpłaty środków pieniężnych z tytułu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne na odpowiedni rachunek i w odpowiednim terminie. 5. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ponosi osoba zapisująca się. 6. Dla ważności zapisu na Certyfikaty wymagane jest złożenie właściwie wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty i wniesienie opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 16 ust Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Zapis na Certyfikaty wiąże osobę zapisującą się od dnia dokonania zapisu. 8. Osoba, która zapisała się na Certyfikaty Inwestycyjne przestaje być związana zapisem w przypadku: 1) ogłoszenia niedojścia emisji Certyfikatów do skutku w wyniku nie złożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów na minimalną liczbę oferowanych Certyfikatów, określoną w Statucie, 2) złożenia oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu Emisyjnego, przez osobę, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do Prospektu Emisyjnego, w przypadku, gdy po rozpoczęciu zapisów do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Certyfikatów, o których Fundusz powziął wiadomość przed tym przydziałem

8 9. W przypadku złożenia przez daną osobę więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, każdy zapis traktowany jest oddzielnie. 10. Wszelkie czynności związane z obejmowaniem, posiadaniem lub umarzaniem Certyfikatów mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. 11. W chwili dokonywania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, osoba dokonująca zapisu może złożyć Dyspozycję deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, która umożliwia zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych tej osoby wszystkich przydzielonych jej Certyfikatów. Formularze Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych dostępne będą w POK przyjmujących zapisy. 12. Zapisanie przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych na wskazanym w Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych rachunku papierów wartościowych nastąpi po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w KDPW. 13. W przypadku, gdy osoba zapisująca się nie złoży Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych", przydzielone Certyfikaty zapisane zostaną w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w KDPW. Art 15. Pełnomocnictwo 1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez osobę zapisującą się lub przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 3. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 4. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie) lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez podmiot przyjmujący zapisy na Certyfikaty. Aby stwierdzić, czy w przypadku konkretnego podmiotu przyjmującego zapisy na Certyfikaty istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (bez konieczności poświadczania podpisu notarialnie), osoba zapisująca się na Certyfikaty powinna skontaktować się bezpośrednio z tym podmiotem. 5. Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika: 1) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, 2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres oraz REGON. 6. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w miejscu przyjmowania zapisów dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii. 7. Nie są przyjmowane pełnomocnictwa umocowujące pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pełnomocnictw udzielonych podmiotom prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Art 16. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne. Opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów 1. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. 2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu oraz powiększona o opłatę manipulacyjną za wydanie - 8 -

9 Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w ust Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek bankowy Towarzystwa, prowadzony przez Depozytariusza. 4. Nie dokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w oznaczonym terminie lub nie dokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez nie dokonanie pełnej wpłaty rozumie się nie dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wskazanej w zapisie. 5. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. 6. Towarzystwo, przy zapisach na Certyfikaty Inwestycyjne, pobiera opłatę manipulacyjna za wydanie Certyfikatów. Opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów wynosi nie więcej niż 2% ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat. 7. Towarzystwo może uzależnić wysokość opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów, o której mowa w ust. 6, od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest zapis, przy czym tabela opłat manipulacyjnych za wydanie Certyfikatów będzie jednakowa dla wszystkich osób dokonujących zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 8. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez tą samą osobę, w celu ustalenia opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów, każdy zapis traktowany jest oddzielnie. Art 17. Forma dokonywania wpłat i zasady gromadzenia wpłat do Funduszu 1. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać w POK prowadzącym zapisy lub w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN. 2. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne są gromadzone przez Towarzystwo na wydzielonym rachunku u Depozytariusza, prowadzonym na rzecz Towarzystwa. 3. Przed zarejestrowaniem Funduszu, Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą. 4. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu. Art 18. Zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. 2. Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane. 3. O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje kolejność złożonych zapisów. Osobom, które złożyły zapisy na Certyfikaty i dokonały ich opłacenia przed dniem, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji, zostaną przydzielone Certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnego zapisu. Zapisy złożone i opłacone w dniu, w którym liczba Certyfikatów danej emisji objętej zapisami przekroczyła maksymalną liczbę przewidzianą w Statucie zostaną proporcjonalnie zredukowane. Certyfikaty nieprzydzielone w wyniku proporcjonalnej redukcji zostaną przydzielone według decyzji Towarzystwa. Zapisy złożone po dniu, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji lub zapisy opłacone po dniu, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji, nie będą realizowane

10 Art 19. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: 1) nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: a) niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty najpóźniej w terminie określonym w Statucie, b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu z przyczyn leżących po stronie osoby, która dokonuje zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, przy czym niewłaściwe określenie sposobu zwrotu wpłaty nie pociąga za sobą nieważności zapisu; 2) niedojściem do skutku emisji Certyfikatów w przypadku nie złożenia w czasie trwania zapisów ważnych zapisów na minimalną liczbę oferowanych Certyfikatów; 3) dokonaniem redukcji zapisów, o której mowa w art. 18 ust. 3, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż wynikająca z zapisów; 4) złożeniem oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu Emisyjnego, przez osobę, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do Prospektu Emisyjnego, w przypadku, gdy po rozpoczęciu zapisów do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Certyfikatów, o których Fundusz powziął wiadomość przed tym przydziałem. 2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych, staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku nie dojścia emisji do skutku spowodowanego: 1) odmową wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, 2) cofnięciem przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, 3) wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie Funduszu w wyniku niezłożenia przez Towarzystwo przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów. 4. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 2) 4) oraz w ust. 2, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2) 4) oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2) 4) oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania rachunków bieżących stosowanej przez Depozytariusza. 5. Zwrot wpłat nastąpi zgodnie ze wskazaniem na formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. Art. 19a.Emisja certyfikatów serii B 1. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 6, do dnia 31 marca 2011 r. dokona emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.. 2. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B dokonana będzie na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym dotyczącym tej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4). 4. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nastąpi po zmianie Statutu Funduszu w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy. 5. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B może nastąpić po zarejestrowaniu Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych

11 6. Przeprowadzenie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów. 7. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B dokonana będzie w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie. 8. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku u Depozytariusza. 9. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B postanowienia art. 12, art. 13 ust. 4, art stosuje się odpowiednio, o ile co innego nie wynika z postanowień Statutu dotyczących danej emisji Certyfikatów. ROZDZIAŁ V. PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU Art 20. Prawa Uczestników Funduszu 1. Certyfikaty Inwestycyjne: 1) są papierami wartościowymi na okaziciela, 2) reprezentują jednakowe prawa majątkowe, 3) nie mają formy dokumentu. 2. Niezwłocznie po wpisie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, Fundusz wydaje Certyfikaty Inwestycyjne osobom, którym zostały przydzielone. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje poprzez ich zaewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji albo zapisanie na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Uczestnika w Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 14 ust Zbycie lub zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego nie podlega żadnym ograniczeniom. 4. Z posiadaniem Certyfikatów związane są następujące prawa: 1) prawo do zbycia i zastawienia Certyfikatów, 2) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 6 8, 3) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym. 5. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na następujących zasadach: 1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w następujących Dniach Wyceny: 31 lipca 2014 r., 24 grudnia 2014 r., 25 czerwca 2015 r. oraz 24 grudnia 2015 r. ( Dzień Wykupu ). 2) Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych u Pośrednika Wykupu, najwcześniej na 21 dni i najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wykupu, 3) w dniu złożenia przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, Pośrednik Wykupu, na wniosek Uczestnika, dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie wskazanej w żądaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, na właściwym rachunku papierów wartościowych, 4) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, 5) Fundusz ustala maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi w danym Dniu Wykupu na 23 dni przed danym Dniem Wykupu ( Dzień Ustalenia MIWC ), zgodnie z następującym wzorem: MIWC = ((AP PLN) / WANCI_DW)) gdzie:

12 MIWC oznacza maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi w danym Dniu Wykupu; AP oznacza Aktywa Płynne posiadane przez Fundusz w Dniu Ustalenia MIWC; WANCI_DW oznacza Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustaloną w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1, przypadającym bezpośrednio przed Dniem Ustalenia MIWC; 6) W przypadku gdy wartość MIWC w Dniu Wyceny nie jest liczbą całkowitą, Fundusz dokonuje zaokrąglenia tej wartości w dół do pełnego Certyfikatu. 7) W przypadku gdy wartość AP będzie niższa niż PLN Fundusz nie dokonuje wykupu Certyfikatów w danym Dniu Wykupu. 8) W przypadku przekroczenia, w wyniku zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, jakie mogą podlegać wykupieniu, zgodnie z pkt 5, wykup Certyfikatów zostanie dokonany przy zastosowaniu zasad redukcji żądań wykupienia Certyfikatów, określonych w obowiązujących regulaminach i zasadach działania KDPW. Redukcja, o której mowa w zdaniu poprzednim, przeprowadzana będzie proporcjonalnie do liczby Certyfikatów zgłoszonej do wykupienia na dany Dzień Wykupu z każdego rachunku papierów wartościowych. 9) W przypadku, w którym żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą opiewać na mniejszą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, jakie mogą podlegać wykupieniu, zgodnie z pkt 5, Fundusz dokona wykupu wszystkich zgłoszonych do wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. 10) Fundusz ogłasza na stronie internetowej wartość MIWC oraz AP, a także przekaże KDPW informację o wartości MIWC w dniu następującym po Dniu Ustalenia MIWC, 11) Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są w Dniu Wypłaty. W Dniu Wypłaty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotę środków pieniężnych przeznaczoną do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem pkt 13, wypłacane są Uczestnikom u Pośrednika Wykupu. 12) Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów przekazane zostaną na rachunki pieniężne, służące do obsługi rachunków papierów wartościowych, na których zdeponowane będą Certyfikaty przedstawione do wykupienia. Środki pieniężne dla Uczestników, których Certyfikaty zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, będą przekazane na rachunki bankowe Uczestników na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji. 13) Termin, o którym mowa w pkt 11, może ulec zmianie, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub postanowień regulaminów KDPW lub GPW. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w pkt 11, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione postanowienia regulaminów KDPW lub GPW. 14) Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia Wykupu. Art. 20a. Świadczenia dodatkowe 1. Uczestnikowi Funduszu, który objął Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i spełnia warunki określone w ust. 2, Fundusz może przyznać, na wniosek Uczestnika, świadczenie dodatkowe ( Świadczenie dodatkowe ) ustalane i wypłacane zgodnie z poniższymi zasadami. 2. Warunkiem przyznania przez Fundusz Świadczenia dodatkowego jest: 1) podpisanie przez Uczestnika Funduszu umowy z Funduszem, 2) nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu w ramach oferty publicznej za kwotę nie mniejszą niż PLN, 3) posiadanie przez Uczestnika Funduszu, który zawarł umowę, określoną w pkt 1) w danym okresie rozrachunkowym nie mniej niż Certyfikatów Inwestycyjnych. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w pkt 1) i może być ustanowiona jako miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny okres rozrachunkowy

13 3. Wysokość Świadczenia dodatkowego wynosi 50% pobranego przez Towarzystwo w danym okresie rozrachunkowym wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, określonego w art. 32, przypadającego proporcjonalnie na Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, który jest uprawniony do otrzymania Świadczenia dodatkowego. 4. Świadczenie dodatkowe spełniane jest przez Fundusz, ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem określone w art Spełnienie Świadczenia dodatkowego dokonywane jest poprzez wypłatę Świadczenia dodatkowego w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1). ROZDZIAŁ VI. FUNDUSZU CEL INWESTYCYJNY I ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ Art 21. Przedmiot działalności Funduszu 1. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze oferty publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 2. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz. 3. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 4. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych, akcji spółek komandytowo-akcyjnych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej lub usługowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych. 5. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Art 22. Lokaty Funduszu i kryteria ich doboru 1. Fundusz może lokować Aktywa w: 1) papiery wartościowe, 2) wierzytelności, 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 5) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 6) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 7) depozyty. 2. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty po ich nabyciu przez Fundusz;

14 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 3. Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób: 1) nabywając i obejmując akcje lub udziały spółek z Portfela Podstawowego, 2) nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez Spółki Celowe, a także nabywając wierzytelności względem Spółek Celowych. 4. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat, określonych w ust. 3, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa w ust. 3, będzie: 1) atrakcyjność projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez Spółki Celowe ze środków pochodzących z Aktywów Funduszu, 2) atrakcyjność lokalizacji nieruchomości nabywanych w ramach projektów inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1) - oceniana na podstawie analiz dokonanych przez Fundusz lub na rzecz Funduszu przed dokonaniem danej lokaty, w oparciu o dane, informacje i dokumenty otrzymane od organów spółki, której inwestycje w nieruchomości lub plany takich inwestycji są przedmiotem analizy. Lokalizacja nieruchomości zostanie uznana za atrakcyjną, jeżeli wyniki analiz będą potwierdzały możliwość realizacji celu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 21 ust. 3. 3) atrakcyjność warunków współpracy oferowanych przez kontrahentów w ramach projektów inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1), 4) ocena wiarygodności spłaty zobowiązań zaciąganych przez Spółki Celowe, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), 5) dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje osób zarządzających Spółkami Celowymi, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), 6) ocena perspektyw generowania bieżących dochodów przez Spółki Celowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1), 7) bezpieczeństwo prawne Funduszu w ramach inwestycji dokonywanych ze środków pochodzących z Aktywów Funduszu. 5. Lokaty inne niż określone w ust. 3: 1) będą miały na celu zwiększenie rentowności Funduszu, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty i jej płynności, oraz 2) w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych - będą dokonywane wyłącznie w zakresie i do czasu, kiedy Fundusz nie będzie mógł inwestować w lokaty określone w ust. 3, 3) w okresie innym niż wskazany w pkt 2) - będą stanowić od 0 do 20 % wartości Aktywów, 4) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 29 grudnia 2015 roku będą stanowić od 0 do 100% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień art. 22 ust Lokowanie Aktywów Funduszu w inne instrumenty niż wskazane w ust. 3, opiera się na: 1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego: ocenie sytuacji fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna), technicznej ocenie perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju, spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, 2) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzaju

15 dłużnika, możliwości windykacji należności, rodzaju i poziomie zabezpieczeń, wartości wierzytelności i płynności lokaty, 3) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania. 7. Dokonując lokat, o których mowa w ust. 3, Fundusz zapewni, że Spółki Celowe dokonywać będą lokat w Lokaty Spółek Celowych, o których mowa w art. 3 pkt 13) niniejszego Statutu, a ponadto zapewni, iż Spółki Celowe: 1) w zakresie Lokat Spółek Celowych, o których mowa w art. 3 pkt 13) niniejszego Statutu przeznaczą środki finansowe pozyskane z Funduszu na nabycie od firm deweloperskich lokali mieszkalnych (ewentualnie wraz z przynależną komórką lokatorską lub innymi pomieszczeniami o podobnym charakterze, a także wraz z miejscem garażowym lub miejscem postojowym) na rynku pierwotnym na obszarze aglomeracji warszawskiej (zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego" uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r.), 2) nie będą korzystały z jakiejkolwiek formy kredytu hipotecznego, 3) będą lokowały wolne środki pieniężne (nie będące Lokatami Spółek Celowych) wyłącznie: na lokatach bankowych, w emitowanych przez Skarb Państwa dłużnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku pieniężnego lub w notowanych na GPW akcjach spółek deweloperskich, od których spółki te nabywać będą lokale, o których mowa w pkt 1), 4) podejmą wszelkie racjonalne działania mające na celu zbycie nieruchomości, o których mowa w pkt 1), niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na ich użytkowanie, przed pierwszym zasiedleniem, zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, ze zm.), 5) nie będą prowadziły działalności innej, niż związana z realizacją punktów powyższych. 8. Zapewnienie przez Fundusz realizacji przez Spółki Celowe inwestycji zgodnych z postanowieniami ust. 7 powyżej, nastąpi poprzez: 1) w przypadku Spółek Celowych utworzonych w innej formie niż spółki komandytowo-akcyjne nabywanie przez Fundusz akcji lub udziałów w Spółkach Celowych uprawniających do bezwzględnej większości głosów na walnym zgromadzaniu lub zgromadzeniu wspólników a także, w przypadku spółek kapitałowych, umożliwiających powoływanie i odwoływanie większości członków zarządu Spółek Celowych, 2) w przypadku Spółek Celowych w formie spółek komandytowo-akcyjnych nabywanie akcji takich spółek następujące po: a) uprzednim nabyciu akcji lub udziałów wszystkich ich komplementariuszy, w liczbie uprawniającej do większości głosów na walnym zgromadzaniu lub zgromadzeniu wspólników tychże komplementariuszy w szczególności w celu umożliwienia powoływania i odwoływania większości członków zarządu tychże komplementariuszy, lub b) uprzednim zapewnieniu Funduszowi prawa powoływania i odwoływania większości członków zarządu komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, jeżeli Fundusz nie będzie nabywał akcji lub udziałów komplementariusza w liczbie uprawniającej do większości głosów na walnym zgromadzaniu lub zgromadzeniu wspólników w przypadku komplementariuszy w formie spółek kapitałowych; 3) nie dopuszczanie do Spółek Celowych w formie spółek komandytowo-akcyjnych, komplementariuszy innych, niż podmioty, o których mowa w pkt 2), w tym w szczególności komplementariuszy będących osobami fizycznymi. 9. Fundusz nie będzie nabywał lokat poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę obcą, w tym euro, ani lokat denominowanych w walucie obcej, w tym euro

16 Art 23. Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu 1. Lokaty, o których mowa w art. 22 ust. 3, będą stanowić od 80% do 100% wartości Aktywów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, a także z zastrzeżeniem, iż od 1 stycznia 2014 roku do 29 grudnia 2015 roku, lokaty, o których mowa w art. 22 ust. 3, stanowić mogą od 0% do 100% wartości Aktywów, z zastrzeżeniem postanowień art. 22 ust W okresie, o którym mowa w ust. 9, Fundusz będzie lokować Aktywa, nie będące lokatami o których mowa w art. 22 ust. 3, przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 3. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. 5. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. 6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 7. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule, są ważne. 8. Z uwzględnieniem ust. 9, Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 7, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie o funduszach inwestycyjnych, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu. 9. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz Statucie Funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych. Rozdział VII. Ogólne zasady ustalania wartości Aktywów Netto Funduszu Art 24. Wartość Aktywów Netto Funduszu 1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem art Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 3. Dniem Wyceny jest: 1) 25 dzień kalendarzowy w trzecim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Dniem Wyceny jest dzień roboczy przypadający bezpośrednio przed 25 dniem kalendarzowym w trzecim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, 2) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, 3) dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, o którym mowa w art. 35 ust. 2 lub art. 35 ust. 3 Statutu, 4) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B,

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa, Aktywa Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R. STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.) Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny Czerwiec 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, OBEJMUJĄCY DOKUMENT REJESTRACYJNY DOTYCZĄCY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA. z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA. z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/295 Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 2015 r. poz. 73. DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC EXCLUSIVE BOOSTER

Bardziej szczegółowo

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r.

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r. Statut Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 21 marca 2014 r. Przepisy ogólne 1. 1. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Tekst jednolity obowiązujący od dnia 14.06.2013r. STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ 2. CELE,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo