Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia! 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu. Konkurs zwany dalej Konkursem będzie prowadzony pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!. 2. Nazwa organizatora Konkursu. Organizatorem Konkursu jest Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , Regon: , zwana dalej Organizatorem. 3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu Uczestnikiem, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej Uczestnikiem ). 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w hipermarketach sieci Carrefour w godzinach ich otwarcia (wykaz hipermarketów Carrefour stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach i Konkurs zaczyna się dnia r., a kończy w dniu r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia r. do dnia r. 6. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgodnie z 2 pkt. 1, zgłoszenie udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SP. Z O.O., a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu dotyczących tego warunku. 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 1

2 10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz ze zm.). 2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia r. do dnia r. do godz. 23:59:59: a) Dokonać zakupu produktu lub produktów Gillette o łącznej wartości wynoszącej na paragonie co najmniej 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). b) Wykonać zadanie konkursowe, czyli dokończyć zdanie: Cechy najlepszej maszynki do golenia dla mnie to. c) Przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7055 (koszt SMS 0,50 zł netto/0,62 brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Przykład formatu treści wiadomości SMS: GLT.X.Y (gdzie X oznacza numer dowodu zakupu, a Y oznacza wykonanie zadania konkursowego, czyli dokończenie zdania). d) Zachować oryginał dowodu zakupu produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach Konkursu Organizator przewidział trzy nagrody pierwszego stopnia, osiem nagród drugiego stopnia oraz dziesięć nagród trzeciego stopnia, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie: a) Ilość znaków w zgłoszeniu w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać pod numer Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. b) W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). W szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. Prawidłowość zgłoszenia zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną o treści: Konkurs Gillette. Zgłoszenie prawidłowe. Autorzy najlepszych haseł otrzymają SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: i 4. Jednokrotne nabycie produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup biorących udział w Konkursie produktów o wartości co najmniej 2

3 30 zł potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie. Numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie produktu. 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w 2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu produktów objętych Konkursem). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody. 6. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie pierwsze zgłoszenie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu. 3 Nagrody i zasady przyznawania nagród 1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: a) Nagroda pierwszego stopnia w ilości 3 (słownie: trzy) sztuki: konsola do gier PlayStation 4 z grą FIFA16 o wartości 1900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wysokości 212 zł (słownie: dwieście dwanaście złotych); łączna wartość jednej nagrody pierwszego stopnia wynosi 2112 zł (słownie: dwa tysiące sto dwanaście złotych). b) Nagroda drugiego stopnia w ilości 8 (słownie: osiem) sztuk: zestaw produktów do golenia Gillette (w skład zestawu wchodzą: jedna maszynka do golenia Gillette Fusion Proglide Flexball z jednym wkładem, cztery sztuki wymiennych wkładów Gillette Fusion Proglide, jedna sztuka żelu do golenia Gillette Fusion Proglide 170 ml, jedna maszynka do golenia Gillette Venus z dwoma wkładami, cztery sztuki wymiennych wkładów Gillette Venus, jedna sztuka żelu do golenia Gillette Satin Care 200 ml) o wartości rynkowej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) wraz dodatkową nagrodą pieniężną o wysokości 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych); łączna wartość jednej nagrody drugiego stopnia wynosi 278 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). c) Nagroda trzeciego stopnia w ilości 10 (słownie: dziesięć) sztuk: bon towarowy Carrefour o wartości rynkowej 100 zł (słownie: sto złotych) wraz dodatkową nagrodą pieniężną o wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych); łączna wartość jednej nagrody trzeciego stopnia wynosi 112 zł (słownie: sto dwanaście złotych). 2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 9680 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). 3

4 3. Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.)). Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagrody. 4. Komisja dokona wyboru 21 najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od r. do r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z 2 niniejszego Regulaminu. Spośród 21 wskazanych przez Komisję prac konkursowych zostaną wyłonione 3 najlepiej wykonane prace wytypowane do nagrody pierwszego stopnia, 8 do nagrody drugiego stopnia oraz 10 kolejnych najlepszych prac wytypowanych do nagrody trzeciego stopnia. Komisja wybierze również 10 prac, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej). 5. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): a) Kreatywność. b) Przydatność w działaniach marketingowych. c) Słownictwo i poprawność językowa. 6. Zadania Komisji: a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń. b) Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników). c) Sporządzenie listy zwycięzców. d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji. e) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. 7. Weryfikacja laureatów: a) w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie którego treść jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, Warszawa z dopiskiem Konkurs Gillette, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą. 4

5 b) Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody. c) W przypadku gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 2 dni roboczych, licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku gdy Uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania. d) W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę i Uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 8. Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem r. 9. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych. 10. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia r. 4 Reklamacje 1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia r. na adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Konkursu Gillette. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego Uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis. 2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do r. 5 Postanowienia końcowe 1. Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 5

6 2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista hipermarketów Carrefour biorących udział w Konkursie Gillette 1 Carrefour hipermarket BEŁCHATÓW ul. Kolejowa 4 2 Carrefour hipermarket BIAŁA PODLASKA ul. Jana III Sobieskiego 9 3 Carrefour hipermarket BIAŁYSTOK ul. Wysockiego 67 4 Carrefour hipermarket BIAŁYSTOK ZIEL.WZGÓRZE ul. Wrocławska 20 5 Carrefour hipermarket BIELSKO-BIAŁA ul. Sarni Stok 2 6 Carrefour hipermarket BOLESŁAWIEC ul. 10-go Marca 1 7 Carrefour hipermarket BYDGOSZCZ ul. Fordońska Carrefour hipermarket BYDGOSZCZ ul. Skarzyńskiego 2 9 Carrefour hipermarket BYDGOSZCZ GLINKI ul. Jana Pawła II Carrefour hipermarket BYTOM ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Carrefour hipermarket CHEŁM ul. Lwowska Carrefour hipermarket CHOJNICE ul. Bayeux 1 13 Carrefour hipermarket CHORZÓW Ul. Parkowa Carrefour hipermarket DĘBICA ul. Ks.Nosala 2 15 Carrefour hipermarket ELBLĄG ul. Dąbka Carrefour hipermarket GDAŃSK ul. Przywidzka 6 17 Carrefour hipermarket GDAŃSK GAL.BAŁTYCKA Al. Grunwaldzka Carrefour hipermarket GDAŃSK MORENA ul. Schuberta 102 A 19 Carrefour hipermarket GLIWICE ARENA ul Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 20 Carrefour hipermarket GLIWICE FORUM ul. Lipowa 1 21 Carrefour hipermarket GŁOGÓW ul. ks.j. Poniatowskiego Carrefour hipermarket GNIEZNO ul. Pałucka 2 23 Carrefour hipermarket GNIEZNO ul. Sobieskiego Carrefour hipermarket GRUDZIĄDZ ul. Konarskiego Carrefour hipermarket INOWROCŁAW ul. Wojska Polskiego Carrefour hipermarket JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. Podhalańska Carrefour hipermarket JAWORZNO ul. Grunwaldzka Carrefour hipermarket JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 2d 29 Carrefour hipermarket KALISZ ul. Poznańska Carrefour hipermarket KATOWICE Al. Roździeńskiego Carrefour hipermarket KĘDZIERZYN KOŹLE ul. Kozielska Carrefour hipermarket KŁODZKO ul. Noworudzka 2 33 Carrefour hipermarket KONIN ul. Paderewskiego 8 34 Carrefour hipermarket KRAKÓW ul. Witosa 7 35 Carrefour hipermarket KRAKÓW CZYŻYNY ul. M. Medweckiego 2 36 Carrefour hipermarket KRAKÓW GAL.KRAKOWSKA ul. Pawia 5 37 Carrefour hipermarket KRAKÓW PLAZA ul. Pokoju Carrefour hipermarket KRAKÓW ZAKOPIANKA ul. Zakopiańska Carrefour hipermarket KROSNO ul. Krakowska Carrefour hipermarket KUTNO ul. Oporowska 6A 41 Carrefour hipermarket KWIDZYN ul. 3 Maja Carrefour hipermarket LEGNICA ul Piłsudskiego Carrefour hipermarket LUBLIN ul. Witosa 6 44 Carrefour hipermarket ŁÓDŹ ul. Kolumny 6/36 45 Carrefour hipermarket ŁÓDŹ ul. Przybyszewskiego 176/178 7

8 46 Carrefour hipermarket ŁÓDŹ ul. Szparagowa 7 47 Carrefour hipermarket ŁÓDŹ ul. Bandurskiego Carrefour hipermarket MIŃSK MAZOWIECKI ul. Warszawska 61 Stojadła 49 Carrefour hipermarket MŁAWA ul. Targowa Carrefour hipermarket NOWY SĄCZ ul. Węgierska Carrefour hipermarket OLKUSZ ul. Rabsztyńska 2 52 Carrefour hipermarket OLSZTYN ul. Krasickiego 1B 53 Carrefour hipermarket OPOLE ZAWADA ul. Dębowa 1 54 Carrefour hipermarket OŚWIĘCIM ul. Powstańców Śląskich 1 55 Carrefour hipermarket PABIANICE ul. Popławska 4/20 56 Carrefour hipermarket PIŁA ul.14 lutego Carrefour hipermarket POZNAŃ ul. Górecka Carrefour hipermarket POZNAŃ PESTKA al. Solidarności Carrefour hipermarket PUŁAWY ul.gościńczyk 2 60 Carrefour hipermarket RADOMSKO ul. Piastowska Carrefour hipermarket RYBNIK ul. Gliwicka Carrefour hipermarket SIERADZ ul. Jana Pawła II 63a 63 Carrefour hipermarket SOCHACZEW ul. Warszawska Carrefour hipermarket SOSNOWIEC ul. Staszica 8 B 65 Carrefour hipermarket STAROGARD GDAŃSKI Al. Niepodległości 2a 66 Carrefour hipermarket SZCZECIN GRYF ul. Wiosenna Carrefour hipermarket SZCZECIN GUMIEŃCE ul. Mieszka I Carrefour hipermarket SZCZECIN TURZYN ul. Bohaterów Warszawy Carrefour hipermarket TARNOWSKIE GÓRY ul. Kościuszki 5 70 Carrefour hipermarket TCZEW ul. Braci Grimm 4 71 Carrefour hipermarket TOMASZÓW MAZOWIECKI ul Jana Pawła ll Carrefour hipermarket TORUŃ ul Olsztyńska 8 73 Carrefour hipermarket WARSZAWA ARKADIA Al. Jana Pawła II Carrefour hipermarket WARSZAWA BEMOWO Al. Powstańców Śląskich Carrefour hipermarket WARSZAWA GAL.MOKOTÓW ul. Wołoska Carrefour hipermarket WARSZAWA REDUTA Al. Jerozolimskie Carrefour hipermarket WARSZAWA TARGÓWEK ul. Głębocka Carrefour hipermarket WARSZAWA WILEŃSKA ul. Targowa Carrefour hipermarket WODZISŁAW ŚLĄSKI ul. Matuszczyka 2 80 Carrefour hipermarket WROCŁAW BOREK ul. Gen. Hallera Carrefour hipermarket WROCŁAW FUTURA ul. Graniczna 2a 82 Carrefour hipermarket ZAMOŚĆ ul. Lwowska Carrefour hipermarket ZGORZELEC ul. Jeleniogórska Carrefour hipermarket ZIELONA GÓRA ul. Dąbrówki 5 8

9 Załącznik nr 2 do regulaminu Oświadczenie Laureata OŚWIADCZENIE LAUREATA Uczestnika Konkursu Gillette Podaruj sobie komfort golenia! Dane osobowe Uczestnika Konkursu Gillette Podaruj sobie komfort golenia! 1) Imię i nazwisko: 2) Rok urodzenia: 3) Adres zamieszkania (na terytorium Polski): a) Ulica: b) Numer domu/mieszkania: c) Kod pocztowy: - _ d) Miejscowość: 4) Nr telefonu komórkowego, z którego przesłane było zgłoszenie do Konkursu: _ Oświadczam, że regulamin Konkursu Gillette Podaruj sobie komfort golenia! jest mi znany oraz spełniam warunki przewidziane w 1 pkt. 3 oraz pkt. 8 tego Regulaminu. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że powyższe dane osobowe będą przetwarzanie przez Happen House Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brukselskiej 20, Warszawa wyłącznie w celu obsługi Konkursu Gillette Podaruj sobie komfort golenia! oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania. Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec Happen House Sp. z o.o. z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Miejscowość: Data: Czytelny, własnoręczny podpis: 9

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent tej zimy!

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent tej zimy! Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent tej zimy! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj prezent tej zimy! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent na Święta!

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent na Święta! Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent na Święta! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj prezent na Święta! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Sprzątnij super nagrody!

Regulamin konkursu pod nazwą Sprzątnij super nagrody! Regulamin konkursu pod nazwą Sprzątnij super nagrody! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Sprzątnij super nagrody! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd Hebe

Regulamin konkursu pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd Hebe Regulamin konkursu pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd Hebe 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd - Hebe (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki!

Regulamin konkursu pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki! Regulamin konkursu pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie!

Regulamin konkursu pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie! Regulamin konkursu pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę!

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę! Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą

Regulamin konkursu pod nazwą Regulamin konkursu pod nazwą 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Auto salon VICTORIA VYNN (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Organizator Vynn Group Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Na dobry początek roku

Regulamin konkursu pod nazwą Na dobry początek roku Regulamin konkursu pod nazwą Na dobry początek roku 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Na dobry początek roku (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny!

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny! Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs dla aktywnych

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs dla aktywnych Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs dla aktywnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs dla aktywnych (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Złota jesień złote nagrody

Regulamin konkursu pod nazwą Złota jesień złote nagrody Regulamin konkursu pod nazwą Złota jesień złote nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Złota jesień złote nagrody (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest YC Sp. z o. o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin )

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) 1. Definicje: Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Bon Carrefour

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu El Sol

Regulamin Konkursu El Sol Regulamin Konkursu El Sol 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs El Sol (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Świętujemy 150 urodziny Nestlé dalej zwana Promocją jest ZEG Sp. z o.o., z zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca!

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca! Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca! (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Vanish (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% 1 Postanowienia wstępne Organizatorami promocji Kredyt Ratalny 30 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Garnier w Carrefour

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Garnier w Carrefour Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Garnier w Carrefour 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Garnier w Carrefour (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Wesoły początek szkoły jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świątecznego Konkursu Oral-B dla gabinetów stomatologicznych 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Świątecznego Konkursu Oral-B dla gabinetów stomatologicznych 1 Postanowienia ogólne Regulamin Świątecznego Konkursu Oral-B dla gabinetów stomatologicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Świąteczny Konkurs Oral-B dla gabinetów stomatologicznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Zdrowe przechowywanie

Zdrowe przechowywanie I. Definicje REGULAMIN AKCJI Zdrowe przechowywanie Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Zdrowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą I ja zostanę naukowcem

Regulamin konkursu pod nazwą I ja zostanę naukowcem Regulamin konkursu pod nazwą I ja zostanę naukowcem 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą I ja zostanę naukowcem (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Garnier w Intermarche

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Garnier w Intermarche Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Garnier w Intermarche 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Garnier w Intermarche (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Sprytna Pani Domu (zwany dalej Konkursem ).

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Sprytna Pani Domu (zwany dalej Konkursem ). Regulamin konkursu pod nazwą Sprytna Pani Domu 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Sprytna Pani Domu (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Branders Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kupuj i wygrywaj!

Regulamin konkursu pod nazwą Kupuj i wygrywaj! Regulamin konkursu pod nazwą Kupuj i wygrywaj! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj i wygrywaj (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR Regulamin konkursu pod nazwą MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Masz swoje powody Promocja w CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU Podkreśl swój styl przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie 08.03-20.03.2017 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 30 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex  Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ).

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: #campusrecruitmentpwr 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą Promocja kawy ziarniste w Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką"

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Spełniaj marzenia z Milką REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką" 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Spełniaj marzenia z Milką" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę

Regulamin konkursu pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę Regulamin konkursu pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę. (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja. Postanowienia ogólne

Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Zagranie o granie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Zagranie o granie (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Swiift

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Dni koloryzacji L Oreal

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Dni koloryzacji L Oreal Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Dni koloryzacji L Oreal 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Dni koloryzacji L Oreal (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic!

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Poczuj letnią świeżość z Cleanic! (zwanym dalej Konkursem ) jest Agnieszka Lancmańska Wnuk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. Fotto Lotto (zwanego dalej "KONKURS"). 2. Organizatorem Konkursu (na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ

Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Przeżyj każdą chwilę w pełni słońca. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Przeżyj każdą chwilę w pełni słońca. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Przeżyj każdą chwilę w pełni słońca I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Organizatorem konkursu pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Ekspresowe nagradzanie REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Ekspresowe nagradzanie " ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Impresariat

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Cece MED Polki mówią stop wypadaniu włosów

Regulamin konkursu Cece MED Polki mówią stop wypadaniu włosów Regulamin konkursu Cece MED Polki mówią stop wypadaniu włosów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Beliso Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Kosmatki 16, 03982 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WSPAniałe chwile z Syrena zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy Nazwa Konkursu Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Tajemnica Fairy (dalej: "Konkurs"). Organizator Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WSPAniałe chwile z Syrena zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo