UMOWA LICENCYJNA. zawarta w Warszawie pomiędzy: Al. Jerozolimskie 109/ Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA. zawarta w Warszawie pomiędzy: Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA zawarta w Warszawie pomiędzy: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/ Warszawa -zwaną dalej BOC -, -reprezentowaną przez Michała Kossowskiego Prezesa Zarządu a Nazwa organizacji przy ul., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień wynosi złote, zwanym dalej LICENCJOBIORCĄ, reprezentowanym przez -reprezentowanym przez- BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Zarząd: Michał Kossowski Dr. Stefan Junginger Al. Jerozolimskie 109 lok. 26 PL Warszawa Tel.: Fax: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS NIP: REGON: Kapitał zakładowy: PLN Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta: Swift: RCBWPLPW 1/10

2 Preambuła 1. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. oświadcza, że: BOC Asset Management GmbH (Wiedeń) jest twórcą i jedynym prawnym właścicielem oprogramowania komputerowego PROfit (zwanego dalej Programem Komputerowym), które wraz z metodą PROfit autorstwa TÜV Informatik und Consulting Services GmbH (Grupa TÜV SÜD) służy do optymalizacji systemu zarządzania w firmach produkcyjnych i usługowych, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do licencjonowania wymienionego oprogramowania i świadczenia usług dodatkowych z nim związanych. Definicje Oprogramowanie PROfit - program służący do optymalizacji systemu zarządzania oraz wspierający zarządzanie jakością. Złożony jest on z kompletnego pakietu programów i przynależnej do nich dokumentacji. Termin oprogramowanie używany w poniższej umowie obejmuje swym zakresem oprogramowanie PROfit, wszystkie jego uaktualnienia i zmodyfikowane wersje wraz z dołączoną pełną dokumentacją (instrukcje technicznej obsługi oprogramowania, itp.) oraz wszystkie kopie oprogramowania i dokumentacji. 1. Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie przez BOC licencji na korzystanie z oprogramowania PROfit. 2. Warunki dostarczenia oprogramowania do LICENCJOBIORCY 2.1 BOC dostarczy kopie oprogramowania na nośniku, związaną z nimi dokumentację i pliki pomocy. Jeśli strony umowy nie ustalą inaczej, dostarczona zostanie najnowsza wersja oprogramowania PROfit. 2.2 W przypadku nieumyślnego skasowania przez LICENCJOBIORCĘ części lub całości informacji zapisanych na dostarczonej płycie CD-ROM lub innym nośniku informacji, BOC dostarczy kolejną kopię usuniętego oprogramowania PROfit, obciążając LICENCJOBIORCĘ tylko kosztami dostarczenia/ transportu. 2.3 Umowa Licencyjna nie obejmuje uczestnictwa BOC w ocenie działania oprogramowania, procesu jego kastomizacji lub zmian w interfejsie użytkownika. Powyższe usługi mogą być świadczone przez BOC dodatkowo, w oparciu o aktualne ich ceny i warunki realizacji. 2/10

3 3. Termin dostarczenia oprogramowania BOC dostarczy oprogramowanie, instrukcję obsługi i pliki pomocy do LICENCJOBIORCY w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez BOC Umowy Licencyjnej podpisanej przez obie strony. 4. Środowisko pracy systemu i ochrona danych 4.1 LICENCJOBIORCA zapoznał się z wymaganiami odnośnie sprzętu i oprogramowania dla oprogramowania PROfit. 4.2 LICENCJOBIORCA jest odpowiedzialny za wybór i późniejsze korzystanie ze sprzętu i oprogramowania, które nie jest kompatybilne z oprogramowaniem PROfit. 4.3 LICENCJOBIORCA jest odpowiedzialny za regularne, staranne i poprawne tworzenie kopii zapasowych swoich danych na wypadek utraty jakiejkolwiek ich części. 5. Szkolenia Wszelkie dodatkowe szkolenia z zakresu oprogramowania PROfit, warunki i koszty ich przeprowadzenia będą sprecyzowane w aktualnym na dany moment cenniku lub w oparcie o inną ofertą złożoną LICENCJOBIORCY przez BOC. 6. Warunki gwarancji 6.1 Zakres gwarancji BOC gwarantuje zgodność dostarczonego oprogramowania PROfit z jego specyfikacją zawartą w przedłożonej LICENCJOBIORCY dokumentacji, pod warunkiem, że oprogramowanie PROfit będzie właściwie przez niego użytkowane. Ponadto, BOC zobowiązuje się, że załączone pliki pomocy umożliwią LICENCJOBIORCY właściwe korzystanie z narzędzi i funkcji oprogramowania PROfit ujętych w specyfikacji. 6.2 BOC nie gwarantuje, że oprogramowanie PROfit nie posiada błędów. Jeżeli jednak w okresie gwarancji wskazanym w punkcje 6.4 LICENCJOBIORCA przedłoży BOC kopię oprogramowania PROfit, która zawiera błędy lub nieprawidłowości uniemożliwiające poprawne korzystanie z oprogramowania PROfit, BOC usunie błędy lub nieprawidłowości, albo (na życzenie LICENCJOBIORCY) bezpłatnie wymieni wadliwą kopię, pod warunkiem, że: i. oprogramowanie PROfit było używane przez cały czas właściwie i zgodnie z instrukcją obsługi oraz 3/10

4 ii. iii. żadna zmiana, modyfikacja czy rozbudowa oprogramowania PROfit nie miały miejsca bez wcześniejszej pisemnej zgody BOC oraz domniemany błąd lub nieprawidłowość zostały zgłoszone BOC niezwłocznie podczas okresu gwarancji. 6.3 Gwarancja wyklucza możliwość wprowadzania do oprogramowania PROfit jakichkolwiek nieuprawnionych zmian przez użytkowników. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do oprogramowania PROfit bez uprzedniej zgody BOC, gwarancja na uszkodzone części oprogramowania PROfit traci ważność, chyba że LICENCJOBIORCA udowodni, iż powstałe w oprogramowaniu PROfit wady nie zostały spowodowane samowolnie wprowadzonymi zmianami. 6.4 Okres gwarancji Gwarancja obowiązuje przez okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy Licencyjnej. 6.5 Powiadomienie o awarii oprogramowania PROfit W przypadku stwierdzenia błędów występujących w oprogramowaniu PROfit podczas trwania okresu gwarancyjnego, LICENCJOBIORCA powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie BOC, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Usuwanie zaistniałych awarii BOC gwarantuje usunięcie zaistniałych awarii na koszt własny w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Usunięcie awarii nastąpi albo poprzez dostarczenie nowej, aktualnej wersji oprogramowania PROfit, albo w drodze innych ustalonych z LICENCJOBIORCĄ rozwiązań czasowych, mających na celu ostateczne, trwałe usunięcie awarii. LICENCJOBIORCA ma prawo wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym jeśli BOC nie usunie powstałych w oprogramowaniu błędów w okresie maksimum 30 dni za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6.7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, BOC zobowiązany jest do zwrotu LICENCJOBIORCY uiszczonej przez LICENCJOBIORCĘ opłaty. Jednakże pkt 6.6 ma zastosowanie tylko wtedy gdy powstała w oprogramowaniu wada jest ważna z punktu widzenia LICENCJOBIORCY tzn. odgrywa zasadniczą rolę w procesie efektywnego, niezakłóconego korzystania z oprogramowania PROfit. 6.7 Wydłużenie terminu usunięcia zaistniałych awarii Jeżeli rozwiązanie usuwające awarię zostanie uznane przez LICENCJOBIORCĘ jako niedostateczne, zobowiązany on jest powiadomić o tym fakcie BOC w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Od momentu powiadomienia 30-dniowy termin usunięcia awarii liczony jest od początku. W przypadku gdy LICENCJOBIORCA po raz trzeci uzna rozwiązanie usuwające daną awarię jako niedostateczne, ma on prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia pkt zdanie czwarte stosuje się odpowiednio. 6.8 Lokalizacja przeprowadzania napraw 4/10

5 Programy lub ich części składowe, które wywołały błędy w oprogramowaniu będą naprawiane w siedzibie firmy BOC Austria, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 6.9 Prawa stron trzecich BOC oświadcza, że posiada prawa do licencjonowania oraz świadczenia usług serwisowych oprogramowania PROfit oraz, że oprogramowanie to jest oryginalne i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości. W przypadku gdy LICENCJOBIORCA zostanie poinformowany przez stronę trzecią o naruszeniu jej domniemanych praw autorskich do powyższego oprogramowania, powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie BOC. BOC zapewni ochronę i doprowadzi do ugody w przypadku wszelkich pozwów wniesionych przeciwko LICENCJOBIORCY przez stronę trzecią (nie będącą podmiotem stowarzyszonym LICENCJOBIORCY) na podstawie wniosku, że oprogramowanie PROfit narusza jakiekolwiek prawa autorskie. BOC pokryje wszelkie koszty i odszkodowania ostatecznie zasądzone od LICENCJOBIORCY w takim postępowaniu, które są wyraźnie przypisane do takich roszczeń, lub kwoty należne od LICENCJOBIORCY w ramach ugody zawartej wskutek takiego postępowania. Powyższe zobowiązanie jest uwarunkowane tym, że LICENCJOBIORCA zapewnieni BOC kontrolę nad obroną w takim postępowaniu i wszelkimi odnośnymi negocjacjami dotyczącymi ugody oraz, że LICENCJOBIORCA podejmie współpracę i - na żądanie i na koszt BOC - zapewni pomoc w takiej obronie Adaptacja oprogramowania PROfit do zewnętrznych modyfikacji norm i standardów, zmieniających się warunków pracy lub otoczenia prawnego czy biznesowego nie jest objęta warunkami gwarancji. Gwarancja nie obejmuje również udoskonaleń oprogramowania PROfit w zakresie szybkości jego działania, jego interfejsu lub innych parametrów związanych z prędkością przetwarzania danych. Powyższe usługi mogą być świadczone przez BOC na podstawie oddzielnej Umowy serwisowej. 7. Udzielenie licencji, zakres uprawnień wynikających z licencji 7.1 LICENCJOBIORCA uznaje i w pełni akceptuje wyłączne prawo firmy BOC do rozpowszechniania oprogramowania PROfit włącznie z całą jego dokumentacją i zasobem informacji dostarczonym zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej. Wszelkie przyszłe, wprowadzane do oprogramowania udoskonalenia lub jego rozbudowa nie mogą naruszać powyższego prawa. 7.2 Zakres użytkowania oprogramowania PROfit Umowa Licencyjna, dająca LICENCJOBIORCY prawo do korzystania z pakietu oprogramowania PROfit, obejmuje: PROfit 4.0, polska wersja językowa System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista Liczba stacji roboczych: 1 5/10

6 7.3 W chwili otrzymania całego należnego wynagrodzenia określonego w pkt 8, BOC udziela LICENCJOBIORCY nieograniczonej w czasie, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania PROfit, w zakresie użytkowania wskazanym w pkt 7.2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: a) korzystanie na użytek własny LICENCJOBIORCY. Udostępnianie oprogramowania PROfit stronom trzecim jest niedozwolone. Do stron trzecich nie zaliczają się pracownicy LICENCJOBIORCY oraz firmy BOC używający oprogramowania PROfit na terenie siedziby LICENCJOBIORCY. Są oni jednak też objęci warunkami Umowy Licencyjnej; b) integracja z innymi systemami informatycznymi LICENCJOBIORCY; c) konfiguracja zgodnie z potrzebami LICENCJOBIORCY; d) kopiowanie oprogramowania tylko dla celów bezpieczeństwa oraz archiwalnych. Wyjątkiem jest dokumentacja, której kopie mogą być tworzone na potrzeby LICENCJOBIORCY. Wszelkie notatki i informacje dotyczące praw autorskich na oprogramowaniu nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, zastępowane innymi lub usuwane; e) wykonanie i posiadanie dodatkowej instalacji oprogramowania PROfit w pomieszczeniu awaryjnym, gdzie tego typu kopie bezpieczeństwa są tworzone; 7.4. Poprzez korzystanie z oprogramowania PROfit rozumie się każde skopiowania lub instalację całości lub części oprogramowania PROfit na określonym komputerze (serwer, komputer stacjonarny, laptop) w celu wykorzystania danych lub instrukcji oprogramowania PROfit, a także w celu uruchomienia i pracy z oprogramowaniem PROfit oraz wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie Aby korzystać z oprogramowania PROfit na innym niż określonym komputerze, wymagana jest osobna licencja. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy określony komputer przestał funkcjonować prawidłowo. BOC ma prawo żądać od LICENCJOBIORCY informacji nt numeru seryjnego oraz lokalizacji określonego komputera LICENCJOBIORCY nie wolno dokonywać częściowej lub pełnej translacji języka oprogramowania PROfit na jego kod źródłowy, jego odtwarzania lub dekompilacji. Oprogramowanie PROfit nie może być przez LICENCJOBIORCĘ lub stronę trzecią modyfikowane, rozszerzane, kopiowane, wynajmowane, wydzierżawiane, licencjonowane, wypożyczane na zasadach udzielania licencji na wybrane podzespoły oprogramowania PROfit lub w jakikolwiek inny sposób sprzedawane w całości lub części. Zabrania się również LICENCJOBIORCY dokonywania powyższych czynności na modyfikacjach, kopiach lub innych wersjach rozszerzonych oprogramowania PROfit. 8. Warunki płatności 8.1 Za udzielenie licencji na oprogramowanie PROfit, LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do poniesienia jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości PLN netto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) 6/10

7 8.2 Wszystkie płatności i należności wymienione w Umowie Licencyjnej będą rozszerzone o wartość należnego z ich tytułu podatku VAT, który będzie płacony przez LICENCJOBIORCĘ Termin zapłaty za dostarczone faktury ustala się na 14 dni od daty ich otrzymania. 8.4 Zatrzymanie mienia BOC pozostanie prawnym właścicielem licencji na oprogramowanie PROfit tak długo, jak długo LICENCJOBIORCA nie uiści całego wynagrodzenia określonego w punkcie W przypadku opóźnień w płatnościach BOC ma prawo do naliczenia LICENCJOBIORCY odsetek ustawowych od zaległych należności. 9. Odpowiedzialność za szkody i ich rekompensata 9.1 Ograniczenie odpowiedzialności prawnej BOC nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z Umową Licencyjną, oprogramowaniem PROfit, jego użytkowaniem lub innymi czynnościami poza tymi, których wyłączenie z zakresu odpowiedzialności byłoby na mocy Umowy Licencyjnej bezprawne. BOC jednoznacznie wyklucza z zakresu ponoszonej przez siebie odpowiedzialności wszelkie szkody lub straty materialne jak również wszelkie straty w zyskach, dochodach, spodziewanych oszczędnościach, czy też z tytułu uszczerbku na dobrym imieniu klienta, a powstałe u LICENCJOBIORCY z tytułu zainstalowanego oprogramowania PROfit, jego użytkowania oraz niezbędnego do tego celu innego zainstalowanego przez BOC sprzętu. 9.2 Klauzula siły wyższej Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienia w świadczeniu usług wynikających z powyższej umowy, jeśli braki te lub opóźnienia wywołane zostały poprzez strajk, zamieszki, pożar, powódź, klęski naturalne lub inne tego rodzaju powody, na które strony nie miały wpływu, pod warunkiem, że zainteresowana strona niezwłocznie poinformowała o zaistniałym fakcie pisemnie drugą ze stron oraz, że strona ta wywiąże się ze swoich zobowiązań w możliwie najszybszym dla siebie terminie w przyszłości. Druga ze stron umowy ma prawo odstąpić od warunków Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistniała sytuacja będzie trwała dłużej niż 30 dni. 10. Poufność 10.1 Wszystkie informacje, specyfikacje, dokumentacje i udzielona w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości LICENCJOBIORCY enumeracja 7/10

8 oprogramowania PROfit jest własnością BOC i jest poufna. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się wykorzystywać oprogramowanie PROfit oraz wszelkie materiały otrzymane wraz z oprogramowaniem PROfit, w tym dokumentację użytkownika, w tajemnicy przed osobami trzecimi (informując ich o tej zasadzie, bezpośrednio lub pośrednio, jednakże bez obowiązku pisemnego zawiadamiania o tym BOC) i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie wskazanym w Umowie Licencyjnej LICENCJOBIORCA nie ma prawa budować nowego oprogramowania lub tworzyć we własnym zakresie wersji rozbudowanych w oparciu o poufne informacje dostarczone mu przez BOC Warunki Umowy Licencyjnej są poufne i żadna ze stron nie ma prawa ich ujawniać stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron Umowy Licencyjnej. Jednakże zgoda taka nie może być bezpodstawnie wstrzymana lub opóźniana LICENCJOBIORCA wyraża zgodę na określanie go przez BOC jako klienta, który może udzielić mu referencji i na umieszczenie go na liście wszystkich tego typu klientów Poza sytuacją określoną w punkcie 10.1 Umowy Licencyjnej, wszelkie informacje udzielane sobie wzajemnie przez strony umowy mogą być przez nie ujawniane upoważnionym do ich otrzymywania organom administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości, jeśli zostały one zobowiązane do tego prawomocną decyzją lub orzeczeniem uprawnionego organu. Jednakże w pozostałych sytuacjach strony muszą podjąć wszelkie możliwe kroki mające na celu utrzymanie przez nich w tajemnicy wszystkich podlegających klauzuli poufności informacji, informacji udzielonych im przez drugą stronę bezpośrednio, lub o których dowiedzieli się w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej. Udzielanie takich informacji stronom trzecim jest zabronione. Pracownicy każdej ze stron umowy mają do poufnych informacji dostęp tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez nich ich obowiązków Dla celów Umowy Licencyjnej określenie informacje poufne obejmuje swym zasięgiem wszystkie informacje i dane przekazane w formie ustnej lub wizualnej, informacje i dane w formie pisemnej lub na nośniku informacji, a także w każdej innej postaci, które zostały ujawnione drugiej stronie lub od strony trzeciej udzielającej informacji w imieniu jednej ze stron umowy uzyskane, a dotyczące jej działalności, planów, zamiarów, działalności usługowej, know-how, tajemnicy handlowej, oprogramowania, możliwości rynkowych, rozpraw sądowych z innymi licencjobiorcami, czy z zakresu prowadzonej przez nią działalności biznesowej. 11. Patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i intelektualne LICENCJOBIORCA uznaje wyłączne prawo BOC do wszystkich znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich, patentów, i innych intelektualnych praw własności pojawiających się podczas pracy 8/10

9 z oprogramowaniem PROfit, w powiązaniu z nim lub wbudowanych w oprogramowanie PROfit. Nie ma on również prawa ani w trakcie trwania Umowy Licencyjnej, ani po jej wygaśnięciu w żaden sposób poddawać w wątpliwość lub też kwestionować powyższych praw własności BOC. 12. Wypowiedzenie umowy 12.1 Obie strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy jedna ze stron nie wywiązuje się należycie z warunków Umowy Licencyjnej, nie przestrzega określonych w Umowie Licencyjnej warunków płatności lub została przejęta przez inną firmę BOC jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa LICENCJOBIORCY do odszkodowania, w przypadku stwierdzenia, że LICENCJOBIORCA przekazuje prawa do użytkowania oprogramowania PROfit stronom trzecim bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody na to ze strony BOC W przypadku wypowiedzenia Umowy Licencyjnej przez którąkolwiek ze stron lub jej wygaśnięcia, LICENCJOBIORCA zobowiązany jest w ciągu kolejnych 14 dni zwrócić BOC wszystkie kopie oprogramowania PROfit i dostarczonej dokumentacji, zaprzestać korzystania z oprogramowania PROfit oraz zniszczyć lub usunąć wszystkie posiadane kopie oprogramowania PROfit lub dokumentacji, a także pisemnie poinformować BOC o dokonaniu powyższych czynności Obowiązki wynikające z Umowy Licencyjnej, w szczególności te określone w punkcie 10, nie tracą swej mocy ważności nawet po wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej. 13. Warunki ogólne 13.1 Obowiązywanie umowy Umowa Licencyjna wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez reprezentantów stron Zmiany umowy Wszelkie zmiany Umowy Licencyjnej wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy Przekazanie przez jedną ze stron Umowy Licencyjnej, a także wynikających z umowy praw i obowiązków na osobę trzecią musi być zatwierdzone w formie pisemnej przez drugą ze stron umowy Zasady interpretacji Jeśli jakikolwiek warunek Umowy Licencyjnej zostanie uznany za nieważny lub stanie się nieważny, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części Umowy Licencyjnej. Jeśli sytuacja taka wystąpi, strony zastąpią 9/10

10 nieważny warunek umowy warunkiem najbliższym mu w swym znaczeniu, ale zgodnym z obowiązującym prawem i ważnym w swej mocy Zrzeczenie Wszelkie wady lub zaniedbania BOC w realizacji warunków Umowy Licencyjnej nie mogą być traktowane jako zrzeczenie się BOC jego praw przysługujących mu z tytułu Umowy Licencyjnej. Nie może to również podważać ani wpływać na ważność części lub całości niniejsze Umowy Licencyjnej lub praw BOC do wykonywania określonych w Umowie Licencyjnej czynności. 14. Prawo właściwe dla umowy i właściwość sądu 14.1 Prawem właściwym dla Umowy Licencyjnej jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa Licencyjna powinna być interpretowana Strony będą dążyły do rozwiązywania sporów wynikających z Umowy Licencyjnej w sposób polubowny. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany przez strony polubownie w terminie 30 dni od wezwania jedną ze stron przez drugą stronę do polubownego rozwiązania sporu, spór będzie rozstrzygać właściwy Sąd powszechny. Data. Data.. podpis i pieczątka LICENCJOBIORCY LICENCJOBIORCA. podpis i pieczątka BOC Michał Kossowski BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o. 10/10

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR UMOWA LICENCYJNA - WZÓR zawarta w dniu...w(e)... pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 reprezentowaną przez: - (osoba uprawniona w ramach danej jednostki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I UDZIELENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE zawarta w dniu, w, pomiędzy spółką, z siedzibą w, ul.,, zarejestrowaną w pod numerem KRS, NIP:, reprezentowaną przez, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA 1 FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA Nazwa Firmy Nip E-mail do właściciela Numer telefonu do właściciela Ulica (dot.firmy) Nr domu (dot.firmy) Nr mieszkania (dot.firmy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

- - PROJEKT - - UMOWA LICENCYJNA nr..

- - PROJEKT - - UMOWA LICENCYJNA nr.. - - PROJEKT - - UMOWA LICENCYJNA nr.. zawarta w dniu... 2016 r. w pomiędzy:, z siedzibą:... NIP:., REGON: reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Licencjobiorcą a Euro Innowacje sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Bobby Burger Sp. z o. o.

Bobby Burger Sp. z o. o. LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Bobby Burger Sp. z o. o. ( Bobby Burger ) - a - ( Kandydat ) LIST INTENCYJNY Niniejsze porozumienie ( List Intencyjny ) zostało zawarte w dniu... 201... roku pomiędzy: Bobby Burger

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są:.. z siedzibą w., (kod pocztowy:.), przy ul.., posługującym się nr NIP.., nr REGON:.., PESEL/KRS.., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zawarte w Warszawie, w dniu. pomiędzy: PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1 LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Blue Tax Group S.A. a 1 LIST INTENCYJNY zawarty w dniu... 200... roku pomiędzy: Blue Tax Group S.A. z siedzibą w Wrocławiu, kod 50-122, przy ul. Szewskiej 8 (adres do doręczeń:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE PROSZĘ WYSŁAĆ NA FAX 081 444 20 18

ZAMÓWIENIE PROSZĘ WYSŁAĆ NA FAX 081 444 20 18 Wykonawca: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. ul. Do Dysa 9 20-149 Lublin tel. (+48) 81 444 20 15 NIP: PL 712-10-76-075 REGON: 430585884 Zamawiający: NIP:. REGON:. ZAMÓWIENIE z dnia Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo