UMOWA LICENCYJNA. zawarta w Warszawie pomiędzy: Al. Jerozolimskie 109/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA. zawarta w Warszawie pomiędzy: Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA zawarta w Warszawie pomiędzy: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/ Warszawa -zwaną dalej BOC -, -reprezentowaną przez Michała Kossowskiego Prezesa Zarządu a Nazwa organizacji przy ul., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień wynosi złote, zwanym dalej LICENCJOBIORCĄ, reprezentowanym przez -reprezentowanym przez- BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Zarząd: Michał Kossowski Dr. Stefan Junginger Al. Jerozolimskie 109 lok. 26 PL Warszawa Tel.: Fax: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS NIP: REGON: Kapitał zakładowy: PLN Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta: Swift: RCBWPLPW 1/10

2 Preambuła 1. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. oświadcza, że: BOC Asset Management GmbH (Wiedeń) jest twórcą i jedynym prawnym właścicielem oprogramowania komputerowego PROfit (zwanego dalej Programem Komputerowym), które wraz z metodą PROfit autorstwa TÜV Informatik und Consulting Services GmbH (Grupa TÜV SÜD) służy do optymalizacji systemu zarządzania w firmach produkcyjnych i usługowych, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. jest w pełni uprawniona do licencjonowania wymienionego oprogramowania i świadczenia usług dodatkowych z nim związanych. Definicje Oprogramowanie PROfit - program służący do optymalizacji systemu zarządzania oraz wspierający zarządzanie jakością. Złożony jest on z kompletnego pakietu programów i przynależnej do nich dokumentacji. Termin oprogramowanie używany w poniższej umowie obejmuje swym zakresem oprogramowanie PROfit, wszystkie jego uaktualnienia i zmodyfikowane wersje wraz z dołączoną pełną dokumentacją (instrukcje technicznej obsługi oprogramowania, itp.) oraz wszystkie kopie oprogramowania i dokumentacji. 1. Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie przez BOC licencji na korzystanie z oprogramowania PROfit. 2. Warunki dostarczenia oprogramowania do LICENCJOBIORCY 2.1 BOC dostarczy kopie oprogramowania na nośniku, związaną z nimi dokumentację i pliki pomocy. Jeśli strony umowy nie ustalą inaczej, dostarczona zostanie najnowsza wersja oprogramowania PROfit. 2.2 W przypadku nieumyślnego skasowania przez LICENCJOBIORCĘ części lub całości informacji zapisanych na dostarczonej płycie CD-ROM lub innym nośniku informacji, BOC dostarczy kolejną kopię usuniętego oprogramowania PROfit, obciążając LICENCJOBIORCĘ tylko kosztami dostarczenia/ transportu. 2.3 Umowa Licencyjna nie obejmuje uczestnictwa BOC w ocenie działania oprogramowania, procesu jego kastomizacji lub zmian w interfejsie użytkownika. Powyższe usługi mogą być świadczone przez BOC dodatkowo, w oparciu o aktualne ich ceny i warunki realizacji. 2/10

3 3. Termin dostarczenia oprogramowania BOC dostarczy oprogramowanie, instrukcję obsługi i pliki pomocy do LICENCJOBIORCY w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez BOC Umowy Licencyjnej podpisanej przez obie strony. 4. Środowisko pracy systemu i ochrona danych 4.1 LICENCJOBIORCA zapoznał się z wymaganiami odnośnie sprzętu i oprogramowania dla oprogramowania PROfit. 4.2 LICENCJOBIORCA jest odpowiedzialny za wybór i późniejsze korzystanie ze sprzętu i oprogramowania, które nie jest kompatybilne z oprogramowaniem PROfit. 4.3 LICENCJOBIORCA jest odpowiedzialny za regularne, staranne i poprawne tworzenie kopii zapasowych swoich danych na wypadek utraty jakiejkolwiek ich części. 5. Szkolenia Wszelkie dodatkowe szkolenia z zakresu oprogramowania PROfit, warunki i koszty ich przeprowadzenia będą sprecyzowane w aktualnym na dany moment cenniku lub w oparcie o inną ofertą złożoną LICENCJOBIORCY przez BOC. 6. Warunki gwarancji 6.1 Zakres gwarancji BOC gwarantuje zgodność dostarczonego oprogramowania PROfit z jego specyfikacją zawartą w przedłożonej LICENCJOBIORCY dokumentacji, pod warunkiem, że oprogramowanie PROfit będzie właściwie przez niego użytkowane. Ponadto, BOC zobowiązuje się, że załączone pliki pomocy umożliwią LICENCJOBIORCY właściwe korzystanie z narzędzi i funkcji oprogramowania PROfit ujętych w specyfikacji. 6.2 BOC nie gwarantuje, że oprogramowanie PROfit nie posiada błędów. Jeżeli jednak w okresie gwarancji wskazanym w punkcje 6.4 LICENCJOBIORCA przedłoży BOC kopię oprogramowania PROfit, która zawiera błędy lub nieprawidłowości uniemożliwiające poprawne korzystanie z oprogramowania PROfit, BOC usunie błędy lub nieprawidłowości, albo (na życzenie LICENCJOBIORCY) bezpłatnie wymieni wadliwą kopię, pod warunkiem, że: i. oprogramowanie PROfit było używane przez cały czas właściwie i zgodnie z instrukcją obsługi oraz 3/10

4 ii. iii. żadna zmiana, modyfikacja czy rozbudowa oprogramowania PROfit nie miały miejsca bez wcześniejszej pisemnej zgody BOC oraz domniemany błąd lub nieprawidłowość zostały zgłoszone BOC niezwłocznie podczas okresu gwarancji. 6.3 Gwarancja wyklucza możliwość wprowadzania do oprogramowania PROfit jakichkolwiek nieuprawnionych zmian przez użytkowników. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do oprogramowania PROfit bez uprzedniej zgody BOC, gwarancja na uszkodzone części oprogramowania PROfit traci ważność, chyba że LICENCJOBIORCA udowodni, iż powstałe w oprogramowaniu PROfit wady nie zostały spowodowane samowolnie wprowadzonymi zmianami. 6.4 Okres gwarancji Gwarancja obowiązuje przez okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy Licencyjnej. 6.5 Powiadomienie o awarii oprogramowania PROfit W przypadku stwierdzenia błędów występujących w oprogramowaniu PROfit podczas trwania okresu gwarancyjnego, LICENCJOBIORCA powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie BOC, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Usuwanie zaistniałych awarii BOC gwarantuje usunięcie zaistniałych awarii na koszt własny w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Usunięcie awarii nastąpi albo poprzez dostarczenie nowej, aktualnej wersji oprogramowania PROfit, albo w drodze innych ustalonych z LICENCJOBIORCĄ rozwiązań czasowych, mających na celu ostateczne, trwałe usunięcie awarii. LICENCJOBIORCA ma prawo wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym jeśli BOC nie usunie powstałych w oprogramowaniu błędów w okresie maksimum 30 dni za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6.7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, BOC zobowiązany jest do zwrotu LICENCJOBIORCY uiszczonej przez LICENCJOBIORCĘ opłaty. Jednakże pkt 6.6 ma zastosowanie tylko wtedy gdy powstała w oprogramowaniu wada jest ważna z punktu widzenia LICENCJOBIORCY tzn. odgrywa zasadniczą rolę w procesie efektywnego, niezakłóconego korzystania z oprogramowania PROfit. 6.7 Wydłużenie terminu usunięcia zaistniałych awarii Jeżeli rozwiązanie usuwające awarię zostanie uznane przez LICENCJOBIORCĘ jako niedostateczne, zobowiązany on jest powiadomić o tym fakcie BOC w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Od momentu powiadomienia 30-dniowy termin usunięcia awarii liczony jest od początku. W przypadku gdy LICENCJOBIORCA po raz trzeci uzna rozwiązanie usuwające daną awarię jako niedostateczne, ma on prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia pkt zdanie czwarte stosuje się odpowiednio. 6.8 Lokalizacja przeprowadzania napraw 4/10

5 Programy lub ich części składowe, które wywołały błędy w oprogramowaniu będą naprawiane w siedzibie firmy BOC Austria, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 6.9 Prawa stron trzecich BOC oświadcza, że posiada prawa do licencjonowania oraz świadczenia usług serwisowych oprogramowania PROfit oraz, że oprogramowanie to jest oryginalne i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości. W przypadku gdy LICENCJOBIORCA zostanie poinformowany przez stronę trzecią o naruszeniu jej domniemanych praw autorskich do powyższego oprogramowania, powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie BOC. BOC zapewni ochronę i doprowadzi do ugody w przypadku wszelkich pozwów wniesionych przeciwko LICENCJOBIORCY przez stronę trzecią (nie będącą podmiotem stowarzyszonym LICENCJOBIORCY) na podstawie wniosku, że oprogramowanie PROfit narusza jakiekolwiek prawa autorskie. BOC pokryje wszelkie koszty i odszkodowania ostatecznie zasądzone od LICENCJOBIORCY w takim postępowaniu, które są wyraźnie przypisane do takich roszczeń, lub kwoty należne od LICENCJOBIORCY w ramach ugody zawartej wskutek takiego postępowania. Powyższe zobowiązanie jest uwarunkowane tym, że LICENCJOBIORCA zapewnieni BOC kontrolę nad obroną w takim postępowaniu i wszelkimi odnośnymi negocjacjami dotyczącymi ugody oraz, że LICENCJOBIORCA podejmie współpracę i - na żądanie i na koszt BOC - zapewni pomoc w takiej obronie Adaptacja oprogramowania PROfit do zewnętrznych modyfikacji norm i standardów, zmieniających się warunków pracy lub otoczenia prawnego czy biznesowego nie jest objęta warunkami gwarancji. Gwarancja nie obejmuje również udoskonaleń oprogramowania PROfit w zakresie szybkości jego działania, jego interfejsu lub innych parametrów związanych z prędkością przetwarzania danych. Powyższe usługi mogą być świadczone przez BOC na podstawie oddzielnej Umowy serwisowej. 7. Udzielenie licencji, zakres uprawnień wynikających z licencji 7.1 LICENCJOBIORCA uznaje i w pełni akceptuje wyłączne prawo firmy BOC do rozpowszechniania oprogramowania PROfit włącznie z całą jego dokumentacją i zasobem informacji dostarczonym zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej. Wszelkie przyszłe, wprowadzane do oprogramowania udoskonalenia lub jego rozbudowa nie mogą naruszać powyższego prawa. 7.2 Zakres użytkowania oprogramowania PROfit Umowa Licencyjna, dająca LICENCJOBIORCY prawo do korzystania z pakietu oprogramowania PROfit, obejmuje: PROfit 4.0, polska wersja językowa System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista Liczba stacji roboczych: 1 5/10

6 7.3 W chwili otrzymania całego należnego wynagrodzenia określonego w pkt 8, BOC udziela LICENCJOBIORCY nieograniczonej w czasie, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania PROfit, w zakresie użytkowania wskazanym w pkt 7.2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: a) korzystanie na użytek własny LICENCJOBIORCY. Udostępnianie oprogramowania PROfit stronom trzecim jest niedozwolone. Do stron trzecich nie zaliczają się pracownicy LICENCJOBIORCY oraz firmy BOC używający oprogramowania PROfit na terenie siedziby LICENCJOBIORCY. Są oni jednak też objęci warunkami Umowy Licencyjnej; b) integracja z innymi systemami informatycznymi LICENCJOBIORCY; c) konfiguracja zgodnie z potrzebami LICENCJOBIORCY; d) kopiowanie oprogramowania tylko dla celów bezpieczeństwa oraz archiwalnych. Wyjątkiem jest dokumentacja, której kopie mogą być tworzone na potrzeby LICENCJOBIORCY. Wszelkie notatki i informacje dotyczące praw autorskich na oprogramowaniu nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, zastępowane innymi lub usuwane; e) wykonanie i posiadanie dodatkowej instalacji oprogramowania PROfit w pomieszczeniu awaryjnym, gdzie tego typu kopie bezpieczeństwa są tworzone; 7.4. Poprzez korzystanie z oprogramowania PROfit rozumie się każde skopiowania lub instalację całości lub części oprogramowania PROfit na określonym komputerze (serwer, komputer stacjonarny, laptop) w celu wykorzystania danych lub instrukcji oprogramowania PROfit, a także w celu uruchomienia i pracy z oprogramowaniem PROfit oraz wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie Aby korzystać z oprogramowania PROfit na innym niż określonym komputerze, wymagana jest osobna licencja. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy określony komputer przestał funkcjonować prawidłowo. BOC ma prawo żądać od LICENCJOBIORCY informacji nt numeru seryjnego oraz lokalizacji określonego komputera LICENCJOBIORCY nie wolno dokonywać częściowej lub pełnej translacji języka oprogramowania PROfit na jego kod źródłowy, jego odtwarzania lub dekompilacji. Oprogramowanie PROfit nie może być przez LICENCJOBIORCĘ lub stronę trzecią modyfikowane, rozszerzane, kopiowane, wynajmowane, wydzierżawiane, licencjonowane, wypożyczane na zasadach udzielania licencji na wybrane podzespoły oprogramowania PROfit lub w jakikolwiek inny sposób sprzedawane w całości lub części. Zabrania się również LICENCJOBIORCY dokonywania powyższych czynności na modyfikacjach, kopiach lub innych wersjach rozszerzonych oprogramowania PROfit. 8. Warunki płatności 8.1 Za udzielenie licencji na oprogramowanie PROfit, LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do poniesienia jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości PLN netto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) 6/10

7 8.2 Wszystkie płatności i należności wymienione w Umowie Licencyjnej będą rozszerzone o wartość należnego z ich tytułu podatku VAT, który będzie płacony przez LICENCJOBIORCĘ Termin zapłaty za dostarczone faktury ustala się na 14 dni od daty ich otrzymania. 8.4 Zatrzymanie mienia BOC pozostanie prawnym właścicielem licencji na oprogramowanie PROfit tak długo, jak długo LICENCJOBIORCA nie uiści całego wynagrodzenia określonego w punkcie W przypadku opóźnień w płatnościach BOC ma prawo do naliczenia LICENCJOBIORCY odsetek ustawowych od zaległych należności. 9. Odpowiedzialność za szkody i ich rekompensata 9.1 Ograniczenie odpowiedzialności prawnej BOC nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z Umową Licencyjną, oprogramowaniem PROfit, jego użytkowaniem lub innymi czynnościami poza tymi, których wyłączenie z zakresu odpowiedzialności byłoby na mocy Umowy Licencyjnej bezprawne. BOC jednoznacznie wyklucza z zakresu ponoszonej przez siebie odpowiedzialności wszelkie szkody lub straty materialne jak również wszelkie straty w zyskach, dochodach, spodziewanych oszczędnościach, czy też z tytułu uszczerbku na dobrym imieniu klienta, a powstałe u LICENCJOBIORCY z tytułu zainstalowanego oprogramowania PROfit, jego użytkowania oraz niezbędnego do tego celu innego zainstalowanego przez BOC sprzętu. 9.2 Klauzula siły wyższej Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienia w świadczeniu usług wynikających z powyższej umowy, jeśli braki te lub opóźnienia wywołane zostały poprzez strajk, zamieszki, pożar, powódź, klęski naturalne lub inne tego rodzaju powody, na które strony nie miały wpływu, pod warunkiem, że zainteresowana strona niezwłocznie poinformowała o zaistniałym fakcie pisemnie drugą ze stron oraz, że strona ta wywiąże się ze swoich zobowiązań w możliwie najszybszym dla siebie terminie w przyszłości. Druga ze stron umowy ma prawo odstąpić od warunków Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistniała sytuacja będzie trwała dłużej niż 30 dni. 10. Poufność 10.1 Wszystkie informacje, specyfikacje, dokumentacje i udzielona w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości LICENCJOBIORCY enumeracja 7/10

8 oprogramowania PROfit jest własnością BOC i jest poufna. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się wykorzystywać oprogramowanie PROfit oraz wszelkie materiały otrzymane wraz z oprogramowaniem PROfit, w tym dokumentację użytkownika, w tajemnicy przed osobami trzecimi (informując ich o tej zasadzie, bezpośrednio lub pośrednio, jednakże bez obowiązku pisemnego zawiadamiania o tym BOC) i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie wskazanym w Umowie Licencyjnej LICENCJOBIORCA nie ma prawa budować nowego oprogramowania lub tworzyć we własnym zakresie wersji rozbudowanych w oparciu o poufne informacje dostarczone mu przez BOC Warunki Umowy Licencyjnej są poufne i żadna ze stron nie ma prawa ich ujawniać stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron Umowy Licencyjnej. Jednakże zgoda taka nie może być bezpodstawnie wstrzymana lub opóźniana LICENCJOBIORCA wyraża zgodę na określanie go przez BOC jako klienta, który może udzielić mu referencji i na umieszczenie go na liście wszystkich tego typu klientów Poza sytuacją określoną w punkcie 10.1 Umowy Licencyjnej, wszelkie informacje udzielane sobie wzajemnie przez strony umowy mogą być przez nie ujawniane upoważnionym do ich otrzymywania organom administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości, jeśli zostały one zobowiązane do tego prawomocną decyzją lub orzeczeniem uprawnionego organu. Jednakże w pozostałych sytuacjach strony muszą podjąć wszelkie możliwe kroki mające na celu utrzymanie przez nich w tajemnicy wszystkich podlegających klauzuli poufności informacji, informacji udzielonych im przez drugą stronę bezpośrednio, lub o których dowiedzieli się w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej. Udzielanie takich informacji stronom trzecim jest zabronione. Pracownicy każdej ze stron umowy mają do poufnych informacji dostęp tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez nich ich obowiązków Dla celów Umowy Licencyjnej określenie informacje poufne obejmuje swym zasięgiem wszystkie informacje i dane przekazane w formie ustnej lub wizualnej, informacje i dane w formie pisemnej lub na nośniku informacji, a także w każdej innej postaci, które zostały ujawnione drugiej stronie lub od strony trzeciej udzielającej informacji w imieniu jednej ze stron umowy uzyskane, a dotyczące jej działalności, planów, zamiarów, działalności usługowej, know-how, tajemnicy handlowej, oprogramowania, możliwości rynkowych, rozpraw sądowych z innymi licencjobiorcami, czy z zakresu prowadzonej przez nią działalności biznesowej. 11. Patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i intelektualne LICENCJOBIORCA uznaje wyłączne prawo BOC do wszystkich znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich, patentów, i innych intelektualnych praw własności pojawiających się podczas pracy 8/10

9 z oprogramowaniem PROfit, w powiązaniu z nim lub wbudowanych w oprogramowanie PROfit. Nie ma on również prawa ani w trakcie trwania Umowy Licencyjnej, ani po jej wygaśnięciu w żaden sposób poddawać w wątpliwość lub też kwestionować powyższych praw własności BOC. 12. Wypowiedzenie umowy 12.1 Obie strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy jedna ze stron nie wywiązuje się należycie z warunków Umowy Licencyjnej, nie przestrzega określonych w Umowie Licencyjnej warunków płatności lub została przejęta przez inną firmę BOC jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa LICENCJOBIORCY do odszkodowania, w przypadku stwierdzenia, że LICENCJOBIORCA przekazuje prawa do użytkowania oprogramowania PROfit stronom trzecim bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody na to ze strony BOC W przypadku wypowiedzenia Umowy Licencyjnej przez którąkolwiek ze stron lub jej wygaśnięcia, LICENCJOBIORCA zobowiązany jest w ciągu kolejnych 14 dni zwrócić BOC wszystkie kopie oprogramowania PROfit i dostarczonej dokumentacji, zaprzestać korzystania z oprogramowania PROfit oraz zniszczyć lub usunąć wszystkie posiadane kopie oprogramowania PROfit lub dokumentacji, a także pisemnie poinformować BOC o dokonaniu powyższych czynności Obowiązki wynikające z Umowy Licencyjnej, w szczególności te określone w punkcie 10, nie tracą swej mocy ważności nawet po wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej. 13. Warunki ogólne 13.1 Obowiązywanie umowy Umowa Licencyjna wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez reprezentantów stron Zmiany umowy Wszelkie zmiany Umowy Licencyjnej wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy Przekazanie przez jedną ze stron Umowy Licencyjnej, a także wynikających z umowy praw i obowiązków na osobę trzecią musi być zatwierdzone w formie pisemnej przez drugą ze stron umowy Zasady interpretacji Jeśli jakikolwiek warunek Umowy Licencyjnej zostanie uznany za nieważny lub stanie się nieważny, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części Umowy Licencyjnej. Jeśli sytuacja taka wystąpi, strony zastąpią 9/10

10 nieważny warunek umowy warunkiem najbliższym mu w swym znaczeniu, ale zgodnym z obowiązującym prawem i ważnym w swej mocy Zrzeczenie Wszelkie wady lub zaniedbania BOC w realizacji warunków Umowy Licencyjnej nie mogą być traktowane jako zrzeczenie się BOC jego praw przysługujących mu z tytułu Umowy Licencyjnej. Nie może to również podważać ani wpływać na ważność części lub całości niniejsze Umowy Licencyjnej lub praw BOC do wykonywania określonych w Umowie Licencyjnej czynności. 14. Prawo właściwe dla umowy i właściwość sądu 14.1 Prawem właściwym dla Umowy Licencyjnej jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa Licencyjna powinna być interpretowana Strony będą dążyły do rozwiązywania sporów wynikających z Umowy Licencyjnej w sposób polubowny. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany przez strony polubownie w terminie 30 dni od wezwania jedną ze stron przez drugą stronę do polubownego rozwiązania sporu, spór będzie rozstrzygać właściwy Sąd powszechny. Data. Data.. podpis i pieczątka LICENCJOBIORCY LICENCJOBIORCA. podpis i pieczątka BOC Michał Kossowski BOC Information Technologies Consulting Sp. z o. o. 10/10

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT EDUCATION BORLAND DELPHI 2005 ENTERPRISE BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców )

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Spis treści wersja: 20150201 1 Oświadczenia Stron... 4 2 Przedmiot... 5 3 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC. WARUNKI LICENCJI

EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC. WARUNKI LICENCJI EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC. WARUNKI LICENCJI DELPHI PRISM 2009 ARCHITECT DELPHI PRISM 2009 ARCHITECT ACADEMIC DELPHI PRISM 2009 ENTERPRISE DELPHI PRISM 2009 ENTERPRISE ACADEMIC DELPHI PRISM 2009 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. I - Postanowienia ogólne 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo