SPECJALIZACJA BADAWCZA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALIZACJA BADAWCZA:"

Transkrypt

1 dr Piotr Wiśniewski Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota, doktor nauk ekonomicznych, wizytujący profesor uczelni zagranicznych. Obecnie adiunkt w Zakładzie Systemu Finansowego, Instytutu Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Jego profesjonalna kariera obejmuje kierownicze stanowiska m. in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie (International Corporate Finance Executive), a także Erste Securities (Dyrektor Departamentu Nowych Emisji), Wood & Company (Head of Equity Capital Markets & Corporate Finance), TFI PZU (Doradca Prezesa, Doradca Zarządu, Dyrektor Finansowy), PKO Banku Polskim (Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych Centrali). W działalności praktycznej, jak i akademickiej interesuje się szeroko pojętymi finansami przedsiębiorstwa, globalnymi rynkami kapitałowymi oraz czynnikami sukcesu międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. w kontekście aspektów kapitału intelektualnego). Jest licencjonowanym członkiem brytyjskiego, królewskiego Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), posiada certyfikaty inwestycyjne Securities & Futures Authority (później pod egidą Financial Services Authority, zaś obecnie Financial Conduct Authority/Prudential Regulation Authority brytyjskich instytucji nadzoru nad sektorem usług finansowych). Zdał egzamin Zrzeszenia Prawników Polskich na doradców prawno/podatkowo/finansowych. Członek Professional Risk Managers International Association (PRMIA - globalnej organizacji specjalistów zarządzania ryzykiem). Piotr Wiśniewski jest autorem publikacji międzynarodowych, m.in. w oksfordzkich: "EC Tax Journal", The Offshore & International Taxation Review, Electronic Journal of Knowledge Management, pierwszego numeru Review of Business & Economic Studies (ROBES) Uniwersytetu Finansowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, a także licznych, recenzowanych publikacji polskojęzycznych. Jest recenzentem, członkiem rad naukowych i wydawniczych m.in. Handbook of Technology Management (Wiley), Investment Management & Financial Innovation (Business Perspectives) i Studiów BAS Biura 1

2 Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Występował jako ekspert i prelegent wobec organów państwowych, m.in. Sejmu, Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. SPECJALIZACJA BADAWCZA: formy zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne, hedgingowe, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, fundusze private equity, państwowe fundusze majątkowe, fundusze indeksowe oraz ETF, strukturyzowane produkty detaliczne); bankowość inwestycyjna (historia, stan obecny, ewolucja, aspekty konkurencyjności i prognozy rozwoju w skali światowej); stabilność i odpowiedzialność społeczna światowych sektorów finansowych (także w kontekście efektywności regulacji i nadzoru); czynniki konkurencyjności (ekonomicznej i pozaekonomicznej) globalnych centrów finansowych, pozycja międzynarodowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; opodatkowanie międzynarodowe (ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności światowych jurysdykcji podatkowych, m.in. centrów offshore); kapitał intelektualny (poszczególnych podmiotów gospodarczych, branż oraz całych gospodarek) systematyka, pomiar, efektywność i zarządzanie; BADANIA NAUKOWE: Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) Opus 4 : Polityczne znaczenie inwestycji prowadzonych przez Państwowe Fundusze Majątkowe w Europie Środkowej i Wschodniej, główny wykonawca, 2013-; Badania statutowe: Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, tytuł opracowania: Wykorzystanie form zbiorowego finansowania w zasilaniu przedsiębiorstwa, wykonawca, 2012 r.; Raport nt. minimum programowego, profili wykładowców oraz metod, technik i form nauczania sędziów i prokuratorów z zakresu ekonomii, nr ewidencyjny: POKL /08, tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, wykonany dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), wykonawca, 2011 r./2012 r.; Rezerwa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł opracowania: Alienacja rynków finansowych a perspektywy gospodarki światowej, kierownik, 2011 r.; Badania własne tytuł opracowania: Kapitał intelektualny w polskim sektorze usług finansowych w latach , kierownik, 2010 r.; 2

3 Rezerwa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł opracowania: Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej, kierownik, 2010 r.; Rezerwa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł opracowania: wpływ globalnego kryzysu finansowego lat na kreację składników kapitału intelektualnego w świecie, kierownik, 2009 r.; Badania własne tytuł opracowania: Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych - teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw, kierownik, 2008 r.; Kwerenda literatury naukowej w związku z badaniami własnymi odbyta w Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie, wykonawca, 2008 r.; OFERTA DYDAKTYCZNA: Advanced Investment Banking (w+ć); Financial Analysis (w+ć); Ethics and Institutions in the Global Economy (w+ć). SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH: Seminarium Licencjackie: ; Seminarium Magisterskie: PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH: zaawansowana bankowość inwestycyjna (efektywność, ewolucja, czynniki systemowe, studia przypadków); formy zbiorowego inwestowania (m.in. fundusze: inwestycyjne, hedgingowe, private equity/venture capital; państwowe fundusze majątkowe); konkurencyjność globalnych centrów finansowych (włącznie z międzynarodową pozycją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie); analiza ekonomiczno-finansowa spółek giełdowych (polskich i międzynarodowych); standardy rachunkowości U.S. GAAP vs MSSF (zaawansowane studia porównawcze); problematyka tzw. kreatywnej i agresywnej rachunkowości (aspekty ilościowe, etyczne; związki z corporate governance); światowe rynki instrumentów pochodnych (giełdowe i pozagiełdowe); kapitał intelektualny/problematyka aktywów niematerialnych (także w sektorze finansowym); opodatkowanie w skali międzynarodowej (aspekty systemowe, konkurencyjność centrów offshore); mechanizmy nadzoru nad rynkami finansowymi (także w kontekście zjawisk arbitrażu regulacyjnego). 3

4 PUBLIKACJE: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (z G. Gołębiowski, A. Grycukiem i A. Tłaczałą), Difin, 2014 r. Impact Investment as a New Investment Class (z M. Falkowskim), Review of Business and Economic Studies (ROBES), nr 1 (inauguracyjny), Uniwersytet Finansowy przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, Moskwa, Federacja Rosyjska, 2013 r. Kapitał ludzki jako kluczowy element sukcesu światowych instytucji zbiorowego inwestowania, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, tom I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013 r. Intellectual Capital (IC) in Financial Services Organisations: Is It Possible to Make It Socially Responsible?, Electronic Journal of Knowledge Management, nr 10 (3), Academic Publishing International, Oxfordshire, Wielka Brytania, 2012 r. Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi o alternatywnej polityce alokacji. Uwarunkowania praktyczne, Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012r. Czy Polska powinna powołać państwowy fundusz majątkowy (sovereign wealth fund)? Analiza korzyści i zagrożeń, Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012 r. Charakterystyka centrów finansowych offshore tzw. rajów podatkowych, Studia BAS, wydanie 3, 2012 r. Vix as a Measure of Implied Risk. Functionality and Limitations, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tom 106, 2012 r. Bankowość islamska - przejaw poprawności politycznej czy trwały element światowego systemu finansowego?, Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, tom 1, 2011 r. Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 174, 2011 r. Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Część II. Ryzyko praktyk protekcjonistycznych a przejrzystość SWF, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 112, s , 2011 r. Rating suwerena istota i znaczenie, Studia BAS, wydanie 4, 2011 r. Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego perspektywa międzynarodowa, Infos, wydanie 11, 2011 r. The hedge fund industry since the global economic crisis of Have global hedge funds put their money where their mouth is?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 158, 2011 r. 4

5 Epitafium dla brytyjskiej Financial Services Authority (FSA). W którą stronę zmierza brytyjski nadzór nad sektorem finansowym?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt 158, 2011 r. Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej, Część I. Definicja, klasyfikacja oraz istotność SWF w gospodarce światowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 112, 2011 r. Innowacyjność w polskim sektorze usług finansowych, Studia BAS, nr 1(25), 2011 r. Kapitał intelektualny w polskim sektorze usług finansowych w latach , Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 107, 2011 r. Kryzys w strefie euro, Infos BAS, nr 7(77), 2010 r. Konkurencyjność światowych rynków kapitałowych po kryzysie subprime, Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010 r. Pokusa nadużycia implikowanej pomocy kredytowej. Jak ograniczyć społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw ważnych dla interesów państwa?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 101, 2010 r. Grecki kryzys budżetowy 2010 r. i jego znaczenie dla Polski, Studia BAS nr 3, 2010 r. Skutki opcji walutowych dla polskich przedsiębiorstw, Infos 11(4), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 2009 r. Sovereign Wealth Funds państwowe fundusze majątkowe, Infos 19 (66), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 2009 r. Bilans dwudziestolecia wobec Próba porównania stopnia ingerencji gospodarczej państwa w obu okresach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 24, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2009 r. Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw. Część II. Metodyka wyceny aktywów niematerialnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zeszyt 93, Warszawa, 2009 r. Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw Część I. Definicja i systematyka kapitału intelektualnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zeszyt 92, Warszawa, 2009 r. Business environments vs corporate survival in Estonia and Poland in (z G. Gołębiowskim), Contemporary Economics, Vol. 3, Issue 4, University of Finance and Management, Warszawa, 2009 r. Globalny kryzys finansowy. Wnioski dla Polski, Infos 18 (42), Biuro Analiz Sejmowych, 2008 r. 5

6 The UK/Poland Double Taxation Convention - An Overview of Amendments, (z P. Popławskim), The Offshore & International Taxation Review 13 (1), Key Haven Publications, Oksford, Wielka Brytania, 2007 r. Tax Regimes vs. Venture Capitalism in Central Europe, The EC Tax Journal 8(2), Key Haven Publications, Oksford, Wielka Brytania, 2006 r. Europejski rynek sekurytyzacji, (ze S. Jóźwiakiem), Bank 9 (132), 2003 r. WYSTĄPIENIA NAUKOWE: 5th European Conference on Intellectual Capital, University of the Basque Country, Bilbao, Hiszpania 2013, prezentacja referatu: Intellectual Capital (IC) in Social Media Companies. Its Positive and Negative Outcomes; Konferencia a magyar-lengyel barátságról - történelem, gazdaság, kultúra (Conference on Hungarian- Polish friendship, history, economy and culture) 2013 r., Universytet Corvinusa w Budapeszcie, prezentacja referatu: The Post-Communist Evolution of the Hungarian and Polish Capital Markets. Two Success Stories; CEE Private Equity Forum Warszawa, 2013 r., prezentacja otwierająca konferencję (ang. keynote address): Macroeconomic outlook for Central and Eastern Europe; 4th European Conference on Intellectual Capital (ECIC) 2012; Helsinki, Finlandia, Arcada University of Applied Sciences (Helsinki, Finlandia), prezentacja referatu pt. Intellectual Capital (IC) in Financial Services Organizations: Is It Possible to Make It Socially Responsible?; Konferencja Katedr Finansów Katowice 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przygotowanie referatu: VIX as a Measure of Implied Risk. Functionality and Limitations; Szkoła Letnia Zarządzania Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania, przygotowanie referatu: Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi o alternatywnej polityce alokacji. Uwarunkowania praktyczne; XIII Konferencja Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka", Karpacz, maja 2012 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prezentacja referatu: Performance Related Compensation Factors in the Activity of Global Hedge Funds, dyskutant wystąpienia dr. Haima V. Levy'ego, Prezesa NanoDerma Ltd. (Izrael): [Hi-Risk] Investment in Early Stage Biotech Companies Economics and Practice; XIX Sympozjum Naukowe "Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku" (Olsztyn), Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przygotowanie referatu: Czy Polska powinna powołać państwowy fundusz majątkowy (ang. sovereign wealth fund)? Analiza korzyści i zagrożeń; 6

7 Seminarium Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012 r. (wystąpienie przed sejmową Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii), prezentacja referatu: Rola innowacyjności w zwiększaniu wzrostu i rozwiązywaniu problemów globalnych oraz społecznych; CFA Institute/EDHEC-Risk Institute: Advances in Asset Allocation Seminar (Londyn, Wielka Brytania) 2012 r., Chartered Financial Analyst (CFA) Institute & EDHEC-Risk Institute, udział w seminarium; Competitiveness of the Polish Economy in a Global World, Summer University Warsaw 2012 r., Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 3rd European Conference on Intellectual Capital (ECIC) 2011 Nikozja, Cypr, Academic Conferences International (ACA), University of Nikosia, University of Nikosia Research Foundation, prezentacja referatu: The Global Position of the European Patent Office (EPO): Is Europe Capable of Protecting its Intellectual Capital Effectively?, prowadzenie sesji plenarnej: Global Intellectual Capital (IC) Issues; New challenges for economics, management and economies 2011, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie,prezentacja referatu: Epitafium dla brytyjskiej Financial Services Authority (FSA). W którą stronę zmierza brytyjski nadzór nad sektorem finansowym?; Konferencja Katedr Finansów 2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przygotowanie referatu: Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat , XVIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pt. Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych r., przygotowanie referatu: Bankowość islamska przejaw poprawności politycznej, czy trwały element światowego systemu finansowego?; XII konferencja z cyklu: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka (ZAFIN) 2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prezentacja referatu: The Hedge Fund Industry Since the Global Economic Crisis of Have Global Hedge Funds Put Their Money Where Their Mouth Is?; European Conference on Intellectual Capital (ECIC) r. - Lizbona, Portugalia; Academic Conferences International, ISCTE Lisbon University Institute (Portugalia), Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia), prezentacja referatu: The Global Economic Crisis of : its Relationship to Intellectual Capital Creation, organizowanie i prowadzenie sesji: Intellectual Capital amid the global economic crisis of ; Seminarium Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego (NBP) 2010 r., tytuł: Wartość godziwa wg GAAP i jej znaczenie dla sektora finansowego USA. Czy potrzebna jest zmiana pojęcia fair value?; Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Przedsiębiorczość pt. Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime 2010 r., Katedra Finansów Szkoły Głównej 7

8 Handlowej w Warszawie, prezentacja referatu: Konkurencyjność światowych rynków kapitałowych po kryzysie subprime; XVII Sympozjum Naukowe pt. "Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych" 2010 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prezentacja referatu: Neoliberalizm a globalny kryzys gospodarczy lat Czy czas rozstać się ze starymi podręcznikami do ekonomii?; (1st) European Conference on Intellectual Capital, INHolland University of Applied Sciences, Haarlem, Holandia 2009 r., prezentacja referatu: Intellectual Capital Creation in Post-Communist European Union Economies in ; 8th International Conference of the Middle East Economic Association(MEEA) Monako, Monte- Carlo, Nicea, Francja r., MEEA, the Hedge Fund Research Institute (HFRI), the International University of Monaco (IUM) oraz University of Nice Sophia Antipolis CEMAFI (Francja), prezentacja referatu: Intellectual Capital vs FDI Inflows: the Case of Middle Eastern and North African Economies; Globalny kryzys finansowy: wpływ na Polskę 2009 r., Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, prezentacja referatu: Globalny kryzys finansowy: wpływ na Polskę, Dwadzieścia lat transformacji polskiej gospodarki. Punkt wyjścia, przebieg, rezultaty 2009 r., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, prezentacja referatu: Bilans dwudziestolecia wobec Która z Rzeczypospolitych była bardziej liberalna?, udział w dyskusji panelowej: System gospodarki rynkowej w Polsce po dwudziestu latach przekształceń; Konferencja "Przedsiębiorczość". Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie - Mikołajki, 2009 r., Katedra Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezentacja referatu otwierającego konferencję: Miller-Modigliani AD Czy coś pozostało z Modelu M-M na początku XXI wieku?; Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych Olsztyn 2009 r., Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; XV Sympozjum Naukowe KZiF pt. "O nowy ład gospodarczy w Polsce" 2008 r., Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. KOMITETY NAUKOWE, REDAKCYJNE ORAZ ORGANIZACJE NAUKOWE I PROFESJONALNE: Chartered Institute for Securities & Investment Chartered Member (licencjonowany członek); Professional Risk Managers International Organization członek; Handbook of Technology Management (Wiley) recenzent; European Conference on Intellectual Capital, członek komitetu naukowego i organizacyjnego, panelista, recenzent; Middle East & African Economic Association członek; 8

9 European Conference on Social Media członek komitetu naukowego i organizacyjnego, recenzent; Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu członek rady programowej; Investment Management & Financial Innovations (Business Perspectives) recenzent 9

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza dr Krzysztof Rybiński Działalność naukowo-badawcza 1. Załącznik A: Pozycje zwarte (3) 2. Załącznik B: Redakcja prac zbiorowych (2) 3. Załącznik C: Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Adam Szyszka WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Columbia, Nowy Jork (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, stypendysta

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI

CURRICULUM VITAE JAN KRZYSZTOF BIELECKI Dane osobowe Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Wykształcenie Oslo JAN KRZYSZTOF BIELECKI Jan Krzysztof Bielecki 3 maja 1951 r., Bydgoszcz, Polska żonaty, dwoje dzieci Studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE G. ZADANIA BADAWCZE NIEPUBLIKOWANE H. RECENZJE

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo