Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK FIO Etyczny 2 z dnia 8 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK FIO Etyczny 2 z dnia 8 października 2012 r."

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK FIO Etyczny 2 z dnia 8 października 2012 r. Strona tytułowa: - w ostatnim zdaniu dodaje się:, 8 października 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - w pkt wyraŝenie: Arkadiusz Bogusz wykreśla się i dodaje się wyraŝenia: Paweł Jackowski Jerzy Kasprzak - w pkt 2.8.2, w części Grzegorz Buczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyraŝenie: Insuranse zastępuje się wyraŝeniem: Insurance oraz wyraŝenie: funkcje zastępuje się wyraŝeniem: funkcję - w pkt wykreśla się dane Arkadiusza Bogusza i dodaje się: Paweł Jackowski - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zaliczony I etap egzaminu CFA. W latach pracował w Biurze Maklerskim BGś S.A., początkowo w Wydziale Operacji Giełdowych, a od 1997 roku na stanowisku kierownika Zespołu Inwestycji Własnych Biura. Od 2001 do 2003 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK S.A. na stanowisku tradera akcji. W latach pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. jako specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem. W latach pracował w TFI Opera na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami. W 2009 r. rozpoczął pracę w TFI Allianz, gdzie do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami. Z IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management związany od kwietnia 2012 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych. Jerzy Kasprzak - Posiada dyplom magistra ekonomii WyŜszej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Karierę Zawodową rozpoczął w 1999 roku, od pracy w TUnś Nationale Nederlanden Polska S.A. W latach był pracownikiem Departamentu Administracji Obsługi Polis TU Allianz Polska S.A. Od 2002 do 2005 roku zajmował stanowisko księgowego, początkowo w wydziale księgowości ogólnej TU Allianz śycie Polska S.A., od czerwca 2003 w Wydziale Księgowości Inwestycyjnej TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz śycie Polska S.A. W latach pracował jako Specjalista (wcześniej młodszy specjalista) ds. Inwestycji TFI Allianz Polska S.A., TU Allianz śycie Polska S.A. i TU Allianz Polska S.A. Od lipca 2008 do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami TFI Allianz Polska S.A.. Zarządzał funduszami: Allianz Akcji Plus i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Bezpieczna Jesień fundusz emerytalny pracowników Narodowego Banku Polskiego. Był równieŝ odpowiedzialny za sporządzanie analiz rynku kapitałowego i wycen spółek notowanych na GPW oraz giełdach regionu, a takŝe zawieranie transakcji na rynkach kapitałowym i pienięŝnym. W IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management zatrudniony w kwietniu 2012 r. na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych. ROZDZIAŁ III - w pkt wyraŝenie: Pierwsza wpłata środków pienięŝnych na nabycie Jednostek powinna wynosić nie mniej niŝ 100 złotych, kaŝda następna nie mniej niŝ 50 złotych. Fundusz moŝe określić niŝszą pierwszą i kolejną wpłatę, nie niŝszą jednak niŝ 20 złotych. Fundusz moŝe zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty osoby uczestniczące w PPE lub PSO zastępuje się je wyraŝeniem: Pierwsza wpłata środków pienięŝnych na nabycie Jednostek powinna wynosić nie mniej niŝ 100 złotych, kaŝda następna nie mniej niŝ 50 złotych, przy czym Fundusz, w regulaminie lub umowie, moŝe ustalić inną wysokość minimalnej wpłaty lub zwolnić z obowiązku jej dokonania. - pkt otrzymuje brzmienie: Uczestnik, na Ŝądanie Towarzystwa, obowiązany jest do przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu pozwalającego na weryfikację danych Uczestnika Funduszu (zwanych dalej dokumentami), przy czym w poszczególnych POK Fundusz moŝe dopuszczać przyjmowanie dokumentów wyłącznie w wybranej formie. - pkt otrzymuje brzmienie: Konwersja podlega opłacie procentowej, zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złoŝenia zlecenia, którą udostępnia się na stronie internetowej oraz u Dystrybutora, na poniŝszych zasadach. - pkt otrzymuje brzmienie:

2 Zasady naliczania opłaty za Konwersję: a) opłata za Konwersję ma charakter ruchomy, a jej podstawę naliczenia stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat, wskazany dla wartości Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu Źródłowym w dniu złoŝenia zlecenia, b) opłata stanowi róŝnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Źródłowego, c) Uczestnik jest zwolniony z opłaty, jeŝeli stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Źródłowym jest równa lub większa niŝ stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Docelowym, d) opłata pobierana jest w Funduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Konwersji. - pkt wykreśla się - w pkt tiret drugie oraz tiret pierwsze wyraŝenie: w sytuacji gdy zastępuje się wyraŝeniem: w sytuacji, gdy - w pkt wyraŝenie: realizację zastępuje się wyraŝeniem: realizacją - pkt otrzymuje brzmienie: Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złoŝenia zlecenia, którą udostępnia się na stronie internetowej oraz u Dystrybutora, na poniŝszych zasadach: przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera się procentową opłatę manipulacyjną w wysokości nieprzekraczającej 4,5% wartości środków wpłaconych na nabycie Jednostek. Przy ustalaniu wysokości stawki opłaty manipulacyjnej moŝe być brana pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek w Funduszu (zasada akumulacji) a takŝe sposób dokonania wpłaty na Jednostki Uczestnictwa. Zasada akumulacji nie obowiązuje przy produktach, których regulaminy bądź umowy wykluczają stosowanie tej zasady. przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie pobiera się opłat manipulacyjnych. Fundusz moŝe pobierać Opłaty Wyrównawcze lub Likwidacyjne. przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa pobiera się procentową opłatę manipulacyjną na następujących zasadach: a) opłata za Konwersję ma charakter ruchomy a jej podstawę naliczenia stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat, wskazany dla wartości Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu Źródłowym w dniu złoŝenia zlecenia, b) opłata stanowi róŝnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Źródłowego, c) Uczestnik jest zwolniony z opłaty, jeŝeli stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Źródłowym jest równa lub większa niŝ stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Docelowym, d) opłata pobierana jest w Funduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Konwersji. Opłaty manipulacyjne Opłata manipulacyjna od nabyć SKOK FIO Etyczny 2 do ,99 PLN 1,30% od PLN 1,10% od PLN 0,90% od PLN bez opłat Towarzystwo moŝe obniŝyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia w następujących przypadkach:

3 1) w okresie promocji Towarzystwa lub Funduszu. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej jest uzaleŝniona od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać Opłatę Wyrównawczą, 2) w przypadku jednorazowej wpłaty przez Uczestnika kwoty w wysokości co najmniej ,00 złotych tytułem nabycia Jednostek lub w przypadku nabywania Jednostek przez Uczestnika, gdy wartość środków zgromadzonych przez Uczestnika w jednym funduszu/subfunduszu wynosi co najmniej ,00 złotych lub w róŝnych funduszach/subfunduszach co najmniej ,00 złotych łącznie, 3) złoŝenia deklaracji nabycia Jednostek za kwotę, o której mowa w ppkt 2) powyŝej, w określonym czasie; deklaracja jest wiąŝąca dla Uczestnika. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej moŝe być uzaleŝniona od deklaracji Uczestnika, w której zobowiąŝe się do utrzymania inwestycji przez określony czas. Po upływie zadeklarowanego czasu, w przypadku niedotrzymania warunków deklaracji, Fundusz moŝe pobrać Opłatę Wyrównawczą, 4) w przypadku, gdy nabywanie Jednostek odbywa się w ramach PPE, PSO, PPO, IKZE, na podstawie zawartej w Towarzystwem Umowy Inwestycyjnej lub za pośrednictwem określonego kanału dystrybucji lub wybranych Dystrybutorów, 5) nabywania Jednostek przez akcjonariuszy Towarzystwa, członków organów i pracowników Towarzystwa, podmioty współpracujące z Towarzystwem oraz członków ich organów i ich pracowników, członków organów lub pracowników podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowę o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu w ramach PPE, Uczestników posiadających rejestry prowadzone w ramach PPE, 6) w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo, 7) nabywania Jednostek w ramach Reinwestycji lub poprzez wpłatę bezpośrednią, 8) za zgodą Towarzystwa w innych szczególnych przypadkach, w tym takŝe na uzasadniony wniosek Uczestnika. ROZDZIAŁ V - w pkt 5.1 wyraŝenie: Funds zastępuje się wyraŝeniem: Fund ROZDZIAŁ VII - w pkt 7.1 w Wykazie definicji, pojęć i objaśnień skrótów uŝytych w treści Prospektu: - po definicji Funduszu dodaje się definicję: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKZE Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na zasadach określonych w Statucie, regulaminie IKZE oraz w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, umoŝliwiające gromadzenie oszczędności w Funduszu na szczególnych zasadach, - po definicji Komisji, KNF dodaje się definicję: Opłata Likwidacyjna Opłata pobierana przy odkupywaniu Jednostek, zgodnie z art. 39 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, na warunkach określonych w regulaminie IKZE, - po definicji POK dodaje się definicję: Pracownicze Programy Oszczędnościowe, PPO Programy systematycznego oszczędzania, realizowane na zasadach określonych w regulaminach oraz umowach o prowadzenie PPO, - po definicji Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych dodaje się definicję: Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.), - w definicji Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po wyraŝeniu: (t.j. dodaje się wyraŝenie: Dz. U. - w pkt 7.2 w Statucie Funduszu wprowadza się następujące zmiany: - w art. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny kropka zastępuje się znakiem interpunkcyjnym średnik

4 - w art. 3 pkt 20) otrzymuje brzmienie: 20) Rejestr elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika Funduszu; - w art. 3 po pkt 35) dodaje się pkt 36), 37), 38) oraz 39) o treści: 36) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKZE indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone na zasadach określonych w Statucie, regulaminie IKZE oraz w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, umoŝliwiające gromadzenie oszczędności w Funduszu na szczególnych zasadach; 37) Pracownicze Programy Oszczędnościowe, PPO programy systematycznego oszczędzania, realizowane na zasadach określonych w regulaminach oraz umowach o prowadzenie PPO; 38) Opłata Likwidacyjna opłata pobierana przy odkupywaniu Jednostek, zgodnie z art. 39 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, na warunkach określonych w regulaminie IKZE; 39) Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.). - w art. 4 dodaje się ust. 5 i 6 o treści: 5. Fundusz moŝe prowadzić IKZE. Warunki i zasady prowadzenia IKZE zostaną określone przez Fundusz w Statucie, Umowie o prowadzenie IKZE oraz regulaminie IKZE. 6. Fundusz moŝe realizować PPO. Warunki i zasady uczestnictwa w PPO zostaną określone przez Fundusz w regulaminie. - w art. 18 w ust. 1 znak interpunkcyjny kropka zastępuje się znakiem interpunkcyjnym przecinek oraz dodaje się wyraŝenie: o ile umowa z Funduszem nie stanowi inaczej. - w art. 19 ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 1) pełne upowaŝnia do wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, dokonywanych na Rejestrze i do całości środków na nim zgromadzonych, w takim samym zakresie jak Uczestnik, z zastrzeŝeniem regulacji określonej w art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 4, - w art. 19 w ust. 6 po zdaniu drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: W przypadku, gdy w treści pełnomocnictwa nie został wskazany Rejestr, którego pełnomocnictwo dotyczy uznaje się, Ŝe pełnomocnictwo dotyczy ostatniego Rejestru otwartego dla Uczestnika w Funduszu. - w art. 19 ust. 6a otrzymuje brzmienie: 6a. Towarzystwo uprawnione jest do Ŝądania przedstawienia dokumentów umoŝliwiających weryfikację czynności prawnej dokonywanej przez pełnomocnika w zakresie kwoty zwykłego zarządu. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Towarzystwo uprawnione jest do odmowy realizacji zlecenia. - w art. 21 ust. 5 pkt 6) wyraŝenie: informacje zastępuje się wyraŝeniem: informację - w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Pierwsza wpłata środków pienięŝnych na nabycie Jednostek Funduszu powinna wynosić nie mniej niŝ 100 złotych, kaŝda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niŝ 50 złotych. Fundusz, w regulaminie lub umowie, moŝe ustalić inną wysokość minimalnej wpłaty lub zwolnić z obowiązku jej dokonania. - w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przy nabywaniu Jednostek pobiera się procentową opłatę manipulacyjną, zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złoŝenia zlecenia. - ust. 2 w art. 25 wykreśla się - w art. 25 w ust. 5 w zdaniu drugim po wyraŝeniu: Opłatę Wyrównawczą dodaje się wyraŝenie: lub Opłatę Likwidacyjną. - w art. 25 w ust. 6 po wyraŝeniu: Tabeli Opłat dodaje się wyraŝenie: udostępnionej Uczestnikom na stronie internetowej oraz u Dystrybutora. - w art. 25 w ust. 7 pkt 4), 7) oraz 8) otrzymują brzmienie: 4) w przypadku, gdy nabywanie Jednostek odbywa się w ramach PPE, PSO, PPO, IKZE, na podstawie zawartej z Towarzystwem Umowy Inwestycyjnej lub za pośrednictwem określonego kanału dystrybucji lub wybranych Dystrybutorów, 7) nabywania Jednostek w ramach Reinwestycji lub poprzez wpłatę bezpośrednią, 8) za zgodą Towarzystwa w innych szczególnych przypadkach, w tym takŝe na uzasadniony wniosek

5 Uczestnika. - po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: Artykuł 27a Obsługa Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego 1. Fundusz moŝe oferować prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 2. W celu przystąpienia do IKZE naleŝy zawrzeć z Funduszem umowę o prowadzenie IKZE, zwaną dalej Umową o prowadzenie IKZE, oraz dokonać pierwszej wpłaty. Umowa o prowadzenie IKZE stanowi jednocześnie zlecenie otwarcia Rejestru/Rejestrów oraz nabycia Jednostek. 3. Umowa o prowadzenie IKZE moŝe być zawarta w POK, w siedzibie Towarzystwa, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o ile Towarzystwo udostępni taką moŝliwość. 4. Uczestnik określa w Umowie o prowadzenie IKZE Fundusze oferujące prowadzenie IKZE, w ramach których gromadzone będą środki. 5. Prawo wpłat na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na zasadach określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 6. Na IKZE oszczędności moŝe gromadzić wyłącznie jeden Uczestnik. Uczestnik moŝe wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja ta moŝe być przez Uczestnika w kaŝdym czasie zmieniona. 7. Fundusz zapisuje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKZE na wydzielonym Rejestrze/Rejestrach. 8. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 13a Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 9. Uczestnik jest uprawniony do dokonywania Konwersji na zasadach określonych w regulaminie IKZE. Przepis art. 31 ust. 1 Statutu stosuje się odpowiednio, z zastrzeŝeniem, Ŝe Konwersja moŝe odbywać się wyłącznie pomiędzy Funduszami oferującymi prowadzenie IKZE. 10. Umowa o prowadzenie IKZE ulega rozwiązaniu po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w związku z realizacją złoŝonego przez Uczestnika zlecenia. 11. Umowa o prowadzenie IKZE wygasa: a) na skutek wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE przez Uczestnika, tj. w dniu realizacji przez Fundusz zwrotu, b) na skutek złoŝenia przez Uczestnika dyspozycji wypłaty, tj. w dniu realizacji przez Fundusz wypłaty jednorazowej lub wypłaty ostatniej raty rzecz Uczestnika, c) na skutek złoŝenia przez Uczestnika dyspozycji wypłaty transferowej, tj. w dniu realizacji przez Fundusz wypłaty transferowej na rzecz Uczestnika, d) z dniem śmierci Uczestnika, e) na skutek wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE przez Fundusz. 12. W przypadku wygaśnięcia Umowy o prowadzenie IKZE w sposób, o którym mowa w ust. 11 lit. a)-c) w terminie krótszym lub równym 12 miesiącom licząc od dnia obowiązywania Umowy o prowadzenie IKZE, Fundusz pobierze Opłatę Likwidacyjną. 13. Uczestnik moŝe w kaŝdym czasie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKZE. Rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKZE przez Uczestnika moŝe nastąpić na podstawie złoŝonego zlecenia wypowiedzenia Umowy. Umowa o prowadzenie IKZE zostaje rozwiązana w następnym Dniu Roboczym po dniu otrzymania zlecenia wypowiedzenia Umowy przez Agenta Transferowego. 14. Funduszom przysługuje w kaŝdym czasie prawo wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w regulaminie IKZE. 15. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 16. Wypłata moŝe być dokonywana w zaleŝności od dyspozycji Uczestnika lub osoby uprawnionej - jednorazowo lub w ratach. 17. Wypłata transferowa z IKZE jest dokonywana: a) do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego albo

6 b) do instytucji finansowej, z którą osoba uprawniona zawarła umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. 18. Przedmiotem wypłaty transferowej moŝe być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE. 19. KaŜda z osób uprawnionych moŝe dokonać wypłaty transferowej wyłącznie całości środków pienięŝnych z części jej przysługującej. 20. Wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z inną instytucją finansową, wystawionym przez tę instytucję finansową. 21. Zwrot następuje w przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron gdy nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 22. Przedmiotem zwrotu moŝe być wyłącznie całość środków zgromadzonych przez Uczestnika w ramach IKZE. 23. Uczestnik składając zlecenie wypłaty lub wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE zobowiązany jest do poinformowania Funduszu o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelniku Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania Uczestnika. 24. Wypłata i zwrot dokonywane są na rachunek bankowy lub w SKOK Uczestnika, przedstawiciela ustawowego lub osoby uprawnionej. 25. Szczegółowe zasady prowadzenia IKZE oraz szczególne uprawnienia i zobowiązania Uczestników gromadzących środki w ramach IKZE określa Umowa o prowadzenie IKZE oraz regulamin IKZE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania IKZE będą udzielane za pośrednictwem strony internetowej oraz Dystrybutorów oferujących IKZE. 26. O terminie uruchomienia IKZE Fundusz poinformuje w sposób określony w art. 35 Statutu. - w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Konwersja podlega opłacie procentowej, zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złoŝenia zlecenia, udostępnioną na stronie internetowej oraz u Dystrybutora. - w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zasady naliczania opłaty za Konwersję: 1) opłata za Konwersję ma charakter ruchomy a jej podstawę naliczenia stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat, wskazany dla wartości Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu Źródłowym w dniu złoŝenia zlecenia, 2) opłata stanowi róŝnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu Źródłowego, 3) Uczestnik jest zwolniony z opłaty, jeŝeli stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Źródłowym jest równa lub większa niŝ stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu Docelowym, 4) opłata pobierana jest w Funduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Konwersji. - w ust. 4 art. 31 wykreśla się - w art. 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Towarzystwo moŝe zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 2 lub obniŝyć jej stawkę w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 7. O promocjach Towarzystwo informować będzie Uczestników w sposób określony w art. 35. Aktualizacji ulega spis treści.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA:

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: - po akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: Firma i siedziba spółki zarządzającej nie dotyczy.

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC) REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka BZ WBK FIO)

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka BZ WBK FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka BZ WBK FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Arka BZ WBK Akcji, (2) Arka BZ WBK ZrównowaŜony,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STYCZEŃ 2013 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

2015-09-18 Prospekt informacyjny

2015-09-18 Prospekt informacyjny 2015-09-18 Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO 2 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Oznaczenia Subfunduszy: IPOPEMA Gotówkowy IPOPEMA Dłużny IPOPEMA Obligacji IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Nazwa Funduszu: Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Amundi Parasolowy FIO.

Nazwa Funduszu: Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Amundi Parasolowy FIO. Prospekt informacyjny Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company.

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo