System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System CDN OPT!MA v. 15.5. Ulotka v.15.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00"

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI REINSTALACJA SYSTEMU INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER OGÓLNE NOWOŚCI INSTALACJA CDN OPT!MA NA SYSTEMIE WINDOWS VISTA ORAZ WINDOWS SERVER TEST INTEGRALNOŚCI I FUNKCJA NAPRAWCZA POPRAWIONO ZMIANY HANDEL POPRAWIONO ZMIANY WSPÓŁPRACA Z CDN XL DETAL NOWOŚCI CDN OPT!MA DETAL KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI STRUKTURA WIEKOWA ROZRACHUNKÓW NA KONTACH DANE SERII WYKRESU WYDRUKI DLA STRUKTURY WIEKOWEJ ROZRACHUNKÓW KSIĘGOWYCH POZOSTAŁE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KASA/ BANK ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA KSIĘGOWANIE LIST PŁAC DO PROGRAMÓW CDN KLASYKA DEKLARACJA ROCZNA - PIT-8AR POPRAWIONO ZMIANY...11 CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 2 z 11

3 2 Reinstalacja systemu Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niŝ 15.5 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niŝ Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja przebiega w sposób podobny jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu w ulotce dla wersji (Ulotka_15_0.pdf) Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie naleŝy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przewaŝnie nie trzeba tego zmieniać. Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez uŝytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. Uwaga: W przypadku reinstalacji do wersji z wersji lub wcześniejszej istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym moŝliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji , jednakŝe wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP moŝna pobrać ze strony lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją (menu Instalacja programu / Dodatki). Konwersja baz danych w CDN OPT!MA moŝliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niŝ W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu naleŝy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13 lub 14, a dopiero potem wersję Uwaga: Aplikacja CDN OPT!MA nie współpracuje z funkcjonalnością Easy Printing w usługach terminalowych Windows Server 2008 (wersja 32 bit). W jej miejsce naleŝy zastosować klasyczne mapowanie drukarek znane z usług terminalowych Windows Server Instalacja Microsoft SQL Server 2005 Instalacja silnika bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie Ulotka_SQLExpress.pdf, który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005. W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony www (http://www.comarch.pl/cdn/wersje/) naleŝy wcześniej rozpakować ten plik za pomocą polecenia: [pełna_ścieŝka_do _pliku]\cdnoptima1551sql.exe e -f [pełna_ścieŝka_do_katalogu] CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 3 z 11

4 4 Ogólne 4.1 Nowości Instalacja CDN OPT!MA na systemie Windows Vista oraz Windows Server Podczas instalacji CDN OPT!MA wraz z serwerem SQL na systemie Windows Vista lub Windows Server 2008 dodano konieczność podania hasła dla loginu systemowego (SA) dla Microsoft SQL Server Test integralności i funkcja naprawcza Zdarzały się sytuacje, gdy pracownik miał wypłaconą umowę cywilnoprawną np. o dzieło i etat z tym samym kodem ubezpieczenia. Z wyliczeń wynikało, Ŝe suma składki zdrowotnej liczonej odrębnie od kaŝdej z wypłat była wyŝsza od składki zdrowotnej liczonej od sumy podstaw i grosz wynikający z zaokrągleń zapisywał się na ostatnim składniku na wypłacie, nawet jeŝeli był to element nieoskładkowany. W związku z powyŝszym dodano test integralności oraz funkcję korygowania. W Narzędziach / Testy integralności / Wypłaty nowy test Elementy zdefiniowane bez zdrowotnego posiadające niezerowe składki wyszukujący w wypłatach (podstawowych i korygujących) elementy zdefiniowane bez składki zdrowotnej i posiadające niezerową składkę zdrowotną. Równocześnie, w Narzędziach / Korekty danych - dodano nową funkcję Korekta składki zdrowotnej poprawiającą wypłaty z błędnie rozrzuconą składką zdrowotną. Uruchomienie tej funkcji powoduje, Ŝe jeśli jest zapisana niezerowa składka w elemencie wypłaty zdefiniowanym jako niepodlegający zdrowotnemu, to funkcja naprawcza przerzuca tę składkę do innego elementu tej samej wypłaty zdefiniowanego jako podlegający składce zdrowotnej. 4.2 Poprawiono 1. Migrator. Program ostrzega w przypadku braku zainstalowanego programu MS Excel. 2. Programowanie klucza HASP. UmoŜliwiono programowanie klucza HASP na systemach 64 bitowych takŝe na Windows Server CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 4 z 11

5 3. Aktualizacja nazw serwerów. Poprawiono działanie funkcji Aktualizacja nazw serwerów, w przypadku zmiany nazwy komputera (Narzędzia \ Serwer bazy danych \ Aktualizacja nazw serwerów). 4. Instalacja CDN OPT!MA. UmoŜliwiono automatyczną instalację Microsoft SQL Server wraz z CDN OPT!MA na systemach 64 bitowych w wersji polskojęzycznej. 4.3 Zmiany 1. Migrator. Wprowadzono weryfikację zgodności wersji programów CDN Klasyka i baz danych CDN OPT!MA. 2. Import z innej bazy. Import z innej bazy danych (Narzędzia\ Importy\ Import z innej bazy danych) dostępny jest tylko dla operatora, który jest administratorem. 5 Handel 5.1 Poprawiono 1. Wydruk deklaracji Intrastat. Poprawiono wyświetlanie pola Masa netto. 2. Wydruki faktur eksportowych w walucie. Na wydrukach Faktura eksportowa w walucie - Wzór standard 3 i Faktura eksportowa w walucie Atrybuty przy zaznaczonym parametrze Naliczaj Vat, poprawiono wyświetlanie kolumny Wartość netto tabelki pozycji dokumentu. 3. Wydruk RKZ. Poprawiono wyliczanie kosztu na raporcie RKZ wykonywanym z poziomu listy Faktur SprzedaŜy, w przypadku gdy w raporcie uwzględnione są korekty dokumentów pierwotnych powiązane z dokumentami RW/PW. 4. Kasy fiskalne. Poprawiono korzystanie z opcji kas fiskalnych po zalogowaniu do modułu Handel Plus. 5. Kasa fiskalna Sharp ER-A277P. WydłuŜono czas oczekiwania na odpowiedź z kasy. 5.2 Zmiany 1. Wydruk etykiet. Stworzono nowy wydruk Etykiety Dymo (GenRap)/ Wzór (89 x 36 mm), dostępny z poziomu formularza pozycji cennikowej. Jest to wydruk etykiety o rozmiarze 89 x 36 mm dla drukarki Dymo LabelWriter. Wydruk moŝna wykonać z menu wydruków poprzez opcję Generator Raportów.. lub bezpośrednio z menu wydruków. Dla wydruku wykonywanego bezpośrednio, konieczne jest ustawienie we właściwościach drukarki, w preferencjach drukowania (opcje zaawansowane), opcji Large Address dla rozmiaru papieru. 5.3 Współpraca z CDN XL 1. Nowa wersja CDN OPT!MA Detal 15.5 nie współpracuje z programem CDN XL w wersji 8.0 i niŝszej. 6 Detal 6.1 Nowości CDN OPT!MA Detal 15.5 Nowa wersja CDN OPT!MA Detal 15.5 umoŝliwia wystawianie Paragonów oraz powiązanych z nimi Faktur SprzedaŜy. Program został stworzony z myślą o punktach sprzedaŝy detalicznej. Zapewnia elastyczną konfigurację układ ekranu i pozwala na dostosowanie funkcji do potrzeb stanowiska pracy. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych. Jest ściśle powiązana z programem CDN OPT!MA stanowi jego końcówkę sprzedaŝową. Więcej informacji na temat funkcjonalności programu znajduje się w podręczniku CDN Detal v CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 5 z 11

6 7 Księgowość 7.1 Nowości Struktura wiekowa rozrachunków na kontach W programie dodano analizę dotyczącą struktury wiekowej naleŝności i zobowiązań. Analiza ta pozwala na uzyskanie sumy przeterminowanych naleŝności lub zobowiązań w poszczególnych przedziałach oraz zapisów, które składają się na sumy w poszczególnych przedziałach. Nowa Analiza dostępna jest na liście Rozrachunków (z poziomu: Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki) jako pozycja w menu rozwijanym przy ikonie. Analizę tą moŝna równieŝ wykonać z poziomu Analizy/Panel analiz/ Księga Handlowa/ Struktura wiekowa rozrachunków księgowych. Ikona Wykonaj analizę wywołują zaznaczoną analizę. lub klawisz <ENTER> Uwaga: Wszystkie analizy dostępne są dla uŝytkowników modułu CDN OPT!MA Analizy. Parametry moŝliwe do ustalenia to: Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień moŝliwość wyboru czy analiza ma zostać przeprowadzona na dzień generowania raportu lub na dzień wybrany przez uŝytkownika. W drugim przypadku program wyliczając kwoty dla poszczególnych przedziałów uwzględnia rozliczenia historycznie czyli stan na podany dzień. Oznacza to, Ŝe jeśli data rozliczenia dekretu jest późniejsza niŝ data wybrana przez UŜytkownika dekret będzie uwzględniony w raporcie jako nierozliczony. Raport dla: NaleŜności / Zobowiązań w przypadku zaznaczenia NaleŜności pobierane są dane ze strony Winien, natomiast wybranie opcji Zobowiązania powoduje pobieranie danych ze strony Ma. Dekret z ujemną kwotą po stronie Wn w strukturze wiekowej rozrachunków zostanie ujęty jako zobowiązanie, natomiast dekret z ujemną kwotą po stronie Ma jako naleŝność. Dla kont: od do UŜytkownik ma moŝliwość podania zakresu kont. Waluta domyślnie jest wybrana waluta -wszystkie- i wyświetlane są kwoty w walucie systemowej (PLN). Jeśli UŜytkownik wybierze konkretną walutę, wtedy wyświetlane będą kwoty w walucie obcej. Uwzględniać zapisy w buforze zaznaczenie tego parametru powoduje, Ŝe są uwzględniane dekrety zarówno zatwierdzone jak i w buforze. Odznaczenie tego parametru skutkuje pobieraniem do analizy tylko dekretów zatwierdzonych. Obliczenia według: Terminu płatności / Daty księgowania dla wybranej pierwszej opcji dekrety są grupowane do poszczególnych przedziałów na podstawie terminu płatności, natomiast jeśli została wybrana druga opcja według daty księgowania. Przedziały domyślnie podpowiadają się następujące przedziały: - Przedział 1 do 30 dni (1-30 dni), - Przedział 2 do 60 dni (31-60 dni), - Przedział 3 do 90 dni (61-90 dni), - Przedział 4 do 180 dni ( dni), - Przedział 5 do 360 dni ( dni). UŜytkownik ma moŝliwość zdefiniowania własnych przedziałów. Wykres generujemy przyciskiem OdświeŜ lub klawisz <F5>. W przypadku zmiany parametrów przycisk zmienia się na, co informuje UŜytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 6 z 11

7 7.1.2 Dane serii wykresu Zakładka ta zawiera wyniki wykonywanej analizy w formie tabeli z wynikami. Po podwójnym kliknięciu na wybrany wiersz, wyświetlane są dekrety wchodzące do wybranego przedziału. Wyświetlenie dekretów następuje takŝe po jednokrotnym kliknięciu na wybranej części wykresu. Do listy zapisów tworzących wybrany przedział UŜytkownik moŝe takŝe przejść za pomocą ikony Wprzód albo kombinacji klawiszy <CTRL>+<RIGHT> lub ikony Na koniec albo kombinacji klawiszy <CTRL>+<END>. Na zakładce Dane serii wykresu UŜytkownik ma moŝliwość ustalenia podobnych parametrów jak na zakładce Wykres. Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień analogicznie jak na zakładce Wykres. Analiza na dzień analiza jest wykonywana historycznie, na zadany przez UŜytkownika dzień. Raport dla: NaleŜności / Zobowiązań / Wszystkich analogicznie jak na zakładce Wykres. Dodatkowo UŜytkownik moŝe wybrać opcję Wszystkich, co powoduje wyświetlenie zapisów zarówno ze strony Wn jak i Ma wybranego zakresu kont. W takiej sytuacji naleŝności będą prezentowane ze znakiem plus, a zobowiązania ze znakiem minus. Dla kont: od do analogicznie jak na zakładce Wykres. Waluta analogicznie jak na zakładce Wykres. Uwzględniać zapisy w buforze analogicznie jak na zakładce Wykres. Obliczenia według: Terminu płatności / Daty księgowania analogicznie jak na zakładce Wykres. Terminowość: Wszystkie / W terminie / Po terminie wybranie jednej z tych opcji powoduje wyświetlenie zapisów o wybranym statusie płatności. Przedziały.domyślnie podpowiadają się przedziały analogiczne jak na zakładce Wykres. UŜytkownik moŝe wybrać przedział, dla którego zostaną wyświetlone zapisy. Dostępne są następujące moŝliwości: - Przedział 1 do 30 dni (1-30 dni), - Przedział 2 do 60 dni (31-60 dni), - Przedział 3 do 90 dni (61-90 dni), - Przedział 4 do 180 dni ( dni), - Przedział 5 do 360 dni ( dni), - Więcej powyŝej 360 dni. Uwaga: Zaznaczenie opcji Wszystkie i Po terminie pozwala UŜytkownikowi zdefiniować własne przedziały. Tylko dla wybranej opcji Po terminie UŜytkownik ma moŝliwość wyboru przedziału, dla którego zostaną wyświetlone zapisy Wydruki dla struktury wiekowej rozrachunków księgowych - Z zakładki Wykres dostępny jest wydruk Wykres [Struktura wiekowa rozrachunków księgowych]. - Z zakładki Dane serii wykresu i Wysyłanie wyników, dla analizy Struktura wiekowa rozrachunków księgowych dostępny jest Wydruk struktury wiekowej zawierający tabelę z kwotami zapisów w poszczególnych przedziałach, a takŝe informacje o wybranych parametrach. - Z zakładki Dane serii wykresu i Wysyłanie wyników, dla analizy Zapisy struktury wiekowej rozrachunków księgowych, dostępne są następujące wydruki: Zapisy struktury wiekowej wg kont, Suma zapisów struktury wiekowej wg kont, Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów, Suma zapisów struktury wiekowej wg podmiotów, Zapisy struktury wiekowej. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 7 z 11

8 7.1.4 Pozostałe nowości 1. UmoŜliwiono import danych z programu CDN Klasyka Księga Handlowa 2009 do programu CDN OPT!MA za pomocą programu CDN Migrator dostępnego dla Autoryzowanych Partnerów Comarch. 2. UmoŜliwiono import danych z programu CDN Klasyka Księga Podatkowa 2009 do programu CDN OPT!MA z poziomu Narzędzia / Importy / Importy z programów CDN Klasyka. 3. Na wydruku Bilans aktualny module CDN Księga Podatkowa (dostępnym z poziomu Księgowość / Księga podatkowa / Zapisy KPiR) sekcję Remanent podzielono na dwie pozycje: Remanent początkowy i Remanent końcowy. Na wydruku są widoczne wartości dla obu tych pozycji. 7.2 Zmiany 1. Deklaracja roczna PIT-36. Pole 192. Suma zaliczek wpłaconych uwzględnia zaliczki wpłacone przez podatnika, małŝonka i małoletnie dzieci. Wartość pola 192 jest sumą kwot z pozycji: 87, 130, 133, 134. Zmiana kwoty w ww. polach powoduje automatyczne aktualizowanie wartości w polu 192. Przeliczenie deklaracji za pomocą ikony pioruna powoduje równieŝ wyliczenie wartości w polu 192. Dodatkowo UŜytkownik ma moŝliwość zmiany kwoty wpłaconych zaliczek. 2. Deklaracja roczna PIT-36. UmoŜliwiono ręczne wprowadzenie składek społecznych i zdrowotnych. Odblokowano pola: 139, 140, 141, 142, 176, 177, 178, Poprawiono 1. Deklaracja roczna PIT-36 i PIT-36L. JeŜeli zaliczki na PIT-36 i PIT-36L wyliczane były kwartalnie oraz były pobierane dane z innej bazy danych, wówczas podczas wyliczania deklaracji rocznej nie pobierane były dane z października i listopada, a pobierane były dane z grudnia. 2. Księgowanie faktury zaliczkowej z modułu CDN Faktury do KPiR podpowiada się właściwa kolumna Zaszłości. 3. Wydruk Deklaracji VAT-7(10). W sekcji B.2 zwiększono wysokość pól, poniewaŝ obcinane były litery z wydłuŝeniem dolnym (np. g, y, ą, ę). 8 Kasa/ Bank 8.1 Zmiany 1. System / Konfiguracja / Program / Kasa i Bank / Odsetki podatkowe. Dodano nowe stopy odsetek podatkowych: od dnia w wysokości 11,0% i od dnia w wysokości 10,5%. 8.2 Poprawiono 1. Magazyn walut w specyficznym przypadku podczas zapisywania dokumentu KW, który ściągał z magazynu wszystkie dostępne środki, pojawiał się komunikat: Brak dostępnych środków w magazynie walut, pomimo Ŝe w magazynie walut było dokładnie tyle środków ile na dokumencie KW 9 Płace i Kadry 9.1 Nowości Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Przeciętne wynagrodzenie wynosi 3.096,55zł (od ) Minimalne wynagrodzenie uczniów: I klasa (4%) 123,86 zł II klasa (5%) 154,83 zł III klasa (6%) 185,79 zł CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 8 z 11

9 Dochód deklarowany (składka zdrowotna) wynosi 2.491,57zł (od ) NajniŜsza emerytura - 675,10 zł (od ). Wskaźnik waloryzacji wynosi 104,9 % (od ) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (Monitor Polski nr 9 z 2009r. poz.114). Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz.U. nr 38 z 2009r, poz.299. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118, z późn. zm.). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. wynosi 106,1% (komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. Monitor Polski nr 10, poz. 133). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2009 r. (Monitor Polski z 2009 r. Nr 12 poz. 152) Księgowanie list płac do programów CDN Klasyka Księgowanie do programów CDN Klasyka (KH, KP) odbywa się za pomocą plików tekstowych. Do pliku zapisywane są wypłaty o statusach: Podstawowa i Korygująca, pomijane o statusach: Anulowana i Stornująca. Tworzony plik ma strukturę wzorowaną na plikach tekstowych wykorzystywanych do księgowania pomiędzy programami z linii Klasyka (księgowanie wypłat z PL/PLP/PIK do KH). Funkcja eksportu dostępna jest tylko z Formularza listy płac o statusie Zamknięta. Nie moŝna księgować list płac o rodzaju Właściciel. W celu wygenerowania pliku naleŝy: Wyświetlić okno Listy płac, Podnieść formularz listy płac. Lista musi być o statusie Zamknięta (kolor czarny), Na pasku zadań kliknąć przycisk lub z menu wybrać Eksport do CDN Klasyka, Pojawi się okno z parametrami eksportu (rysunek poniŝej). NaleŜy podać: symbol listy, jaki ma być podstawiony podczas księgowania w KP w opisie zdarzenia (podpowiadany jest pełny symbol listy płac), datę księgowania (podpowiadana jest data Do z okresu, za jaki jest dana lista płac), lokalizację na dysku, gdzie plik ma być zapisany i uruchomić eksport listy do pliku. Przy pierwszym wywołaniu eksportu domyślną lokalizacją będzie dysk C:\, przy kolejnych wywołaniach ostatnio uŝyta ścieŝka. Przy tworzeniu własnych katalogów zalecane jest uŝywanie krótkich nazw (nie więcej niŝ 8 znaków), bez polskich liter, z uwagi na późniejszą obsługę z poziomu programu DOS. We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik pl-kh-kp.txt, Po wykonaniu eksportu pliku księgowego, na liście Listy płac w kolumnie E pojawi się symbol E co oznacza, Ŝe listę wyeksportowano. W sytuacji, gdy lista płac zostanie otwarta, informacja o wyeksportowaniu pliku księgowego zostanie wykasowana. MoŜna ponownie wykonać eksport. Księgowanie wynagrodzeń (KH) na konta analityczne pracowników opiera się na pierwszych 8 znakach z akronimu (do pliku zapisywany jest cały akronim tj. 20 znaków). Na UŜytkowniku spoczywa obowiązek tworzenia i kontroli akronimów w taki sposób, aby zachować ich unikalność. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 9 z 11

10 9.1.3 Deklaracja roczna - PIT-8AR W sekcji 13.Inne naleŝności (pola ) doliczany jest podatek od wypłaconych umów ryczałtowych do 200,00zł (tzw. "Umów nieprzekraczających"). 9.2 Poprawiono 1. Deklaracja PFRON WN-D: Podczas naliczania deklaracji pojawiał się komunikat "Niezgodność typów", jeśli była osoba niepełnosprawna nie zatrudniona na etat, ale mająca naliczone wypłaty umów np. z kodem ubezpieczenia XX. Nie naliczały się wówczas stany zatrudnienia dla WN-D (pozycje 33-38) i niekiedy mogło brakować załączników INF-D-P dla części osób. Deklaracji WN-D nie moŝna było zaimportować do programu SODiR. Poprawiono. Zoptymalizowano liczenie deklaracji WN-D. Przy większej liczbie pracowników - zaleŝnie od ilości dostępnej pamięci RAM - liczenie WN-D mogło kończyć się zamknięciem programu bez wyliczenia stanów zatrudnienia dla WN-D (pozycje 33-38) i nie moŝna było zaimportować do programu SODiR. Wyeliminowano generowanie dodatkowego zerowego załącznika INF-D-P dla niepełnosprawnego zwolnionego w miesiącu poprzednim względem miesiąca, za który była naliczona deklaracja. Jeśli oznaczenie literowe numeru PKD było wprowadzone małą literą, deklaracja WN-D nie importowała się do SODiR. Zmodyfikowano zapis numeru PKD do deklaracji: małe litery są zamieniane na wielkie. Nie generował się załącznik INF-D-P dla pracownika, który wcześniej miał naliczoną wypłatę z tytułu umowy cywilnoprawnej. Znaczenie miała kolejność naliczania wypłat - jeśli najpierw policzono umowę, potem etat załącznik INF-D-P nie powstawał. Poprawiono. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem była sumowana do kosztów płacy w raporcie INF- D-P, a nie powinna. Poprawiono. 2. Poprawiono naliczanie podstawy wymiaru chorobowego: W przypadku, gdy pracownik zatrudniony był na część etatu i miał zwolnienie lekarskie, program nie przyrównywał podstawy wymiaru chorobowego do obowiązującej minimalnej podstawy, jeśli nie był zaznaczony parametr Przyrównanie podst. chorob. ucznia do min stawki ucznia wynagrodzenia (Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON). Poprawiono, parametr ma obecnie znaczenie tylko przy liczeniu chorobowego dla uczniów. Gdy występował składnik przysługujący za okresy dłuŝsze niŝ 1 miesiąc, zdefiniowany jako nieopodatkowany, nieoskładkowany, ale wliczany do podstawy zasiłków chorobowych. W sytuacji, gdy program obliczał od nowa podstawę wymiaru do chorobowego, w naliczeniu tego składnika pojawiały się kwoty składek społecznych finansowanych przez ubezpieczonego. Błąd dotyczył równieŝ składników z list płac BO/ /CHOR. To skutkowało zaniŝaniem kwoty podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Poprawiono. 3. Kontrola składki zdrowotnej w obrębie miesiąca deklaracji - jeŝeli pracownik miał wypłaconą umowę o dzieło i etat z tym samym kodem ubezpieczenia i z wyliczeń wynikało, Ŝe składka zdrowotna liczona odrębnie od kaŝdej z wypłat była róŝna od składki zdrowotnej obliczonej od sumy podstaw to grosz wynikający z zaokrągleń zapisywał się na ostatnim elemencie wypłaty, nawet gdy był to element nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poprawiono - róŝnica wynikająca z zaokrąglenia pojawia się wyłącznie na elementach wypłaty, od których składka zdrowotna jest naliczana. 4. Poprawiono seryjne wysyłanie e-deklaracji PIT-11 w wersji E-deklaracja PIT-11 (wersja 17) - dodano wydruki: Urzędowe poświadczenie odbioru (złoŝenie informacji oraz korekta) oraz Deklaracji ORD-ZU (korekta). 6. Przy generowaniu pliku xml (e-deklaracja PIT-11) zapisywane było pole PESEL bez względu na to, czy ktoś wpisany numer PESEL, czy nie. Skutkowało to błędem przy pobieraniu UPO. Poprawiono, pole PESEL nie jest obligatoryjnym polem, zapisuje się do pliku, tylko wówczas, gdy jest wypełnione. 7. Wydruk pomocniczy PIT-8AR (zaliczka miesięczna) poprawiono drukowanie kwot w polach 54 i Zestawienie list płac (wydruk) - dodatek nieopodatkowany, pozycja na deklaracji ZUS (wyrównanie wynagrodzenia chorobowego) - nie był wykazywany w Wynagrodzeniach nieopodatkowanych. Poprawiono. 9. Wydruk XML (MS Word) umowy zlecenia i umowy o dzieło był niemoŝliwy w przypadku, gdy w nazwie występował nietypowy znak np. &. Poprawiono. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 10 z 11

11 9.3 Zmiany 1. Zmieniono domyślnie proponowaną wersję deklaracji (PIT-11 z w.16 na w.17 obowiązującą w 2009 roku) przy dodawaniu z poziomu Listy deklaracji pracownika. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.5 Strona 11 z 11

System CDN OPT!MA v. 15.5. Ulotka v.15.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.5. Ulotka v.15.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.5 Ulotka v.15.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.7.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1 Ulotka v.2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02c programu Płace i Kadry

Wersja 11.02c programu Płace i Kadry Wersja 11.02c programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Konfiguracja / Cechy miesięczne / F10 - wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00d programu Płace PLUS

Wersja 4.00d programu Płace PLUS Wersja 4.00d programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn Eksport e-deklaracji oraz import UPO Spis treści 1.1 e- Deklaracje Informacje ogólne... 3 1.2 Eksport e- Deklaracji... 4 1.3 Odbieranie UPO... 8 1.4 Sprawdzanie pliku XML z deklaracją... 8 1.5

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry Wersja 15.01b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia każdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2 Ulotka Zmiany w wersji 2014.3.2 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.01a programu Płace Plus

Wersja 5.01a programu Płace Plus Wersja 5.01a programu Płace Plus UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Wersja c programu Płace i Kadry C/S

Wersja c programu Płace i Kadry C/S Wersja 12.01 c programu Płace i Kadry C/S Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.01a programu Płace i Kadry

Wersja 12.01a programu Płace i Kadry Wersja 12.01a programu Płace i Kadry Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.3. Ulotka v.15.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.3. Ulotka v.15.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.3 Ulotka v.15.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.6.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.6.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.6.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 1.3 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 4 2.3 POPRAWIONO...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.02a programu Płace i Kadry

Wersja 12.02a programu Płace i Kadry Wersja 12.02a programu Płace i Kadry Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00f programu Płace PLUS

Wersja 4.00f programu Płace PLUS Wersja 4.00f programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Wersja 14.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 14.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 14.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.6.1

System Comarch OPT!MA v. 2010.6.1 System Comarch OPT!MA v. 2010.6.1 Ulotka v.2010.6.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PIK wersja 18.01a 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.3. Ulotka v.15.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.3. Ulotka v.15.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.3 Ulotka v.15.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Szczególne cechy usług w CDN Online

Szczególne cechy usług w CDN Online Szczególne cechy usług w CDN Online Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy w systemie CDN Online... 3 2. Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL... 4 3. Obsługa kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 ZMIANY... 3 1.2 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 POPRAWIONO... 3 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia?

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? Płace Optivum Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? W programie Płace Optivum można skorygować nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. W poradzie opisano,

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo