DOKUMENT PODSUMOWUJ CY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PODSUMOWUJ CY"

Transkrypt

1 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY DLA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych z siedzib w Warszawie, Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Strona internetowa: OPUBLIKOWANY W ZWI ZKU Z OFERT PUBLICZN CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH EMISJI SERII B, W RAMACH KTÓREJ OFEROWANYCH JEST (STO TYSI CY) CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B OBEJMUJE NIE MNIEJ NI (DWA TYSI CE) I NIE WI CEJ NI (STO TYSI CY) CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B I CENIE EMISYJNEJ (JEDEN TYSI C) ZŁOTYCH KA DY LECZ NIE MNIEJSZEJ NI WANCI OKRE LONEJ NA PODSTAWIE WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU DOKONANEJ NA 7 (SIEDEM) DNI PRZED DNIEM ROZPOCZ CIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII B Niniejszy Dokument Podsumowuj cy jest traktowany jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Funduszu Decyzja inwestycyjna powinna by ka dorazowo podejmowana w oparciu o tre całego prospektu emisyjnego. Inwestor wnosz cy powództwo odnosz ce si do tre ci prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpocz ciem post powania przed s dem. Osoby sporz dzaj ce dokument podsumowuj cy, ł cznie z ka dym jego tłumaczeniem, ponosz odpowiedzialno jedynie za szkod wyrz dzon w przypadku, gdy dokument podsumowuj cy wprowadza w bł d, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi cz ciami prospektu emisyjnego.

2 Spis Tre ci Rozdział 1.Osoby odpowiedzialne Wskazanie podmiotów, osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym Fundusz Dane Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Dane Secus Asset Management S.A O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Towarzystwa O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Secus Asset Management S.A Rozdział 2.Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka zwi zane z Funduszem Ryzyko nieefektywnego wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje Ryzyko d wigni finansowej Ryzyko płynno ci aktywów Ryzyko wyceny Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Ryzyko zwi zane z kosztami i wydatkami nielimitowanymi Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu Funduszu na zarz dzanie poszczególnymi Spółkami Portfelowymi, których akcje lub udziały wchodz w skład portfela inwestycyjnego Funduszu Ryzyko zwi zane z kluczowym personelem Ryzyko zmniejszenia lub całkowitej utraty warto ci dłu nych papierów warto ciowych wchodz cych w skład lokat Funduszu Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko utraty warto ci Aktywów Funduszu Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu uczestników Funduszu na Fundusz, w tym na zarz dzanie jego Aktywami Ryzyko nierównomiernego obci enia Uczestników Wynagrodzeniem Dodatkowym Towarzystwa Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane z rozwi zaniem umowy o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane ze zbyciem lokat stanowi cych Docelowy Portfel Inwestycyjny Funduszu Ryzyko zwi zane z niemo no ci dania wykupienia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych w jednym terminie Ryzyko braku wykupu Certyfikatów Funduszu na mocy decyzji Towarzystwa Ryzyko wyst pienia ró nic w udziale poszczególnych Uczestników w wypłatach dokonywanych przez Fundusz Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka zwi zane z emisj certyfikatów inwestycyjnych Ryzyko niedoj cia do skutku emisji b d nieprzydzielenia Certyfikatów Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko zwi zane z obrotem na rynku regulowanym Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW Ryzyko rynku kapitałowego Ryzyko wyboru formy korespondencyjnej zło enia Zapisu Ryzyko zwi zane z otoczeniem w jakim Fundusz prowadzi działalno Ryzyko makroekonomiczne

3 3.2. Ryzyko zmiany przepisów prawnych Ryzyko walutowe Rozdział 3.Informacje dotycz ce Funduszu Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Funduszu Miejsce rejestracji Funduszu oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Funduszu oraz czas na jaki został utworzony Nazwa, siedziba i forma prawna Funduszu, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Fundusz, kraj siedziby oraz numer telefonu jego siedziby Lokaty Funduszu Docelowy Portfel Inwestycyjny Portfel Aktywów Płynnych Zasady Polityki Inwestycyjnej Kryteria doboru lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Kryteria doboru lokat w ramach Portfela Aktywów Płynnych Dywersyfikacja lokat oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjne Rozdział 4.Informacje o papierach warto ciowych i ofercie Opis Certyfikatów Inwestycyjnych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Certyfikaty Inwestycyjne Forma Certyfikatów Inwestycyjnych, nazwa podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru papierów warto ciowych Waluta emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Opis praw, wł cznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwi zanych z Certyfikatami Inwestycyjnymi, oraz procedury wykonywania tych praw Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów warto ciowych tej samej klasy Prawo do udziału w zyskach Funduszu Prawo do udziału w nadwy kach w przypadku likwidacji Informacje o potr canych u ródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z Certyfikatów Inwestycyjnych w odniesieniu do kraju siedziby Funduszu, wskazanie, czy Fundusz bierze odpowiedzialno za potr canie podatków u ródła Informacje o warunkach Oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu Zapisów Warunki Oferty Wielko ogółem emisji z podziałem na papiery warto ciowe oferowane do sprzeda y i oferowane w drodze subskrypcji Terminy, wraz z wszelkimi mo liwymi zmianami obowi zywania oferty i opis procedury składania zapisów Wskazanie, kiedy i w jakich okoliczno ciach Oferta mo e zosta wycofana lub zawieszona oraz, czy wycofanie mo e wyst pi po rozpocz ciu Oferty Opis mo liwo ci dokonania redukcji Zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom Szczegółowe informacje na temat minimalnej oraz maksymalnej wielko ci Zapisu Wskazanie terminu, w którym mo liwe jest wycofanie Zapisu Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na Certyfikaty Ogłoszenie o doj ciu lub niedoj ciu emisji Certyfikatów do skutku

4 Procedury zwi zane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalno praw do subskrypcji Certyfikatów oraz sposób post powania z prawami do subskrypcji Certyfikatów, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Rodzaje Inwestorów, którym oferowane s Certyfikaty Czy znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarz dzaj cych, nadzorczych lub administracyjnych Funduszu zamierzaj uczestniczy w subskrypcji w ramach Oferty oraz, czy którakolwiek z osób zamierza obj ponad pi procent Certyfikatów b d cych przedmiotem Oferty Informacje podawane przed przydziałem: Opis wszystkich wcze niej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania okre lonych rodzajów Inwestorów lub okre lonych grup powi zanych (wł cznie z programami dla rodzin i osób zaprzyja nionych) przy przydziale Certyfikatów Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych Certyfikatów wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpocz cie obrotu przed dokonaniem tego zawiadomienia Cena Wskazanie ceny, po której b d oferowane Certyfikaty. Wskazanie wielko ci kosztów i podatków, które musi ponie inwestor zapisuj cy si na Certyfikaty lub je nabywaj cy Zasady podania do publicznej wiadomo ci ceny Certyfikatów w Ofercie Je eli posiadaczom Certyfikatów Funduszu przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie ograniczone lub cofni te, wskazanie podstawy ceny emisji, je eli emisja jest dokonywana za gotówk, wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofni cia prawa pierwokupu Porównanie opłat ze strony Inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez takie osoby wchodz ce w skład organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych oraz osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla i powi zane Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) Nazwa i adres koordynatora(ów) cało ci i poszczególnych cz ci oferty oraz, w zakresie znanym Funduszowi lub oferentowi, podmiotów zajmuj cych si plasowaniem w ró nych krajach, w których ma miejsce oferta Nazwa i adres agentów ds. płatno ci i podmiotów wiadcz cych usługi depozytowe w ka dym kraju Nazwa i adres podmiotów, które podj ły si gwarantowania emisji na zasadach wi cego zobowi zania oraz nazwa i adres podmiotów, które podj ły si plasowania oferty bez wi cego zobowi zania lub na zasadzie doło enia wszelkich stara. Wskazanie istotnych cech umów, wraz z ustalonym limitem gwarancji. W sytuacji, gdy nie cała emisja jest obj ta gwarancj, nale y wskaza cz nie podlegaj c gwarancji. Wskazanie ogólnej kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie Dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu i ustalenia dotycz ce obrotu Wskazanie, czy oferowane Certyfikaty s lub b d przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, najwcze niejszy mo liwy termin dopuszczenia Certyfikatów do obrotu Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowa ne, na których, zgodnie z wiedz Funduszu, s dopuszczone do obrotu papiery warto ciowe tej samej klasy, co oferowane Certyfikaty Informacje o emisji Certyfikatów, których przeprowadzenie jest planowane jednocze nie lub prawie jednocze nie z terminem subskrypcji Certyfikatów Funduszu Nazwa i adres podmiotów posiadaj cych wi ce zobowi zanie do działania jako po rednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniaj c płynno za pomoc kwotowania ofert kupna i sprzeda y ( bid i offer ), oraz podstawowych warunków ich zobowi zania Opis potencjalnych działa stabilizuj cych cen w przypadku gdy Fundusz lub sprzedaj cy Uczestnik udzielili opcji nadprzydziału lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podj cie działa stabilizuj cych cen w zwi zku z Ofert Wskazanie, e działania stabilizacyjne mog by podj te, e nie ma gwarancji, i zostan one wykonane oraz e mog one zosta zatrzymane w dowolnym momencie

5 Pocz tek i koniec okresu, podczas którego mog by podejmowane działania stabilizacyjne Wskazanie podmiotu zarz dzaj cego działaniami stabilizacyjnymi dla ka dej wła ciwej jurysdykcji, chyba e nie jest to znane w chwili publikacji Wskazanie, e w wyniku transakcji stabilizuj cych, cena rynkowa mo e by wy sza ni miałoby to miejsce w innym przypadku Informacje na temat wła cicieli papierów warto ciowych obj tych sprzeda Nazwa i adres siedziby podmiotu oferuj cego papiery warto ciowe do sprzeda y Liczba i rodzaj papierów warto ciowych oferowanych przez ka dego ze sprzedaj cych wła cicieli papierów warto ciowych Umowy zakazu sprzeda y akcji typu lock-up Koszty emisji lub oferty Wpływy pieni ne netto ogółem oraz szacunkowa wielko wszystkich kosztów emisji lub Oferty

6 Definicje Aktywa Funduszu, Aktywa - oznacza mienie Funduszu obejmuj ce rodki pieni ne, w tym z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz po ytki z tych praw. Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty - oznacza emitowane przez Fundusz papiery warto ciowe b d ce publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, zgodnie z Art. 2 pkt 36 Ustawy o FI opisane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym. Depozytariusz - oznacza BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie; obowi zki Depozytariusza okre la Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku oraz odr bna umowa o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu zawarta pomi dzy Depozytariuszem, a Funduszem. Docelowy Portfel Inwestycyjny - oznacza lokaty Funduszu nabywane zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu okre lonymi w Statucie, na które składaj si wył cznie: a) udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci ; b) akcje spółek komandytowo-akcyjnych, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie b d ce przedmiotem publicznej oferty; c) papiery warto ciowe, w rozumieniu Art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz nie b d ce przedmiotem publicznej oferty, z wył czeniem Instrumentów Rynku Pieni nego i dłu nych papierów warto ciowych okre lonych w Art. 22 lit. b) Statutu; d) wierzytelno ci, w tym wobec osób fizycznych. Dokument Rejestracyjny - oznacza dokument rejestracyjny stanowi cy wraz z dokumentami Ofertowym i Podsumowuj cym Prospekt Emisyjny, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie. Dokument Ofertowy - oznacza niniejszy dokument ofertowy stanowi cy wraz z dokumentami Rejestracyjnym i Podsumowuj cym Prospekt Emisyjny, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie. Doradca - oznacza Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzib w Katowicach, Katowice, ul. Sowi skiego 46. Due Diligence - oznacza proces szczegółowej analizy dokumentów, danych oraz wszelkich informacji udzielonych przez spółk b d c przedmiotem potencjalnej inwestycji Funduszu, jak równie danych dotycz cych otoczenia, w którym działa spółka, maj cy na celu ich ostateczn weryfikacj oraz potwierdzenie, i adne istotne z punktu widzenia inwestora informacje nie zostały pomini te oraz ustalenie ceny nabycia spółki. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów - oznacza dyspozycj składan jednocze nie z Zapisem na Certyfikaty Inwestycyjne, na podstawie której przydzielone przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne zostan zapisane na rachunku papierów warto ciowych Inwestora. Dzie Roboczy - oznacza ka dy dzie od poniedziałku do pi tku wł cznie, z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadaj cych w ten dzie. Dzie Wyceny - oznacza dzie wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Warto ci Aktywów Netto Funduszu i Warto ci Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadaj cy: a) na Dzie Roboczy, w którym nast pi otwarcie ksi g rachunkowych Funduszu; b) na ostatni Dzie Roboczy w ka dym kwartale kalendarzowym; c) na 7 (siedem) dni przed rozpocz ciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji; d) na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego Funduszu; e) na Dzie Wykupu Certyfikatów. 6

7 Dzie Wykupu - oznacza ostatni Dzie Roboczy w ka dym kwartale kalendarzowym pocz wszy od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii L. EBI - oznacza Europejski Bank Inwestycyjny. EBOR - oznacza Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Fundusz - oznacza SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych, utworzony przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie. IFC - oznacza Mi dzynarodow Korporacj Finansow. Inwestor - oznacza osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, która składa b d zamierza zło y Zapis; Inwestorem Funduszu mo e by zarówno rezydent jak i nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z pó n. zm.). GPW S.A. - oznacza Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie Spóła Akcyjna KDPW - oznacza Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych Spółka Akcyjna Komisja, KNF - oznacza Komisja Nadzoru Finansowego. Konsorcjum - oznacza zorganizowane przez Oferuj cego, prowadz ce zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, konsorcjum domów maklerskich lub banków prowadz cych działalno maklersk. MTS-CeTO - oznacza pozagiełdowy rynek regulowany w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie prowadzony przez spółk MTS - Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie. OECD - oznacza Organizacj Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Oferta - oznacza oferowanie w drodze oferty publicznej, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie, od (dwa tysi ce) do (sto tysi cy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, emitowanych przez Fundusz Oferuj cy, SECUS - oznacza Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzib w Katowicach, ul. Sowi skiego 46, Katowice. Opłata manipulacyjna - oznacza opłat za wydanie Certyfikatów serii B pobieran przez Towarzystwo w wysoko ci 4% (czterech procent) iloczynu jednostkowej ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii B oraz liczby przydzielonych Certyfikatów; Opłata manipulacyjna pobierana jest wraz z wpłata na Certyfikaty serii B. Prospekt, Prospekt Emisyjny - oznacza zestaw dokumentów tworz cych razem, zgodnie z Ustaw o Ofercie, Prospekt Emisyjny SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Spółek Niepublicznych. Portfel Aktywów Płynnych - oznacza portfel inwestycyjny Funduszu, w którym znajduj si wył cznie nast puj ce lokaty: a) Instrumenty Rynku Pieni nego, b) dłu ne papiery warto ciowe inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne, których emitentem, gwarantem lub por czycielem jest Skarb Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej, pa stwa nale ce do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) waluty, oraz d) depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych pa stw, w bankach krajowych pod warunkiem, e aktywa okre lone w lit. a) c) powy ej s zbywalne. Punkt Obsługi Klienta - oznacza punkt przyjmowania Zapisów. 7

8 RFI, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych - oznacza rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, S d Okr gowy w Warszawie. Sponsor Emisji oznacza ING Securities S.A., z którym Fundusz zawarł umow o prowadzenie rejestru Certyfikatów Inwestycyjnych dla Uczestników Funduszu, którzy nie zło yli dyspozycji deponowania Certyfikatów Funduszu na własnym rachunku papierów warto ciowych; Siedziba Oferuj cego oznacza siedzib Oferuj cego pod adresem ul. Sowi skiego 46, Katowice. Spółka Portfelowa, Spółka - oznacza spółk komandytowo-akcyjn, spółk akcyjn lub spółk z ograniczon odpowiedzialno ci, której akcje b d udziały wchodz w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu. Statut - oznacza Statut Funduszu. Towarzystwo oznacza Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółk Akcyjn z siedzib w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisan do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS Uczestnik - oznacza osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadaj c osobowo ci prawnej b d c posiadaczem rachunku papierów warto ciowych, na którym jest zapisany co najmniej jeden Certyfikat wyemitowany przez Fundusz; uczestnikami Funduszu mog by zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z pó n. zm.). Ustawa o Obrocie - oznacza ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z 2005 r.). Ustawa o FI, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych - oznacza ustaw z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). Ustawa o Ofercie - oznacza ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). Warto Aktywów Netto (WAN) - oznacza warto Aktywów Funduszu pomniejszon o zobowi zania Funduszu w Dniu Wyceny. Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI) - oznacza warto Certyfikatu Inwestycyjnego obliczon jako WAN Funduszu w Dniu Wyceny podzielon przez liczb Certyfikatów inwestycyjnych istniej cych w danym Dniu Wyceny. Wpływy z Lokat - oznacza uzyskane przez Fundusz od momentu zarejestrowania Funduszu wpływy z Zamkni cia Inwestycji oraz Przychody z Lokat, których warto ustalana jest przez Towarzystwo na 14 (czterna cie) dni przed Dniem Wyceny ko cz cym ka dy kwartał kalendarzowy, pocz wszy od dnia przydziału emisji Certyfikatów serii L, pomniejszone o warto dotychczasowych Wypłat z Funduszu. Wypłata z Funduszu oznacza dystrybucj rodków pieni nych z Funduszu do Uczestników w postaci wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Zamkni cie Inwestycji - oznacza uzyskanie przez Fundusz rodków pieni nych w zwi zku ze zbyciem lokat wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Zapis - oznacza zapis w rozumieniu Ustawy o FI. 8

9 Znacz ce Wpływy z Lokat - oznacza uzyskane przez Fundusz Wpływy z Lokat Funduszu, których warto jest równa co najmniej 10% WAN Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny 9

10 Rozdział 1. Osoby odpowiedzialne 1. Wskazanie podmiotów, osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym 1.1. Fundusz Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ Siedziba: Warszawa, Polska Adres: Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Fundusz reprezentowany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Dane Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Osoby działaj ce w imieniu Towarzystwa: o Paweł Giery ski Prezes Zarz du o Radosław Solan Wiceprezes Zarz du Towarzystwo odpowiada za informacje zawarte w rozdziale 1 i 3 niniejszego Dokumentu Podsumowuj cego Dane Secus Asset Management S.A. Nazwa: Secus Asset Management Spółka Akcyjna Siedziba: Katowice Adres: ul. Sowi skiego 46, Katowice Telefon: Telefaks:

11 Poczta elektroniczna: Strona internetowa:www.secus.pl Osoby działaj ce w imieniu SECUS: o Grzegorz P dras Prezes Zarz du o Mirosław Fabryczny Wiceprezes Zarz du SECUS odpowiada za informacje zawarte w rozdziale 2 i O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym 2.1. O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Towarzystwa. O wiadczamy, i zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy doło eniu nale ytej staranno ci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym, w cz ciach, za których sporz dzenie odpowiedzialne jest Towarzystwo, s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i e w cz ciach Dokumentu Podsumowuj cego, za których sporz dzenie odpowiedzialne jest Towarzystwo nie pomini to niczego, co mogłoby wpływa na ich znaczenie. Paweł Giery ski Radosław Solan Zgodnie z Ustaw o FI, Towarzystwo jako organ Funduszu tworzy Fundusz, zarz dza nim i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Do składania o wiadcze w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz du Towarzystwa albo jednego członka Zarz du Towarzystwa ł cznie z Prokurentem 2.2. O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Secus Asset Management S.A. O wiadczamy, i zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy doło eniu nale ytej staranno ci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym, w cz ciach, za których sporz dzenie odpowiedzialny jest Secus Asset Management S.A. s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i e w cz ciach Dokumentu Podsumowuj cego, za których sporz dzenie odpowiedzialny jest Zarz dzaj cy nie pomini to niczego, co mogłoby wpływa na ich znaczenie. Grzegorz P dras Prezes Zarz du Mirosław Fabryczny Wiceprezes Zarz du 11

12 Do składania o wiadcze w imieniu Secus Asset Management S.A. wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz du Secus Asset Management S.A albo jednego członka Zarz du Secus Asset Management S.A ł cznie z Prokurentem. Rozdział 2. Czynniki ryzyka 1. Czynniki ryzyka zwi zane z Funduszem Ryzyko nieefektywnego wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Ze wzgl du na dywersyfikacj lokat oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjne uj te w art. 25 Statutu, istnieje ryzyko, e Fundusz nie wyselekcjonuje i nie pozyska zamierzonej ilo ci inwestycji atrakcyjnych z punktu widzenia przyj tej strategii. W zwi zku z tym istnieje ryzyko niewykorzystania w sposób najbardziej efektywny rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Istnieje tak e ryzyko, i pozyskane przez Fundusz Spółki Portfelowe nie przynios oczekiwanych rezultatów inwestycyjnych, zarówno ze wzgl dów niezale nych od tych Spółek, jak i ze wzgl du na niewystarczaj c jako zarz dzania tymi Spółkami. W rezultacie istnieje ryzyko, i Fundusz nie zdoła zrealizowa zakładanych celów inwestycyjnych dla Docelowego Portfela Inwestycyjnego. W przypadku braku oczekiwanych rezultatów inwestycyjnych zarówno zale nych, jak i niezale nych od Spółek Portfelowych Fundusz mo e ponie strat na cz ci Aktywów zainwestowanych w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Inwestycje w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego wi si z nast puj cymi rodzajami ryzyk: a) ryzyko otoczenia makroekonomicznego: na lokaty Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego maj wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopie nierównowagi makroekonomicznej, deficyt bud etowy, handlowy i obrotów bie cych, wielko popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysoko stóp procentowych, kształtowanie si poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, wielko zadłu enia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielko i kształtowanie si poziomu inflacji, wielko i kształtowanie si poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna. Osłabienie sytuacji makroekonomicznej ma negatywny wpływ na wyceny lokat. Fundusz przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokacji w lokaty w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego bierze pod uwag obecn i prognozowana sytuacje makroekonomiczn kraju i wiata. b) ryzyko bran y: lokaty Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego, podlegaj ryzyku bran y, w której działaj, główne ryzyka to: konkurencyjno, zmiany popytu na produkty oferowane przez podmioty z bran y, nowe technologie. Ryzyko bran owe Fundusz ogranicza poprzez dywersyfikacj bran ow lokat Docelowego Portfela Inwestycyjnego. c) ryzyko specyficzne Spółki: akcje lub udziały Spółek, które s przedmiotem lokat Funduszu, podlegaj ryzyku specyficznemu danej Spółki, główne ryzyka to: jako produktu i biznesu, skala działania i wielko Spółki, jako zarz du, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, regulacje prawne, przejrzysto działania, zdarzenia losowe. Ryzyko specyficzne dla Spółki ograniczane jest poprzez lokowanie w jeden podmiot nie wi cej ni 20% Warto ci Aktywów Funduszu. 12

13 1.2. Ryzyko d wigni finansowej. Fundusz nie wyklucza stosowania w swoich projektach inwestycyjnych wysokiej d wigni finansowej poprzez emisje obligacji oraz zaci ganie kredytów i po yczek, co wi e si z konieczno ci poniesienia dodatkowych kosztów finansowych, a w skrajnych wypadkach z mo liwo ci utraty znacznej cz ci Aktywów Funduszu w zwi zku z upadło ci Spółek Portfelowych. Szczegółowe zasady wykorzystania przez Fundusz d wigni finansowej opisane s w art. 25 ust. 3 Statutu Ryzyko płynno ci aktywów. Polega na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie lokat po cenach odzwierciedlaj cych ich realn warto. Inwestycje Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego maj charakter ograniczonej płynno ci. Istnieje ryzyko, e Fundusz nie b dzie w stanie zby posiadanych aktywów portfelowych przy okre lonym poziomie wyceny, w momencie uznanym za dogodny do realizacji inwestycji z punktu widzenia maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji Ryzyko wyceny Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat. Inwestycje w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego nie b d przedmiotem notowa na rynkach regulowanych. Istnieje ryzyko, e wyceny poszczególnych składników Portfela Funduszu odbiega b d od faktycznych cen, jakie mo liwe byłyby do uzyskania przy sprzeda y tych aktywów na rynku. Aktywa Funduszu wyceniane s według warto ci godziwej lub wg warto ci rynkowej poszczególnych składników lokat w Dniu Wyceny. W przypadku sprzeda y Aktywów poszczególnych typów lokat istnieje ryzyko uzyskania ceny ni szej od warto ci uzyskanej przy zastosowaniu wy ej opisanej metody wyceny. Ze wzgl du na konieczno dostosowania Statutu do zmieniaj cych si przepisów prawa oraz praktyki rynkowej, zasady wyceny Aktywów Funduszu mog ulec zmianie, co mo e mie wpływ na wycen Certyfikatów. Istnieje tak e ryzyko popełnienia bł du przy dokonywaniu wyceny. Ponadto, dokonuj c wyceny składników lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego w Dniu Wyceny b d cym ostatnim dniem okresów sprawozdawczych wyceny poszczególnych składników lokat b d obarczone nieprawidłowo ciami podlegaj cymi korektom podczas bada sprawozda finansowych Spółek Portfelowych przez audytorów. W zwi zku z tym pojawi si ryzyko zmiany Warto ci Aktywów Netto Funduszu uwzgl dniaj cych naniesione korekty oraz ostateczn wycen składników lokat Ryzyko zwi zane z kosztami i wydatkami nielimitowanymi. Cz kosztów i wydatków zwi zanych z działalno ci Funduszu b dzie miała charakter nielimitowany. Koszy i wydatki zostały opisane w punkcie Dokumentu Rejestracyjnego. Koszty i wydatki nielimitowane Funduszu mog stanowi istotn cz wszystkich kosztów i wydatków, którymi obci any b dzie Fundusz, co wpływa b dzie na pomniejszanie Warto ci Aktywów Netto Funduszu. Towarzystwo ma ograniczony wpływ na wysoko kosztów i wydatków nielimitowanych, aczkolwiek Towarzystwo b dzie czyni starania, aby ich wysoko była mo liwie najni sza. Dodatkowo w pocz tkowym okresie funkcjonowania Funduszu pojawi si limitowane koszty zwi zane z przygotowaniem inwestycji obejmuj ce koszty zwi zane z wydatkami na doradztwo prawne oraz badania Due Diligence podmiotów, które mog sta si przedmiotem lokat Funduszu. Koszty o charakterze limitowanym Funduszu s ograniczone zapisami art. 34 Statutu. 13

14 1.6. Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu Funduszu na zarz dzanie poszczególnymi Spółkami Portfelowymi, których akcje lub udziały wchodz w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. Istnieje ryzyko, i Fundusz nie b dzie miał samodzielnie prawa lub wystarczaj cej ilo ci głosów potrzebnej do wywierania wpływu na zarz dzanie Spółkami Portfelowymi, których akcje lub udziały wejd w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu. Intencj Funduszu jest jednak, aby w ka dej ze Spółek Portfelowych wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego posiada mo liwo sprawowania nadzoru nad jego działalno ci w wyniku zawieranych z pozostałymi akcjonariuszami, komplementariuszami, udziałowcami umów inwestycyjnych daj cych Funduszowi wi kszy wpływ ni wynikałoby to z ilo ci posiadanych akcji, b d udziałów Ryzyko zwi zane z kluczowym personelem. Specyfika polityki inwestycyjnej Funduszu powoduje, e zmiany na kluczowych stanowiskach w Spółkach Portfelowych, których akcje lub udziały wchodz w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu mog zwi ksza ryzyko pogorszenia si wyników finansowych tych podmiotów. Jednocze nie działanie i wyniki Funduszu pozostaj zale ne od do wiadczenia i umiej tno ci osób zatrudnionych przez Towarzystwo oraz przez Zarz dzaj cego. Utrata kluczowych pracowników Towarzystwa jako organu Funduszu lub Zarz dzaj cego mo e w przej ciowym okresie wpłyn negatywnie na funkcjonowanie Funduszu oraz prowadzone przez niego inwestycje Ryzyko zmniejszenia lub całkowitej utraty warto ci dłu nych papierów warto ciowych wchodz cych w skład lokat Funduszu. W zwi zku z zakładanym udziałem dłu nych papierów warto ciowych w Portfelu Inwestycyjnym Funduszu istnieje ryzyko, e nast pi spadek warto ci tych papierów, co mo e w istotny sposób wpłyn na Warto Aktywów Netto Funduszu. Inwestycje w dłu ne papiery warto ciowe obarczone s nast puj cymi rodzajami ryzyka: a) ryzyko niewypłacalno ci emitenta - Fundusz ogranicza ryzyko niewypłacalno ci emitenta inwestuj c w dłu ne papiery warto ciowe emitowane lub gwarantowane przez podmioty o du ej zdolno ci do obsługi zobowi za : Narodowy Bank Polski, Skarb Pa stwa, pa stwa nale ce do OECD, albo mi dzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno z pa stw nale cych do OECD, a tak e IFC, EBI, EBOR. b) ryzyko stopy procentowej jest zwi zane ze zmiana cen dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłu nych maleje, w przypadku spadku ro nie. Struktura czasowa portfela dłu nych papierów warto ciowych ustalana b dzie w oparciu o przewidywane zmiany rynkowych stóp procentowych. Nale y bra pod uwag, e rzeczywiste zachowania rynku mog odbiega od przewidywa. W takim wypadku Fundusz mo e nie zrealizowa celu inwestycyjnego polegaj cego na wzro cie warto ci Aktywów Funduszu Ryzyko zmiany Statutu. Zwraca si uwag Inwestorów, e w okresie istnienia Funduszu, jego Statut mo e ulec zmianie w szczególno ci ze wzgl du na konieczno dostosowania Statutu do zmieniaj cych si przepisów prawa, praktyki rynkowej oraz wymaga biznesowych, w tym w szczególno ci w zakresie polityki inwestycyjnej, kosztów i zasad wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych. 14

15 1.10. Ryzyko utraty warto ci Aktywów Funduszu Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestowanie Aktywów w akcje lub udziały spółek, które w okresie funkcjonowania Funduszu zostan wprowadzone do obrotu regulowanego i ich sprzeda w obrocie regulowanym. Przedmioty lokat Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego nie b d w momencie ich nabywania przez Fundusz notowane na adnym rynku regulowanym, a co za tym idzie Fundusz b dzie ponosił ryzyko ewentualnych ró nic pomi dzy warto ci dokonywanych transakcji, a rzeczywist cen rynkow danej lokaty Funduszu. Inwestor powinien wzi pod uwag fakt, i kryterium doboru lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego jest maksymalizacja zwrotu z lokat Funduszu przy akceptacji ryzyka utraty cało ci zainwestowanego w te lokaty kapitału Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu uczestników Funduszu na Fundusz, w tym na zarz dzanie jego Aktywami. Towarzystwo jako organ Funduszu jest uprawnione do podejmowania działa okre lonych w Statucie i Ustawie o FI, przy czym w zwi zku z okre lonym w Statucie (Art. 7 ust. 2) i Ustawie o FI zakresie uprawnie Zgromadzenia Inwestorów, Uczestnik nie ma wpływu, b d ma ograniczony wpływ na fakt podj cia lub niepodj cia takich działa. Do działa tych zaliczymy mi dzy innymi: wybór i sposób zarz dzania Aktywami Funduszu, otwarcie likwidacji Funduszu, przej cie zarz dzania Funduszem przez inne Towarzystwo lub firm zarz dzaj c, zmian Depozytariusza b d podmiotu obsługuj cego Fundusz oraz zmian polityki inwestycyjnej Funduszu. Zwraca si jednak uwag Inwestorom, i zmiana Statutu w zakresie, o którym mowa w Art. 18 ust. 2 pkt 14, Art. 139 ust. 3 oraz Art. 198 ust. 2 Ustawy o FI wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Dodatkowo, zgodnie z Ustaw o Ofercie, Fundusz jako emitent publicznych certyfikatów inwestycyjnych, zobowi zany jest do podawania w raportach bie cych wszystkich informacji dotycz cych wszelkich zdarze maj cych wpływ na działalno Funduszu, mog cych mie wpływ na warto Certyfikat Inwestycyjnego i umo liwiaj cych ocen działalno ci Funduszu Ryzyko nierównomiernego obci enia Uczestników Wynagrodzeniem Dodatkowym Towarzystwa. W zwi zku ze sposobem obliczania Wynagrodzenia Dodatkowego Towarzystwa oraz sposobem stosowania wypłat z Funduszu w postaci wykupu Certyfikatów, mo liwa jest sytuacja, i Uczestnicy b d nierównomiernie obci eni Wynagrodzeniem Dodatkowym Towarzystwa Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane z rozwi zaniem umowy o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz zawarł umow o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z firm Secus Asset Management Spółka Akcyjna (Zarz dzaj cy).je li w ci gu 6 miesi cy od dnia rozwi zania umowy o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, zarz dzanie Funduszem nie zostanie przej te przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Fundusz ulega rozwi zaniu Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane ze zbyciem lokat stanowi cych Docelowy Portfel Inwestycyjny Funduszu. Celem inwestycyjnym w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego jest osi gni cie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu Warto ci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu warto ci lokat Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje osi gni cia wy ej wymienionego celu. Istnieje ryzyko, e Inwestorzy przyst puj cy do Funduszu nie osi gn 15

16 satysfakcjonuj cych stóp zwrotu przed zbyciem lokat stanowi cych Docelowy Portfel Inwestycyjny Funduszu. Zbycie wszystkich lokat wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego b dzie przesłank do rozwi zania Funduszu Ryzyko zwi zane z niemo no ci dania wykupienia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych w jednym terminie Statut Funduszu w art. 27 przewiduje ograniczenia dotycz ce liczby wykupywanych Certyfikatów w jednym Dniu Wykupu. Fundusz jednorazowo wykupi nie wi cej ni warto pozostaj cych w Funduszu Wpływów z Lokat pomniejszonych o warto zobowi za Funduszu wymagalnych w okresie kolejnych sze ciu miesi cy. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników da wykupu wi kszej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, dania wykupu b d podlegały proporcjonalnej redukcji, a ułamkowe cz ci Certyfikatów nie b d umarzane Ryzyko braku wykupu Certyfikatów Funduszu na mocy decyzji Towarzystwa. Intencj Funduszu uj t w art. 26 Statutu jest wypłacanie Uczestnikom rodków z Zamkni cia Inwestycji w postaci wykupu Certyfikatów. Decyzj o wykupie Certyfikatów podejmuje Towarzystwo na zasadach opisanych w pkt Dokumentu Rejestracyjnego. Na dzie sporz dzenia Dokumentu Rejestracyjnego trudny jest do okre lenia moment realizacji inwestycji przez Fundusz. Istnieje wi c ryzyko nie wykupywania Certyfikatów w zwi zku z brakiem realizacji inwestycji Funduszu. Istnieje tak e realne ryzyko niesystematycznego podejmowania przez Towarzystwo decyzji wykupie Certyfikatów Funduszu. Ryzyko to ograniczone jest zapisami Statutu zobowi zuj cymi Fundusz do wykupu Certyfikatów w przypadku uzyskania przez Fundusz Znacz cego Wpływu z Lokat Ryzyko wyst pienia ró nic w udziale poszczególnych Uczestników w wypłatach dokonywanych przez Fundusz. W opinii Funduszu jest prawdopodobne, i w trakcie trwania Funduszu nie wszyscy Uczestnicy jednocze nie b d chcieli wzi udział w poszczególnych wykupach Certyfikatów przez Fundusz. W takim przypadku istnieje ryzyko, e suma wszystkich wypłat dokonanych z Funduszu na rzecz poszczególnych Uczestników mo e si istotnie ró ni Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko mo liwo ci poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewn trznych, bł dów ludzkich, czy bł dów systemów. W szczególno ci, zawodny proces lub bł d ludzki mo e spowodowa bł dne lub opó nione rozliczenie transakcji. Bł dne działanie systemów mo e przejawia si zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje tak e ryzyko w postaci mo liwo ci poniesienia strat w wyniku zaj cia niekorzystnych zdarze zewn trznych, takich jak kl ski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara si ogranicza ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewn trznych. 2. Czynniki ryzyka zwi zane z emisj certyfikatów inwestycyjnych Ryzyko niedoj cia do skutku emisji b d nieprzydzielenia Certyfikatów. W przypadku zło enia przez Inwestorów wa nych Zapisów i dokonania wa nych wpłat na mniej ni (dwa tysi ce) Certyfikatów serii B, emisja nie dojdzie do skutku. 16

17 Istnieje te ryzyko, e w ramach emisji Certyfikatów serii B zło one zostan wa ne Zapisy na wi ksz ni maksymalnie oferowana liczba Certyfikatów, co spowoduje, i niektórym Inwestorom, którzy dokonali wa nego Zapisu na Certyfikaty oraz dokonali na nie wa nej wpłaty nie zostan przydzielone Certyfikaty w liczbie wynikaj cej z Zapisu. W przypadkach okre lonych powy ej Fundusz zwraca wpłaty do Funduszu wraz z warto ci otrzymanych po ytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wyst pienia jednej z przesłanek wymienionych wy ej, oraz pobrane opłaty manipulacyjne Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. Fundusz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii B zło y wniosek o dopuszczenie Certyfikatów serii B do obrotu na GPW. Istnieje ryzyko, e Certyfikaty serii B nie zostan dopuszczone do obrotu na GPW. Ryzyko to minimalizuje fakt, i Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu s ju notowane na GPW. W przypadku niedopuszczenia Certyfikatów serii B do obrotu na GPW, Fundusz podejmie wszelkie niezb dne kroki maj ce na celu dopuszczenie Certyfikatów serii B do notowa na innym rynku regulowanym z siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MTS-CeTO S.A.), a w przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do notowa na takim rynku, Fundusz podejmie działania, by obrót Certyfikatami był prowadzony w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w Ustawie o Obrocie Ryzyko zwi zane z obrotem na rynku regulowanym. Do czynników ryzyka zwi zanych z obrotem Certyfikatami na rynku regulowanym GPW nale y w szczególno ci zaliczy : - zmienny, niski poziom obrotów powoduj cy ograniczon płynno transakcji, - wahania cen Certyfikatów, które mog spowodowa, i cena rynkowa Certyfikatu spadnie poni ej ceny emisyjnej, jak równie poni ej Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat. Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW. W przypadkach okre lonych w regulaminie obrotu GPW - zarz d GPW, a na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie - KNF, mog wykluczy z obrotu b d zawiesi obrót papierami warto ciowymi na GPW Zarz d GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłu szy ni miesi c na danie wła ciwego organu nadzoru zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Decyzja o wykluczeniu z obrotu przez Zarz d GPW musi zosta podj ta w przypadku gdy: - ich zbywalno stała si ograniczona, - na danie wła ciwego organu nadzoru zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, - w przypadku zniesienia ich dematerializacji, - w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez wła ciwy organ nadzoru. Nie ma pewno ci, e sytuacja taka nie wyst pi w przypadku Certyfikatów po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW Ryzyko rynku kapitałowego. Ograniczony obrót Certyfikatami mo e powodowa, i cena Certyfikatów w obrocie wtórnym b dzie znacznie odbiega od ceny emisyjnej b d Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat. Poziom obrotów Certyfikatami mo e by zmienny, w szczególno ci przez długi okres mo e nie dochodzi do adnych 17

18 transakcji Certyfikatami, za ceny Certyfikatów w obrocie wtórnym mog podlega skokowym zmianom Ryzyko wyboru formy korespondencyjnej zło enia Zapisu. Zwraca si uwag, i Inwestorzy zamierzaj cy zło y Zapis opisan w Prospekcie drog korespondencyjn tj. za pomoc listu poleconego lub poczty kurierskiej, musz si liczy z faktem, i formularz mo e zosta nieprawidłowo wypełniony i zostanie uznany przez Oferuj cego za niewa ny. Osoby takie musza liczy si równie z faktem, i Zapis zło ony drog korespondencyjn tj. za pomoc listu poleconego lub poczty kurierskiej musi dotrze na adres Siedziby Oferuj cego nie pó niej ni do ko ca terminu przyjmowania Zapisów. W przypadku gdy formularz zostanie uznany za niewa ny lub dotrze drog korespondencyjn do Oferuj cego po terminie przyjmowania Zapisów, Fundusz zwróci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zako czenia przyjmowania Zapisów, bez jakichkolwiek odsetek, po ytków i odszkodowa, kwot wpłaty na rzecz Funduszu wraz Opłat manipulacyjn na rachunek wskazany w Zapisie. 3. Ryzyko zwi zane z otoczeniem w jakim Fundusz prowadzi działalno Ryzyko makroekonomiczne. Sytuacja finansowa Spółek Portfelowych wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu b dzie w du ym stopniu uzale niona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach Europy i na wiecie. W warunkach gospodarki rynkowej działalno gospodarcza nara ona jest na szereg ryzyk zwi zanych z niebezpiecze stwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, ró nic kursowych, cen surowców, popytu globalnego. Zmiany czynników makroekonomicznych mog spowodowa pogorszenie si lub nawet ujemn stop zwrotu z inwestycji w Spółki Portfelowe i w rezultacie obni enie Warto ci Aktywów Funduszu, a tym samym spadek warto ci Certyfikatów Ryzyko zmiany przepisów prawnych. Zmiany w przepisach maj cych zastosowanie do Funduszu mog powodowa utrudnienie jego działalno ci, zmniejszenie opłacalno ci lokowania Aktywów Funduszu lub spowodowa nało enie dodatkowych obowi zków na Fundusz. W szczególno ci zmiana postanowie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych mo e mie znacz cy wpływ na działalno Funduszu. Istnieje tak e potencjalne ryzyko zmian w przepisach podatkowych odnosz cych si zarówno do inwestycji dokonywanych przez Fundusz, jak równie do inwestycji Uczestników w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. W pierwszym przypadku negatywn konsekwencj zmian podatkowych mo e by pogorszenie si wyników inwestycyjnych Funduszu w wyniku wzrostu kosztów lub pojawienia si dodatkowych obci e podatkowych zwi zanych z inwestycjami Funduszu. W drugim przypadku zmiany podatkowe mog doprowadzi do zmniejszenia atrakcyjno ci lokaty kapitału jak s certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Nale y jednak zauwa y, i w chwili obecnej nie s znane adne projekty zmian legislacyjnych, które mogłyby mie istotnie negatywny wpływ na status quo regulacji dotycz cych działalno ci Funduszu lub inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne. Zmiany w przepisach, w tym w przepisach podatkowych, maj cych zastosowanie do poszczególnych Spółek Niepublicznych b d miały znaczenie dla efektywno ci działalno ci gospodarczej tych podmiotów. Na dzie sporz dzenia Dokumentu Rejestracyjnego skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu nie jest znany. 18

19 3.3. Ryzyko walutowe. W przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji w lokaty denominowane w walutach obcych, wahania kursu złotego wzgl dem walut obcych mog przekłada si na wahania warto ci Certyfikatów Inwestycyjnych. W zwi zku z faktem, e w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Fundusz b dzie dokonywał inwestycji w papiery warto ciowe Spółek Portfelowych w przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji w takie lokaty denominowane w walutach obcych oraz w przypadku uzyskania przez Fundusz Wpływów z Lokat denominowanych w walutach obcych i bior c pod uwag wahania kursu złotego wzgl dem walut obcych Fundusz mo e ponie strat wynikaj c ze zmian kursów walut. Rozdział 3. Informacje dotycz ce Funduszu 1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Funduszu Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ 2. Miejsce rejestracji Funduszu oraz jego numer rejestracyjny Fundusz został wpisany w dniu 29 listopada 2006 r. przez S d Okr gowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI Data utworzenia Funduszu oraz czas na jaki został utworzony Fundusz nabył osobowo prawn z chwil wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez S d Okr gowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, tj. w dniu 29 listopada 2006 r. Fundusz został utworzony na okres sze ciu lat. 4. Nazwa, siedziba i forma prawna Funduszu, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Fundusz, kraj siedziby oraz numer telefonu jego siedziby Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ Siedziba: Warszawa Adres: Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Fundusz reprezentowany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 19

20 Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym aktywów niepublicznych i działa na podstawie Ustawy o FI oraz Statutu. 5. Lokaty Funduszu Fundusz jest utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych, o którym mowa w Art. 196 Ustawy o FI i b dzie lokował co najmniej 80% (osiemdziesi t procent) warto ci Aktywów Funduszu w aktywa inne ni : a) papiery warto ciowe b d ce przedmiotem publicznej oferty lub papiery warto ciowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba, e papiery warto ciowe stały si przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; b) Instrumenty Rynku Pieni nego, chyba, e zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodz w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. Aktywa Funduszu zostan podzielone na Docelowy Portfel Inwestycyjny oraz Portfel Aktywów Płynnych. 6. Docelowy Portfel Inwestycyjny Przedmiotem lokat Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego mog by wył cznie: a) udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci ; b) akcje w spółkach komandytowo-akcyjnych, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie b d ce przedmiotem publicznej oferty; c) papiery warto ciowe, w rozumieniu Art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz nie b d ce przedmiotem publicznej oferty, z wył czeniem Instrumentów Rynku Pieni nego i zbywalnych, dłu nych papierów warto ciowych, inkorporuj cych wierzytelno ci pieni ne, których emitentem, gwarantem lub por czycielem jest Skarb Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej, pa stwa nale ce do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR; d) wierzytelno ci, w tym wobec osób fizycznych. 7. Portfel Aktywów Płynnych W ramach Portfela Aktywów Płynnych przedmiotem lokat Funduszu mog by wył cznie: a) Instrumenty Rynku Pieni nego, b) dłu ne papiery warto ciowe inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne, których emitentem, gwarantem lub por czycielem jest Skarb Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej, pa stwa nale ce do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) waluty, oraz d) depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych pa stw, w bankach krajowych; 20

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY STANOWI CY WRAZ Z DOKUMENTAMI: OFERTYOWYM I PODSUMOWUJ CYM PROSPEKT EMISYJNY SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI TY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH Z SIEDZIB W WARSZAWIE, SASKI CRESCENT,

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Skarbiec SMARTFIZ

UFK Europa Skarbiec SMARTFIZ UFK Europa Skarbiec SMARTFIZ UFK Europa Skarbiec SMARTFIZ to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec SMARTFIZ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo