DOKUMENT PODSUMOWUJ CY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT PODSUMOWUJ CY"

Transkrypt

1 DOKUMENT PODSUMOWUJ CY DLA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych z siedzib w Warszawie, Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Strona internetowa: OPUBLIKOWANY W ZWI ZKU Z OFERT PUBLICZN CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH EMISJI SERII B, W RAMACH KTÓREJ OFEROWANYCH JEST (STO TYSI CY) CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B OBEJMUJE NIE MNIEJ NI (DWA TYSI CE) I NIE WI CEJ NI (STO TYSI CY) CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B I CENIE EMISYJNEJ (JEDEN TYSI C) ZŁOTYCH KA DY LECZ NIE MNIEJSZEJ NI WANCI OKRE LONEJ NA PODSTAWIE WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU DOKONANEJ NA 7 (SIEDEM) DNI PRZED DNIEM ROZPOCZ CIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII B Niniejszy Dokument Podsumowuj cy jest traktowany jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Funduszu Decyzja inwestycyjna powinna by ka dorazowo podejmowana w oparciu o tre całego prospektu emisyjnego. Inwestor wnosz cy powództwo odnosz ce si do tre ci prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpocz ciem post powania przed s dem. Osoby sporz dzaj ce dokument podsumowuj cy, ł cznie z ka dym jego tłumaczeniem, ponosz odpowiedzialno jedynie za szkod wyrz dzon w przypadku, gdy dokument podsumowuj cy wprowadza w bł d, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi cz ciami prospektu emisyjnego.

2 Spis Tre ci Rozdział 1.Osoby odpowiedzialne Wskazanie podmiotów, osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym Fundusz Dane Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Dane Secus Asset Management S.A O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Towarzystwa O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Secus Asset Management S.A Rozdział 2.Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka zwi zane z Funduszem Ryzyko nieefektywnego wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje Ryzyko d wigni finansowej Ryzyko płynno ci aktywów Ryzyko wyceny Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat Ryzyko zwi zane z kosztami i wydatkami nielimitowanymi Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu Funduszu na zarz dzanie poszczególnymi Spółkami Portfelowymi, których akcje lub udziały wchodz w skład portfela inwestycyjnego Funduszu Ryzyko zwi zane z kluczowym personelem Ryzyko zmniejszenia lub całkowitej utraty warto ci dłu nych papierów warto ciowych wchodz cych w skład lokat Funduszu Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko utraty warto ci Aktywów Funduszu Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu uczestników Funduszu na Fundusz, w tym na zarz dzanie jego Aktywami Ryzyko nierównomiernego obci enia Uczestników Wynagrodzeniem Dodatkowym Towarzystwa Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane z rozwi zaniem umowy o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane ze zbyciem lokat stanowi cych Docelowy Portfel Inwestycyjny Funduszu Ryzyko zwi zane z niemo no ci dania wykupienia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych w jednym terminie Ryzyko braku wykupu Certyfikatów Funduszu na mocy decyzji Towarzystwa Ryzyko wyst pienia ró nic w udziale poszczególnych Uczestników w wypłatach dokonywanych przez Fundusz Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka zwi zane z emisj certyfikatów inwestycyjnych Ryzyko niedoj cia do skutku emisji b d nieprzydzielenia Certyfikatów Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko zwi zane z obrotem na rynku regulowanym Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW Ryzyko rynku kapitałowego Ryzyko wyboru formy korespondencyjnej zło enia Zapisu Ryzyko zwi zane z otoczeniem w jakim Fundusz prowadzi działalno Ryzyko makroekonomiczne

3 3.2. Ryzyko zmiany przepisów prawnych Ryzyko walutowe Rozdział 3.Informacje dotycz ce Funduszu Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Funduszu Miejsce rejestracji Funduszu oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Funduszu oraz czas na jaki został utworzony Nazwa, siedziba i forma prawna Funduszu, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Fundusz, kraj siedziby oraz numer telefonu jego siedziby Lokaty Funduszu Docelowy Portfel Inwestycyjny Portfel Aktywów Płynnych Zasady Polityki Inwestycyjnej Kryteria doboru lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Kryteria doboru lokat w ramach Portfela Aktywów Płynnych Dywersyfikacja lokat oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjne Rozdział 4.Informacje o papierach warto ciowych i ofercie Opis Certyfikatów Inwestycyjnych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Certyfikaty Inwestycyjne Forma Certyfikatów Inwestycyjnych, nazwa podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru papierów warto ciowych Waluta emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Opis praw, wł cznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwi zanych z Certyfikatami Inwestycyjnymi, oraz procedury wykonywania tych praw Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów warto ciowych tej samej klasy Prawo do udziału w zyskach Funduszu Prawo do udziału w nadwy kach w przypadku likwidacji Informacje o potr canych u ródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z Certyfikatów Inwestycyjnych w odniesieniu do kraju siedziby Funduszu, wskazanie, czy Fundusz bierze odpowiedzialno za potr canie podatków u ródła Informacje o warunkach Oferty Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu Zapisów Warunki Oferty Wielko ogółem emisji z podziałem na papiery warto ciowe oferowane do sprzeda y i oferowane w drodze subskrypcji Terminy, wraz z wszelkimi mo liwymi zmianami obowi zywania oferty i opis procedury składania zapisów Wskazanie, kiedy i w jakich okoliczno ciach Oferta mo e zosta wycofana lub zawieszona oraz, czy wycofanie mo e wyst pi po rozpocz ciu Oferty Opis mo liwo ci dokonania redukcji Zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Inwestorom Szczegółowe informacje na temat minimalnej oraz maksymalnej wielko ci Zapisu Wskazanie terminu, w którym mo liwe jest wycofanie Zapisu Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na Certyfikaty Ogłoszenie o doj ciu lub niedoj ciu emisji Certyfikatów do skutku

4 Procedury zwi zane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalno praw do subskrypcji Certyfikatów oraz sposób post powania z prawami do subskrypcji Certyfikatów, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Rodzaje Inwestorów, którym oferowane s Certyfikaty Czy znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarz dzaj cych, nadzorczych lub administracyjnych Funduszu zamierzaj uczestniczy w subskrypcji w ramach Oferty oraz, czy którakolwiek z osób zamierza obj ponad pi procent Certyfikatów b d cych przedmiotem Oferty Informacje podawane przed przydziałem: Opis wszystkich wcze niej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania okre lonych rodzajów Inwestorów lub okre lonych grup powi zanych (wł cznie z programami dla rodzin i osób zaprzyja nionych) przy przydziale Certyfikatów Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych Certyfikatów wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpocz cie obrotu przed dokonaniem tego zawiadomienia Cena Wskazanie ceny, po której b d oferowane Certyfikaty. Wskazanie wielko ci kosztów i podatków, które musi ponie inwestor zapisuj cy si na Certyfikaty lub je nabywaj cy Zasady podania do publicznej wiadomo ci ceny Certyfikatów w Ofercie Je eli posiadaczom Certyfikatów Funduszu przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie ograniczone lub cofni te, wskazanie podstawy ceny emisji, je eli emisja jest dokonywana za gotówk, wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofni cia prawa pierwokupu Porównanie opłat ze strony Inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez takie osoby wchodz ce w skład organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych oraz osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla i powi zane Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) Nazwa i adres koordynatora(ów) cało ci i poszczególnych cz ci oferty oraz, w zakresie znanym Funduszowi lub oferentowi, podmiotów zajmuj cych si plasowaniem w ró nych krajach, w których ma miejsce oferta Nazwa i adres agentów ds. płatno ci i podmiotów wiadcz cych usługi depozytowe w ka dym kraju Nazwa i adres podmiotów, które podj ły si gwarantowania emisji na zasadach wi cego zobowi zania oraz nazwa i adres podmiotów, które podj ły si plasowania oferty bez wi cego zobowi zania lub na zasadzie doło enia wszelkich stara. Wskazanie istotnych cech umów, wraz z ustalonym limitem gwarancji. W sytuacji, gdy nie cała emisja jest obj ta gwarancj, nale y wskaza cz nie podlegaj c gwarancji. Wskazanie ogólnej kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie Dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu i ustalenia dotycz ce obrotu Wskazanie, czy oferowane Certyfikaty s lub b d przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, najwcze niejszy mo liwy termin dopuszczenia Certyfikatów do obrotu Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowa ne, na których, zgodnie z wiedz Funduszu, s dopuszczone do obrotu papiery warto ciowe tej samej klasy, co oferowane Certyfikaty Informacje o emisji Certyfikatów, których przeprowadzenie jest planowane jednocze nie lub prawie jednocze nie z terminem subskrypcji Certyfikatów Funduszu Nazwa i adres podmiotów posiadaj cych wi ce zobowi zanie do działania jako po rednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniaj c płynno za pomoc kwotowania ofert kupna i sprzeda y ( bid i offer ), oraz podstawowych warunków ich zobowi zania Opis potencjalnych działa stabilizuj cych cen w przypadku gdy Fundusz lub sprzedaj cy Uczestnik udzielili opcji nadprzydziału lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podj cie działa stabilizuj cych cen w zwi zku z Ofert Wskazanie, e działania stabilizacyjne mog by podj te, e nie ma gwarancji, i zostan one wykonane oraz e mog one zosta zatrzymane w dowolnym momencie

5 Pocz tek i koniec okresu, podczas którego mog by podejmowane działania stabilizacyjne Wskazanie podmiotu zarz dzaj cego działaniami stabilizacyjnymi dla ka dej wła ciwej jurysdykcji, chyba e nie jest to znane w chwili publikacji Wskazanie, e w wyniku transakcji stabilizuj cych, cena rynkowa mo e by wy sza ni miałoby to miejsce w innym przypadku Informacje na temat wła cicieli papierów warto ciowych obj tych sprzeda Nazwa i adres siedziby podmiotu oferuj cego papiery warto ciowe do sprzeda y Liczba i rodzaj papierów warto ciowych oferowanych przez ka dego ze sprzedaj cych wła cicieli papierów warto ciowych Umowy zakazu sprzeda y akcji typu lock-up Koszty emisji lub oferty Wpływy pieni ne netto ogółem oraz szacunkowa wielko wszystkich kosztów emisji lub Oferty

6 Definicje Aktywa Funduszu, Aktywa - oznacza mienie Funduszu obejmuj ce rodki pieni ne, w tym z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz po ytki z tych praw. Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty - oznacza emitowane przez Fundusz papiery warto ciowe b d ce publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, zgodnie z Art. 2 pkt 36 Ustawy o FI opisane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym. Depozytariusz - oznacza BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie; obowi zki Depozytariusza okre la Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku oraz odr bna umowa o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu zawarta pomi dzy Depozytariuszem, a Funduszem. Docelowy Portfel Inwestycyjny - oznacza lokaty Funduszu nabywane zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu okre lonymi w Statucie, na które składaj si wył cznie: a) udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci ; b) akcje spółek komandytowo-akcyjnych, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie b d ce przedmiotem publicznej oferty; c) papiery warto ciowe, w rozumieniu Art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz nie b d ce przedmiotem publicznej oferty, z wył czeniem Instrumentów Rynku Pieni nego i dłu nych papierów warto ciowych okre lonych w Art. 22 lit. b) Statutu; d) wierzytelno ci, w tym wobec osób fizycznych. Dokument Rejestracyjny - oznacza dokument rejestracyjny stanowi cy wraz z dokumentami Ofertowym i Podsumowuj cym Prospekt Emisyjny, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie. Dokument Ofertowy - oznacza niniejszy dokument ofertowy stanowi cy wraz z dokumentami Rejestracyjnym i Podsumowuj cym Prospekt Emisyjny, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie. Doradca - oznacza Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzib w Katowicach, Katowice, ul. Sowi skiego 46. Due Diligence - oznacza proces szczegółowej analizy dokumentów, danych oraz wszelkich informacji udzielonych przez spółk b d c przedmiotem potencjalnej inwestycji Funduszu, jak równie danych dotycz cych otoczenia, w którym działa spółka, maj cy na celu ich ostateczn weryfikacj oraz potwierdzenie, i adne istotne z punktu widzenia inwestora informacje nie zostały pomini te oraz ustalenie ceny nabycia spółki. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów - oznacza dyspozycj składan jednocze nie z Zapisem na Certyfikaty Inwestycyjne, na podstawie której przydzielone przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne zostan zapisane na rachunku papierów warto ciowych Inwestora. Dzie Roboczy - oznacza ka dy dzie od poniedziałku do pi tku wł cznie, z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadaj cych w ten dzie. Dzie Wyceny - oznacza dzie wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Warto ci Aktywów Netto Funduszu i Warto ci Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadaj cy: a) na Dzie Roboczy, w którym nast pi otwarcie ksi g rachunkowych Funduszu; b) na ostatni Dzie Roboczy w ka dym kwartale kalendarzowym; c) na 7 (siedem) dni przed rozpocz ciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji; d) na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego Funduszu; e) na Dzie Wykupu Certyfikatów. 6

7 Dzie Wykupu - oznacza ostatni Dzie Roboczy w ka dym kwartale kalendarzowym pocz wszy od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii L. EBI - oznacza Europejski Bank Inwestycyjny. EBOR - oznacza Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Fundusz - oznacza SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych, utworzony przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie. IFC - oznacza Mi dzynarodow Korporacj Finansow. Inwestor - oznacza osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, która składa b d zamierza zło y Zapis; Inwestorem Funduszu mo e by zarówno rezydent jak i nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z pó n. zm.). GPW S.A. - oznacza Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie Spóła Akcyjna KDPW - oznacza Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych Spółka Akcyjna Komisja, KNF - oznacza Komisja Nadzoru Finansowego. Konsorcjum - oznacza zorganizowane przez Oferuj cego, prowadz ce zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, konsorcjum domów maklerskich lub banków prowadz cych działalno maklersk. MTS-CeTO - oznacza pozagiełdowy rynek regulowany w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie prowadzony przez spółk MTS - Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie. OECD - oznacza Organizacj Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Oferta - oznacza oferowanie w drodze oferty publicznej, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie, od (dwa tysi ce) do (sto tysi cy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, emitowanych przez Fundusz Oferuj cy, SECUS - oznacza Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzib w Katowicach, ul. Sowi skiego 46, Katowice. Opłata manipulacyjna - oznacza opłat za wydanie Certyfikatów serii B pobieran przez Towarzystwo w wysoko ci 4% (czterech procent) iloczynu jednostkowej ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii B oraz liczby przydzielonych Certyfikatów; Opłata manipulacyjna pobierana jest wraz z wpłata na Certyfikaty serii B. Prospekt, Prospekt Emisyjny - oznacza zestaw dokumentów tworz cych razem, zgodnie z Ustaw o Ofercie, Prospekt Emisyjny SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Spółek Niepublicznych. Portfel Aktywów Płynnych - oznacza portfel inwestycyjny Funduszu, w którym znajduj si wył cznie nast puj ce lokaty: a) Instrumenty Rynku Pieni nego, b) dłu ne papiery warto ciowe inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne, których emitentem, gwarantem lub por czycielem jest Skarb Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej, pa stwa nale ce do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) waluty, oraz d) depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych pa stw, w bankach krajowych pod warunkiem, e aktywa okre lone w lit. a) c) powy ej s zbywalne. Punkt Obsługi Klienta - oznacza punkt przyjmowania Zapisów. 7

8 RFI, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych - oznacza rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, S d Okr gowy w Warszawie. Sponsor Emisji oznacza ING Securities S.A., z którym Fundusz zawarł umow o prowadzenie rejestru Certyfikatów Inwestycyjnych dla Uczestników Funduszu, którzy nie zło yli dyspozycji deponowania Certyfikatów Funduszu na własnym rachunku papierów warto ciowych; Siedziba Oferuj cego oznacza siedzib Oferuj cego pod adresem ul. Sowi skiego 46, Katowice. Spółka Portfelowa, Spółka - oznacza spółk komandytowo-akcyjn, spółk akcyjn lub spółk z ograniczon odpowiedzialno ci, której akcje b d udziały wchodz w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu. Statut - oznacza Statut Funduszu. Towarzystwo oznacza Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółk Akcyjn z siedzib w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisan do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS Uczestnik - oznacza osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadaj c osobowo ci prawnej b d c posiadaczem rachunku papierów warto ciowych, na którym jest zapisany co najmniej jeden Certyfikat wyemitowany przez Fundusz; uczestnikami Funduszu mog by zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z pó n. zm.). Ustawa o Obrocie - oznacza ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z 2005 r.). Ustawa o FI, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych - oznacza ustaw z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). Ustawa o Ofercie - oznacza ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). Warto Aktywów Netto (WAN) - oznacza warto Aktywów Funduszu pomniejszon o zobowi zania Funduszu w Dniu Wyceny. Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI) - oznacza warto Certyfikatu Inwestycyjnego obliczon jako WAN Funduszu w Dniu Wyceny podzielon przez liczb Certyfikatów inwestycyjnych istniej cych w danym Dniu Wyceny. Wpływy z Lokat - oznacza uzyskane przez Fundusz od momentu zarejestrowania Funduszu wpływy z Zamkni cia Inwestycji oraz Przychody z Lokat, których warto ustalana jest przez Towarzystwo na 14 (czterna cie) dni przed Dniem Wyceny ko cz cym ka dy kwartał kalendarzowy, pocz wszy od dnia przydziału emisji Certyfikatów serii L, pomniejszone o warto dotychczasowych Wypłat z Funduszu. Wypłata z Funduszu oznacza dystrybucj rodków pieni nych z Funduszu do Uczestników w postaci wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Zamkni cie Inwestycji - oznacza uzyskanie przez Fundusz rodków pieni nych w zwi zku ze zbyciem lokat wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Zapis - oznacza zapis w rozumieniu Ustawy o FI. 8

9 Znacz ce Wpływy z Lokat - oznacza uzyskane przez Fundusz Wpływy z Lokat Funduszu, których warto jest równa co najmniej 10% WAN Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny 9

10 Rozdział 1. Osoby odpowiedzialne 1. Wskazanie podmiotów, osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym 1.1. Fundusz Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ Siedziba: Warszawa, Polska Adres: Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Fundusz reprezentowany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Dane Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Osoby działaj ce w imieniu Towarzystwa: o Paweł Giery ski Prezes Zarz du o Radosław Solan Wiceprezes Zarz du Towarzystwo odpowiada za informacje zawarte w rozdziale 1 i 3 niniejszego Dokumentu Podsumowuj cego Dane Secus Asset Management S.A. Nazwa: Secus Asset Management Spółka Akcyjna Siedziba: Katowice Adres: ul. Sowi skiego 46, Katowice Telefon: Telefaks:

11 Poczta elektroniczna: Strona internetowa:www.secus.pl Osoby działaj ce w imieniu SECUS: o Grzegorz P dras Prezes Zarz du o Mirosław Fabryczny Wiceprezes Zarz du SECUS odpowiada za informacje zawarte w rozdziale 2 i O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym 2.1. O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Towarzystwa. O wiadczamy, i zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy doło eniu nale ytej staranno ci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym, w cz ciach, za których sporz dzenie odpowiedzialne jest Towarzystwo, s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i e w cz ciach Dokumentu Podsumowuj cego, za których sporz dzenie odpowiedzialne jest Towarzystwo nie pomini to niczego, co mogłoby wpływa na ich znaczenie. Paweł Giery ski Radosław Solan Zgodnie z Ustaw o FI, Towarzystwo jako organ Funduszu tworzy Fundusz, zarz dza nim i reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Do składania o wiadcze w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz du Towarzystwa albo jednego członka Zarz du Towarzystwa ł cznie z Prokurentem 2.2. O wiadczenie osób odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Podsumowuj cym z ramienia Secus Asset Management S.A. O wiadczamy, i zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy doło eniu nale ytej staranno ci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Podsumowuj cym, w cz ciach, za których sporz dzenie odpowiedzialny jest Secus Asset Management S.A. s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i e w cz ciach Dokumentu Podsumowuj cego, za których sporz dzenie odpowiedzialny jest Zarz dzaj cy nie pomini to niczego, co mogłoby wpływa na ich znaczenie. Grzegorz P dras Prezes Zarz du Mirosław Fabryczny Wiceprezes Zarz du 11

12 Do składania o wiadcze w imieniu Secus Asset Management S.A. wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz du Secus Asset Management S.A albo jednego członka Zarz du Secus Asset Management S.A ł cznie z Prokurentem. Rozdział 2. Czynniki ryzyka 1. Czynniki ryzyka zwi zane z Funduszem Ryzyko nieefektywnego wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Ze wzgl du na dywersyfikacj lokat oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjne uj te w art. 25 Statutu, istnieje ryzyko, e Fundusz nie wyselekcjonuje i nie pozyska zamierzonej ilo ci inwestycji atrakcyjnych z punktu widzenia przyj tej strategii. W zwi zku z tym istnieje ryzyko niewykorzystania w sposób najbardziej efektywny rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Istnieje tak e ryzyko, i pozyskane przez Fundusz Spółki Portfelowe nie przynios oczekiwanych rezultatów inwestycyjnych, zarówno ze wzgl dów niezale nych od tych Spółek, jak i ze wzgl du na niewystarczaj c jako zarz dzania tymi Spółkami. W rezultacie istnieje ryzyko, i Fundusz nie zdoła zrealizowa zakładanych celów inwestycyjnych dla Docelowego Portfela Inwestycyjnego. W przypadku braku oczekiwanych rezultatów inwestycyjnych zarówno zale nych, jak i niezale nych od Spółek Portfelowych Fundusz mo e ponie strat na cz ci Aktywów zainwestowanych w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Inwestycje w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego wi si z nast puj cymi rodzajami ryzyk: a) ryzyko otoczenia makroekonomicznego: na lokaty Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego maj wpływ czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopie nierównowagi makroekonomicznej, deficyt bud etowy, handlowy i obrotów bie cych, wielko popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysoko stóp procentowych, kształtowanie si poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, wielko zadłu enia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielko i kształtowanie si poziomu inflacji, wielko i kształtowanie si poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna. Osłabienie sytuacji makroekonomicznej ma negatywny wpływ na wyceny lokat. Fundusz przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokacji w lokaty w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego bierze pod uwag obecn i prognozowana sytuacje makroekonomiczn kraju i wiata. b) ryzyko bran y: lokaty Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego, podlegaj ryzyku bran y, w której działaj, główne ryzyka to: konkurencyjno, zmiany popytu na produkty oferowane przez podmioty z bran y, nowe technologie. Ryzyko bran owe Fundusz ogranicza poprzez dywersyfikacj bran ow lokat Docelowego Portfela Inwestycyjnego. c) ryzyko specyficzne Spółki: akcje lub udziały Spółek, które s przedmiotem lokat Funduszu, podlegaj ryzyku specyficznemu danej Spółki, główne ryzyka to: jako produktu i biznesu, skala działania i wielko Spółki, jako zarz du, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, regulacje prawne, przejrzysto działania, zdarzenia losowe. Ryzyko specyficzne dla Spółki ograniczane jest poprzez lokowanie w jeden podmiot nie wi cej ni 20% Warto ci Aktywów Funduszu. 12

13 1.2. Ryzyko d wigni finansowej. Fundusz nie wyklucza stosowania w swoich projektach inwestycyjnych wysokiej d wigni finansowej poprzez emisje obligacji oraz zaci ganie kredytów i po yczek, co wi e si z konieczno ci poniesienia dodatkowych kosztów finansowych, a w skrajnych wypadkach z mo liwo ci utraty znacznej cz ci Aktywów Funduszu w zwi zku z upadło ci Spółek Portfelowych. Szczegółowe zasady wykorzystania przez Fundusz d wigni finansowej opisane s w art. 25 ust. 3 Statutu Ryzyko płynno ci aktywów. Polega na braku mo liwo ci sprzeda y w krótkim okresie lokat po cenach odzwierciedlaj cych ich realn warto. Inwestycje Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego maj charakter ograniczonej płynno ci. Istnieje ryzyko, e Fundusz nie b dzie w stanie zby posiadanych aktywów portfelowych przy okre lonym poziomie wyceny, w momencie uznanym za dogodny do realizacji inwestycji z punktu widzenia maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji Ryzyko wyceny Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat. Inwestycje w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego nie b d przedmiotem notowa na rynkach regulowanych. Istnieje ryzyko, e wyceny poszczególnych składników Portfela Funduszu odbiega b d od faktycznych cen, jakie mo liwe byłyby do uzyskania przy sprzeda y tych aktywów na rynku. Aktywa Funduszu wyceniane s według warto ci godziwej lub wg warto ci rynkowej poszczególnych składników lokat w Dniu Wyceny. W przypadku sprzeda y Aktywów poszczególnych typów lokat istnieje ryzyko uzyskania ceny ni szej od warto ci uzyskanej przy zastosowaniu wy ej opisanej metody wyceny. Ze wzgl du na konieczno dostosowania Statutu do zmieniaj cych si przepisów prawa oraz praktyki rynkowej, zasady wyceny Aktywów Funduszu mog ulec zmianie, co mo e mie wpływ na wycen Certyfikatów. Istnieje tak e ryzyko popełnienia bł du przy dokonywaniu wyceny. Ponadto, dokonuj c wyceny składników lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego w Dniu Wyceny b d cym ostatnim dniem okresów sprawozdawczych wyceny poszczególnych składników lokat b d obarczone nieprawidłowo ciami podlegaj cymi korektom podczas bada sprawozda finansowych Spółek Portfelowych przez audytorów. W zwi zku z tym pojawi si ryzyko zmiany Warto ci Aktywów Netto Funduszu uwzgl dniaj cych naniesione korekty oraz ostateczn wycen składników lokat Ryzyko zwi zane z kosztami i wydatkami nielimitowanymi. Cz kosztów i wydatków zwi zanych z działalno ci Funduszu b dzie miała charakter nielimitowany. Koszy i wydatki zostały opisane w punkcie Dokumentu Rejestracyjnego. Koszty i wydatki nielimitowane Funduszu mog stanowi istotn cz wszystkich kosztów i wydatków, którymi obci any b dzie Fundusz, co wpływa b dzie na pomniejszanie Warto ci Aktywów Netto Funduszu. Towarzystwo ma ograniczony wpływ na wysoko kosztów i wydatków nielimitowanych, aczkolwiek Towarzystwo b dzie czyni starania, aby ich wysoko była mo liwie najni sza. Dodatkowo w pocz tkowym okresie funkcjonowania Funduszu pojawi si limitowane koszty zwi zane z przygotowaniem inwestycji obejmuj ce koszty zwi zane z wydatkami na doradztwo prawne oraz badania Due Diligence podmiotów, które mog sta si przedmiotem lokat Funduszu. Koszty o charakterze limitowanym Funduszu s ograniczone zapisami art. 34 Statutu. 13

14 1.6. Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu Funduszu na zarz dzanie poszczególnymi Spółkami Portfelowymi, których akcje lub udziały wchodz w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. Istnieje ryzyko, i Fundusz nie b dzie miał samodzielnie prawa lub wystarczaj cej ilo ci głosów potrzebnej do wywierania wpływu na zarz dzanie Spółkami Portfelowymi, których akcje lub udziały wejd w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu. Intencj Funduszu jest jednak, aby w ka dej ze Spółek Portfelowych wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego posiada mo liwo sprawowania nadzoru nad jego działalno ci w wyniku zawieranych z pozostałymi akcjonariuszami, komplementariuszami, udziałowcami umów inwestycyjnych daj cych Funduszowi wi kszy wpływ ni wynikałoby to z ilo ci posiadanych akcji, b d udziałów Ryzyko zwi zane z kluczowym personelem. Specyfika polityki inwestycyjnej Funduszu powoduje, e zmiany na kluczowych stanowiskach w Spółkach Portfelowych, których akcje lub udziały wchodz w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu mog zwi ksza ryzyko pogorszenia si wyników finansowych tych podmiotów. Jednocze nie działanie i wyniki Funduszu pozostaj zale ne od do wiadczenia i umiej tno ci osób zatrudnionych przez Towarzystwo oraz przez Zarz dzaj cego. Utrata kluczowych pracowników Towarzystwa jako organu Funduszu lub Zarz dzaj cego mo e w przej ciowym okresie wpłyn negatywnie na funkcjonowanie Funduszu oraz prowadzone przez niego inwestycje Ryzyko zmniejszenia lub całkowitej utraty warto ci dłu nych papierów warto ciowych wchodz cych w skład lokat Funduszu. W zwi zku z zakładanym udziałem dłu nych papierów warto ciowych w Portfelu Inwestycyjnym Funduszu istnieje ryzyko, e nast pi spadek warto ci tych papierów, co mo e w istotny sposób wpłyn na Warto Aktywów Netto Funduszu. Inwestycje w dłu ne papiery warto ciowe obarczone s nast puj cymi rodzajami ryzyka: a) ryzyko niewypłacalno ci emitenta - Fundusz ogranicza ryzyko niewypłacalno ci emitenta inwestuj c w dłu ne papiery warto ciowe emitowane lub gwarantowane przez podmioty o du ej zdolno ci do obsługi zobowi za : Narodowy Bank Polski, Skarb Pa stwa, pa stwa nale ce do OECD, albo mi dzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno z pa stw nale cych do OECD, a tak e IFC, EBI, EBOR. b) ryzyko stopy procentowej jest zwi zane ze zmiana cen dłu nych papierów warto ciowych o stałej stopie procentowej przy zmianie rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłu nych maleje, w przypadku spadku ro nie. Struktura czasowa portfela dłu nych papierów warto ciowych ustalana b dzie w oparciu o przewidywane zmiany rynkowych stóp procentowych. Nale y bra pod uwag, e rzeczywiste zachowania rynku mog odbiega od przewidywa. W takim wypadku Fundusz mo e nie zrealizowa celu inwestycyjnego polegaj cego na wzro cie warto ci Aktywów Funduszu Ryzyko zmiany Statutu. Zwraca si uwag Inwestorów, e w okresie istnienia Funduszu, jego Statut mo e ulec zmianie w szczególno ci ze wzgl du na konieczno dostosowania Statutu do zmieniaj cych si przepisów prawa, praktyki rynkowej oraz wymaga biznesowych, w tym w szczególno ci w zakresie polityki inwestycyjnej, kosztów i zasad wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych. 14

15 1.10. Ryzyko utraty warto ci Aktywów Funduszu Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestowanie Aktywów w akcje lub udziały spółek, które w okresie funkcjonowania Funduszu zostan wprowadzone do obrotu regulowanego i ich sprzeda w obrocie regulowanym. Przedmioty lokat Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego nie b d w momencie ich nabywania przez Fundusz notowane na adnym rynku regulowanym, a co za tym idzie Fundusz b dzie ponosił ryzyko ewentualnych ró nic pomi dzy warto ci dokonywanych transakcji, a rzeczywist cen rynkow danej lokaty Funduszu. Inwestor powinien wzi pod uwag fakt, i kryterium doboru lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego jest maksymalizacja zwrotu z lokat Funduszu przy akceptacji ryzyka utraty cało ci zainwestowanego w te lokaty kapitału Ryzyko zwi zane z brakiem wpływu uczestników Funduszu na Fundusz, w tym na zarz dzanie jego Aktywami. Towarzystwo jako organ Funduszu jest uprawnione do podejmowania działa okre lonych w Statucie i Ustawie o FI, przy czym w zwi zku z okre lonym w Statucie (Art. 7 ust. 2) i Ustawie o FI zakresie uprawnie Zgromadzenia Inwestorów, Uczestnik nie ma wpływu, b d ma ograniczony wpływ na fakt podj cia lub niepodj cia takich działa. Do działa tych zaliczymy mi dzy innymi: wybór i sposób zarz dzania Aktywami Funduszu, otwarcie likwidacji Funduszu, przej cie zarz dzania Funduszem przez inne Towarzystwo lub firm zarz dzaj c, zmian Depozytariusza b d podmiotu obsługuj cego Fundusz oraz zmian polityki inwestycyjnej Funduszu. Zwraca si jednak uwag Inwestorom, i zmiana Statutu w zakresie, o którym mowa w Art. 18 ust. 2 pkt 14, Art. 139 ust. 3 oraz Art. 198 ust. 2 Ustawy o FI wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Dodatkowo, zgodnie z Ustaw o Ofercie, Fundusz jako emitent publicznych certyfikatów inwestycyjnych, zobowi zany jest do podawania w raportach bie cych wszystkich informacji dotycz cych wszelkich zdarze maj cych wpływ na działalno Funduszu, mog cych mie wpływ na warto Certyfikat Inwestycyjnego i umo liwiaj cych ocen działalno ci Funduszu Ryzyko nierównomiernego obci enia Uczestników Wynagrodzeniem Dodatkowym Towarzystwa. W zwi zku ze sposobem obliczania Wynagrodzenia Dodatkowego Towarzystwa oraz sposobem stosowania wypłat z Funduszu w postaci wykupu Certyfikatów, mo liwa jest sytuacja, i Uczestnicy b d nierównomiernie obci eni Wynagrodzeniem Dodatkowym Towarzystwa Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane z rozwi zaniem umowy o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz zawarł umow o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z firm Secus Asset Management Spółka Akcyjna (Zarz dzaj cy).je li w ci gu 6 miesi cy od dnia rozwi zania umowy o zarz dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, zarz dzanie Funduszem nie zostanie przej te przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Fundusz ulega rozwi zaniu Ryzyko likwidacji Funduszu zwi zane ze zbyciem lokat stanowi cych Docelowy Portfel Inwestycyjny Funduszu. Celem inwestycyjnym w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego jest osi gni cie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu Warto ci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu warto ci lokat Docelowego Portfela Inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje osi gni cia wy ej wymienionego celu. Istnieje ryzyko, e Inwestorzy przyst puj cy do Funduszu nie osi gn 15

16 satysfakcjonuj cych stóp zwrotu przed zbyciem lokat stanowi cych Docelowy Portfel Inwestycyjny Funduszu. Zbycie wszystkich lokat wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego b dzie przesłank do rozwi zania Funduszu Ryzyko zwi zane z niemo no ci dania wykupienia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych w jednym terminie Statut Funduszu w art. 27 przewiduje ograniczenia dotycz ce liczby wykupywanych Certyfikatów w jednym Dniu Wykupu. Fundusz jednorazowo wykupi nie wi cej ni warto pozostaj cych w Funduszu Wpływów z Lokat pomniejszonych o warto zobowi za Funduszu wymagalnych w okresie kolejnych sze ciu miesi cy. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników da wykupu wi kszej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, dania wykupu b d podlegały proporcjonalnej redukcji, a ułamkowe cz ci Certyfikatów nie b d umarzane Ryzyko braku wykupu Certyfikatów Funduszu na mocy decyzji Towarzystwa. Intencj Funduszu uj t w art. 26 Statutu jest wypłacanie Uczestnikom rodków z Zamkni cia Inwestycji w postaci wykupu Certyfikatów. Decyzj o wykupie Certyfikatów podejmuje Towarzystwo na zasadach opisanych w pkt Dokumentu Rejestracyjnego. Na dzie sporz dzenia Dokumentu Rejestracyjnego trudny jest do okre lenia moment realizacji inwestycji przez Fundusz. Istnieje wi c ryzyko nie wykupywania Certyfikatów w zwi zku z brakiem realizacji inwestycji Funduszu. Istnieje tak e realne ryzyko niesystematycznego podejmowania przez Towarzystwo decyzji wykupie Certyfikatów Funduszu. Ryzyko to ograniczone jest zapisami Statutu zobowi zuj cymi Fundusz do wykupu Certyfikatów w przypadku uzyskania przez Fundusz Znacz cego Wpływu z Lokat Ryzyko wyst pienia ró nic w udziale poszczególnych Uczestników w wypłatach dokonywanych przez Fundusz. W opinii Funduszu jest prawdopodobne, i w trakcie trwania Funduszu nie wszyscy Uczestnicy jednocze nie b d chcieli wzi udział w poszczególnych wykupach Certyfikatów przez Fundusz. W takim przypadku istnieje ryzyko, e suma wszystkich wypłat dokonanych z Funduszu na rzecz poszczególnych Uczestników mo e si istotnie ró ni Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko mo liwo ci poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewn trznych, bł dów ludzkich, czy bł dów systemów. W szczególno ci, zawodny proces lub bł d ludzki mo e spowodowa bł dne lub opó nione rozliczenie transakcji. Bł dne działanie systemów mo e przejawia si zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje tak e ryzyko w postaci mo liwo ci poniesienia strat w wyniku zaj cia niekorzystnych zdarze zewn trznych, takich jak kl ski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara si ogranicza ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewn trznych. 2. Czynniki ryzyka zwi zane z emisj certyfikatów inwestycyjnych Ryzyko niedoj cia do skutku emisji b d nieprzydzielenia Certyfikatów. W przypadku zło enia przez Inwestorów wa nych Zapisów i dokonania wa nych wpłat na mniej ni (dwa tysi ce) Certyfikatów serii B, emisja nie dojdzie do skutku. 16

17 Istnieje te ryzyko, e w ramach emisji Certyfikatów serii B zło one zostan wa ne Zapisy na wi ksz ni maksymalnie oferowana liczba Certyfikatów, co spowoduje, i niektórym Inwestorom, którzy dokonali wa nego Zapisu na Certyfikaty oraz dokonali na nie wa nej wpłaty nie zostan przydzielone Certyfikaty w liczbie wynikaj cej z Zapisu. W przypadkach okre lonych powy ej Fundusz zwraca wpłaty do Funduszu wraz z warto ci otrzymanych po ytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wyst pienia jednej z przesłanek wymienionych wy ej, oraz pobrane opłaty manipulacyjne Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. Fundusz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii B zło y wniosek o dopuszczenie Certyfikatów serii B do obrotu na GPW. Istnieje ryzyko, e Certyfikaty serii B nie zostan dopuszczone do obrotu na GPW. Ryzyko to minimalizuje fakt, i Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu s ju notowane na GPW. W przypadku niedopuszczenia Certyfikatów serii B do obrotu na GPW, Fundusz podejmie wszelkie niezb dne kroki maj ce na celu dopuszczenie Certyfikatów serii B do notowa na innym rynku regulowanym z siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MTS-CeTO S.A.), a w przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do notowa na takim rynku, Fundusz podejmie działania, by obrót Certyfikatami był prowadzony w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w Ustawie o Obrocie Ryzyko zwi zane z obrotem na rynku regulowanym. Do czynników ryzyka zwi zanych z obrotem Certyfikatami na rynku regulowanym GPW nale y w szczególno ci zaliczy : - zmienny, niski poziom obrotów powoduj cy ograniczon płynno transakcji, - wahania cen Certyfikatów, które mog spowodowa, i cena rynkowa Certyfikatu spadnie poni ej ceny emisyjnej, jak równie poni ej Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat. Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW. W przypadkach okre lonych w regulaminie obrotu GPW - zarz d GPW, a na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie - KNF, mog wykluczy z obrotu b d zawiesi obrót papierami warto ciowymi na GPW Zarz d GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłu szy ni miesi c na danie wła ciwego organu nadzoru zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Decyzja o wykluczeniu z obrotu przez Zarz d GPW musi zosta podj ta w przypadku gdy: - ich zbywalno stała si ograniczona, - na danie wła ciwego organu nadzoru zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, - w przypadku zniesienia ich dematerializacji, - w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez wła ciwy organ nadzoru. Nie ma pewno ci, e sytuacja taka nie wyst pi w przypadku Certyfikatów po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW Ryzyko rynku kapitałowego. Ograniczony obrót Certyfikatami mo e powodowa, i cena Certyfikatów w obrocie wtórnym b dzie znacznie odbiega od ceny emisyjnej b d Warto ci Aktywów Netto na Certyfikat. Poziom obrotów Certyfikatami mo e by zmienny, w szczególno ci przez długi okres mo e nie dochodzi do adnych 17

18 transakcji Certyfikatami, za ceny Certyfikatów w obrocie wtórnym mog podlega skokowym zmianom Ryzyko wyboru formy korespondencyjnej zło enia Zapisu. Zwraca si uwag, i Inwestorzy zamierzaj cy zło y Zapis opisan w Prospekcie drog korespondencyjn tj. za pomoc listu poleconego lub poczty kurierskiej, musz si liczy z faktem, i formularz mo e zosta nieprawidłowo wypełniony i zostanie uznany przez Oferuj cego za niewa ny. Osoby takie musza liczy si równie z faktem, i Zapis zło ony drog korespondencyjn tj. za pomoc listu poleconego lub poczty kurierskiej musi dotrze na adres Siedziby Oferuj cego nie pó niej ni do ko ca terminu przyjmowania Zapisów. W przypadku gdy formularz zostanie uznany za niewa ny lub dotrze drog korespondencyjn do Oferuj cego po terminie przyjmowania Zapisów, Fundusz zwróci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zako czenia przyjmowania Zapisów, bez jakichkolwiek odsetek, po ytków i odszkodowa, kwot wpłaty na rzecz Funduszu wraz Opłat manipulacyjn na rachunek wskazany w Zapisie. 3. Ryzyko zwi zane z otoczeniem w jakim Fundusz prowadzi działalno Ryzyko makroekonomiczne. Sytuacja finansowa Spółek Portfelowych wchodz cych w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu b dzie w du ym stopniu uzale niona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach Europy i na wiecie. W warunkach gospodarki rynkowej działalno gospodarcza nara ona jest na szereg ryzyk zwi zanych z niebezpiecze stwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, ró nic kursowych, cen surowców, popytu globalnego. Zmiany czynników makroekonomicznych mog spowodowa pogorszenie si lub nawet ujemn stop zwrotu z inwestycji w Spółki Portfelowe i w rezultacie obni enie Warto ci Aktywów Funduszu, a tym samym spadek warto ci Certyfikatów Ryzyko zmiany przepisów prawnych. Zmiany w przepisach maj cych zastosowanie do Funduszu mog powodowa utrudnienie jego działalno ci, zmniejszenie opłacalno ci lokowania Aktywów Funduszu lub spowodowa nało enie dodatkowych obowi zków na Fundusz. W szczególno ci zmiana postanowie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych mo e mie znacz cy wpływ na działalno Funduszu. Istnieje tak e potencjalne ryzyko zmian w przepisach podatkowych odnosz cych si zarówno do inwestycji dokonywanych przez Fundusz, jak równie do inwestycji Uczestników w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. W pierwszym przypadku negatywn konsekwencj zmian podatkowych mo e by pogorszenie si wyników inwestycyjnych Funduszu w wyniku wzrostu kosztów lub pojawienia si dodatkowych obci e podatkowych zwi zanych z inwestycjami Funduszu. W drugim przypadku zmiany podatkowe mog doprowadzi do zmniejszenia atrakcyjno ci lokaty kapitału jak s certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Nale y jednak zauwa y, i w chwili obecnej nie s znane adne projekty zmian legislacyjnych, które mogłyby mie istotnie negatywny wpływ na status quo regulacji dotycz cych działalno ci Funduszu lub inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne. Zmiany w przepisach, w tym w przepisach podatkowych, maj cych zastosowanie do poszczególnych Spółek Niepublicznych b d miały znaczenie dla efektywno ci działalno ci gospodarczej tych podmiotów. Na dzie sporz dzenia Dokumentu Rejestracyjnego skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego Funduszu nie jest znany. 18

19 3.3. Ryzyko walutowe. W przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji w lokaty denominowane w walutach obcych, wahania kursu złotego wzgl dem walut obcych mog przekłada si na wahania warto ci Certyfikatów Inwestycyjnych. W zwi zku z faktem, e w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego Fundusz b dzie dokonywał inwestycji w papiery warto ciowe Spółek Portfelowych w przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji w takie lokaty denominowane w walutach obcych oraz w przypadku uzyskania przez Fundusz Wpływów z Lokat denominowanych w walutach obcych i bior c pod uwag wahania kursu złotego wzgl dem walut obcych Fundusz mo e ponie strat wynikaj c ze zmian kursów walut. Rozdział 3. Informacje dotycz ce Funduszu 1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Funduszu Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ 2. Miejsce rejestracji Funduszu oraz jego numer rejestracyjny Fundusz został wpisany w dniu 29 listopada 2006 r. przez S d Okr gowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI Data utworzenia Funduszu oraz czas na jaki został utworzony Fundusz nabył osobowo prawn z chwil wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez S d Okr gowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, tj. w dniu 29 listopada 2006 r. Fundusz został utworzony na okres sze ciu lat. 4. Nazwa, siedziba i forma prawna Funduszu, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Fundusz, kraj siedziby oraz numer telefonu jego siedziby Nazwa: SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych Nazwa skrócona: SECUS I FIZ Siedziba: Warszawa Adres: Saski Crescent, ul. Królewska 16, Warszawa Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Fundusz reprezentowany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 19

20 Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkni tym aktywów niepublicznych i działa na podstawie Ustawy o FI oraz Statutu. 5. Lokaty Funduszu Fundusz jest utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych, o którym mowa w Art. 196 Ustawy o FI i b dzie lokował co najmniej 80% (osiemdziesi t procent) warto ci Aktywów Funduszu w aktywa inne ni : a) papiery warto ciowe b d ce przedmiotem publicznej oferty lub papiery warto ciowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba, e papiery warto ciowe stały si przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; b) Instrumenty Rynku Pieni nego, chyba, e zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodz w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. Aktywa Funduszu zostan podzielone na Docelowy Portfel Inwestycyjny oraz Portfel Aktywów Płynnych. 6. Docelowy Portfel Inwestycyjny Przedmiotem lokat Funduszu w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego mog by wył cznie: a) udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialno ci ; b) akcje w spółkach komandytowo-akcyjnych, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i nie b d ce przedmiotem publicznej oferty; c) papiery warto ciowe, w rozumieniu Art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz nie b d ce przedmiotem publicznej oferty, z wył czeniem Instrumentów Rynku Pieni nego i zbywalnych, dłu nych papierów warto ciowych, inkorporuj cych wierzytelno ci pieni ne, których emitentem, gwarantem lub por czycielem jest Skarb Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej, pa stwa nale ce do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR; d) wierzytelno ci, w tym wobec osób fizycznych. 7. Portfel Aktywów Płynnych W ramach Portfela Aktywów Płynnych przedmiotem lokat Funduszu mog by wył cznie: a) Instrumenty Rynku Pieni nego, b) dłu ne papiery warto ciowe inkorporuj ce wierzytelno ci pieni ne, których emitentem, gwarantem lub por czycielem jest Skarb Pa stwa Rzeczypospolitej Polskiej, pa stwa nale ce do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) waluty, oraz d) depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych pa stw, w bankach krajowych; 20

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie

PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Podmiotem oferuj cym papiery warto ciowe Emitenta jest: Millennium Dom Maklerski Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2008 roku 16 marzec 2009 roku SPIS TRE CI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo