wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA BIZNESOWEGO DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego oprogramowania. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych jego realizacji. Komputerowe oprogramowanie biznesowe Wymagania ogólne: 1. Dostarczone oprogramowania muszą być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, muszą być objęte licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. Zostaną one zainstalowane na wskazanym przez Zamawiającego serwerze, bez systemu operacyjnego, zamawianym w odrębnym postępowaniu przetargowym o oznaczeniu ZP/049/15 (wymienionym w części A zamówienia). 2. Wykonawca zamówienia zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ, w tym niniejszej specyfikacji techniczno - cenowej. 3. W zakres zamówienia wchodzi również, o ile będzie potrzebne, zainstalowanie i skonfigurowanie odpowiedniego systemu operacyjnego (np. RHEL, SLES, Win lub innego kompatybilnego) na wskazanym przez zamawiającego serwerze, pod instalację komputerowego oprogramowania biznesowego wymienionego w niniejszym zamówieniu. W przypadku dostarczenia i zainstalowania systemu operacyjnego wykonawca dostarczy zamawiającemu oprogramowaniem licencję na użytkowanie zainstalowanego systemu operacyjnego, licencję na czas nieokreślony. W powyższym przypadku cena sprzedaży licencji zamawiającemu wraz z instalacją i konfiguracją systemu operacyjnego musi zostać wliczona w łączną cenę oferty zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza wdrożenie oprogramowania zdalnie. 5. W fazie produkcyjnej nie przewiduje się dostępu zdalnego do serwera z zainstalowanym oprogramowaniem, dlatego też zamawiający wymaga by działania związane z utrzymaniem oprogramowania i jego poprawnym funkcjonowaniem odbywały się przez udzielenie stosownych instrukcji przez konsultanta. 6. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie licencji na oferowane i zainstalowane oprogramowanie (z podanymi warunkami licencyjnymi i okresem obowiązywania). 7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie raportu z wdrożenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli poniżej. Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji, konfiguracji, wdrożenia, zdalnego dostępu dla użytkowników i wsparcia technicznego (maintenance) zawarto w tabeli poniżej. Lp. 1. SAP S/4HANA Zakres licencji: SAP S/4HANA. Baza SAP HANA musi być w wersji przynajmniej Support Package Stack 10. Licencja powinna obejmować przynajmniej następujące dodatkowe opcje: SAP HANA Predictive (integracja PAL, język R), SAP HANA Advanced Data Processing, SAP HANA Spatial. W skład pakietu musi wchodzić przynajmniej SAP HANA Studio oraz SAP Data Integrator dla HANA. Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami/ bibliotekami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: 1

2 być oprogramowaniem systemu bazodanowego typu in-memory computing, w czasie pracy w całości rezydujący w pamięci operacyjnej serwera wraz z zestawem narzędzi do obsługi, modelowania danych, musi być w pełni zgodne funkcjonalnie z co najmniej SAP S/4HANA Support Package Stack 10 i zamawianymi modułami; musi pozwalać na wykonywanie w czasie rzeczywistym operacji na danych i analizę danych o dowolnej szczegółowości, stopniu agregacji i liczbie wymiarów; musi posiadać zaimplementowane w system bazodanowy rozwiązania optymalizacyjne w zakresie: uzyskania dużej wydajności przetwarzania/ wyszukiwania/ kompresji danych (zaimplementowane algorytmy determinujące użycie właściwego algorytmu kompresji w zależności od kompresowanych danych), zarządzania danymi opartymi o zapis w układzie kolumnowy jako podstawowy sposób przechowywania informacji (obok możliwości zastosowania zapisu danych w układzie wierszowym), partycjonowania tablic, wykorzystanie delty do operacji wstawiania nowych danych; musi posiadać możliwość tworzenia baz danych w modelu Multitenant dysponującym tzw. kontenerem mogącym pomieścić wiele baz danych działających niezależnie, z możliwością zarządzania wieloma bazami danych jak jedną i przy zachowaniu odrębności poszczególnych baz danych; musi posiadać możliwość zastosowania silnika przetwarzania grafów (szukanie najlepszej ścieżki), silnika tekstowego (wyszukiwanie w danych nieustrukturalizowanych), bibliotekę z funkcjami biznesowymi zewnętrznych aplikacji, bibliotekę z funkcjami predykcji(np. clustering, analiza ABC, algorytm C4.5, regresja liniowa); musi posiadać możliwość integracji danych strukturalnych i niestrukturalnych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych z analizą dane bez konieczności agregacji; możliwość przystosowania systemu bazodanowego do pracy/ przetwarzania danych w chmurze, do pracy z urządzeniami mobilnymi; musi posiadać zaimplementowane oprogramowanie narzędziowe do tworzenia, modyfikacji, projektowania, itp. systemami baz danych wraz z ich administrowaniem w tym budowania/ modyfikowania aplikacji/ projektu bazy, tabel, widoków, schematów, itp., testowania/ debugowania aplikacji (podgląd kodu źródłowego, monitorowanie/ zmiana wartości zmiennych, ustawianie punktów przerwania realizacji programu), budowanie modeli analitycznych, synchronizacji lokalnych plików z repozytoriami, administrowania systemem bazodanowym lokalnie, itp.; system musi posiadać pełna zgodność z aplikacją HANA Extended Application Services; musi posiadać wbudowana obsługę plików SAP HANA.xsapp i.xsaccess; musi posiadać zainstalowane biblioteki specjalistyczne SAP BFL, SAP PAL, które muszą być ściśle zintegrowane z danymi serwera indeksowego pozwalając m.in. na wywoływanie funkcji zainstalowanych bibliotek z wnętrza skryptów SQL. System bazodanowy musi pozwalać na tworzenie i uruchamianie programów napisanych języku R do obliczeń statystycznych; musi posiadać wbudowane metody zaawansowanych analiz z zakresu data mining być zgodnych z SAP HANA Advanced Data Processing; musi posiadać wbudowane wsparcie obsługi, przetwarzania plików danych geoprzestrzennych zgodnych z SAP HANA Spatial w tym obsługa plików ESRI (zawierające zbiory danych geometrycznych z atrybutami informacyjnymi właściwości przestrzennych) opisujące dane geoprzestrzenne popularnych formatów wektorowych w tym odczytujące pliki danych ESRI:.shp,.shx, i.dbf. Musi pozwalać również na odczyt plików opisujący dane przestrzenne, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB oraz zapis w formatach, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB, GeoJSON, SVG; musi posiadać wbudowane zapytania SQL Multimedia (SQL/MM) pozwalające na obsługę, przechowywanie, dostęp do danych geoprzestrzennych; musi posiadać wbudowane narzędzia zarządzania bezpieczeństwem systemu poprzez system backupowania, replikacji danych z pamięci podręcznej do pamięci trwałej; musi posiadać wbudowane narzędzia do administrowania i monitorowania systemem bazodanowym, w tym: monitorowania statusu baz danych w systemie, przeglądania ostatnio zgłoszonych komunikatów/ błędów itp., monitorowania aktywnych sesji, stopnia użycia zasobów sprzętowych: ilości pamięci wykorzystywanej przez system bazy danych w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp., procentowy stopień wykorzystania CPU przez system, całkowitej ilość miejsca wykorzystanego w pamięci masowej/ dyskach przez system bazodanowy w tym przez zbiory bazodanowe, pliki logów, monitorowanie pracy systemu bazodanowego na jednej stacji oraz w układzie rozproszonym na kilku stacjach, ilości zgłoszonych w systemie plików tzw. crush dump files, posiadać zaimplementowane podsystemy kontroli zbieżności realizowanych zapytań SQL, monitorowanie informacji o restartowaniu systemu, realizowanych procesach, posiadać wbudowane narzędzia do zarządzania użytkownikami, regułami dostępu/ modyfikacji danych/obiektów i korzystania z zasobów systemu, dozwolonych operacji/ zadań do realizacji przez użytkowników systemu, wbudowane narzędzia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami, aktualizacjami, itp., kontrolę zbieżności realizowanych zapytań SQL, zużycia pamięci/ wykorzystanej pamięci w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp.; posiadać wbudowany system zarządzania użytkownikami: dostępu do baz danych, autentykacji, definiowania ról, praw dostępu, modyfikacji danych/ obiektów, itp.; musi posiadać możliwość tworzenia puli rezerwowych połączeń z systemem bazodanowym dla administratorów systemu niezależnej od ilości połączeń zdefiniowanych dla pozostałych użytkowników systemu; posiadać możliwość monitorowania i alarmowania stanu baz danych na podstawie danych statystycznych serwera i uruchomionych serwisów; musi posiadać możliwość zgłaszania komunikatów drogą mailową po wystąpieniu

3 zdefiniowanych w konfiguracji zdarzeń, błędów w pracy systemu bazodanowego, itp. musi posiadać zaimplementowane narzędzia pozwalające na zbieranie i analizę danych mających wpływ na wydajność system bazodanowego, uruchomianych baz danych i zapytań SQL; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania uruchomionych wątków, sesji (aktywnych/nieaktywnych sesji, ich powiązania z uruchomionymi aplikacjami, blokowanych sesji, sesje blokujące sesje zablokowane), zablokowanych transakcji (zablokowane transakcje oraz blokujące sesję, itp.), zbieranie danych statystycznych: częstości wykonania zapytań SQL (średniego czasu wykonania zapytań, ilości odwołań DML i DDL w sesji, itp.), stopień realizacji wykonania czasochłonnych zadań, itp.; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania i zbierania informacji o wystąpieniu czasochłonnych i kosztownych (zasobowo) zapytań ponad dopuszczalny poziom (czas uruchomienia zapytania, czas wykonania zapytania, nazwa udostępnionych obiektów itp.), z przeznaczeniem do późniejszej analizy i dostrajania zapytania, systemu, itp.; posiadać wbudowane mechanizmy obsługi dużych obiektów binarnych (Hybrid LOB) np.: zdjęć, filmów itp. w tym możliwości wyznaczenia w konfiguracji momentu pobrania/ przetwarzania obiektów LOB rezydujących na dysku (nie przechowywanych w strukturze kolumnowej, czy wierszowej głównej pamięci bazy danych) do czasu ich pobrania/przetwarzania; posiadać możliwość monitorowania możliwości wystąpienia stanów krytycznych dla pracy systemu bazodanowego np.: wolnego miejsca na dysku (zgłaszanie z wyprzedzeniem komunikatów o zapełnieniu wolumenu przeznaczonego na dane, logi), zatrzymanych krytycznych procesów, znacznego powyżej zadanego poziomu obciążenia CPU, itp.; posiadać wbudowane narzędzia analizy i diagnostyki problemów w systemie bazodanowym wyszukiwania błędów w pracy systemu, bazy danych; wbudowane wskaźniki i narzędzia monitorowania użycia pamięci przez system bazodanowy, aplikacje uruchomione serwisy itp. tj. np.: bieżący stan użycia pamięci przez uruchomione bazy/ procesy, szczytowe zapotrzebowania ilości pamięci przez procesy/ uruchomione bazy, wycieki pamięci/ uszkodzenia pamięci, itp.; posiadać możliwość kopiowania i klonowanie system bazodanowego możliwość eksportu wszystkich katalogów obiektów do plików systemowych z możliwością importowania ich do systemów bazodanowych np.: testowych, klonowania systemów; posiadać wbudowane narzędzia pozwalające na odtwarzania systemu ze zbiorów zarchiwzowanych, zapisanej replikacji, replikowanych systemów; posiadać wbudowane w system narzędzia umożliwiające podziału (w poziomie)tabel z danymi przechowywanych w układzie kolumnowym na mniejsze podtabele lub partycje, zarządzania partycjonowanymi tabelami, łączenia partycjonowanych tabel w większe tabele, przenoszenie partycji tabel do innych lokalizacji/ stacji, itp.; posiadać możliwość tworzenia bezpiecznych połączeń systemu bazodanowego z użytkownikami końcowymi za pomocą np.: protokołów SSL i certyfikatów; posiadać wbudowaną funkcję watchdog umożliwiającą automatyczne zrestartowanie skonfigurowanej usługi (serwera indeksowego, serwera nazw, itp.) w przypadku wykrycia jego usterki/ zatrzymania; wbudowane mechanizmy pozwalające na utrzymania ciągłości pracy system i spójności realizowanych transakcji, poprzez logi transakcji, zapisywane punkty przebiegu procesu z informacjami niezbędni do odtworzenie i przywrócenie systemu z minimalnym opóźnieniem bez utraty danych, poprzez dedykowana stację standby przejmującą zadania podstawowego systemu bazodanowego po wystąpieniu awarii zatrzymania staremu podstawowego (w zależności od zdefiniowanej konfiguracji systemu); musi pozwalać na skalowalność zewnętrzną systemu poprzez dołączanie/ łączenie zewnętrznych stacji, integrowanych w jeden system bazodanowy (np.: z różnymi tabelami na różnych stacjach, z partycjonowanymi tabelami, itp.). Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA (opisanych w niniejszym zamówieniu) w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej specyfikacji techniczno - cenowej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio

4 na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu 2. opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. SAP BusinessObjects BI Suite Zakres licencji: SAP BusinessObjects BI Suite. Minimalna wersja oprogramowania to 4.1. Pakiet powinien obejmować trzy obszary funkcjonalne: Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting. Licencja powinna obejmować również możliwość dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników). Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: być platforma Business Intelligence (BI) z zbiorem programów biznesowych, która musi być w pełni zgodna funkcjonalnie z co najmniej SAP BusinessObjects BI Suite 4.1 z oprogramowaniami Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting; musi umożliwiać wdrożenie i zarządzanie systemem biznesowym w tym zestawem specjalizowanych narzędzi/aplikacji analitycznych, posiadać aplikacje do tworzenia raportów, zaawansowane komponenty do tworzenia zapytań, analizy danych, zarządzania wydajnością organizacji oraz aplikacji analitycznych, musi umożliwiać na wykonanie złożonych analiz trendów, prognozowania itp., musi umożliwiać zespołom oraz samodzielnym użytkownikom końcowym na dostęp do przetwarzanych danych, analiz, raportów biznesowych/ organizacyjnych, itp. zgodnie przypisanymi w platformie prawami; musi pozwalać na generowanie, dostarczanie informacji w określonych przedziałach czasowych spersonalizowanych pod konkretnych użytkowników w postaci raportów w tym krytycznych informacji korporacyjnych; musi być niezależnym systemem pozwalającym na: instalację na pojedynczym stanowisku komputerowym, utworzenie niezależnego środowisko projektowego i testowego w tym również na skalowalność w środowisko klastrowe z wieloma komputerami z uruchomionymi różnymi komponentami tworzącymi wspólne środowisko produkcyjne/ rozwojowe; musi posiadać zaimplementowane narzędzia do automatycznej konfiguracji systemu w układzie jednostanowiskowym jak i wielostanowiskowym (z wieloma węzłami) z możliwością ustawienia podstawowych opcje konfiguracyjnych, mających wpływ na konfigurację wielostanowiskową (wielowęzłową) korzystającą ze wspólnych ustawień poprzez wskazanie serwerów/ procesów uruchomionych automatycznie, przeprowadzenie optymalizacji pod względem wydajności serwerów/ procesów czy limitu wykorzystania zasobów sprzętowych, wskazanie lokalizacji systemu folderów, itp.; musi posiadać zaimplementowane mechanizmy pozwalające na zapewnienie elastyczności, dostępności i skalowalności w czasie instalacji i rozbudowy zainstalowanego systemu/ platformy biznesowej. Musi posiadać możliwość instalacji platformy BI na jednym stanowisku komputerowym z możliwością rozbudowy na kilka stanowisk komputerowych połączonych w klastry. Musi posiadać możliwość zainstalowania dwóch różnych wersji platform biznesowych działających równocześnie na tym samym komputerze np.: dla celów testowych; musi posiadać możliwość skalowalności systemu tak w pionie (wszystkie procesy uruchomione na jednym stanowisku komputerowym) jak i w poziomie (procesy rozdysponowane zostają pomiędzy dwa lub więcej stanowisk komputerowych pracujących w sieci); musi posiadać możliwość zwielokrotnienia tych samych procesów uruchamianych na różnych jednostkach komputerowych tworzenie tzw. redundancji celem poprawienia niezawodności działania systemu (przejęcie/ przekierowanie zadania z uszkodzonego/ przeciążonego procesu/ serwera na proces/ serwer redundantny); musi posiadać wbudowane zestaw narzędzi do archiwizowania systemu w tym: tworzenie replikacji danych w czasie rzeczywistym w konfiguracji systemu z mirroringiem; wersjowanie archiwizowanych danych tworzenie wielu wersji wybranych plików, plików systemowych; archiwizowania całego systemu wszystkich danych programów wraz z systemem operacyjnym z danej jednostki komputerowej na której jest zainstalowana platforma biznesowa; archiwizowania całego systemu rozproszonego pełna kopia wszystkich jednostek komputerowych składających się na system. Musi posiadać możliwość wykonania procesu archiwizacji w czasie zatrzymania systemu jak i w czasie jego pracy; musi posiadać wbudowane narzędzia do monitorowania pracy aplikacji i obciążenia platformy/ systemu BI, posiadać możliwość zebrania informacji o czasochłonności uruchomionych procesów platformy, utrzymywać historię monitorowych serwerów/ procesów składających się na platformę BI jak również posiadać możliwość raportowania i powiadamiania o zdarzeniach nieprawidłowej pracy aplikacji, platformy; oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania wyboru monitorowanych parametrów działania aplikacji i całego systemu oraz definiowania progów alarmowania, których przekroczenie powinno powodować zgłaszanie ostrzeżenia, pozwalając na powzięcie działań wyprzedzających przed wystąpieniem błędów lub blokady systemu, itp.; musi posiadać możliwość monitorowania krytycznych kluczowych wskaźników wydajności systemu, musi posiadać wbudowane widoki: ostatnich wystąpień błędów wyświetlanych na ekranie pulpitu platformy, całej platform BI z podziałem na grupy serwerów/procesów, z podziałem na kategorie usług i węzłów składające się na system, informacje te musza być prezentowane w postaci graficznej i tabelarycznej; musi posiadać możliwość zintegrowania zaimplementowanego monitoringu platformy BI z 1

5 innymi biznesowymi aplikacjami takimi jak np.: SAP Solution Manager i IBM Tivoli Monitor; musi posiadać narzędzia do diagnozowania repozytoriów w systemie w tym: skanowania, diagnozowania i naprawy/ usuwania ich niespójności takich obiektach jak np.: raportach, użytkownikach, grupach, folderach, serwerach, Świecie obiektów, połączenia w Świecie obiektów, w metadanych i innych; musi posiadać zaimplementowana w platformę BI obsługę systemu bazodanowego SAP HANA (obsługę: tabel, widoków analitycznych i obliczeniowych pojedynczych i wieloźródłowych Światów obiektów UNX, widoków analitycznych i obliczeniowych z bezpośrednim dostępem, parametrów i zmiennych SAP HANA), w tym modułu integrującego SAP BW z zestawem programów narzędziowych platformy BI; musi posiadać wbudowany system zarządzania kontami użytkowników obejmujący wszystkie zadania odnoszące sie do utworzenia, mapowania, zmiany oraz organizowania użytkowników w grupy systemu biznesowego, w tym tworzonymi/udostępnianymi prawami dostępu do obiektów platformy BI wraz z przydzielaniem praw (zdefiniowanymi z rolami/regułami) do określonych działań na obiektach; musi posiadać system zarządzania kontami dostępny lokalnie z jednego miejsca np.: tzw. centrum zarządzania platformą, które musi być również dostępne przez przeglądarkę internetową przez stronę internetową przeznaczoną do zarządzania zadaniami (w tym użytkownikami, grupami, rolami, prawami, zawartością, zarządzania serwerami/procesami/ węzłami, zarządzania raportami w folderach należących do danej grupy, itp.), bezpiecznymi połączeniami, posiadać możliwość zarządzania aplikacją SAP StreamWork, itp.; musi posiadać możliwość zaplanować obiektów platformy uruchamianych automatyczne w określonym przez użytkownika czasie, musi posiadać możliwość wysłania zaplanowanych instancji obiektu do miejsca docelowego w uruchomionej jednostce komputerowej lokalnie, w sieci, w domyślnej lokalizacji plików, pocztą , do serwera FTP oraz poprzez np.: SAP StreamWork; musi posiadać możliwość wglądu w historię obiektów (listę instancji obiektów), przeglądanie i odświeżanie każdej z istniejących instancji obiektu (z aktualizacją danych ze źródła danych). muszą posiadać możliwość tworzenia raportów oraz analiz z użyciem tzw. Świata Obiektów, z zestawieniem zawierającym pojęcia biznesowe; musi być wyposażona w narzędzia wspomagające tworzenie Światów Obiektów dla Business Objects pozwalające opisać dane, nadać im łatwe do zrozumienia dla analityka nazwy oraz opisać relacje pomiędzy danymi za pomocą graficznego interfejsu używając metody przeciągnij i upuść ; oprogramowanie platformy BI powinno umożliwiać tworzenie Świata obiektów np.: za pomocą kreatora, ręcznie, dodawanie tabel, dodawanie połączeń między tabelami i ich rodzaje, sprawdzanie poprawności, tworzenie klas, dodawanie obiektów i rodzaje obiektów, konstrukcji miar, tworzenie hierarchii, dodawanie i nakładanie filtrów, eksport i import Świata Obiektów, listy wartości i plików LOV, dokumentowanie Świata Obiektów, nakładanie ograniczeń dostępu i zarządzanie nimi; musi posiadać oprogramowanie do tworzenie wielowymiarowych pulpitów i wizualizacji danych dla aplikacji BI możliwość tworzenia: skalowalnych pulpitów i sterowania dla aplikacji BI z interaktywną wizualizacją danych, mobilnych pulpitów udostępniających dane z SAP NetWeaver BW i SAP HANA, możliwość użycia istniejących analiz z platformy BI i widoków SAP HANA; musi posiadać program analityczny dla środowiska OLAP który musi umożliwiać wykonywanie analiz wielowymiarowych danych, przeznaczonych dla analityków finansowych i biznesowych, przy użyciu interfejsu sieci Web, który musi oferować pełen zakres funkcji analitycznych. Użytkownik z udzielonymi prawami musi mieć możliwość umieszczania odpowiedzi na pytania biznesowe w swoim obszarze roboczym, uzyskane analizy powinien mieć możliwość udostępniania innym osobom, dzieląc się w ten sposób wiedzą z szerszym gronem odbiorców/użytkowników systemu. Oprogramowanie analityczne musi pozwalać na wykonanie analizy bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach OLAP. Musi pozwalać na głęboką integrację z serwerami OLAP na pracę bazami firm Microsoft, Hyperion, IBM, SAP OLAP; oprogramowanie musi posiadać gotowe ścieżki analiz i raportów do wykorzystania przez użytkownika systemu; oprogramowanie musi umożliwiać na drążenie i przecinanie danych bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach, a po zakończeniu pracy współdzielić; uzyskane wyniki w interaktywnych dokumentach, zawierających tzw. żywe dane i predefiniowane ścieżki analiz oraz na zapisanie raportów z analiz jako strony WWW czy pliki Excel; musi posiadać oprogramowanie sieciowe umożliwiające tworzenie zapytań ad hoc i przeprowadzanie intuicyjnych analiz w środowisku heterogenicznych źródeł danych, w trybie online lub offline, musi oferować intuicyjny interfejs umożliwiający użytkownikom zadawanie spontanicznych, wielokrotnych pytań dotyczących danych związanych z prowadzoną działalnością. Z dostępem, zgodnie z nadanymi użytkownikowi prawami przez systemu kontroli dostępu, do informacji biznesowych za pośrednictwem sieci intranet lub ekstranet i prowadzenie zaawansowanych analiz za pomocą przeglądarkę internetowej; musi posiadać możliwość za pomocą techniki przeciągnij i upuść uzyskiwania dostępu do źródeł danych i tworzenia interaktywnych raportów w odpowiedzi na zadane pytania; oprogramowanie musi posiadać wbudowane funkcje wizualizacji analiz np.: poprzez wyświetlanie dwu- lub trójwymiarowych wykresów. Web Intelligence musi posiadać możliwość zapisu w formacie.wid,.xlsx,.pdf,.csv,.txt; musi posiadać oprogramowanie do tworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich do szybkiego tworzenia wizualizacji złożonych danych, które musi wspierać możliwość budowy wizualizacji przy pomocy metod "przeciągnij i upuść", tworzenia interaktywnych analiz na potrzeby zaawansowanych, spersonalizowanych kokpitów menedżerskich obsługujących

6 połączenia w czasie rzeczywistym z platformą BI, programem SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) i innymi źródłami danych; oprogramowanie musi posiadać możliwość udostępniania utworzonych interaktywnych kokpitów innym użytkownikom systemu w celu ułatwienia wspólnego podejmowania odpowiednich decyzji; oprogramowanie musi pozwalać łatwo i bezpiecznie zasilać kokpity menedżerskie danymi uzyskanymi za pośrednictwem dowolnego połączenia w czasie rzeczywistym z dowolnym systemem backend; oprogramowanie musi umożliwiać na udostępnianie wizualizacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem oprogramowania pakietu Microsoft Office, formatu Adobe PDF, sieci Web, programu SAP Crystal Reports, platformy BI. Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną obsługę danych: połączenie programowe z SAP BusinessObjects Live Office, integracji z SAP Crystal Reports, hierarchicznych i OLAP przez UNX "Świat obiektów", Hadoop Hive przez UNX "Świat obiektów", z dostępu do funkcji ABAP, poprzez zapytania SAP; musi posiadać oprogramowanie do wyszukiwania i eksplorowania danych biznesowych jak np.: uzyskania natychmiastowego wglądu w prowadzoną działalność; oprogramowanie musi posiadać możliwość wyszukiwania przy użyciu słów kluczowych, korzystania z funkcji intuicyjnego wyszukiwania i eksploracji danych wbudowane w platformę BI, korzystania z jej metadanych, Świata obiektów wykorzystując możliwości analityczne zaimplementowane w platformy BI, z wykorzystaniem funkcji zapewniających zachowywanie wiarygodności danych, musi posiadać możliwość wykrywanie zależności oraz identyfikowanie trendów dzięki intuicyjnym narzędziom wizualizacji. Oprogramowanie musi posiadać zaimplementowana obsługę UNX Świata obiektów, plików XLS i XLSX, aplikacji SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (SAP NetWeaver BW Accelerator), Hadoop Hive przez UNX Świat obiektów ; musi posiadać oprogramowanie do integracji funkcji BI z pakietem Microsoft Office danych umieszczanych w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach umożliwiające integrowanie zawartości wspomagającej podejmowanie decyzji biznesowych (BI, Business Intelligence) w powszechnie znanym środowisku pakietu Microsoft Office; oprogramowanie musi pozwalać na osadzanie sprawdzonych, odświeżalnych informacji w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach jak również udostępniać je w całej organizacji w celu zapewnienia lepszego wglądu w dane innym użytkownikom platformy BI; musi posiadać oprogramowanie do tworzenia, przetwarzania, generowania i publikowania zaawansowanych raportów biznesowych w przedsiębiorstwach tym samym pozwalającym na budowę korporacyjnego systemu raportującego i systemu wspomagania decyzji; oprogramowanie musi być wyposażone w graficzne narzędzie pozwalające na projektowanie zawansowanych raportów graficznych. poprzez łączność praktycznie z każdym źródłem danych, możliwość projektowania i formatowania interaktywnych raportów, a także udostępniania ich w obrębie organizacji i poza nią; oprogramowani misi być wyposażona w bogatą paletę własnych elementów graficznych (animowane wykresy, wskaźniki itp.) i nawigatory (listy rozwijane, suwaki, pokrętła, przyciski itp.) umożliwiające tworzenie różnorodnych projektów; musi posiadać możliwość integracji w jednym raporcie danych pochodzących z różnych źródeł bazodanowych np.: z obiektów połączonych za pomocą ODBC, z aplikacji za pomocą ActiveX z możliwością konfiguracją właściwości obiektu w czasie pracy/ projektowania/ tworzenia raportu; musi pozwalać na automatyczne wygenerowanie nowego projektu bazie istniejących szablonów z uwzględnieniem wybranych w fazie projektowania opcji wraz z wygenerowaniem niezbędnego kodu programowego z zaimplementowanymi operacjami/działaniami matematycznymi/ analitycznymi, musi posiadać możliwość utworzenia raportu w locie on-line ze zdefiniowanymi przez użytkownika danymi, w tym możliwość konwersacji tego raportu do postaci HTML i automatycznej publikacji na witrynie Web; oprogramowanie do tworzenia raportów musi posiadać możliwość, w zależności od zgłoszenia o raport, pobrać istniejący raport np.: z repozytorium, zaktualizować raport nowymi/aktualnymi danymi, wygenerować nowy nie istniejący w systemie raport, wygenerować wymagany raport w określonym czasie lub odstępach czasu zgodnie z zadanym projektem, konfiguracją, itp.; oprogramowanie musi posiadać wbudowane wizardy wspierające proces tworzenia raportów,, programowania funkcji i formuł; oprogramowanie musi być wyposażone algorytmy definiowania i wywoływania parametrów, musi istnieć możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zaprojektowanego raportu, bez konieczności ingerencji w jego definicję; musi posiadać zaimplementowane metody dostępu do praktycznie dowolnych źródeł danych oraz zapisu raportów w różnych formatach, umożliwiając czytelne przedstawienie danych w postaci graficznej, interaktywnych prezentacjach, które mogą być natychmiast osadzane na stronie Web, w dokumentach PDF prezentacjach MS PowerPoint, MS Word, Excel, wiadomościach , itp.; oprogramowanie musi posiadać możliwość wprowadzenia parametrów dynamiczne i kaskadowo, które będą odczytywane (dynamicznie) wprost z bazy danych, zgłoszenie do wprowadzenia parametrów definiowane kaskadowo; oprogramowanie musi posiadać możliwość zapisania definicji zgłoszenia w repozytorium umożliwiając jego wielokrotne wykorzystanie, bez konieczności każdorazowego definiowania; oprogramowanie musi posiadać możliwość: osadzania dynamicznych linków do grafik (grafika może znajdować się w dowolnym miejscu poza raportem), określenia sposobu sortowania grup, czy rankingów poprzez formułę, czy parametr, zapisu ustawień eksportu w raporcie, automatycznego generowanie wykresów i tabel typu cross-tab metodą przeciągnik i upuść (drag-and-drop) program powinien wygenerować dany obiekt automatycznie dostosowując się do danych umieszczonych w raporcie, kontroli wzajemnych zależności obiektów z repozytorium, wykorzystania opcji jednokrotnego logowania, dostępu do Świata Obiektów platformy BI oraz wzajemnego wywoływania dokumentów platformy BI z poziomu utworzonych raportów i odwrotnie; posiadać wbudowaną obsługę danych: bezpośredni dostęp ODBC, JDBC, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Teradata i inne; "Świata obiektów" (UNV), SQL, XML i usługi Web, danych OLAP; oprogramowanie musi umożliwiać zapisu raportów w formacie:

7 .rpt,.rptr,.xls,.doc,.pdf,.rtf,.csv,.xml; musi posiadać wbudowane środowisko pozwalające programistom na użycie JavaScriptAPI do wyświetlania raportów wbudowanych w aplikacje internetowe oraz warstwę semantyczną Java SDK do tworzenia aplikacji Java z wykorzystaniem zadań administracyjnych i bezpieczeństwa na tzw. Świecie Obiektów i połączeniach; musi posiadać oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do raportów, wskaźników i danych z urządzenia mobilnego, musi umożliwiać udostępnianie użytkownikom informacji biznesowych na urządzenia mobilne, w postaci wskaźników i dokumentów przygotowanych za pomocą oprogramowania Web Intelligence i Crystal Reports w czasie rzeczywistym bezpośrednio na swoich urządzeniach bezprzewodowych z możliwością aktualizacji informacje oraz inicjowania działań z urządzeń mobilnych wykorzystując w tym celu np.: połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, . Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań składających się na przedmiot zamówienia wymieniony w niniejszym zamówieniu SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej specyfikacji techniczno cenowej SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. Dodatkowe warunki: Rozwiązania analityczne w ramach BO BI Suite powinny umożliwiać 3. dostęp do bazy SAP HANA. SAP ERP Foundation Starter Zakres licencji: SAP ERP Foundation Starter. Licencja musi obejmować również możliwość dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników). Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych. Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań (opisanych w niniejszej części zamówienia) SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oprogramowania SAP. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej części specyfikacji techniczno - cenowej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. 1

8 Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. Dodatkowe warunki: Oprogramowanie SAP ERP Foundation Starter powinno działać w połączeniu z bazą danych SAP HANA. Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia dotyczy Komputerowego oprogramowania biznesowego wszystkie pozycje wymienione powyżej: Czas realizacji zamówienia liczony od daty otrzymania drogą elektroniczną powiadomienia o możliwości przystąpienia do wykonania zamówienia - zgodnie z pkt. 18 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert w zakresie dostawy i uruchomienia. Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia dotyczy Komputerowego oprogramowanie biznesowego wymienionego w specyfikacji techniczno - cenowej powyżej (w tym z wszystkimi poz. wymienionymi w tabeli Lp. od 1 do 3) Wymagany maksymalny czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia. 30 dni Oferowany maksymalny czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia. (W przypadku konieczności dostarczenia systemu operacyjnego zgodnie zapisami podanymi w Wymaganiach ogólnych w pkt 3 powyżej, koszty sprzedaży systemu operacyjnego należy doliczyć do ceny za Komputerowe oprogramowanie biznesowe) za Komputerowe oprogramowanie biznesowe (tabela z opisem zamawianego oprogramowania powyżej suma pozycji lp. od 1 do 3)... złotych Podatek VAT stawka: 23 % brutto za Komputerowe oprogramowanie biznesowe (tabela z opisem zamawianego oprogramowania powyżej suma pozycji lp. od 1 do 3)... złotych

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WEBINARIUM, 2016.03.08 Dr Sławomir Strzykowski, Senior Business Solution Manager SAS VISUAL ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe Paweł Gajda Business Solution Architect Agenda 1. Zapytania biznesowe 2. SAP Visual Intelligence 3. Szybkość 4. Zaangażowanie 5. Samoobsługa 6. Kreatywność

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Opis spełnienia wymagań (PSBD) Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na szkolenia

Wymagania na szkolenia Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-5/15 Załącznik nr 1c do SIWZ/do Umowy Wymagania na szkolenia 1. Wstęp Opisaną w niniejszym dokumencie częścią przedmiotu zamówienia jest: zrealizowanie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo