wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA BIZNESOWEGO DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego oprogramowania. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych jego realizacji. Komputerowe oprogramowanie biznesowe Wymagania ogólne: 1. Dostarczone oprogramowania muszą być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, muszą być objęte licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. Zostaną one zainstalowane na wskazanym przez Zamawiającego serwerze, bez systemu operacyjnego, zamawianym w odrębnym postępowaniu przetargowym o oznaczeniu ZP/049/15 (wymienionym w części A zamówienia). 2. Wykonawca zamówienia zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ, w tym niniejszej specyfikacji techniczno - cenowej. 3. W zakres zamówienia wchodzi również, o ile będzie potrzebne, zainstalowanie i skonfigurowanie odpowiedniego systemu operacyjnego (np. RHEL, SLES, Win lub innego kompatybilnego) na wskazanym przez zamawiającego serwerze, pod instalację komputerowego oprogramowania biznesowego wymienionego w niniejszym zamówieniu. W przypadku dostarczenia i zainstalowania systemu operacyjnego wykonawca dostarczy zamawiającemu oprogramowaniem licencję na użytkowanie zainstalowanego systemu operacyjnego, licencję na czas nieokreślony. W powyższym przypadku cena sprzedaży licencji zamawiającemu wraz z instalacją i konfiguracją systemu operacyjnego musi zostać wliczona w łączną cenę oferty zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza wdrożenie oprogramowania zdalnie. 5. W fazie produkcyjnej nie przewiduje się dostępu zdalnego do serwera z zainstalowanym oprogramowaniem, dlatego też zamawiający wymaga by działania związane z utrzymaniem oprogramowania i jego poprawnym funkcjonowaniem odbywały się przez udzielenie stosownych instrukcji przez konsultanta. 6. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie licencji na oferowane i zainstalowane oprogramowanie (z podanymi warunkami licencyjnymi i okresem obowiązywania). 7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie raportu z wdrożenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli poniżej. Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji, konfiguracji, wdrożenia, zdalnego dostępu dla użytkowników i wsparcia technicznego (maintenance) zawarto w tabeli poniżej. Lp. 1. SAP S/4HANA Zakres licencji: SAP S/4HANA. Baza SAP HANA musi być w wersji przynajmniej Support Package Stack 10. Licencja powinna obejmować przynajmniej następujące dodatkowe opcje: SAP HANA Predictive (integracja PAL, język R), SAP HANA Advanced Data Processing, SAP HANA Spatial. W skład pakietu musi wchodzić przynajmniej SAP HANA Studio oraz SAP Data Integrator dla HANA. Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami/ bibliotekami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: 1

2 być oprogramowaniem systemu bazodanowego typu in-memory computing, w czasie pracy w całości rezydujący w pamięci operacyjnej serwera wraz z zestawem narzędzi do obsługi, modelowania danych, musi być w pełni zgodne funkcjonalnie z co najmniej SAP S/4HANA Support Package Stack 10 i zamawianymi modułami; musi pozwalać na wykonywanie w czasie rzeczywistym operacji na danych i analizę danych o dowolnej szczegółowości, stopniu agregacji i liczbie wymiarów; musi posiadać zaimplementowane w system bazodanowy rozwiązania optymalizacyjne w zakresie: uzyskania dużej wydajności przetwarzania/ wyszukiwania/ kompresji danych (zaimplementowane algorytmy determinujące użycie właściwego algorytmu kompresji w zależności od kompresowanych danych), zarządzania danymi opartymi o zapis w układzie kolumnowy jako podstawowy sposób przechowywania informacji (obok możliwości zastosowania zapisu danych w układzie wierszowym), partycjonowania tablic, wykorzystanie delty do operacji wstawiania nowych danych; musi posiadać możliwość tworzenia baz danych w modelu Multitenant dysponującym tzw. kontenerem mogącym pomieścić wiele baz danych działających niezależnie, z możliwością zarządzania wieloma bazami danych jak jedną i przy zachowaniu odrębności poszczególnych baz danych; musi posiadać możliwość zastosowania silnika przetwarzania grafów (szukanie najlepszej ścieżki), silnika tekstowego (wyszukiwanie w danych nieustrukturalizowanych), bibliotekę z funkcjami biznesowymi zewnętrznych aplikacji, bibliotekę z funkcjami predykcji(np. clustering, analiza ABC, algorytm C4.5, regresja liniowa); musi posiadać możliwość integracji danych strukturalnych i niestrukturalnych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych z analizą dane bez konieczności agregacji; możliwość przystosowania systemu bazodanowego do pracy/ przetwarzania danych w chmurze, do pracy z urządzeniami mobilnymi; musi posiadać zaimplementowane oprogramowanie narzędziowe do tworzenia, modyfikacji, projektowania, itp. systemami baz danych wraz z ich administrowaniem w tym budowania/ modyfikowania aplikacji/ projektu bazy, tabel, widoków, schematów, itp., testowania/ debugowania aplikacji (podgląd kodu źródłowego, monitorowanie/ zmiana wartości zmiennych, ustawianie punktów przerwania realizacji programu), budowanie modeli analitycznych, synchronizacji lokalnych plików z repozytoriami, administrowania systemem bazodanowym lokalnie, itp.; system musi posiadać pełna zgodność z aplikacją HANA Extended Application Services; musi posiadać wbudowana obsługę plików SAP HANA.xsapp i.xsaccess; musi posiadać zainstalowane biblioteki specjalistyczne SAP BFL, SAP PAL, które muszą być ściśle zintegrowane z danymi serwera indeksowego pozwalając m.in. na wywoływanie funkcji zainstalowanych bibliotek z wnętrza skryptów SQL. System bazodanowy musi pozwalać na tworzenie i uruchamianie programów napisanych języku R do obliczeń statystycznych; musi posiadać wbudowane metody zaawansowanych analiz z zakresu data mining być zgodnych z SAP HANA Advanced Data Processing; musi posiadać wbudowane wsparcie obsługi, przetwarzania plików danych geoprzestrzennych zgodnych z SAP HANA Spatial w tym obsługa plików ESRI (zawierające zbiory danych geometrycznych z atrybutami informacyjnymi właściwości przestrzennych) opisujące dane geoprzestrzenne popularnych formatów wektorowych w tym odczytujące pliki danych ESRI:.shp,.shx, i.dbf. Musi pozwalać również na odczyt plików opisujący dane przestrzenne, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB oraz zapis w formatach, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB, GeoJSON, SVG; musi posiadać wbudowane zapytania SQL Multimedia (SQL/MM) pozwalające na obsługę, przechowywanie, dostęp do danych geoprzestrzennych; musi posiadać wbudowane narzędzia zarządzania bezpieczeństwem systemu poprzez system backupowania, replikacji danych z pamięci podręcznej do pamięci trwałej; musi posiadać wbudowane narzędzia do administrowania i monitorowania systemem bazodanowym, w tym: monitorowania statusu baz danych w systemie, przeglądania ostatnio zgłoszonych komunikatów/ błędów itp., monitorowania aktywnych sesji, stopnia użycia zasobów sprzętowych: ilości pamięci wykorzystywanej przez system bazy danych w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp., procentowy stopień wykorzystania CPU przez system, całkowitej ilość miejsca wykorzystanego w pamięci masowej/ dyskach przez system bazodanowy w tym przez zbiory bazodanowe, pliki logów, monitorowanie pracy systemu bazodanowego na jednej stacji oraz w układzie rozproszonym na kilku stacjach, ilości zgłoszonych w systemie plików tzw. crush dump files, posiadać zaimplementowane podsystemy kontroli zbieżności realizowanych zapytań SQL, monitorowanie informacji o restartowaniu systemu, realizowanych procesach, posiadać wbudowane narzędzia do zarządzania użytkownikami, regułami dostępu/ modyfikacji danych/obiektów i korzystania z zasobów systemu, dozwolonych operacji/ zadań do realizacji przez użytkowników systemu, wbudowane narzędzia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami, aktualizacjami, itp., kontrolę zbieżności realizowanych zapytań SQL, zużycia pamięci/ wykorzystanej pamięci w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp.; posiadać wbudowany system zarządzania użytkownikami: dostępu do baz danych, autentykacji, definiowania ról, praw dostępu, modyfikacji danych/ obiektów, itp.; musi posiadać możliwość tworzenia puli rezerwowych połączeń z systemem bazodanowym dla administratorów systemu niezależnej od ilości połączeń zdefiniowanych dla pozostałych użytkowników systemu; posiadać możliwość monitorowania i alarmowania stanu baz danych na podstawie danych statystycznych serwera i uruchomionych serwisów; musi posiadać możliwość zgłaszania komunikatów drogą mailową po wystąpieniu

3 zdefiniowanych w konfiguracji zdarzeń, błędów w pracy systemu bazodanowego, itp. musi posiadać zaimplementowane narzędzia pozwalające na zbieranie i analizę danych mających wpływ na wydajność system bazodanowego, uruchomianych baz danych i zapytań SQL; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania uruchomionych wątków, sesji (aktywnych/nieaktywnych sesji, ich powiązania z uruchomionymi aplikacjami, blokowanych sesji, sesje blokujące sesje zablokowane), zablokowanych transakcji (zablokowane transakcje oraz blokujące sesję, itp.), zbieranie danych statystycznych: częstości wykonania zapytań SQL (średniego czasu wykonania zapytań, ilości odwołań DML i DDL w sesji, itp.), stopień realizacji wykonania czasochłonnych zadań, itp.; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania i zbierania informacji o wystąpieniu czasochłonnych i kosztownych (zasobowo) zapytań ponad dopuszczalny poziom (czas uruchomienia zapytania, czas wykonania zapytania, nazwa udostępnionych obiektów itp.), z przeznaczeniem do późniejszej analizy i dostrajania zapytania, systemu, itp.; posiadać wbudowane mechanizmy obsługi dużych obiektów binarnych (Hybrid LOB) np.: zdjęć, filmów itp. w tym możliwości wyznaczenia w konfiguracji momentu pobrania/ przetwarzania obiektów LOB rezydujących na dysku (nie przechowywanych w strukturze kolumnowej, czy wierszowej głównej pamięci bazy danych) do czasu ich pobrania/przetwarzania; posiadać możliwość monitorowania możliwości wystąpienia stanów krytycznych dla pracy systemu bazodanowego np.: wolnego miejsca na dysku (zgłaszanie z wyprzedzeniem komunikatów o zapełnieniu wolumenu przeznaczonego na dane, logi), zatrzymanych krytycznych procesów, znacznego powyżej zadanego poziomu obciążenia CPU, itp.; posiadać wbudowane narzędzia analizy i diagnostyki problemów w systemie bazodanowym wyszukiwania błędów w pracy systemu, bazy danych; wbudowane wskaźniki i narzędzia monitorowania użycia pamięci przez system bazodanowy, aplikacje uruchomione serwisy itp. tj. np.: bieżący stan użycia pamięci przez uruchomione bazy/ procesy, szczytowe zapotrzebowania ilości pamięci przez procesy/ uruchomione bazy, wycieki pamięci/ uszkodzenia pamięci, itp.; posiadać możliwość kopiowania i klonowanie system bazodanowego możliwość eksportu wszystkich katalogów obiektów do plików systemowych z możliwością importowania ich do systemów bazodanowych np.: testowych, klonowania systemów; posiadać wbudowane narzędzia pozwalające na odtwarzania systemu ze zbiorów zarchiwzowanych, zapisanej replikacji, replikowanych systemów; posiadać wbudowane w system narzędzia umożliwiające podziału (w poziomie)tabel z danymi przechowywanych w układzie kolumnowym na mniejsze podtabele lub partycje, zarządzania partycjonowanymi tabelami, łączenia partycjonowanych tabel w większe tabele, przenoszenie partycji tabel do innych lokalizacji/ stacji, itp.; posiadać możliwość tworzenia bezpiecznych połączeń systemu bazodanowego z użytkownikami końcowymi za pomocą np.: protokołów SSL i certyfikatów; posiadać wbudowaną funkcję watchdog umożliwiającą automatyczne zrestartowanie skonfigurowanej usługi (serwera indeksowego, serwera nazw, itp.) w przypadku wykrycia jego usterki/ zatrzymania; wbudowane mechanizmy pozwalające na utrzymania ciągłości pracy system i spójności realizowanych transakcji, poprzez logi transakcji, zapisywane punkty przebiegu procesu z informacjami niezbędni do odtworzenie i przywrócenie systemu z minimalnym opóźnieniem bez utraty danych, poprzez dedykowana stację standby przejmującą zadania podstawowego systemu bazodanowego po wystąpieniu awarii zatrzymania staremu podstawowego (w zależności od zdefiniowanej konfiguracji systemu); musi pozwalać na skalowalność zewnętrzną systemu poprzez dołączanie/ łączenie zewnętrznych stacji, integrowanych w jeden system bazodanowy (np.: z różnymi tabelami na różnych stacjach, z partycjonowanymi tabelami, itp.). Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA (opisanych w niniejszym zamówieniu) w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej specyfikacji techniczno - cenowej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio

4 na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu 2. opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. SAP BusinessObjects BI Suite Zakres licencji: SAP BusinessObjects BI Suite. Minimalna wersja oprogramowania to 4.1. Pakiet powinien obejmować trzy obszary funkcjonalne: Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting. Licencja powinna obejmować również możliwość dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników). Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: być platforma Business Intelligence (BI) z zbiorem programów biznesowych, która musi być w pełni zgodna funkcjonalnie z co najmniej SAP BusinessObjects BI Suite 4.1 z oprogramowaniami Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting; musi umożliwiać wdrożenie i zarządzanie systemem biznesowym w tym zestawem specjalizowanych narzędzi/aplikacji analitycznych, posiadać aplikacje do tworzenia raportów, zaawansowane komponenty do tworzenia zapytań, analizy danych, zarządzania wydajnością organizacji oraz aplikacji analitycznych, musi umożliwiać na wykonanie złożonych analiz trendów, prognozowania itp., musi umożliwiać zespołom oraz samodzielnym użytkownikom końcowym na dostęp do przetwarzanych danych, analiz, raportów biznesowych/ organizacyjnych, itp. zgodnie przypisanymi w platformie prawami; musi pozwalać na generowanie, dostarczanie informacji w określonych przedziałach czasowych spersonalizowanych pod konkretnych użytkowników w postaci raportów w tym krytycznych informacji korporacyjnych; musi być niezależnym systemem pozwalającym na: instalację na pojedynczym stanowisku komputerowym, utworzenie niezależnego środowisko projektowego i testowego w tym również na skalowalność w środowisko klastrowe z wieloma komputerami z uruchomionymi różnymi komponentami tworzącymi wspólne środowisko produkcyjne/ rozwojowe; musi posiadać zaimplementowane narzędzia do automatycznej konfiguracji systemu w układzie jednostanowiskowym jak i wielostanowiskowym (z wieloma węzłami) z możliwością ustawienia podstawowych opcje konfiguracyjnych, mających wpływ na konfigurację wielostanowiskową (wielowęzłową) korzystającą ze wspólnych ustawień poprzez wskazanie serwerów/ procesów uruchomionych automatycznie, przeprowadzenie optymalizacji pod względem wydajności serwerów/ procesów czy limitu wykorzystania zasobów sprzętowych, wskazanie lokalizacji systemu folderów, itp.; musi posiadać zaimplementowane mechanizmy pozwalające na zapewnienie elastyczności, dostępności i skalowalności w czasie instalacji i rozbudowy zainstalowanego systemu/ platformy biznesowej. Musi posiadać możliwość instalacji platformy BI na jednym stanowisku komputerowym z możliwością rozbudowy na kilka stanowisk komputerowych połączonych w klastry. Musi posiadać możliwość zainstalowania dwóch różnych wersji platform biznesowych działających równocześnie na tym samym komputerze np.: dla celów testowych; musi posiadać możliwość skalowalności systemu tak w pionie (wszystkie procesy uruchomione na jednym stanowisku komputerowym) jak i w poziomie (procesy rozdysponowane zostają pomiędzy dwa lub więcej stanowisk komputerowych pracujących w sieci); musi posiadać możliwość zwielokrotnienia tych samych procesów uruchamianych na różnych jednostkach komputerowych tworzenie tzw. redundancji celem poprawienia niezawodności działania systemu (przejęcie/ przekierowanie zadania z uszkodzonego/ przeciążonego procesu/ serwera na proces/ serwer redundantny); musi posiadać wbudowane zestaw narzędzi do archiwizowania systemu w tym: tworzenie replikacji danych w czasie rzeczywistym w konfiguracji systemu z mirroringiem; wersjowanie archiwizowanych danych tworzenie wielu wersji wybranych plików, plików systemowych; archiwizowania całego systemu wszystkich danych programów wraz z systemem operacyjnym z danej jednostki komputerowej na której jest zainstalowana platforma biznesowa; archiwizowania całego systemu rozproszonego pełna kopia wszystkich jednostek komputerowych składających się na system. Musi posiadać możliwość wykonania procesu archiwizacji w czasie zatrzymania systemu jak i w czasie jego pracy; musi posiadać wbudowane narzędzia do monitorowania pracy aplikacji i obciążenia platformy/ systemu BI, posiadać możliwość zebrania informacji o czasochłonności uruchomionych procesów platformy, utrzymywać historię monitorowych serwerów/ procesów składających się na platformę BI jak również posiadać możliwość raportowania i powiadamiania o zdarzeniach nieprawidłowej pracy aplikacji, platformy; oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania wyboru monitorowanych parametrów działania aplikacji i całego systemu oraz definiowania progów alarmowania, których przekroczenie powinno powodować zgłaszanie ostrzeżenia, pozwalając na powzięcie działań wyprzedzających przed wystąpieniem błędów lub blokady systemu, itp.; musi posiadać możliwość monitorowania krytycznych kluczowych wskaźników wydajności systemu, musi posiadać wbudowane widoki: ostatnich wystąpień błędów wyświetlanych na ekranie pulpitu platformy, całej platform BI z podziałem na grupy serwerów/procesów, z podziałem na kategorie usług i węzłów składające się na system, informacje te musza być prezentowane w postaci graficznej i tabelarycznej; musi posiadać możliwość zintegrowania zaimplementowanego monitoringu platformy BI z 1

5 innymi biznesowymi aplikacjami takimi jak np.: SAP Solution Manager i IBM Tivoli Monitor; musi posiadać narzędzia do diagnozowania repozytoriów w systemie w tym: skanowania, diagnozowania i naprawy/ usuwania ich niespójności takich obiektach jak np.: raportach, użytkownikach, grupach, folderach, serwerach, Świecie obiektów, połączenia w Świecie obiektów, w metadanych i innych; musi posiadać zaimplementowana w platformę BI obsługę systemu bazodanowego SAP HANA (obsługę: tabel, widoków analitycznych i obliczeniowych pojedynczych i wieloźródłowych Światów obiektów UNX, widoków analitycznych i obliczeniowych z bezpośrednim dostępem, parametrów i zmiennych SAP HANA), w tym modułu integrującego SAP BW z zestawem programów narzędziowych platformy BI; musi posiadać wbudowany system zarządzania kontami użytkowników obejmujący wszystkie zadania odnoszące sie do utworzenia, mapowania, zmiany oraz organizowania użytkowników w grupy systemu biznesowego, w tym tworzonymi/udostępnianymi prawami dostępu do obiektów platformy BI wraz z przydzielaniem praw (zdefiniowanymi z rolami/regułami) do określonych działań na obiektach; musi posiadać system zarządzania kontami dostępny lokalnie z jednego miejsca np.: tzw. centrum zarządzania platformą, które musi być również dostępne przez przeglądarkę internetową przez stronę internetową przeznaczoną do zarządzania zadaniami (w tym użytkownikami, grupami, rolami, prawami, zawartością, zarządzania serwerami/procesami/ węzłami, zarządzania raportami w folderach należących do danej grupy, itp.), bezpiecznymi połączeniami, posiadać możliwość zarządzania aplikacją SAP StreamWork, itp.; musi posiadać możliwość zaplanować obiektów platformy uruchamianych automatyczne w określonym przez użytkownika czasie, musi posiadać możliwość wysłania zaplanowanych instancji obiektu do miejsca docelowego w uruchomionej jednostce komputerowej lokalnie, w sieci, w domyślnej lokalizacji plików, pocztą , do serwera FTP oraz poprzez np.: SAP StreamWork; musi posiadać możliwość wglądu w historię obiektów (listę instancji obiektów), przeglądanie i odświeżanie każdej z istniejących instancji obiektu (z aktualizacją danych ze źródła danych). muszą posiadać możliwość tworzenia raportów oraz analiz z użyciem tzw. Świata Obiektów, z zestawieniem zawierającym pojęcia biznesowe; musi być wyposażona w narzędzia wspomagające tworzenie Światów Obiektów dla Business Objects pozwalające opisać dane, nadać im łatwe do zrozumienia dla analityka nazwy oraz opisać relacje pomiędzy danymi za pomocą graficznego interfejsu używając metody przeciągnij i upuść ; oprogramowanie platformy BI powinno umożliwiać tworzenie Świata obiektów np.: za pomocą kreatora, ręcznie, dodawanie tabel, dodawanie połączeń między tabelami i ich rodzaje, sprawdzanie poprawności, tworzenie klas, dodawanie obiektów i rodzaje obiektów, konstrukcji miar, tworzenie hierarchii, dodawanie i nakładanie filtrów, eksport i import Świata Obiektów, listy wartości i plików LOV, dokumentowanie Świata Obiektów, nakładanie ograniczeń dostępu i zarządzanie nimi; musi posiadać oprogramowanie do tworzenie wielowymiarowych pulpitów i wizualizacji danych dla aplikacji BI możliwość tworzenia: skalowalnych pulpitów i sterowania dla aplikacji BI z interaktywną wizualizacją danych, mobilnych pulpitów udostępniających dane z SAP NetWeaver BW i SAP HANA, możliwość użycia istniejących analiz z platformy BI i widoków SAP HANA; musi posiadać program analityczny dla środowiska OLAP który musi umożliwiać wykonywanie analiz wielowymiarowych danych, przeznaczonych dla analityków finansowych i biznesowych, przy użyciu interfejsu sieci Web, który musi oferować pełen zakres funkcji analitycznych. Użytkownik z udzielonymi prawami musi mieć możliwość umieszczania odpowiedzi na pytania biznesowe w swoim obszarze roboczym, uzyskane analizy powinien mieć możliwość udostępniania innym osobom, dzieląc się w ten sposób wiedzą z szerszym gronem odbiorców/użytkowników systemu. Oprogramowanie analityczne musi pozwalać na wykonanie analizy bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach OLAP. Musi pozwalać na głęboką integrację z serwerami OLAP na pracę bazami firm Microsoft, Hyperion, IBM, SAP OLAP; oprogramowanie musi posiadać gotowe ścieżki analiz i raportów do wykorzystania przez użytkownika systemu; oprogramowanie musi umożliwiać na drążenie i przecinanie danych bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach, a po zakończeniu pracy współdzielić; uzyskane wyniki w interaktywnych dokumentach, zawierających tzw. żywe dane i predefiniowane ścieżki analiz oraz na zapisanie raportów z analiz jako strony WWW czy pliki Excel; musi posiadać oprogramowanie sieciowe umożliwiające tworzenie zapytań ad hoc i przeprowadzanie intuicyjnych analiz w środowisku heterogenicznych źródeł danych, w trybie online lub offline, musi oferować intuicyjny interfejs umożliwiający użytkownikom zadawanie spontanicznych, wielokrotnych pytań dotyczących danych związanych z prowadzoną działalnością. Z dostępem, zgodnie z nadanymi użytkownikowi prawami przez systemu kontroli dostępu, do informacji biznesowych za pośrednictwem sieci intranet lub ekstranet i prowadzenie zaawansowanych analiz za pomocą przeglądarkę internetowej; musi posiadać możliwość za pomocą techniki przeciągnij i upuść uzyskiwania dostępu do źródeł danych i tworzenia interaktywnych raportów w odpowiedzi na zadane pytania; oprogramowanie musi posiadać wbudowane funkcje wizualizacji analiz np.: poprzez wyświetlanie dwu- lub trójwymiarowych wykresów. Web Intelligence musi posiadać możliwość zapisu w formacie.wid,.xlsx,.pdf,.csv,.txt; musi posiadać oprogramowanie do tworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich do szybkiego tworzenia wizualizacji złożonych danych, które musi wspierać możliwość budowy wizualizacji przy pomocy metod "przeciągnij i upuść", tworzenia interaktywnych analiz na potrzeby zaawansowanych, spersonalizowanych kokpitów menedżerskich obsługujących

6 połączenia w czasie rzeczywistym z platformą BI, programem SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) i innymi źródłami danych; oprogramowanie musi posiadać możliwość udostępniania utworzonych interaktywnych kokpitów innym użytkownikom systemu w celu ułatwienia wspólnego podejmowania odpowiednich decyzji; oprogramowanie musi pozwalać łatwo i bezpiecznie zasilać kokpity menedżerskie danymi uzyskanymi za pośrednictwem dowolnego połączenia w czasie rzeczywistym z dowolnym systemem backend; oprogramowanie musi umożliwiać na udostępnianie wizualizacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem oprogramowania pakietu Microsoft Office, formatu Adobe PDF, sieci Web, programu SAP Crystal Reports, platformy BI. Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną obsługę danych: połączenie programowe z SAP BusinessObjects Live Office, integracji z SAP Crystal Reports, hierarchicznych i OLAP przez UNX "Świat obiektów", Hadoop Hive przez UNX "Świat obiektów", z dostępu do funkcji ABAP, poprzez zapytania SAP; musi posiadać oprogramowanie do wyszukiwania i eksplorowania danych biznesowych jak np.: uzyskania natychmiastowego wglądu w prowadzoną działalność; oprogramowanie musi posiadać możliwość wyszukiwania przy użyciu słów kluczowych, korzystania z funkcji intuicyjnego wyszukiwania i eksploracji danych wbudowane w platformę BI, korzystania z jej metadanych, Świata obiektów wykorzystując możliwości analityczne zaimplementowane w platformy BI, z wykorzystaniem funkcji zapewniających zachowywanie wiarygodności danych, musi posiadać możliwość wykrywanie zależności oraz identyfikowanie trendów dzięki intuicyjnym narzędziom wizualizacji. Oprogramowanie musi posiadać zaimplementowana obsługę UNX Świata obiektów, plików XLS i XLSX, aplikacji SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (SAP NetWeaver BW Accelerator), Hadoop Hive przez UNX Świat obiektów ; musi posiadać oprogramowanie do integracji funkcji BI z pakietem Microsoft Office danych umieszczanych w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach umożliwiające integrowanie zawartości wspomagającej podejmowanie decyzji biznesowych (BI, Business Intelligence) w powszechnie znanym środowisku pakietu Microsoft Office; oprogramowanie musi pozwalać na osadzanie sprawdzonych, odświeżalnych informacji w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach jak również udostępniać je w całej organizacji w celu zapewnienia lepszego wglądu w dane innym użytkownikom platformy BI; musi posiadać oprogramowanie do tworzenia, przetwarzania, generowania i publikowania zaawansowanych raportów biznesowych w przedsiębiorstwach tym samym pozwalającym na budowę korporacyjnego systemu raportującego i systemu wspomagania decyzji; oprogramowanie musi być wyposażone w graficzne narzędzie pozwalające na projektowanie zawansowanych raportów graficznych. poprzez łączność praktycznie z każdym źródłem danych, możliwość projektowania i formatowania interaktywnych raportów, a także udostępniania ich w obrębie organizacji i poza nią; oprogramowani misi być wyposażona w bogatą paletę własnych elementów graficznych (animowane wykresy, wskaźniki itp.) i nawigatory (listy rozwijane, suwaki, pokrętła, przyciski itp.) umożliwiające tworzenie różnorodnych projektów; musi posiadać możliwość integracji w jednym raporcie danych pochodzących z różnych źródeł bazodanowych np.: z obiektów połączonych za pomocą ODBC, z aplikacji za pomocą ActiveX z możliwością konfiguracją właściwości obiektu w czasie pracy/ projektowania/ tworzenia raportu; musi pozwalać na automatyczne wygenerowanie nowego projektu bazie istniejących szablonów z uwzględnieniem wybranych w fazie projektowania opcji wraz z wygenerowaniem niezbędnego kodu programowego z zaimplementowanymi operacjami/działaniami matematycznymi/ analitycznymi, musi posiadać możliwość utworzenia raportu w locie on-line ze zdefiniowanymi przez użytkownika danymi, w tym możliwość konwersacji tego raportu do postaci HTML i automatycznej publikacji na witrynie Web; oprogramowanie do tworzenia raportów musi posiadać możliwość, w zależności od zgłoszenia o raport, pobrać istniejący raport np.: z repozytorium, zaktualizować raport nowymi/aktualnymi danymi, wygenerować nowy nie istniejący w systemie raport, wygenerować wymagany raport w określonym czasie lub odstępach czasu zgodnie z zadanym projektem, konfiguracją, itp.; oprogramowanie musi posiadać wbudowane wizardy wspierające proces tworzenia raportów,, programowania funkcji i formuł; oprogramowanie musi być wyposażone algorytmy definiowania i wywoływania parametrów, musi istnieć możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zaprojektowanego raportu, bez konieczności ingerencji w jego definicję; musi posiadać zaimplementowane metody dostępu do praktycznie dowolnych źródeł danych oraz zapisu raportów w różnych formatach, umożliwiając czytelne przedstawienie danych w postaci graficznej, interaktywnych prezentacjach, które mogą być natychmiast osadzane na stronie Web, w dokumentach PDF prezentacjach MS PowerPoint, MS Word, Excel, wiadomościach , itp.; oprogramowanie musi posiadać możliwość wprowadzenia parametrów dynamiczne i kaskadowo, które będą odczytywane (dynamicznie) wprost z bazy danych, zgłoszenie do wprowadzenia parametrów definiowane kaskadowo; oprogramowanie musi posiadać możliwość zapisania definicji zgłoszenia w repozytorium umożliwiając jego wielokrotne wykorzystanie, bez konieczności każdorazowego definiowania; oprogramowanie musi posiadać możliwość: osadzania dynamicznych linków do grafik (grafika może znajdować się w dowolnym miejscu poza raportem), określenia sposobu sortowania grup, czy rankingów poprzez formułę, czy parametr, zapisu ustawień eksportu w raporcie, automatycznego generowanie wykresów i tabel typu cross-tab metodą przeciągnik i upuść (drag-and-drop) program powinien wygenerować dany obiekt automatycznie dostosowując się do danych umieszczonych w raporcie, kontroli wzajemnych zależności obiektów z repozytorium, wykorzystania opcji jednokrotnego logowania, dostępu do Świata Obiektów platformy BI oraz wzajemnego wywoływania dokumentów platformy BI z poziomu utworzonych raportów i odwrotnie; posiadać wbudowaną obsługę danych: bezpośredni dostęp ODBC, JDBC, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Teradata i inne; "Świata obiektów" (UNV), SQL, XML i usługi Web, danych OLAP; oprogramowanie musi umożliwiać zapisu raportów w formacie:

7 .rpt,.rptr,.xls,.doc,.pdf,.rtf,.csv,.xml; musi posiadać wbudowane środowisko pozwalające programistom na użycie JavaScriptAPI do wyświetlania raportów wbudowanych w aplikacje internetowe oraz warstwę semantyczną Java SDK do tworzenia aplikacji Java z wykorzystaniem zadań administracyjnych i bezpieczeństwa na tzw. Świecie Obiektów i połączeniach; musi posiadać oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do raportów, wskaźników i danych z urządzenia mobilnego, musi umożliwiać udostępnianie użytkownikom informacji biznesowych na urządzenia mobilne, w postaci wskaźników i dokumentów przygotowanych za pomocą oprogramowania Web Intelligence i Crystal Reports w czasie rzeczywistym bezpośrednio na swoich urządzeniach bezprzewodowych z możliwością aktualizacji informacje oraz inicjowania działań z urządzeń mobilnych wykorzystując w tym celu np.: połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, . Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań składających się na przedmiot zamówienia wymieniony w niniejszym zamówieniu SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej specyfikacji techniczno cenowej SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. Dodatkowe warunki: Rozwiązania analityczne w ramach BO BI Suite powinny umożliwiać 3. dostęp do bazy SAP HANA. SAP ERP Foundation Starter Zakres licencji: SAP ERP Foundation Starter. Licencja musi obejmować również możliwość dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników). Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych. Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań (opisanych w niniejszej części zamówienia) SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oprogramowania SAP. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej części specyfikacji techniczno - cenowej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. 1

8 Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. Dodatkowe warunki: Oprogramowanie SAP ERP Foundation Starter powinno działać w połączeniu z bazą danych SAP HANA. Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia dotyczy Komputerowego oprogramowania biznesowego wszystkie pozycje wymienione powyżej: Czas realizacji zamówienia liczony od daty otrzymania drogą elektroniczną powiadomienia o możliwości przystąpienia do wykonania zamówienia - zgodnie z pkt. 18 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert w zakresie dostawy i uruchomienia. Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia dotyczy Komputerowego oprogramowanie biznesowego wymienionego w specyfikacji techniczno - cenowej powyżej (w tym z wszystkimi poz. wymienionymi w tabeli Lp. od 1 do 3) Wymagany maksymalny czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia. 30 dni Oferowany maksymalny czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia. (W przypadku konieczności dostarczenia systemu operacyjnego zgodnie zapisami podanymi w Wymaganiach ogólnych w pkt 3 powyżej, koszty sprzedaży systemu operacyjnego należy doliczyć do ceny za Komputerowe oprogramowanie biznesowe) za Komputerowe oprogramowanie biznesowe (tabela z opisem zamawianego oprogramowania powyżej suma pozycji lp. od 1 do 3)... złotych Podatek VAT stawka: 23 % brutto za Komputerowe oprogramowanie biznesowe (tabela z opisem zamawianego oprogramowania powyżej suma pozycji lp. od 1 do 3)... złotych

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OPZ nr 7

Załącznik do OPZ nr 7 Załącznik do OPZ nr 7 Warunki równoważności / Wymagania 1. Serwer poczty elektronicznej Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 tel./fax.: (044) 7327445 NIP: 6570234850, Regon: 140700034 Znak postępowania: ZP 02/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY Załącznik nr 1A POVIIG230/11/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne i teleinformatyczne

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo