TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)"

Transkrypt

1 Ti POLSKA ENERG TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: 2012/TPE/TPE1/01043/L zadanie pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Sporządził: M ichałjaroeąewicz Przewodpfczący Komisji Jan Fecko TAURON Dyrektor Zatwierdzam: Artur Sierszuła Katowice, dnia r. Specyfikacja zawiera 41 ponumerowanych stron Str. 1

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 3 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5 4. WYMAGANE DOKUMENTY 6 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA Wykluczenie Wykonawców Odrzucenie ofert Unieważnienie postępowania 7 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 8 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 8 8. WADIUM 8 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT INFORMACJA O PRZWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 Załącznik nr 1 12 Załącznik nr 2 14 Załącznik nr 3 15 Załącznik nr 4 16 Załącznik nr 5 17 Nr postępowania 20l2<TPE>>TPE1i01043it /

3 SPECYFIKACJA TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, tel. (032) , faks (032) , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu monitoringu usług oraz infrastruktury IT obejmującego: 1) wdrożenie narzędzia informatycznego OP5 Monitor monitorującego i raportującego w czasie rzeczywistym zdefiniowane parametry usług, infrastruktury oraz środowiska, umożliwiającego nadzór eksploatacyjny i informowanie o awariach oraz innych zdarzeniach wraz z rozbudowanym raportowaniem tj. w szczególności: dostawę sprzętu i licencji, analizę wymagań, przygotowanie projektu technicznego, instalację, modyfikację, dostosowanie, konfigurację, parametryzację, uruchomienie Systemu i asystę wdrożeniową oraz roczne wsparcie producenta 2) świadczenie usług dodatkowych związanych z funkcjonowaniem i obsługą Systemu Pożądany termin wykonania zamówienia do 31 stycznia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 2.1 Oferta musi zawierać: Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru w załączniku nr 1) Wypełniony formularz wyceny (wg wzoru w załączniku nr 3) Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia wraz z harmonogram realizacji prac. Harmonogram prac można sporządzić w oparciu o załącznik nr 3 do Projektu Umowy Wykaz podwykonawców, jeżeli taka sytuacja występuje Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę). Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Str. 3

4 2.1.8 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej kopia dokumentu). 2.2 Przygotowanie oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć: Oferta na realizację zadania: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" Nie otwierać przed (data r. godz ) Sprawę prowadzi Biuro Zamówień i Umów (KZZ)" W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane ir postępowania 2012n'PE/TPE1/01043/L P'

5 i oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem ZMIANA" lub WYCOFANIE" Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem NIEJAWNE" W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oferta musi spełniać następujące wymagania: W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione w punktach 4.1 i 4.2 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), W przypadku warunków udziału w postępowaniu, których mowa w pkt 3.2 SWZ podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę", w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum. 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. a) Wykonawca posiada autoryzację producenta aplikacji OP5 Monitor w zakresie jej wdrożenia / sprzedaży / świadczenia usług serwisowych Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Str. S h /

6 b) Wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 usługi wdrożenia OP5 monitor, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 4 Wymagane dokumenty" niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. WYMAGANE DOKUMENTY Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie (wg załącznika nr 2 do Specyfikacji). 3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 usług wdrożenia OP5 monitor, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 4 do SWZ), na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 3.2 lit. b). 4. Dokument potwierdzający autoryzację producenta aplikacji OP5 Monitor w zakresie jej wdrożenia / sprzedaży / świadczenia usług serwisowych, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 3.2 lit. a). 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 5.1 Wykluczenie Wykonawców Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w pkt. 3 pozycja od 1 do 3 Specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawców, którzy: a) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, b) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, c) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji, d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L

7 Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne Spółki Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie. 5.2 Odrzucenie ofert Oferta zostanie odrzucona gdy: a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem pkt Specyfikacji, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, f) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie. 5.3 Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodiegającej odrzuceniu, b) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny oferty wskazanego przez Zamawiającego w SWZ; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; oraz może unieważnić w przypadku gdy: d) w postępowaniu, za wyjątkiem postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta, e) bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Nr posłowania 2CH2/TPEfrPE1/01043/t Str

8 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie. Wymaga się aby: cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza). Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty, w tym VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto. 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena -100% 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia. 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki samą cenę, Zamawiający może: wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. WADIUM 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: PKO BP Oddział I Katowice nr rachunku z adnotacją (Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L). Nr postępowania 2012PPE:f!'PE1/01043/t.. Sir»

9 4. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium - oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiaiacego - TAURON Polska Energia S.A. ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, w pok. nr 820 w godz. 8:00-15:00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia r. do godz Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą określony w pkt. 14 niniejszej Specyfikacji. Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy jeżeli było wymagane; c) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) którego oferta została odrzucona, c) który został wykluczony z postępowania. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Z treści gwarancji (poręczenia) ma wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiaiacego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia zawarcia umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie / maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, w jednej z niżej podanych form: a) pieniądzu, b) gwarancjach ubezpieczeniowych, Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L str - 9 /

10 c) poręczeniach bankowych, d) gwarancjach bankowych. 2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiaiacego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem faksu do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Michał Jaroszewicz - tel. (032) w godz TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice pokój nr 115a (I piętro) - Kancelaria Ogólna. 12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. godz w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, sala nr 823 piętro Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnej sesji otwarcia ofert. 3. Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny oferty oraz inne dane, jeżeli są niezbędne do dokonania oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów. 13. INFORMACJA O PRZWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres. Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Pr pj /

11 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 2. Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29. stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759- z późn. zm.), w tym unormowania dotyczące protestów i odwołań. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. tir postępowania 2CH2PPPTPE1/O1043/L str - v h A

12 Załącznik nr 1 do SWZ Dane Wykonawcy: nazwa adres tel NIP Regon OFERTA 1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania): - Netto zł Słownie - Podatek VAT zł 3. Szczegółową wycenę poszczególnych elementów zamówienia przedstawia formularz wyceny. 4. Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń, b) wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, c) oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji, d) złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowaniu 2012/TPE/TPE1/01043/I. Str. P/ / /

13 5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji i w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Wadium w kwocie ,00 zł. zostało wniesione w formie: - w dniu: (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest załączenie do oferty kopii dokumentu) Zwolnienia wadium proszę dokonać: a) na konto b) w przypadku gwarancji lub poręczenia wydać osobie: lub wysłać na adres: Oświadczam, że jestem/nie jestem podatnikiem podatku YAT. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 9. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie. 10. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 1) tel. 2) tel. 11. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) (podpis i pieczęć Wykonawcy) Mr postępowania 2D12/TPE/TPE1/01043/L

14 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Adres Oświadczam, że: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" Załącznik nr 2 do SWZ 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie, 6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) dot. spółki iawnei: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dnia (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania 2D12/TPEfTPE1/Q1043/L /

15 Załącznik nr 3 do SWZ Formularz wyceny Lp. Przedmiot Przedmiot - szczegóły Cena netto (PLN) Wdrożenie systemu (dostawa, analiza, projekt, instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa, dokumentacja, wsparcie producenta), w tym Sprzęt zgodny z załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy Szczegółowe określenie Przedmiotu umowy w zakresie Dostawy" Warsztaty instruktażowe 1. Dostawa Licencja niewyłączna na korzystanie z utworów PLN w tym: a) PLN za udzielenie licencji na korzystanie z utworów w postaci twórczej modyfikacji, konfiguracji i parametryzacji Systemu, b) PLN za udzielenie licencji na korzystanie z utworów innych niż wskazane w lit. a) RAZEM Dostawa 2. Usługi zlecone (w przypadku wystawienia zamówienia przez Zamawiającego) ,00 PLN RAZEM wartość Umowy (Dostawa + Usługi zlecone) (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Str. 15 /

16 Dane Wykonawcy: Załącznik nr 4 do SWZ Nazwa: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 usług wdrożenia OP5 monitor, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z warunkiem, o którym mowa w pkt 3.2 lit b) SWZ, L.p. Przedmiot Wartość zamówienia brutto (PLN) Termin realizacji Nazwa i adres odbiorcy Referencje TAK/NIE Do wykazu załączono wykonane należycie. szt. dokumentów na potwierdzenie, że te usługi zostały (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania 2012/rPE/TPE1/01043/L

17 Załącznik nr 5 do SWZ Umowa nr (projekt) Zawarta w Katowicach, w dniu r. pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): ,00 zł. NIP , REGON : , zwaną dalej Zamawiającym" - reprezentowaną przez: 1 2 a zwaną dalej Wykonawcą"- reprezentowaną przez: 1 2 łącznie zwane dalej Stronami", a oddzielnie Strona" W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr (...) o udzielenie zamówienia pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Z mocy niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji (wykonania) zadania pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT", zwanego dalej Przedmiotem umowy", obejmującego: 3) wdrożenie narzędzia informatycznego OP5 Monitor monitorującego i raportującego w czasie rzeczywistym zdefiniowane parametry usług, infrastruktury oraz środowiska, umożliwiającego nadzór eksploatacyjny i informowanie o awariach oraz innych zdarzeniach wraz z rozbudowanym raportowaniem (zwanego dalej Systemem") tj. w szczególności: dostawę sprzętu i licencji, analizę wymagań, przygotowanie projektu technicznego, instalację, modyfikację, dostosowanie, konfigurację, parametryzację, uruchomienie Systemu i asystę wdrożeniową oraz roczne wsparcie producenta - zwane dalej Dostawą", Nr postęoowania 2012/TPE/TPE1/01043/I. Strona 1? ćn

18 4) świadczenie usług dodatkowych związanych z funkcjonowaniem i obsługą Systemu zwanych dalej Usługami zleconymi". 2. Szczegółowe określenie Przedmiotu umowy zawierają: 1) w zakresie Dostawy - Załącznik nr 1 do Umowy, 2) w zakresie Usług zleconych - Załącznik nr 2 do Umowy. 3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się także, na warunkach, zasadach i polach eksploatacji określonych w Załączniku nr 5, udzielić Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich elementów wytworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Utworów"). 4. Wykonawca zobowiązuje się również wydać i przenieść na Zamawiającego własność nośników Utworów w liczbie 3 egzemplarzy, w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA I TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu umowy, za wyjątkiem realizacji prac w ramach Usług zleconych, do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca, zawiera Harmonogram prac stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia, za dodatkowym wynagrodzeniem, Usług zleconych zdefiniowanych w Załączniku nr 2 do Umowy w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego", o którym mowa w 3 ust. 6 Umowy. W razie zlecenia tych usług Wykonawcy w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim zostaną one wykonane w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony i wskazanym w pisemnym zamówieniu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, stosownie do postanowień Załącznika nr 2 do Umowy. 3 MIEJSCE WYKONANIA I ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, chyba że postanowienia niniejszej Umowy lub jej poszczególnych Załączników przewidują możliwość świadczenia określonych usług w sposób zdalny, z zastrzeżeniem ust Niektóre wchodzące w zakres Przedmiotu umowy prace mogą być realizowane w siedzibach spółek Grupy TAURON (TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Południowy Koncern Węglowy SA, TAURON Ekoenergia sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o., Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., TAURON Czech Energy s.r.o. lokalizacji Wykonawcy lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru Przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązać upoważnione osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru w godzinach od 9.30 do od poniedziałku do piątku, z Nr postępowania 2G12frPE/TPE1/G1043/L

19 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni uznanych za wolne od pracy w Regulaminie pracy lub zarządzeniach wydanych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu wykonania Umowy na bieżąco i przedstawiania Wykonawcy wszelkich związanych z tą kontrolą uwag, w tym także za pośrednictwem upoważnionych do tego osób trzecich. 5. Po wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych zadań, określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, a także po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji wymienionej w Załączniku nr 1 do Umowy, będą sporządzane Protokoły odbioru częściowego". 6. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu umowy w zakresie Dostawy będzie Protokół odbioru końcowego" podpisany przez obie Strony bez żadnych uwag. Data podpisania tego protokołu przez obydwie Strony będzie jednocześnie dniem wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w zakresie Dostawy. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub wad w wykonanych pracach albo w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, Zamawiający wskaże je w protokołach, o którym mowa w ust. 5-6, wyznaczając Wykonawcy termin na dokonanie odpowiednich korekt lub uzupełnień (naprawa wady). Po jego upływie upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego przystąpią do czynności ponownego odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach przy ich ponownym odbiorze, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia ostatecznego terminu ich usunięcia, którego niedotrzymanie przez Wykonawcę skutkuje zastosowaniem postanowień 7 lub 8 Umowy. 8. Zamawiający w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakończeniu całości lub części prac albo od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji (wraz z protokołem przekazania), o której mowa w ust. 5, dokona ich protokolarnego odbioru. Jeżeli w ww. terminie Zamawiający nie zgłosi żadnych zastrzeżeń na piśmie, Wykonawca ma prawo do jednostronnego wystawienia protokołu odbioru, który będzie równoważny z pozytywnym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 2 dni doręczy Zamawiającemu 1 egzemplarz sporządzonego jednostronnie Protokołu. 9. Odbiór warunkowy wykonanych prac jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostrzeżone uchybienia są nieistotne z punktu widzenia poprawności wykonania Przedmiotu umowy i mogą być usunięte w terminie późniejszym. Potwierdzeniem warunkowego odbioru prac będzie podpisanie przez Strony Warunkowego protokołu odbioru" (protokołu sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, z uwagą, że odbiór ma charakter warunkowy). Jeżeli termin usunięcia tych uchybień przypada po dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego lub Protokół odbioru końcowego będzie protokołem warunkowym, okres gwarancji, o której mowa w 6 Umowy, ulegnie przedłużeniu o termin usunięcia usterek potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru. 10. W przypadku odbioru warunkowego, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo do wstrzymania części lub całości płatności na rzecz Wykonawcy do czasu usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych mu usterek i potwierdzenia tego faktu dodatkowym Protokołem odbioru. Odbiór Warunkowy wstrzymuje naliczanie kar wynikających z nieterminowej realizacji Umowy, nie dłużej jednak niż do upływu terminu określonego w warunkowym protokole odbioru, jeżeli w tym terminie nie nastąpiło usunięcie usterek. 11. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Usług zleconych będzie dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru Usług zleconych. Zamawiający dokona ich protokolarnego odbioru w okresie 10 dni roboczych od dnia Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Strona 19 /- i

20 otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zrealizowaniu Usług zleconych. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio. 12. Wzór protokołu przekazania i protokołu odbioru (niezależnie od przedmiotu odbioru) stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 4 SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 1. Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać Przedmiot umowy w terminach wyznaczonych niniejszą Umową, 2) delegować w swoim imieniu osoby do wykonania Przedmiotu umowy (Konsultantów). 2. W przypadku stwierdzenia braku należytych kompetencji, wiedzy, sumienności lub staranności ze strony Konsultanta, w szczególności w świetle postanowień Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy jego zastąpienia przez inną osobę. W tym celu Zamawiający pisemnie zwróci się do Wykonawcy z odpowiednim wnioskiem uzasadniającym konieczność zmiany osoby Konsultanta oraz wyznaczy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany wyznaczyć zastępcę. 3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, w tym do udostępnienia danych, infrastruktury technicznej i aplikacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. 5 WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Łączna wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty netto: (...) 2. Poszczególne składniki wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy zawiera formularz stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy. 3. Za prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę Dostawy ustala się całkowite łączne wynagrodzenie w kwocie netto: (...), powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w tym wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o których mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy: (...), powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury; 4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług zleconych nie przekroczy kwoty netto: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) powiększonej o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-4 zawiera wszelkie koszty i wydatki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w tym koszty związane z czynnościami, o których mowa w 1 ust. 4. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez niego w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 6. Wynagrodzenie z tytułu Dostawy, o którym mowa w ust. 3, płatne będzie jednorazowo na podstawie Protokołu odbioru końcowego", o którym mowa w 3 ust.6, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Dostawy, z zastrzeżeniem zapisów 3 ust Podstawą do wystawienia faktur za Usługi zlecone - będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Usług zleconych, o którym mowa w 3 ust. 11 Umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 8 Umowy. fw postępowania 2lPPiPEfIP l/0104m. /

21 8. Należności, o których mowa powyżej płatne będą przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. 9. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kar umownych w przypadkach określonych w 7 Umowy. 10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 6 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych i wykonanych, w ramach niniejszej Umowy prac, usług i produktów, stanowiących Przedmiot umowy, zwanej dalej Gwarancją" 2. Gwarancja na Dostawę rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego" i kończy się z upływem 12 miesięcy od tej daty. Gwarancji podlegają również wszelkie Usługi zlecone zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Umowy, przy czym okres Gwarancji na te usługi będzie wynosił 12 miesięcy od dnia ich wykonania. 3. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług Serwisu Gwarancyjnego ( Usługi Serwisowe") na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad Przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny ich powstania, przy założeniu, że Zamawiający będzie posiadał wykupione licencje i wsparcie producenta dla wszystkich elementów środowiska informatycznego, w oparciu o które będzie funkcjonował System. 5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad Przedmiotu umowy powstałych lub wykrytych w trakcie obowiązywania Gwarancji ponosi Wykonawca, chyba że wada lub powstała w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego, lub osób trzecich działających na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonych Utworów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z używaniem Systemu przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że realizacja Przedmiotu Umowy nie narusza w żadnym zakresie praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. 7. W wypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z powodu naruszania ich praw własności intelektualnej lub innych praw w związku z używaniem Systemu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, w tym za koszty działań zmierzających do obrony jego praw. Zamawiający zobowiązuje się do nieuznawania roszczeń osób trzecich, nie podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych, w tym nie prowadzenia samodzielnie jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia takich roszczeń bez zgody Wykonawcy, ponadto Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym wypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie. Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Strona 21 P /

22 7 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w 2 ust. 2 Umowy, a także usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania Umowy w sytuacji określonej w 8 ust. 3 Umowy - w wysokości 30 % wynagrodzenia wskazanego w 5 ust. 3 Umowy, 3) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których będzie on wykonywał Przedmiot umowy, obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w 11 Umowy - w wysokości określonej w Załączniku nr 7 do Umowy 2. Podstawą do naliczania kar umownych są wartości netto. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia określonego w 5 ust. 3 Umowy. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają całej poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu kar umownych, jeśli wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem działania Siły Wyższej, nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność bądź jest wynikiem działania osób trzecich lub okoliczności, na które to Wykonawca nie miał wpływu, mimo dochowania należytej staranności, wymaganej od profesjonalisty. 8 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, wyznaczony czasokresem realizacji zadań, czynności i obowiązków w niej określonych. 2. Wykonawca nie może wypowiedzieć niniejszej Umowy bez ważnego powodu. 3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie: 1) z naruszeniem obowiązujących przepisów, 2) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, Zamawiający może, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z niedochowania warunków Umowy, powierzyć realizację zadania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 5. Przed skorzystaniem z uprawnień, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy dodatkowego 30 dniowego terminu na usunięcie naruszeń. Termin ten nie może być przedłużany. 6. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie ogranicza Stron w możliwości odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 9 SIŁA WYŻSZA 1. Siła Wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu strony nie mogą zapobiec ani przeciwdziałać. m postępowania 2012ITPe.'TPEPCH«J43/L

TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) POLSKA ŁNfc-RGIA TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: 2011-112-ZKI-ZKZ zadanie pn.: Zakup Licencji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy:

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo