TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ)"

Transkrypt

1 Ti POLSKA ENERG TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego Katowice Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SWZ) Nr postępowania: 2012/TPE/TPE1/01043/L zadanie pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Sporządził: M ichałjaroeąewicz Przewodpfczący Komisji Jan Fecko TAURON Dyrektor Zatwierdzam: Artur Sierszuła Katowice, dnia r. Specyfikacja zawiera 41 ponumerowanych stron Str. 1

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 3 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5 4. WYMAGANE DOKUMENTY 6 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA Wykluczenie Wykonawców Odrzucenie ofert Unieważnienie postępowania 7 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 8 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 8 8. WADIUM 8 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT INFORMACJA O PRZWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 Załącznik nr 1 12 Załącznik nr 2 14 Załącznik nr 3 15 Załącznik nr 4 16 Załącznik nr 5 17 Nr postępowania 20l2<TPE>>TPE1i01043it /

3 SPECYFIKACJA TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, tel. (032) , faks (032) , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu monitoringu usług oraz infrastruktury IT obejmującego: 1) wdrożenie narzędzia informatycznego OP5 Monitor monitorującego i raportującego w czasie rzeczywistym zdefiniowane parametry usług, infrastruktury oraz środowiska, umożliwiającego nadzór eksploatacyjny i informowanie o awariach oraz innych zdarzeniach wraz z rozbudowanym raportowaniem tj. w szczególności: dostawę sprzętu i licencji, analizę wymagań, przygotowanie projektu technicznego, instalację, modyfikację, dostosowanie, konfigurację, parametryzację, uruchomienie Systemu i asystę wdrożeniową oraz roczne wsparcie producenta 2) świadczenie usług dodatkowych związanych z funkcjonowaniem i obsługą Systemu Pożądany termin wykonania zamówienia do 31 stycznia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 2.1 Oferta musi zawierać: Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru w załączniku nr 1) Wypełniony formularz wyceny (wg wzoru w załączniku nr 3) Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia wraz z harmonogram realizacji prac. Harmonogram prac można sporządzić w oparciu o załącznik nr 3 do Projektu Umowy Wykaz podwykonawców, jeżeli taka sytuacja występuje Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę). Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Str. 3

4 2.1.8 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej kopia dokumentu). 2.2 Przygotowanie oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć: Oferta na realizację zadania: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" Nie otwierać przed (data r. godz ) Sprawę prowadzi Biuro Zamówień i Umów (KZZ)" W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane ir postępowania 2012n'PE/TPE1/01043/L P'

5 i oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem ZMIANA" lub WYCOFANIE" Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem NIEJAWNE" W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oferta musi spełniać następujące wymagania: W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione w punktach 4.1 i 4.2 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), W przypadku warunków udziału w postępowaniu, których mowa w pkt 3.2 SWZ podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę", w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum. 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. a) Wykonawca posiada autoryzację producenta aplikacji OP5 Monitor w zakresie jej wdrożenia / sprzedaży / świadczenia usług serwisowych Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Str. S h /

6 b) Wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 usługi wdrożenia OP5 monitor, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 4 Wymagane dokumenty" niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. WYMAGANE DOKUMENTY Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie (wg załącznika nr 2 do Specyfikacji). 3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 usług wdrożenia OP5 monitor, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 4 do SWZ), na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 3.2 lit. b). 4. Dokument potwierdzający autoryzację producenta aplikacji OP5 Monitor w zakresie jej wdrożenia / sprzedaży / świadczenia usług serwisowych, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 3.2 lit. a). 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 5.1 Wykluczenie Wykonawców Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w pkt. 3 pozycja od 1 do 3 Specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawców, którzy: a) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, b) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, c) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji, d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L

7 Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne Spółki Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie. 5.2 Odrzucenie ofert Oferta zostanie odrzucona gdy: a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem pkt Specyfikacji, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, f) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie. 5.3 Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodiegającej odrzuceniu, b) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny oferty wskazanego przez Zamawiającego w SWZ; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; oraz może unieważnić w przypadku gdy: d) w postępowaniu, za wyjątkiem postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta, e) bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Nr posłowania 2CH2/TPEfrPE1/01043/t Str

8 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie. Wymaga się aby: cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza). Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty, w tym VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto. 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena -100% 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia. 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki samą cenę, Zamawiający może: wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. WADIUM 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: PKO BP Oddział I Katowice nr rachunku z adnotacją (Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L). Nr postępowania 2012PPE:f!'PE1/01043/t.. Sir»

9 4. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium - oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiaiacego - TAURON Polska Energia S.A. ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, w pok. nr 820 w godz. 8:00-15:00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia r. do godz Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą określony w pkt. 14 niniejszej Specyfikacji. Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy jeżeli było wymagane; c) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) którego oferta została odrzucona, c) który został wykluczony z postępowania. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Z treści gwarancji (poręczenia) ma wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiaiacego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia zawarcia umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie / maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, w jednej z niżej podanych form: a) pieniądzu, b) gwarancjach ubezpieczeniowych, Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L str - 9 /

10 c) poręczeniach bankowych, d) gwarancjach bankowych. 2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiaiacego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem faksu do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Michał Jaroszewicz - tel. (032) w godz TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice pokój nr 115a (I piętro) - Kancelaria Ogólna. 12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. godz w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, sala nr 823 piętro Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnej sesji otwarcia ofert. 3. Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny oferty oraz inne dane, jeżeli są niezbędne do dokonania oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów. 13. INFORMACJA O PRZWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres. Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Pr pj /

11 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 2. Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29. stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759- z późn. zm.), w tym unormowania dotyczące protestów i odwołań. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. tir postępowania 2CH2PPPTPE1/O1043/L str - v h A

12 Załącznik nr 1 do SWZ Dane Wykonawcy: nazwa adres tel NIP Regon OFERTA 1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania): - Netto zł Słownie - Podatek VAT zł 3. Szczegółową wycenę poszczególnych elementów zamówienia przedstawia formularz wyceny. 4. Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń, b) wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, c) oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji, d) złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowaniu 2012/TPE/TPE1/01043/I. Str. P/ / /

13 5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji i w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Wadium w kwocie ,00 zł. zostało wniesione w formie: - w dniu: (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest załączenie do oferty kopii dokumentu) Zwolnienia wadium proszę dokonać: a) na konto b) w przypadku gwarancji lub poręczenia wydać osobie: lub wysłać na adres: Oświadczam, że jestem/nie jestem podatnikiem podatku YAT. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 9. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie. 10. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 1) tel. 2) tel. 11. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) (podpis i pieczęć Wykonawcy) Mr postępowania 2D12/TPE/TPE1/01043/L

14 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Adres Oświadczam, że: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" Załącznik nr 2 do SWZ 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie, 6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) dot. spółki iawnei: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dnia (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania 2D12/TPEfTPE1/Q1043/L /

15 Załącznik nr 3 do SWZ Formularz wyceny Lp. Przedmiot Przedmiot - szczegóły Cena netto (PLN) Wdrożenie systemu (dostawa, analiza, projekt, instalacja, konfiguracja, asysta wdrożeniowa, dokumentacja, wsparcie producenta), w tym Sprzęt zgodny z załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy Szczegółowe określenie Przedmiotu umowy w zakresie Dostawy" Warsztaty instruktażowe 1. Dostawa Licencja niewyłączna na korzystanie z utworów PLN w tym: a) PLN za udzielenie licencji na korzystanie z utworów w postaci twórczej modyfikacji, konfiguracji i parametryzacji Systemu, b) PLN za udzielenie licencji na korzystanie z utworów innych niż wskazane w lit. a) RAZEM Dostawa 2. Usługi zlecone (w przypadku wystawienia zamówienia przez Zamawiającego) ,00 PLN RAZEM wartość Umowy (Dostawa + Usługi zlecone) (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Str. 15 /

16 Dane Wykonawcy: Załącznik nr 4 do SWZ Nazwa: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 usług wdrożenia OP5 monitor, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z warunkiem, o którym mowa w pkt 3.2 lit b) SWZ, L.p. Przedmiot Wartość zamówienia brutto (PLN) Termin realizacji Nazwa i adres odbiorcy Referencje TAK/NIE Do wykazu załączono wykonane należycie. szt. dokumentów na potwierdzenie, że te usługi zostały (podpis i pieczęć Wykonawcy) Nr postępowania 2012/rPE/TPE1/01043/L

17 Załącznik nr 5 do SWZ Umowa nr (projekt) Zawarta w Katowicach, w dniu r. pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): ,00 zł. NIP , REGON : , zwaną dalej Zamawiającym" - reprezentowaną przez: 1 2 a zwaną dalej Wykonawcą"- reprezentowaną przez: 1 2 łącznie zwane dalej Stronami", a oddzielnie Strona" W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr (...) o udzielenie zamówienia pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT" została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Z mocy niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji (wykonania) zadania pn.: System monitoringu usług oraz infrastruktury IT", zwanego dalej Przedmiotem umowy", obejmującego: 3) wdrożenie narzędzia informatycznego OP5 Monitor monitorującego i raportującego w czasie rzeczywistym zdefiniowane parametry usług, infrastruktury oraz środowiska, umożliwiającego nadzór eksploatacyjny i informowanie o awariach oraz innych zdarzeniach wraz z rozbudowanym raportowaniem (zwanego dalej Systemem") tj. w szczególności: dostawę sprzętu i licencji, analizę wymagań, przygotowanie projektu technicznego, instalację, modyfikację, dostosowanie, konfigurację, parametryzację, uruchomienie Systemu i asystę wdrożeniową oraz roczne wsparcie producenta - zwane dalej Dostawą", Nr postęoowania 2012/TPE/TPE1/01043/I. Strona 1? ćn

18 4) świadczenie usług dodatkowych związanych z funkcjonowaniem i obsługą Systemu zwanych dalej Usługami zleconymi". 2. Szczegółowe określenie Przedmiotu umowy zawierają: 1) w zakresie Dostawy - Załącznik nr 1 do Umowy, 2) w zakresie Usług zleconych - Załącznik nr 2 do Umowy. 3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się także, na warunkach, zasadach i polach eksploatacji określonych w Załączniku nr 5, udzielić Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich elementów wytworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Utworów"). 4. Wykonawca zobowiązuje się również wydać i przenieść na Zamawiającego własność nośników Utworów w liczbie 3 egzemplarzy, w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA I TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu umowy, za wyjątkiem realizacji prac w ramach Usług zleconych, do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca, zawiera Harmonogram prac stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia, za dodatkowym wynagrodzeniem, Usług zleconych zdefiniowanych w Załączniku nr 2 do Umowy w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego", o którym mowa w 3 ust. 6 Umowy. W razie zlecenia tych usług Wykonawcy w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim zostaną one wykonane w terminie każdorazowo uzgodnionym przez Strony i wskazanym w pisemnym zamówieniu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, stosownie do postanowień Załącznika nr 2 do Umowy. 3 MIEJSCE WYKONANIA I ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, chyba że postanowienia niniejszej Umowy lub jej poszczególnych Załączników przewidują możliwość świadczenia określonych usług w sposób zdalny, z zastrzeżeniem ust Niektóre wchodzące w zakres Przedmiotu umowy prace mogą być realizowane w siedzibach spółek Grupy TAURON (TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Ciepło S.A., Południowy Koncern Węglowy SA, TAURON Ekoenergia sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o., Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., TAURON Czech Energy s.r.o. lokalizacji Wykonawcy lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru Przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązać upoważnione osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru w godzinach od 9.30 do od poniedziałku do piątku, z Nr postępowania 2G12frPE/TPE1/G1043/L

19 wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni uznanych za wolne od pracy w Regulaminie pracy lub zarządzeniach wydanych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu wykonania Umowy na bieżąco i przedstawiania Wykonawcy wszelkich związanych z tą kontrolą uwag, w tym także za pośrednictwem upoważnionych do tego osób trzecich. 5. Po wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych zadań, określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, a także po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji wymienionej w Załączniku nr 1 do Umowy, będą sporządzane Protokoły odbioru częściowego". 6. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu umowy w zakresie Dostawy będzie Protokół odbioru końcowego" podpisany przez obie Strony bez żadnych uwag. Data podpisania tego protokołu przez obydwie Strony będzie jednocześnie dniem wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w zakresie Dostawy. 7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub wad w wykonanych pracach albo w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, Zamawiający wskaże je w protokołach, o którym mowa w ust. 5-6, wyznaczając Wykonawcy termin na dokonanie odpowiednich korekt lub uzupełnień (naprawa wady). Po jego upływie upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego przystąpią do czynności ponownego odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach przy ich ponownym odbiorze, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia ostatecznego terminu ich usunięcia, którego niedotrzymanie przez Wykonawcę skutkuje zastosowaniem postanowień 7 lub 8 Umowy. 8. Zamawiający w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakończeniu całości lub części prac albo od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji (wraz z protokołem przekazania), o której mowa w ust. 5, dokona ich protokolarnego odbioru. Jeżeli w ww. terminie Zamawiający nie zgłosi żadnych zastrzeżeń na piśmie, Wykonawca ma prawo do jednostronnego wystawienia protokołu odbioru, który będzie równoważny z pozytywnym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 2 dni doręczy Zamawiającemu 1 egzemplarz sporządzonego jednostronnie Protokołu. 9. Odbiór warunkowy wykonanych prac jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostrzeżone uchybienia są nieistotne z punktu widzenia poprawności wykonania Przedmiotu umowy i mogą być usunięte w terminie późniejszym. Potwierdzeniem warunkowego odbioru prac będzie podpisanie przez Strony Warunkowego protokołu odbioru" (protokołu sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, z uwagą, że odbiór ma charakter warunkowy). Jeżeli termin usunięcia tych uchybień przypada po dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego lub Protokół odbioru końcowego będzie protokołem warunkowym, okres gwarancji, o której mowa w 6 Umowy, ulegnie przedłużeniu o termin usunięcia usterek potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru. 10. W przypadku odbioru warunkowego, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo do wstrzymania części lub całości płatności na rzecz Wykonawcy do czasu usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych mu usterek i potwierdzenia tego faktu dodatkowym Protokołem odbioru. Odbiór Warunkowy wstrzymuje naliczanie kar wynikających z nieterminowej realizacji Umowy, nie dłużej jednak niż do upływu terminu określonego w warunkowym protokole odbioru, jeżeli w tym terminie nie nastąpiło usunięcie usterek. 11. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Usług zleconych będzie dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru Usług zleconych. Zamawiający dokona ich protokolarnego odbioru w okresie 10 dni roboczych od dnia Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Strona 19 /- i

20 otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zrealizowaniu Usług zleconych. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio. 12. Wzór protokołu przekazania i protokołu odbioru (niezależnie od przedmiotu odbioru) stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 4 SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 1. Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać Przedmiot umowy w terminach wyznaczonych niniejszą Umową, 2) delegować w swoim imieniu osoby do wykonania Przedmiotu umowy (Konsultantów). 2. W przypadku stwierdzenia braku należytych kompetencji, wiedzy, sumienności lub staranności ze strony Konsultanta, w szczególności w świetle postanowień Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy jego zastąpienia przez inną osobę. W tym celu Zamawiający pisemnie zwróci się do Wykonawcy z odpowiednim wnioskiem uzasadniającym konieczność zmiany osoby Konsultanta oraz wyznaczy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany wyznaczyć zastępcę. 3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, w tym do udostępnienia danych, infrastruktury technicznej i aplikacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. 5 WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Łączna wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty netto: (...) 2. Poszczególne składniki wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy zawiera formularz stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy. 3. Za prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę Dostawy ustala się całkowite łączne wynagrodzenie w kwocie netto: (...), powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w tym wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o których mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy: (...), powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury; 4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług zleconych nie przekroczy kwoty netto: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) powiększonej o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-4 zawiera wszelkie koszty i wydatki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w tym koszty związane z czynnościami, o których mowa w 1 ust. 4. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez niego w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 6. Wynagrodzenie z tytułu Dostawy, o którym mowa w ust. 3, płatne będzie jednorazowo na podstawie Protokołu odbioru końcowego", o którym mowa w 3 ust.6, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Dostawy, z zastrzeżeniem zapisów 3 ust Podstawą do wystawienia faktur za Usługi zlecone - będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Usług zleconych, o którym mowa w 3 ust. 11 Umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 8 Umowy. fw postępowania 2lPPiPEfIP l/0104m. /

21 8. Należności, o których mowa powyżej płatne będą przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. 9. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kar umownych w przypadkach określonych w 7 Umowy. 10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 6 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych i wykonanych, w ramach niniejszej Umowy prac, usług i produktów, stanowiących Przedmiot umowy, zwanej dalej Gwarancją" 2. Gwarancja na Dostawę rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego" i kończy się z upływem 12 miesięcy od tej daty. Gwarancji podlegają również wszelkie Usługi zlecone zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Umowy, przy czym okres Gwarancji na te usługi będzie wynosił 12 miesięcy od dnia ich wykonania. 3. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług Serwisu Gwarancyjnego ( Usługi Serwisowe") na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad Przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny ich powstania, przy założeniu, że Zamawiający będzie posiadał wykupione licencje i wsparcie producenta dla wszystkich elementów środowiska informatycznego, w oparciu o które będzie funkcjonował System. 5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad Przedmiotu umowy powstałych lub wykrytych w trakcie obowiązywania Gwarancji ponosi Wykonawca, chyba że wada lub powstała w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego, lub osób trzecich działających na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonych Utworów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z używaniem Systemu przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że realizacja Przedmiotu Umowy nie narusza w żadnym zakresie praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. 7. W wypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z powodu naruszania ich praw własności intelektualnej lub innych praw w związku z używaniem Systemu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, w tym za koszty działań zmierzających do obrony jego praw. Zamawiający zobowiązuje się do nieuznawania roszczeń osób trzecich, nie podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych, w tym nie prowadzenia samodzielnie jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia takich roszczeń bez zgody Wykonawcy, ponadto Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym wypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie. Nr postępowania 2012/TPE/TPE1/01043/L Strona 21 P /

22 7 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w 2 ust. 2 Umowy, a także usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania Umowy w sytuacji określonej w 8 ust. 3 Umowy - w wysokości 30 % wynagrodzenia wskazanego w 5 ust. 3 Umowy, 3) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których będzie on wykonywał Przedmiot umowy, obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w 11 Umowy - w wysokości określonej w Załączniku nr 7 do Umowy 2. Podstawą do naliczania kar umownych są wartości netto. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia określonego w 5 ust. 3 Umowy. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają całej poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu kar umownych, jeśli wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem działania Siły Wyższej, nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność bądź jest wynikiem działania osób trzecich lub okoliczności, na które to Wykonawca nie miał wpływu, mimo dochowania należytej staranności, wymaganej od profesjonalisty. 8 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, wyznaczony czasokresem realizacji zadań, czynności i obowiązków w niej określonych. 2. Wykonawca nie może wypowiedzieć niniejszej Umowy bez ważnego powodu. 3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie: 1) z naruszeniem obowiązujących przepisów, 2) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, Zamawiający może, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z niedochowania warunków Umowy, powierzyć realizację zadania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 5. Przed skorzystaniem z uprawnień, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy dodatkowego 30 dniowego terminu na usunięcie naruszeń. Termin ten nie może być przedłużany. 6. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie ogranicza Stron w możliwości odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 9 SIŁA WYŻSZA 1. Siła Wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu strony nie mogą zapobiec ani przeciwdziałać. m postępowania 2012ITPe.'TPEPCH«J43/L

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Wydział Inwestycji Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2 48-300 Nysa Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: OMI/ 1 /

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 45-047 Opole Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: O3/OZ3/155/2014 zadanie pn.: Dostawa przyrządów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Zachód, ul. Bramy Grodkowskiej 2 48-300 Nysa Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: RD3/7-RDI7/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA WARUNKI POSTĘPOWANIA Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zak.24/19.08 Celem postepowania jest wybór wykonawcy: Systemu zarządzania transportem TMS (Transport Management System) w ramach projektu: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) zadanie pn.: Wykonanie obsługi urządzeń transportu bliskiego w Zakładzie Wytwarzania Nowa Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo