Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński Szczecin, ul. Reduty Ordona 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński 71-202 Szczecin, ul. Reduty Ordona 25"

Transkrypt

1 Wykonawca: Nr projektu: Tom: REW.3.00 Zakład Elektronki Specjalnej Marek Chromiński Szczecin, ul. Reduty Ordona 25 Temat / obiekt / część : Budynek Filharmonii Szczecińskiej T F kom Adres inwestycji: Szczecin, ul. Małopolska Inwestor / Zamawiający : Gmina Miasto Szczecin Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 branża: NISKIE PR Ą DY SPECYFIKACJA TECHNICZNA Szczecin r. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SWiN SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD SYSEM TELWIZJI DOZOROWEJ autor/ projektant : imię i nazwisko / nr uprawnień / specjalność : podpis : OPRACOWAŁ mgr inż. Marek Chromiński licencja PZT/II 9636 specjalność systemy zabezpieczeń technicznych SZCZECIN sierpień 2013r.

2 Spis Treści 1 WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Instalacja kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu - założenia Instalacja telewizji dozorowej - założenia System BMS Podstawowe określenia Ogólne wymagania dotyczące Robót MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Odbiór materiałów na budowie Składowanie materiałów Instalacja systemu SKD i SWiN Centrala alarmowa oraz moduły rozszerzeń SWiN i SKD Czytnik kart zbliżeniowych Konsola szyfratora LCD dla 8 partycji Konsola szyfratora LCD dla 16 partycji Czujka ruchu PIR Czujnik kontaktronowy Elektrozaczep NO Elektrozaczep NO ewakuacyjny Przycisk wyjścia awaryjnego Zasilacz buforowy 5A Terminal ewakuacyjny System RCP - terminal wejścia/ wyjścia Administracja systemem SWiN i SKD Serwer Stacja robocza Monitor LCD System domofonowy System parkingowy terminal wjazdowy i wyjazdowy Sygnalizacja zajętości System parkingowy pobieranie opłat Kasa ręczna opcjonalny punkt pobierania opłat Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamera kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamera wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamera kopułkowa ze stałym obiektywem oraz oświetlaczem IR Kamera kopułkowa WDR Kamera kopułkowa Rejestrator Konsola sterowania z joystikiem Stacja robocza Monitor LCD Strona 2

3 Monitor LCD Monitor LCD Transformator BNC/ UTP Ochrona przeciwprzepięciowa Nadzór systemu SKD przez system SAP Moduł SAP wej/wyj Zasilanie systemów SKD, SWiN, TVD Okablowanie...18 SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Trasowanie instalacji Przejścia przez ściany i stropy Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów Kucie bruzd Układanie kanałów kablowych Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów Sieci i instalacje siłowe wnętrzowe niskiego napięcia Instalacja gniazd wtyczkowych Instalacja sygnalizacja włamania i napadu SWiN i kontroli dostępu SKD Instalowanie wnętrzowych linii dozorowych i osprzętu Instalowanie elementów SWiN i SKD Instalacja telewizji dozorowej TVD Instalowanie elementów TVD Instalowanie okablowania Dostosowanie i uzupełnienie wykonanego okablowania Roboty montażowe Wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacyjnych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Testy, badania, pomiary OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Dokumentacja Dokumentacja powykonawcza Protokół szkolenia Protokół odbioru PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady podstawy płatności Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWIĄZANE Normy dla instalacji niskoprądowych Ustawy i rozporządzenia...27 Strona 3

4 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji zabezpieczeń technicznych SWiN, SKD i TVD w budynki Filharmonii Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: ST oraz Projekty Wykonawcze instalacji niskoprądowych: PW zamienny - System monitoringu wizyjnego telewizji dozorowej TVD rew.3.00, PW zamienny - System sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz kontroli dostępu SKD rew.3.00,. PW suplement - Zasilanie systemów SWiN, SKD, TVD, powiazane z systemem SAP oraz BMS rew.1.00 PW inwentaryzacja - Systemy SWiN, SKD, TVD rew.3.00 PW załączniki dokumenty uzgodnień 1.3 Zakres robót objętych ST W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi zainstalowanie i włączenie do ruchu: instalacja sygnalizacji włamania i napadu SWiN oraz systemu kontroli dostępu SKD obejmującego kontrolę dostępu do wybranych obszarów oraz system parkingowy, instalacja systemu telewizji dozorowej TVD, BMS instalacji zabezpieczeń technicznych W zakresie uzupełnienie i doprowadzenia do zgodności z projektem instalacji przewodowej oraz dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń SWiN, SKD, TVD Szczegółowe wyszczególnienie robót ujęte jest w Przedmiarze Robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z niniejszą specyfikacją ST. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót służą jedynie do opisu zakresu czynności objętych daną pozycją i nie są podstawą wyliczenia ilości nakładów na te roboty Instalacja kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu - założenia System SKD Projektowany system kontroli dostępu SKD zgodnie z założeniami będzie spełniał następujące zadania: ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń (pomieszczenia techniczne BMS, portier na parkingu, reżyserki), ograniczenie dostępu pomiędzy strefami (widzowie pracownicy) kontrolowanie dostępu na parking podziemny, nadzór pracy 2 dźwigów osobowych, System kontroli dostępu spełniać będzie rolę ochrony dziennej. Po godzinach pracy nad bezpieczeństwem budynku czuwać będzie system sygnalizacji włamania i napadu. Z systemem powinien współpracować system BMS, umożliwiający nadzór nad systemami SKD, SWiN, TVD, SAP. W ramach systemu kontroli dostępu wykonany będzie system parkingowy regulujący ruch w garażu podziemnym, wyposażony w: Terminal wjazdowy (wydawanie biletów, obsługa stałych uprawnień), Terminal wyjazdowy (sprawdzanie biletów, obsługa stałych uprawnień) Automat kasowy Strona 4

5 Szlabany Kasa ręczna Zewnętrzny sygnalizator zajętości miejsca na parkingu Dodatkowo w budynku funkcjonować będzie system RCP (rozliczania czasu pracy) wykorzystujący tę samą kartę dostępu System SWiN Ochrona systemem SWiN dotyczy wybranych pomieszczeń magazynowych i biurowych, pomieszczeń chronionych system kontroli dostępu oraz dróg komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe). System powinien być podzielony na dostateczną ilość niezależnych partycji, umożliwiając wygodny podział i możliwość zazbrajania częściowego pomieszczeń lub grupy pomieszczeń. Z systemem powinien współpracować system BMS, umożliwiający nadzór nad systemami SKD, SWiN, TVD, SAP. Dla wykrycia intruza przewidziano w budynku instalację: detektorów ruchu PIR w zabezpieczanych pomieszczeniach, czujników kontaktronowych w drzwiach do wybranych pomieszczeń, konsoli szyfratorów dla zazbrajania poszczególnych podsystemów w pomieszczeniu portierni oraz w strefie pomieszczeń administracyjnych, czytników kart zbliżeniowych systemu SKD z funkcją zazbrajania poszczególnych podsystemów, System będzie zorganizowany w 32 partycje. Synoptyka pracy systemu będzie oparta o możliwość podłączenia stacji roboczej z zainstalowanym programem monitorującym, komunikującej się z systemem łączem ethernet w ramach systemu BMS System domofonowy W celu umożliwienia wejścia osób nie posiadających stałego dostępu do przejść kontrolowanych systemem kontroli dostępu projektowany jest system domofonowy. System ten składać się będzie z urządzeń identycznej serii wzorniczej oraz identycznej technice szyny komunikacyjnej prostej w instalacji 2-przewodowej Instalacja telewizji dozorowej - założenia Projektowany system telewizji dozorowej zgodnie z założeniami będzie spełniał następujące zadania: Dozór wizyjny newralgicznych miejsc, Rejestracja wizji ze wszystkich kamer z możliwością dostępu do materiałów archiwalnych jak i bieżących za pośrednictwem sieci ethernet, Współpraca z systemem SKD i SWiN, pozwalająca na automatyczne pokazywanie obrazów z kamer w pobliżu których zidentyfikowano zagrożenie na stanowiska monitorowania w pomieszczeniu portierni i BMS, Ponieważ system będzie liczył kilkadziesiąt kamer fizycznie niemożliwe jest dozorowanie wszystkich na raz. Oznacza to konieczność aranżacji stanowiska dozorowego w ten sposób, aby osoba odpowiedzialna za ochronę miała zdefiniowane kilka podstawowych scenariuszy monitorowania budynku (nie więcej niż 16kamer), pozostałe obrazy pojawiały by się w przypadku wysterowania przez system SKD, SWiN lub SAP. W ramach stanowisk dozorowych zaprojektowano dwa typy wizualizacji: Z wykorzystaniem wyjścia analogowego rejestratorów w celu wyświetlania na stałe ustalonych obrazów na monitorach o dużej przekątnej w pomieszczeniu portiera w garażu (obserwacja 16 wybranych kamer, np. wizja z wnętrza garażu oraz wizja z kamer zewnętrznych) oraz w pomieszczeniu BMS na parterze (obserwacja 3x16 wybranych kamer, np. wizja z nadzoru wejść, wyjść oraz dróg komunikacyjnych wewnątrz obiektu oraz wizja z kamer zewnętrznych) Z wykorzystaniem stacji roboczych BMS z zainstalowanym oprogramowaniem CMS, pozwalających na elastyczny wybór obserwowanych miejsc (dostęp do wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer) wraz z możliwością wskazywania wymaganego źródła obrazu na mapach obiektu i prze- Strona 5

6 ciągania ich na wybrany monitor. Stacje te umożliwią również dla posiadacza odpowiednich uprawnień obserwacje materiału archiwalnego. Zgodnie z koncepcją ochrony przewidziano po jednej takiej stacji w portierni w garażu oraz w pomieszczeniu BMS. Każde stanowisko dozorowe wyposażone będzie w konsolę sterowania ruchomymi punktami kamerowymi wraz z klawiaturą umożliwiającą wykonywanie dodatkowych funkcji. sterowanie kamerami obrotowymi, zmianę podziałów ekranu na monitorach głównych, wybór kamer i umieszczanie ich na monitorze stacji roboczej, przeglądanie archiwum dowolnej kamery, z dowolnego rejestratora, System BMS Przewiduje się włączenie projektowanych systemów zabezpieczeń technicznych łącznie z systemie SAP oraz nadzoru klap odcinających w przewodach wentylacyjnych do obsługi przez system BMS. Założeniem podstawowym jest nawiązanie do wcześniej zaprojektowanych i realizowanych systemów SAP, BMS, wentylacji. W zakresie rozbudowy systemu zainstalowane będą dwie stacje klienckie wyposażone w dwa monitory oraz odpowiednie oprogramowanie i licencje 1.4 Podstawowe określenia Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych oraz z określeniami ujętymi w normach i przepisach odpowiednich dla branż teletechnicznych i elektrycznych. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty. Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom teletechnicznym. Strona 6

7 2 MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r prawo budowlane oraz w rozporządzeniu ministra MSWiA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania robót należy stosować materiały i urządzenia zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne, po uzgodnienia wzornictwa oraz sposobu montażu z nadzorem autorskim zespołu projektowego biura architektonicznego (Estudio Barozzi Veiga S.L., Calle Palencia 304 ent.2b Barcelona, Hiszpania) - część uzgodnień zawierają załączniki do projektu 2.2 Odbiór materiałów na budowie Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 2.4 Instalacja systemu SKD i SWiN W budynku należy zainstalować: zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. System powinien objąć swym zasięgiem istotne z punku widzenia bezpieczeństwa pomieszczenia, charakteryzować się możliwością podziału, na co najmniej 32 niezależnych partycji oraz obsługę czytników kart zbliżeniowych, za pomocą, których istnieje możliwość zarówno sterowania dostępem (przy rozbrojonym systemie), jak również uzbrajania i rozbrajania zaprogramowanej partycji. System należy wykonać jako rozproszony (rozproszone ekspandery wejść, zasilacze). Przewiduje się uzyskanie dostępu do zazbrojonych partycji przy użyciu karty lub kodu dostępu. Instalacja domofonowa, System parkingowy (obsługujące karty stałe, dostęp płatny, bilety drukowane przez Internet), System RCP (obsługiwany tę sama kartą dostępu) Centrala alarmowa oraz moduły rozszerzeń SWiN i SKD Zintegrowany system alarmowy i kontroli dostępu dla maksymalnie 256 wejść i 64 drzwi, Strona 7

8 Rozbudowane funkcje kontroli dostępu pozwalające między innymi na stałe otwarcie drzwi oraz stałe zamknięcie drzwi po użyciu karty, niezależnie na innych drzwiach praca impulsowa, nadzór wind, Sterowanie zazbrajaniem i rozbrajaniem partycji równolegle z otwieraniem na stałe drzwi, Magistrala danych RS485 z ciągłym odpytywaniem, umożliwiająca podłączenie stacji zazbrajania i modułów akwizycji danych Programowane min 24 makroinstrukcje dla systemu oraz min 15 makroinstrukcji na każdy 4 wejściowy kontroler, 255 swobodnie programowalnych wyjść Wbudowany komunikator telefoniczny PSTN Linie dualne z monitorowaniem 4 stanów Programowanie, monitorowanie i obsługa za pomocą komputera PC bezpośrednio w obiekcie albo na odległość Zasilacze impulsowe w centrali i modułach rozszerzeń Czytnik kart zbliżeniowych Czytnik kart zbliżeniowych mogące pracować jako urządzenie zazbrajające (dołączane do magistrali systemowej centrali lub kontrolera) w standardzie Hi-Tag2. Czytnik ma własne menu programowania i może być konfigurowany z manipulatora centrali, może służyć do zazbrajania/ rozbrajania kartą grup alarmowych lub do otwierania drzwi. Dwie diody wskazujące stan zazbrojenia obszarów oraz otwarcie drzwi. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga montaż we wnękach maskowanych płytą metapleksową w kolorze białym, [rozwiązanie zaakceptowane przez nadzór projektanta zał. 06 rys.a83.40] Konsola szyfratora LCD dla 8 partycji Konsola szyfratora LCD wyposażona w wyświetlacz LCD 2x16 znaków oraz 8 diod LED sygnalizujących stan zazbrojenia chronionych partycji Konsola szyfratora LCD dla 16 partycji Konsola szyfratora LCD wyposażona w wyświetlacz LCD 4x16 znaków oraz 16 diod LED sygnalizujących stan zazbrojenia chronionych partycji Czujka ruchu PIR optyka lustrzana z kurtynową charakterystyką automatyczna regulacja ostrości obrazu 7 kurtyn zasięg detekcji 10 m. z możliwością redukcji do 7 m. pobór prądu 4,5 ma, stan alarmu 10 ma mikroprocesorowa obróbka sygnału w systemie 4D kąt widzenia kurtyn- 86 stopni możliwość wyboru ch-ki przez instalatora (maskowanie niepożądanych obszarów detekcji) ochrona przed przeczołganiem algorytm "Bi-curtain" dla szczególnie trudnych warunków pracy sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Czujnik kontaktronowy czujnik magnetyczny osiowy w obudowie z tworzywa sztucznego biały / brązowy Strona 8

9 wyprowadzony przewód 4-żyłowy o długości 2m, średnica 8mm szczelina robocza min. 18mm pętla sabotażowa, akcesoria montażowe do stlowej ościeżnicy styki NC próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Elektrozaczep NO montaż w trakcie procesu produkcyjnego drzwi (wymagane uzgodnienia z producentem), Symetryczny (lewy/prawy) nacisk do 3500N zasilanie 12V dc / <0,32A NO - Stan bez zasilania otwarty współpraca z prostymi i kątowymi blachami zaczepowymi Elektrozaczep NO ewakuacyjny montaż w trakcie procesu produkcyjnego drzwi (wymagane uzgodnienia z producentem), Symetryczny (lewy/prawy) Zapadka promieniowa Siła trzymania do 2000N, odblokowanie przy nacisku równym sile trzymania Zasilanie 12V dc / <0,27A NO - Stan bez zasilania otwarty wyposażenie: czujnik stanu drzwi Przycisk wyjścia awaryjnego przycisk wyjścia awaryjnego w kolorze zielonym, montaż podtynkowy szkło powleczone folią z symbolem wyjścia awaryjnego, obciążalność styku 3A dwie pary styków NC/NO możliwość testowania bez tłuczenia szkła próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Zasilacz buforowy 5A zasilanie: 230Vac, 50Hz, 0,55A max. wyjście zasilania: 5A/13,8Vdc miejsce na akumulator: 40Ah/12V zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper (otwarcie obudowy) funkcje dodatkowe: kontrola pracy, wyjścia techniczne (brak sieci, awaria), Terminal ewakuacyjny Obudowa podtynkowa Zasilanie 12V dc Strona 9

10 Przycisk ewakuacyjny, Zamek z kluczem euro dla odblokowania drzwi Wyjście przekaźnikowe sterowania blokadą elektromagnetyczną Wejście sterowania z systemu SAP Nadzór nad stanem czujników stanu drzwi Obsługa drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga System RCP - terminal wejścia/ wyjścia Dla zapewnienia kompatybilności z systemem SKD kontroler wyposażony zostanie w identyczny czytnik kart. Kontroler włączony zostanie w sieć ethernet i obsługiwany z oprogramowania RCP zainstalowanego w dziale księgowości. zasilanie: 12Vdc, pomiar czasu : zegar czasu rzeczywistego klawisze funkcyjne: wejście, wyjście, wyjście służbowe praca w sieci ethernet współpraca z oprogramowaniem kadrowo-księgowym, próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Administracja systemem SWiN i SKD Dla zapewnienia możliwości administrowania systemem SKD oraz SWiN jak również wizualizacji stanu systemu oraz powiązań z innymi systemami zabezpieczeń technicznych przewidziano pracę pod nadzorem systemu BMS spełniającego poniższe wymagania: wizualizacja, zarządzanie, administracja systemem SKD wizualizacja, zarządzanie, administracja systemem SWiN wizualizacja, zarządzanie, systemem SAP wizualizacja, systemem sterowania klap odcinających wizualizacja, zarządzanie, administracja systemem TVD automatyka powiązań pomiędzy zdarzeniami w systemach SKD, SWiN, SAP a podglądem wizyjnym tych zdarzeń, System BMS powinien mieć konfigurację: serwer z bazą SQL oraz robocza stacja kliencka. Z uwagi na warunki gwarancji włączenie do ruchu oraz zaprogramowanie dodatkowych systemów w istniejący system BMS należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem wykonawcy instalacji niskoprądowych Serwer Windows XP Professional/Enterprise/Ultimate SP3, Vista Business/Ultimate (32 bit), Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 bit) or Windows server 2008R2, Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, dedykowana karta graficzna dwumonitorowa, 3GB RAM, 40 GB wolnej przestrzeni na dysku HDD, IP Ethernet, napęd CD/DVD, klawiatura, mysz, MS SQL Server 2008 R2 express edition, standard edition or enterprise edition (32 or 64 bit) Aplikacja BMS (server) Strona 10

11 Stacja robocza Intel Core2 Duo -2.4GHz dedykowana karta graficzna dwumonitorowa, 2GB RAM 1TB dysk HDD, IP Ethernet card, napęd CD/DVD, klawiatura, mysz Aplikacja BMS (client) Monitor LCD 24 monitor VGA 24, wejście DVI, HDMI przewód wizyjny min 15mb rozdzielczość 1920x1080 zasilanie 230V uchwyt ścienny VESA System domofonowy System domofonowy pracujący w oparciu o protokół wykorzystujący okablowanie 2 żyłowe, obsługujący wejście do budynku, wjazd/ wyjazd z parkingu, wejście administracyjne. próbka materiałowa bramofonów do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga System parkingowy terminal wjazdowy i wyjazdowy System będzie działał w oparciu o bilety wydawane przy wjeździe oraz będzie obsługiwał również bezstykowe karty stałego dostępu i bilety pochodzące z przedsprzedaży internetowej. system uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z automatu. pojazd wjeżdżający - kierowca pojazdu rotacyjnego naciska przycisk w automacie. Po upływie pół sekundy otrzymuje kartę z zakodowaną elektronicznie datą i godziną wjazdu. pojazd opuszczający parking - kierowca pojazdu rotacyjnego wkłada do automatu wyjazdowego opłaconą w kasie samoobsługowej / ręcznej kartę parkingową. kierowca pojazdu abonamentowego wkłada lub zbliża do czytnika wcześniej zaprogramowaną kartę abonamentową. po wyjęciu karty z automatu lub odczytaniu danych z karty abonamentowej zostaje otwarty szlaban umożliwiając wjazd. Rogatka zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Czas otwarcia rogatki 1,5 sekundy. terminal powinien posiadać obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, odporną na zmienne warunki atmosferyczne oraz posiadać termostat wewnętrzny kontrolujący ogrzewanie lub chłodzenie urządzenia Sygnalizacja zajętości Zaprojektowano rozwiązanie szczegółowe sygnalizatora zajętości, zespolonego z odpowiednimi znakami drogowymi informacyjnymi i zakazu [zał. 04 rys A68.30-A]. Zespół sygnalizatora składa się z: Strona 11

12 kolumna o wysokości 2.20m wykonana z rur ze stali nierdzewnej maskowana blacha stalową gr. 3mm malowaną proszkowo na czarno, kolumna wyposażona we wskaźnik świetlny zajętości garażu (wolny/ zajęty) kolumna wyposażona w znaki drogowe informacyjne i zakazu parking, dopuszczalna wysokość pojazdu, dopuszczalna prędkość poruszania dwie tablice informacyjne montowane nad wjazdem i wyjazdem wg zaakceptowanego wzoru System parkingowy pobieranie opłat W celu płynnej obsługi parkingu na obiekcie przewidziano automatyczną kasę parkingową. Po włożeniu pobranego na wjeździe biletu do kasy automatycznej, automat komunikuje się z serwerem, sprawdza datę i godzinę wjazdu i zgodnie z wcześniej zaprogramowaną taryfą opłat oblicza należność do zapłacenia. Informacja o wysokości opłaty ukazuje się na wyświetlaczu. Klient uiszcza opłatę za pomocą monet bądź banknotów. Automat wydaje resztę monetami. Po przyciśnięciu przycisku Dowód opłaty kierowca otrzymuje paragon z wyszczególnionym podatkiem VAT. Kierowca otrzymuje opłacony i odpowiednio przekodowany bilet parkingowy, z którym udaje się do pojazdu minut to czas przeznaczony na wyjazd (jest on tak wyliczony, aby kierowca miał wystarczająco dużo czasu na dojście do samochodu po dokonaniu płatności i wyjazd z parkingu), po upłynięciu tego czasu kierowca będzie musiał dopłacić za rozpoczętą godzinę według ustalonej taryfy Kasa ręczna opcjonalny punkt pobierania opłat. Kasa ręczna z założenia nie jest traktowana jako podstawowy punkt poboru opłat, awaryjnie musi jednak posiadać taką możliwość, oraz dodatkowo szereg funkcji pozwalających na sprawną pracę parkingu. Kasa ręczna musi posiadać funkcjonalność nie gorszą niż: przyjmowanie opłat w sytuacjach awaryjnych funkcję obsługi wjazdów pojazdów specjalnych (policja, straż, karetki) możliwość zarządzania abonamentami funkcję rozliczenia zagubionego biletu przez klienta. zarządzanie kartami abonamentowymi (sprzedaż, kontrola ważności, kodowanie, blokowanie np. w przypadku zagubienia kradzieży) raportowanie przychodów w skali wybranego dnia, tygodnia, miesiąca. potencjalnie możliwą obsługę płatności przy użyciu kart kredytowych Działanie systemu będzie nadzorować jednostka centralna umieszczona w Biurze Obsługi Parkingu. Jednostka musi zapewniać: nadzór nad pracą poszczególnych urządzeń, w tym graficzne informacje o statusie poszczególnych modułów systemu kontrolę ilości wjazdów pojazdów rotacyjnych kontrolę ilości wjazdów abonamentowych kontrolę ilości wjazdów pozostałych (np. awaryjnych) kontrolę bieżącego zapełnienia parkingu wyświetlanie informacji o zajętości parkingów na tablicach kontrolę kolejności zdarzeń tzw. anty pass back programowanie karencji czasu wyjazdu kontrolę wydanych kart możliwość zaprogramowania w czasie rzeczywistym, w zależności od potrzeb, wypełnienia parkingu, z podziałem na miejsca rotacyjne i abonamentowe dla danego dnia/tygodnia/okresu/godziny wprowadzanie różnych stawek taryfowych tworzenie statystyk i raportów ciągłą pracę systemu, także w trybie off-line Strona 12

13 należy uwzględnić podtrzymanie zasilania serwera kontrola nad stałą pracą systemu poprzez komunikaty przesyłane z urządzeń (np. stan monet, wyłamanie bariery) możliwość sterowania pracą urządzeń wchodzących w skład systemu z poziomu serwera (operacje typu, podniesienie szlabanu, opuszczenie szlabanu, otwarcie drzwi) 2.5 Instalacja systemu telewizji dozorowej TVD W celu wspomagania służb ochrony obiektu, dla obserwacji i dozoru newralgicznych miejsc należy zainstalować kamery w następujących miejscach: przejścia o ograniczonym dostępie drogi komunikacyjne wejścia do budynku parking podziemny System będzie składał się z rejestratorów zamontowanych w pomieszczeniu BMS w dedykowanej szafie 19 oraz kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Projektowany jest system analogowy z torami transmisyjnymi opartymi o skrętkę FTP, tak, aby w każdej chwili była możliwość bezproblemowego instalowania kamer sieciowych. Kamery analogowe będą wyposażone w pasywne transformatory dopasowujące impedancję przewodu koncentrycznego 75Ώ do przewodu typu skrętka UTP. W dedykowanej szafie obok rejestratorów zamontowane będą panele 19 wyposażone w grupy 8 takich transformatorów. Użyte kamery, rejestratory oraz wykorzystywane protokoły transmisyjne powinny umożliwiać pełną integrację systemów TVD oraz SKD i SWiN, oraz systemu SAP będącego w trakcie realizacji Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa Kamery zewnętrzne w obudowie zewnętrznej dla instalacji ścianach oraz na stropie w garażu przetwornik 1/4" CCD, rozdzielczość 540 linii, kolor; czułość 0,6 lux kolor zoom optyczny x27 (obiektyw mm) dla kamer w garażu, zoom optyczny x37 (obiektyw mm) dla kamer na zewnątrz 12x zoom cyfrowy, zasilanie 24VAC, pobór mocy 20W kamera, 25W grzałka, Zakres temperatur pracy:-40 C /.+60 C. Stopień ochrony IP66 próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamery wewnętrzne w obudowie do sufitów podwieszanych, przetwornik 1/4" CCD, rozdzielczość 540 linii, kolor; czułość 0,6 lux kolor zoom optyczny x27 (obiektyw mm), 12x zoom cyfrowy, zasilanie 24VAC, pobór mocy 20W, próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Strona 13

14 2.5.3 Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa Kamery wewnętrzne w obudowie do sufitów podwieszanych, przetwornik 1/4" CCD, rozdzielczość 540 linii, kolor; czułość 0,7 lux kolor zoom optyczny x12 (obiektyw mm), 12x zoom cyfrowy, zasilanie 24VAC, pobór mocy 12W, próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamery stacjonarne dozorujące garaże przetwornik 1/3" Super HAD, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,15 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,001 lux monochr (50IRE, F=1,2), oświetlacz IR (zasięg ok. 30m) zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, maskowanie prywatności, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC / 24VAC, pobór mocy 8W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera wandaloodporna z oświetlaczem IR Kamery stacjonarne dozorujące garaże przetwornik 1/3" Super HAD, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,15 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,001 lux monochr (50IRE, F=1,2), oświetlacz IR (zasięg ok. 50m) zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC / 24VAC, pobór mocy 6,8W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa ze stałym obiektywem oraz oświetlaczem IR Kamery dozorujące klatki schodowe przetwornik 1/3" Super HAD, Strona 14

15 rozdzielczość 600 linii, kolor; czułość 0,04 lux kolor (50IRE, F=1,2), oświetlacz IR (zasięg ok. 7m) obiektyw stały 3,6mm, funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, sens-up, migawka od 1/50, zasilanie 12VDC, pobór mocy 2,5W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa WDR Kamery obserwujące ruch przy drzwiach wejściowych przetwornik 1/3" podwójnej gęstości, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,3 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,01 lux monochr (50IRE, F=1,2), zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje WDR dynamika x128, BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, maskowanie prywatności, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC, pobór mocy 3,5W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C. próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Kamera kopułkowa Kamery obserwujące ruch na korytarzach przetwornik 1/3" Super HAD, rozdzielczość 600 linii, kolor; 700 linii monochr., czułość 0,3 lux kolor (50IRE, F=1,2); 0,01 lux monochr (50IRE, F=1,2), zoom ręczny optyczny (obiektyw mm), funkcje BLC, HLC kompensacja tylnego oświetlenia, redukcja szumów, maskowanie prywatności, stabilizacja obrazu, AGC, sens-up, migawka od 1/50, OSD w języku polskim, zasilanie 12VDC, pobór mocy 3,5W Zakres temperatur pracy:-10 C /.+50 C próbka materiałowa do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga sposób montażu do akceptacji z nadzorem autorskim Estudio Barozzi Veiga Rejestrator Rozdzielczość 704 x 576 pikseli Standard kompresji wideo H.264 Monitor A: BNC i VGA - wyjście pełnoekranowe oraz z podziałem ekranu, Monitor B: MBC - wyjście pełnoekranowe oraz z podziałem ekranu, Dysk twardy: 6 dysków SATA z technologią SMART zwiększającą żywotność dysków dostawa 2TB Strona 15

16 Rozdzielczość rejestracji: 4 CIF (704 x 576) 100kl/s, 2 CIF, CIF oraz QCIF 400kl/s Pasmo: do 2 Mb/s na kanał, skalowalne Tryb ręczny, harmonogram, ruch i alarm Detekcja ruchu, sabotażu kamery oraz maskowanie stref prywatnych Użytkownicy: administrator, menedżer, operator oraz 13 dodatkowych Sieć Typ: 10/100 Base-T, Protokoły: TCP, IP, ARP, RARP, PPPoE, DHCP, SNMP Archiwizacja za pomocą wbudowanej nagrywarki CD/DVD, USB2.0 lub e-sata Zasilanie 230V /126W, Współpraca z aplikacją BMS, CMS Konsola sterowania z joystikiem sterowanie kamerami obrotowymi, zmianę podziałów ekranu na monitorach stacji operatorskiej, wybór kamer i umieszczanie ich na dowolnym monitorze, zasilanie 12vdc / 5W joystick 3-osiowy Stacja robocza Intel Core2 Duo -2.4GHz dedykowana karta graficzna dwumonitorowa, przyłącze monitora o długości min.15m 2GB RAM 1TB dysk HDD, IP Ethernet card, napęd CD/DVD, klawiatura USB, mysz USB Extender 2 portów USB (transmisja po kablu UTP do 50m) Aplikacja Alliance ATS8300 (klient), CMS (client) Monitor LCD 32 monitor 32, uchwyt ścienny wejście DVI, HDMI rozdzielczość 1366x768 zasilanie 230V Monitor LCD 24 monitor 24, uchwyt ścienny wejście DVI, HDMI, [zgodne z wyjściami kart graficznych] przewód wizyjny o długości min. 15m rozdzielczość 1920x1080 zasilanie 230V Monitor LCD 19 monitor 19, uchwyt ścienny wejście BNC rozdzielczość 1280x1024 zasilanie 230V Strona 16

17 Transformator BNC/ UTP Akceptowany poziom sygnału wejściowego video 0,5 2Vpp Szerokość pasma 10MHz Korekcja 0-9,5 db/7mhz Maksymalna długość kabla UTP 500m Zasilanie 12V DC zakres temperatur pracy:-20 C /.+50 C. współpraca z odbiornikiem wielokanałowym montowanym w szafie 19, płynne wzmocnienie sygnału płynna korekcja częstotliwościowa, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (dioda transil) Ochrona przeciwprzepięciowa Okablowanie kamer zewnętrznych zabezpieczyć ochronnikami przeciwprzepięciowymi montowanymi przy przepustach wejściowych do budynku. Dla instalacji zasilającego ochronniki: ochrona przed impulsem 8/20µs - 10kA napięcie pracy 48V zakres temperatur pracy:-40 C /.+80 C. Dla instalacji sterującego ochronniki : ochrona przed impulsem 8/20µs - 10kA ochrona przed impulsem 10/350µs - 2,5kA zakres pracy 100MHz pojemność <30pF zabezpieczenie żyły sygnałowej oraz ekranu zakres temperatur pracy:-40 C /.+80 C. 2.6 Nadzór systemu SKD przez system SAP W celu połączenia systemu SKD z systemem SAP należy istniejący system sygnalizacji pożaru wyposażyć w moduły wej/wyj nadzorujące indywidualnie każde przejście nadzorowane system SKD Moduł SAP wej/wyj Moduł pętlowy wyposażony w izolator zwarć w obudowie IP40, 4 wyjścia bezpotencjałowe NC/NO 4 wejścia nadzorowane, dwuparametryczne Zasilanie z pętli pożarowej pobór prądu < 0,3mA Stosowany w systemie SAP model [IO2034C] Z uwagi na warunki gwarancji montaż i włączenie do ruchu dodatkowych aparatów w istniejący system należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem wykonawcy instalacji niskoprądowych 2.7 Zasilanie systemów SKD, SWiN, TVD W celu zasilania zaprojektowanych systemów należy wydzielić niezależne obwody zasilania, korzystając z rezerwowej przestrzeni w rozdzielniach elektrycznych, montując dodatkowe wyłączniki nadpądowe oraz Strona 17

18 różnicowo prądowe. Montowany osprzęt powinien być tego samego typu (producent), jaki zastosowano w procesie prefabrykacji rozdzielnic. Z uwagi na warunki gwarancji montaż i włączenie do ruchu dodatkowych aparatów w istniejące rozdzielnie należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem wykonawcy instalacji elektrycznej 2.8 Okablowanie Kable powinny być atestowane lub posiadać dokumenty równoważne. Należy stosować kable wyłącznie o żyłach miedzianych o przekrojach żył co najmniej: dla torów wizji, sterowania i audio przewodem FTP4x2x0,5 dla sterowania kamer zewnętrznych przewodem FTPW 4x2x0,5 zasilanie kamer wewnętrznych przewodem YstYekwo 2x1,5, zasilanie kamer zewnętrznych przewodem YKY 4x1,5 dla komunikacji pomieszczeń dozoru z punktem dystrybucyjnym w serwerowni przewody 8x FTP 4x2x0,5. dla czujników przewodem YTKSY 3x2x0,5 lub UTP4x2x0,5 dla elementów wykonawczych systemu SKD przewodem YSTYekwf 6x2x0,75 oraz OMY2x1, dla czytników bezstykowych oraz szyny komunikacyjnej przewodem FTP 4x2x0,5 okablowanie systemu domofonowego przewodem UTP4x2x0,5 zasilanie urządzeń przewodem YDY3x2,5, SPRZĘT Wykonawca przystępując do wykonania instalacji teletechnicznych wnętrzowych winien się wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: samochód dostawczy do 0,9t, wiertarki, szlifierki kątowe, młoty ręczne elektropneumatyczne, rusztowania lekkie przesuwne, drabiny, lutownice, etektory okablowania podtynkowego, testery czujników dymu i temperatury, komputer przenośny dla programowania systemów sygnalizacyjnych, 3 TRANSPORT Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych i elektrycznych. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. Strona 18

19 4 WYKONANIE ROBÓT Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. W szczególności: pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru, pracownicy zatrudnieni przy instalacji systemu SWiN, SKD, TVD powinni posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych co najmniej I stopnia, pracownicy opracowujący dokumentację powykonawczą systemów zabezpieczeń powinni posiadać licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia, Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta. UWAGA: montaż wszystkich urządzeń, ich lokalizację oraz sposób montowania uzgadniać na bieżąco z architektem mającym nadzór autorski nad realizacją projektu Przed wejściem na plac budowy należy zapewnić: opracować technologię wykonywania prac uwzględniającą całkowity zakaz używania drabin na budowie dopuszczono wyłącznie atestowanie pomosty i rusztowania, posiadające aktualne świadectwa, budowane przez przeszkolonych i uprawnionych pracowników, opracowanie i zatwierdzenie dokumentu IBWR [instrukcja bezpiecznego wykonania robót], dostarczyć aktualne świadectwa badań lekarskich pracowników przewidzianych do wykonania zadania, 4.1 Wymagania ogólne Instalacje teletechniczne należy wykonać przewodami wielożyłowymi układanymi: w korytkach kablowych natynkowo powyżej sufitów podwieszanych, podtynkowo w rurach PCV W instalacjach niskoprądowych stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o średnicach i przekrojach co najmniej: 0,5 mm dla sygnalizacji włamania i napadu, 0,6 mm dla sygnałów wizyjnych, 1,5 mm dla zasilania kamer, Trasowanie instalacji Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych Przejścia przez ściany i stropy Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm, Strona 19

20 4.1.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Używać wyłącznie kołków metalowych Kucie bruzd Celem doprowadzenia okablowania poziomego oraz pionowego do przycisków ROP, czytników, klawiatur, czujników kontaktronowych, detektorów ruchu należy wykonać poziome i pionowe bruzdy w ścianach w których należy ułożyć rurę sztywną lub giętką PCV, a w niej prowadzić instalację przewodową do montowanych aparatów Układanie kanałów kablowych Główne trasy instalacyjne prowadzić na korytarzach w stalowych kanałach instalacyjnych. Brakujące odcinki tras kablowych układać powyżej sufitu podwieszanego natynkowo, gdy brak sufitu podwieszanego układać instalację podtynkowo. Instalację dla kamer zewnętrznych oraz systemu parkingowego wykonać w rurze DVR Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być swobodnie ułożone i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przełączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami Sieci i instalacje siłowe wnętrzowe niskiego napięcia Kable i przewody w osłonach należy układać bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogły być łatwo wymienione. Odległość w świetle pomiędzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna być mniejsza niż średnica zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna średnica kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, odległość pomiędzy warstwami kabli nie powinna być mniejsza niż 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli od rurociągów wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych wynosi 20cm. Przejścia kabli przez wewnętrzna ściany pomieszczeń, przegrody, stropy należy wykonać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić co najmniej 5cm Instalacja gniazd wtyczkowych Mocowanie puszek na ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe należy montować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w Strona 20

21 takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna 4.2 Instalacja sygnalizacja włamania i napadu SWiN i kontroli dostępu SKD Instalacja przewodowa zostanie wykonana w rurach instalacyjnych PCV oraz na kanałach instalacyjnych instalacji niskoprądowych. Moduły pakietów rozszerzeń lokalnych mocować w pomieszczeniach technicznych i na korytarzach w szachach technicznych. Zasilanie 230V centrali alarmowej oraz modułów rozszerzeń zostanie doprowadzone z oddzielnych obwodów z najbliższych rozdzielni elektrycznych z obwodów zasilania. Wszystkie przepusty przez ściany i stropy uszczelnić atestowanymi materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej Instalowanie wnętrzowych linii dozorowych i osprzętu Warunki montażu linii dozorowych i osprzętu należy stosować według wymagań ogólnych podanych w pkt Przy określaniu maksymalnej długości linii dozorowej należy uwzględnić; dopuszczalną rezystancję linii, przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu, obciążenie prądowe spowodowane zainstalowanymi urządzeniami, W instalacjach SKD i SWiN należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o minimalnej średnicy i przekroju przewodu: 0,5 mm parowane dla linii dozorowych (minimum 3 pary), 0,5 mm parowane dla linii domofonowych (4 pary), 0,5mm parowane w ekranie dla szyny komunikacyjnej (minimum 2 pary), 0,75mm w ekranie dla sterowania urządzeniami wykonawczymi (4 żyły), 1,5mm2 dla zasilania centrali i podcentral, zasilaczy, Dla każdej linii dozorowej prowadzić niezależny kabel z centrali lub z podcentali. Linie dozorowe równoważyć rezystorami 2xEOL montowanymi w czujnikach lub w puszkach montowanych obok czujników (dotyczy czujników kontaktronowych). Instalację osprzętu kontroli dostępu na drzwiach wykonać stosując puszki podtynkowe dla niezbędnych połączeń okablowania. Instalację pionową od urządzeń do torów instalacyjnych nad sufitem podwieszanym wykonać podtynkowo w rurach instalacyjnych PCV Instalowanie elementów SWiN i SKD Detektory ruchu należy instalować w miejscach przewidzianych w projekcie, dodatkowo na sposób montażu każdego urządzenia należy uzyskać akceptację nadzoru autorskiego Estudio Barozzi Veiga Przy montażu detektorów należy przestrzegać m. in. prawidłowego rozmieszczenia detektorów w stosunku do chronionych obiektów oraz przeszkód budowlano konstrukcyjnych, tak aby pole detekcji nie zostało przesłonięte. Powierzchnie dozorowane, wzajemne odległości detektorów, odległości od ścian oraz wysokość zawieszenia należy dobierać według instrukcji producenta. Centralę alarmową oraz podcentrale montować w miejscach trudnodostępnych dla osób postronnych, możliwie wysoko pod sufitami lub nad sufitami podwieszanymi. W przypadku instalacji podcentral powyżej sufitów podwieszanych zapewnić łatwy dostęp poprzez montaż klap rewizyjnych o powierzchni dostosowanej do wymiarów podcentral. Montaż centrali alarmowej oraz podcentral powinien odbywać się zgodnie z wymogami instrukcji fabrycznej. Strona 21

22 Konsole szyfratorów oraz czytniki kart zbliżeniowych należy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych na wysokościach od podłogi każdorazowo uzgodnionych w bezpośrednim sąsiedztwie obsługiwanych drzwi. Przyciski wyjścia awaryjnego montować na wysokościach od podłogi każdorazowo uzgodnionych, dodatkowo na sposób montażu każdego urządzenia należy uzyskać akceptację nadzoru autorskiego Estudio Barozzi Veiga Wszystkie elektrozaczepy zabezpieczyć diodami gaszącymi stany nieustalone. 4.3 Instalacja telewizji dozorowej TVD Instalowanie elementów TVD Lokalizację kamer przedstawiają rysunki projektu wykonawczego oraz załączniki uzgodnień, jednak przed montażem należy sprawdzić warunki obserwacji żądanych obszarów pod kątem nieprzewidzianych przeszkód i osłon dopuszcza się korekcję lokalizacji w przypadku niekorzystnych warunków obserwacji, dodatkowo na sposób montażu każdego urządzenia należy uzyskać akceptację nadzoru autorskiego Estudio Barozzi Veiga. Lokalizację monitorów w pomieszczeniu ochrony skorelować z docelową aranżacją pomieszczenia Instalowanie okablowania Warunki montażu okablowania wizyjnego oraz zasilania i osprzętu należy stosować według wymagań ogólnych podanych w pkt. 5.1 Przy określaniu maksymalnej długości toru wizyjnego należy uwzględnić; dopuszczalną rezystancję linii, przekrój poprzeczny (średnicę) żyły kabla lub przewodu, obciążenie prądowe spowodowane zainstalowanymi urządzeniami, W instalacjach TVD należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o minimalnej średnicy i przekroju przewodu: 0,6 mm dla sygnałów wizyjnych, 1,5mm dla zasilania kamer niskonapięciowych Dla każdej kamery prowadzić niezależny kabel zasilający z dedykowanej rozdzielni elektrycznej. 4.4 Dostosowanie i uzupełnienie wykonanego okablowania Z uwagi na zakończenie etapu okablowania systemów SWiN, SKD, TVD przed pojawieniem się zmian oraz dodatkowych uzgodnień, oraz z uwagi na trwający proces wykańczania prac budowlanych niezbędne jest wykonanie szeregu prac dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności opisanych w opracowaniu [PW SWiN SKD TVD rew.3.00 inwentaryzacja], a w tym: Instalacja czujników kontaktronowych w osadzonych drzwiach, wymagająca przeniesienia wyprowadzonego okablowania we właściwe miejsca (najczęściej wykonanie ok. 1mb bruzd w gotowych i pomalowanych ścianach, oraz przywrócenie ich do stanu sprzed prac instalacyjnych), montaż puszek z opornikami EOL, powyżej sufitów w ramach dostępnych rewizji, lub wykonanie dodatkowych rewizji, Instalacja modułów nadzoru systemu KD przez system SAP, wymagająca doprowadzenia w wymagane miejsca pętli sterowniczych (przewód HTKSH ekw PH90 1x2x0,8) z zachowaniem warunków atestowanych zespołów kablowych łącznie ok. 250mb instalacji w warunkach braku dostępu przy zamkniętych sufitach G-K i szachach technicznych (konieczność demontażu i powtórnego montażu fragmentów sufitów i okładzin szachów wykonanych z podwójnych płyt G-K), ponadto włączenie w funkcjonujące pętle i zaprogramowanie dodatkowych elementów systemu SAP, Strona 22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : 98-100

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN 2. Instalacja Systemu Kontroli Dostępu -SKD 3. Instalacja Systemu Przywoławczego SP

1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN 2. Instalacja Systemu Kontroli Dostępu -SKD 3. Instalacja Systemu Przywoławczego SP Przedsiębiorstwo TRAF ul. Zaruskiego 21 10-693 Olsztyn e-mail: biuro@traf.olsztyn.pl tel/fax: 089 5425423 Egz. Nr 1/5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji poŝaru w oparciu

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo