Podsumowanie raportu z realizacji zadania nr 9: Okres realizacji: 1. I I. 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie raportu z realizacji zadania nr 9: Okres realizacji: 1. I. 2011 31. I. 2013"

Transkrypt

1 Zadanie nr 9 Wdrożenie systemu przekazu informacji o zanieczyszczeniu powietrza Vypracování systému předávání informací o stavu znečištění ovzduší Podsumowanie raportu z realizacji zadania nr 9: Okres realizacji: 1. I I Koordynator zadania nr 9: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, i Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Uniwersytet Techniczny w Ostrawie Autor: dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, mgr Paweł Urban, dr Krystian Skubacz, mgr inż. Maciej Kotok Wykonawcy: Český hydrometeorologický ústav filia w Ostrawie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu - IPIŚ PAN Strona 0 z 15

2 Celem realizowanego projektu AIR SILESIA było utworzenie regionalnego systemu informacji o jakości powietrza w regionie pogranicza polsko-czeskiego. Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku projektowym, ogłoszono przetarg na Usługę na realizację systemu informatycznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę informatyczną ESAPROJEKT Spółka z o.o. z Chorzowa. Zgodnie z wymaganiami przetargowymi firma wykonała usługę na: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemu informacji jakości powietrza na obszarze pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw. System informatyczny stworzony został przez wyżej wymienioną firmę informatyczną, we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu. Całość działań zadania koordynowali GIG i VSB TU. 1. OPIS ARCHITEKTURY SYSTEMU. System zbudowany w webowej wielowarstwowej architekturze składa się z następujących elementów: 1) Aplikacji internetowej 2) Modułu dostępu do danych 3) Modułu wymiany danych z zewnętrznymi urządzeniami 4) Modułu wymiany danych z zewnętrznymi systemami Aplikacja internetowa. Aplikacja internetowa jest elementem systemu zapewniającym wizualizację informacji (tabele, wykresy, mapy) oraz udostępniającym funkcje obsługi dla użytkowników systemu. Aplikacja wykonana w technologii cienkiego klienta prezentuje informacje w dwóch wersjach językowych (polski i czeski) poprzez przeglądarkę internetową oraz na platformie mobilnej. Zapewniono obsługę następujących przeglądarek: IE 8 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Safari 5 i wyżej) oraz platformy mobilnej: iphone i Android. Aplikacja internetowa zlokalizowana w środowisku udostępnionym przez Zamawiającego: serwer sprzętowy z platformą Windows Server 2008 i serwerem IIS. System uprawnień użytkowników ma 3 poziomy: ogólnodostępny, użytkownicy portalu AirSilesia, administratorski. Strona 1 z 15

3 Zaprojektowany przez firmę ESAPROJEKT system informacji o jakości powietrza został zespolony z stroną internetową projektu Air Silesia. Moduł dostępu do danych Moduł ten zapewnia zasilanie systemu danymi oraz ich składowanie i przetwarzanie, w oparciu o relacyjną bazę danych MS SQL Server zainstalowaną na serwerze GIG (System operacyjny Windows Server 2008). Moduł wymiany danych z zewnętrznymi urządzeniami. Moduł posiada dedykowane interfejsy komunikacyjne pozwalające na wymianę danych z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, tj.: Interfejs dla urządzeń pomiarowych zapewnia pobieranie ze zdefiniowanym interwałem czasowym, on-line wyników pomiaru imisji w celu ich prezentacji w systemie Air Silesia (zdefiniowanych dla konkretnych urządzeń pomiarowych). Interfejs dla tablic informacyjnych (monitorów) zapewnia przesyłanie danych w celu ich prezentacji. Interfejs dla kamer zapewnia obserwacje warunków meteorologicznych on-line otoczenia w miejscach ich zainstalowania. Moduł wymiany danych z zewnętrznymi systemami Moduł ten umożliwia pobieranie danych uzyskanych z pomocą następujących systemów modelowania stanu zanieczyszczeń i prognoz stanu jakości powietrza: - Matematyczny model dyspersji zanieczyszczeń CZ, - Matematyczny model dyspersji zanieczyszczeń PL, - System prognoz i indeksu jakości powietrza IMGW, a następnie ich prezentacje on-line Strona 2 z 15

4 Rys. 1. Schemat architektury systemu. Portal AirSilesia Aplikacja internetowa Moduł dostępu do danych Baza danych Moduł wymiany danych z zew. urządzeniami Moduł wymiany danych z zew. systemami Interfejs z tablicami inf. Interfejs z kamerami Interfejs z urz. pomiarowymi Interfejs z zew. systemami Tablice informacyjne Urządzenia pomiarowe Model dyspersji zanieczyszczeń CZ Model prognoz IMGW Kamery Model dyspersji zanieczyszczeń PL Strona 3 z 15

5 Prognoza imisji Modelowanie Pomiary i obrazy Rys. 2. Sposób funkcjonowania systemu przekazywania informacji. Model Model Model Urządzenia pomiarowe Urządzenia pomiarowe Urządzenia pomiarowe Strona 4 z 15

6 2. FUNKCJE SYSTEMU 2.1. Dostęp do wyników pomiarów wykonywanych przez partnerów projektu Program umożliwia prezentowanie wyników aktualnych i historycznych pomiarów wykonywanych przez partnerów. Wizualizacja wyników obejmuje emisje i/lub imisje ze wszystkich rodzajów źródeł zanieczyszczeń powietrza. Aktualne wyniki pomiarów, to bazy danych pomiarowych wybranych, istotnych czynników powodujących skażenia powietrza atmosferycznego. Możliwe formy wizualizacji informacji to zestawienia tabelaryczne, wykresy (liniowe, słupowe, mozaikowe), mapy. Na rysunku nr 5 przedstawiono sposób wizualizacji wyników pomiarów. Na mapie obszaru badań zaznaczono lokalizacje, w których wykonywano pomiary. Po wyborze lokalizacji można obserwować wyniki pomiarów różnych parametrów, wykonywanych różnymi urządzeniami. Wizualizacja wyników aktualnych obejmuje pomiary zanieczyszczenia powietrza: - stacjonarne, - ruchome platformy, - z wykorzystaniem samolotu, - rozkładów frakcyjnych w wybranych lokalizacjach. Na rysunku numer 3 oraz 4 przedstawiono przykładowa aparaturę pomiarową wykorzystana w pomiarach zanieczyszczenia powietrza. Strona 5 z 15

7 Rys. 3. Urządzenia pomiarowe do badania stężeń pyłów wyposażone w układy rozdziału poszczególnych frakcji Rys. 4. Ruchome platformy pomiarowe, 400kg, 1m x 2m x 1.1m, 220/380V Strona 6 z 15

8 Rys. 5. Przykład sposobu prezentowania wyników pomiarów wykonywanych przez partnerów projektu. Strona 7 z 15

9 Zintegrowano system informatyczny z systemami zewnętrznymi, co pozwala na pobieranie informacji dotyczących: wyników modelowania stanu jakości powietrza (system Wyższej Szkoły Bańskiej, VSB, ) prognoz o stanie jakości powietrza (system Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, IMGW, Polska) Systemy IMGW oraz VSB działają w oparciu o platformę WINDOWS. Dane z systemów tych instytucji do Systemu informatycznego są przesyłane w formacie plików tekstowych (txt). W przypadku pomiarów wykonywanych przez partnerów CHMU i ZUOVA wizualizacje wyników pomiarów pobierane są ze stron WWW partnerów. W przypadku wyników pomiarów wykonywanych przez IPIŚ PAN przy pomocy urządzenia Airpointer na serwerze partnera stworzona została specjalna strona gromadząca wyniki pomiarów. W systemie informatycznym stworzono element umożliwiający graficzną wizualizację wyników pomiarów. Najpoważniejszym wyzwaniem dla twórców systemu informatycznego było rozwiązanie problemu przekazywania wyników pomiarów rozkładów frakcyjnych zanieczyszczeń wykonywanych przez GIG z wykorzystaniem urządzeń firmy TSI (rys. 6). Konieczne było wykonanie modułów umożliwiających import wyników z spektrometrów cząstek, przeliczanie na koncentracje masową oraz ich graficzną prezentację. Rys. 6. Urządzenia pomiarowe do badania rozkładów ziarnowych w zakresie od 3 nm do nm. DMA EC CPC APS SMPS Dodatkowa funkcja to obraz z kamer zlokalizowanych na Skrzycznem: jedna skierowana jest na stronę czeską, druga na stronę polską, w kierunku Bielska-Białej. Na rysunku nr 7 przedstawiono sposób wizualizacji obrazów z kamer. Strona 8 z 15

10 Rys. 7. Przykład sposobu prezentowania obrazów z kamer. Strona 9 z 15

11 Kolejnym sposobem prezentowania informacji, dotyczących źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w obszarze oddziaływania projektu przedstawiono na rysunku 8 Rys. 8. Wizualizacja emisji z poszczególnych źródeł. Źródła przemysłowe Paleniska lokalne Emisja liniowa Strona 10 z 15

12 Dodatkowo system informacji umożliwia prezentowanie prognoz i indeksów jakości powietrza. Prognozy przedstawiają spodziewane wartości stężeń szeregu szkodliwych substancji w powietrzu, tj. NO 2, O 3, PM10, PM2,5, SO 2. Przykład wizualizacji prognozy jakości powietrza, zamieszczonej na stronie programu przedstawia rysunek nr 9. Rys. 9. Wizualizacja prognozy i indeksu jakości powietrza (przykład dla PM10). W ramach projektu AIR SILESIA, zespół specjalistów z VŠB, wykorzystując swój matematyczny model, opracował mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, pochodzących ze wszystkich rodzajów źródeł: przemysłowe, drogowe (komunikacyjne) oraz z tak zwanej niskiej emisji, czyli źródeł komunalnych i palenisk domowych. Podstawą modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń były czeskie i polskie bazy emisji zanieczyszczeń z lat 2006 i System umożliwia prezentację przestrzenną transportu zanieczyszczeń na mapie regionu. Zilustrowano to na rysunku 10. Strona 11 z 15

13 Rys. 10. Wizualizacja wyników modelowania imisji dla Źródła przemysłowe Paleniska lokalne Imisja liniowa Strona 12 z 15

14 2.2. Dodatkowe wymagania funkcjonalne Projekt AIR SILESIA zakładał, że po jego zakończeniu, w wybranych lokalizacjach po stronie czeskiej i polskiej, będą zamontowane tablice świetlne, na których prezentowane będą wybrane informacje dotyczące jakości powietrza. Monitory (tablice świetlne) będą zaopatrzone w wejścia HDMI. Program informatyczny został zaopatrzony w funkcję umożliwiającą przesyłanie wizualizacji danych do zadeklarowanych monitorów. Projektując system, dokonano hierarchizacji uprawnień użytkowników zgodnie z którą wybrane funkcjonalności systemu są dostępne jedynie dla użytkowników wyznaczonych przez administratora (np. partnerzy projektu). Jednym z założeń projektu AIR SILESIA było stworzenie jak najszerszego dostępu do informacji o jakości powietrza mieszkańcom pogranicza polsko-czeskiego. Z tego względu system informatyczny posiada funkcję, pozwalające na udostępnianie: informacji na potrzeby mediów (prasa, radio, tv, Internet, platformy mobilne) format TXT. Patrz rysunek 11. Analiz oraz opracowań w ogólnodostępnych formatach wymiany danych. Patrz rysunek 12. Rys. 11. Moduł generowania informacji dla mediów. Strona 13 z 15

15 Rys. 12. Moduł generowania szczegółowych analiz lub zamieszczania opracowań eksperckich. Rozwiązano zadanie, polegające na umożliwieniu administratorowi zarządzania w zakresie między innymi takimi funkcjonalnościami jak kontrola poprawności działania urządzeń pomiarowych, kontrola aktywności przesyłu danych z VSB i IMGW do systemu,. Opracowano mianowicie moduł, będący elementem systemu, umożliwiający administratorowi wyżej opisane działania. System został zainstalowany na serwerze GIG, działającym w oparciu o platformę WINDOWS. GIG, jako partner projektu Air Silesia wraz z firmą informatyczna ESAProjekt będą administrowali systemem, czuwali nad poprawnością jego działania i usuwaniem ewentualnych usterek. Strona 14 z 15

ZAŁACZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁACZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Projektu i budowy systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015"

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

CELAB. Opis techniczny programu

CELAB. Opis techniczny programu CELAB Opis techniczny programu Dokumentacja techniczna systemu CELAB 1.1 Opis techniczny programu Spis treści 1. Zadania systemu CELAB...2 2. Minimalne wymagania systemu CELAB...2 2.1. Stacja robocza...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec

Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec Mielec, 13.05.2013 r. Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: REMOG POLSKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 16 39 300 Mielec II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ARCHITEKTURA I FUNKCJE SYSTEMU. Robert Kruszyk, Marek Wojciechowski

SYSTEM INFORMATYCZNY ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ARCHITEKTURA I FUNKCJE SYSTEMU. Robert Kruszyk, Marek Wojciechowski SYSTEM INFORMATYCZNY ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ARCHITEKTURA I FUNKCJE SYSTEMU Robert Kruszyk, Marek Wojciechowski Kruszyk R., Wojciechowski M., 2014: System informatyczny Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu oprogramowania systemu informatycznego rynku energii elektrycznej (SIRE) w okresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY Załącznik nr 1A POVIIG230/11/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne i teleinformatyczne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo