Wydział Lingwistyki Stosowanej UW Katedra Ukrainistyki ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Lingwistyki Stosowanej UW Katedra Ukrainistyki ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014"

Transkrypt

1 Wydział Lingwistyki Stosowanej UW Katedra Ukrainistyki ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: trzy lata Limit miejsc: 60 Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: Efekty kształcenia. Celem studiów ukrainistycznych pierwszego stopnia jest efektywne przekazanie wiedzy z zakresu języka, literatury, historii kultury i historii ukraińskiej, a także nauka języka rosyjskiego oraz angielskiego, których znajomość zwiększy szanse absolwenta naszego kierunku na rynku pracy. Dodatkowo, student ma możliwość uczęszczania na wybrany lektorat języka obcego nowożytnego w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. Na studia przyjmujemy osoby z zerową znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego. Językiem angielskim studenci powinni władać w stopniu umożliwiającym im kontynuację nauki, prowadzącą do osiągnięcia poziomu B2. Licencjackie studia ukrainistyczne dają możliwość zapoznania się z realiami życia codziennego, sytuacją polityczną oraz odmiennościami etnicznymi i religijnymi Ukrainy, jak również nauki współczesnego języka ukraińskiego. Studenci uzyskują podstawowe wiadomości na temat teorii i praktyki przekładu, mają możliwość opanowania języka biznesu i ekonomii, mass mediów i turystyki. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta władającego trzema językami obcymi: językiem ukraińskim na poziomie C1, językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) oraz językiem rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym B1 (dla osób rozpoczynających naukę) lub średniozaawansowanym wyższym B2 (dla tych, którzy naukę kontynuują). Studia licencjackie kończą się zdaniem egzaminu licencjackiego. Egzamin obejmuje wybrane moduły przedmiotów przewidziane w programie studiów. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie studiów efektów kształcenia. Wiedza i umiejętności absolwenta ukrainistyki mogą być wykorzystane w wykonywaniu zawodu tłumacza, pracownika branży turystycznej, firm państwowych oraz prywatnych działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw. Moduły przedmiotów językoznawczych realizowane w toku nauczania na specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim obejmują wiedzę z zakresu współczesnego języka ukraińskiego oraz rosyjskiego i angielskiego: praktycznej znajomości tych języków i ich reguł gramatycznych, a także wiedzę z zakresu gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, gramatyki historycznej oraz historii kształtowania się ukraińskiego języka literackiego, wprowadzenie w problematykę nurtów i tendencji we współczesnym językoznawstwie, podstawowych pojęć z zakresu lingwistyki stosowanej oraz w zagadnienia dotyczące kultury języka polskiego. Zajęcia proponowane w ramach bloku przedmiotów językoznawczych obejmują terminologię, teorie i metodologię badań ukrainistycznych w zakresie językoznawstwa, należących do szeroko rozumianej humanistyki. Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji językoznawczo-tłumaczeniowej systematyzują wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego językoznawstwa ukraińskiego oraz teorii i praktyki przekładu. Kształtują umiejętności studenta w zakresie analizy językoznawczej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz źródeł oraz w zakresie tłumaczenia tekstów. Specjalistyczna wiedza z dziedziny językoznawstwa ukraińskiego oraz translatoryki przygotowuje studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania nabytych w czasie studiów licencjackich kwalifikacji w poznanych obszarach nauk humanistycznych. Zajęcia proponowane w ramach specjalizacji literaturoznawczo-kulturoznawczej umożliwiają integrację wiedzy z dziedziny szeroko rozumianej literatury i kultury Ukrainy od czasów najdawniejszych do współczesności. Kształtują umiejętności studenta w zakresie analizy zagadnień szczegółowych z dziedziny ukraińskiej kultury, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Specjalistyczna wiedza oraz zdobyte umiejętności w zakresie ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w ramach studiów licencjackich, przygotowują studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania swoich kwalifikacji w ww. dziedzinach nauk humanistycznych. 1

2 3. Zasady kwalifikacji 1) Kandydaci z nową maturą y obowiązkowe dodatkowy dodatkowy Język polski Matematyka (matura , brak wyniku = 0 pkt.) Jeden język obcy nowożytny j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski nieobowiązkowy Język obcy nowożytny (inny niż w kolumnie 3.) nieobowiązkowy Język polski. Waga = 25 % waga = 5% waga = 25% waga = 20% waga = 25% 2) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) oraz Maturą Europejską (EB) będą kwalifikowani na podstawie zasad obowiązujących osoby legitymujące się polską nową maturą. Kandydaci muszą posiadać na maturze wynik z języka polskiego lub potwierdzają znajomość w zakresie języka polskiego w rozmowie kwalifikacyjnej (Rozmowa odbywa się przed komisja rekrutacyjna KU). 3) Kandydaci ze starą maturą Kandydaci będą kwalifikowani zgodnie z uchwałą ogólną. 4) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji) Forma egzaminu: nie dotyczy Zagadnienia egzaminacyjne: nie dotyczy 5) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy i stypendyści RP) Limit miejsc: 3 do 20 w ramach przyjęć Zasady kwalifikacji: Dla kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną przewidziany jest dodatkowy egzamin, służący sprawdzeniu umiejętności zrozumienia tekstu i wypowiedzi w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach ukrainoznawczych. Forma egzaminu: ustny Zagadnienia egzaminacyjne: 1. Współczesna kultura ukraińska. 2. Folklor ukraiński. 3. Spuścizna Rusi Kijowskiej w kulturze Ukraińców. 4. Uniwersytety na Ukrainie. 5. Język ukraiński wśród innych języków słowiańskich. 6. Historia i rozwój języka ukraińskiego. 7. Literatura XIX i XX wieku wybitne postacie i ich twórczość. 8. Twórczość współczesnych pisarzy. 9. Wielki Głód na Ukrainie w latach Ukraina w składzie Związku Radzieckiego. 10. Mass media ukraińskie czasopisma, gazety, inne żródła informacji. 6) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni Limity miejsc: studia równoległe 3, przeniesienia 3 Zasady kwalifikacji na studia równoległe Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach I stopnia (licencjackich) w Katedrze Ukrainistyki przez studentów innych kierunków lub specjalności jest: 1) zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym; 2) uzyskanie w roku akademickim 2012/2013 średniej co najmniej 3.5. na kierunku macierzystym; 2

3 3) w przypadku osób przyjętych na drugi rok studiów w Katedrze Ukrainistyki uzupełnienie, w określonym przez Kierownika Katedry terminie, różnic programowych. Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia Aby zostać przyjętym w trybie przeniesienia, student innej uczelni musi wypełnić obowiązki wynikające z przepisów Regulaminu obowiązującego w macierzystej uczelni kandydata. Warunkiem koniecznym jest też odpowiednia średnia ocen ze studiów, która nie może być niższa niż 3.5. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym terminie całości różnic programowych. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki. 4. Ulgi dla laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego (uchwalane na lata , oraz ) Przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brani są pod uwagę laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych językowych i historycznych, m.in. Olimpiada Języka Francuskiego Olimpiada Języka Białoruskiego Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Olimpiada Języka Rosyjskiego Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Wiedza o społeczeństwie Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 5. Informacja o odpłatności za studia Studia stacjonarne I stopnia są bezpłatne (odpłatność za studia dla cudzoziemców regulowana jest odrębnymi przepisami). II. Studia drugiego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: dwa lata Limit miejsc: 50 Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: Efekty kształcenia. Dwuletnie ukrainistyczne studia magisterskie mogą podjąć absolwenci pierwszego stopnia studiów ukrainistycznych ze średnią ocen ze studiów nie niższą niż 3,5, jak również absolwenci innych studiów I stopnia ze znajomością języka ukraińskiego oraz języka angielskiego. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta dobrze władającego trzema językami obcymi: ukraińskim, angielskim i rosyjskim. W ramach studiów magisterskich student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wynikających z wybranej specjalizacji, a także do uzyskania kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka ukraińskiego na poziomie C2, języka angielskiego na poziomie C1. Docelowy poziom znajomości języka rosyjskiego B2 lub C1 (dla osób, które kontynuują naukę), bądź B1 (dla osób rozpoczynających naukę). Studenci, którzy przy przyjęciu nie wykażą się odpowiednią znajomością języków, będą mieli zapewnione dodatkowe godziny zajęć w celu uzupełnienia brakujących efektów kształcenia. Celem studiów jest efektywne przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu języka, literatury, historii i kultury ukraińskiej. Studia rozwijają kompetencję językową studentów w zakresie języka ukraińskiego. Dodatkowo studenci uczą się języka rosyjskiego oraz angielskiego. Mają możliwość poznania zarówno języka ogólnego, jak i specjalistycznego, doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przekładu różnorodnych stylistycznie tekstów ukraińskich, rosyjskich i angielskich. W ramach ukrainistycznych studiów magisterskich student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: ukraińskie dziedzictwo kulturowe oraz specjalizację językoznawczą. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Studia magisterskie kończą się 3

4 złożeniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu magisterskiego. Absolwent uzyskuje tytuł magistra filologii ukraińskiej z językiem rosyjskim i angielskim. Moduły przedmiotów językoznawczych realizowane w toku nauczania na specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim obejmują wiedzę z zakresu współczesnego języka ukraińskiego oraz rosyjskiego i angielskiego : praktycznej znajomości tych języków, w tym również języków specjalistycznych (język prawa, biznesu, turystyki) oraz ich reguł gramatycznych i stylistycznych, a także wiedzę z zakresu psycholingwistyki, dialektologii ukraińskiej, terminoznawstwa ukraińskiego, kultury i stylistyki języka ukraińskiego oraz problematyki językoznawstwa słowiańskiego. Zajęcia proponowane w ramach bloku przedmiotów językoznawczych obejmują pogłębioną i rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię ww. badań z zakresu językoznawstwa, należących do szeroko rozumianej humanistyki. Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji językoznawczej służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy z dziedziny szeroko rozumianego językoznawstwa ukraińskiego. Pogłębiają umiejętności studenta w zakresie analizy i interpretacji zjawisk językowych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz źródeł. Specjalistyczna wiedza z dziedziny językoznawstwa ukraińskiego umożliwia zdobycie umiejętności do wykonywania zawodu tłumacza, pracownika branży turystycznej, firm państwowych oraz prywatnych działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw. Przygotowuje studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania nabytych w czasie studiów magisterskich kwalifikacji w poznanych obszarach nauk humanistycznych i podjęcia studiów III stopnia. Blok przedmiotów literaturoznawczo-kulturoznawczych obejmuje literaturę, kulturę i w podstawowym wymiarze sztukę Ukrainy oraz na zasadzie kontekstu państw sąsiadujących, w tym Rosji. Zajęcia proponowane w ramach bloku przedmiotów literaturoznawczo-kulturoznawczych mają na celu zaprezentowanie specyfiki ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w szerszym kontekście europejskim i światowym. Obejmują pogłębioną i rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię ww. badań ukrainistycznych należących do szeroko rozumianej humanistyki. Zajęcia proponowane w ramach specjalizacji literaturoznawczokulturoznawczej umożliwiają pogłębienie i poszerzenie wiedzy z dziedziny szeroko rozumianej kultury (w tym literatury) i wybranych zagadnień sztuki ukraińskiej od czasów najdawniejszych do współczesności. Pogłębiają umiejętności studenta w zakresie analizy zagadnień szczegółowych dotyczących dziedzictwa kulturowego Ukrainy, czyli literatury, kultury i w podstawowym wymiarze sztuki, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł oraz samodzielnych badań. Specjalistyczna wiedza humanistyczna w zakresie ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa umożliwia zdobycie umiejętności przygotowujących do pracy w instytucjach kultury, oświaty oraz polityki. Przygotowuje studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania nabytych w czasie studiów magisterskich kwalifikacji w poznanych obszarach nauk humanistycznych i podjęcia studiów III stopnia. Absolwent kierunku ukrainistyka drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka ukraińskiego oraz języka angielskiego, a także dobrą znajomość języka rosyjskiego. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranych specjalizacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Wiedza i umiejętności absolwenta ukrainistyki mogą być wykorzystane w wykonywaniu zawodu tłumacza, pracownika branży turystycznej, firm państwowych oraz prywatnych działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw. 3. Zasady rekrutacji 1) Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce: O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci, nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej, odbywają rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzającą znajomość w/w języków. Wymóg ten nie obowiązuje kandydatów z oceną z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym lub dyplomie licencjackim. Osoby które nie wykażą się odpowiednią znajomością w/w języków będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć. 2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczą absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku ukrainistyka: bez względu na uczelnię, w której odbywali studia, przyjmujemy wszystkich kandydatów pod warunkiem uzyskania średniej ocen nie niższej niż 3,5. 3). Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy i stypendyści RP) Limit miejsc: 3 do 20 w ramach przyjęć Przyjęcie kandydata z dyplomem zagranicznym uzależnione jest od potwierdzenia przez niego znajomości języków ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci, nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej, odbywają rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą znajomość języków. Wymóg ten nie 4

5 obowiązuje kandydatów z oceną z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym lub licencjackim. Osoby które nie wykażą się odpowiednią znajomością w/w języków będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć. 4). Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni Limit miejsc: studia równoległe 3 Przyjęcia na studia równoległe dotyczą wyłącznie pierwszego roku studiów. Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach II stopnia w Katedrze Ukrainistyki przez studentów innych kierunków lub specjalności jest: 1) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym; 2) uzyskanie w roku akademickim 2012/2013 średniej co najmniej 3.5. na kierunku macierzystym; 3) pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzająca znajomość języka ukraińskiego. Limit miejsc w trybie przeniesienia - 3 Przeniesienie jest możliwe wyłącznie do końca pierwszego semestru pierwszego roku studiów. Aby zostać przyjętym w trybie przeniesienia, student innej uczelni musi wypełnić obowiązki wynikające z przepisów Regulaminu obowiązującego w macierzystej uczelni kandydata. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie znajomości języków ukraińskiego / rosyjskiego / angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej, oprócz osób z tytułem licencjata w zakresie filologii ukraińskiej ze znajomością języka angielskiego i rosyjskiego. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym terminie całości różnic programowych. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki. 4. Informacja o odpłatności za studia Studia stacjonarne II stopnia są bezpłatne (odpłatność za studia dla cudzoziemców regulowana jest odrębnymi przepisami). 5

6 ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: trzy lata Limit miejsc: 40 Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: Efekty kształcenia. Celem studiów ukrainistycznych pierwszego stopnia jest efektywne przekazanie wiedzy z zakresu języka, literatury, historii kultury i historii ukraińskiej, a także nauka języka rosyjskiego oraz angielskiego, których znajomość zwiększy szanse absolwenta naszego kierunku na rynku pracy. Dodatkowo, student ma możliwość uczęszczania na wybrany lektorat języka obcego nowożytnego w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. Na studia przyjmujemy osoby z zerową znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego. Językiem angielskim studenci powinni władać w stopniu umożliwiającym im kontynuację nauki, prowadzącą do osiągnięcia poziomu B2. Licencjackie studia ukrainistyczne dają możliwość zapoznania się z realiami życia codziennego, sytuacją polityczną oraz odmiennościami etnicznymi i religijnymi Ukrainy, jak również nauki współczesnego języka ukraińskiego. Studenci uzyskują podstawowe wiadomości na temat teorii i praktyki przekładu, mają możliwość opanowania języka biznesu i ekonomii, mass mediów i turystyki. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta władającego trzema językami obcymi: językiem ukraińskim na poziomie C1, językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) oraz językiem rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym B1 (dla osób rozpoczynających naukę) lub średniozaawansowanym wyższym B2 (dla tych, którzy naukę kontynuują). Studia licencjackie kończą się zdaniem egzaminu licencjackiego. Egzamin obejmuje wybrane moduły przedmiotów przewidziane w programie studiów. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie studiów efektów kształcenia. Wiedza i umiejętności absolwenta ukrainistyki mogą być wykorzystane w wykonywaniu zawodu tłumacza, pracownika branży turystycznej, firm państwowych oraz prywatnych działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw. Moduły przedmiotów językoznawczych realizowane w toku nauczania na specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim obejmują wiedzę z zakresu współczesnego języka ukraińskiego oraz rosyjskiego i angielskiego: praktycznej znajomości tych języków i ich reguł gramatycznych, a także wiedzę z zakresu gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, gramatyki historycznej oraz historii kształtowania się ukraińskiego języka literackiego, wprowadzenie w problematykę nurtów i tendencji we współczesnym językoznawstwie, podstawowych pojęć z zakresu lingwistyki stosowanej oraz w zagadnienia dotyczące kultury języka polskiego. Zajęcia proponowane w ramach bloku przedmiotów językoznawczych obejmują terminologię, teorie i metodologię badań ukrainistycznych w zakresie językoznawstwa, należących do szeroko rozumianej humanistyki. Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji językoznawczo-tłumaczeniowej systematyzują wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego językoznawstwa ukraińskiego oraz teorii i praktyki przekładu. Kształtują umiejętności studenta w zakresie analizy językoznawczej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz źródeł oraz w zakresie tłumaczenia tekstów. Specjalistyczna wiedza z dziedziny językoznawstwa ukraińskiego oraz translatoryki przygotowuje studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania nabytych w czasie studiów licencjackich kwalifikacji w poznanych obszarach nauk humanistycznych. Zajęcia proponowane w ramach specjalizacji literaturoznawczo-kulturoznawczej umożliwiają integrację wiedzy z dziedziny szeroko rozumianej literatury i kultury Ukrainy od czasów najdawniejszych do współczesności. Kształtują umiejętności studenta w zakresie analizy zagadnień szczegółowych z dziedziny ukraińskiej kultury, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Specjalistyczna wiedza oraz zdobyte umiejętności w zakresie ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w ramach studiów licencjackich, przygotowują studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania swoich kwalifikacji w ww. dziedzinach nauk humanistycznych. 6

7 3. Zasady kwalifikacji 1) Kandydaci z nową maturą y obowiązkowe dodatkowy dodatkowy Język polski Matematyka (matura , brak wyniku = 0 pkt.) Jeden język obcy nowożytny j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski nieobowiązkowy Język obcy nowożytny (inny niż w kolumnie 3.) nieobowiązkowy Język polski. Waga = 25 % waga = 5% waga = 25% waga = 20% waga = 25% 2) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) oraz Maturą Europejską (EB) będą kwalifikowani na podstawie zasad obowiązujących osoby legitymujące się polską nową maturą. Kandydaci muszą posiadać na maturze wynik z języka polskiego lub potwierdzają znajomość w zakresie języka polskiego w rozmowie kwalifikacyjnej (Rozmowa odbywa się przed komisja rekrutacyjna KU). 3) Kandydaci ze starą maturą Kandydaci będą kwalifikowani zgodnie z uchwałą ogólną. 4) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji) Forma egzaminu: nie dotyczy Zagadnienia egzaminacyjne: nie dotyczy 5) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy) Limit miejsc: 3 Zasady kwalifikacji: Dla kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną przewidziany jest dodatkowy egzamin, służący sprawdzeniu umiejętności zrozumienia tekstu i wypowiedzi w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach ukrainoznawczych. Forma egzaminu: ustny Zagadnienia egzaminacyjne: 1. Współczesna kultura ukraińska. 2. Folklor ukraiński. 3. Spuścizna Rusi Kijowskiej w kulturze Ukraińców. 4. Uniwersytety na Ukrainie. 5. Język ukraiński wśród innych języków słowiańskich. 6. Historia i rozwój języka ukraińskiego. 7. Literatura XIX i XX wieku wybitne postacie i ich twórczość. 8. Twórczość współczesnych pisarzy. 9. Wielki Głód na Ukrainie w latach Ukraina w składzie Związku Radzieckiego. 10. Mass media ukraińskie czasopisma, gazety, inne żródła informacji. 6) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni Zasady kwalifikacji na studia równoległe Limit miejsc: studia równoległe 3 Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach I stopnia (licencjackich) w Katedrze Ukrainistyki przez studentów innych kierunków lub specjalności jest: 1) zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym; 7

8 2) uzyskanie w roku akademickim 2013/2014 średniej co najmniej 3.5. na kierunku macierzystym; 3) w przypadku osób przyjętych na drugi rok studiów w Katedrze Ukrainistyki uzupełnienie, w określonym przez Kierownika Katedry terminie, różnic programowych. Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia Limit miejsc: przeniesienia 3 Aby zostać przyjętym w trybie przeniesienia, student innej uczelni musi wypełnić obowiązki wynikające z przepisów Regulaminu obowiązującego w macierzystej uczelni kandydata. Warunkiem koniecznym jest też odpowiednia średnia ocen z ostatniego roku studiów, która nie może być niższa niż 3.5. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym terminie całości różnic programowych. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki 4. Ulgi dla laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego (uchwalane na lata , oraz ) Przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brani są pod uwagę laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych językowych i historycznych, m. in. Olimpiada Języka Francuskiego Olimpiada Języka Białoruskiego Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Olimpiada Języka Rosyjskiego Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Wiedza o społeczeństwie Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 5. Informacja o odpłatności za studia Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) są płatne (odpłatność za studia dla cudzoziemców regulowana jest odrębnymi przepisami). II. Studia drugiego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: dwa lata Limit miejsc: 50 Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: Efekty kształcenia. Dwuletnie ukrainistyczne studia magisterskie mogą podjąć absolwenci pierwszego stopnia studiów ukrainistycznych ze średnią ocen ze studiów nie niższą niż 3,5, jak również absolwenci innych studiów I stopnia ze znajomością języka ukraińskiego oraz języka angielskiego. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta dobrze władającego trzema językami obcymi: ukraińskim, angielskim i rosyjskim. W ramach studiów magisterskich student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wynikających z wybranej specjalizacji, a także do uzyskania kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka ukraińskiego na poziomie C2, języka angielskiego na poziomie C1. Docelowy poziom znajomości języka rosyjskiego B2 lub C1 (dla osób, które kontynuują naukę), bądź B1 (dla osób rozpoczynających naukę). Studenci, którzy przy przyjęciu nie wykażą się odpowiednią znajomością języków, będą mieli zapewnione dodatkowe godziny zajęć w celu uzupełnienia brakujących efektów kształcenia. Celem studiów jest efektywne przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu języka, literatury, historii i kultury ukraińskiej. Studia rozwijają kompetencję językową studentów w zakresie języka ukraińskiego. Dodatkowo studenci uczą się języka rosyjskiego oraz angielskiego. Mają możliwość poznania zarówno języka ogólnego, jak i specjalistycznego, doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przekładu różnorodnych 8

9 stylistycznie tekstów ukraińskich, rosyjskich i angielskich. W ramach ukrainistycznych studiów magisterskich student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: ukraińskie dziedzictwo kulturowe oraz specjalizację językoznawczą. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Studia magisterskie kończą się złożeniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu magisterskiego. Absolwent uzyskuje tytuł magistra filologii ukraińskiej z językiem rosyjskim i angielskim. Moduły przedmiotów językoznawczych realizowane w toku nauczania na specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim obejmują wiedzę z zakresu współczesnego języka ukraińskiego oraz rosyjskiego i angielskiego : praktycznej znajomości tych języków, w tym również języków specjalistycznych (język prawa, biznesu, turystyki) oraz ich reguł gramatycznych i stylistycznych, a także wiedzę z zakresu psycholingwistyki, dialektologii ukraińskiej, terminoznawstwa ukraińskiego, kultury i stylistyki języka ukraińskiego oraz problematyki językoznawstwa słowiańskiego. Zajęcia proponowane w ramach bloku przedmiotów językoznawczych obejmują pogłębioną i rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię ww. badań z zakresu językoznawstwa, należących do szeroko rozumianej humanistyki. Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji językoznawczej służą pogłębieniu i poszerzeniu wiedzy z dziedziny szeroko rozumianego językoznawstwa ukraińskiego. Pogłębiają umiejętności studenta w zakresie analizy i interpretacji zjawisk językowych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz źródeł. Specjalistyczna wiedza z dziedziny językoznawstwa ukraińskiego umożliwia zdobycie umiejętności do wykonywania zawodu tłumacza, pracownika branży turystycznej, firm państwowych oraz prywatnych działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw. Przygotowuje studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania nabytych w czasie studiów magisterskich kwalifikacji w poznanych obszarach nauk humanistycznych i podjęcia studiów III stopnia. Blok przedmiotów literaturoznawczo-kulturoznawczych obejmuje literaturę, kulturę i w podstawowym wymiarze sztukę Ukrainy oraz na zasadzie kontekstu państw sąsiadujących, w tym Rosji. Zajęcia proponowane w ramach bloku przedmiotów literaturoznawczo-kulturoznawczych mają na celu zaprezentowanie specyfiki ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w szerszym kontekście europejskim i światowym. Obejmują pogłębioną i rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię ww. badań ukrainistycznych należących do szeroko rozumianej humanistyki. Zajęcia proponowane w ramach specjalizacji literaturoznawczokulturoznawczej umożliwiają pogłębienie i poszerzenie wiedzy z dziedziny szeroko rozumianej kultury (w tym literatury) i wybranych zagadnień sztuki ukraińskiej od czasów najdawniejszych do współczesności. Pogłębiają umiejętności studenta w zakresie analizy zagadnień szczegółowych dotyczących dziedzictwa kulturowego Ukrainy, czyli literatury, kultury i w podstawowym wymiarze sztuki, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł oraz samodzielnych badań. Specjalistyczna wiedza humanistyczna w zakresie ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa umożliwia zdobycie umiejętności przygotowujących do pracy w instytucjach kultury, oświaty oraz polityki. Przygotowuje studenta do dalszego pogłębiania i poszerzania nabytych w czasie studiów magisterskich kwalifikacji w poznanych obszarach nauk humanistycznych i podjęcia studiów III stopnia. Absolwent kierunku ukrainistyka drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka ukraińskiego oraz języka angielskiego, a także dobrą znajomość języka rosyjskiego. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranych specjalizacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Wiedza i umiejętności absolwenta ukrainistyki mogą być wykorzystane w wykonywaniu zawodu tłumacza, pracownika branży turystycznej, firm państwowych oraz prywatnych działających w Polsce i na Ukrainie, instytucji rządowych i pozarządowych, mediów i wydawnictw. 3. Zasady rekrutacji 1) Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce: O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci, nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej, odbywają rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzającą znajomość w/w języków. Wymóg ten nie obowiązuje kandydatów z oceną z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym lub licencjackim. Osoby które nie wykażą się odpowiednią znajomością w/w języków będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć. 2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczą absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku ukrainistyka: bez względu na uczelnię, w której odbywali studia przyjmujemy ich wszystkich pod warunkiem uzyskania średniej 3,5. 3). Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy i stypendyści RP) Limit miejsc: 3 9

10 Przyjęcie kandydata z dyplomem zagranicznym uzależnione jest od potwierdzenia przez niego znajomości języków ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci, nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej odbywają rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą znajomość języków. Wymóg ten nie obowiązuje kandydatów z oceną z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym lub licencjackim. Osoby które nie wykażą się odpowiednią znajomością w/w języków będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć. 4). Zasady kwalifikacji na studia równoległe i w trybie przeniesienia Limit miejsc: studia równoległe 3 Przyjęcia na studia równoległe dotyczą wyłącznie pierwszego roku studiów. Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach II stopnia w Katedrze Ukrainistyki przez studentów innych kierunków lub specjalności jest: 1) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym; 2) uzyskanie w roku akademickim 2012/2013 średniej co najmniej 3.5. na kierunku macierzystym; 3) pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzająca znajomość języka ukraińskiego. Limit miejsc w trybie przeniesienia - 3 Przeniesienie jest możliwe wyłącznie do końca pierwszego semestru pierwszego roku studiów. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym terminie całości różnic programowych. Warunkiem koniecznym jest pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka ukraińskiego. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki. 4. Informacja o odpłatności za studia Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) są płatne (odpłatność za studia dla cudzoziemców regulowana jest odrębnymi przepisami). 10

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów stacjonarnych (zgodny z systemem oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

XVI. Wydział Polonistyki

XVI. Wydział Polonistyki XVI. Wydział Polonistyki 1. Instytut Filologii Klasycznej 1.1 Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Specjalność: filologia klasyczna legitymują się średnią 4,0 lub więcej z całych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalizacja: Nauczycielska i Translatoryczna 1. Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

2. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS, wydrukowane ze strony IRK i podpisane);

2. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS, wydrukowane ze strony IRK i podpisane); REKRUTACJA A1. Wymagania stawiane kandydatom A1. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty) Wymagane dokumenty 1. Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony IRK i podpisane); 2. Podanie

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice Kierunki studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice v Filologia klasyczna; v Mediteranistyka Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Język obcy nowożytny pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony* waga: 50%

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Specjalności pedagogiczne: - animacja społeczno-kulturalna - edukacja ustawiczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 61-874 POZNAŃ Tel. 61/829-35-76 Fax: 61/829-35-75 http://www.ifros.amu.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady:

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki m z języka polskiego (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia Program studiów I stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie (6 semestrów) studia

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15 OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15 Terminy rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych na filologię: hiszpańską, francuską komunikacyjną, francuską traduktologiczną,

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 I. Kierunek filologia, specjalność filologia germańska, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie), trzyletnie, prowadzone w czterech

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) Tryb I 3) 5) 6) 0,6 0,8 Filologia angielska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu przedmiot poziom waga uwaga

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny przedmiot przedmiot, z którego kandydat

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia stacjonarne II stopnia, trwające 4 semestry, uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Absolwent kierunku studiów Rozwój regionalny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia; v Kognitywistyka; stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

Poz. 2. Uchwała Nr 1 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/19

Poz. 2. Uchwała Nr 1 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/19 Poz. 2 Uchwała Nr 1 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/19 Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ustala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ S E N A T UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 W 1 liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia polska Poziom: I stopnia Forma: stacjonarne Oferta studiów jest skierowana do maturzystów - absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników - o zainteresowaniach humanistycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE*

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* * Nabór będzie przeprowadzony, jeżeli studia zostaną uruchomione nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. * Historia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej

Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia hiszpańska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo