Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 2"

Transkrypt

1 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 98 (2011) (2010) Zeszyt 2

2 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Stanisław Rada Naukowa Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), Jarosław Rocznika Isajewycz Instytutu (Lwów), Europy Adolf Juzwenko Środkowo-Wschodniej (Wrocław), Jūratė Kiaupienė (Wilno), Gerard Labuda (Poznań), Jan Malicki (Warszawa), Andrzej Nowak (Kraków), Marek Pietraś (Lublin), Stanisław Adam Natalia Daniel Yakovenko, Bieleń (Warszawa), Rotfeld Adolf (Warszawa), Juzwenko, Teresa Wojciech Jūratė Chynczewska-Hennel Kiaupienė, (Warszawa), Sadurski (Sydney), Jarosław Andreas Lawaty, Isajewycz Alexei (Lwów), Miller, Adolf Antony Juzwenko Polonsky, (Wrocław), Jūratė Kiaupienė (Wilno), Henryk Samsonowicz (Warszawa), Gerard Adam Daniel Labuda Rotfeld, (Poznań), Henryk Jan Malicki Samsonowicz, (Warszawa), Andrzej Sulima Kamiński (Georgetown Warszawa), Andrzej Aleksander Nowak Smolar, (Kraków), Oleksiy Marek Tolochko, Pietraś (Lublin), Henryk Szlajfer (Warszawa), Piotr S. Wandycz (New Haven), Adam Piotr S. Daniel Wandycz, Rotfeld Jerzy (Warszawa), Wyrozumski Wojciech Sadurski (Sydney), Stanisław Wójcik (Lublin), Jerzy Wyrozumski (Kraków), Jan Zielonka (Oxford) Henryk Samsonowicz (Warszawa), Andrzej Sulima Kamiński (Georgetown Warszawa), Henryk Szlajfer (Warszawa), Piotr S. Wandycz (New Haven), Stanisław Wójcik (Lublin), Jerzy Wyrozumski (Kraków), Jan Zielonka (Oxford) Kolegium Komitet Redakcyjny Redakcyjne Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Kolegium Jerzy Kłoczowski Redakcyjne (przewodniczący), (redaktor naczelny), Andrzej Rocznika Mirosław Gil Filipowicz (zastępca Instytutu (zastępca), redaktora Europy naczelnego), Środkowo-Wschodniej Mirosław Anna Paprocka Filipowicz, (sekretarz), Tomasz Andrzej Kapuśniak, Gil, Jerzy Kłoczowski (redaktor naczelny), Hubert Grzegorz Łaszkiewicz, Głuch, Andrzej Gil (zastępca redaktora naczelnego), Grzegorz Hubert Łaszkiewicz, Głuch, Mirosław Filipowicz, Anna Tomasz Paprocka Stępniewski (sekretarz redakcji) Tomasz Kapuśniak, Hubert Łaszkiewicz, Grzegorz Głuch, Anna Paprocka (sekretarz redakcji)

3 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 9 (2011) Zeszyt 2 Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich Redakcja Mirosław Filipowicz Lublin 2011

4 Recenzent dr hab. Rafał Wnuk, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Projekt okładki i opracowanie graficzne całości Amadeusz Targoński Skład Korekta Maria Juran Anna Paprocka Fotografia na okładce i stronie tytułowej Luckynick Dreamstime.com Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Opinie wyrażone w publikacji prezentują wyłącznie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2011 ISSN Wydawca Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ul. Niecała 5, Lublin tel. (48) Drukarnia Akapit

5 Spis treści Mirosław Filipowicz Przedmowa 7 Wojciech Zajączkowski Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji europejskiej 11 Ethnic Conflicts in Central and South Eastern Europe in the Age of European Integration Tomasz Żornaczuk Chorwacja prymus integracji europejskiej na Bałkanach Zachodnich 39 Croatia the Leader of European Integration in the Western Balkans Jan Muś Integracja Macedonii z Unią Europejską przebieg, perspektywy i wyzwania 57 Macedonia s Integration with the European Union Outline, Perspectives and Challenges Marta Szpala Serbia wciąż na rozdrożu 81 Serbia Still at the Crossroads Konrad Pawłowski Kosowo w procesie Integracji Europejskiej 101 Kosovo in the Process of European Integration Marko Babić Bałkanizacja czy europeizacja? Bośnia i Hercegowina w perspektywie europejskiej 131 Balkanisation or Europeanisation? Bosnia and Herzegovina from the European Perspective Wojciech Stanisławski Europejskie perspektywy Czarnogóry: długi marsz małej republiki 155 European Perspectives of Montenegro: Long March of a Small Republic Karol Kujawa Problemy Turcji na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i szanse ich rozwiązania 177 Turkey s Problems on the Way to the European Union Membership and the Chances of Their Solution

6

7 Przedmowa Unia Europejska mimo dotykającego ją dziś głębokiego kryzysu jest wciąż nad wyraz ambitnym i atrakcyjnym projektem mającym szansę na konstruktywny rozwój, który przebiegać może w wymiarze dalszego pogłębiania związków między państwami członkowskimi, ale też co jest zgodne z jej charakterem w kierunku akcesji nowej grupy państw członkowskich. Po przyjęciu Bułgarii i Rumunii możliwość taka otwiera się przed Bałkanami, w tym także przed państwami powstałymi w wyniku rozpadu dawnej Jugosławii oraz przed Albanią. Osobnym problemem jest niełatwy przypadek turecki, z jednej strony silnie obecny w Europie, z drugiej zaś w swej zasadniczej istocie do niej nieprzystający. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej postanowił przedstawić diagnozę dotyczącą europejskich aspiracji i relacji z Unią Europejską poszczególnych państw tego regionu. Zadaliśmy grupie ekspertów pytanie o perspektywy europejskie i powody, dla których proces integracji z Unią Europejską może zająć, w niektórych przypadkach, jeszcze wiele lat. Z jednej strony zależy to od strategii i politycznych decyzji samej Unii Europejskiej, zwłaszcza od jej obecnej i przyszłej kondycji, z drugiej zaś i to w jeszcze większym stopniu od sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w krajach aspirujących do członkostwa. W związku z tym autorzy poszczególnych artykułów zostali poproszeni o wskazanie czynników zarówno proeuropejskich, jak i tych hamujących proces integracji. Jednym z elementów historycznego dziedzictwa bałkańskiego były krwawe konflikty narodowościowe, zjawisko, które w jakiejś mierze choć może w nieco mniej brutalnej formie odcisnęło swoje piętno i w innych miejscach Europy. Zdecydowaliśmy się więc poprzedzić

8 Przedmowa naszą analizę eksperckim tekstem na temat konfliktów narodowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji europejskiej. Nie udało się, niestety, uzyskać tekstu dotyczącego sytuacji w Albanii, uznaliśmy natomiast za ważne, by przedstawić analizę odnoszącą się do Turcji. Wyrażamy nadzieję, że zebrane w jednym tomie, skonceptualizowane wokół podobnych zagadnień i osadzone w aktualnej rzeczywistości materiały okażą się przydatne zarówno dla specjalistów w zakresie nauk politycznych, jak i dla tych osób, które mają wpływ na kształt polskiej polityki zagranicznej. Red.

9

10

11 Wojciech Zajączkowski Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji europejskiej Ethnic Conflicts in Central and South Eastern Europe in the Age of European Integration Central and South Eastern Europe is frequently treated as an area an inherent feature of which is aggressive nationalisms. Within almost two centuries the region has undergone a stormy process of political fragmentation. If after the Congress of Vienna it was controlled by two great empires the Austrian Empire and the Ottoman Porte, in the 2010s the same territory belongs to nineteen states. The reason for such an evolution of Central European societies was national movements driven by nationalist ideology, aiming at the establishment of independent national states. In the age of European integration which has already partly included Central and South Eastern Europe, a question arises if the stateforming factors have lost their dynamics. Should one still, even in the context of the EU membership, expect strong tensions of a nationalist character among particular countries? The article attempts to answer these questions through an analysis of three basic types of conflict situations, taking place in Central and South Eastern Europe, perceived from the legal and political perspective: lack of legal and political demands; attempts to change the legal status of an ethnic group; questioning the status of an independent state. In each case the description of mechanisms operating in a given conflict situation is accompanied by the analysis of a particular example. These are respectively: Roma in Hungary, the Hungarian minority in Romania, and the attitude of Romania to Moldova. The review of all the conflict situations in the context of European integration leads to a conclusion that the EU, by means of various tools and its supranational character, is able to exert a soothing influence on the majority of conflict situations. The Roma minority tensions in most countries make an exception. Most probably, they may function as catalysts in the development of extreme nationalist movements which only afterwards use anti-european slogans, call for the re-establishment of the unity with diasporas inhabiting neighbouring countries. Simultaneously, the EU provides neither institutional tools nor positive examples of solving the problem. Therefore, the significance of this question seems to be increasing because of great demographic dynamics of Roma population in Central and South Eastern Europe. Moreover, it will influence the future of Balkan and Central European nationalisms which may become marginalised or may strengthen their position.

12 12 Wojciech Zajączkowski 1. Problem i definicje Spoglądając na mapy politycznego podziału Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej na przestrzeni ostatnich niemal dwustu lat, można bez trudu zaobserwować, iż jednym z najważniejszych i zarazem najintensywniejszych procesów, jakie zachodziły na tym obszarze, było formowanie się państw narodowych. Bezpośrednio po kongresie wiedeńskim Austria i Turcja panowały nad całym regionem, choć stopień kontroli nad poszczególnymi terytoriami był rozmaity. W 2011 roku ten sam obszar należy już do dziewiętnastu krajów, cieszących się uznaniem międzynarodowym. Tuż po upadku komunizmu wielu autorów skłaniało się ku apokaliptycznym wizjom triumfującego nacjonalizmu, który miał pogrążyć w chaosie i przemocy całą Europę Środkową i Wschodnią. Przepowiednie te, mimo wojen na obszarze dawnej Jugosławii, nie sprawdziły się. W XXI wieku, po objęciu znacznej części Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej procesem integracji europejskiej, zasadne staje się pytanie o przyszłość potężnego nurtu społecznego i politycznego, który poprzez erozję wielkich imperiów i formowanie się państw narodowych ukształtował dzisiejszą mapę tej części kontynentu. Czy dynamika procesów, za sprawą których między innymi powstawały nowe państwa narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, uległa już wyczerpaniu, czy jednak utrzyma się, tyle że w nowych warunkach? Czy procesy społeczne, towarzyszące powstawaniu państw narodowych zwłaszcza polityzacja etniczności wygasają w chwili osiągnięcia przez ruchy narodowe zasadniczego celu, a mianowicie państwowości? Czy integracja państw regionu z Unią Europejską (UE) może w jakiejś mierze odwrócić skutki dezintegracji dawnych, wielkich organizmów politycznych oraz obecnego rozdrobnienia politycznego? Podejmując się próby odpowiedzi na tak sformułowane pytania, należy zdefiniować kilka podstawowych pojęć, które posłużą jako narzędzia opisu i analizy tego problemu. Kluczowe dla niniejszych Omówienie dyskusji z udziałem między innymi Z. Brzezińskiego, F. Fukuyamy, R. Jervisa, R. Mearsheimera i T. Garton Asha w: S. I. Griffiths, Nationalism and Ethnic Conflicts. Threats to European Security, SIPRI Research Report No. 5, Oxford 1993, s. 1-3.

13 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji rozważań pojęcie narodu będzie tu rozumiane jako wolna od transcendentalnego uzasadnienia wspólnota społeczna, świadoma bycia narodem, uznająca tworzące ją więzi społeczne za więź narodową, w ramach której to wspólnoty ludzi poczuwają się do związków egzystencjalnych, wynikających z posiadania wspólnej ojczyzny. Definicja ta pozwala wyjść poza krąg wytyczony przez tradycyjny dla nauk społecznych spór pomiędzy zwolennikami realizmu i konstruktywizmu. Naród może być wspólnotą wyobrażoną, ale w ostatecznym rachunku jak stwierdził Walker Connor liczy się nie to, co jest, lecz to, w co ludzie wierzą. Termin grupa etniczna, w którego definicjach ważną rolę odgrywa pojęcie kultury, postrzeganej jako zbiór pewnych cech wyróżniających daną społeczność spośród innych, będzie rozumiany jako identyfikacja negatywna, polegająca na uznaniu inności danej grupy przez świat zewnętrzny. W przeciwieństwie do narodu, odwołującego się do identyfikacji pozytywnej (członkowie danej społeczności rozpoznają się jako naród ), przedstawiciele grupy etnicznej nie definiują się jako grupa etniczna i nie wyciągają ze swej odmienności wniosków o charakterze politycznym. Etniczność byłaby zatem kategorią teoretyczną, służącą do nazwania tożsamości narodowej in potentio, możliwej, lecz niewyartykułowanej, wsobnej, ograniczonej do zagadnień apolitycznych i zorientowanej kulturowo. Nacjonalizm zostanie potraktowany w niniejszych rozważaniach jako ideologia zakładająca między innymi zgodnie z definicją Anthony ego D. Smitha podział ludzkości na narody, posiadające własną specyfikę i będące źródłem władzy, której najdoskonalszą emanacją jest państwo narodowe. Jednocześnie ideologia w odróżnieniu od tradycji Mannheimowskiej ujmowana jest nie jako proste przeciwstawienie nauce, ale jako dyskurs zorientowany z jednej strony na osiągnięcie konkretnych celów politycznych, z drugiej zaś na konceptualizację pewnej sytuacji społecznej. Z tego też względu nacjonalizm będzie tu traktowany w połączeniu ze zjawiskiem W. Connor, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton 1994, s. 93. Por. zwłaszcza R. Jenkins, Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations, London Thousand Oaks New Delhi 1997, s ; P. R. Brass, Ethnic Groups and Nationalities, w: Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe, P. Sugar (ed.), Santa Barbara Oxford 1980, s ; L. Greenfeld, Transcending the Nation s Worth, Daedalus, vol. 122, 1993, no. 3, s. 98. A. D. Smith, Theories of Nationalism, New York 1983, s

14 14 Wojciech Zajączkowski określanym mianem ruchów narodowych, rozumianych jako szczególna odmiana ruchów społecznych lub ruchów masowych. Pod pojęciem integracji europejskiej będziemy z kolei rozumieć proces ujednolicania różnych aspektów funkcjonowania państw narodowych pod kątem ich zgodności z zasadami przyjętymi za obowiązujące w UE. Proces ten odnosi się zarówno do krajów członkowskich, jak i państw aspirujących do członkostwa, przy czym o ile pierwsze z nich uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnych zasad, o tyle ostatnie mogą być najwyżej ich odbiorcami. Pod względem stosunku do UE kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej można podzielić na kilka grup. Byliby to kolejno starzy członkowie, niemający za sobą doświadczenia komunistycznego (Austria, Grecja, Włochy), nowi członkowie, mający za sobą doświadczenie komunizmu (Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria, Słowenia), państwa postkomunistyczne objęte procesem tesalonickim (Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Kosowo, Czarnogóra), kraje prowadzące negocjacje akcesyjne (Turcja), kraje nieobjęte procesem rozszerzenia (Macedonia, Ukraina). Na użytek niniejszych rozważań z grona krajów należących do szeroko pojętej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zostaną wyłączone trzy kraje, którym historia oszczędziła rządów komunistycznych (Austria, Grecja, Turcja) oraz Polska i Ukraina, jako kraje, które tylko częściowo związane są z przestrzenią historyczną wytyczaną przez dawne granice Porty Otomańskiej oraz Imperium Habsburskiego. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 1973, s ; A. Giddens, Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, Berkeley Los Angeles 1994, s ; Social Theory and the Politics of Identity, C. Calhoun (ed.), Cambridge Mass. 1994; J. L. Cohen, Strategy or Identity. New Theoretical Paradigms and Social Movements, Social Research, vol. 52, 1985, no. 4, s ; M. Hechter, Principles of Group Solidarity, Berkeley Los Angeles London 1987; M. Olson, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge Mass. 1965; Ch. Tilly, Models and Realities of Popular Collective Action, Social Research, vol. 52, 1985, no. 4, s ; H. Toch, The Social Psychology of Social Movements, London 1966; P. Wilkinson, Social Movement, London 1971; A. Touraine, The Voice and the Eye. An Analysis of Social Movements, Cambridge Paris S. Renner, F. Trauner, Creeping EU Membership in Southeast Europe: The Dynamics of EU Rule Transfer to the Western Balkans, Journal of European Integration, vol. 31, 2009, no. 4, s

15 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji Procesy narodotwórcze w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w XIX-XX wieku W Cesarstwie Austriackim i Porcie Otomańskiej legitymizacja władzy, mimo poważnych różnic, miała źródła religijne. Konserwatywny porządek polityczny i społeczny w epoce przednacjonalistycznej w Europie chrześcijańskiej uznawał sacrum za najważniejszą sankcję władzy doczesnej, pochodzenie etniczne traktował jako cechę drugorzędną. Z formalnego punktu widzenia liczyła się lojalność poddanych wobec panujących, a przynależność do religii władcy umacniała ten związek. Burzliwy proces desakralizacji władzy po rewolucji francuskiej stworzył grunt pod narodziny systemu legitymizacji odwołującego się do liberalnego nacjonalizmu, choć doktryna monarchiczna pozostawała niezmienna aż po XX stulecie. Wymiar sakralny władzy sułtana definiowany był inaczej, niż przyjęto to robić w odniesieniu do doktryny monarchicznej w Europie. Nie zmienia to jednak istoty rzeczy: również i w państwie tureckim źródła legitymizacji miały charakter religijny i nawiązywały do idei kalifatu. Imperium osmańskie zderzyło się z nacjonalizmem, nie przeżywszy ani oświecenia, ani gorączki rewolucyjnej, nie mając nawet w swoim słownictwie politycznym terminu, który odpowiadałby europejskiemu pojęciu narodu. Boski charyzmat rządzących ułatwiał sprawowanie kontroli nad mozaiką etniczną, jaką była Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia. Wysunięcie na pierwszy plan etniczności oraz jej upolitycznienie w postaci ideologii nacjonalistycznej prowadziły do degradacji zasad, na których opierał się ancien régime. Polityczna egzystencja człowieka przestała być rozumiana jako element planu Boskiego. Prawdziwej wolności osób nie ma bez tej, której źródłem jest wolność narodowa, innymi słowy niezawisłość narodów, pisał w 1848 roku Ivan Mažuranić, chorwacki poeta i działacz polityczny. Kolejne etapy procesu dezintegracji obu imperiów oraz procesy narodowościowe, które miały miejsce po ich rozpadzie na przestrzeni całego stulecia XX i na początku XXI, najlepiej ilustrują daty po- 15 W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985, s. 324.

16 16 Wojciech Zajączkowski wstania niepodległych, uznanych międzynarodowo krajów środkowoeuropejskich: przed 1830 Porta Otomańska (Turcja), Cesarstwo Austriackie (Austria) 1830 Grecja 1861 Włochy 1878 Rumunia Bułgaria Serbia 1912 Albania 1918 Węgry Czechosłowacja (do 1992) Polska Jugosławia (do 2006) 1991 Chorwacja Słowenia Macedonia Ukraina 1992 Bośnia i Hercegowina Czechy Słowacja 2006 Czarnogóra Serbia 2008 Kosowo. Czy dla tak zarysowanej listy państw narodowych można znaleźć wspólny mianownik, gdy mowa o okolicznościach ich powstawania na przestrzeni bez mała dwóch stuleci? Większość badaczy, zarówno historyków, jak i socjologów, analizujących materiał środkowoeuropejski, jest przekonana, że jest to możliwe, aczkolwiek czasami wyznaczane są różne warianty procesów narodowościowych. Po pierwsze, większość autorów skłonna jest łączyć procesy narodotwórcze, a w konsekwencji narodziny nacjonalizmów i państw narodowych, z rozwojem środków komunikacji społecznej początkowo prasy, a w późniejszych czasach radia i telewizji tworzących wspólnotę czytających (słuchających, oglądających), dla której wspólne stają się pewne problemy i poglądy. Ważnym aspektem tego Por. między innymi P. Wandycz, Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX-XX wiek), w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, J. Kłoczowski (red.), t. 2, Lublin 2000, s (tam szczegółowe omówienie literatury); M. Hroch, Małe narody Europy, Warszawa Wrocław 2008; J. Chlebowczyk, On Small and Young Nations in Europe: Nation Forming Processes in Ethnic Borderlands in East-Central Europe, Wrocław 1980; K. Karpat, The Transformation of the Ottoman State , International Journal of Middle East Studies, vol. 3, 1972, s P. Lawrence zwraca uwagę, iż osobiste doświadczenie środkowoeuropejskie odbiło się na pracach takich teoretyków nacjonalizmu, jak E. Gellner, K. Deutsch i H. Kohn. P. Lawrence, Nacjonalizm: historia i teoria, Warszawa 2005.

17 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji zagadnienia są również ograniczenia w budowie obiegu informacji we własnym języku, zwłaszcza cenzura oraz limitowanie dostępu do nośników informacji. Po drugie, z rozwojem środków masowego przekazu bezpośrednio wiąże się zakres wykorzystania języka danej społeczności, zwłaszcza jego pozycja w oświacie oraz status prawny. To przede wszystkim pytania, czy dana grupa narodowa może pobierać naukę w rodzimej mowie (i w jakim zakresie) oraz czy wyniesione ze szkoły wiedza i umiejętności będą użyteczne w dorosłym życiu. Wątek ten daje się prześledzić bardzo wyraźnie niemal we wszystkich procesach narodotwórczych zakończonych powstaniem państw narodowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, aczkolwiek w zależności od konkretnej sytuacji mógł on przybrać różną postać. Po trzecie, niezwykle ważnym elementem procesów narodotwórczych są zagadnienia gospodarcze, zwłaszcza zaś nakładanie się nierówności w rozwoju ekonomicznym i konfliktów mających podłoże ekonomiczne na podziały etniczne (językowe, kulturowe, obyczajowe). Dotyczą one uprzywilejowania lub dyskryminacji ekonomicznej jakiejś grupy, wyodrębnionej ze względu na kryterium etniczne, oraz niesprawiedliwego dostępu do zasobów, jakimi dysponuje państwo. Po czwarte, we wszystkich procesach narodotwórczych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej niezwykle istotną rolę odegrały ideologie nacjonalistyczne, które definiowały naród: zasady przynależności i wykluczenia, jego aspiracje terytorialne oraz historia, która traktowana była nie tylko jako źródło prestiżu, ale również argument w sporach granicznych, a także o afiliację polityczną tej czy innej grupy etnicznej. Po piąte wreszcie, grupą społeczną, która odegrała szczególną rolę w rozwoju ruchów narodowych i nacjonalizmów, była inteligencja. Inaczej wyglądało to wprawdzie w połowie XIX wieku w Bułgarii lub Czechach, inaczej w latach 90. XX stulecia w Kosowie, jednak we wszystkich tych przypadkach inteligencja wystąpiła jako katalizator niezadowolenia. Bez niej trudno byłoby sobie wyobrazić sformułowanie różnych postulatów ekonomicznych, kulturalnych i społecznych w postaci jednej doktryny nacjonalistycznej. Do wymienionych wyżej pięciu zasadniczych aspektów procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej można dodać jeszcze inne elementy na przykład czynnik religijny

18 18 Wojciech Zajączkowski jednak kwestią otwartą pozostaje uznanie ich za warunki konieczne do pojawienia się ruchów narodowych, dążących do ustanowienia państw narodowych. Procesy narodowościowe oraz powstawanie państw narodowych nie zachodziły w próżni politycznej, lecz w związku z rozwojem wydarzeń na kontynencie europejskim, co jest widoczne przy analizowaniu dat uzyskania przez poszczególne państwa uznania na arenie międzynarodowej. Wydaje się, iż w przypadku procesów narodowościowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej można wyróżnić cztery momenty przesileń: wojny napoleońskie, które położyły kres istnieniu Świętego Cesarstwa oraz przyspieszyły proces penetracji idei oświeceniowych w Cesarstwie Austriackim i Porcie Otomańskiej; Wiosna Ludów ( ), którą uznać należy za pierwszą wielką konfrontację pomiędzy ideą narodową a innymi formami legitymizacji władzy; I wojna światowa ( ); upadek komunizmu w Europie i rozpad ZSRR ( ). Każdy z tych wstrząsów dawał potężny impuls rozwojowi ruchów narodowych, co w sprzyjających okolicznościach prowadziło do powstania państwa narodowego o ustroju republikańskim (na przykład w Czechosłowacji), podczas gdy w innych do narodzin monarchii narodowych, które poprzedziły narodziny republik (Jugosławia, Rumunia, Bułgaria, Węgry). W przypadku Jugosławii oraz Czechosłowacji próbowano na przestrzeni wielu lat budować federacje, które wprawdzie uznawały podziały etniczne oraz prawa polityczne narodów, ale jednak zakładały, iż te ostatnie w imię wyższych racji mogą dzielić wspólne państwo, nie rezygnując przy tym ze swoich aspiracji. Legitymizacja władzy oparta na przesłankach nacjonalistycznych okazała się na tyle silna, że skwapliwie korzystali z niej również komuniści, zwłaszcza w Jugosławii, Rumunii i Bułgarii, w mniejszym stopniu na Węgrzech i w Czechosłowacji. Por. R. Szporluk, Communism and Nationalism. Karl Marx versus Friedrich List, Oxford 1988; C. G. Kiss, Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2009 (zwłaszcza s ); V. Tismăneanu, Stalinism pentru Eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, Bucuresti 2005, s ; M. Shafir, Xenophobic Communism: The Case of Bulgaria and Romania, Radio Free Europe Radio Liberty Background Report/112, 27 June 1989; T. Judah, The Serbs: History, Myth and the Destru-

19 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji Rzeczywistość etniczna Europy Środkowej i Południowo Wschodniej w czasach transformacji postkomunistycznej Wydarzeniem, które wywarło najsilniejszy wpływ na kształt obecnej mapy politycznej regionu, był upadek komunizmu w latach Reakcja na półwieczną bez mała epokę totalitarną, licząc razem rządy komunistyczne oraz faszystowskie (zarówno rodzime, jak i z zewnątrz), miała charakter liberalny i nacjonalistyczny. Zmierzała do wyzwolenia jednostki we wszystkich wymiarach jej egzystencji z ograniczeń narzucanych przez totalitaryzm oraz do odbudowania wspólnoty, którą z jednej strony rozumiano jako społeczeństwo obywatelskie, z drugiej jako wspólnotę narodową. Proces odbudowy tej ostatniej oznaczał przede wszystkim rewizję kanonicznej wizji historii, zdeformowanej zdaniem wielu przez cenzurę i odgórnie narzuconą materialistyczną interpretację przeszłości. Zabieg ten tworzył grunt sprzyjający formułowaniu postulatów politycznych, dotyczących zwłaszcza definicji wspólnoty narodowej (kto do niej należy, a kto nie) oraz jej praw do konkretnych terytoriów. Wzajemnie sprzeczne interpretacje oraz budowane na ich podstawie programy polityczne wiodły do poważnych napięć, w tym również wojen. W chwili dwóch kolejnych rozszerzeń UE mapa etniczna regionu była bardzo skomplikowana, stanowiła rezultat naturalnych bądź odgórnie stymulowanych procesów migracyjnych, akcji wynaradawiania podejmowanych przez różne rządy, konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych na przestrzeni kilku stuleci. Nie wnikając w genezę poszczególnych napięć etnicznych, warto pokusić się o stworzenie ich typologii, którą następnie można by skonfrontować z możliwościami oddziaływania UE. Pod uwagę należy wziąć wszystkie grupy etniczne nieposiadające własnego państwa najważniejszego celu działań inspirowanych ideologią nacjonalistyczną lub żyjące w diasporze, w oderwaniu od głównej zbiorowości narodowej. Zważywszy na to, iż nacjonalizm ujmuje niepodległe państwo, a więc pewien stan prawno-polityczny, jako egzystencjalne spełnienie narodu, najlepszym kryterium porządkującym poszczególne sytuacje będzie status prawny grupy etnicznej. Położenie prawne determinuje konkretne 19 ction of Yugoslavia, New Haven London 1997; L. Boia, Rumuni: świadomość, mity, historia, Kraków 2003.

20 20 Wojciech Zajączkowski Kategoria Grupy etniczne bez specjalnego statusu prawno- politycznego Grupy etniczne posiadające specjalny status polityczno-prawny lub pretendujące do takowego Problem tożsamości/ podmiotowości prawnej podmiotów prawa międzynarodowego Nazwa państwa Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Serbia Bułgaria, Albania, Macedonia, Grecja, Kosowo Bułgaria, Macedonia, Grecja, Serbia, Chorwacja Rumunia Grupa etniczna/ problem Romowie Pomacy Arumuni, Menglorumuni, Wlachowie, Istrorumuni Czangowie, Lipoweni Możliwe sytuacje konfliktowe i ich konsekwencje wzrost nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych w poszczególnych krajach emigracja, asymilacja asymilacja asymilacja Serbia, Węgry Buniewcy asymilacja Kosowo, Albania Gorani asymilacja Rumunia Węgrzy żądanie autonomii kulturalnej lub siedmiogrodzcy, terytorialnej Szeklerzy Ukraińcy żądanie autonomii kulturalnej Bułgaria / Macedonia Macedończycy/ żądanie autonomii kulturalnej Bułgarzy Słowacja Węgrzy żądanie autonomii terytorialnej Bośnia i Hercegowina, Serbowie utrzymywanie się autonomii/ Kosowo secesja Republiki Serbskiej Serbia Serbowie dążenie do secesji możliwe konflikty zbrojne Węgrzy próby emancypacji mniejszości węgierskiej w Prowincji Autonomicznej Wojwodina Czarnogóra Albańczycy ruch na rzecz autonomii regionu Preszewo Macedonia Serbowie możliwość narodzin ruchu secesjonistycznego Albańczycy żądanie poszerzenia autonomii Mołdowa możliwość zjednoczenie Mołdowy i Rumunii zakwestionowania tożsamości mołdawskiej przez Rumunię Kosowo brak uznania niepełna podmiotowość prawnomiędzynarodowa międzynarodowego Macedonia zakwestionowanie nazwy państwa przez Grecję ograniczenia w funkcjonowaniu na arenie międzynarodowej

21 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji postulaty polityczne, wynikające z przesłanek nacjonalistycznych, a tym samym również charakter ewentualnych napięć. Przyjąwszy takie właśnie założenie, w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej wyróżnić można trzy podstawowe sytuacje: brak szczególnego statusu prawnego i brak aspiracji w tej mierze, szczególny status prawny lub dążenie do uzyskania takowego oraz kwestionowanie podmiotowości lub tożsamości suwerennych i niepodległych państw. Co to oznacza w konkretnych przypadkach, ilustruje tabela (obok), która w pierwszej kolumnie pokazuje, z jakim statusem prawnym mamy do czynienia w chwili obecnej, w drugiej wymienia suwerenne państwa, których dotyczą konkretne problemy, w trzeciej wskazuje grupę etniczną (lub problem), której może dotyczyć sytuacja konfliktowa, i wreszcie w czwartej sygnalizuje same sytuacje konfliktowe oraz ich konsekwencje. Dla ułatwienia analizy poszczególnych przypadków pominięte zostały przykłady mniejszości narodowych posiadających własne państwa, niegraniczące z państwem ich zamieszkania (na przykład Polacy, Słowacy, Niemcy, Żydzi, Grecy, Ormianie w Rumunii). Z samego zestawienia aktualnych i potencjalnych problemów trudno wywnioskować, jaka jest skala wyzwań, z którymi UE musi się liczyć w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Więcej podstaw do oceny poszczególnych typów sytuacji potencjalnie konfliktowych daje pogłębiona analiza każdej z nich. A. Grupy etniczne nieaspirujące do zmiany swojego statusu prawnego Teoretycznie kategoria ta nie powinna rodzić poważniejszych dylematów, gdyż na pierwszy rzut oka nie widać tu potencjału konfliktowego, skoro żadna z zaliczonych do niej grup etnicznych nie przejawia aspiracji politycznych, zakorzenionych w ideologii nacjonalistycznej. Twierdzenie to jest prawdziwe tylko częściowo. Rzeczywiście, nie powstał nacjonalizm pomacki, lipoweński czy menglorumuński, jednak przynajmniej w przypadku jednej grupy mamy do czynienia z dużym potencjałem konfliktowym, który ma wpływ na kształtowanie się innych nacjonalizmów. Chodzi o mniejszość romską, dla której Europa Środkowa i Wschodnia stała się w ciągu ostatnich pięciu-sześciu stuleci rzeczywistą ojczyzną i zarazem obszarem największego skupie-

22 Liczebność ludności romskiej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej 1 Lata 50. i 60. XX wieku Lata 90. XX wieku Lata 2009/ Minimum Maksimum Minimum Maksimum Średnia Odsetek w ogóle ludności Czechy ,96 Słowacja ,17 Węgry ,05 Rumunia ,32 Bułgaria ,33 Macedonia ,59 Serbia ,18 Słowenia ,42 Chorwacja ,78 Bośnia i Hercegowina ,09 Czarnogóra ,95 Albania ,18 Kosowo ,47 1 Tam, gdzie nie ma innego źródła, dane dla XX wieku pochodzą z nieopublikowanej pracy I. Tomovej, cytowanej w: G. Csepeli, D. Simon, Construction of Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-Identification, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30, 2004, no. 1, s Por. też: E. Marushiakova, V. Popov, Historical and Ethnographic Background. Gypsies, Roma, Sinti, w: Between Past and Future: The Roma of Central and Eastern Europe, W. Guy (ed.), Hatfield 2001, s Dane Rady Europy przyjęte przez Komisję Europejską w kwietniu 2011 roku za podstawę oceny sytuacji Romów w Europie: Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of Regions. An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf ( ). 3 Dane oficjalne za: C. Cahn, The Unseen Powers: Perception, Stigma and Roma Rights, 7 November 2007, European Roma Rights Centre, ( ). D. M. Crowe ocenia liczebność Romów w Czechach w 1993 roku na 150 tys. D. M. Crowe, The Roma in Post-Communist Eastern Europe: Questions of Ethnic Conflict and Ethnic Peace, Nationalities Papers, vol. 36, 2008, no. 3, s Dane spisu powszechnego z 1993 roku cyt. za: I. Kemény, History of Roma in Hungary, s. 60, in_hungary.pdf 5 Dane spisu powszechnego z 1991 roku. 6 Maksymalne szacunki Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii w odniesieniu do 1997 roku: Romii din România. Minorităţile din Europa de Sud-Est, Centrul de Documentare şi Informare despre Minorităţile din Europa de Sud-Est, ( ). 7 Od danych dotyczących Serbii odjęto dane dotyczące Kosowa, które w latach 90. XX wieku było jej częścią. 8 Albania: Situation of Roma. State Protection, Immigration Board and Refugee of Canada, unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&docid=41501be623&skip =0&category=COI&coi=ALB&querysi=roma&searchin=title&display=10& amp;sort=date ( ). 9 D. M. Crowe, The Roma in Post-Communist..., s. 225.

23 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji nia na świecie (3,5-6,5 mln osób). Tutaj też osiągnęli w kilku krajach najwyższy odsetek w ogóle ludności. Dane dotyczące liczebności Romów w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej są bardzo niepewne. Różnice pomiędzy danymi oficjalnymi i szacunkami ekspertów są znaczne. W niektórych przypadkach nawet dane urzędowe podawane są w dużym przybliżeniu. Mimo małej wiarygodności danych na temat liczebności Romów we wszystkich krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zarówno statystyki oficjalne, jak i szacunki eksperckie zgodne są co do wysokiej dynamiki demograficznej. Szacunki Banku Światowego dla Rumunii, Bułgarii i Serbii mówią o około 30-procentowym udziale młodzieży i dzieci poniżej 15 roku życia w ogóle społeczności romskiej. Dane dla nie-romów są co najmniej dwukrotnie niższe i wahają się od 12,4% w przypadku Rumunii, poprzez 13,0 w przypadku Bułgarii, aż do 16,5 w przypadku Serbii 10. Podobna sytuacja zdaje się panować w innych krajach regionu. W Rumunii i Bułgarii, gdzie odsetek Romów w ogóle ludności oscyluje w granicach 10%, odpowiednio 21 i 23% młodych ludzi podejmujących pierwszą pracę jest narodowości romskiej 11. Zjawisko to zwracało uwagę jeszcze przed 1989 rokiem, czego przejawem stały się z jednej strony działania władz (skrajnym przykładem była akcja sterylizacji kobiet romskich podjęta przez władze czechosłowackie, kontynuowana jeszcze w latach 90. XX wieku), z drugiej obiegowe opinie na temat przyrostu naturalnego wśród Romów 12. Nie liczebność Romów była jednak tradycyjnym źródłem napięć, lecz ich odmienność oraz marginalizacja. Panuje powszechna zgodność co do tego, że we wszystkich właściwie państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej stanowią oni najbiedniejszą i najsłabiej wykształconą grupę ludności, także poziom bezrobocia jest w niej wyższy niż średnia. Te negatywne zjawiska nasiliły się w latach 90. w związku z upadkiem programów asymilacyjnych realizowanych przez państwa całego regionu w czasach komunistycznych. 10 Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia. Policy Note, s. 5, ( ). 11 Communication from the Commission..., s D. M. Crowe, The Roma in Post-Communist..., s ; G. Csepeli, D. Simon, Construction of Roma Identity..., s. 132.

24 24 Wojciech Zajączkowski Obecność słabo zintegrowanej i jednocześnie zwiększającej się liczebnie grupy etnicznej, postrzeganej przez większość jako obcy, stanowiła podatny grunt dla konfliktów w życiu codziennym. Niejednokrotnie wrogość rodziła przemoc, której różne przejawy odnotowano we wszystkich w zasadzie państwach regionu. Najczęściej przybierała ona postać bójek, których podłoże miało częściowo charakter etniczny, niekiedy dochodziło do zabójstw i pogromów, a w skrajnych przypadkach (Kosowo) Romowie padali ofiarą czystek etnicznych 3. W wielu wypadkach hasła ksenofobiczne o podłożu antyromskim stały się istotnym elementem programów skrajnych partii prawicowych, którym w różnych momentach udawało się uzyskać znaczącą pozycję na scenie politycznej. Zjawisko to dotyczyło między innymi takich ugrupowań jak: Partidul România Mare (Rumunia), Nacjonalnyj Sojuz Ataka (Bułgaria), Jobbik (Jobboldali Ifjúsági Közösség Węgry), Slovenska Nacionalna Stranka (Słowacja), Dělnická strana (Czechy) 13. W żadnym przypadku wymienione partie nie objęły rządów, jednak niektóre z nich osiągały poparcie nawet jednej czwartej wyborców. W dwóch przypadkach władze poczuły się zmuszone do delegalizacji organizacji nacjonalistycznych. Dotyczyło to Gwardii Węgierskiej, przybudówki Jobbiku, oraz Partii Robotniczej w Czechach. Pojawienie się na scenie politycznej sił z powodzeniem wykorzystujących hasła populistyczne i nacjonalistyczne nie pozostało bez wpływu na inne ugrupowania. Niejednokrotnie starały się one wkomponować we własne programy lub działania te elementy polityki partii skrajnych, które przynosiły im popularność. Dobrym tego przykładem stała się sytuacja na Węgrzech, gdzie po sukcesie wyborczym Jobbiku w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2008 roku (14,7% głosów i 3 eurodeputowanych) znacznej radykalizacji uległy inne ugrupowania polityczne, przy czym najbardziej uderzająca zmiana nastąpiła w retoryce socjaldemokratów. W niektórych 13 L. Bustikova, The Extreme Right in Central Europe: EU Accession and the Quality of Governance, Journal of Contemporary European Studies, vol. 17, 2009, no. 2, s ; P. Učeň, Approaching National Populism, w: National Populism and Slovak-Hungarian Relations in Slovakia , K. Petőcz (ed.), Forum Minority Research Institute, Šamorín Somorja 2009, s ; Romii din România..., s

25 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji przypadkach, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i regionalnym, stanowiska partii wobec problemu romskiego uległy zatarciu 14. Znamienne, że w trzech przypadkach (Jobbik, Dělnická strana, Ataka) mowa jest o ugrupowaniach, które powstały i zaczęły zdobywać popularność w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Nie da się w związku z tym wytłumaczyć tego zjawiska czynnikami, które oddziaływały na nastroje społeczne w latach 90. poprzedniego stulecia, a więc frustracją z powodu kryzysu ekonomicznego, rozpadu systemu komunistycznego czy też wyzwaniami o charakterze stałym (na przykład problem Węgrów w Słowacji czy Rumunii lub kwestia turecka w Bułgarii). W odniesieniu do okresu po 2004 roku możemy mówić tylko o dwóch poważnych zmiennych, które mogły wpłynąć na formowanie się ideologii nacjonalistycznych oraz pronacjonalistycznych nastrojów społecznych o integracji europejskiej i systematycznym wzroście odsetka ludności romskiej. Tym, co czyni tę sytuację zjawiskiem szczególnym, jest konfrontacja grupy ludzi (organizacji), dążących do narzucenia na drodze aktywności politycznej społeczeństwu swojej wizji rzeczywistości, w której kluczowe miejsce zajmuje poczucie zagrożenia ze strony Romów, oraz samej mniejszości romskiej, która w niewielkim stopniu uczestniczy w życiu politycznym i nie występuje z postulatami zmierzającymi do przebudowy społeczeństwa, którego część stanowi. W Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech Romowie są członkami ciał przedstawicielskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, posiadają organizacje broniące ich praw, jednak w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu politycznym na poziomie ogólnopaństwowym. Jeśli przedstawiciele mniejszości romskiej trafiają do parlamentu, to najczęściej pod szyldem którejś z partii ogólnokrajowych. Romska tożsamość parlamentarzystów raczej nie jest eksponowana L. Beréti, J. Szendrei, The Pásztor Affair, Hadtudományi Szemle, vol. 4, 2011, issue 1, hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2011/4-evfolyam-1-szam/tarsadalomtudomany/ %E2%80%9Epasztor-affair%E2%80%9D ( ). 15 Por. A. McGarry, Ambiguous Nationalism? Explaining the Parliamentary Under-Representation of Roma in Hungary and Romania, Romani Studies, vol. 19, 2009, no. 2, s ; R. Vassilev, The Roma of Bulgaria: A Pariah Minority, The Global Review of Ethnopolitics, vol. 3, 2004, no. 2, s

26 26 Wojciech Zajączkowski B. Grupy etniczne dążące do zmiany swojego statusu prawnego Grupy etniczne dążące do zmiany swojego statusu prawnego stanowią integralny element pejzażu politycznego Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, występują w większości państw regionu. W okresie ich aspiracje polityczne przejawiały się w różny sposób. Niekiedy miały charakter dążeń separatystycznych (Albańczycy w Kosowie i Macedonii), czasami ograniczały się do żądań uznania ich jako mniejszości narodowej oraz respektowania wynikających stąd praw (Turcy w Bułgarii), w innych przypadkach do postulatów autonomii kulturalnej lub terytorialnej (Węgrzy w Rumunii). Charakter postulatów zmierzających do zmiany statusu prawnego zależy od wielu czynników. Punktem wyjścia jest położenie danej grupy etnicznej: różnica pomiędzy motywowanymi narodowościowo oczekiwaniami jej przedstawicieli i możliwościami zaspokojenia tych oczekiwań przez państwo. W dalszej kolejności można wymienić takie czynniki, jak stopień koncentracji na jakimś obszarze lub rozproszenie, istnienie (lub brak) państwa narodowego danej mniejszości, wsparcie udzielane przez takie państwo, struktura zawodowa i wykształcenie mniejszości. Duża liczba tych czynników sprawia, że trudno jest mówić zarówno o istnieniu jednego, środkowo-europejsko-bałkańskiego wariantu nacjonalizmu mniejszości, jak i o jednym modelu nacjonalistycznej reakcji większości na obecność mniejszości etnicznych. Dla celów niniejszych rozważań istotne będzie szczegółowe odnotowanie jednego przypadku a mianowicie mniejszości węgierskiej w Rumunii, który zasługuje na uwagę tak ze względu na wagę polityczną, jak również z powodu stopnia złożoności. Według spisu powszechnego z 2002 roku mniejszość węgierska w Rumunii liczyła 1431 tys. osób skupionych w większości na dwóch obszarach: w trzech judetach siedmiogrodzkich (Harghita, Covasna, Mureş) oraz wzdłuż granicy w Węgrami (głównie Satu Mare, Bihor, Sălaj) 16. Terytorium to miało skomplikowaną historię i w samym tylko XX wieku kilkakrotnie zmieniało przynależność państwową. Stan 16

27 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji obecny ukształtował się w wyniku II wojny światowej, co zbiegło się z ustanowieniem rządów komunistycznych w Rumunii. W efekcie Węgrzy doświadczyli wszystkich ekscesów władzy totalitarnej, jakie stały się udziałem mieszkańców Rumunii, a ponadto padli ofiarą polityki wynaradawiania. W 1952 roku powstał wprawdzie Węgierski Okręg Autonomiczny, obejmujący głównie zamieszkane przez Szeklerów ziemie wschodniego i środkowego Siedmiogrodu, lecz dość szybko, bo już po roku 1956, została przywrócona polityka ograniczania swobody mniejszości węgierskiej. Była to odpowiedź władz na pozytywną reakcję Węgrów rumuńskich na antykomunistyczne powstanie na Węgrzech. W 1957 roku przestał istnieć uniwersytet węgierski w Klużu, w 1960 WOA przekształcono w Mureszańsko- Węgierski Region Autonomiczny, gdzie odsetek ludności węgierskiej poważnie zmalał, a w 1968 autonomia węgierska przestała istnieć. W ciągu kolejnych dwóch dziesięcioleci Węgrzy zostali w zasadzie pozbawieni praw do manifestowania swojej przynależności etnicznej. Zakazem zostało objęte nawet publiczne używanie imion węgierskich. Społeczność węgierska wykazała się wyjątkową, jak na warunki rumuńskie, odpornością na represje. W środowisku tym powstały w latach 80. XX wieku jedyne ukazujące się w komunistycznej Rumunii czasopisma niezależne: Ellenpontok i Kiáltó Szó. Od mobilizacji społeczności węgierskiej w Timişoarze w obronie pastora László Tőkésa rozpoczął się w 1989 roku upadek reżimu Ceauşescu w Rumunii. W warunkach rozpadu systemu komunistycznego w Europie Środkowej nietrudno było o poważny konflikt etniczny pomiędzy dążącymi do przywrócenia pełni praw Węgrami i wychowaną w duchu nacjonalistycznego komunizmu i poszukującą nowej tożsamości większością rumuńską, która mogła żywić obawy, czy rozpad starego porządku nie postawi pod znakiem zapytania granic państwowych ukształtowanych w latach Przedsmakiem tego, do czego mogło dojść, były krwawe starcia pomiędzy Węgrami i Rumunami w Târgu Mureş w marcu 1990 roku. Chcąc lepiej zrozumieć, dlaczego tak się stało, warto zestawić wydarzenia rumuńskie z analogiczną sytuacją, w jakiej znalazła się mniejszość turecka w Bułgarii. Charakter polityki narodowościowej rządu Todora Żiwkowa zbliżony był pod bardzo wieloma względami do polityki Ceauşescu, również efekty były podobne: wynaradawiana

28 28 Wojciech Zajączkowski mniejszość turecka okazała się najbardziej świadomą swoich celów politycznych częścią społeczeństwa bułgarskiego. W momencie rozpadu systemu komunistycznego miała wyraźnie skrystalizowane postulaty dotyczące respektowania podstawowych praw, bardzo szybko potrafiła również się zorganizować. W październiku 1991 roku w Razgradzie doszło do starć pomiędzy przedstawicielami mniejszości tureckiej a nacjonalistami bułgarskimi, którzy nie chcąc dopuścić do realizacji żądań tureckich wypowiedzieli posłuszeństwo rządowi w Sofii i próbowali ogłosić tzw. Republikę Razgradzką. Konflikt ostatecznie udało się zażegnać metodami politycznymi. Czynnikami, które jak się wydaje wpłynęły łagodząco na przebieg konfliktu, okazała się siła mobilizacji mniejszości oraz dojrzałość polityczna większości, aczkolwiek poszukujące nowego źródła legitymizacji władzy siły postkomunistyczne nie miały oporów przed sięganiem do haseł nacjonalistycznych. Ani nacjonalizm węgierski, ani turecki w konfrontacji odpowiednio z ustępującym nacjonalizmem rumuńskim czy bułgarskim nie przerodziły się w siłę destrukcyjną. W obu krajach partie mniejszościowe Demokratyczny Związek Węgrów Rumunii (UDMR) oraz turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS HÖH) stały się integralną częścią życia politycznego i w pewnym momencie weszły w skład koalicji rządzących. Oczywiście, nie znaczy to, że udało się rozwiązać wszystkie problemy mniejszości etnicznych. W Rumunii niezadowolenie z powodu zbyt wolnej realizacji oczekiwań węgierskich spowodowało wysunięcie postulatu utworzenia autonomii kulturalnej, a następnie autonomii terytorialnej, jednak nawet i w tym przypadku nie naruszono tradycji, zgodnie z którą kwestie sporne rozwiązywane są w ramach istniejącego porządku politycznego Dokumenty przyjęte przez Szeklerską Radę Narodową 3 czerwca 2011 roku, ro/en/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3aresolutions-adopted-onthe-3rd-of-june-2011&catid=11%3ahatarozatok&itemid=15&lang=en; por. też: M. Mihailescu, Dampening the Powder Keg: Understanding Interethnic Cooperation in Post-Communist Romania ( ), Nationalism and Ethnic Politics, vol. 11, 2005, issue 1, s ; A. Mungiu-Pippidi, Subjective Transylvania: A Case Study of Post Communist Nationalism, publications/alinapp-nation.pdf ( ).

29 Konflikty narodowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w dobie integracji C. Zmiana statusu prawnego grupy etnicznej z zewnątrz Istotnym elementem odwołującej się do nacjonalizmu polityki w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej jest dążenie do utrzymania łączności z rodakami za granicą. Znajdujące się poza granicami państwa narodowego diaspory traktowane są jako społeczności pokrzywdzone przez historię, pozbawione możliwości pełnego uczestnictwa w życiu narodu i jako takie zasługujące na szczególną opiekę. Prowadzi to do podejmowania przez macierzyste państwa rozmaitych inicjatyw, których moralnym i politycznym uzasadnieniem jest położenie współrodaków w innych krajach. Region, o którym mowa, zna wiele takich sytuacji, choć nadmiernym uproszczeniem byłoby sprowadzanie ich wyłącznie do troski o diaspory. Bardzo często u podstaw przedsięwzięć, które są do nich adresowane, leżą przyczyny wewnątrzpolityczne, można wręcz zaryzykować twierdzenie, że społeczeństwa macierzyste są adresatami takich działań w równej mierze co mniejszości za granicą. Z reguły działaniom związanym z mniejszością mieszkającą w innym kraju, polegającym między innymi na wspieraniu własnego języka, podtrzymywaniu tradycji, rozwoju instytucji naukowych i kulturalnych, towarzyszy tworzenie przestrzeni symbolicznej utkanej z miejsc pamięci: pomników, zabytków architektury, tablic uwieczniających ważne wydarzenia, cmentarzy. Powstaje w ten sposób obszar narodowy, ojczyzna duchowa, której granice często przebiegają inaczej niż uznane granice państwowe. Zjawisko to jest charakterystyczne niemal dla wszystkich krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. W niektórych przypadkach idea wielkiej ojczyzny może stanowić jeden z argumentów legitymizujących przemoc, czego przykładów dostarcza Jugosławia po 1989 roku. Wojna w obronie mniejszości jest skrajnym przykładem działań podejmowanych przez państwo w celu zmiany jej statusu prawnego, ale nie jedynym. W warunkach pokojowych metodą zmiany statusu prawnego współrodaków z zagranicy może być nadawanie specjalnych praw, związanych z pochodzeniem etnicznym, poczynając od ułatwień w podróżowaniu, poprzez ulgi oświatowe, aż po przyznawanie obywatelstwa oraz pewnych praw politycznych. Najbardziej konsekwentną politykę w tej dziedzinie prowadziły po 1989 roku Węgry, narażając się przy okazji na negatywne reakcje ze strony państw, których dotyczyła taka działalność. Przejawem

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 32

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 32 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 10 8 (2010) (2012) Zeszyt 32 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rada Naukowa Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel

Bardziej szczegółowo

20 lat. transformacji Osiągnięcia, problemy, perspektywy. 20 lat transformacji. Grzegorz W. Kołodko Jacek Tomkiewicz

20 lat. transformacji Osiągnięcia, problemy, perspektywy. 20 lat transformacji. Grzegorz W. Kołodko Jacek Tomkiewicz oretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy próbują przeanalizować problematykę genezy, przebiegu, efektów i kosztów transformacji, czyli kwestię fundamentalną dla rozwoju Polski i innych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294 6 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer VI, lato 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Anna Antczak UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Józefów 2011 Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir Mazur dr hab. Janusz Kręcikij Komitet wydawniczy: Magdalena Sitek Sylwia Ćmiel Korekta: mgr

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji Iwona JAKIMOWICZ -OSTROWSKA Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji Spośród wyzwań XXI wieku migracja zdaje się zjawiskiem szczególnie ciekawym. Nie

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski

Redaktor naczelny: Stanisław Bieleń Sekretarz redakcji: Jacek Kosiarski RADA REDAKCYJNA Bolesław Balcerowicz, Wiesław Dobrzycki, Witold M. Góralski, Edward Haliżak, Leszek Kasprzyk, Roman Kuźniar, Kazimierz Łastawski, Teresa Łoś-Nowak, Leonard Łukaszuk, Marek J. Malinowski,

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 8 (2010) Zeszyt 2

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 8 (2010) Zeszyt 2 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 8 (2010) Zeszyt 2 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), Jarosław

Bardziej szczegółowo

Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie?

Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie? Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej redakcja Sławomir Łodziński,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny. Studium Europy Wschodniej. Natalia Iljina. Mniejszość turecka w Bułgarii 1944-2008

Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny. Studium Europy Wschodniej. Natalia Iljina. Mniejszość turecka w Bułgarii 1944-2008 Uniwersytet Warszawski Wydział Orientalistyczny Studium Europy Wschodniej Natalia Iljina Mniejszość turecka w Bułgarii 1944-2008 Praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem wykładowcy Studium Europy Wschodniej

Bardziej szczegółowo

wobec nowych wyzwań globalnych alnych

wobec nowych wyzwań globalnych alnych A i UE owych Tomasz Paszewski Paszewski USAiUE UE wobec nowych wyzwań globalnych alnych 2 Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk iej Akademii Nauk Politycznych diów akład

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O POLSKIM INTERESIE NARODOWYM

ROZWAŻANIA O POLSKIM INTERESIE NARODOWYM Stosunki Międzynarodowe International Relations nr 2 (t.50) 2014 Stanisław Bieleń ROZWAŻANIA O POLSKIM INTERESIE NARODOWYM 1. Rozumienie interesu narodowego Kategoria interesu narodowego należy do centralnych

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Badania Wspólnotowe KOMISJA EUROPEJSKA Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise NAUKA I SPOŁECZEŃSTWO Interested in European research? RTD info is our quarterly

Bardziej szczegółowo

Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów

Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów NR 11(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS IZ Policy Papers Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów Anna Fiń Agnieszka Legut Witold Nowak Michał Nowosielski Kamila

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ ROZDZIAŁ I UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ Uwarunkowania polityki zagranicznej państw można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (międzynarodowe), a w ramach tych

Bardziej szczegółowo

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Wiesław Kąkol Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych Redakcja techniczna Robert Cebula (MITEL) Projekt okładki Piotr

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl EKONOMIA ECONOMICS Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Justyna Mroczkowska Łamanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY. Polityka językowa w Europie

RAPORT ANALITYCZNY. Polityka językowa w Europie RAPORT ANALITYCZNY Polityka językowa w Europie Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Recenzent: prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska Autor: Katarzyna Kutyłowska Redakcja językowa: Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 1 Komisja Europejska Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Grupę Ekspercką

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa

Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krzysztof Dąbrowski nr albumu 186 529 Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa praca magisterska na kierunku Geografia w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu ISSN 2080-2404 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji Studia BAS Nr 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji pod redakcją Bożeny

Bardziej szczegółowo

Nowa Europa raport z transformacji

Nowa Europa raport z transformacji Nowa Europa raport z transformacji Nowa Europa raport z transformacji Praca zbiorowa pod kierunkiem profesora Dariusza Rosatiego XII FORUM EKONOMICZNE Krynica 5 7 września 2002 INSTYTUT WSCHODNI Centrum

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 NUMER POŚWIĘCONY TEMATOWI UNIA EUROPEJSKA JAKO PODMIOT POLITYKI ZAGRANICZNEJ OD DYPLOMACJI PO INTERWENCJE POD REDAKCJĄ DR KAROLINY MARCHLEWSKIEJ-PATYK I DR AGNIESZKI

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo