ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ul. Piotrkowska ŁÓDŹ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ul. Piotrkowska 58 90-950 ŁÓDŹ"

Transkrypt

1 S P I S T R E Ś C I : REJONY ENERGETYCZNE ZEŁ-T S.A. RE Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35, tel. (0-44) , faks (0-44) RE Żyrardów Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5, tel. (0-46) , faks (0-46) RE Sieradz Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98, tel. (0-43) , faks (0-43) RE Łowicz Łowicz, ul. Mostowa 30, tel. (0-46) , faks (0-46) RE Radomsko Radomsko, ul. B. Joselewicza 6, tel. (0-44) , faks (0-44) RE Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki, ul. M. Curie-Skłodowskiej 51/53, tel. (0-44) , faks (0-44) RE Wieluń Wieluń, ul. Sieradzka 62, tel. (0-43) , faks (0-43) RE Bełchatów Bełchatów z/s w Rogowiec-Kurnos, tel. (0-44) , faks (0-44) Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen 6 Misja Spółki / Company mission 7 Profil ZEŁ-T S.A. / Company profile 8-9 Władze Spółki / Company bodies Z kart historii / History 12 Ekologia / Ecology 13 Potencjał / Potential 14 Rejony Energetyczne / Regional Divisions 15 Informatyzacja / Informatization Kadra / Staff Inwestycje / Investments 20 Sprzedaż energii elektrycznej / Sales of electric energy 22 Zakup energii elektrycznej / Purchase of electric energy 23 Partnerstwo w ramach Unii Europejskiej / Partnership in the European Union 24 Bilans Spółki na dzień r. / Balance-sheet dated Rachunek zysków i strat / Profit and loss account 26 Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. w Zgierzu / Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. in Zgierz 27 Opinia biegłego rewidenta / Opinion of chartered auditors ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ul. Piotrkowska ŁÓDŹ tel. centr. +48 (42) faks +48 (42)

2 RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT

3 RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 4 ZEŁ-T S.A.

4 Szanowni Państwo Przedstawiając Państwu kolejny Raport Roczny, prezentujący dokonania naszej Spółki w 2003 r., mam świadomość, iż nie jest on w stanie, z racji swej zwięzłości, oddać wszystkich aspektów działalności ZEŁ-T S.A., które złożyły się na sukces całego naszego zespołu pracowników. Uważam jednak, że ujęcie statystyczne najważniejszych dziedzin gospodarowania najlepiej ukazuje to, co udało się nam osiągnąć. A nie był to łatwy rok, zważywszy że poza codzienną, planową działalnością prowadziliśmy równocześnie przygotowania do integracji z systemem energetycznym zjednoczonej Europy. Na pewno w dużej mierze wpływ na to miały rezultaty prowadzonej restrukturyzacji organizacji i zarządzania, uwzględniające także najnowocześniejsze rozwiązania i systemy zgodne z wymogami rynku energetycznego obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ich głównym celem była i jest nadal standaryzacja obsługi Klientów, optymalizacja kosztów działalności Spółki m.in. poprzez wykorzystywanie formuły controllingu przychodów i wydatków, czy wreszcie dalsza stabilizacja zatrudnienia w oparciu o nowe działy aktywności gospodarczej w takich obszarach, jak: telekomunikacja, usługi multienergetyczne, badanie pomiarów i analiz, uzdatnianie wody, budowa i eksploatacja rozproszonych źródeł energii odnawialnej. W efekcie nasza Spółka osiągnęła w 2003 r. obroty przekraczające miliard złotych, wypracowując zysk w wysokości 18,1 mln zł netto. Jednocześnie jej kapitał własny wzrósł o 16,3 mln zł. Miernikiem naszej troski o najwyższy poziom świadczonych usług są dowody uznania i zadowolenia kierowane pod adresem naszej Spółki przez Klientów, instytucje, organizacje społeczne i gospodarcze. To najbardziej miarodajna i ceniona przez nas forma uznania naszej aktywności zawodowej. Rok 2003 stanowił kontynuację działań mających na celu dalszą modernizację firmy, rozszerzanie wolumenu i wzrost jakości usług, uwzględniających maksymalizację satysfakcji Klientów, formuły, według której nowoczesne przedsiębiorstwa rynkowe kreują swą misję. Przedstawiając Państwu Raport za 2003 r. wierzę, że pozwoli on lepiej poznać specyfikę naszej firmy, jej miejsce na mapie gospodarczej Polski oraz niwie społecznej. Z poważaniem Józef Szpoton Prezes Zarządu ZEŁ-T S.A., Dyrektor Naczelny Ladies and Gentlemen Showing you the next Annual Report representing the achievements of ZEŁ-T S.A. in 2003 I am aware that due to its concise formula it is not able to reflect all the aspects of our Company's activity that composed a success of the whole team of our employees. However, I am of the opinion that statistical presentation of the most important fields of economic activity presents best what we managed to achieve. Although, it was not an easy year, taking into account that apart from scheduled activity we were carrying on the preparations to integration with the power system of the united Europe. It was influenced to a great extent by the results of the organization and management restructuring being implemented that took into account the most modern solutions and systems consistent with the power engineering market requirements binding in the European Union. Their main objective was and still is the Customer service standardization, optimization of the Company's activity expenditures among other things by income and costs controlling or further stabilization of employment based on new economic activity sections in such areas as telecommunication engineering, multi-power engineering services, measurement and analysis tests, water treatment, building and operating distributed energy resources. In consequence thereof, our Company achieved the turnover exceeding one milliard Polish zlotys, working out the profit amounting to PLN 18,100, net. At the same time its ownership capital amounted to PLN 16,300, The measure of our care about the highest level of rendered services are proofs of approbation and satisfaction addressed to our Company by Customers, institutions, social and economic associations. This is the most reliable and appreciated by us form of our professional activity approbation. The year 2003 was the continuation of actions aimed at further modernization of the company, extension of volume and quality of services, taking account of maximization of customers' satisfaction, the formula according to which the modern market orientated companies creates their mission. Showing you the Report for 2003 I hope that it will allow you to know better a specificity of our company and its place on the Polish economic map as well as social area. Your sincerely Józef Szpoton President of the Board of ZEŁ-T S.A., General Director 5

5 Misja Spółki Misją naszej Spółki jest pełne zaspokajanie codziennych potrzeb i oczekiwań Klientów poprzez doskonalenie i stały wzrost jakości świadczonych usług oraz wprowadzanie coraz nowocześniejszych technik obsługi. Biorąc pod uwagę, że z naszej oferty korzysta prawie 1,5 mln mieszkańców i ponad 590 tys. stałych Odbiorców - jest to szczególnie zobowiązujące wyzwanie. W realizację misji ZEŁ-T S.A. zaangażowanych jest osiem Rejonów Energetycznych, Centrala Spółki oraz Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. Przedmiotem działania każdego Rejonu Energetycznego jest detaliczna sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych dla najliczniejszej grupy Klientów Spółki - Odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia oraz przyłączenia do tej sieci. Ponadto - prowadzenie eksploatacji systemu dystrybucyjnego, prowadzenie ruchu sieciowego dla sieci 15 kv i 0,4 kv oraz modernizacja i remonty tych sieci, jak również likwidowanie awarii i zagrożeń ciągłości dostawy energii. Natomiast przedmiotem działalności Centrali Spółki jest hurtowy zakup energii elektrycznej i usług przesyłowych dla zaspokojenia potrzeb naszych Klientów oraz sprzedaż energii i usług przesyłowych dla tych spośród nich, którzy są bezpośrednio przyłączeni do sieci 110 kv i 15 kv. Centrala Spółki pełni ponadto funkcję operatora systemu dystrybucyjnego. W niej przygotowywane są także taryfy dla energii elektrycznej ZEŁ-T S.A. oraz sporządzane i realizowane plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze działania ZEŁ-T S.A. Company mission Our Company's mission is to satisfy daily needs and expectations of our Customers by upgrading and continuously improving the quality of rendered services as well as by introducing more and more modern servicing techniques. Considering that almost 1.5 million of inhabitants and more than 590,000 fixed Customers avail themselves of our offer it is an especially binding challenge. Eight Regional Divisions, the Head Office and Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. are involved in the implementation of the Company's mission. The subject of activity of each Power District is retail sale of electric energy as well as performance of transmission services for the most numerous group of the Company's Customers i.e. the Receivers connected to LV network and connections to the said network. Besides, conducting the distribution system operation, network operation for 15 kv and 0.4 kv networks as well as modernization and repairs of those networks and also elimination of supply failures and hazards to power delivery continuity. The Head Office's subject of activity is the wholesale purchase of electric energy and providing transmission services aimed at meeting the needs of our Customers as well as sale of energy and transferring services to those of them, who are directly connected to 110 kv and 15 kv networks. The Company's Head Office fulfills also the function of the distribution system operator. They elaborate also the tariffs for electric energy of ZEŁ-T S.A. and draw up and implement development plans in the scope of satisfying current and future demand in electric energy at the area of the Company's business operation. ZEŁ-T S.A.

6 Profil ZEŁ-T S.A. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, powołaną 12 lipca 1993 r. i wpisaną do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi 1 września 1993 r. pod numerem RHB 4687, a począwszy od 31 sierpnia 2001 r. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS. Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,3 tys. zł i dzieli się na akcji zwykłych o nominale 100 zł każda. Głównym zadaniem naszego przedsiębiorstwa, działającego w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne, jest: wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, techniczna i handlowa obsługa odbiorców, budowa, rozbudowa, instalacja, modernizacja, eksploatacja, naprawa, remonty i konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych, wykonywanie przyłączy. Company profile Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. is a sole shareholder company of the State Treasury, founded on and entered into the commercial register kept by the District Court in Łódź on under number RHB 4687, and from entered into the State Court Register under number KRS: on the strength of the decision of the District Court for the city of Łódź -Śródmieście in Łódź, XX KRS Department. Equity capital of the Company amounts to PLN and is divided into ordinary shares with a face value of PLN 100 each. The principal task of our enterprise, acting on the grounds of the Act on Power Law, is: generation, conversion, transmission, distribution and sales of electric energy, technical and commercial service for Receivers, building, extension, installation, operation, repair, overhauls and maintenance of the network and power engineering facilities, performance of service connections. 7

7 Władze Spółki Company bodies RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT W roku 2003 skład Zarządu Spółki IV kadencji kilkakrotnie ulegał zmianom. W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 stycznia 2003 r. Zarząd Spółki IV kadencji działał w następującym składzie: Prezes Zarządu Józef Szpoton Członek Zarządu Barbara Kołodziejczyk Członek Zarządu Janusz Jankowski Członek Zarządu Adam Łuniewski W okresie od 1 lutego 2003 r. do 27 września 2003 r., skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Józef Szpoton Członek Zarządu Barbara Kołodziejczyk Członek Zarządu Adam Łuniewski W okresie od 27 września 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., skład Zarządu Spółki IV kadencji przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Józef Szpoton Członek Zarządu Barbara Kołodziejczyk Członek Zarządu Jarosław Sokołowski W roku 2003 dobiegła końca IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki. W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 27 czerwca 2003 r. Rada Nadzorcza IV kadencji działała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Danuta Szkopowicz Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Brewczyński Sekretarz Rady Przemysław Moskwa Członek Rady Marian Fogiel Członek Rady Tadeusz Matyjek 27 czerwca 2003 r. powołana została Rada Nadzorcza V kadencji, która w okresie od 27 czerwca 2003 r. do 31 października 2003 r. działała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Danuta Szkopowicz Wiceprzewodniczący Rady Jarosław Sokołowski Sekretarz Rady Zbigniew Fałek Członek Rady Maciej Kotecki Członek Rady Tadeusz Matyjek W wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej V kadencji, dokonanych przez Walne Zgromadzenie, w okresie od 20 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. skład Rady Nadzorczej V kadencji przedstawiał się następująco: Przewodniczący Rady Tadeusz Janusz Wiceprzewodniczący Rady Jarosław Sokołowski Sekretarz Rady Zbigniew Fałek Członek Rady Maciej Kotecki Członek Rady Tadeusz Matyjek Członek Rady Marcin Przychodzki In 2003 the Board composition changed several times. From 1 January 2003 to 31 January 2003 the Company Board of the IV term of office was acting in the following four persons composition: President of the Board Józef Szpoton Member of the Board Barbara Kołodziejczyk Member of the Board Janusz Jankowski Member of the Board Adam Łuniewski From 1 February 2003 to 27 September 2003 the Board composition was as follows: President of the Board Józef Szpoton Member of the Board Barbara Kołodziejczyk Member of the Board Adam Łuniewski From 27 September 2003 to 31 December 2003 The Company Board of the IV tenure was as follows: President of the Board Józef Szpoton Member of the Board Barbara Kołodziejczyk Member of the Board Jarosław Sokołowski The Supervisory Board of the IV term finished their activity in From 1 January 2003 to 27 June 2003 the Supervisory Board of the IV term included: Chairperson Danuta Szkopowicz Deputy Andrzej Brewczyński Secretery Przemysław Moskwa Member Marian Fogiel Member Tadeusz Matyjek On 27 June 2003 the Supervisory Board of the V term was established. From 27 June 2003 to 31 November 2003 the Supervisory Board included: Chairperson Danuta Szkopowicz Deputy Jarosław Sokołowski Secretery Zbigniew Fałek Member Maciej Kotecki Member Tadeusz Matyjek From 20 November 2003 to 31 December 2003 the Supervisory Board of V term, after changes made at the General Meeting of Shareholders, included: Chairperson Tadeusz Janusz Deputy Jarosław Sokołowski Secretery Zbigniew Fałek Member Maciej Kotecki Member Tadeusz Matyjek Member Marcin Przychodzki ZEŁ-T S.A.

8 Władze Spółki Company bodies WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY / GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD ZARZĄD / BOARD DT TD TO TU DM DR DP UI Dyrektor Techniczny Technical Director Główny Specjalista ds. Dystrybucji Energii El. Chief Specialist for Electric Energy Distribution Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Network Assets Management Dept. Zespół Eksploatacji Sieci Network Operating Team Wydział Planowania Rozwoju Dept. for Planning & Development Wydział Pomiarów i Kontroli Dept. for Measurements & Control Zespół Pomiarów Energii Elektrycznej Electric Energy Measurements Team Zespół Kontroli Układów Pomiarowych Measurements System Control Team Biuro Operatora Sieci Network Operator Office Zespół Usług Przesyłowych i Strat Sieciowych Team for Transfer Services and Network Losses Zakładowa Dyspozycja Ruchu Power Control Center Główny Specjalista ds. Inwestycji i Usług Chief Specialist for Investments & Services Biuro Inwestycji Investment Office Zespół Planowania i Przygotowania Inwestycji Investment Planning & Preparation Team DN Dyrektor Naczelny Director General Główny Specjalista ds. Organizacji i Restrukturyzacji NO Chief Specialist for Organization and Restructuring NP NZ OZ Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Board Office & Ownership Governance Zespół Audytu i Kontroli Audit & Control Team Zespół ds. Promocji i Informacji Team for Promotion & Information Kancelaria i Sekretariat Chancellery & Secretariat Biuro Spraw Pracowniczych Office for personnel matters Zespół Rachuby Płac Payroll Team Biuro Zamówień i Windykacji Ordering & Vindication Office Zespół ds. Zamówień Ordering Team Zespół ds. Windykacji Vindication Team Biuro Systemów Teleinformatycznych NT Telecommunication & Informatics Systems Office Zespół Utrzymania Infrastruktury Informatycznej IT infrastructure maintenance team Zespół Teletransmisji Teletransmission Team DE GK HO HE EE KS KK KF KM OS OU Dyrektor Ekonomiczny Director for Economy Główny Księgowy Chief Accountant Główny Specjalista ds. Rachunkowości Chief Specialist for Accountancy Wydział Księgowości Dept. for Bookkeeping Wydział Zarządzania Finansami Dept. for Financial Management Wydział Księgowości Majątkowej Dept. for Assets Accountancy Główny Specjalista ds. Obsługi Klienta Chief Specialist for Customer Service Zespół ds. Controlingu Sprzedaży Energii El. Team for Electric Energy Sales Controlling Zespół ds. Obsługi Klienta Customer Service Team Wydział Sprzedaży Energii El. Dept. for Electric Energy Sales Wydział Umów Taryfowych Dept. for Tariff Agreements Biuro Zakupu i Bilansowania Energii El. Electric Energy Purchase & Balancing Office Zespół ds. Bilansowania Zakupów Purchase Balancing Team Biuro Ekonomiczne Economical Office Zespół Realizacji i Nadzoru Inwestycji Investment Supervision & Implementation Team Zespół Utrzymania Systemów Systems maintenance Team Zespół ds. Inwentaryzacji Team for Stocktaking Zespół Stanu Prawnego Sieci i Budowli Network & Structures Legal Status Team NR Radcowie Prawni Legal Counsels ET Wydział Cen, Taryf i Analiz Rynku Price, Tariff and Market Analysis Dept. Licznikownia Meters Office NI Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Assignee for Confidential Information Protection EA Wydział Socjalno-Administracyjny Social & Administration Office UD Wydział Logistyki i Dostaw Logistics & Supplies Department UT Wydział Transportu Transport Dept. TP Wydział Ochrony Pracy i Środowiska Labor & Environm, Protection Dept. 1 RE Piotrków 2 RE Żyrardów 3 RE Sieradz 4 RE Łowicz 5 RE Radomsko 6 RE Tomaszów 7 RE Wieluń 8 RE Bełchatów 9

9 RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT Z kart historii Imponujące są dzisiejsze osiągnięcia Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. Ilość stacji i transformatorów, moc zainstalowana, długość linii przesyłowych, wysokość nakładów inwestycyjnych, teleinformatyka czy wreszcie cały potencjał Spółki, którego najważniejszy trzon stanowi wysoko wyspecjalizowana, doświadczona kadra - świadczą o tym najdobitniej. Nie byłoby jednak tylu powodów do zadowolenia, gdyby nie ponad 65 lat wytężonej pracy prawie trzech pokoleń łódzkich energetyków. Wszystko zaczęło się w 1937 r., gdy pierwsze kilowaty popłynęły do sieci, której właścicielem był ówczesny ZEMPOŁ. Choć wtedy w woj. łódzkim działało prawie 170 elektrowni, to jednak dopiero ZEMPOŁ otrzymał status zakładu użyteczności publicznej, zasilając w energię nie tylko zakłady przemysłowe, ale również osiedla mieszkaniowe i wsie. Tylko w ciągu dwóch lat wybudowano ponad 150 km napowietrznych linii przesyłowych. Po wojnie Zakład przechodził kilka reorganizacji, nieustannie powiększając jednak swój potencjał, porządkując działalność eksploatacyjną. W 1960 r. posiadał już 12 tys. km linii i 1900 stacji transformatorowych, obsługując ponad 250 tys. Odbiorców energii, co przy obecnych 600 tys. wydawać się może liczbą niewielką. Znaczący rozwój techniczny, wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań gwarantujących lepszą jakość świadczonych usług, zanotowano w latach W tym czasie wybudowano 316 km linii najwyższego napięcia 220 kv, 876 km linii wysokiego napięcia 110 kv, 4752 km średniego napięcia 15 kv i 3753 km linii niskiego napięcia. Nowoczesne stacje transformatorowe 110 kv otrzymało wiele aglomeracji w rejonie działania Zakładu, m.in.: Zduńska Wola, Łowicz, Bełchatów, Radomsko czy Piotrków Trybunalski. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z budową paliwowo-energetycznego zagłębia bełchatowskiego, załoga aktywnie uczestniczyła zarówno w tworzeniu koncepcji zasilania Kopalni Węgla Brunatnego, budowie Elektrowni Bełchatów, jak i wyprowadzenia mocy i energii z tej elektrowni do krajowego systemu przesyłowego, wnosząc nieoceniony wkład w realizację tych przedsięwzięć. Lata osiemdziesiąte - mimo ambicji i ogromnego potencjału intelektualnego kadry technicznej, niekwestionowanych kwalifikacji całej załogi - zaliczyć można do niespełnionych. Na kondycji Zakładu zaważył kryzys gospodarki socjalistycznej i kolejne próby reformowania sektora energetycznego poprzez decentralizację zarządzania. Dopiero w 1988 r. Zakład - po wydzieleniu go z Okręgu Centralnego w Warszawie - otrzymał status samodzielnej jednostki gospodarczej. Kolejne 10-lecie przyniosło dynamiczny rozwój Zakładu, szerzej korzystającego z najnowocześniejszych zachodnich rozwiązań technicznych, a także komputeryzacji. Trzeba pamiętać, że nie był to łatwy okres, gdyż przypadał na czas wielkich przemian ekonomiczno-gospodarczych, transformacji ustrojowej, której głównym celem było tworzenie wolnego rynku według nowych przepisów i rozwiązań systemowych. I tak w 1993 r., dotychczas państwowy zakład, otrzymał status jednoosobowej Spółki Akcyjnej Skarbu Państwa pod firmą Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. Minione 10 lat to ciągłe doskonalenie świadczonych usług, realizacja szeregu programów inwestycyjnych obejmujących rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej, zaplecza, informatyki. To także żmudne porządkowanie tytułów prawnych nieruchomości niezbędnych do czekającego firmę procesu prywatyzacyjnego. Najważniejszy jednak zawsze był Klient, jego zadowolenie, sprostanie oczekiwań. W 1995 r. we wszystkich Rejonach Energetycznych Spółki otwarto nowoczesne Biura Obsługi Klienta, wyposażone w elektroniczne systemy rozliczeń Odbiorców. Milowym krokiem w sferze postępu informatycznego było rozpoczęcie w 1996 r. wdrażanie pierwszych modułów i narzędzi kompleksowego systemu GIS, służącego do geodezyjnego odwzorowania lokalizacji sieci elektroenergetycznej oraz rejestrowania i przetwarzania pełnej informacji o stanie technicznym i awaryjności sieci, przeprowadzonych modernizacjach i pracach eksploatacyjnych, a także umożliwiającego wskazywanie miejsc pracy brygad monterskich i pogotowia energetycznego w terenie. Innym znaczącym sukcesem w modernizacji procesów informatycznych było uruchomienie w 2001 r. szybkiej sieci komputerowej WAN, bazującej na transmisji światłowodowej, łączącej siedzibę Spółki ze wszystkimi Rejonami Energetycznymi r. Brygada energetyczna Power brigade r. Brygada po pracy A brigade after work r. Praca przymusowa brygady pod nadzorem okupanta Compulsory work of a brigade on prabation of the invader r. Wymiana słupa, Zduńska Wola Replacement of a pole. Zduńska Wola. 10 ZEŁ-T S.A r. RNN stacja 110/30/15 kv. Na zdjęciu dyżurny stacji Marian Lesiak HV station 110/30/15 kv. In the picture orderly of the station Marian Lesiak.

10 History 1957 r. Wymiana trafo w stacji Zduńska Wola Replacement of a transformer in the station Zduńska Wola. Barakowóz, hotel robotniczy. A barakowóz, hotel for the workers. Samochód brygadowy GAZ-63. A brigade car GAZ-63. Komputer ODRA 7 do obsługi energetyki. Computer ODRA 7 before service. Today's achievements of Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. are impressive. The number of stations and transformers, installed power, length of transmission lines, volume of investment expenditures, telecommunication informatics or the whole Company's potential, whose the most important core is highly specialized staff, testify to it most distinctly. However, there would not be so many reasons to complacency, without more than 65 years' intensive work of almost three generations of power engineers from Łódz. Everything began in 1937 when the first kilowatts flowed into the network owned by the then ZEMPOŁ. Although, almost 170 power stations were operating in the Łódzki District at that time nevertheless ZEMPOŁ was that one which was granted the status of the public utility company, feeding not only the industrial plants but also dwelling estates and villages with power. Just within two years more than 150 km of overhead transmission lines were built. After the war the Company subjected to several re-organizations continuously increasing its potential and arranging its operational activity. In 1960 it possessed just 12 thousands km of lines and 1900 transformer stations servicing more than power Receivers, which may appear a small number in comparison with 600 thousands at the present time. A considerable technical development, introduction of newer solutions guaranteeing better quality of rendered services has been noted within the years Within that period 316 km of HV lines (220 V), 876 km of HV lines (110 V), 4752 km of MV lines (15 kv) and 3753 km of LV lines were built. Modern 110 kv transformer stations were built for many agglomerations within the Plant service area, e.g. at Zduńska Wola, Łowicz, Bełchatów, Radomsko and Piotrków Trybunalski. Within the 1970's of the former century together with building the fuel and power basin around Bełchatów the staff was participating actively at both creating the concept of Brown Coal Mine supply, Building Power Station Bełchatów and leading out power and energy from the power station to the National Transmission System, contributing inappreciable share into the implementation of those projects. The 80s can be considered disappointing, despite ambitions and great intellectual potential of technical personnel as well as unquestionable competences of the whole staff. The plant condition was encumbered with a crisis of socialistic economy and next trails of power sector reformation by management decentralization. Not before 1988 the plant was granted the status of an independent economic entity after its separation from the Central District in Warsaw. The next ten years brought along a dynamic growth of the Company, utilizing the most modern western technical solutions as well as computerization to a wider extent. One should remember that it was not an easy period since it falls on the time of great economic transformations and system of government transformations, whose main objective was the free market creation according to the new regulations and system solutions. In consequence thereof the hitherto state-owned plant was granted the status of a sole shareholder company of the State Treasury under the name Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. in The past 10 years were devoted to a continuous improvement of rendered services, implementation of a number of investment programs, covering extension and modernization of power network, back-up facilities and IT. It was also the period of arduous regulation of ownership titles to real estates necessary for the company being in for a privatization process. However, always the most important was the Customer, his satisfaction and meeting his expectations. In 1995 the modern Customer Service Offices were established in all Power Districts of the Company, which were equipped with electronic systems for settlement of accounts with the Receivers. The milestone on the area of IT progress was the commencement in 1996 of implementation of the first modules and tools of the complex system GIS, utilized for geodesic representation of power network localizations as well as recording and processing complete information about its technical condition, network failure frequency, carried out modernization work and operating work as well as allowing for indication of the places of works of the rigger gangs and power emergency services on the field. The other important success in modernization of IT processes was the start-up of the fast WAN network in 2001, based on optic fibers transmission, connecting the Company's Head Office with all Power Districts r. RNN, nastawnia stacji 110/30/15 KV Koluszki. Na zdjęciu kierownik stacji, Konstanty Tomczak i dyżurny stacji Marian Lesiak HV control center of 110/30/15 kv Koluszki station. In the picture chief of the station Konstanty Tomczak and orderly of the station Marian Lesiak.

11 Ekologia RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT Najwyższym dobrem współczesnej cywilizacji jest środowisko naturalne. Dla jego ochrony, likwidacji zagrożeń, a także rewitalizacji, Spółka podejmuje szereg działań, których naczelną zasadą jest: nie szkodzić przyrodzie. Wydawać by się mogło, że Zakład Energetyczny, trudniący się przesyłem czystej, niewidzialnej energii, nie jest w stanie zakłócić harmonii w przyrodzie. Tymczasem powodów, dla których w ZEŁ-T S.A. wprowadzono program ochrony środowiska naturalnego, jest wiele. Jedne z działań dotyczą systemu zabezpieczeń przed wyciekami oleju ze stacji transformatorowych, inne - ograniczeń, nie tylko w lasach, wycinki drzew. I tak budowa napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia, wyposażonych w przewody izolowane, umożliwia ograniczenie wycinki drzew w pasie linii elektroenergetycznych. Z kolei budowanie stanowisk transformatorów z dołami chłonnymi, całkowicie szczelnymi i jednocześnie mogącymi pomieścić 100 proc. oleju zawartego w transformatorze, eliminuje skutki wycieku oleju transformatorowego w stacjach 110/15 kv. Tak jest już m.in. w stacjach Siemkowice oraz Piotrków Wschód. Ponadto w siedzibach Rejonu Energetycznego Łowicz oraz Sieradz wybudowane zostały specjalne place, wraz z dołami chłonnymi, umożliwiające bezpieczne składowanie transformatorów rozdzielczych 15/0,4 kv przeznaczanych do wymiany lub wycofanych z eksploatacji. W celu zmniejszania powierzchni zajmowanych przez nowe stacje elektroenergetyczne - np. stacje transformatorowe 15/0,4 kv typu słup ogłoszeniowy czy też stacje kontenerowe - stosuje się nowoczesne małogabarytowe urządzenia i aparaturę. Innym działaniem proekologicznym jest systematyczna eliminacja wyłączników 15 kv z olejem jako czynnikiem gaszącym. Spektakularną formą ochrony środowiska naturalnego jest uznawany, szczególnie przez ornitologów, montaż na słupach linii niskiego napięcia specjalnych konstrukcji umożliwiających zakładanie i ochronę gniazd bocianich. Warto podkreślić, że gospodarka odpadami - w trosce o środowisko naturalne - odbywa się w Spółce na podstawie kontraktów z firmami posiadającymi stosowne koncesje na utylizację odpadów, co gwarantuje prawidłowy obieg tych materiałów. Ecology The most precious value of the present-day civilization is natural environment. The Company takes up a numerous activities to protect it, liquidate possible hazards and revitalize it, having on mind the main principle not to damage it. It may seem that the Power Distribution Company dealing with transmission of pure "invisible" energy is not able to disturb harmony in nature. Whereas, the reasons for which ZEŁ-T S.A. have introduced the environmental protection program are very numerous. Some of the actions in question concern the system of protection against oil leakages from transformer stations, the other - limitations of cutting down trees not only in forests. Since building the overhead low and middle voltage overhead lines, equipped with insulated cables allows us to reduce cutting down trees along the route of power lines. In turn, building transformer stands with dry wells, completely tight and able to contain 100% of oil contained in the transformer eliminates the effects of transformer oil leakages in 110/15 kv stations. This solution is just applied in the stations at Siemkowice and Piotrków Wschód. Besides, on the sites of Power District Łowicz and Sieradz the special places were built together with dry wells allowing for safe storage of 15/0.4 kv distribution transformers intended for replacement or put out of service. To reduce surface occupied by new power stations i.e. 15/0.4 kv transformer stations of a "billboard post" type or container stations, the new small size facilities and apparatus are applied. Other pro-ecological activities are regular elimination of 15 kv circuit breakers with oil as extinguishing agent. A spectacular form of environmental protection, which is recognized especially by ornithologists, is mounting special structures on the poles of LV voltage lines allowing for building and protection of stork nests. It should be pointed out also that waste management - having on mind care for natural environment - is carried out in the Company on the grounds of contracts concluded with the companies having proper licenses for waste material utilization, guaranteeing correct circulation of those materials. 12 ZEŁ-T S.A.

12 Potencjał ZEŁ-T S.A. to firma o znaczącym potencjale technicznym. Umożliwia on realizację zadań statutowych Spółki na podstawie udzielonych z urzędu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji: na obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju, na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Poza tym Spółka, zgodnie ze statutem, produkuje energię elektryczną w Elektrowni Wodnej Smardzewice (w zakresie nie podlegającym koncesjonowaniu). ZEŁ-T S.A. sprzedaje energię elektryczną oraz świadczy usługi przesyłowe m.in. dla takich ważnych Odbiorców, jak: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., w tym trakcja elektryczna Centralnej Magistrali Kolejowej i szlaku Tarnowskie Góry - Inowrocław - Gdynia, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kombinat Cementowo - Wapienniczy Warta S.A., Zakłady Przemysłu Spożywczego Masterfoods Polska Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Owocowego Bakoma S.A., a wśród miast, do których przesyłana jest energia elektryczna siecią 110 kv Spółki, znajdują się m.in.: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Zduńska Wola, Sieradz i Wieluń. Potential ZEŁ-T S.A. is the company of considerable technical potential. This makes it possible to implement the Company's statutory tasks based on the licenses granted ex offcio by the President of Energy Regulatory Authority for: trade in electricity at the area of the whole country, transmission and distribution of electricity at the area of the districts: łódzkie, mazowieckie and świętokrzyskie. Apart from that, the Company, pursuant to the statutes, produces electricity at the Water-Power Plant "Smardzewice" (in the scope not subject to licensing). ZEŁ-T S.A. sales electricity and renders transmission services among other things for such important Receivers as: Brown Coal Mine "Bełchatów" S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., including electrical traction of the Central Railway Trunk Line and route Tarnowskie Góry - Inowrocław - Gdynia, Water and Sewage Plant Sp. z o.o., Cement and Lime Industrial Complex "Warta" S.A., Food Articles Plant "Masterfoods Polska" Sp. z o.o., Fruit Processing Plant "Bakoma" S.A., and among the cities supplied via the Company's 110 kv network are among others: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Zduńska Wola, Sieradz and Wieluń. Sieć przesyłowa i dystrybucyjna / Power supply Długość linii 220 kv / Lenght of 220 kv lines 21 km Długość linii 110 kv / Lenght of 110 kv lines 1256 km Długość linii 15 kv / Lenght of 15 kv lines km Długość linii 0,4 kv / Lenght of 0,4 kv lines km Ogółem długość linii / Overall lenght of power lines km Ogółem ilość stacji / Overall number of stations Ogółem ilość transformatorów / Overall number of transformers Ogółem moc transformatorów / Overall power of transformers 3311 MVA 13

13 Rejony Energetyczne Regional Divisions RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT RE Wieluń Rejony Energetyczne zajmują się dostawą i sprzedażą energii elektrycznej Klientom ZEŁ-T S.A. W celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej Rejony prowadzą eksploatację sieci elektroenergetycznej poddaną również strategii standaryzacyjnej. Poza tym Rejony świadczą liczne usługi: naprawy i konserwacje linii i stacji transformatorowych należących do Klientów, wykonywanie pomiarów elektrycznych, konserwację oświetlenia ulicznego miast i gmin, wykonywanie przyłączy do sieci ZEŁ-T S.A., lokalizowanie uszkodzeń kabli energetycznych, pomiary termowizyjne, przewozy transportem samochodowym i wynajem sprzętu zmechanizowanego, sprzedaż materiałów i sprzętu elektroenergetycznego Wieluń, ul. Sieradzka 62 tel. (0-43) faks (0-43) RE Sieradz RE Łowicz Łowicz, ul. Mostowa 30 tel. (0-46) , faks (0-46) Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98 tel. (0-43) faks (0-43) Our Regional Divisions supply and sell electrical power to our Customers. They maintain the company's power supply accoording to the standardisation strategy and ensure reliable and continuous electrical power supplies. They offer a wide range of services such as: maintenance of power lines and transformer stations, metering, maintenance of street lighting, making new connections to the power supply, rectification of disturbances and faults in the power supply, thermovision tests, transport service and vehicle & machinery hire, sales of electrical equipment. Rejon Energetyczny Długość sieci Obszar elektroenergetycznej działania Regional Division Length of power Area (km 2 ) lines (km) Piotrków Trybunalski Żyrardów Sieradz Łowicz Radomsko Tomaszów Mazowiecki Wieluń Bełchatów województwo łódzkie ŁÓDŹ RE Żyrardów Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5 tel. (0-46) , faks (0-46) RE Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki ul. M. Curie-Skłodowskiej 51/53 tel. (0-44) , faks (0-44) RE Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35 tel. (0-44) , faks (0-44) RE Bełchatów Bełchatów z/s w Rogowiec-Kurnos tel. (0-44) , faks (0-44) ZEŁ-T S.A. RE Radomsko Radomsko, ul. B. Joselewicza 6 tel. (0-44) , faks (0-44)

14 Informatyzacja Szybki przepływ informacji, jej przetworzenie, łatwiejszy dostęp do bazy danych, pełna kontrola sieci elektroenergetycznej - to efekt informatyzacji ZEŁ-T S.A. Ma ona nieocenione znaczenie nie tylko w procesach zarządzania, ale także w istotny sposób wpływa na prawidłową obsługę Klientów. Terenowe placówki, posiadające nowocześnie wyposażone Biura Obsługi Klienta, za pomocą łączy komputerowych mogą szybko i sprawnie zawrzeć umowy na przyłączenie i dostawę energii elektrycznej, jak również realizować płatności nie związane ze sprzedażą prądu, udzielać porad technicznych czy wreszcie przyjmować zlecenia techniczne. Wkrótce uruchomione zostanie Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe, którego celem - w pierwszym rzędzie - będzie przyjmowanie zgłoszeń o awariach w sieci elektroenergetycznej. System e-bok to rewolucja w obsłudze Klienta. Za pomocą łączy komputerowych Odbiorca energii elektrycznej będzie mógł - nie wychodząc z domu - dowiedzieć się o wysokości rachunku, zużyciu energii, sygnalizować o nieprawidłowościach. Temu też ma służyć wdrażany system informatyczny pod nazwą CRM, będący narzędziem działu sprzedaży i marketingu. W 2003 r. wdrożony został Elektroniczny System Obiegu Dokumentów i Informacji INFOS. Z kolei dzięki wprowadzeniu w firmie systemu GIS (Geographic Information System) możliwe stało się tworzenie map cyfrowych i precyzyjne zarządzanie informacją geograficzną o sieci przesyłowej i dystrybucji. Cały obszar działania ZEŁ-T S.A. wyposażony jest ponadto w światłowodową sieć szybkiej transmisji i przekazu informacji, co pozwala na sprawną współpracę z operatorem krajowym przesyłu energii i Giełdą Energii. Informatization Quick data transmission, their processing, easy access to data base, full control of power network are the effects of informatization implemented in ZEŁ-T S.A. It has an unappreciated meaning not only in the management processes but also considerably affects correct Customers servicing. The filed divisions having modernly equipped Customer Service Offices owing to the computer connections are able to conclude the agreements for connection and delivery of energy quickly and efficiently, as well as effectuate payments not connected with sales of current, furnish technical advisory or receive technical orders. In the nearest time, Call Center, which is aimed at receiving the notifications about failures on the power network is planned to be established. The e-bok system is the revolution in the Customer service. By means of the computer links the electric energy Receiver will be able to learn about the bill volume, energy consumption as well as he will be able to notify about any incorrectness. Another IT system that is intended for this purpose is Customer Relationship Management, which, being the tool of the sales and marketing department is now implemented. In 2003 the Electronic Document and Information Circulation System has been implemented under the name INFOS. Then, owing to the introduction of GIS (Geographic Information System) system it has become possible to draw up digital maps and accurate management of geographical data about the transmission network and distribution. Apart from that, the whole area of the Company's activity is equipped with an optic fiber data transmission network, which enable efficient co-operation with domestic transmission operator and Power Exchange. 15

15 Kadra Staff RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT Załoga ZEŁ-T S.A. to ludzie o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. W 2003 r. w Spółce było zatrudnionych 1515 osób. Zgodnie z przyjętym programem restrukturyzacji od kilku lat systematycznie zmniejsza się liczba pracowników. W większości przypadków dotyczy to przejść na emeryturę. W porównaniu do 2002 r. średnioroczne zatrudnienie zmalało o 36 osób. Zgodnie z polityką Spółki stale podnosi się wymagania dla wszystkich pracowników, zarówno nowo przyjmowanych, jak i tych o długim stażu pracy. Systematycznie organizowane szkolenia, kursy, seminaria z zakresu nowych technologii stosowanych w energetyce, jak i marketingu, zarządzania, negocjacji w biznesie, informatyki - mają na celu stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. W 2003 r. programem szkoleń objęto 464 pracowników. Co ważne - stawia się na ludzi młodych, z wyższym wykształceniem, kreatywnych, otwartych na zmiany, samodzielnych, zdolnych realizować nowe zadania. Zmiany w strukturze zatrudnienia w Spółce wg poziomu wykształcenia [w proc.] w latach Changes in employment structure according to education level [in %] within ZEŁ-T S.A. staff is composed of persons of high qualifications and versatile professional experience. In 2003 the Company employed 1515 persons. According to the accepted restructuring programme the number of employees has been regularly reduced from several years. In most cases it concerns retirements. In comparison with 2003 the average annual employment decreased by 36 persons. According to the Company's policy the requirements set to all employees are still increased as regards both the newly admitted and those of long seniority. Training, courses, seminars in the scope of new technologies applied in power engineering and marketing, management, business negotiations, IT arranged on a regular basis are aimed at continuous self-improvement and skills upgrading. In 2003 the training programme covered 464 employees. What is important - we count on young people of higher education, creative, opened to changes and independent, able to realize new tasks r r. 25,3% 25,4% 53,3% 52,4% 5,2% 4,6% 16,2% 17,6% WYKSZTAŁCENIE: EDUCATION: 16 WYŻSZE HIGHER ŚREDNIE SECONDARY ZASADNICZE VOCATIONAL PODSTAWOWE ELEMENTARY

16 Kadra Staff Staż pracy w Spółce (lata) Seniority in the Company (years) Pracownicy płatni Pracownicy płatni godzinowo miesięcznie Ogółem Employees Employees paid per hour paid per month Total osoby % osoby % osoby % persons % persons % persons % Pracownicy wg stażu pracy w Spółce. Stan na dzień r. Employees by seniority in the Company State as of do 1 roku / to 1 year 5 0,7 18 2,4 23 1, ,5 64 8,4 83 5, , , , , , , , , , , , ,7 powyżej 41 lat above 41 years 5 0,7 11 1,4 16 1,0 Ogółem / Total , , ,0 Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w latach Average annual employment in the Company within the years * * 1996 r.- wydzielenie Zaplecza Technicznego ZEŁ-T S.A. w Spółkę córkę - Zakład Obsługi Energetyki Spółka z o.o. w Zgierzu (odejście ze Spółki 157 osób) * separation of Zaplecze Techniczne ZEŁ-T S.A. and formation of Zaklad Obsługi Energetyki Spółka z o.o. in Zgierz, a company fully owned by ZEŁ-T S.A. (157 persons left ZEŁ-T S.A.) 17

17 Inwestycje Investments RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT Dbałość o Klienta to także stały rozwój Przedsiębiorstwa, jego modernizacja, unowocześnianie, podążanie za nowinkami technicznymi. I tak na najważniejsze zadania inwestycyjne w 2003 r. Spółka przeznaczyła łącznie ponad 58 mln zł. Najbardziej liczące się przedsięwzięcia to: modernizacja stacji 220/110/15 kv Piotrków. Stacja ta ma kluczowe znaczenie w systemie przesyłania i dystrybucji energii siecią 110 kv ZEŁ-T S.A.; zakończenie modernizacji rozdzielni 110 kv wraz z wdrożeniem systemu sterowania i kompleksowego nadzoru, łącznie z systemem ochrony stacji. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę jakości zasilania najważniejszych Odbiorców Spółki; modernizacja rozdzielni 110 kv w GPZ: Żyrardów, Sieradz, Tomaszów. W 2003 r. zmodernizowano i wybudowano 58,4 km linii średniego napięcia napowietrznych i kablowych (w tym wymieniono 13,0 km najbardziej awaryjnych odcinków linii kablowych 15 kv w sieciach miejskich), 136,7 km linii rozdzielczych niskiego napięcia napowietrznych i kablowych oraz 78 szt. stacji transformatorowych SN/nn, w tym pięć jako stacje kontenerowe (budynkowe). Dla przyłączenia Odbiorców wykonanych zostało 4186 przyłączy niskiego napięcia - kablowe i napowietrzne. Rozpoczęto również modernizację stacji 110 kv Piaski, która po 30 latach pracy jest niemal całkowicie wyeksploatowana. Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę wyprowadzeń linii 110 kv, demontaż istniejącej napowietrznej rozdzielni 110 kv, budowę budynku nowej rozdzielni 110 kv i nastawni, montaż systemu sterowania i nadzoru. Także modernizacja rozdzielni 15 kv Mostostal Radomsko ma charakter odtworzeniowy. Wybudowana w 1973 r., zlokalizowana jest w terenie posiadającym korzystne warunki rozwoju przemysłowego, gdzie przewiduje się wzrost zapotrzebowania mocy dla zasilania nowych Odbiorców. Zakres modernizacji stacji obejmuje przebudowę budynku rozdzielni, demontaż istniejącej rozdzielnicy 15 kv i montaż nowej rozdzielnicy 14-polowej w izolacji powietrznej. Care about the Customer is also the continuous development of the Company, its modernization, upgrading, following technical innovations. Therefore the Company has appropriated more than PLN 58 millions in total for the most important investment tasks in The most valued tasks are: modernization of 220/110/15 kv Station - Piotrków. This station is of critical importance in the energy transmission and distribution system via 110 kv network of ZEŁ-T S.A.; completion of modernization of 110 kv switching station, together with implementation of the control and supervision system with the station protection system. Implementation of this investment shall improve the quality of supplying the most important Receivers of the Company; modernization of 110 kv switching station in GPZ: Żyrardów, Sieradz, Tomaszów. In 2003 building and modernization covered 58.4 km of the MV overhead and cable lines (including the replacement of 13.0 km of the most failure sensitive sections of 15 kv cable lines of in municipal networks), km of overhead and cable distribution lines of low voltage as well as 78 transformer stations MV/LV, including 5 of them built as container stations (at buildings) LV connections both cable and overhead were made to connect the Receivers. Also, modernization of 110 kv Piaski Station was started, which almost completely worked out after 30 years operation. The scope of work covers among other things redevelopment of 110 kv line, disassembly of the existing overhead 110 kv switching station, building the new 110 kv switching station and control room, assembly of the control and supervision system. Also modernization of 15 kv switching station "Mostostal" Radomsko is of restoration character. It was erected in 1973 and is situated on the area of advantageous conditions for industry development, where increase in power demand for supplying new Receivers is expected. The scope of modernization covers redevelopment of the switching station building, disassembly of the existing 15 kv switchgear and assembly of the new air insulated 14 poles one. Nakłady inwestycyjne w 2003 r. Investment outlays in ZEŁ-T S.A.

18 Jednostka miary 2002 r r. (2003/2002) w % Unit of measure (2003/2002) [in %] Nakłady ogółem, z tego: Total outlays, including: tys. zł / thous. PLN , ,8 83,9 Linia 110 kv km 8,3 0,31 3,7 110 kv line tys. zł / thous. PLN 2094,6 289,4 13,8 Linia SN, w tym: MV line, incl.: km 110,2 58,4 52,9 - linia kablowa - cable line km 41,7 36,6 87,8 - linia napowietrzna - overhead line km 68,5 21,8 31,8 tys. zł / thous. PLN ,3 8368,4 74,3 Linia nn, w tym: LV line, incl.: km 188,4 136,7 72,6 - linia kablowa - cable line km 73,9 92,5 125,2 - linia napowietrzna - overhead line km 114,5 44,2 38,6 tys. zł / thous. PLN 6900,4 6971,7 101,0 Przyłączenia Odbiorców, w tym: Connections of Receivers, incl.: tys. zł / thous. PLN , ,5 99,9 - przyłącza nn - LV connections tys. zł / thous. PLN 9322,6 9350,4 100,3 - rozbudowa sieci nn - LV network extension tys. zł / thous. PLN 1099,5 1067,1 97,0 Stacje 110 kv MVA kv Stations tys. zł / thous. PLN ,1 9066,7 59,6 Stacje SN + transformatory szt. / pcs ,0 MV stations + transformers MVA 14,7 10,0 68,0 tys. zł / thous. PLN 4770,1 5072,4 106,3 Układy pomiarowe measurement systems tys. zł / thous. PLN 937,7 1080,2 115,2 + zakup liczników + purchase of counters tys. zł / thous. PLN 3191,7 3991,7 125,1 Łączność Communication tys. zł / thous. PLN 1932,3 1072,1 55,5 Informatyka, w tym: IT, incl.: tys. zł / thous. PLN 4654,2 4662,0 100,2 - modernizacja sprzętu komputerowego - computer equipment modernization tys. zł / thous. PLN 1628,3 1063,6 65,3 Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, Purchases of finished investment goods, tys. zł / thous. PLN 4806,8 4293,8 89,3 w tym: transport incl.: transport tys. zł / thous. PLN 1687,7 2481,9 147,1 Zaplecze techniczno-administracyjne Technical and administration backup facilities tys. zł / thous. PLN 2957,7 2152,8 72,8 Ochrona środowiska Environmental protection tys. zł / thous. PLN 343,1 833,6 242,9 Budowa źródeł energii elektrycznej Building sources of electric energy tys. zł / thous. PLN 17,8 63,5 356,7 Roboty budowlano-montażowe: system gospodarczy Construction and erection work: economic system tys. zł / thous. PLN 1553,1 790,1 50,9

19 Sprzedaż energii elektrycznej Sales of electric energy RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT Dokładnie Klientów posiadał w 2003 r. ZEŁ-T S.A., świadcząc im usługi przesyłowe i dystrybucyjne. Oznacza to, że w porównaniu do 2002 r. ich liczba wzrosła o 2824 Odbiorców finalnych. Natomiast liczba Odbiorców przemysłowych, zasilanych z sieci SN, wzrosła - w porównaniu do 2002 r. - o 48 Klientów, zaś zasilanych z sieci nn i prowadzących działalność gospodarczą - o 76. Najwięcej Klientów, kupujących energię elektryczną, przybyło w grupach gospodarstw domowych, bo o Wzrost liczby Odbiorców energii elektrycznej, szczególnie w grupach taryfowych B i C, wpłynął także na sprzedaż energii, która w porównaniu do 2002 r. zwiększyła się o 1,9 GWh. Zmiany w liczbie Odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych oraz w Rejonach Energetycznych prezentuje tabela. Liczba Odbiorców w Rejonach Energetycznych Number of Receivers in the Regional Division Rejon Liczba Odbiorców Zmiany Energetyczny 2002 r r. w liczbie Odbiorców Regional Number of Receivers Changes Division in the number of Receivers Piotrków Żyrardów Sieradz Łowicz Radomsko Tomaszów Wieluń Bełchatów Razem Zakład Total Plant In 2003 ZEŁ-T S.A. possessed 590,091 Customers, rendering transmission and distribution services to them. It means that their number increased by 2,824 in comparison to However, the number of industrial Customers fed from MV network increased by 48 Customers in comparison with 2002, and those fed from LV network by 76. The most of Customers purchasing electric energy become more numerous in the groups of households, namely by 2,647. Increase in the number of Receivers of electric energy, especially in the tariff groups B and C, affected also the sales volume, which in comparison to 2002 has increased by 1.9 GWh. Changes in the number of the Receivers in particular tariff groups as well as in the Regional Divisions are presented in the table below. 20 Grupy taryfowe Charakter odbioru Ilość energii w MWh Liczba Odbiorców Tariff groups Character of receipt Qty of energy in MWh Number of Receivers Grupy taryfowe A Tariff groups A przemysł zasilany z sieci WN industry fed from HV network Grupy taryfowe B przemysł zasilany z sieci SN Tariff groups B industry fed from MV network Grupy taryfowe C Odbiorcy zasilani z sieci nn (handel, usługi, rzemiosło) Tariff groups C Receivers fed from LV network (trade, services, craft) Grupa taryfowa R Tariff groups R Odbiorcy ryczałtowi lump sum Receivers Grupy taryfowe G Odbiorcy indywidualni w lokalach mieszkaniowych Tariff groups G local Receivers at dwelling apartments Ogółem sprzedaż dla Odbiorców taryfowych General sales volume delivered to tariff Customers Ogółem liczba Odbiorców finalnych General number of final Receivers ZEŁ-T S.A. Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej poszczególnym grupom Odbiorców Sales and delivery of energy to particular Customers

20 21

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com. ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.pl Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A.

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Raport Roczny Annual Annual Report Report Czysta energia bliska każdemu... Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Czysta energia jest znakiem naszych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2013 Raport Roczny / Annual Report 2013 1 2 Raport Roczny / Annual Report 2013 Raport Roczny / Annual Report 2013 3 4 Spis treści / Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT 2 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT List Zarządu... 4 Letter of the Management Board... 5 Władze Spółki... 6 Company s Management... 7 Historia Aqua S.A.... 8 The history of Aqua S.A... 9 Podstawowa działalność...10

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl

wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl 2009 ANNUAL REPORT 1 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, minął kolejny rok działalności Spółki Metro Warszawskie,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2010 Raport roczny Annual report 2010 W Raporcie rocznym zostały wykorzystane obrazy Edwarda Dwurnika wybitnego polskiego malarza i grafika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo