DOKUMENT INFORMACYJNY. EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY. EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŝe, jeŝeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 roku

2 Wstęp Dokument informacyjny Emitent EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 4 lok. U9B Warszawa tel.: faks: internet: Autoryzowany Doradca Dom Maklerski Banku BPS S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel.: faks: internet: Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są: (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda; (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda. Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta. strona 2 z 137

3 Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się następująco: lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. A ,66 66,66 2. B ,33 33,33 Razem strona 3 z 137

4 Spis treści Wstęp... 2 Spis treści Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego systemu obrotu Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych Informacje o subskrypcji lub sprzedaŝy instrumentów finansowych Ograniczenia w obrocie akcjami Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie Prawa wynikające z instrumentów finansowych Prawa o charakterze majątkowym Prawa o charakterze korporacyjnym Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dane o Emitencie Informacje o Emitencie Wskazanie czasu trwania Emitenta Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które moŝe być podwyŝszony kapitał zakładowy Emitenta w granicach kapitału docelowego...47 strona 4 z 137

5 4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do kaŝdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów oraz wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Informacja ogólna Przedmiot działalności Osiągnięcia Emitenta Zespół Emitenta Klienci Model biznesowy Emitenta Struktura przychodów Sytuacja finansowa Emitenta Rynek Emitenta Przewagi konkurencyjne Emitenta Analiza SWOT Emitenta Plan rozwoju Prognozy wyników finansowych Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjny Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku...83 strona 5 z 137

6 5.3. Sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku Aktualny odpis z KRS Emitenta Obowiązujący ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta Definicje i objaśnienia skrótów strona 6 z 137

7 1. Czynniki ryzyka Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. PoniŜszy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najwaŝniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta naleŝy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złoŝoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem załoŝonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze moŝe niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak równieŝ zewnętrzne, moŝe nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co moŝe mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezaleŝnymi od działań Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki PienięŜnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budŝetowego i zadłuŝenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje zmiany w opisanym wyŝej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych Istnieje ryzyko pogłębienia lub przedłuŝenia się kryzysu panującego obecnie na rynkach finansowych. Skutkiem tego kryzysu jest ograniczenie moŝliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, a w efekcie ograniczenie wydatków inwestycyjnych, jak równieŝ powstawanie zatorów płatniczych, ograniczenie konsumpcji indywidualnej oraz wzrost kosztu pieniądza. Długotrwałe ograniczenie wydatków inwestycyjnych moŝe mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Emitent zwraca jednak uwagę, iŝ pomimo trwającego kryzysu na rynkach strona 7 z 137

8 finansowych w kolejnych latach notuje coraz lepsze wyniki finansowe. Rośnie równieŝ liczba zleceń na usługi Emitenta. Jednocześnie, celem ograniczenia przedmiotowego ryzyka Emitent podejmuje działania mające zminimalizować wpływ tego czynnika ryzyka. Przejawem takich działań jest planowane uruchomienie funduszu zaląŝkowego (patrz rozdz ). Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym Na działalność Emitenta wpływ moŝe mieć koniunktura panująca na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossa-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa moŝe powodować rezygnację przedsiębiorców z podejmowania decyzji o rozpoczynaniu ofert prywatnych akcji lub obligacji, a takŝe skłaniać do większej ostroŝności przy podejmowaniu decyzji o fuzjach lub przejęciach albo o dokonywaniu inwestycji private equity / venture capital, co moŝe mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Emitent zwraca jednak uwagę, iŝ pomimo trwającej od kliku słabej koniunktury na rynkach kapitałowych w kolejnych latach notuje coraz lepsze wyniki finansowe. Rośnie równieŝ liczba zleceń na usługi Emitenta, w tym zleceń związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect. Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji Biorąc pod uwagę, Ŝe specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a takŝe często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyŝej wymienionych, niekorzystnych zmian moŝe być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciąŝeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. strona 8 z 137

9 Ryzyko zmian przepisów regulujących funkcjonowanie NewConnect Istotnym ryzykiem dla działalności Emitenta, jako Autoryzowanego Doradcy NewConnect, mogą być zmiany przepisów ustanawianych przez GPW, regulujących funkcjonowanie NewConnect. Nie moŝna wykluczyć w przyszłości zmian, które mogą skutkować koniecznością poniesienia przez Emitenta dodatkowych, znacznych kosztów, celem dostosowania się do nowowprowadzanych regulacji, a w skrajnie niekorzystnej sytuacji zmusić Emitenta do zaprzestania działalności na rynku NewConnect. W ocenie Emitenta ryzyko takie jest jednak bardzo ograniczone. Emitent posiada bowiem bardzo duŝe doświadczenie w działalności na rynku NewConnect oraz rozbudowany i doświadczony zespół. Ponadto zmiany wprowadzane dotychczas przez GPW w przepisach regulujących funkcjonowanie rynku NewConnect, w tym ostatnia bardzo znacząca zmiana tych przepisów, nie spowodowały po stronie Autoryzowanych Doradców, w tym równieŝ po stronie Emitenta, konieczności poniesienia większych kosztów celem dostosowania się do tych zmian. Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, moŝe dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co moŝe negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyk Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta Emitent naraŝony jest na typowe dla kaŝdego przedsiębiorcy ryzyko związane z nietrafnością przyjętych zało- Ŝeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. PowyŜsze wpływa takŝe na ryzyko niezrealizowania moŝliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. W ocenie Emitenta, mając na uwadze jego dotychczasowe wyniki, ryzyko to jest jednak bardzo ograniczone. Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego Na przychody Emitenta składają się między innymi wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych, uzaleŝnione od efektu przeprowadzonych działań i wypłacane w postaci tzw. success fee (wynagrodzenie uzaleŝnione od wyniku prowadzonych działań). Otrzymanie wynagrodzenia wypłacanego na zasadzie success fee uzaleŝnione jest nie tylko od efektów działań Emitenta, ale równieŝ od decyzji podejmowanych przez podmioty zewnętrzne, niezaleŝne od Emitenta, oraz od decyzji i działań zleceniodawców. Istnieje więc ryzyko nieuzyskania spodziewanych przychodów pomimo wykonania prawidłowo działań przez Emitenta (i poniesienia kosztów pracy). Ryzyko to dotyczy między innymi działalności Emitenta związanej z wprowadzaniem na NewConnect kolejnych spółek. Emitent stara się minimalizować przedmiotowe ryzyko poprzez świadczenie usług dla róŝnych podmiotów i o zróŝnicowanym przedmiocie. Ponadto istotna część przychodów Emitenta strona 9 z 137

10 pochodzi z terminowych umów, przewidujących wynagrodzenie w stałej wysokości, niezaleŝnie od nakładu pracy Emitenta. Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz finansowych Prognozy finansowe Emitenta na rok 2012 zaprezentowane w niniejszym dokumencie informacyjnym zostały przygotowane przez Zarząd Emitenta w oparciu o oszacowanie wyników moŝliwych do uzyskania z realizacji posiadanych zamówień i przy uwzględnieniu prognozowanych zamówień od głównych klientów Emitenta. Prognozy finansowe nie podlegały ocenie biegłego rewidenta. Istnieje ryzyko niezrealizowania tych prognoz w całości albo w części. W ocenie Emitenta ryzyko to jest jednak niewielkie, o czym świadczą miedzy innymi wyniki osiągnięte przez Emitenta w II kwartale roku 2012 i uzyskiwane przez Emitenta na bieŝąco kolejne zlecenia. Ryzyko konieczności ponoszenia nakładów na rozwój działalności Celem oferowania klientom usług na moŝliwie najwyŝszym poziomie Emitent musi stale rozszerzać zakres świadczonych usług oraz udoskonalać sposób ich świadczenia. Oznacza to miedzy innymi konieczność ponoszenia znaczących nakładów (np. na zatrudnianie nowych pracowników, otwarcie nowego biura - oddziału, szkolenie pracowników, itp.). Nie moŝna wykluczyć, iŝ niektóre lub nawet wszystkie nakłady ponoszone przez Emitenta nie znajdą odzwierciedlenia w wysokości osiąganych przychodów. Celem minimalizacji przedmiotowego ryzyka, przed podjęciem kaŝdej decyzji o poniesieniu takich nakładów, Emitent dokonuje moŝliwie dokładnej analizy rynku i potrzeb klientów. Ryzyko inwestycyjne Emitent planuje uruchomienie funduszu zaląŝkowego (patrz rozdz ). Emitent zamierza przy tym skupić się na inwestycjach w perspektywiczne projekty, które w okresie 1-2 lat mogą być gotowe do zadebiutowania na NewConnect. Emitent będzie inwestował w przedsiębiorstwa na bardzo wczesnym etapie rozwoju (start-up y), które często nie będą jeszcze prowadziły działalności operacyjnej i generowały przychodów. Z tego rodzaju działalnością wiąŝe się szczególnie wysokie ryzyko inwestycyjne premiowane w razie sukcesu inwestycji bardzo wysoką stopą zwrotu. Istniej ryzyko, Ŝe Emitent moŝe jednak nie uzyskać oczekiwanego zwrotu z inwestycji, a nawet utracić całość lub znaczną cześć zainwestowanych środków. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent zamierza bardzo dokładnie analizować projekty, w które będzie inwestował, oraz przeznaczać na jeden projekt tylko cześć posiadanych środków (nie więcej niŝ 20 proc. środków funduszu zaląŝkowego). Emitent zwraca uwagę, iŝ dzięki dotychczasowym doświadczeniom posiada kompetencje do identyfikowania szczególnie atrakcyjnych i perspektywicznych projektów, a dzięki zbudowanej sieci kontaktów biznesowych posiada dostęp do wielu bardzo atrakcyjnych projektów. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności Autoryzowanego Doradcy Istotnym obszarem działalności Emitenta jest działalność w charakterze Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Autoryzowany Doradca jest niezbędnym podmiotem uczestniczącym w procesie wprowadzania akcji do obrotu na NewConnect. Doradca przygotowuje i zatwierdza dokument informacyjny, a takŝe wspomaga strona 10 z 137

11 funkcjonowanie spółek - emitentów na tym rynku w okresie co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danej spółki na NewConnect. Odpowiedzialność Autoryzowanego Doradcy obejmuje wszystkie informacje zawarte w dokumentach informacyjnych, które zatwierdził, co w rezultacie oznacza odpowiedzialność za informacje przekazane przez odrębne podmioty (spółki - emitentów). Rzetelność przekazywanych informacji jest kaŝdorazowo badana przez Autoryzowanego Doradcy, jednak istnieje ryzyko zatwierdzenia dokumentu informacyjnego zawierającego informację, która nie opisuje stanu faktycznego w sposób wyczerpujący lub zgodny z prawdą. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez staranną selekcję spółek z którymi podpisywane są umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy oraz przez kaŝdorazowe wnikliwe badanie stanu prawnego i finansowego kaŝdej spółki - emitenta. Ryzyko związane z utratą statusu Autoryzowanego Doradcy Istotna część usług Emitenta związana jest z posiadaniem statusu Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Wpisu na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect dokonuje Zarząd GPW. Ponadto kaŝdy z Autoryzowanych Doradców podlega corocznej ocenie. Emitent został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect w dniu 5 października 2007 roku, a od tego czasu przechodził teŝ coroczne oceny (weryfikacje) dokonywane przez GPW. Istnieje jednak ryzyko utraty przez Emitenta statusu Autoryzowanego Doradcy NewConnect na skutek wyjątkowo powaŝnego naruszenia przepisów regulujących funkcjonowanie NewConnect. W takim wypadku Emitent mógłby utracić istotną część przychodów, co miałoby niewątpliwy negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W ocenie Emitenta ryzyko takie jest jednak ograniczone. Dotychczasowa działalność Emitenta w charakterze Autoryzowanego Doradcy świadczy o tym, Ŝe Emitent posiada duŝe doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku NewConnect. Emitent zatrudnia przy tym grupę wykwalifikowanych specjalistów, mających bogate doświadczenie i odpowiednie uprawnienia, wymagane do prawidłowego działania na rynku NewConnect. Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje równieŝ zmiany kluczowych przepisów regulujących funkcjonowanie NewConnect, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać działania Emitenta, w tym stosowane procedury wewnętrzne, do występujących zmian. Ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością Emitent w związku z prowadzoną działalnością jest naraŝony na ryzyko poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za niewłaściwe świadczenie usług doradczych. Z uwagi na duŝe znaczenie usług Emitenta (dokładnie ich efektów) dla jego klientów istnieje ryzyko, iŝ w wypadku niedochowania naleŝytej zawodowej staranności klienci mogą wystąpić przeciwko Emitentowi na drogę prawną, dochodząc odszkodowań za straty poniesione na skutek niewłaściwego działania Emitenta. Ewentualne dochodzenie od Emitenta odszkodowania mogłoby wiązać się ze zwiększeniem kosztów obsługi prawnej Emitenta, natomiast ewentualne zasądzenie odszkodowania miałoby niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz mogłoby spowodować utratę reputacji Emitenta, jako wiarygodnego podmiotu świadczącego profesjonalne usługi doradcze. Przedmiotowe ryzyko jest typowym ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności doradczej. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez staranny dobór pracowników, stałe podnoszenie ich kwalifikacji, a takŝe odpowiednie procedury wewnętrzne związane z świadczeniem i kontrolą procesu świadczenia usług doradczych. Dotychczasowe doświadczenia Emitenta pozwalają przyjąć, iŝ ryzyko poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za niewłaściwe świadczenie usług doradczych jest nieznaczne. strona 11 z 137

12 Ryzyko utraty reputacji Dla działalności Emitenta, jako podmiotu świadczącego profesjonalne usługi doradcze, kluczowe znaczenie ma reputacja Emitenta. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów jest uzaleŝnione od tego, czy jest on postrzegany jako podmiot wiarygodny i rzetelny, zapewniający świadczenie usług doradczych na moŝliwie najwyŝszym poziomie. Jak wskazują badania Big Info Monitor, blisko 60 proc. badanych weryfikuje swoich parterów biznesowych w Internecie. Utrata reputacji moŝe więc w istotnym stopniu wpływać na wyniki finansowe Emitenta. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nią usługi odznaczały się najwyŝszą jakością i profesjonalizmem. Pracownicy Emitenta przechodzą staranną selekcję i stale podnoszą kwalifikacje. Miarą dobrej reputacji, jaką cieszy się Emitent jest fakt, iŝ w chwili obecnej większość jego klientów to klienci którzy rozpoczęli współpracę ze Spółką dzięki rekomendacji udzielonej przez osoby wcześniej z nią współpracujące. Ryzyko związane z zasobami ludzkimi Wyniki kaŝdego podmiotu działającego na rynku usług doradczych zaleŝą w bardzo duŝym stopniu od wiedzy, doświadczenia i kompetencji osób faktycznie świadczących w imieniu doradcy usługi (zespół). Szczególnie w przypadku Emitenta niezmiernie istotne jest posiadanie zespołu o odpowiednio przygotowanego do świadczenia usług na rzecz klientów Spółki. W przypadku Emitenta, będącego równieŝ Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst, konieczne jest przy tym zatrudnianie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikaty Doradcy ASO wydawane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W chwili obecnej Emitent zatrudnia na podstawie umów o pracę sześć osób posiadających Certyfikaty Doradcy ASO. Trudności w pozyskaniu lub utrata pracowników o odpowiednich kwalifikacjach mogą skutkować ograniczeniem lub nawet w skrajnym wypadku zakończeniem świadczenia niektórych usług, co moŝe w sposób negatywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Spółka ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez oferowanie atrakcyjnych warunków pracy i płacy. Emitent preferuje zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, dzięki czemu zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników. Emitent stara się budować wśród swoich pracowników warunki do samorealizacji zawodowej oraz dba o stałe poszerzanie kompetencji swoich pracowników poprzez szkolenia oraz w drodze wymiany wiedzy i doświadczenia między członkami zespołu. Podkreślić nale- Ŝy, iŝ Emitenta cechuje niska fluktuacja kadr. Na podkreślenie zasługuje ponadto fakt, iŝ znaczna część pracowników Emitenta, którzy posiadają Certyfikaty Doradcy ASO, to osoby które przeszły do pracy u Emitenta z firm działających na rynku kapitałowym (TFI, dom maklerski, autoryzowany doradca). Ryzyko konkurencji Na polskim rynku działa wiele podmiotów prowadzących działalność doradczą dla podmiotów gospodarczych, w tym 89 podmiotów wpisanych na listę Autoryzowanych Doradców. Dominującymi podmiotami na rynku są duŝe spółki, w tym firmy z kapitałem zagranicznym, których celem jest obsługa największych klientów korporacyjnych. Rynek usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest silnie zdywersyfikowany i konkurencyjny. Zwiększająca się na tym rynku walka konkurencyjna moŝe mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W przypadku Emitenta ryzyko konkurencji jest jednak ograniczone dzięki doświadczeniu i renomie posiadanej przez Spółkę. Ponadto Emitenta cechuje indywidualne podejście do klienta oraz kompleksowy zakres oferowanych usług (w tym usług świadczonych przez podmioty stale współpracujące z Emi- strona 12 z 137

13 tentem). RównieŜ pozycja Spółki jako jednego z liderów pod względem liczby spółek wprowadzonych na NewConnect daje Emitentowi silną pozycję konkurencyjną. Zarząd Emitenta na bieŝąco monitoruje zmiany na rynku usług doradczych, na którym działa Emitent, w tym zmiany w zakresie działania konkurencji Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane zmiany, tak aby utrzymać silną pozycję konkurencyjną Emitenta. Ryzyko związane z bezpieczeństwem informatycznym W swojej działalności Emitent wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Na swoich komputerach i serwerach Emitent przechowuje efekty świadczonych usług (raporty, analizy, projekty umów, itp.) oraz korespondencję z klientami dotyczącą świadczonych usług. Często są to przy tym poufne dane dotyczące osób fizycznych lub prawnych. WiąŜę się to ryzykiem włamania do systemu Emitenta, blokady sieci, uszkodzenia danych lub kradzieŝy poufnych danych finansowych lub osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, uszkodzenia danych, kradzieŝy danych o klientach lub paraliŝu systemu wiąŝe się z zagroŝeniem dla moŝliwości świadczenia usług przez Emitenta lub ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za nienaleŝyte zabezpieczenie danych poufnych. Emitent dokłada wszelkich starań aby stosować zabezpieczenia i wszelkie dostępne systemy ochrony przed włamaniami do jego systemu Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy W oparciu o obowiązujące na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego postanowienia statutu Emitenta kontrolę organizacyjną nad Emitentem posiadają akcjonariusze Adam Osiński i Arkadiusz Stryja. W szczególności wymienieni akcjonariusze posiadają uprawnienia osobiste do powoływania większości członków Rady Nadzorczej oraz do powoływania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Emitenta. Oznacza to, iŝ decydujący wpływ na Emitenta mają akcjonariusze Adam Osiński i Arkadiusz Stryja, niezaleŝnie od posiadanej przez nich liczby akcji Emitenta. Jednocześnie oznacza to, iŝ pozostali akcjonariusze Emitenta mają istotnie ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez Emitenta. Emitent wskazuje, Ŝe akcjonariusze Adam Osiński i Arkadiusz Stryja byli załoŝycielami EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k., tj. poprzednika prawnego Emitenta, oraz w sposób decydujący przyczynili się do budowy obecnej wartości Emitenta. Ryzyko niespłacenia obligacji Emitent zainwestował nadwyŝkę posiadanych środków finansowych obejmując 550 obligacji na okaziciela Vandonanco Limited z siedzibą w Nikozji w zamian za kwotę zł. Zgodnie z warunkami emisji wykup przedmiotowych obligacji nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. Obligacje są oprocentowane w wysokości 12 proc. rocznie, przy czym wypłata odsetek następuje kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki WhitePeak Investments Limited z siedzibą w Nikozji. Objęcie obligacji miało na celu zagospodarowanie nadwyŝek finansowych Emitenta na moŝliwie korzystnych, a jednocześnie zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa, warunkach. Emitent wskazuje, iŝ istnieje ryzyko niewykupienia obligacji w ter- strona 13 z 137

14 minie. Ryzyko to jest w ocenie Emitenta niewielkie z uwagi na majątek i sytuacje ekonomiczną zarówno emitenta obligacji, jak i poręczyciela oraz na fakt, iŝ oba te podmioty są jednocześnie akcjonariuszami Emitenta. Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zaleŝności od kształtowania się relacji podaŝy i popytu. Relacje te zaleŝą od wielu złoŝonych czynników, w tym w szczególności od niemoŝliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezaleŝnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejsza płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. W związku z powyŝszym istnieje ryzyko, Ŝe posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaŝy akcji po cenie niŝszej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, Ŝe osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu moŝe nie mieć moŝliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. NaleŜy podkreślić, iŝ ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy tez w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównowaŝonych. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące: na wniosek emitenta; jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek emitenta, z zastrzeŝeniem moŝliwości uzaleŝnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; strona 14 z 137

15 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: w przypadkach określonych przepisami prawa; jeŝeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Zgodnie z 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 (zawieszenie obrotu moŝe trwać dłuŝej niŝ 3 miesiące). Zgodnie z 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeŝeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienaleŝycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu moŝe, w zaleŝności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: upomnieć emitenta; nałoŝyć na emitenta karę pienięŝną w wysokości do zł; zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w Alternatywnym systemie; wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe postanowić o nałoŝeniu kary pienięŝnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. Zgodnie z 17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu moŝe opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienaleŝytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałoŝeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu moŝe wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym systemie obrotu lub jest zagroŝony interes inwestorów, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu obrotu, na Ŝądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym Alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 10 dni. strona 15 z 137

16 Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŝliwość zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na Ŝądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na Ŝądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagra- Ŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie moŝe mieć negatywny wpływ na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności moŝe utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyŝsze dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja moŝe: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo nałoŝyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pienięŝną do wysokości zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. strona 16 z 137

17 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są: EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie Autoryzowany Doradca - Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie 2.1. Emitent Działając w imieniu EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, iŝ według naszej najlepszej wiedzy i przy dołoŝeniu naleŝytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i Ŝe nie pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a takŝe opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami Autoryzowany Doradca Działając w imieniu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oświadczam, Ŝe niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.) oraz, Ŝe według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w dokumencie informacyjnym nie pominięto Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a takŝe, Ŝe dokument informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. strona 17 z 137

18 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego systemu obrotu 3.1. Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych Informacje ogólne o Akcjach Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są: (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda; (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda. Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi zł (trzysta tysięcy złotych). Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się następująco: lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. A ,66 66,66 2. B ,33 33,33 Razem Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe Informacje o subskrypcji lub sprzedaŝy instrumentów finansowych Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii B Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art pkt 1 k.s.h.) Niepubliczna oferta objęcia Akcji Serii B została złoŝona 36 (trzydziestu sześciu) osobom. Ofercie podlegało (jeden milion) Akcji Serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda, o łącznej wartości nominalnej zł (sto tysięcy złotych). Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 2 zł (dwa złote) za kaŝdą poszczególną akcję. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia 31 maja 2012 roku do dnia 3 lipca 2012 roku. Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta przez 17 (siedemnaście) osób, które nabyły łącznie (jeden milion) Akcji Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości zł (dwa miliony złotych). Całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy związanego z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu wyniósł zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). strona 18 z 137

19 Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariuszy Emitenta oferty niepublicznej Akcji Serii A W dniach od 4 czerwca do dnia 20 lipca 2012 roku akcjonariusz Emitenta - Whitepeak Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), przeprowadził niepubliczną oferta nabycia Akcji Serii A. Niepubliczna oferta nabycia Akcji Serii A została złoŝona 6 (sześciu) podmiotom. Ofercie podlegało (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Akcji Serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda, o łącznej wartości nominalnej zł (sto piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Cena Akcji Serii A w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyŝej, wynosiła 2 zł (dwa złote) za kaŝdą poszczególną akcję. Oferta nabycia Akcji Serii A została przyjęta przez 6 (sześć) podmiotów, którzy łącznie nabyli (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Akcji Serii C za łączną cenę w wysokości (dwa miliony trzysta pięć tysięcy złotych) W dniu 20 czerwca 2012 roku akcjonariusz Emitenta - Vandonanco Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), przeprowadził niepubliczną oferta nabycia Akcji Serii A. Niepubliczna oferta nabycia Akcji Serii A została złoŝona 2 (dwóm) podmiotom. Ofercie podlegało (dziesięć tysięcy) Akcji Serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda, o łącznej wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych). Cena Akcji Serii A w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyŝej, wynosiła 2 zł (dwa złote) za kaŝdą poszczególną akcję. Oferta nabycia Akcji Serii A została przyjęta przez 2 (dwa) podmioty, które łącznie nabyły (dziesięć tysięcy) Akcji Serii A za łączną cenę w wysokości zł (dwadzieścia tysięcy złotych). W dniu 25 czerwca akcjonariusz Emitenta - Olga Georgiades, przeprowadził niepubliczną ofertę nabycia Akcji Serii A. Niepubliczna oferta nabycia Akcji Serii A została złoŝona jednemu podmiotowi. Ofercie podlegało (pięć tysięcy) Akcji Serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda, o łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych). Cena Akcji serii A w ramach oferty akcjonariusza, o której mowa powyŝej, wynosiła 2 zł (dwa złote) za kaŝdą poszczególną akcję. Oferta nabycia Akcji Serii A została przyjęta przez jeden podmiot, który nabył łącznie (pięć tysięcy) Akcji Serii A za łączną cenę w wysokości (dziesięciu tysięcy złotych). Emitent nie dysponuje wiedzą na temat kosztów jakie ponieśli akcjonariusze dokonujący niepublicznej oferty zbycia Akcji, o których mowa powyŝej, w związku z przeprowadzeniem tychŝe ofert Ograniczenia w obrocie akcjami Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia akcji (tzw. lock-up). strona 19 z 137

20 Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, kaŝdy: kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niŝ w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu nale- Ŝytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyŝej, powstaje równieŝ w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów. Zawiadomienie, o którym mowa powyŝej, powinno zawierać informacje o: dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, zamiarach co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŝenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku kaŝdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, naleŝy niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisje oraz spółkę; podmiotach zaleŝnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. strona 20 z 137

21 Zawiadomienie moŝe być sporządzone w języku angielskim. Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają równieŝ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: zajściem innego niŝ czynność prawna zdarzenia prawnego; nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia juŝ wyemitowanych akcji spółki publicznej; pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia juŝ wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie winno zawierać równieŝ informacje o: liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŝ w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŝe nimi dysponować według własnego uznania. Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciąŝone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyŝej spoczywają, odpowiednio, równieŝ na: podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; funduszu inwestycyjnym - takŝe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; strona 21 z 137

22 podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie, o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, moŝe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upowaŝniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeŝeli akcjonariusz ten nie wydał wiąŝących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki, chociaŝby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. Obowiązki określone powyŝej powstają równieŝ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŝe nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, o których mowa powyŝej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: małŝonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak równieŝ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŝnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. strona 22 z 137

23 Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyŝej obowiązków: po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŝne; po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upowaŝniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiąŝących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŝeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia moŝna zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umoŝliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych: mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora: w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, równieŝ wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych powyŝej. Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, kaŝdy kto: posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a takŝe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: o członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub o akcjonariusze spółki publicznej, lub o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyŝej, w podmiocie zaleŝnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub strona 23 z 137

24 o maklerzy lub doradcy, lub posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niŝ określony powyŝej, jeŝeli wiedział lub przy doło- Ŝeniu naleŝytej staranności mógł się dowiedzieć, Ŝe jest to informacja poufna nie moŝe wykorzystywać takiej informacji. Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1, nie mogą: ujawniać informacji poufnej; udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeŝeli instrumenty te: są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezaleŝnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zaleŝy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego, o którym mowa powyŝej, są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezaleŝnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym Alternatywnym systemie obrotu, albo nie są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zaleŝy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego którym mowa powyŝej. Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umoŝliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych; jednego lub kilku instrumentów finansowych; nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo doko- strona 24 z 137

25 nywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo w wyniku złoŝenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaŝ lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, wezwania do zapisywania się na sprzedaŝ lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem Ŝe informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych in- strona 25 z 137

26 strumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby: wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami; inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1, rozumie się: jej małŝonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym poŝyciu; dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; podmioty: o w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyŝej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub o które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyŝej, lub strona 26 z 137

27 o o z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyŝej, czerpią zyski, których interesy ekonomiczne są równowaŝne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa powyŝej. Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyŝej mają zastosowanie do Akcji Emitenta w oparciu o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie. Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na kaŝdego przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŝeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość euro. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa powyŝej, dotyczy zamiaru: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeŝeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: jeŝeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro; polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaŝy, jeŝeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŝ ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŝy całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŝy; strona 27 z 137

28 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo naleŝy do grupy kapitałowej, do której naleŝą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; przedsiębiorców naleŝących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zaleŝnego uwaŝa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŝących do grup kapitałowych, do których naleŝą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejŝe ustawy stanowi, iŝ przy badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zaleŝnych. Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zaleŝnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŝ w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeŝeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu moŝe, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłuŝyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeŝeli przedsiębiorca wykaŝe, Ŝe nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja moŝe spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. strona 28 z 137

29 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe nałoŝyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŝną w wysokości nie większej niŝ 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŝenia kary, jeŝeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe równieŝ nałoŝyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŝną w wysokości stanowiącej równowartość do euro, jeŝeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a takŝe jeŝeli nie udzielił Ŝądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe ponadto nałoŝyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŝną w wysokości stanowiącej równowartość do euro za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, nałoŝyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pienięŝną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeŝeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pienięŝnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a takŝe uprzednie naruszenie przepisów tejŝe ustawy. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest moŝliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; przy czym decyzja taka nie moŝe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie niewaŝności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają takŝe z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. strona 29 z 137

30 Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty, lub przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji moŝna równieŝ dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji słuŝy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 5 miliardów euro, oraz gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niŝ 250 milionów euro, chyba Ŝe kaŝde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŝ dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy równieŝ w przypadku, gdy: łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 2,5 miliarda euro; w kaŝdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 milionów euro; w kaŝdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyŝej, łączny obrót kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 25 milionów euro, oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 milionów euro, chyba Ŝe kaŝde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŝ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. --- Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niŝ wskazane powyŝej, ograniczenia w obrocie Akcjami. strona 30 z 137

31 3.4. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Akcje Serii A Akcje Serii A zostały wyemitowane na podstawie postanowień statutu Emitenta w procesie przekształcenia Emitenta. Akcje te objęli wspólnicy EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie, tj. spółki w wyniku przekształcenia której - w trybie przepisu art. 551 i nast. k.s.h. - powstał Emitent. Uchwała Wspólników EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. w sprawie przekształcenia, obejmująca m.in. zgodę na treść statutu Emitenta, została podjęta w dniu 26 sierpnia 2011 roku (akt notarialny z dnia 26 sierpnia 2011 roku Rep. A nr 9633/2012). Akcje serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 września 2011 roku. Stosowny zapis statutu Emitenta ( 8 statutu) na dzień podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia brzmiał: Akcje Serii B Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2012 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Soczyńskiego w jego Kancelarii notarialnej w Warszawie (Rep. A Nr 1904/2012). Uchwala ta brzmi jak następuje: strona 31 z 137

32 strona 32 z 137

33 strona 33 z 137

34 Akcje Serii B zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 sierpnia 2012r. Podstawa wprowadzenia Akcji Serii A oraz Akcji Serii B Podstawą wprowadzenia Akcji Serii A oraz Akcji Serii B Emitenta do obrotu na NewConnect jest uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta w dniu 31 maja 2012 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Soczyńskiego w jego Kancelarii notarialnej w Warszawie (Rep. A Nr 1904/2012). Uchwala ta brzmi jak następuje: strona 34 z 137

35 3.5. Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wszystkie Akcje wyemitowane przez Emitenta są równe w prawie do dywidendy, przy czym: 1. Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia 26 września 2011 roku; 2. Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego po- strona 35 z 137

36 przedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. W roku 2012 Emitent przeznaczył na wypłatę dywidendy (z tytułu podziału zysku EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. i EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2011) kwotę ,28 zł (siedemset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy) Prawa wynikające z instrumentów finansowych Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów prawa oraz postanowieniami Statutu Prawa o charakterze majątkowym Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: prawo do udziału w zysku - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; poniewaŝ Ŝadna z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iŝ na kaŝdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art i 3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie; prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie moŝe uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów; a uchwała moŝe zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeŝeli uchwała o podwyŝszeniu kapitału zakładowego spółki stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŝliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŝy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art k.s.h. w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez kaŝdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; strona 36 z 137

37 prawo do zbycia akcji - zgodnie z art k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie wprowadza Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie; prawo do ustanowienia zastawu lub uŝytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub uŝytkowania ustanowionego przez ich właściciela; prawo do umorzenia akcji - zgodnie z 10 ust. Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane, w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza; prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art i k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zaleŝy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący moŝliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego; 7 Statutu Emitenta przewiduje, iŝ istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę Prawa o charakterze korporacyjnym Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu - na podstawie art k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art k.s.h. kaŝda akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos moŝe być oddany przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej moŝe oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeŝeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta nie przewiduje jednak takiej moŝliwości; zgodnie z art k.s.h. statut moŝe dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut Emitenta nie przewiduje takiej moŝliwości; prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; prawo do złoŝenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złoŝenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; prawo do złoŝenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliŝszego walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŝszego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - strona 37 z 137

38 zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; prawo do zaskarŝania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art k.s.h.; prawo do Ŝądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art k.s.h. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŝsze walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 k.s.h.; prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art k.s.h.; prawo do Ŝądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art k.s.h.; prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art k.s.h. oraz do Ŝądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art k.s.h.; prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art k.s.h.; prawo do złoŝenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złoŝoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złoŝyć akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji - wynikające z art k.s.h.; prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał - wynikające z art k.s.h.; prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 k.s.h.; prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art k.s.h.; prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art k.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); strona 38 z 137

39 prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŝności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŝności ustał; Ŝądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złoŝone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaŝy wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zaleŝnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; prawo Ŝądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej takiemu Ŝądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak równieŝ podmioty wobec niego zaleŝne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równieŝ solidarnie na kaŝdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zaleŝnymi i dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów; prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które moŝe być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakŝe akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, w przypadku Emitenta organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie kaŝdego roku obrotowego. W roku 2012 Emitent przeznaczył na wypłatę dywidendy (z tytułu podziału zysku EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. i EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2011) kwotę ,28 zł (siedemset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy). Emitent zamierza budować wartość dla akcjonariuszy zarówno poprzez stały rozwój działalności i budowanie stabilnych podstaw dla stałego wzrostu wartości Spółki i jej akcji, jak równieŝ poprzez politykę dywidendy. W kolejnych latach, w zaleŝności od potrzeb inwestycyjnych Emitenta, Zarząd zamierza wnioskować do akcjonariuszy o przeznaczenie na poczet dywidendy od 25 do 50 proc. zysku netto. Przy załoŝeniu, iŝ po emisji akcji strona 39 z 137

40 serii B kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na akcji oraz przy załoŝeniu, iŝ zysk netto Spółki za rok 2012 wyniesie zł dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosiłaby więc od 10 do 20 gr, co przy cenie emisyjnej akcji serii B w wysokości 2 zł / 1 akcja oznaczałoby stopę dywidendy w wysokości od 5 do 10 proc. Pozostała część wypracowywanych zysków będzie reinwestowana zgodnie ze strategią inwestycyjną Emitenta Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Ze względu na fakt, Ŝe informacje zamieszczone poniŝej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat naleŝności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, wyraŝonego w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są naleŝące do osoby fizycznej akcje uprawniające do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeŝeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym takŝe: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyŝszenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). strona 40 z 137

41 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iŝ przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci róŝnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaŝy akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji. Dochody uzyskane ze sprzedaŝy akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) z dywidend oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakŝe uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, w przypadku gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: osób prawnych, jeŝeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i osób fizycznych, jeŝeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). NaleŜy jednak mieć na uwadze, iŝ zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osią- strona 41 z 137

42 ganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiąŝące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyŝej przepisów polskich ustaw podatkowych. Ponadto naleŝy pamiętać, iŝ zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŝenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŝliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest moŝliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeŝeli łącznie spełnione są następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŝącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niŝ 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te dochody; odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: o spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyŝej, albo o zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyŝej. Opisane powyŝej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niŝ 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te naleŝności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie takŝe w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niŝ 10 proc. udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyŝej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 proc. dochodów strona 42 z 137

43 (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciąŝącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŝności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŝna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŝeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŝeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyŝej, natomiast dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeŝeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi Podatek od czynności cywilnoprawnych Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŝ praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc takŝe w ramach Alternatywnego systemu obrotu); dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŝeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejŝe ustawy do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. strona 43 z 137

44 4. Dane o Emitencie 4.1. Informacje o Emitencie Firma: EBC Solicitors S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, Warszawa Tel.: Faks: Internet: KRS: REGON: NIP: Wskazanie czasu trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie został oznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent powstał w wyniku przekształcenia EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie (w trybie przepisu art. 551 i nast. k.s.h.). Uchwała Wspólników EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 26 sierpnia 2011 roku (akt notarialny z dnia 26 sierpnia 2011 roku Rep. A nr 9633/2011) Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 26 września 2011 roku. Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie Krótki opis historii Emitenta Emitent został zarejestrowany w dniu 26 września 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , w wyniku przekształcenia EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie. strona 44 z 137

45 EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 31 sierpnia 2006 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Andrzeja Micorka w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 5319/2006). Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 listopada 2006 roku pod numerem KRS Istotne zdarzenia w historii EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k.: lp data opis zdarzenia listopada 2006 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 2. 5 października 2007 roku wpis na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect sierpnia 2011 roku podjęcie uchwały ws. przekształcenia w spółkę akcyjną Istotne zdarzenia w historii Emitenta: lp data opis zdarzenia września 2011 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego maja 2012 roku podjęcie uchwały ws. emisji Akcji Serii B EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. (poprzednik prawny Emitenta) rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku Spółka powstała jako kancelaria adwokacka nastawiona na obsługę klientów biznesowych. Celem jej załoŝycieli było wykorzystanie w ramach nowopowstałej spółki swojego dotychczasowego doświadczenia związanego z obsługą obrotu gospodarczego. Od początku istnienia spółka obsługiwała podmioty gospodarcze zainteresowane pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji. W roku 2007 EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców New- Connect. Zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. rozwijała się organicznie. Przełomowy dla spółki był rok 2011, w którym spółka wprowadziła do obrotu na NewConnect 15 emitentów i pozyskała znaczący portfel zamówień na rok W związku z tak dynamicznym rozwojem oraz zwiększeniem liczebności zespołu EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k., w połowie roku 2011 zapadła decyzja o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną i jednoczesnym wydzieleniu dotychczasowej działalności stricte prawniczej (sprawy procesowe, prawo nieruchomości, inne) do nowej spółki adwokackiej (obecnie Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k.). Przy okazji przekształcenie nastąpiła równieŝ zmiana w składzie akcjonariatu Emitenta. Nawiązanie współpracy, a następnie wejście nowych podmiotów do akcjonariatu Emitenta pozwoliło poszerzyć portfel klientów oraz liczbę zleceń Emitenta i w bardzo istotnym stopniu przyczyniło się do znaczącego wzrostu wyników Emitenta odnotowanego w roku 2011 (patrz wyniki roku 2011 w stosunku do wyników roku 2010). Warto zwrócić uwagę, iŝ w akcjonariacie Emitenta jest wiele podmiotów dla których (albo dla ich podmiotów zaleŝnych lub powiązanych) Emitent wykonywał albo wykonuje na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zlecenia w ramach prowadzonej działalności. Zmiana w składzie akcjonariatu Emitenta, dokonana przy strona 45 z 137

46 okazji przekształcenia Emitenta, nie spowodowała przy tym zmiany osób faktycznie kontrolujących i mających wpływ na Emitenta, gdyŝ zapisy statutu Emitenta (tj. spółki akcyjnej) zapewniają dotychczasowym wspólnikom EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. (Adam Osiński, Arkadiusz Stryja) kontrolę organizacyjną nad Emitentem (moŝliwość powoływania większości członków Rady Nadzorczej oraz moŝliwość powoływania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Emitenta). Przekształcenie EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. w spółkę akcyjną zostało wpisane do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w dniu 26 września 2011 roku. Dzięki przekształceniu i podziałowi dotychczasowej działalności na działalność doradczą (EBC Solicitors S.A.) oraz działalność prawniczą - adwokacką (Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k.) obie spółki mogą koncentrować się na obszarach działalności, do których są najlepiej przygotowane, a jednocześnie nadal moŝliwe jest osiąganie efektu synergii pomiędzy spółkami. Pierwsze półrocze 2012 roku pokazało, iŝ decyzja o przekształceniu i rozdzieleniu działalności stricte prawniczej (adwokackiej) od działalności doradczej była słuszna. Wyniki obu spółek były znacząco lepsze niŝ wynik EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. w pierwszym półroczu 2011 roku. Jednocześnie Emitent pozyskał kolejnych klientów i nowe, istotne zlecenia, zapewniające moŝliwość realizacji prognoz finansowych i planów rozwoju Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Na dzień 31 grudnia 2011 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: kapitał zakładowy - wynosił zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na: o (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda; kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze Statutu, zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; zysk netto - zysk za okres od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie ,86 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy). Na dzień 30 czerwca 2012 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: kapitał zakładowy - wynosił zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielił się na o (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŝda; kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze Statutu, zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zapasowy w kwocie ,14 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy) na który składała się cześć zysku za rok 2011 przelana do kapitału zapasowego zgodnie z przepisem art k.s.h.; pozostałe kapitały rezerwowe w kwocie zł (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) na które składały się wpłaty na objęte i opłacone na dzień 30 czerwca 2012 roku, ale nie wpisane na dzień 30 czerwca 2012 roku do właściwego rejestru, Akcje Serii B; zysk netto - zysk za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku w kwocie ,42 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i czterdzieści dwa grosze). strona 46 z 137

47 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie istnieją Ŝadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy lub posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które moŝe być podwyŝszony kapitał zakładowy Emitenta w granicach kapitału docelowego Zgodnie ze Statutem Zarząd Emitenta jest upowaŝniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyŝszeń kapitału zakładowego Emitenta, łącznie o kwotę nie większą niŝ zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). UpowaŜnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat począwszy od dnia wpisania Emitenta do rejestru. W ramach upowaŝnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upowaŝniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niŝ w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru. W oparciu o to upowaŝnienie Zarząd moŝe wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pienięŝne jak i niepienięŝne. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŝne podjęta w oparciu o opisane upowaŝnienie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyŝszeniu kapitału zakładowego w tym trybie Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Zarząd Emitenta nie podjął jakiejkolwiek uchwały w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach instytucji kapitału docelowego na podstawie upowaŝnienia udzielonego w oparciu o opisane powyŝej postanowienia Statutu Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe śadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi. strona 47 z 137

48 4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do kaŝdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów oraz wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. Adam Osiński - Prezes Zarządu - jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada łącznie Akcji, reprezentujących 3,33 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 3,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Arkadiusz Stryja - Wiceprezes Zarządu - jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada łącznie Akcji, reprezentujących 1,66 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 1,66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego osoby zarządzające Emitenta nie są wspólnikami lub członkami organów spółek cypryjskich - akcjonariuszy Emitenta, ani stronami umów powierniczych, dających im prawo do zarządzania spółkami cypryjskimi - akcjonariuszami Emitenta. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w radach nadzorczych licznych spółek kapitałowych wspólnie z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy lub doradcy prawnego na rzecz licznych spółek, których wspólnikami albo członkami organów są członkowie Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent posiada 550 obligacji na okaziciela Vandonanco Limited z siedzibą w Nikozji - akcjonariusza Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada łącznie Akcji, reprezentujących 33 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w zamian za kwotę zł. Zgodnie z warunkami emisji wykup przedmiotowych obligacji nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. Obligacje są oprocentowane w wysokości 12 proc. rocznie, przy czym wypłata odsetek następuje kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki WhitePeak Investments Limited z siedzibą w Nikozji - akcjonariusza Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada Akcje Emitenta reprezentujące poniŝej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz poniŝej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Członkowie Zarządu Emitenta są wspólnikami Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie. Emitent współpracuje z Kancelarią Adwokacką Osiński, Stryja sp.k. podzlecając tej spółce świadczenie części usług prawnych na rzecz klientów Emitenta. Usługi wykonywane przez Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k. nie pokrywają się z zakresem usług wykonywanych bezpośrednio przez Emitenta. W szczególności usługi podzlecane Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k. dotyczą najczęściej zagadnień związanych z prawem procesowym lub prawem cywilnym (w tym prawem nieruchomości), natomiast usługi doradcze wykony- strona 48 z 137

49 wane bezpośrednio przez Emitenta dotyczą co do zasady zagadnień prawa handlowego, Tym samym działalność Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k. nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, a omawiane podzlecanie pozwala na poszerzenie zakresu usług oferowanych przez Emitenta na rzecz jego klientów. Emitent podnajmuje lokal biurowy na ul. Grzybowskiej w Warszawie od Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k. Rozliczenia pomiędzy podmiotami odbywają się w oparciu o stosowne umowy i na podstawie stawek rynkowych. Poza powiązaniami opisanymi w niniejszym dokumencie informacyjnym brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, w szczególności, ale nie wyłącznie, nie istnieją jakiekolwiek inne istotne powiązania organizacyjne pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a akcjonariuszami Emitenta. Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym lub zaleŝnym wobec Emitenta. Brak takŝe jakichkolwiek istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Autoryzowanym Doradcą lub jego wspólnikami a Emitentem, lub głównymi akcjonariuszami Emitenta Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Informacja ogólna Emitent jest niezaleŝną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada równieŝ znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowanych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. Działalność Emitenta wymaga zapewniania klientom usług o najwyŝszym standardzie jakości przy uwzględnieniu ogromnej wagi tych usług dla sytuacji prawno-ekonomicznej klientów. Miarą dotychczasowego sukcesu Emitenta jest liczba spółek, które dzięki usługom świadczonym przez Emitenta pozyskały kapitał i są obecnie notowane na rynku NewConnect. Do dnia dzisiejszego Emitent wprowadził na rynek NewConnect - jako Autoryzowany Doradca - 29 spółek, co zapewnia Spółce prawie 7-procentowy udział w ogólnej liczbie debiutów na rynku NewConnect i miejsce w ścisłej czołówce Autoryzowanych Doradców pod względem liczby wprowadzonych spółek. O wysokiej jakości usług Emitent świadczy fakt, iŝ w chwili obecnej większość jego klientów to klienci, którzy rozpoczęli współpracę ze Spółką dzięki rekomendacji udzielonej przez osoby wcześniej z nią współpracujące. strona 49 z 137

50 Przedmiot działalności W ramach usług doradztwa związanego z debiutem na rynku NewConnect Emitent oferuje prowadzenie i koordynację całego procesu wprowadzenia akcji na rynek, a w tym między innymi: określenie zakresu działań przygotowawczych; przeprowadzenie kompleksowej analizy spółki - emitenta oraz rynku, na którym działa spółka - emitent (badanie due diligence); zaplanowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian strukturalnych i organizacyjnych w spółce - emitencie; przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym; określenie kosztów przeprowadzenia oferty i wprowadzenia oferowanych instrumentów finansowych do Alternatywnego systemu obrotu; określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia w związku z ofertą przez innych doradców (audytor, dom maklerski, itp.) oraz inne podmioty; sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych do Alternatywnego systemu obrotu; doradztwo prawne w zakresie koniecznym do wprowadzenia instrumentów finansowych do Alternatywnego systemu obrotu; inne, niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia oferty prace przygotowawcze. Istotną częścią praktyki Emitenta jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect dla spółek - emitentów tego rynku. W ramach świadczenia tego typu usług Spółka zapewnia bieŝące wsparcie emitentom we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem ich instrumentów finansowych w Alternatywnym systemie. Oferta Emitenta obejmuje ponadto doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych. W tym zakresie Emitent oferuje: doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć (M&A); doradztwo w procesach transformacji spółek (łączenie, przekształcenie, podział); tworzenie spółek i zaawansowanych konstrukcji spółkowych; sporządzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych; optymalizację podatkową z wykorzystaniem podmiotów (spółek, fundacji) zagranicznych. Dzięki sprawdzonej grupie doradców (biegli rewidenci, rzeczoznawcy, doradcy podatkowi, księgowi, inni) Emitent jest w stanie zapewniać klientom kompleksową usługę na najwyŝszym moŝliwym poziomie Osiągnięcia Emitenta Do najwaŝniejszych projektów zrealizowanych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego moŝna zaliczyć: strona 50 z 137

51 nowatorskie na polskim rynku kapitałowym połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawiązanie spółki akcyjnej IQ Partners S.A.; liczne procesy przekształcania i łączenia spółek handlowych, m.in. dla notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funduszy private equity / venture capital IQ Partners S.A. oraz Capital Partners S.A.; obsługę emisji akcji e-muzyka S.A., Zakupy.com. S.A., IQ Partners S.A., Platinum Properties Group S.A., Tele-Polska Holding S.A., magnifico S.A., Partex S.A., Broad Gate S.A., Fresh24.pl S.A., Minox S.A., Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., Mobile Partner S.A., Call Center Tools S.A., Cool Marketing S.A., Acreo S.A., Nowoczesna Firma S.A., Langloo.com S.A., Yellow Hat S.A., Igoria Trade S.A., M10 S.A., Fachowcy.pl Ventures S.A., AlejaSamochodowa.pl S.A., Kancelaria Medius S.A., Reklamofon.pl S.A., Baby S.A. - spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; obsługę prawną procesu załoŝenia i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect) Liberty Group S.A. (w ramach projektu nastąpiło m.in. przeniesienie działającego uprzednio przedsiębiorstwa do nowozawiązanej spółki akcyjnej); likwidację spółek prawa handlowego, obejmującą m.in. przeniesieniem majątku i pracowników likwidowanych spółek, do innych spółek handlowych w ramach grupy kapitałowej; wsparcie prawne przy przejęciach spółek handlowych na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (due diligence, przygotowywanie modeli prawno-podatkowych przejęcia, doradztwo prawne przy negocjacjach); połączenie dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z branŝy budowlanej poprzez zawiązanie spółki akcyjnej Platinum Properties Group S.A.; przekształcanie Tele-Polska Holding sp. z o.o., ProxyAd sp. z o.o., magnifico sp. z o.o., Partex sp. z o.o., Broad Gate sp. z o.o., Fresh24.pl sp. z o.o., Minox sp. z o.o., Call Center Tools sp. z o.o., Ekonova sp. o.o., PRO-LOG sp. z o.o. s.k., WPG sp. z o.o. w spółkę akcyjną; wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), jako Autoryzowany Doradca, IQ Partners S.A., Platinum Properties Group S.A., Tele-Polska Holding S.A., E-ENERGO S.A., ProxyAd S.A., magnifico S.A., Partex S.A., Power Price S.A., Broad Gate S.A., Fresh24.pl S.A., Minox S.A., Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., Mobile Partner S.A., Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Call Center Tools S.A., Cool Marketing S.A., Acreo S.A., AbeoNET S.A., Nowoczesna Firma S.A., Langloo.com S.A., Yellow Hat S.A., Igoria Trade S.A., M10 S.A., Fachowcy.pl Ventures S.A., The Farm 51 Group S.A., AlejaSamochodowa.pl S.A., Reklamofon.pl S.A., Kancelaria Medius S.A., Baby S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent wprowadził na rynek NewConnect - jako Autoryzowany Doradca - 29 spółek, co zapewnia Spółce ponad 7-procentowy udział w ogólnej liczbie debiutów na rynku NewConnect i miejsce w ścisłej czołówce Autoryzowanych Doradców pod względem liczby wprowadzonych spółek. Mając na uwadze powyŝsze osiągnięcia moŝna stwierdzić, iŝ Emitent naleŝy do grona najlepszych Autoryzowanych Doradców NewConnect. Na taką pozycję wśród konkurencji wskazuje równieŝ sporządzony w roku 2012 strona 51 z 137

52 przez czasopisma Home & Market oraz Gazeta Finansowa ranking autoryzowanych doradców, w którym Emitent zajął odpowiednio: 4 miejsce w rankingu głównym, 2 miejsce w liczbie spółek wprowadzonych na NewConnect, 2 miejsce pod względem wartości przeprowadzonych ofert sprzedaŝy akcji wprowadzonych spółek. Spółki wprowadzone przez Emitenta na rynek NewConnect lp Oznaczenie spółki Wartość oferty prywatnej poprzedzającej debiut (w PLN) 1. IQ Partners S.A. seria B Platinum Properties Group S.A. seria C Tele-Polska Holding S.A. seria B seria D Proxyad S.A. debiut bez oferty 5. E-Energo S.A. debiut bez oferty 6. magnifico S.A. seria B ,53 seria C Partex S.A. seria B Power Price S.A. seria B Broad Gate S.A. seria B Fresh24.pl S.A. seria B , Minox S.A. seria B , Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. seria B Mobile Partner S.A. seria C Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. debiut bez oferty 15. Call Center Tools S.A seria B Cool Marketing S.A. seria B Acreo S.A. seria B AbeoNET S.A. seria B Nowoczesna Firma S.A. seria B Langloo.Com S.A. seria D Yellow Hat S.A. seria C Igoria Trade S.A. seria B M10 S.A. seria B Fachowcy.pl Ventures S.A. seria B , The Farm 51 Group S.A. debiut bez oferty 26. AlejaSamochodowa.pl S.A. seria B Reklamofon.pl S.A. seria C , Kancelaria Medius S.A. seria B strona 52 z 137

53 lp Oznaczenie spółki Wartość oferty prywatnej poprzedzającej debiut (w PLN) 29. Baby S.A. seria C źródło: Emitent, stan na 30 czerwca 2012 roku Emitent obsługiwał teŝ, jako Autoryzowany Doradca NewConnect i doradca prawny, wiele emisji akcji spółek notowanych juŝ na NewConnect. Między innymi ofertę akcji serii D Platinum Properties Group S.A., w ramach której pozyskano ponad 250 mln zł Zespół Emitenta Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zespół Emitenta składa się z 13 osób, z tego osiem zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę, trzy na podstawie umów cywilnoprawnych, a dwie wykonują swoje obowiązki na podstawie uchwały o powołaniu w skład Zarządu Emitenta. W przypadku Emitenta, będącego równieŝ Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst, konieczne jest zatrudnianie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikaty Doradcy ASO wydawane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent zatrudnia na podstawie umów o pracę sześć osób posiadających Certyfikaty Doradcy ASO. Emitenta cechuje niska fluktuacja kadr. Na podkreślenie zasługuje ponadto fakt, iŝ znaczna część pracowników Emitenta, którzy posiadają Certyfikaty Doradcy ASO, to osoby które przeszły do pracy u Emitenta z firm działających na rynku kapitałowym (TFI, dom maklerski, autoryzowany doradca). W ramach świadczenia usług doradczych Emitent współpracuje w sposób stały z prawnikami Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k., biegłymi rewidentami z WBS Rachunkowość Consulting sp. z o.o., księgowymi z TMJ Professional sp. z o.o. oraz innymi specjalistami, których usługi są niezbędne dla kompleksowej obsługi klientów Spółki. Emitent nawiązał stałe relacje z wybranymi domami maklerskimi, doradcami podatkowymi oraz specjalistami od wycen przedsiębiorstw Klienci Klientami Emitenta są spółki handlowe zainteresowane profesjonalnym doradztwem prawno-gospodarczym, w szczególności, ale nie wyłącznie, w związku z planami pozyskania kapitału poprzez emisję akcji i ich wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect. W chwili obecnej większość klientów Emitenta to klienci, którzy rozpoczęli współpracę z Emitentem dzięki rekomendacji udzielonej przez osoby wcześniej z nim współpracujące. Jednocześnie Emitent dąŝy do nawiązywania z klientami długoterminowych relacji poprzez zawieranie terminowych umów o współpracę (świadczenie usług) ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem. strona 53 z 137

54 Dzięki świadomej polityce w tym zakresie Emitent nie jest przy tym w istotnym stopniu uzaleŝniony od jednego klienta lub grupy powiązanych ze sobą klientów Model biznesowy Emitenta Emitent otrzymuje przychody z tytułu świadczenia: 1/ usług związanych z wprowadzaniem spółek do obrotu na NewConnect; 2/ usług Autoryzowanego Doradcy w związku z notowaniem instrumentów finansowych emitenta w Alternatywnym systemie obrotu; 3/ doradztwa prawnego (doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć (M&A); doradztwo w procesach transformacji spółek (łączenie, przekształcenie, podział); tworzenie spółek i zaawansowanych konstrukcji spółkowych; sporządzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych; optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem podmiotów (spółek, fundacji) zagranicznych). Przychody z tytułu świadczenia usług związanych z wprowadzaniem spółek do obrotu na NewConnect (pkt 1) mają najczęściej charakter wynagrodzenia zaleŝnego od efektu przeprowadzonych działań ( success fee ). Z zasady Emitent pobiera przy tym zaliczki na poczet świadczenia tego rodzaju usług. Przychody z tytułu świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w związku z notowaniem instrumentów finansowych emitenta w Alternatywnym systemie obrotu (pkt 2) zapewniają Emitentowi regularne stałe wynagrodzenie (umowy na świadczenie tego rodzaju usług zawierane są na okres minimum 1 roku). Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent jest stroną 26 tego rodzaju umów. Umowy tego rodzaju dają przy tym Emitentowi szansę na pozyskiwanie od stałych klientów dodatkowych zleceń na usługi świadczone przez Emitenta. W związku z liczbą przygotowywanych debiutów spółek na rynku NewConnect Emitent zakłada istotny wzrost przychodów z tytułu świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w związku z notowaniem instrumentów finansowych emitenta w Alternatywnym systemie obrotu w II połowie roku Wynika to z faktu, iŝ na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent otrzymał zlecenia i realizuje działania zmierzające do wprowadzenia na NewConnect kolejnych 19 spółek, które najprawdopodobniej zawrą z Emitentem tego rodzaju umowy, które będą obowiązywać od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych tych spółek na NewConnect. Emitent zwraca przy tym uwagę, iŝ mimo zawarcia stosownych umów, nie moŝna mieć pewności czy wszystkie spółki, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ostatecznie wprowadzone na NewConnect. Przychody z tytułu świadczenia usług doradztwa prawnego (pkt 3) zapewniają Emitentowi przychód ustalany zazwyczaj z góry, przy określeniu zakresu danego zlecenie (wynagrodzenie ryczałtowe), a tylko wyjątkowo - przy sporządzeniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych - przychód ustalany w oparciu o czas pracy poświęcony na wykonanie zlecenia. Model biznesowy Emitenta zapewnia więc osiąganie przychodów zarówno w oparciu o stałe, terminowe umowy, jak i w oparciu o jednorazowe zlecenia na wykonanie określonych zadań (zleceń). strona 54 z 137

55 Struktura przychodów PoniŜej prezentowany jest podział przychodów Emitenta w roku 2011 z uwagi na rodzaj świadczonych usług. Rodzaj usług Udział w przychodach ogółem (w proc.) Usługi związane z wprowadzaniem spółek 35,30 do obrotu na NewConnect Usługi Autoryzowanego Doradcy w związku 22,24 z notowaniem instrumentów finansowych emitenta w Alternatywnym systemie obrotu Usługi doradztwa prawnego 42,46 Razem 100 źródło: Emitent, stan na 31 grudnia 2011 roku PoniŜej prezentowany jest podział przychodów Emitenta w roku 2011 z uwagi na geograficzne pochodzenie klientów. Źródło przychodów Udział w przychodach ogółem (w proc.) Klienci krajowi 63,27 Klienci zagraniczni 36,73 Razem 100 źródło: Emitent, stan na 31 grudnia 2011 roku Zagranicznymi klientami Emitenta są przy tym co do zasady spółki prowadzące działalność inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Dla klientów zagranicznych Emitenta świadczy przede wszystkim usługi w zakresie doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności: doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć (M&A); doradztwo w procesach transformacji spółek (łączenie, przekształcenie, podział); tworzenie spółek i zaawansowanych konstrukcji spółkowych; sporządzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych; optymalizację podatkową z wykorzystaniem podmiotów (spółek, fundacji) zagranicznych. strona 55 z 137

56 Sytuacja finansowa Emitenta PoniŜej prezentowane są wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN). Wyszczególnienie * Kapitał własny , , ,56 NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 NaleŜności krótkoterminowe , , ,78 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne ,17 37, ,48 Zobowiązania długoterminowe ,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,10 Amortyzacja 9.626, ,27 0,00 Przychody netto ze sprzedaŝy , , ,37 Zysk ze sprzedaŝy , , ,12 Zysk z działalności operacyjnej , , ,38 Zysk brutto , , ,42 Zysk netto , , ,42 * w związku z faktem, iŝ w trakcie roku 2011 nastąpiło przekształcenie formy prawnej Emitenta prezentowane powyŝej wybrane dane finansowe za rok 2011 to dane pro-forma, sporządzone przy załoŝeniu, iŝ począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Emitent prowadził działalność w formie spółki akcyjnej Rynek Emitenta Emitent jest niezaleŝną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Emitent posiada znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. Rynek, na którym działa Emitent moŝna określić jako rynek usług doradztwa prawnego, gospodarczego i finansowego. Rynek ten jest bardzo rozdrobniony. W Polsce działa wiele podmiotów, w tym kancelarii prawnych, firm konsultingowych czy biur doradztwa finansowego, których zakres działalności w róŝnym stopniu pokrywa się z działalnością Emitenta. O powodzeniu na tym rynku decyduje przede wszystkim umiejętność zdobycia i utrzymania klientów poprzez oferowanie profesjonalnych i dopasowanych do potrzeb klientów usług. Rynek NewConnect Działalność Emitenta związana jest w znacznym stopniu z Alternatywnym systemem obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). Rynek NewConnect istnieje od dnia 30 sierpnia 2007 roku. Jest to rynek alternatywny wobec rynku głównego. Oznacza to niŝsze wymagania strona 56 z 137

57 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu upublicznienia oraz późniejszego funkcjonowania spółek w Alternatywnym systemie obrotu. Podstawą funkcjonowania rynku NewConnect jest Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Formalnym wymogiem obowiązującym na rynku NewConnect jest współpraca potencjalnego emitenta z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z nim Autoryzowanym Doradcą jest firma inwestycyjna lub inny podmiot, świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisane na listę prowadzoną przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Czynności Autoryzowanego Doradcy to: (1) badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu; (2) badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu; (3) współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków; (4) bieŝące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w Alternatywnym systemie obrotu; (5) wykonywanie innych zadań oraz współpracy z Organizatorem ASO w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Liczba spółek debiutujących na rynku NewConnect stale rośnie. W dniu 30 sierpnia 2007 roku zadebiutowało pierwszych pięć spółek. Do końca roku 2007 przybyło na rynku jeszcze dziewiętnaście spółek. Rok 2008 przyniósł sześćdziesiąt jeden debiutów, a w roku 2009 zadebiutowało dwadzieścia sześć spółek. W roku 2010 zadebiutowało osiemdziesiąt sześć spółek, w roku 2011 zadebiutowały sto siedemdziesiąt dwie spółki, a do dnia 30 czerwca 2012 roku zadebiutowało czterdzieści dziewięć spółek. PoniŜszy rysunek przedstawia dynamikę wzrostu ogólnej liczby debiutów na rynku NewConnect. Dynamika wzrostu ogólnej liczby debiutów na rynku NewConnect rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok stan na 30 czerwca 2012 roku * źródło: PowyŜsze dane, a takŝe liczba posiadanych przez Emitenta zleceń na wprowadzenie kolejnych spółek na NewConnect, potwierdzają prawdopodobieństwo dalszego rozwoju rynku NewConnect w roku 2012 i w latach kolejnych. strona 57 z 137

58 Na listę Autoryzowanych Doradców na dzień 30 czerwca 2012 roku wpisanych było 89 podmiotów. W swojej dotychczasowej działalności Emitent jako Autoryzowany Doradca, wprowadził 29 spółek i jest pod tym względem jednym z liderów rynku NewConnect. PoniŜszy rysunek przedstawia Autoryzowanych Doradców, którzy wprowadzili największą liczbę spółek na rynek NewConnect. Autoryzowani Doradcy, którzy wprowadzili nawiększą liczbę podmiotów na rynek NewConnect InvestConGroup S.A. 41 WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. EBC Solicitors S.A Capital One Advisers sp. z o.o. 21 Bank DnB Nord S.A. BTFG Audit sp. z o.o. Dom Inwestycyjny Taurus sp. z o.o stan na 30 czerwca 2012 roku * źródło: Przewagi konkurencyjne Emitenta Emitent realizuje konsekwentnie działania mające na celu budowę i umacnianie jego pozycji konkurencyjnej na rynku doradztwa prawno-biznesowego. Przewagę konkurencyjną na rynku zapewnia Emitentowi: doświadczanie i renoma wynikające z ilości zrealizowanych projektów; kompleksowość świadczonych usług; doświadczony zespół; stosunkowo płaska struktura organizacyjna i niesformalizowany proces współpracy z klientami, co ma przełoŝenie na elastyczność świadczonych usług i szybkość podejmowania kluczowych decyzji; długoletnia współpraca z klientami prowadzącymi działalność inwestycyjną, wprowadzającymi spółki na rynek NewConnect. strona 58 z 137

59 Analiza SWOT Emitenta Mocne strony: duŝe doświadczenie w realizowaniu usług doradczych silna pozycja wśród Autoryzowanych Doradców NewConnect zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników rozbudowana baza klientów kompleksowy zakres oferowanych usług (w tym usług świadczonych przez podmioty stale współpracujące z Emitentem) Szanse: intensyfikacja współpracy z dotychczasowymi partnerami i klientami pozyskanie nowych klientów rozszerzenie zakresu oferowanych usług moŝliwość uzyskiwania ponadprzeciętnych zysków dzięki działalności funduszu zaląŝkowego Słabe strony: znaczne uzaleŝnienie od działalności związanej z NewConnect duŝa zaleŝność od sytuacji na rynku kapitałowym ZagroŜenia: utrata statusu Autoryzowanego Doradcy przedłuŝający się kryzys na rynkach kapitałowych zmiany kluczowych regulacji prawnych lub regulacji dotyczących funkcjonowania NewConnect pogłębiające się trudności w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje kapitałowe Plan rozwoju Celem strategicznym Emitenta jest osiągnięcie wysokiej i stabilnej pozycji solidnego doradcy prawnego, gospodarczego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka zamierza rozwijać się poprzez: intensyfikację współpracy z dotychczasowymi partnerami i klientami; pozyskiwanie nowych klientów; rozszerzenie zakresu oferowanych usług (np. o doradztwo podatkowe i sporządzanie analiz finansowych); poszerzenie zespołu Emitenta, tak aby być w stanie świadczyć usługi na najwyŝszym poziomie stale rosnącej liczbie klientów, w tym takŝe poprzez zatrudnienie specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego i sporządzania analiz finansowych. Zwłaszcza rozszerzenie zakresu świadczonych usług ma istotne znaczenie dla Emitenta, gdyŝ pozwoli zwiększyć przychody od dotychczasowych klientów, dzięki zaoferowaniu im dodatkowych usług, pokrewnych usługom świadczonym obecnie przez Emitenta (cross-seling). Emitent zamierza rozpocząć świadczenie usług doradczych związanych z publicznymi ofertami i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności na rzecz emitentów New- Connect, obsługiwanych przez Emitenta, którzy podejmą decyzję o zmianie rynku notowań akcji z NewCon- strona 59 z 137

60 nect na rynek podstawowy GPW. Udział Emitenta w takim procesie to naturalny etap dalszego rozwoju współpracy z dotychczasowymi klientami. Jest to takŝe usługa, którą Emitent będzie oferował nowym polskim i zagranicznym klientom. Emitent rozwaŝa ponadto otworzenie oddziału poza Warszawą (najprawdopodobniej na terenie aglomeracji górnośląskiej) celem pozyskania jako klientów innowacyjnych i dynamicznych przedsiębiorstw spoza Warszawy. Emitent zmierza zintensyfikować współpracę z partnerami zagranicznymi. JuŜ obecnie Emitent jest aktywny w pracach Polsko-Cypryjskiej Izby Gospodarczej, której jest jednym z załoŝycieli. Tą drogą Spółka chce pozyskać klientów działających na rynku cypryjskim (to często spółki z kapitałem z takich krajów jak Rosja czy Ukraina), którzy rozwaŝają wejście na polski rynek kapitałowy. Korzystając ze zdobytych dotychczas kompetencji oraz środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii B Emitent zamierza w najbliŝszej przyszłości uruchomić fundusz zaląŝkowy, wspierający wybrane, najbardziej perspektywiczne projekty, które w perspektywie 1-2 lat mogą być gotowe do zadebiutowania na NewConnect. W trakcie dotychczasowej działalności Emitent zidentyfikował istnienie na rynku problemu z dostępem do kapitału dla przedsiębiorstw na bardzo wczesnym etapie rozwoju (start-up y), które z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju i często jeszcze brak przychodów, mają duŝy problem z pozyskaniem kapitału na rozwój. Dzięki dotychczasowym doświadczeniom Emitent ma kompetencje do identyfikowania szczególnie atrakcyjnych i perspektywicznych projektów, a dzięki zbudowanej sieci kontaktów biznesowych posiada dostęp do wielu bardzo atrakcyjnych projektów. Emitent ocenia, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i zasoby, aby systematycznie realizować swoje zamierzenia. W szczególności dzięki środkom pozyskanym w wyniku emisji Akcji Serii B Emitent ma zapewnione finansowanie, zarówno dla bieŝącej działalności jak i dla realizacji wyŝej opisanych planów rozwoju Prognozy wyników finansowych Prognoza wyników Emitenta na rok 2012 przychody ze sprzedaŝy (w tys. zł) zysk netto (w tys. zł) (prognozę sporządził Zarząd Emitenta) Prezentowana powyŝej prognoza wyników na rok 2012 została przygotowana w oparciu o oszacowanie wyników moŝliwych do uzyskania z realizacji posiadanych zamówień i przy uwzględnieniu prognozowanych zamówień od głównych klientów Emitenta. W szczególności na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent otrzymał zlecenia i realizuje działania zmierzające do wprowadzenia na NewConnect kolejnych 19 spółek. Prognoza znajduje potwierdzenie w wynikach wypracowanych w II kwartale roku strona 60 z 137

61 W kolejnych latach Emitent zakłada stabilny wzrost przychodów i zysku netto (w granicach proc. rocznie) z działalności doradczej (w tym związanej z NewConnect). Jednocześnie o ile w efekcie prowadzenia działalności w ramach planowanego przez Emitenta funduszu zaląŝkowego (szerzej rozdz ) Emitent zainwestuje w przedsiębiorstwa, które odniosą sukces rynkowy i z powodzeniem zadebiutują na rynku NewConnect, Emitent moŝe począwszy od końca roku 2013 uzyskiwać znaczące przychody i zwłaszcza zyski z tego rodzaju działalności Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym Emitent nie dokonywał istotniejszych wydatków inwestycyjnych Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjnym Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitraŝowe lub egzekucyjne, którego wynik ma lub moŝe mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania ugodowego, arbitra- Ŝowego lub egzekucyjnego Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, wobec Emitenta toczy się jedno postępowanie sądowe, to jest postępowanie z powództwa osoby fizycznej, prowadzone przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o zapłatę przez Emitenta kwoty ,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania. Jest to sprawa związana z działalnością adwokacką poprzednika prawnego Emitenta (tj. EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k.). W ocenie Emitenta prawdopodobieństwo uwzględnienia roszczenia powoda oraz poniesienie odpowiedzialności przez Spółkę naleŝy ocenić jako znikome ze względu na bezzasadność przedmiotowego roszczenia, co potwierdza ponadto stanowisko zajęte przez ubezpieczyciela Spółki. Emitent posiada przy tym polisę ubezpieczeniową na wypadek zasądzenia od Emitenta przedmiotowej kwoty. strona 61 z 137

62 W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani nie toczą się obecnie Ŝadne inne niŝ wyŝej wymienione postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitraŝowe, które to postępowania mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie Ŝadnej wiedzy, która wskazywałaby, Ŝe jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliŝszej przyszłości Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitent nie posiada Ŝadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań Emitenta wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym był pierwszym okresem sprawozdawczym Emitenta po dokonaniu podziału dotychczasowej działalności Spółki na działalność doradczą (EBC Solicitors S.A.) oraz działalność prawniczą - adwokacką (Kancelaria Adwokacka Osiński, Stryja sp.k.). Okres ten, jak równieŝ pierwsze półrocze roku 2012, pokazał Ŝe decyzja o rozdzieleniu działalności stricte prawniczej (adwokackiej) od działalności doradczej byłą słuszna, co potwierdziły bardzo dobre wyniki finansowe Emitenta. Poza okolicznością opisaną powyŝej w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego dokumentu informacyjnego, nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz ujawniły się następujące informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta: 31 maja 2012 roku - podjęcie uchwały o emisji Akcji Serii B; 31 maja 2012 roku - podjęcie uchwały ws. wypłaty dywidendy za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w łącznej kwocie ,71 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy); 30 czerwca 2012 roku - nabycie (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PRO-LOG S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŝda, o łącznej wartości nominalnej zł (dwadzieścia tysięcy złotych) reprezentujących 2 proc. (dwa procent) kapitału zakładowego spółki; cena nabycia przedmiotowych instrumentów finansowych wyniosła 10 zł (dziesięć złotych) za kaŝdą poszczególną akcję, to jest łącznie zł (dwieście tysięcy złotych); strona 62 z 137

63 3 lipca 2012 roku - objęcie 550 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Vandonanco Limited z siedzibą w Nikozji w zamian za kwotę zł; zgodnie z warunkami emisji wykup przedmiotowych obligacji nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku; obligacje są oprocentowane w wysokości 12 proc. rocznie, przy czym wypłata odsetek następuje kwartalnie; obligacje są zabezpieczone poręczeniem Spółki WhitePeak Investments Limited z siedzibą w Nikozji, lipiec 2012 roku - akcjonariusze Emitenta, to jest WhitePeak Investments Limited oraz Sperlein Limited, zawarli z Emitentem umowy o potrąceniu części przysługujących tym akcjonariuszom dywidend z ceną emisyjną akcji serii B Emitenta, w wyniku czego WhitePeak Investments Limited objął Akcji Serii B w zamian za zł, a Sperlein Limited objął Akcji Serii B w zamian za zł (konwersja zobowiązań z tytułu dywidend na kapitał) Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Zgodnie z 13 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z co najmniej jednego członka. Zgodnie z 13 ust. 6 Statutu, kadencja Zarządu Emitenta wynosi 3 lata. Obecny Zarząd jest Zarządem 1 kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 26 sierpnia 2014 roku. W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie: Adam Osiński - Prezes Zarządu - Adwokat. Partner w Kancelarii Adwokackiej Osiński, Stryja sp.k. Specjalista z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi transakcji fuzji i przejęć. Członek Rad Nadzorczych m.in. IQ Partners S.A., M10 S.A., Igoria Trade S.A., Call Center Tools S.A., Acreo S.A., Yellow Hat S.A., Broad Gate S.A., magnifico S.A., F24 S.A., Platinum Properties Group S.A., Eastsidecapital S.A. Do jego zadań naleŝy kontrola i nadzór na działalnością wykonywaną przez Emitenta w zakresie działań Autoryzowanego Doradcy. Arkadiusz Stryja - Wiceprezes Zarządu - Adwokat. Ekspert w zakresie prawa handlowego, pocztowego oraz transportowego. Szef działu prawnego w Oce-Poland Ltd.sp. z o.o., były szef działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. (obecnie UPS Polska sp. z o.o.). Jest autorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i akredytywy bankowej. Uczestniczył równieŝ w licznych projektach inwestycyjnych. Członek Rady Nadzorczej F24 S.A. Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B w Warszawie. Zgodnie z postanowieniem 13 ust. 2 Statutu Arkadiusz Stryja jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, a Rada Nadzorcza nie moŝe odwołać członka Zarządu powołanego przez Arkadiusza Stryja. Zgodnie z postanowieniem 13 ust. 3 Statutu Adam Osiński jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcje Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza nie moŝe odwołać członka Zarządu powołanego przez akcjonariusza Adama Osińskiego. Zgodnie z postanowieniem 14 ust. 1 i 2 strona 63 z 137

64 Statutu Adam Osiński jest uprawniony do wyboru z pośród członków Zarządu Prezesa Zarządu oraz do odwołania tak wybranego Prezesa Zarządu. Wyodrębnienia wg 11a Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO Zgodnie z postanowieniem 11a Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO, podmiot wpisany na Listę Autoryzowanych Doradców, będący emitentem instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym systemie, zobowiązany jest dokonać organizacyjnego wyodrębnienia działalności prowadzonej w ramach wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy od pozostałej działalności emitenta, w szczególności poprzez powierzenie wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy innym osobom niŝ osoby uprawnione/zobowiązane do wykonywania działalności emitenta w pozostałym zakresie oraz powierzenie bezpośredniego nadzoru nad osobami wykonującymi zadania Autoryzowanego Doradcy członkowi organu zarządzającego emitenta innemu niŝ członek tego organu sprawujący bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi działalność emitenta w pozostałym zakresie. Struktura organizacyjna Emitenta spełnia załoŝone wyŝej kryteria. Zadania Autoryzowanego Doradcy są realizowane przede wszystkim przez osoby posiadające Certyfikat Autoryzowanego Doradcy ASO. Bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi zadania Autoryzowanego Doradcy pełni Prezes Zarządu (obecnie Adam Osiński). Rada Nadzorcza Zgodnie z 21 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niŝ pięciu członków. Zgodnie z 21 ust. 7 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą 1 kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 26 sierpnia 2014 roku. W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 1/ Jan Tkaczow - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Mirosław Pawełko - Członek Rady Nadzorczej 3/ Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej 4/ Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej 5/ Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Jan Tkaczow - Przewodniczący Rady Nadzorczej WspółzałoŜyciel Messenger Service Stolica S.A., aktywny przy tworzeniu i wdraŝaniu strategii rozwojowej tej spółki oraz w procesie jej restrukturyzacji. W ciągu ponad 10 lat działalności, w czasie której Jan Tkaczow był akcjonariuszem spółki, Messenger Service Stolica S.A. stała się drugą co do wielkości firmą kurierską w Polsce z rocznymi przychodami przekraczającymi 200 milionów PLN, świadczącą kompleksowe usługi kurierskie (przesyłki lokalne w Warszawie, przesyłki krajowe, przesyłki zagraniczne) i posiadającą gęstą sieć oddziałów i przedstawicielstw na terenie Polski. strona 64 z 137

65 Mirosław Pawełko - Członek Rady Nadzorczej Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. MenedŜer wysokiego szczebla, pełnił funkcje Członka Zarządów i Przewodniczącego Rad Nadzorczych. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie strategicznym i bieŝącym zarządzaniu spółkami. Jako doradca pracował w Roland Berger Strategy Consultant, realizując projekty dla największych grup, m.in. PKN Orlen, Telekomunikacja Polska, Ciech, BGś, ZCh Police, PCC Rail. Jako menedŝer pracował w PCC SE m.in. wspierając spółki grupy w realizacji projektów poprawy efektywności oraz rozwijając nowy Pion Dóbr Konsumpcyjnych. Specjalizacja funkcjonalna: strategia, reorganizacja, sprzedaŝ, zakupy, poprawa efektywności, inwestycje, komunikacja zmian. Nadzorował lub brał udział w projektach inwestycyjnych o wartości do 3 mld PLN. Kierował zespołami liczącymi od 3 do 20 osób. Nadzorował projekty reorganizacyjne obejmujące do 10 tysięcy pracowników w największych polskich przedsiębiorstwach. Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej Absolwent Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Przez 12 lat zaangaŝowany w bankowość. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora oddziału (BPH S.A.), dyrektora regionalnego (BOŚ S.A.), dyrektora zarządzającego (SEB S.A. Oddział w Polsce), dyrektora departamentu private banking (DZ Bank Polska S.A.). Obecnie współodpowiedzialny za tworzenie strategii rozwoju grupy W Investments, nadzór inwestycji w portfelu oraz nowe inwestycje. Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył takŝe Uniwersytet Warszawski na wydziale zarządzania. Przewodniczący Rady Nadzorczej ProxyAd S.A. i Way2traffic Polska S.A. Prezes Zarządu Reklamofon.pl S.A. Związany z rynkiem TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja) od 1997 roku. Pracował m.in. dla takich firm jak Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (Era), Andersen Consulting, Hewlett-Packard Consulting. W maju 2005 roku rozpoczął współpracę z grupą Polsat, w ramach której znacząco rozwinął obszar nowych mediów - w szczególności gier interaktywnych w teleturniejach i programach rozrywkowych (m.in. Gra w ciemno, Grasz czy nie grasz, Bar ) oraz programów typu call tv (m.in. Kasa na bank, Dziewczyny w bikini, Nocne randki, LoveTV, BoomBox ). Zasiadał takŝe w radzie nadzorczej notowanego na warszawskiej giełdzie Black Lion NFI S.A., Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A., a wcześniej Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. Obecnie współpracuje z międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi - jest takŝe częstym prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce nowych mediów. Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorca i inwestor. Aktywny w projektach - przede wszystkim - branŝy telekomunikacyjnej i nieruchomościowej. Jest załoŝycielem Platinum Properties oraz W-Link, spółek, które w 2008 roku połączyły się, tworząc Platinum Properties Group S.A. Aktualnie jego działania koncentrują się na rozwoju tej firmy. Piotr Wiśniewski tworzył oraz rozwijał w latach grupę firm skupionych wokół Tele-Polska Holding S.A. (TPH S.A.), których działalność koncentruje się na rynku telekomunikacyjnym. W latach pełnił funkcję wiceprezesa amerykańskiej firmy działającej na rynku oprogramowania telekomunikacyjnego, gdzie strona 65 z 137

66 odpowiadał za rozwój oferty. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Platinum Properties Group S.A. oraz jest zaangaŝowany w rozwój grupy W Investments. Piotr Wiśniewski jest absolwentem George Washington University, wydziału Business and Public Management. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B w Warszawie. Zgodnie z postanowieniem 21 ust. 3 Statutu Arkadiusz Stryja jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 1/5 (jedna piąta), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniem 21 ust. 4 Statutu Adam Osiński jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco: lp Oznaczenie akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. Vandonanco Limited * A Sperlein Limited ** A ,55 20,55 3. Adtidet Holdings Limited *** B ,97 8,97 4. pozostali A, B , Razem * Vandonanco Limited jest spółką prawa cypryjskiego, którą na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego na podstawie stosownej umowy powierniczej kontroluje Piotr Wasilewski; ** Sperlein Limited jest spółką prawa cypryjskiego, którą na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego na podstawie stosownej umowy powierniczej kontroluje Bernhard Friedl; *** Adtidet Holdings Limited jest spółką prawa cypryjskiego, którą na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego na podstawie stosownej umowy powierniczej kontroluje Janusz Niedźwiedzki; dodatkowo Janusz Niedźwiedzki jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada bezpośrednio Akcji, reprezentujących 1,66 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 1,66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. strona 66 z 137

67 5. Sprawozdania finansowe 5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Prezentowane poniŝej sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31 maja 2012 roku (uchwała nr 1). strona 67 z 137

68 strona 68 z 137

69 strona 69 z 137

70 strona 70 z 137

71 strona 71 z 137

72 strona 72 z 137

73 strona 73 z 137

74 strona 74 z 137

75 strona 75 z 137

76 strona 76 z 137

77 strona 77 z 137

78 strona 78 z 137

79 strona 79 z 137

80 strona 80 z 137

81 strona 81 z 137

82 strona 82 z 137

83 5.2. Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku strona 83 z 137

84 strona 84 z 137

85 strona 85 z 137

86 strona 86 z 137

87 strona 87 z 137

88 strona 88 z 137

89 strona 89 z 137

90 strona 90 z 137

91 strona 91 z 137

92 strona 92 z 137

93 strona 93 z 137

94 strona 94 z 137

95 strona 95 z 137

96 5.3. Sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku PoniŜej prezentowane jest sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. (poprzednik prawny Emitenta) sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku. strona 96 z 137

97 strona 97 z 137

98 strona 98 z 137

99 strona 99 z 137

100 strona 100 z 137

101 strona 101 z 137

102 strona 102 z 137

103 strona 103 z 137

104 strona 104 z 137

105 strona 105 z 137

106 strona 106 z 137

107 strona 107 z 137

108 strona 108 z 137

109 strona 109 z 137

110 strona 110 z 137

111 strona 111 z 137

112 strona 112 z 137

113 5.4. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku strona 113 z 137

114 strona 114 z 137

115 strona 115 z 137

116 strona 116 z 137

RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A.

RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. Zarząd VEDIA S.A. prezentuje skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku. W skład niniejszego raportu wchodzą: 1. Wybrane informacje finansowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. E-ENERGO S.A. z siedzibą w ŁOMśY

DOKUMENT INFORMACYJNY. E-ENERGO S.A. z siedzibą w ŁOMśY DOKUMENT INFORMACYJNY E-ENERGO S.A. z siedzibą w ŁOMśY sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 maja 2015 roku

Warszawa, 25 maja 2015 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I G R U P Y K A P I T A Ł O W E J E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Warszawa, dnia 13 października 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A.

RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2009 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. Zarząd VEDIA S.A. prezentuje raport skonsolidowany za czwarty kwartał 2009 roku. W skład niniejszego raportu wchodzą: 1. Wybrane informacje finansowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B oraz praw do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana Uchwała Nr /2008 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Panią/Pana Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A.

RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. Zarząd VEDIA S.A. prezentuje raport za trzeci kwartał 2010 roku. W skład niniejszego raportu wchodzą: 1. Wybrane informacje finansowe zawierające

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 r. Preambuła Zarząd Internet Union S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

ZWZ EBC Solicitors S.A.

ZWZ EBC Solicitors S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 2 Uchwała nr 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 7 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu na rynku New- Connect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014 Warszawa, dnia 13 lutego 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie. Oferyjący: HFT Brokers Dom Maklerski S.A. ul. Prosta Warszawa

MEMORANDUM INFORMACYJNE. EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie. Oferyjący: HFT Brokers Dom Maklerski S.A. ul. Prosta Warszawa MEMORANDUM INFORMACYJNE EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie Oferyjący: HFT Brokers Dom Maklerski S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 roku Wstęp Memorandum Informacyjne

Bardziej szczegółowo

przeciwnych i wstrzymujących się

przeciwnych i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art.28

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2013 r.

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo