I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz CENTRUM TERESY 100 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Łodzi. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 6 maja 2013 r. [BMSiG-1180/2015] CENTRUM TERESY 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej: Spółka) niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w CENTRUM TERESY 100 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową. Istotne elementy planu przekształcenia: - wartość bilansowa majątku Spółki na dzień r., ustalona w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień r., wyniosła ,99 zł, - wartość wszystkich akcji zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień r. wyniosła ,99 zł, tj. 1, zł za każdą akcję. W myśl opinii biegłego rewidenta plan przekształcenia zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane przez k.s.h., zaś sprawozdanie finansowe przedstawia wynik finansowy, sytuację majątkową i finansową Spółki rzetelnie, jest zgodne co do treści i formy z ustawą o rachunkowości, zaś wartość majątku Spółki oraz akcji została poprawnie określona. Z pełną treścią planu przekształcenia, załączników do niego i opinią biegłego rewidenta można zapoznać się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100 od dnia r. W dniu r., o godz , w Kancelarii Notarialnej Piotra Króla w Łodzi przy ul. Żwirki 19 odbędzie się Walne Zgromadzenie, na którym zostanie powzięta uchwała o przekształceniu Spółki w CENTRUM TERESY 100 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r. [BMSiG-1176/2015] Zarząd Spółki pod firmą KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art k.s.h. oraz uchwały nr 23/2014 NZW z dnia r., ogłasza zamiar zwrotu dopłaty w kwocie ,00 złotych (dziewięć milionów) jedynemu wspólnikowi KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Zwrot dopłaty nastąpi do dnia r., jednak nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat. Poz EMTE MECHANICAL ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2006 r. [BMSiG-1175/2015] Likwidator EMTE Mechanical Engineering Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka ), zawiadamia, iż r. powzięto uchwałę Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia na adres rejestrowy Spółki. Poz VGP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2010 r. [BMSiG-1187/2015] Likwidator Spółki VGP Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki. 6

2 poz Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia pod adresem: Katowice , ul. Dobra 13. Poz INAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Błoniu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r. [BMSiG-1184/2015] Spółka INAX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15 ogłasza, że rozpoczął się proces likwidacji Spółki. W związku z powyższym prosimy wierzycieli Spółki o zgłaszanie swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poz S.G.I. DROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2008 r. [BMSiG-1185/2015] Uchwałą z dnia 18 września 2014 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki S.G.I. DROGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki: ul. Grochowska 342, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz PLANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2002 r. [BMSiG-1196/2015] Likwidator Spółki PLANMED w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gardenii 25 informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PLANMED z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki, tj. Warszawa, ul. Gardenii 25. Poz DUKAPOOL - FERMA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałczu Drugim. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierpnia 2004 r. [BMSiG-1201/2015] Likwidator DUKAPOOL - FERMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Wałczu Drugim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz POL-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Pławidle. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 15 marca 2004 r. [BMSiG-1194/2015] PLAN PODZIAŁU POL - ROL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI PŁAWIDŁO przez przeniesienie części majątku na nowo zawiązaną Spółkę pod firmą: POL - ROL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd Spółki: POL - ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającej REGON i NIP , w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki dzielonej przez przeniesienie części jej majątku, tj.: zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składają się składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, na nowo zawiązaną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: POL - ROL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice (dalej: Spółka Nowo Zawiązana ), sporządził plan podziału (dalej: Plan Podziału ), o treści, jak niżej: I. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale (i) Spółka dzielona POL - ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice, o kapitale zakładowym ,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP (dalej: Spółka Dzielona), 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz (ii) Spółka nowo zawiązana POL - ROL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice, o kapitale zakładowym ,00 zł (dalej: Spółka Nowo Zawiązana). II. Sposób podziału 1. Podział POL - ROL Sp. z o.o. zostanie dokonany w trybie art pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h. ), poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, tj.: zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej składniki materialne i niematerialne, przeznaczone do prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej i przeniesienie go na Spółkę Nowo Zawiązaną. Wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej - ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku. 2. Do Spółki Nowo Zawiązanej przeniesiona zostanie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiązanej. Opis składników majątku, które zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną zamieszczony został w pkt VII Planu Podziału oraz załączniku nr 4 do Planu Podziału. 3. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 100 równych udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosi ,39 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy). 4. Planowany podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Planowany podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, to jest poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 5. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 równych udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. 6. Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona na dzień 9 grudnia 2014 roku, obliczona metodą aktywów netto wynosi ,72 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze), a wartość majątku przypadająca Spółce Nowo Zawiązanej odpowiadająca zorganizowanej części przedsiębiorstwa obliczona jako wartość księgowa wynosi ,69 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). 7. Różnica między wartością majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej, a łączną wartością nominalną udziałów przyznawanych ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku w związku z podziałem zostanie ujęta w kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiązanej. 8. Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do Rejestru Przedsiębiorców (dalej: Dzień wydzielenia ). 9. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o majątek pozostający w Spółce Dzielonej. III. Stosunek wymiany udziałów 1. W wyniku podziału Spółki Dzielonej zawiązana zostanie nowa Spółka o kapitale zakładowym wynoszącym zł, który będzie się dzielił na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. 2. Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego i zostanie dokonany z obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę zł. W związku z tym nie ustala się stosunku wymiany udziałów. 3. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej - ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku. 4. Nie przewiduje się dokonywania dopłat. IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów spółce nowo zawiązanej W wyniku podziału Spółki Dzielonej wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej przyznane zostaną ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku - jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. V. Dzień, od którego nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej począwszy od Dnia wydzielenia. VI. Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z podziałem 1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw ani korzyści dla wspólników Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Zawiązanej. 2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w podziale. VII. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce nowo zawiązanej 1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą składniki materialne i niematerialne, przeznaczone do prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, na Spółkę Nowo Zawiązaną. 2. W skład wydzielanego majątku Spółki Dzielonej będą wchodziły wszystkie składniki majątkowe przypisane do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa: (i) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pławidło, gmina Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie, składającej się z działek gruntu o numerach: 10, 12, 14/7, 15, 28/21, 28/22, 3/3, 48/42, 50, 6/7, 69/3, 72, 74, 8/3, o łącznym obszarze 519,8274 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GW1S/ /8; 8

4 poz (ii) środki trwałe przypisane do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wskazane w załączniku nr 4 do Planu Podziału; (iii) umowa nr U/ /0002/2014/7610 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym zawarta 30 maja 2014 roku pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział - Centrum Biznesowe MSP w Gorzowie Wielkopolskim, w brzmieniu nadanym aneksem nr 1 z dnia 17 września 2014 roku. 3. Podział składników majątku dokonany został według stanu na dzień 29 grudnia 2014 roku. Opis składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej przedstawia załącznik nr 4 do Planu Podziału. 4. Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej nieprzypisane w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, po Dniu wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z Planu Podziału. W szczególności przy Spółce Dzielonej pozostają prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy nr zawartej w dniu 15 czerwca 1994 roku pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną Nowa Wieś z siedzibą w Golicach, w brzmieniu ustalonym aneksem nr 14 do ww. umowy, zawartym w dniu 7 lipca 2014 roku pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Spółką Dzieloną. 5. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia wydzielenia jako ekwiwalent składników majątku przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej, zgodnie z Planem Podziałem, przypadają Spółce Nowo Zawiązanej. 6. Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia wydzielenia przypadają Spółce, której zgodnie z Planem Podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa i pasywa. 2. Załączniki do Planu Podziału: (i) projekt uchwały wspólnika Spółki Dzielonej o podziale - załącznik nr 1, (ii) projekt uchwały wspólnika Spółki Nowo Zawiązanej o podziale - załącznik nr 2, (iii) projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej - załącznik nr 3, (iv) opis składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej - załącznik nr 4, (v) wycena majątku Spółki Dzielonej - załącznik nr 5. Poz DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA SPO- ŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r. [BMSiG-1207/2015] Zarząd Dolnośląskiej Agencji Handlowej Społem Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem , informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DAH Społem Sp. z o.o. uchwaliło obniżenie jej kapitału zakładowego o kwotę zł, to jest z kwoty zł do kwoty zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdego z udziałów w jej kapitale zakładowym z kwoty 1000 zł do kwoty 500 zł. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Podwale 37/38, Wrocław, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. VIII. Podział między wspólników spółki dzielonej udziałów spółki nowo zawiązanej oraz zasady podziału Wszystkie nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku - jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. IX. Postanowienia końcowe 1. Procedura uproszczona Na podstawie art k.s.h., Jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej - ROLMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku: (i) sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki, o którym mowa w art pkt 4) k.s.h., (ii) zawiadamiania Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej o zmianach składników majątku, o którym mowa w art k.s.h., (iii) badania planu podziału przez biegłego i wydawanie przez niego opinii w tym zakresie. Poz HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH PRUSIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 27 maja 2002 r. [BMSiG-1210/2015] Działając w trybie art. 508 k.s.h., Zarząd Hodowli Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza, że w dniu r. nastąpiło połączenie tej Spółki z Prusiewo - Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie art pkt 1 k.s.h. Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o. jako jedyny wspólnik i Spółka przejmująca przejęła majątek Prusiewo - Farma Sp. z o.o. W wyniku połączenia nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej ani zmiana jej umowy Spółki. Uchwały obu Spółek w sprawie wyrażenia zgody na połączenie zostały podjęte w dniu r. i zaprotokołowane przez notariusza Pawła Kita, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Polnej 24 lok. 8, pod Rep. A nr 3/2015 oraz Rep. A nr 7/ LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz Poz LONGBRIDGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2006 r. LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2006 r. [BMSiG-1203/2015] Przedmiotem niniejszego ogłoszenia, dokonanego na wspólny wniosek łączących się Spółek, jest plan połączenia Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Longbridge Palace Spółka z o.o. Zarządy Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Longbridge Palace Spółka z o.o. w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. Spółek, działając zgodnie z art. 498, 499 i 516 k.s.h. w dniu 12 stycznia 2015 r., uzgodniły, co następuje: I. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU: A. Spółka przejmująca Longbridge Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP: , REGON: , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Group Sp. z o.o., - zwana dalej: Spółką Przejmującą B. Spółka przejmowana Longbridge Palace Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP: , REGON: , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Estate Sp. z o.o. (tzn. Spółka Przejmująca), - zwana dalej: Spółką Przejmowaną. II. CEL POŁĄCZENIA Celem połączenia Longbridge Estate Sp. z o.o. z Longbridge Palace Sp. z o.o. jest przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy. Szczegółowy opis celu połączenia Spółek oraz wskazanie ekonomicznego uzasadnienia połączenia zawarty został w uchwałach Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej. III. SPOSÓB POŁĄCZENIA 1. Połączenie nastąpi zgodnie z art ust. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, jako jedynego udziałowca Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzania jej likwidacji i zostanie wykreślona z KRS. 2. W ramach procedury połączenia: 2.1. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art k.s.h.; 2.2. Plan połączenia zostanie ogłoszony w MSiG zgodnie z art k.s.h. nie później niż na miesiąc przed datą podjęcia uchwały o połączeniu; 2.3. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art k.s.h.; 2.4. Podstawę połączenia stanowić będzie: a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art w zw. z art k.s.h. Treść uchwały zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej; oraz b. uchwała Zarządu Spółki Przejmującej, która obejmować będzie zgodę Zarządu Spółki Przejmującej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej; 2.5. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art oraz art. 508 k.s.h. 3. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową Spółką Spółki Przejmującej, do procesu połączenia ma zastosowanie k.s.h. oraz art k.s.h., zgodnie z którymi łączące się Spółki stosować będą uproszczoną procedurę połączenia, w związku z czym: 3.1. brak jest obowiązku umieszczania w planie połączenia informacji o: stosunku wymiany udziałów (art pkt 2 k.s.h.), zasadach przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art pkt 3 k.s.h.) oraz dniu, od którego udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej (art pkt 4 k.s.h.); 3.2. brak jest obowiązku dołączania do planu połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (art pkt 2 k.s.h.); 3.3. brak jest obowiązku sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, uzasadniających połączenie (art. 501 k.s.h.); 3.4. brak jest obowiązku badania przez biegłego rewidenta planu połączenia Spółek (art. 502 i 503 k.s.h.); 3.5. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu w związku z brakiem takiego wymogu, zgodnie z art w zw. z art i art k.s.h.; 3.6. połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; 3.7. zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca 10

6 poz w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych udziałów. IV. DZIEŃ POŁĄCZENIA Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. V. PRAWA PRZYZNANE Umowy żadnej ze Spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu. Spółka Przejmująca nie przyznała ani nie przyzna wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Żadna ze Spółek Uczestniczących w połączeniu nie przyznała ani nie przyzna członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. VII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Ponieważ zgodnie z art k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej. VIII. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW W myśl art k.s.h. do Planu Połączenia załączono: 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Longbridge Palace Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 2. Projekt uchwały Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 3. Ustalenie wartości majątku Longbridge Palace Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2014 r. 4. Oświadczenie Zarządu Longbridge Palace Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. 5. Oświadczenie Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. Osoby działające w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Przekształcenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się Spółkami, o którym mowa w art. 498 k.s.h. W imieniu Spółki Przejmującej Wiesław Winiarski W imieniu Spółki Przejmowanej Wiesław Winiarski Poz LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2006 r. NACALA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2010 r. [BMSiG-1209/2015] Przedmiotem niniejszego ogłoszenia, dokonanego na wspólny wniosek łączących się Spółek, jest plan połączenia Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Nacala Investments Spółka z o.o. Zarządy Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Nacala Investments Spółka z o.o. w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. Spółek, działając zgodnie z art. 498, 499 i 516 k.s.h. w dniu 12 stycznia 2015 roku uzgodniły, co następuje: I. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU A. Spółka przejmująca Longbridge Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Group Sp. z o.o. - zwana dalej: Spółką Przejmującą. B. Spółka przejmowana Nacala Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP , REGON: , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Estate Sp. z o.o. (tzn. Spółka Przejmująca) - zwana dalej: Spółką Przejmowaną. II. CEL POŁĄCZENIA Celem połączenia Longbridge Estate Sp. z o.o. z Nacala Investments Sp. z o.o. jest przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy. Szczegółowy opis celu połączenia Spółek oraz wskazanie ekonomicznego uzasadnienia połączenia zawarty został w uchwałach Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej. 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz III. SPOSÓB POŁĄCZENIA 1. Połączenie nastąpi zgodnie z art ust. 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, jako jedynego udziałowca Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzania jej likwidacji i zostanie wykreślona z KRS. 2. W ramach procedury połączenia: 2.1. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art k.s.h.; 2.2. Plan połączenia zostanie ogłoszony w MSiG zgodnie z art k.s.h., nie później niż na miesiąc przed datą podjęcia uchwały o połączeniu; 2.3. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art k.s.h.; 2.4. Podstawę połączenia stanowić będzie: a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art w zw. z art k.s.h. Treść uchwały zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej; oraz b. uchwała Zarządu Spółki Przejmującej, która obejmować będzie zgodę Zarządu Spółki Przejmującej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art oraz art. 508 k.s.h. 3. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej do procesu połączenia ma zastosowanie k.s.h. oraz art k.s.h., zgodnie z którymi łączące się Spółki stosować będą uproszczoną procedurę połączenia, w związku z czym: 3.1. brak jest obowiązku umieszczania w planie połączenia informacji o: stosunku wymiany udziałów (art pkt 2 k.s.h.), zasadach przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art pkt 3 k.s.h.) oraz dniu, od którego udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej (art pkt 4 k.s.h.); 3.2. brak jest obowiązku dołączania do planu połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (art pkt 2 k.s.h.); 3.3. brak jest obowiązku sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, uzasadniających połączenie (art. 501 k.s.h.); 3.4. brak jest obowiązku badania przez biegłego rewidenta planu połączenia Spółek (art. 502 i 503 k.s.h.); 3.5. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu w związku z brakiem takiego wymogu, zgodnie z art w zw. z art i art k.s.h.; 3.6. połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; 3.7. zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych udziałów. IV. DZIEŃ POŁĄCZENIA Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. V. PRAWA PRZYZNANE Umowy żadnej ze Spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu. Spółka Przejmująca nie przyznała ani nie przyzna wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Żadna ze Spółek Uczestniczących w połączenia nie przyznała ani nie przyzna członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. VII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Ponieważ zgodnie z art k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej. VIII. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW W myśl art k.s.h. do Planu Połączenia załączono: 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nacala Investments Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 2. Projekt uchwały Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 3. Ustalenie wartości majątku Nacala Investments Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2014 r. 4. Oświadczenie Zarządu Nacala Investments Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. 5. Oświadczenie Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. Osoby działające w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Przekształcenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się Spółkami, o którym mowa w art. 498 k.s.h. W imieniu Spółki Przejmującej Wiesław Winiarski W imieniu Spółki Przejmowanej Wiesław Winiarski 12

8 poz Poz AKADEMIA SZYBKIEGO CZYTANIA SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 31 lipca 2006 r. [BMSiG-1214/2015] Zarząd Akademii Szybkiego Czytania Sokrates Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że uchwałą nr 6 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 2 grudnia 2014 roku obniżyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł o kwotę zł, to jest do kwoty zł, w drodze przymusowego umorzenia 49 udziałów wspólnika Jerzego Rowickiego o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli sprzeciw w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, pod adresem siedziby Spółki: ul. Ładna 2, Kraków. Poz STATOIL FUEL & RETAIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2001 r. STATOIL FUEL & RETAIL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2002 r. [BMSiG-1212/2015] Plan połączenia przez przejęcie W dniu 30 stycznia 2015 r. na zasadzie art. 498 w zw. z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Statoil Fuel & Retail Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółka przejmująca ( Spółka Przejmująca ) i Statoil Fuel & Retail Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółka przejmowana ( Spółka Przejmowana ) uzgodniły plan połączenia w związku z zamiarem dokonania połączenia przez przejęcie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej z łączących się Spółek Spółka przejmująca Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Firma: Statoil Fuel & Retail Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres i siedziba: ulica Puławska 86, Warszawa Kapitał zakładowy: złotych, na który składa się 1 udział o wartości nominalnej złotych. Spółka przejmowana Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Firma: Statoil Fuel & Retail Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres i siedziba: ulica Puławska 86, Warszawa Kapitał zakładowy: złotych, na który składa się udziałów o łącznej wysokości złotych. 2. Sposób połączenia Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, w zamian za 1 (jeden) nowy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, jaki zostanie utworzony w związku z połączeniem i przyznany jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, tj. Spółce Statoil Polen Invest AS z siedzibą w Oslo (łączenie się przez przejęcie) Realizacja połączenia uzależniona jest od szeregu warunków, w tym m.in. od podjęcia uchwał o połączeniu Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej Połączenie Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla Spółki przejmującej ( Dzień Połączenia ) W wyniku połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty złotych do kwoty złotych, to jest o kwotę złotych, poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, o wartości nominalnej złotych, przysługującego jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na skutek zgody wyrażonej przez jedynego wspólnika Spółki przejmującej i jedynego wspólnika Spółki przejmowanej, połączenie następuje w trybie uproszczonym, tj. bez: i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych; ii) obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych; iii) badania planu połączenia przez biegłego i wydania jego opinii. 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat Dotychczasowemu wspólnikowi Spółki przejmującej przysługuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej o wartości nominalnej LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

9 poz złotych. Wartość bilansowa majątku Spółki przejmującej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi złotych W wyniku połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej wspólnikowi Spółki przejmowanej przysługiwać będzie 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej. Wartość bilansowa majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi złotych. Na potrzeby określenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej należy uwzględnić treść uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej z dnia 7 stycznia 2015 roku o wypłacie dywidendy w kwocie złotych, która to wypłata nastąpi przed Dniem Połączenia. W związku z tym na potrzeby określenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej zasadne jest przyjęcie wartości bilansowej majątku Spółki przejmowanej w kwocie złotych. W rezultacie w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w ramach połączenia jedyny wspólnik Spółki przejmowanej otrzyma 1 (jeden) nowy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej złotych W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat w gotówce w rozumieniu art Kodeksu spółek handlowych. Nie przewiduje się przyznania członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych praw w związku z połączeniem. Za Zarząd Spółki Przejmującej: Prezes Zarządu Tom Graven Lauritzen Za Zarząd Spółki Przejmowanej: Prezes Zarządu Tom Graven Lauritzen Poz BIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2006 r. [BMSiG-1221/2015] Likwidator BIQ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-814) przy ul. Miedzianej 3A lok. 19 zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki. Jednocześnie likwidator wzywa wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce przejmującej Określenie wartości 1 (jednego) udziału, jaki zostanie przyznany jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej, następuje w oparciu o wartość bilansową majątku Spółki przejmującej z dnia 31 grudnia 2014 roku i wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej z dnia 31 grudnia 2014 roku, z uwzględnieniem treści uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej z dnia 7 stycznia 2015 roku o wypłacie dywidendy w kwocie złotych. 5. Dzień, od którego udziały w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki Udział w Spółce przejmującej przyznany wspólnikowi Spółki przejmowanej uprawnia do udziału w zyskach Spółki przejmującej od Dnia Połączenia. 6. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej. 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu Poz GREENCARRIER FREIGHT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 11 października 2001 r. [BMSiG-1216/2015] Zarząd Spółki Greencarrier Freight Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łączyny 4, KRS , działając na podstawie art. 508 k.s.h., ogłasza, że dnia r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nastąpiło połączenie Spółki Greencarrier Freight Services Sp. z o.o. w Warszawie ze Spółką Greencarrier Sea & Air Poland Sp. z o.o. w Warszawie, KRS Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Greencarrier Sea & Air Poland Sp. z o.o. na jej jedynego wspólnika Greencarrier Freight Services Poland Sp. z o.o. jako Spółki przejmującej. Poz ODEGONA BIURO TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2004 r. [BMSiG-1217/2015] Likwidator Biura Turystycznego Odegona Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Krakowie zawiadamia, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 14

10 poz w dniu r. podjęło uchwałę nr 1/2014r o rozwiązaniu Spółki i jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki, ul. Królowej Jadwigi 217/2, Kraków, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia. Poz VIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Ruścu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2011 r. [BMSiG-1226/2015] Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Spółki VIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ruścu Likwidator Spółki VIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, KRS , niniejszym informuje, iż wspólnicy ww. Spółki podjęli w dniu 15 grudnia 2014 r. uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki z dniem 1 stycznia 2015 r., na skutek czego otwarta została likwidacja Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli ww. Spółki do zgłaszania ich wierzytelności wobec ww. Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Spółki, na adres siedziby ww. Spółki, tj. al. Katowicka 139, Rusiec, Nadarzyn. Poz WP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Wirach. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2011 r. [BMSiG-1215/2015] Likwidator Spółki WP1 Sp. z o.o. w likwidacji w Wirach (KRS ) zawiadamia, że w dniu r. została podjęta uchwała NZW o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Poz WP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Wirach. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2011 r. [BMSiG-1223/2015] Likwidator Spółki WP4 Sp. z o.o. w likwidacji w Wirach (KRS ) zawiadamia, że w dniu roku została podjęta uchwała NZW o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. 3. Spółki akcyjne Poz DOM PRASY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2014 r. [BMSiG-546/2015] Likwidator DOM PRASY Spółki Akcyjnej w likwidacji, wpisanej pod nr KRS , zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z dn r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się ponownie wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Jest to drugie i ostatnie wezwanie w rzeczonej sprawie. Poz ELTERIX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 20 czerwca 2001 r. SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 kwietnia 2010 r. [BMSiG-1178/2015] ELTERIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , oraz SIECI CYFROWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , ogłaszają, że w dniu 29 stycznia 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia ww. Spółek, o następującej treści: Plan połączenia Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: k.s.h.) Spółki uzgadniają następujący plan połączenia: 1. W połączeniu biorą udział Spółka ELTERIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka przejmująca ) oraz Spółka Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka przejmowana ). 2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie łączenia przez przejęcie na podstawie art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15

11 poz całego majątku Spółki Sieci Cyfrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze sukcesji uniwersalnej na Elterix Spółkę Akcyjną oraz rozwiązanie Sieci Cyfrowe bez przeprowadzenia jej likwidacji. 3. W wyniku połączenia ELTERIX - zgodnie z postanowieniami art k.s.h. - wstąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS ELTERIX ( Dzień Połączenia ) we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. 4. Zważywszy, że ELTERIX posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.: a) połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego ELTERIX, b) na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, c) na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów ELTERIX i Sieci Cyfrowych uzasadniające połączenie. 5. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h., jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej - Spółce ELTERIX - ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej. 6. Nie przewiduje się przyznania w związku z połączeniem szczególnych korzyści członkom organów Spółki przejmowanej lub Spółki przejmującej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 7. W związku z tym, że połączenie następuje w sposób przewidziany w art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Statucie Spółki przejmującej. 8. Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień r. Sposób określenia i wysokość tej wartości określona jest w załączniku nr 3 do planu połączenia. 9. Do planu połączenia zostają dołączone oświadczenia Zarządów łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym łączących się Spółek, zawierające informacje o stanie księgowym Spółek na dzień r., sporządzone dla celów połączenia, stanowiące załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do planu połączenia. 10. Zgodnie z brzmieniem art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 804) zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla Sądu Rejestrowego. Poz ZAKŁADY TECHNICZNE ELTECH SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej. KRS SĄD REJO- NOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 10 maja 2002 r. [BMSiG-1213/2015] Zarząd Zakładów Technicznych ELTECH S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, dnia r., pod nr. KRS , działając na podstawie art i art. 398 w trybie art i 2 k.s.h. oraz 25 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 lutego 2015 r., godz , w siedzibie Spółki, ul. Partyzantów 65 w Bielsku-Białej. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki: Propozycja zmiany 2 Statutu: 2 Siedzibą Spółki są: Pyskowice. Aktualne brzmienie przepisu: 2 Siedzibą Spółki jest: Bielsko-Biała. Propozycja zmiany 23 Statutu: 23 Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Gliwicach, w Rybniku lub w Bielsku-Białej. Aktualne brzmienie przepisu: 23 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zmianie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Poz CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 6 kwietnia 2011 r. IPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2011 r. [BMSiG-1225/2015] Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz IPOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłaszają Plan połączenia podpisany w dniu 29 stycznia 2015 r. o następującej treści: Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako Plan Połączenia ) został uzgodniony w dniu 29 stycznia 2015 r. pomiędzy Zarządami następujących Spółek: 1. Call Center Tools Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żelazna 54, Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 16

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 16115 16118 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 16115. PANAMERA YOUNEEDIT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 15347 15399 Poz. w KRS 192505 193045 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 240 (2837) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11229 11231 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11229. TOOP

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr 76 (4455) UWAGA Poz. 4711-4796 Poz. w KRS 67783-69189 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. Nr 234 (4613) UWAGA Poz. 16115-16175 Poz. w KRS 307539-309566 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Nr 46 (4163) Poz. 3130 3219 Poz. w KRS 33108 34255 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 2327 2331 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 2327. DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Nr 129 (4246) Poz. 9565 9633 Poz. w KRS 129130 130423 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Nr 135 (4514) UWAGA Poz. 9452-9529 Poz. w KRS 147544-149440 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 8/2015 (4639) poz. 352 353 - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

3. Spółki akcyjne. MSiG 71/2010 (3429) poz. 4278-4279 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 71/2010 (3429) poz. 4278-4279 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 71/21 (3429) poz. 4278-4279 wydzielenia będzie zobowiązana i uprawniona do odpowiedniej części świadczeń z takich umów, w zakresie dotyczącym przed dniem wydzielenia Działu SIS. Przeniesieniu do SIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Nr 158 (4789) UWAGA Poz. 12102-12191 Poz. w KRS 213317-214784 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Nr 104 (4735) UWAGA Poz. 7404-7478 Poz. w KRS 116380-118030 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. Nr 231 (4096) Poz. 15610 15708 Poz. w KRS 259124 260010 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Nr 137 (4254) Poz. 10145 10247 Poz. w KRS 143806 145937 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo