I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz CENTRUM TERESY 100 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Łodzi. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 6 maja 2013 r. [BMSiG-1180/2015] CENTRUM TERESY 100 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej: Spółka) niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w CENTRUM TERESY 100 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową. Istotne elementy planu przekształcenia: - wartość bilansowa majątku Spółki na dzień r., ustalona w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień r., wyniosła ,99 zł, - wartość wszystkich akcji zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień r. wyniosła ,99 zł, tj. 1, zł za każdą akcję. W myśl opinii biegłego rewidenta plan przekształcenia zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane przez k.s.h., zaś sprawozdanie finansowe przedstawia wynik finansowy, sytuację majątkową i finansową Spółki rzetelnie, jest zgodne co do treści i formy z ustawą o rachunkowości, zaś wartość majątku Spółki oraz akcji została poprawnie określona. Z pełną treścią planu przekształcenia, załączników do niego i opinią biegłego rewidenta można zapoznać się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100 od dnia r. W dniu r., o godz , w Kancelarii Notarialnej Piotra Króla w Łodzi przy ul. Żwirki 19 odbędzie się Walne Zgromadzenie, na którym zostanie powzięta uchwała o przekształceniu Spółki w CENTRUM TERESY 100 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r. [BMSiG-1176/2015] Zarząd Spółki pod firmą KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art k.s.h. oraz uchwały nr 23/2014 NZW z dnia r., ogłasza zamiar zwrotu dopłaty w kwocie ,00 złotych (dziewięć milionów) jedynemu wspólnikowi KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie. Zwrot dopłaty nastąpi do dnia r., jednak nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat. Poz EMTE MECHANICAL ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2006 r. [BMSiG-1175/2015] Likwidator EMTE Mechanical Engineering Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Spółka ), zawiadamia, iż r. powzięto uchwałę Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia na adres rejestrowy Spółki. Poz VGP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2010 r. [BMSiG-1187/2015] Likwidator Spółki VGP Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki. 6

2 poz Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia pod adresem: Katowice , ul. Dobra 13. Poz INAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Błoniu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2007 r. [BMSiG-1184/2015] Spółka INAX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15 ogłasza, że rozpoczął się proces likwidacji Spółki. W związku z powyższym prosimy wierzycieli Spółki o zgłaszanie swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poz S.G.I. DROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2008 r. [BMSiG-1185/2015] Uchwałą z dnia 18 września 2014 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki S.G.I. DROGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki: ul. Grochowska 342, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz PLANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2002 r. [BMSiG-1196/2015] Likwidator Spółki PLANMED w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gardenii 25 informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PLANMED z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki, tj. Warszawa, ul. Gardenii 25. Poz DUKAPOOL - FERMA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałczu Drugim. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierpnia 2004 r. [BMSiG-1201/2015] Likwidator DUKAPOOL - FERMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Wałczu Drugim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz POL-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Pławidle. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 15 marca 2004 r. [BMSiG-1194/2015] PLAN PODZIAŁU POL - ROL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI PŁAWIDŁO przez przeniesienie części majątku na nowo zawiązaną Spółkę pod firmą: POL - ROL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd Spółki: POL - ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającej REGON i NIP , w związku z zamiarem dokonania podziału Spółki dzielonej przez przeniesienie części jej majątku, tj.: zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składają się składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, na nowo zawiązaną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: POL - ROL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice (dalej: Spółka Nowo Zawiązana ), sporządził plan podziału (dalej: Plan Podziału ), o treści, jak niżej: I. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale (i) Spółka dzielona POL - ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice, o kapitale zakładowym ,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP (dalej: Spółka Dzielona), 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz (ii) Spółka nowo zawiązana POL - ROL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pławidło nr 25, Słubice, o kapitale zakładowym ,00 zł (dalej: Spółka Nowo Zawiązana). II. Sposób podziału 1. Podział POL - ROL Sp. z o.o. zostanie dokonany w trybie art pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h. ), poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej, tj.: zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej składniki materialne i niematerialne, przeznaczone do prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej i przeniesienie go na Spółkę Nowo Zawiązaną. Wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej - ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku. 2. Do Spółki Nowo Zawiązanej przeniesiona zostanie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiązanej. Opis składników majątku, które zostaną przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną zamieszczony został w pkt VII Planu Podziału oraz załączniku nr 4 do Planu Podziału. 3. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 100 równych udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosi ,39 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy). 4. Planowany podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Planowany podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, to jest poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 5. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 równych udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. 6. Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona na dzień 9 grudnia 2014 roku, obliczona metodą aktywów netto wynosi ,72 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze), a wartość majątku przypadająca Spółce Nowo Zawiązanej odpowiadająca zorganizowanej części przedsiębiorstwa obliczona jako wartość księgowa wynosi ,69 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). 7. Różnica między wartością majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawiązanej, a łączną wartością nominalną udziałów przyznawanych ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku w związku z podziałem zostanie ujęta w kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiązanej. 8. Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do Rejestru Przedsiębiorców (dalej: Dzień wydzielenia ). 9. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o majątek pozostający w Spółce Dzielonej. III. Stosunek wymiany udziałów 1. W wyniku podziału Spółki Dzielonej zawiązana zostanie nowa Spółka o kapitale zakładowym wynoszącym zł, który będzie się dzielił na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. 2. Podział przez wydzielenie następuje bez obniżenia kapitału zakładowego i zostanie dokonany z obniżenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę zł. W związku z tym nie ustala się stosunku wymiany udziałów. 3. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej - ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku. 4. Nie przewiduje się dokonywania dopłat. IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów spółce nowo zawiązanej W wyniku podziału Spółki Dzielonej wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej przyznane zostaną ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku - jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. V. Dzień, od którego nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej począwszy od Dnia wydzielenia. VI. Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z podziałem 1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw ani korzyści dla wspólników Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Zawiązanej. 2. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązanej ani innym osobom uczestniczącym w podziale. VII. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce nowo zawiązanej 1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą składniki materialne i niematerialne, przeznaczone do prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, na Spółkę Nowo Zawiązaną. 2. W skład wydzielanego majątku Spółki Dzielonej będą wchodziły wszystkie składniki majątkowe przypisane do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa: (i) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pławidło, gmina Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie, składającej się z działek gruntu o numerach: 10, 12, 14/7, 15, 28/21, 28/22, 3/3, 48/42, 50, 6/7, 69/3, 72, 74, 8/3, o łącznym obszarze 519,8274 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GW1S/ /8; 8

4 poz (ii) środki trwałe przypisane do wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wskazane w załączniku nr 4 do Planu Podziału; (iii) umowa nr U/ /0002/2014/7610 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym zawarta 30 maja 2014 roku pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział - Centrum Biznesowe MSP w Gorzowie Wielkopolskim, w brzmieniu nadanym aneksem nr 1 z dnia 17 września 2014 roku. 3. Podział składników majątku dokonany został według stanu na dzień 29 grudnia 2014 roku. Opis składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej przedstawia załącznik nr 4 do Planu Podziału. 4. Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej nieprzypisane w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, po Dniu wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z Planu Podziału. W szczególności przy Spółce Dzielonej pozostają prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy nr zawartej w dniu 15 czerwca 1994 roku pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną Nowa Wieś z siedzibą w Golicach, w brzmieniu ustalonym aneksem nr 14 do ww. umowy, zawartym w dniu 7 lipca 2014 roku pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Spółką Dzieloną. 5. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia wydzielenia jako ekwiwalent składników majątku przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej, zgodnie z Planem Podziałem, przypadają Spółce Nowo Zawiązanej. 6. Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia wydzielenia przypadają Spółce, której zgodnie z Planem Podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa i pasywa. 2. Załączniki do Planu Podziału: (i) projekt uchwały wspólnika Spółki Dzielonej o podziale - załącznik nr 1, (ii) projekt uchwały wspólnika Spółki Nowo Zawiązanej o podziale - załącznik nr 2, (iii) projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej - załącznik nr 3, (iv) opis składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej - załącznik nr 4, (v) wycena majątku Spółki Dzielonej - załącznik nr 5. Poz DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA SPO- ŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r. [BMSiG-1207/2015] Zarząd Dolnośląskiej Agencji Handlowej Społem Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem , informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DAH Społem Sp. z o.o. uchwaliło obniżenie jej kapitału zakładowego o kwotę zł, to jest z kwoty zł do kwoty zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdego z udziałów w jej kapitale zakładowym z kwoty 1000 zł do kwoty 500 zł. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Podwale 37/38, Wrocław, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. VIII. Podział między wspólników spółki dzielonej udziałów spółki nowo zawiązanej oraz zasady podziału Wszystkie nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej przyznane zostaną ROLMAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku - jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. IX. Postanowienia końcowe 1. Procedura uproszczona Na podstawie art k.s.h., Jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej - ROLMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karsku wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku: (i) sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki, o którym mowa w art pkt 4) k.s.h., (ii) zawiadamiania Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej o zmianach składników majątku, o którym mowa w art k.s.h., (iii) badania planu podziału przez biegłego i wydawanie przez niego opinii w tym zakresie. Poz HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH PRUSIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 27 maja 2002 r. [BMSiG-1210/2015] Działając w trybie art. 508 k.s.h., Zarząd Hodowli Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza, że w dniu r. nastąpiło połączenie tej Spółki z Prusiewo - Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie art pkt 1 k.s.h. Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o. jako jedyny wspólnik i Spółka przejmująca przejęła majątek Prusiewo - Farma Sp. z o.o. W wyniku połączenia nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej ani zmiana jej umowy Spółki. Uchwały obu Spółek w sprawie wyrażenia zgody na połączenie zostały podjęte w dniu r. i zaprotokołowane przez notariusza Pawła Kita, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Polnej 24 lok. 8, pod Rep. A nr 3/2015 oraz Rep. A nr 7/ LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz Poz LONGBRIDGE PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2006 r. LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2006 r. [BMSiG-1203/2015] Przedmiotem niniejszego ogłoszenia, dokonanego na wspólny wniosek łączących się Spółek, jest plan połączenia Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Longbridge Palace Spółka z o.o. Zarządy Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Longbridge Palace Spółka z o.o. w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. Spółek, działając zgodnie z art. 498, 499 i 516 k.s.h. w dniu 12 stycznia 2015 r., uzgodniły, co następuje: I. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU: A. Spółka przejmująca Longbridge Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP: , REGON: , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Group Sp. z o.o., - zwana dalej: Spółką Przejmującą B. Spółka przejmowana Longbridge Palace Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP: , REGON: , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Estate Sp. z o.o. (tzn. Spółka Przejmująca), - zwana dalej: Spółką Przejmowaną. II. CEL POŁĄCZENIA Celem połączenia Longbridge Estate Sp. z o.o. z Longbridge Palace Sp. z o.o. jest przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy. Szczegółowy opis celu połączenia Spółek oraz wskazanie ekonomicznego uzasadnienia połączenia zawarty został w uchwałach Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej. III. SPOSÓB POŁĄCZENIA 1. Połączenie nastąpi zgodnie z art ust. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, jako jedynego udziałowca Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzania jej likwidacji i zostanie wykreślona z KRS. 2. W ramach procedury połączenia: 2.1. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art k.s.h.; 2.2. Plan połączenia zostanie ogłoszony w MSiG zgodnie z art k.s.h. nie później niż na miesiąc przed datą podjęcia uchwały o połączeniu; 2.3. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art k.s.h.; 2.4. Podstawę połączenia stanowić będzie: a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art w zw. z art k.s.h. Treść uchwały zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej; oraz b. uchwała Zarządu Spółki Przejmującej, która obejmować będzie zgodę Zarządu Spółki Przejmującej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej; 2.5. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art oraz art. 508 k.s.h. 3. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową Spółką Spółki Przejmującej, do procesu połączenia ma zastosowanie k.s.h. oraz art k.s.h., zgodnie z którymi łączące się Spółki stosować będą uproszczoną procedurę połączenia, w związku z czym: 3.1. brak jest obowiązku umieszczania w planie połączenia informacji o: stosunku wymiany udziałów (art pkt 2 k.s.h.), zasadach przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art pkt 3 k.s.h.) oraz dniu, od którego udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej (art pkt 4 k.s.h.); 3.2. brak jest obowiązku dołączania do planu połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (art pkt 2 k.s.h.); 3.3. brak jest obowiązku sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, uzasadniających połączenie (art. 501 k.s.h.); 3.4. brak jest obowiązku badania przez biegłego rewidenta planu połączenia Spółek (art. 502 i 503 k.s.h.); 3.5. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu w związku z brakiem takiego wymogu, zgodnie z art w zw. z art i art k.s.h.; 3.6. połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; 3.7. zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca 10

6 poz w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych udziałów. IV. DZIEŃ POŁĄCZENIA Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. V. PRAWA PRZYZNANE Umowy żadnej ze Spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu. Spółka Przejmująca nie przyznała ani nie przyzna wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Żadna ze Spółek Uczestniczących w połączeniu nie przyznała ani nie przyzna członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. VII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Ponieważ zgodnie z art k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej. VIII. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW W myśl art k.s.h. do Planu Połączenia załączono: 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Longbridge Palace Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 2. Projekt uchwały Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 3. Ustalenie wartości majątku Longbridge Palace Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2014 r. 4. Oświadczenie Zarządu Longbridge Palace Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. 5. Oświadczenie Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. Osoby działające w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Przekształcenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się Spółkami, o którym mowa w art. 498 k.s.h. W imieniu Spółki Przejmującej Wiesław Winiarski W imieniu Spółki Przejmowanej Wiesław Winiarski Poz LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2006 r. NACALA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2010 r. [BMSiG-1209/2015] Przedmiotem niniejszego ogłoszenia, dokonanego na wspólny wniosek łączących się Spółek, jest plan połączenia Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Nacala Investments Spółka z o.o. Zarządy Spółek Longbridge Estate Spółka z o.o. oraz Nacala Investments Spółka z o.o. w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. Spółek, działając zgodnie z art. 498, 499 i 516 k.s.h. w dniu 12 stycznia 2015 roku uzgodniły, co następuje: I. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU A. Spółka przejmująca Longbridge Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Group Sp. z o.o. - zwana dalej: Spółką Przejmującą. B. Spółka przejmowana Nacala Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Wynalazek 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP , REGON: , której jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Longbridge Estate Sp. z o.o. (tzn. Spółka Przejmująca) - zwana dalej: Spółką Przejmowaną. II. CEL POŁĄCZENIA Celem połączenia Longbridge Estate Sp. z o.o. z Nacala Investments Sp. z o.o. jest przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy. Szczegółowy opis celu połączenia Spółek oraz wskazanie ekonomicznego uzasadnienia połączenia zawarty został w uchwałach Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej. 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz III. SPOSÓB POŁĄCZENIA 1. Połączenie nastąpi zgodnie z art ust. 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, jako jedynego udziałowca Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzania jej likwidacji i zostanie wykreślona z KRS. 2. W ramach procedury połączenia: 2.1. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art k.s.h.; 2.2. Plan połączenia zostanie ogłoszony w MSiG zgodnie z art k.s.h., nie później niż na miesiąc przed datą podjęcia uchwały o połączeniu; 2.3. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art k.s.h.; 2.4. Podstawę połączenia stanowić będzie: a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art w zw. z art k.s.h. Treść uchwały zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej; oraz b. uchwała Zarządu Spółki Przejmującej, która obejmować będzie zgodę Zarządu Spółki Przejmującej na połączenie oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki Przejmującej Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art oraz art. 508 k.s.h. 3. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej do procesu połączenia ma zastosowanie k.s.h. oraz art k.s.h., zgodnie z którymi łączące się Spółki stosować będą uproszczoną procedurę połączenia, w związku z czym: 3.1. brak jest obowiązku umieszczania w planie połączenia informacji o: stosunku wymiany udziałów (art pkt 2 k.s.h.), zasadach przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art pkt 3 k.s.h.) oraz dniu, od którego udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej (art pkt 4 k.s.h.); 3.2. brak jest obowiązku dołączania do planu połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (art pkt 2 k.s.h.); 3.3. brak jest obowiązku sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, uzasadniających połączenie (art. 501 k.s.h.); 3.4. brak jest obowiązku badania przez biegłego rewidenta planu połączenia Spółek (art. 502 i 503 k.s.h.); 3.5. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu w związku z brakiem takiego wymogu, zgodnie z art w zw. z art i art k.s.h.; 3.6. połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; 3.7. zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych udziałów. IV. DZIEŃ POŁĄCZENIA Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. V. PRAWA PRZYZNANE Umowy żadnej ze Spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu. Spółka Przejmująca nie przyznała ani nie przyzna wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Żadna ze Spółek Uczestniczących w połączenia nie przyznała ani nie przyzna członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. VII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Ponieważ zgodnie z art k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej. VIII. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW W myśl art k.s.h. do Planu Połączenia załączono: 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nacala Investments Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 2. Projekt uchwały Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. o połączeniu Spółek. 3. Ustalenie wartości majątku Nacala Investments Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2014 r. 4. Oświadczenie Zarządu Nacala Investments Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. 5. Oświadczenie Zarządu Longbridge Estate Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1 grudnia 2014 r. Osoby działające w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Przekształcenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się Spółkami, o którym mowa w art. 498 k.s.h. W imieniu Spółki Przejmującej Wiesław Winiarski W imieniu Spółki Przejmowanej Wiesław Winiarski 12

8 poz Poz AKADEMIA SZYBKIEGO CZYTANIA SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 31 lipca 2006 r. [BMSiG-1214/2015] Zarząd Akademii Szybkiego Czytania Sokrates Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że uchwałą nr 6 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 2 grudnia 2014 roku obniżyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł o kwotę zł, to jest do kwoty zł, w drodze przymusowego umorzenia 49 udziałów wspólnika Jerzego Rowickiego o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli sprzeciw w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, pod adresem siedziby Spółki: ul. Ładna 2, Kraków. Poz STATOIL FUEL & RETAIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2001 r. STATOIL FUEL & RETAIL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2002 r. [BMSiG-1212/2015] Plan połączenia przez przejęcie W dniu 30 stycznia 2015 r. na zasadzie art. 498 w zw. z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Statoil Fuel & Retail Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółka przejmująca ( Spółka Przejmująca ) i Statoil Fuel & Retail Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółka przejmowana ( Spółka Przejmowana ) uzgodniły plan połączenia w związku z zamiarem dokonania połączenia przez przejęcie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej z łączących się Spółek Spółka przejmująca Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Firma: Statoil Fuel & Retail Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres i siedziba: ulica Puławska 86, Warszawa Kapitał zakładowy: złotych, na który składa się 1 udział o wartości nominalnej złotych. Spółka przejmowana Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Firma: Statoil Fuel & Retail Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres i siedziba: ulica Puławska 86, Warszawa Kapitał zakładowy: złotych, na który składa się udziałów o łącznej wysokości złotych. 2. Sposób połączenia Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, w zamian za 1 (jeden) nowy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, jaki zostanie utworzony w związku z połączeniem i przyznany jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, tj. Spółce Statoil Polen Invest AS z siedzibą w Oslo (łączenie się przez przejęcie) Realizacja połączenia uzależniona jest od szeregu warunków, w tym m.in. od podjęcia uchwał o połączeniu Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej Połączenie Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla Spółki przejmującej ( Dzień Połączenia ) W wyniku połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty złotych do kwoty złotych, to jest o kwotę złotych, poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, o wartości nominalnej złotych, przysługującego jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na skutek zgody wyrażonej przez jedynego wspólnika Spółki przejmującej i jedynego wspólnika Spółki przejmowanej, połączenie następuje w trybie uproszczonym, tj. bez: i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych; ii) obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych; iii) badania planu połączenia przez biegłego i wydania jego opinii. 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat Dotychczasowemu wspólnikowi Spółki przejmującej przysługuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej o wartości nominalnej LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

9 poz złotych. Wartość bilansowa majątku Spółki przejmującej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi złotych W wyniku połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej wspólnikowi Spółki przejmowanej przysługiwać będzie 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej. Wartość bilansowa majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi złotych. Na potrzeby określenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej należy uwzględnić treść uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej z dnia 7 stycznia 2015 roku o wypłacie dywidendy w kwocie złotych, która to wypłata nastąpi przed Dniem Połączenia. W związku z tym na potrzeby określenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej zasadne jest przyjęcie wartości bilansowej majątku Spółki przejmowanej w kwocie złotych. W rezultacie w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w ramach połączenia jedyny wspólnik Spółki przejmowanej otrzyma 1 (jeden) nowy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej złotych W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat w gotówce w rozumieniu art Kodeksu spółek handlowych. Nie przewiduje się przyznania członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych praw w związku z połączeniem. Za Zarząd Spółki Przejmującej: Prezes Zarządu Tom Graven Lauritzen Za Zarząd Spółki Przejmowanej: Prezes Zarządu Tom Graven Lauritzen Poz BIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2006 r. [BMSiG-1221/2015] Likwidator BIQ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-814) przy ul. Miedzianej 3A lok. 19 zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki. Jednocześnie likwidator wzywa wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce przejmującej Określenie wartości 1 (jednego) udziału, jaki zostanie przyznany jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej, następuje w oparciu o wartość bilansową majątku Spółki przejmującej z dnia 31 grudnia 2014 roku i wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej z dnia 31 grudnia 2014 roku, z uwzględnieniem treści uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej z dnia 7 stycznia 2015 roku o wypłacie dywidendy w kwocie złotych. 5. Dzień, od którego udziały w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki Udział w Spółce przejmującej przyznany wspólnikowi Spółki przejmowanej uprawnia do udziału w zyskach Spółki przejmującej od Dnia Połączenia. 6. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej. 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu Poz GREENCARRIER FREIGHT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 11 października 2001 r. [BMSiG-1216/2015] Zarząd Spółki Greencarrier Freight Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łączyny 4, KRS , działając na podstawie art. 508 k.s.h., ogłasza, że dnia r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nastąpiło połączenie Spółki Greencarrier Freight Services Sp. z o.o. w Warszawie ze Spółką Greencarrier Sea & Air Poland Sp. z o.o. w Warszawie, KRS Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Greencarrier Sea & Air Poland Sp. z o.o. na jej jedynego wspólnika Greencarrier Freight Services Poland Sp. z o.o. jako Spółki przejmującej. Poz ODEGONA BIURO TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2004 r. [BMSiG-1217/2015] Likwidator Biura Turystycznego Odegona Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Krakowie zawiadamia, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 14

10 poz w dniu r. podjęło uchwałę nr 1/2014r o rozwiązaniu Spółki i jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem Spółki, ul. Królowej Jadwigi 217/2, Kraków, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia. Poz VIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Ruścu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2011 r. [BMSiG-1226/2015] Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Spółki VIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ruścu Likwidator Spółki VIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, KRS , niniejszym informuje, iż wspólnicy ww. Spółki podjęli w dniu 15 grudnia 2014 r. uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki z dniem 1 stycznia 2015 r., na skutek czego otwarta została likwidacja Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli ww. Spółki do zgłaszania ich wierzytelności wobec ww. Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Spółki, na adres siedziby ww. Spółki, tj. al. Katowicka 139, Rusiec, Nadarzyn. Poz WP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Wirach. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2011 r. [BMSiG-1215/2015] Likwidator Spółki WP1 Sp. z o.o. w likwidacji w Wirach (KRS ) zawiadamia, że w dniu r. została podjęta uchwała NZW o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Poz WP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Wirach. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2011 r. [BMSiG-1223/2015] Likwidator Spółki WP4 Sp. z o.o. w likwidacji w Wirach (KRS ) zawiadamia, że w dniu roku została podjęta uchwała NZW o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłaszali swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. 3. Spółki akcyjne Poz DOM PRASY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2014 r. [BMSiG-546/2015] Likwidator DOM PRASY Spółki Akcyjnej w likwidacji, wpisanej pod nr KRS , zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z dn r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się ponownie wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Jest to drugie i ostatnie wezwanie w rzeczonej sprawie. Poz ELTERIX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 20 czerwca 2001 r. SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 kwietnia 2010 r. [BMSiG-1178/2015] ELTERIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , oraz SIECI CYFROWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , ogłaszają, że w dniu 29 stycznia 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia ww. Spółek, o następującej treści: Plan połączenia Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: k.s.h.) Spółki uzgadniają następujący plan połączenia: 1. W połączeniu biorą udział Spółka ELTERIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka przejmująca ) oraz Spółka Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka przejmowana ). 2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie łączenia przez przejęcie na podstawie art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15

11 poz całego majątku Spółki Sieci Cyfrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze sukcesji uniwersalnej na Elterix Spółkę Akcyjną oraz rozwiązanie Sieci Cyfrowe bez przeprowadzenia jej likwidacji. 3. W wyniku połączenia ELTERIX - zgodnie z postanowieniami art k.s.h. - wstąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS ELTERIX ( Dzień Połączenia ) we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. 4. Zważywszy, że ELTERIX posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.: a) połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego ELTERIX, b) na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, c) na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów ELTERIX i Sieci Cyfrowych uzasadniające połączenie. 5. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art pkt 5 k.s.h., jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej - Spółce ELTERIX - ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej. 6. Nie przewiduje się przyznania w związku z połączeniem szczególnych korzyści członkom organów Spółki przejmowanej lub Spółki przejmującej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 7. W związku z tym, że połączenie następuje w sposób przewidziany w art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Statucie Spółki przejmującej. 8. Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień r. Sposób określenia i wysokość tej wartości określona jest w załączniku nr 3 do planu połączenia. 9. Do planu połączenia zostają dołączone oświadczenia Zarządów łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym łączących się Spółek, zawierające informacje o stanie księgowym Spółek na dzień r., sporządzone dla celów połączenia, stanowiące załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do planu połączenia. 10. Zgodnie z brzmieniem art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 804) zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla Sądu Rejestrowego. Poz ZAKŁADY TECHNICZNE ELTECH SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej. KRS SĄD REJO- NOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 10 maja 2002 r. [BMSiG-1213/2015] Zarząd Zakładów Technicznych ELTECH S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, dnia r., pod nr. KRS , działając na podstawie art i art. 398 w trybie art i 2 k.s.h. oraz 25 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 lutego 2015 r., godz , w siedzibie Spółki, ul. Partyzantów 65 w Bielsku-Białej. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki: Propozycja zmiany 2 Statutu: 2 Siedzibą Spółki są: Pyskowice. Aktualne brzmienie przepisu: 2 Siedzibą Spółki jest: Bielsko-Biała. Propozycja zmiany 23 Statutu: 23 Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Gliwicach, w Rybniku lub w Bielsku-Białej. Aktualne brzmienie przepisu: 23 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zmianie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Poz CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 6 kwietnia 2011 r. IPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2011 r. [BMSiG-1225/2015] Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz IPOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłaszają Plan połączenia podpisany w dniu 29 stycznia 2015 r. o następującej treści: Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako Plan Połączenia ) został uzgodniony w dniu 29 stycznia 2015 r. pomiędzy Zarządami następujących Spółek: 1. Call Center Tools Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żelazna 54, Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 16

12 poz m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: oraz REGON: , (dalej jako Spółka Przejmująca lub CC TOOLS ), oraz 2. IPOM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: oraz REGON: , (dalej jako Spółka Przejmowana lub IPOM ), oraz CC TOOLS oraz IPOM zwane są dalej łącznie Spółkami Łączącymi. Zważywszy na to, że: (i) Spółki Łączące zamierzają dokonać połączenia w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenia metod zarządzania, (ii) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, (iii) Spółki Łączące zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia Spółek, w następstwie czego: (1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, (2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, Spółki Łączące zgodnie postanowiły, co następuje: Zarządy Spółek Łączących, działając wspólnie na podstawie przepisów art. 498, art. 499 oraz art i 6 ustawy - Kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h. ), niniejszym ustalają następujący Plan Połączenia tych Spółek: I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1. Call Center Tools Spółka Akcyjna A. Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz z późniejszymi zmianami), B. Siedziba: miasto stołeczne Warszawa. C. Pozostałe informacje dotyczące Call Center Tools Spółki Akcyjnej: a) adres: ul. Żelazna 54, Warszawa, b) Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , c) kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) opłacony w całości, d) wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie groszy: dziesięć), e) liczba wszystkich akcji wynosi (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy). 2. Firma: IPOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: IPOM Sp. z o.o.). A. Siedziba: miasto stołeczne Warszawa. B. Pozostałe informacje dotyczące IPOM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: a) adres: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa, b) Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , c) kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), opłacony w całości, d) wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł (słownie złoty: pięćdziesiąt), e) liczba wszystkich udziałów wynosi 200 (słownie: dwieście), f) wspólnikiem posiadającym 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym IPOM jest Spółka Przejmująca. II. Sposób łączenia Spółek Łączących 1. Połączenie Spółek Łączących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (dalej jako Połączenie ). 2. Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie zostanie dokonane zgodnie z przepisem art k.s.h., przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia Spółek. W konsekwencji Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, przewidzianym przepisem art. 502 k.s.h., ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek Łączących uzasadniające połączenie, przewidziane przepisem art. 501 k.s.h. Mając jednak na uwadze treść przepisu art k.s.h. oraz fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w toku procedury Połączenia zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółek. 3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, natomiast Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisem art k.s.h., wstąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. 4. Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie 4 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

13 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE zostanie dokonane bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej. 5. Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawionym w Spółce Przejmowanej Ponieważ całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw ich wspólnikowi, czyli sobie. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem w Spółce tej, wobec wygaśnięcia uprawnień, osób takich nie ma. IV. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Łączących, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych korzyści członkom organów Spółek Łączących oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. V. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej W procesie połączenia nie zostaną dokonane żadne zmiany postanowień Statutu Spółki Przejmującej. VI. Pozostałe postanowienia 1. Do Planu Połączenia, zgodnie z przepisem art k.s.h., zostały załączone następujące dokumenty: 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CC TOOLS o połączeniu Spółek Łączących (załącznik numer 1), 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IPOM o połączeniu Spółek Łączących (załącznik numer 2), 3) ustalenie wartości majątku IPOM na dzień 31 grudnia 2014 r. (załącznik numer 3), 4) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek Łączących, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik numer 4). 2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. 3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (słownie: czterech) egzemplarzach, po 2 (słownie: dwa) dla każdej ze Spółek Łączących. Podpisano w Warszawie, w dniu 29 stycznia 2015 r. CC TOOLS: Anna Kosiorek-Czajka IPOM: Wojciech Wiechnik 5. Inne Poz WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Bielsku-Białej. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU- -BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2015 r. [BMSiG-1211/2015] W imieniu WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółki komandytowej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 22, Bielsko- -Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS , dalej SK, na podstawie art. 570 k.s.h. ogłaszamy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20 stycznia 2015 r. Spółka pod firmą WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 22, Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS , została przekształcona w SK. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE MOTO- -GOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2003 r., sygn. akt V GU 29/14, V GUp 12/14. [BMSiG-1171/2015] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 grudnia 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygnatura akt V GU 29/14, V GUp 12/14, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego 18

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Nr 23 (4654) Poz. 1330-1388 Poz. w KRS 19596-20760 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.)

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU POMIĘDZY: FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH FAMUR BRAND Sp. z o.o. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. Skawina, dnia 11 lipca 2014 r. PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek Połączenie będzie polegało na przejęciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. uzgodniony między: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr [ ] z dnia 4 listopada 2008 roku Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Warszawa, 27.07.2007 r. Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym TVN Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952), wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są: PLAN POŁĄCZENIA spółek MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie oraz Zodiak Gym sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Fitness Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu sporządzony w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Zarząd spółki INTEGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 -

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan połączenia )

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. Zarząd Spółki Flexible Packaging Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Udostępnienie Planu Połączenia oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek - treść ogłoszenia na stronę internetową

Udostępnienie Planu Połączenia oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek - treść ogłoszenia na stronę internetową Udostępnienie Planu Połączenia spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ze spółkami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne Północ S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz APTEKA DLA CIEBIE ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy. Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

PLAN POŁĄCZENIA. uzgodniony pomiędzy. Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a Safe Computing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy Futuris spółka akcyjna ITvent spółka akcyjna Novian TMT spółka akcyjna Warszawa, 17 września 2012 roku Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA 28.10.2014 R. W związku z zamiarem połączenia spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Spartan Capital S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. spółek. Systemy Informatyczne ALMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. spółek. Systemy Informatyczne ALMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE spółek Systemy Informatyczne ALMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmująca) oraz Rightsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r. UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu 12.06.2013r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie art. 409

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

MSIG 133/2016 (5018) poz

MSIG 133/2016 (5018) poz MSIG 133/2016 (5018) poz. 17624 17624 Poz. 17624. EDF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000013479. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach (Spółka Przejmująca) z: Primo Home Polska Grupa Rovita Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach, PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 148/2015 (4779) poz. 11362 11366 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11362. VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 grudnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10 00 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca),

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), Klotyldzin 5, 64-830 Margonin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r.

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. spółek kapitałowych Macrologic S.A. w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana). Plan połączenia

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku Działając na podstawie art. 533 1 w zw. z art. 534 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PESEL/REGON: Nr dow. osobistego/nr KRS: Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PESEL/REGON: Nr dow. osobistego/nr KRS: Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: Imię i nazwisko/firma: Adres zamieszkania/siedziba: PESEL/REGON: Nr dow. osobistego/nr KRS: Imię i nazwisko/firma: PESEL/REGON: Proponowana treść uchwały Spółki: Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie

Plan połączenia poprzez przejęcie Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz CITODAT spółka akcyjna TORFARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO spółka akcyjna uzgodniony i sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA NOVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JUPITER

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JUPITER SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzone w trybie art. 501 1 w zw. z art. 520 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/I/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/I/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcyjna postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. 1 Uchwała nr 2/I/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcyjna postanawia powołać

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz CEFARM Częstochowa spółka akcyjna DHA DOLPHARMA sp. z o.o. PROMEDIC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 28 marca 2017 r. przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach. Sporządzony przez:

PLAN PODZIAŁU. Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach. Sporządzony przez: PLAN PODZIAŁU Spółki pod firmą Gospodarstwo Rolne Contractus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stopkach Sporządzony przez: Spółkę Gospodarstwo Rolne Contractus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo