Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego"

Transkrypt

1 Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OPRACOWAŁ: WITOLD PONIKŁO ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006

2 Spis treści: 1. CEL PROJEKTU 3 2. PODSTAWOWE POJĘCIA 4 3. METODOLOGIA 5 4. DANE OPISUJĄCE APARATURĘ MEDYCZNĄ W SZPITALACH PUBLICZNYCH 9 5. PODSUMOWANIE 32 Załącznik do opracowania: Indywidualne metryki szpitali. Mgr inż. Witold Ponikło inżynier kliniczny; pracuje w Instytucie Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; brał udział w projektach krajowych i zagranicznych (USA, Macedonia, Ghana, Ukraina) związanych z eksploatacją, instalacją i zarządzaniem urządzeniami medycznymi; współpracuje z fundacją Project HOP, Joint Commision International i Uniwersytetem w Sheffield; współautor książek z obszaru zarządzania w opiekce zdrowotnej oraz autor licznych artykułów o tematyce związanej z technologiami medycznymi. 2

3 1. Cel projektu Aparatura medyczna jest integralnym składnikiem technologii medycznych. Jej zasoby i stan techniczny obok kwalifikacji personelu medycznego decydują o możliwościach wykonywania określonych procedur medycznych w danym szpitalu lub na terenie danego regionu. Zatem zasoby aparatury medycznej winny być oceniane z zastosowaniem następujących kryteriów: ilościowego - liczba aparatów pozostających w dyspozycji danego szpitala i w danym regionie; jakościowego - stan techniczny zasobów aparaturowych, oceniany przez pryzmat czasu użytkowania tych zasobów; zapotrzebowania na daną technologię medyczną - czynnik epidemiologiczny. Analiza stanu aparatury medycznej w publicznych szpitalach Województwa Łódzkiego zlecona została przez Zarząd Województwa Łódzkiego (umowa nr 123/2005 z dnia 12 września 2005 roku wraz z późniejszymi aneksami). Celami projektu było ustalenie: 1. liczby i rodzaju aparatury medycznej będącej własnością publicznych szpitali w województwie; 2. stanu technicznego tej aparatury; 3. ewentualnych odstępstw (i ich skali) od standardu wyposażenia w aparaturę medyczną wyznaczonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (zwane w dalszej części tego Raportu Rozporządzeniem); 4. ewentualnych potrzeb (i ich skali) w zakresie wyposażenia w aparaturę medyczną nie objętą wytycznymi Rozporządzenia; 5. poziomu serwisowania zasobów aparatury medycznej będących własnością publicznych szpitali w województwie; 6. nasycenia województwa łódzkiego w aparaturę wysokospecjalistyczną; 7. stopnia wykorzystania aparatury wysokospecjalistycznej w województwie. Bazując na niniejszym raporcie, możliwe jest: uzyskanie obrazu potrzeb w zakresie aparatury medycznej; przygotowanie strategii działań inwestycyjnych; przeprowadzenie oceny niezbędnych nakładów oraz ich harmonogramu. 3

4 2. Podstawowe pojęcia Realizacja projektu wymagała zdefiniowania następujących pojęć: aparatura medyczna. Pojęcie aparatura medyczna mieści się w szerszym pojęciu wyrób medyczny, rozumiany zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), jako wszelkie narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały i inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, przeznaczone przez wytwórców do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia skutków urazów lub upośledzeń, prowadzenia badań, korygowania budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych, regulacji poczęć, jeżeli nie osiągają swojego zasadniczego zamierzonego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz mogą być przez nie wspomagane. aparatura medyczna wysokospecjalistyczna. Do klasy aparatury wysokospecjalistycznej stanowiącej podzbiór aparatury medycznej zakwalifikowano aparaty, których stosowanie ogranicza się do relatywnie wąskich, specjalistycznych zastosowań i których liczba jest ograniczona, tak ze względów epidemiologicznych (zapotrzebowanie na daną technologię medyczną) jak i ekonomicznych (koszt zakupu, instalacji i eksploatacji). czas eksploatacji ( życia ) aparatury medycznej. Czas eksploatacji aparatury medycznej winien być postrzegany poprzez dwa kryteria: poziom zużycia technicznego; poziom zużycia moralnego. Poziom zużycia technicznego wynika z czasu oraz intensywności eksploatacji danego aparatu i objawia się mierzalnymi odstępstwami wartości określonych parametrów technicznych od wartości nominalnych (np. luzy ruchomych elementów aparatu, prądy upływu izolacji elektrycznej). Można przyjąć, że trwałość konstrukcji, wysokiej jakości materiały stosowane do budowy oraz (niska w rozumieniu dobowego czasu użytkowania) intensywność eksploatacji aparatów medycznych powodują, że ich zużycie techniczne nie stanowi w zdecydowanej większości przypadków powodu do wyłączenia z eksploatacji 1. Poziom zużycia moralnego wynika z postępu technicznego obszarów techniki bezpośrednio powiązanych z aparaturą medyczną (elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa i inne). W wyniku zużycia moralnego, sprawny technicznie aparat medyczny może być wycofany z eksploatacji, gdyż jego parametry eksploatacyjne (szybkość, działania, poziom inwazyjności, dokładność wyników) w znaczącym stopniu odbiegają od parametrów eksploatacyjnych urządzeń nowszej generacji. profil wiekowy zasobów aparatury medycznej w danej instytucji. Zestawienie danych o wieku użytkowanej aparatury medycznej. 1 Odstępstwem od tej oceny jest aparatura do hemodializy charakteryzująca się wysoką intensywnością eksploatacji. 4

5 3. Metodologia Podstawowym narzędziem wykorzystanym do realizacji niniejszego projektu była ankieta. Analizę stanu technicznego urządzeń medycznych oparto na kryterium wieku urządzeń. Jakkolwiek kryterium to może budzić rozmaite wątpliwości, to jednak wydaje się ono właściwe, gdyż w przypadku urządzeń medycznych ich zużycie techniczne - nawet przy intensywnej eksploatacji - stanowi mniejszy problem i mniej reprezentatywny wskaźnik starzenia się niż zużycie moralne. Wynika to z pojawiania się na rynku nowych modeli urządzeń, w których wprowadzane są innowacyjne - w stosunku do poprzednich modeli - rozwiązania techniczne. W efekcie, w wielu przypadkach sprawne technicznie urządzenie medyczne nie jest używane, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, wiarygodność uzyskiwanych wyników i z przyczyn ekonomicznych. Powszechnie przyjmuje się, że czas "życia" urządzeń medycznych wynosi około 8 lat. Jest to okres, po którym nieomal na pewno pojawiają się nowe modele urządzeń. Dodatkowym uzasadnieniem 8-mio letniego czasu "życia" urządzeń są przepisy fiskalne obowiązujące w niektórych krajach uprzemysłowionych (np. w USA), które zachęcają do wycofywania urządzeń medycznych - także tych sprawnych - z eksploatacji właśnie po 8 latach. Ponadto, czynnikiem wymuszającym wymianę urządzeń jest dostępność do części zamiennych (producenci, zobowiązani są zwykle do zapewnienia dostępu do części zamiennych przez okres lat od daty wygaszenia produkcji). W wielu przypadkach, przy starszych urządzeniach koszt części zamiennych i koszt wykonania stosunkowo prostej naprawy może być porównywalny z ceną nowego urządzenia. Bazując na powyższych założeniach, w niniejszym opracowaniu przedstawiono następujące informacje o stanie aparatury medycznej w poszczególnych szpitalach: liczba użytkowanych aparatów medycznych w funkcji lat produkcji 2 ; kwota wydatków na aparaturę medyczną w funkcji lat; podział urządzeń medycznych na 4 grupy wiekowe: GRUPA 1. Urządzenia w wieku 0-3 lat. Są one w bardzo dobrym stanie technicznym i nie wymagają poważnych działań serwisowych. Ponadto, część z nich pozostaje w okresie gwarancji, a ich serwisowanie jest bezpłatne. GRUPA 2. Urządzenia w wieku 4-8 lat. Urządzenia w dobrym stanie technicznym, wymagają działań serwisowych mieszczących się w standardach kosztów obsługi, zatem ich niezawodność, powtarzalność wyników i bezpieczeństwo eksploatacji nie budzą zastrzeżeń. GRUPA 3. Urządzenia w wieku 9-11 lat. Urządzenia częściowo wyeksploatowane, wymagają intensywnego i w wielu przypadkach kosztownego serwisu technicznego. Niezawodność, powtarzalność wyników i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń z tej grupy zaczynają budzić zastrzeżenia. Użytkownik powinien przygotować się do ich planowej wymiany na urządzenia nowszej generacji lub innego typu. 2 W przypadku, gdy rok produkcji i rok instalacji urządzenia były różne, dla potrzeb analizy wprowadzono rok instalacji. 5

6 GRUPA 4. Urządzenia w wieku 12 lat i więcej. Urządzenia kwalifikujące się do wymiany w przypadku wystąpienia poważniejszej niesprawności. Wskazaniami do wymiany tych urządzeń są: a) bezpieczeństwo pacjenta i obsługi; b) wiarygodność wyników diagnostycznych lub skuteczność terapii; c) bardzo wysoki koszt serwisu i niemożność dostępu do oryginalnych części zamiennych. Przyjęty powyżej podział urządzeń na grupy wiekowe odnosi się do wszystkich aparatów medycznych, za wyjątkiem maszyn do hemodializ 3. Za optymalny, przyjęto następujący udział procentowy liczby urządzeń medycznych w grupach wiekowych: grupa 1-30% grupa 2-40% grupa 3-20% grupa 4-10% grupa 3 20% grupa 4 10% grupa 2 40% grupa 1 30% Taki rozkład wieku urządzeń użytkowanych w szpitalu wydaje się oddawać potrzebę systematycznego, odpowiednio intensywnego inwestowania w nowe technologie medyczne. Jednocześnie nie forsuje on zbyt szybkiej wymiany urządzeń w funkcji ich wieku. Ocenę zasobów aparaturowych poszczególnych szpitali dokonano kierując się spełnianiem przyjętego kryterium udziału poszczególnych grup wiekowych urządzeń. Odstępstwa od przyjętych procentowych udziałów grup wiekowych oceniano według poniższych kryteriów: odstępstwa od przyjętych udziałów procentowych nie większe niż 10% dla każdej z grup - sytuacja bardzo dobra; odstępstwa od przyjętych udziałów procentowych od 11% do 20% dla którejkolwiek z grup - sytuacja dobra; odstępstwa od przyjętych udziałów procentowych od 21% do 35% dla którejkolwiek z grup - zadowalająca; odstępstwa od przyjętych udziałów procentowych ponad 35% dla którejkolwiek z grup - niezadowalająca. 3 Urządzenia te, wobec dużego zapotrzebowania na dializoterapię i z racji odpowiednio intensywnej pracy centrów dializoterapii (zwykle 3 zmiany pacjentów, przez 6 dni w tygodniu, co daje rocznie około godzin pracy) winny podlegać wymianie nie później niż po około 8 latach pracy. 6

7 Należy podkreślić, że ustalone powyżej odstępstwa odnoszą się tak do sytuacji "nadmiaru" jak i "niedomiaru" procentowego urządzeń w danej grupie. Nawet - pozornie - korzystna sytuacja, gdy procentowy udział urządzeń w grupie 1 przekracza przyjęte odstępstwa "in plus" - na przykład o 30% - nie może być uznana za korzystną dla funkcjonowania szpitala. Powyższą ocenę wykonano dla aparatury będącej własnością ocenianego szpitala. Niezależnie od oceny zasobów, w każdym ze szpitali poddano indywidualnej ocenie następujące aparaty medyczne, szczególnie ważne z punktu widzenia funkcjonowania tej instytucji i bezpieczeństwa pacjenta: defibrylatory; respiratory; aparaty do znieczulenia ogólnego. Skala zastosowana w ocenie tych zasobów aparaturowych jest złożeniem oceny stanu technicznego aparatów i ich liczby w szpitalu: dobra - dobry stan techniczny i liczba aparatów; odpowiednia stan techniczny i/lub liczba aparatów wskazują, że potrzebne są niewielkie inwestycje (zakupy); zadowalająca - stan techniczny i/lub liczba aparatów wskazują, że potrzebne są znaczne inwestycje (zakupy); niezadowalająca - stan techniczny i/lub liczba aparatów wymaga pilnego uzupełnienia. W praktyce, ocena ta odnoszona jest do niższej z ocen uzyskanych w oparciu o stan techniczny i liczbę aparatów. W ocenie zgodności wyposażenia (aparatura anestezjologiczna w oddziałach IOM i na salach operacyjnych) wobec trudności z kwantyfikacją, zdecydowano się na 4 stopniową (subiektywną) ocenę w następującej skali: wymogi spełnione wyposażenie nie odbiega rodzajowo i liczbowo od standardu; nieliczne wyposażenie wymaga drobnych uzupełnień; wyposażenie wymaga uzupełnień; - wyposażenie wymaga znacznych uzupełnień. Oprócz powyższych analiz odnoszących się do pojedynczych szpitali, przeprowadzono analizę stopnia wykorzystania wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w skali województwa łódzkiego. Analiza obejmuje następujące aparaty: aparaty rentgenowskie do radiografii; aparaty rentgenowskie do radioskopii; ultrasonografy; tomografy komputerowe; systemy rezonansu magnetycznego; systemy medycyny nuklearnej (diagnostyka obrazowa); systemy do teleradioterapii; systemy do angiografii; systemy do koronarografii. 7

8 Ocena stopnia intensywności wykorzystania powyższych aparatów została wykonana niezależnie od tego, czyją własnością jest aparat (własność szpitala czy też aparat dzierżawiony). Dane do oceny pochodzą z ankiety Dane ogólne. Oceny intensywności użytkowania dokonano w oparciu o wyliczoną, statystyczną liczbę zabiegów wykonywanych dziennie na danym aparacie medycznym. Przyjęto następujące warianty liczby dni pracy aparatu w roku: użytkowanie w przypadkach nagłych i planowych dni w roku aparaty rentgenowskie do radiografii i radioskopii, tomografy komputerowe, systemy do koronarografii 4 ; użytkowanie planowe 250 dni (bez sobót, niedziel i świąt) lub specyficzne (dni bezoperacyjne na blokach operacyjnych) pozostałe aparaty; Zasadniczym kryterium oceny stopnia wykorzystania aparatury był statystyczny czas pojedynczej, przeciętnej procedury medycznej wykonywanej z użyciem danego aparatu. Przyjęto następujące czasy 1 badania lub zabiegu 5 : Rodzaj aparatu Średni czas badania lub zabiegu [min] aparaty rentgenowskie do radiografii 6 aparaty rentgenowskie do radioskopii 15 ultrasonografy (badania ogólne) 12 ultrasonografy (badania dopplerowskie) 20 tomografy komputerowe 20 systemy rezonansu magnetycznego 40 systemy medycyny nuklearnej (diagnostyka obrazowa); 90 systemy do teleradioterapii 15 systemy do angiografii i koronarografii 90 Zastosowano następującą skalę oceny stopnia intensywności wykorzystania aparatury: intensywny czas użytkowania wynikający ze średniej liczby badań lub zabiegów jest dłuższy niż 7 godzin dziennie; odpowiedni - czas użytkowania wynikający ze średniej liczby badań lub zabiegów wynosi 5,01 do 7 godzin dziennie; zadowalający - czas użytkowania wynikający ze średniej liczby badań lub zabiegów wynosi 3 5 godzin dziennie; niski - czas użytkowania wynikający ze średniej liczby badań lub zabiegów jest krótszy niż 3 godziny. Ocenie poddano również poziom wydatków na serwis aparatury medycznej. Zgodnie ze wskazaniami literaturowymi 6, koszt serwisu powinien zawierać się w przedziale od 4 do 12% wartości brutto (serwisowanej aparatury) rocznie. Należy przyjąć, że w zakres wydatków serwisowych, wchodzą zarówno prace naprawcze, jak i przeglądy okresowe (obowiązkowe w świetle Ustawy o wyrobach medycznych). 4 Aparaty do koronarografii są szczególnym rodzajem aparatów do angiografii. 5 W oparciu o dokument Strategiczne urządzenia medyczne ujęte w Sieci Szpitali w Polsce, raport przygotowany przez KONSORCJUM CAP GEMINI ERNST & YOUNG na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w roku Na przykład, zalecenia amerykańskiej organizacji inżynierii biomedycznej Emergency Care Research Institute. 8

9 Wziąwszy pod uwagę, że koszt funkcjonowania szpitalnego Działu Aparatury nie jest uwzględniony w wydatkach serwisowych, przyjęto następującą skalę ocen: wydatki odpowiednie o 4 12% wartości brutto aparatury w roku 2004, jeżeli w szpitalu jest Dział Aparatury; o 6-12% wartości brutto aparatury w roku 2004, jeżeli w szpitalu nie ma Działu Aparatury; wydatki nieodpowiednie wydatki niższe niż wskazane powyżej, dolne progi wydatków. 4. Dane opisujące aparaturę medyczną w szpitalach publicznych Dane opisujące stan aparatury medycznej w szpitalach publicznych zestawiono w tabeli zbiorczej (Tabela I). Badanie objęło 48 szpitali. W przypadku szpitali o niewielkiej liczbie aparatów, odstąpiono od oceny ogólnej zasobów. Dotyczy to także SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 5, który dzierżawi zdecydowaną większość aparatury. Tabela I. Opis kolumn: Kolumna 1 - nazwa instytucji ocenianej zgodna z ankietą Dane podstawowe ; Kolumna 2 całościowa ocena zasobów aparaturowych stanowiących własność instytucji. UWAGA 1: W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 5 im. Gen. Dyw. B. Szareckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odstąpiono od oceny, gdyż szpital posiada 27 aparatów własnych i dzierżawi 330. UWAGA 2: W przypadku Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Dróg Oddechowych, Zaburzeniami Nerwicowymi, Wadami Postawy i Wadami Wymowy w Sokolnikach odstąpiono od oceny, gdyż szpital posiada jedynie 5 aparatów. Kolumna 3, 4, 5 ocena stopnia zaspokojenia potrzeb na dany aparat. Ocena wykonana jest w oparciu o stan techniczny aparatów danego rodzaju i ich liczbę, odniesione do potrzeb szpitala (typ i liczba łóżek, liczba sal operacyjnych, liczba łóżek intensywnej opieki medycznej). UWAGA 3: Ocena dotyczy zasobów aparaturowych stanowiących własność instytucji, za wyjątkiem oceny wykonanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 5 im. Gen. Dyw. B. Szareckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; UWAGA 4: Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na defibrylatory, respiratory i aparaty do znieczulenia ogólnego nie pozostaje w prostej zależności z oceną całkowitą zasobów aparaturowych. Na przykład, mimo że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu 9

10 Medycznego w Łodzi uzyskał ocenę zasobów na poziomie dobra, to jednak ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na defibrylatory, respiratory jest na poziomie niezadowalający. Kolumna 6 wydatki poniesione na serwisowanie aparatury medycznej w roku 2004 odniesione do wartości brutto aparatury stanowiącej własność szpitala. Znak X oznacza, że instytucja nie dysponuje aparatem danego typu. 10

11 Tabela I: OCENA ZASOBÓW APARATUROWYCH Instytucja Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na: Ocena stanu aparaty do zasobów defibrylatory respiratory znieczulenia ogólnego Poziom wydatków na serwis aparatury INSTYTUT MEDYCYNY PRACY zadowalająca zadowalający zadowalający x odpowiedni UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 dobra zadowalający odpowiedni odpowiedni odpowiedni UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW zadowalająca zadowalający niezadowalający niezadowalający nieodpowiedni SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 3 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W ŁODZI PALMA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PRYMASA KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI SZPITAL IM. DR J. BABIŃSKIEGO SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI Z CHOROBAMI DRÓG ODDECHOWYCH, ZABURZENIAMI NERWICOWYMI, WADAMI POSTAWY I WADAMI WYMOWY W SOKOLNIKACH SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. MADUROWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I HOSPICYJNEJ W SIERADZU WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W WARCIE zadowalająca zadowalający dobry zadowalający nieodpowiedni dobra niezadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni aparatura dzierżawiona dobry dobry dobry x dobra zadowalający niezadowalający x nieodpowiedni niezadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni niezadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni dobra niezadowalający x x nieodpowiedni zadowalająca niezadowalający niezadowalający niezadowalający nieodpowiedni niezadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca x x x nieodpowiedni bez oceny x x x nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający niezadowalający odpowiedni zadowalająca zadowalający niezadowalający zadowalający odpowiedni bardzo dobra zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni niezadowalająca zadowalający niezadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca niezadowalający x x nieodpowiedni zadowalająca zadowalający x x nieodpowiedni 11

12 Instytucja WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH WOJEWÓDZKIE CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI NARZĄDU IM DR Z. RADLIŃSKIEGO W ŁODZI WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI I SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. SONNENBERGA II SZPITAL MIEJSKI IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA W ŁODZI III SZPITAL MIEJSKI IM DR KAROLA JONSCHERA IV SZPITAL MIEJSKI IM H. JORDANA W ŁODZI ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - ODDZIAŁ DLA PRZEWLEKLE CHORYCH POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGIERZU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PODDĘBICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIERUSZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KUTNO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZEZINACH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁOWNIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI SP ZOZ SZPITAL REJONOWY, OPOCZNO SPZOZ W RAWIE MAZOWIECKIEJ SZPITAL POWIATOWY RADOMSKO SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SZPITAL REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na: Ocena stanu aparaty do zasobów defibrylatory respiratory znieczulenia ogólnego Poziom wydatków na serwis aparatury dobra zadowalający zadowalający niezadowalający odpowiedni dobra niezadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca niezadowalający niezadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca niezadowalający niezadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni dobra odpowiedni zadowalający niezadowalający nieodpowiedni niezadowalająca niezadowalający zadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca niezadowalający x x nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający niezadowalający x nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca dobry dobry niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający niezadowalający niezadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca odpowiedni odpowiedni odpowiedni nieodpowiedni dobra zadowalający niezadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający zadowalający niezadowalający nieodpowiedni dobra zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni niezadowalająca dobry zadowalający dobry nieodpowiedni zadowalająca zadowalający odpowiedni niezadowalający nieodpowiedni dobra zadowalający dobry zadowalający nieodpowiedni 12

13 Instytucja Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na: Ocena stanu aparaty do zasobów defibrylatory respiratory znieczulenia ogólnego Poziom wydatków na serwis aparatury ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY bardzo dobra odpowiedni odpowiedni niezadowalający odpowiedni SPZOZ DLA DZIECI ZE SCHORZENIAMI DRÓG ODDECHOWYCH I ZESPOŁAMI NERWICOWYMI W RAFAŁÓWCE X X X X X SPZOZ PABIAN-MED. W PABIANICACH SPZOZ W PAJĘCZNIE zadowalająca zadowalający zadowalający zadowalający nieodpowiedni zadowalająca zadowalający x x nieodpowiedni Spośród 48 badanych szpitali, rozkład ocen zasobów aparaturowych przedstawia się następująco: Tabela 1 Ocena Liczba szpitali Procent nie dotyczy 3 6,3 bardzo dobra 2 4,2 dobra 10 20,8 zadowalająca 27 56,3 niezadowalająca 6 12,5 Wykres 1 Ocena zasobów aparaturowych Nie dotyczy Bardzo dobra Dobra Zadowalająca Niezadowalająca UWAGA: Liczby na wykresie opisują liczbę szpitali z daną oceną. 13

14 Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na defibrylatory przedstawia się następująco: Tabela 2 Ocena Liczba szpitali Procent dobry 3 6,3 odpowiedni 3 6,3 zadowalający 29 60,4 niezadowalający 10 20,8 brak 3 6,3 Wykres 2 Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb: defibrylatory dobry odpowiedni zadowalający niezadowalający brak UWAGA: Liczby na wykresie opisują liczbę szpitali z daną oceną. Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na respiratory przedstawia się następująco: Tabela 3 Ocena Liczba szpitali Procent dobry 4 8,3 odpowiedni 4 8,3 zadowalający 22 45,8 niezadowalający 10 20,8 brak 8 16,7 14

15 Wykres 3 Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb: respiratory dobry odpowiedni zadowalający niezadowalający brak UWAGA: Liczby na wykresie opisują liczbę szpitali z daną oceną. Ocena stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na aparaty do znieczulenia ogólnego przedstawia się następująco: Tabela 4 Ocena Liczba szpitali Procent dobry 2 4,2 odpowiedni 2 4,2 zadowalający 17 35,4 niezadowalający 16 33,3 brak 11 22,9 15

16 Wykres 4 Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb: aparaty do znieczulenia ogólnego dobry odpowiedni zadowalający niezadowalający brak UWAGA: Liczby na wykresie opisują liczbę szpitali z daną oceną. Ocena poziomu wydatków na serwisowanie aparatury medycznej przedstawia się następująco: Tabela 5 Ocena Liczba szpitali Procent odpowiedni 6 12,5 nieodpowiedni (zbyt niski) 40 83,3 brak 2 4,2 16

17 Wykres 5 Ocena poziomu wydatków na serwisowanie aparatury medycznej odpowiedni nieodpowiedni (zbyt niski) brak UWAGA: Liczby na wykresie opisują liczbę szpitali z daną oceną. Tabela II. Opis kolumn: Kolumna 1 - nazwa instytucji ocenianej zgodna z ankietą Dane podstawowe ; Kolumna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ocena intensywności wykorzystania aparatu medycznego danego typu. Dla potrzeb oceny nie rozróżniano statusu własnościowego aparatu (własny lub dzierżawiony). UWAGA 1: W przypadku dostarczenia przez instytucję danych rozróżniających typy danego aparatu (np. ultrasonograf do badań ogólnych, Doppler itp.) ocena dokonywana jest dla każdego typu aparatu. Szczegółowe odniesienie do typu aparatu przedstawione jest w metryczce szpitala. UWAGA 2: W przypadku, gdy w metryczce szpitala dla danej aparatury (np. ultrasonografy) wystąpiły oddzielne oceny dla danego typu aparatury, ocena wykazana w tabeli jest oceną uśrednioną. Znak X oznacza, że instytucja nie dysponuje aparatem danego typu. 17

18 Tabela 2: OCENA INTENSYWNOŚCI WYKORZYSTANIA Instytucja Aparaty rentgenowskie Aparaty ultrasonograficzne Systemy tomografii komputerowej Systemy rezonansu magnetycznego Systemy medycyny nuklearnej Systemy do teleradioterapii Systemy do angiografii INSTYTUT MEDYCYNY PRACY niski niski x x x x x UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 niski niski zadowalający intensywny x x niski UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW niski zadowalający zadowalający x intensywny x zadowalający SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 3 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W ŁODZI PALMA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PRYMASA KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI SZPITAL IM. DR J. BABIŃSKIEGO niski niski x x intensywny x x niski zadowalający x x x x x niski niski niski x x x x niski zadowalający x x odpowiedni x x intensywny zadowalający niski odpowiedni x x niski zadowalający intensywny zadowalający niski x x niski x x x x x x x zadowalający zadowalający niski x x x x niski niski odpowiedni x x x x niski niski x x x x x 18

19 Instytucja Aparaty rentgenowskie Aparaty ultrasonograficzne Systemy tomografii komputerowej Systemy rezonansu magnetycznego Systemy medycyny nuklearnej Systemy do teleradioterapii SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI Z CHOROBAMI DRÓG ODDECHOWYCH, ZABURZENIAMI NERWICOWYMI, WADAMI POSTAWY I WADAMI WYMOWY W SOKOLNIKACH SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. MADUROWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I HOSPICYJNEJ W SIERADZU WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W WARCIE WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH WOJEWÓDZKIE CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI NARZĄDU IM DR Z. RADLIŃSKIEGO W ŁODZI WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI x x x x x x x zadowalający zadowalający zadowalający zadowalający x x x zadowalający zadowalający odpowiedni x x x x Systemy do angiografii niski niski x x x x intensywny niski zadowalający x x x x x niski niski x x x x x x x x x x x x niski zadowalający zadowalający x odpowiedni x x zadowalający niski odpowiedni odpowiedni intensywny odpowiedni niski zadowalający niski niski x x x x niski niski x x x x x niski niski x x x x x I SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. SONNENBERGA W ŁODZI niski niski x x x x x II SZPITAL MIEJSKI IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA W ŁODZI x niski x x x x x III SZPITAL MIEJSKI IM DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZI zadowalający zadowalający x x x x x IV SZPITAL MIEJSKI IM H. JORDANA W ŁODZI niski niski x x x x x 19

20 Instytucja Aparaty rentgenowskie Aparaty ultrasonograficzne Systemy tomografii komputerowej Systemy rezonansu magnetycznego Systemy medycyny nuklearnej Systemy do teleradioterapii ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - ODDZIAŁ DLA PRZEWLEKLE CHORYCH POWIATOWEGO niski niski x x x x x ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGIERZU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PODDĘBICE zadowalający niski x x x x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIERUSZOWIE niski niski x x x x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KUTNO niski niski x x niski x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZEZINACH intensywny zadowalający niski x x x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁOWNIE niski niski x x x x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKU zadowalający intensywny x x x x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU zadowalający niski niski x x x x SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI niski niski x x x x x SP ZOZ SZPITAL REJONOWY OPOCZNO niski niski x x x x x SPZOZ W RAWIE MAZOWIECKIEJ niski niski x x x x x SZPITAL POWIATOWY RADOMSKO UL. WYSZYŃSKIEGO 14 zadowalający niski x x x x x SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM niski niski x x x x x SZPITAL REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM zadowalający odpowiedni niski x x x x ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁOWICZU zadowalający zadowalający x x x x x ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY intensywny zadowalający niski x x x x SPZOZ DLA DZIECI ZE SCHORZENIAMI DRÓG ODDECHOWYCH I ZESPOŁAMI NERWICOWYMI x x x x x x x W RAFAŁÓWCE SPZOZ PABIAN-MED. W PABIANICACH niski niski x x x x x SPZOZ W PAJĘCZNIE niski niski x x x x x Systemy do angiografii 20

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Minister Zdrowia Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Program na lata 2013-2015 Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

Bardziej szczegółowo