PROJEKT UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY ... ... ..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY o świadczenie usług ochrony siedziby Urzędu Skarbowego w Mysłowicach, przy ul. Mickiewicza 4 oraz obsługi centrali telefonicznej i konwojowania wartości pieniężnych, zawartej w dniu.... pomiędzy: Urzędem Skarbowym w Mysłowicach ul. Mickiewicza 4, reprezentowanym przez: NACZELNIKA URZĘDU -..., a Przedmiotem umowy jest: 1 a. stała całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna siedziby Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 4 i znajdującego się tam mienia, wspomagana technicznymi środkami zabezpieczania. Siedziba Urzędu wymaga ochrony w godzinach pracy Urzędu oraz w czasie wolnym od pracy przez wykonawcę posiadającego odpowiednią koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz zatrudniającego pracowników uprawnionych do bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywaną w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz z późn. zm.), b. obsługa centrali telefonicznej w budynku Urzędu w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 4 przez jednego pracownika w godzinach pracy Urzędu, tj. we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach oraz w poniedziałek w godzinach , a także dodatkowo w sobotę lub w wydłużonym czasie pracy w przypadku pracy Zamawiającego w sobotę lub w wydłużonym czasie pracy. c. konwojowanie wartości pieniężnych z siedziby Urzędu do Banku PeKaO S.A. Oddział w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 6 raz dziennie w dniach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku, zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm.). 2. W ramach świadczonych usług w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej, Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: a. wykonywania stałej bezpośredniej ochrony fizycznej budynku biurowego oraz budynku magazynowego i garaży stanowiących siedzibę Zleceniodawcy wraz ze 1

2 znajdującym się w nich mieniem oraz parkingu podwórza przed budynkiem biurowym Zleceniodawcy i zaplecza, b. wykonywania ochrony w formie nadzoru nad: - osobami wchodzącymi i wychodzącymi z budynku biurowego (łącznie z przekazaniem informacji interesantom wchodzącym do budynku Zleceniodawcy o lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych), - funkcjonowaniem elektronicznych urządzeń alarmowych w siedzibie Zleceniodawcy, - właściwym zaparkowaniem i opuszczaniem parkingu Zleceniodawcy przez użytkowników pojazdów samochodowych. 3. Ochrona obiektu Zleceniodawcy obejmuje również przyjmowanie i wydawanie kluczy pracownikom Zleceniodawcy i sprzątaczkom od pomieszczeń w budynku biurowym oraz pracownikom od garaży. 4. Pracownicy ochrony i pracownicy obsługi centrali telefonicznej Zleceniobiorcy mają prawo do korzystania z połączeń telefonicznych Zleceniodawcy w ramach niniejszej umowy, tylko w sprawach związanych z realizacją umowy, i to tylko z własną firmą i w sprawach służbowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu z przełożonymi, grupą interwencyjną, konwojem, itp., a ponadto z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pogotowiem Energetycznym, Pogotowiem Wodno-Kanalizacyjnym, Pogotowiem Gazowym, Pogotowiem Ratunkowym. Za inne niż wyżej wymienione połączenia telefoniczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonych rozmów telefonicznych swoich pracowników na podstawie bilingu Zleceniodawca oświadcza, że umowę zawarł w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą Zleceniobiorcy złożoną w postępowaniu, stanowią integralną część niniejszej umowy. Integralną część umowy stanowi również protokół przekazania obiektu, ramowy zakres czynności pracownika ochrony i regulamin służby ochrony, oznaczonych odpowiednio jako załączniki 1 3 do umowy Umowę zawiera się na czas określony 36 miesięcy i obowiązuje ona od 1 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2013r. 2. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy nie może naruszać art. 144 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, w drodze wypowiedzenia przez jedną ze stron, po upływie 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.. 2

3 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w 1 umowy w okresie jej obowiązywania Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości: a. kwota netto... zł, (słownie:...złote i...groszy ), kwota brutto (z VAT)... zł. (słownie:...złotych i...groszy ), b. czyli za 1 miesiąc Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w następujących kwotach: kwota netto... zł, (słownie:...złotych i...groszy), kwota brutto ( z VAT)... zł. (słownie:...złote ), w tym za: c. ochronę siedziby Zleceniodawcy i znajdującego się tam mienia w kwocie netto... zł. (słownie:...złotych i...groszy), w kwocie brutto (z VAT)... zł. (słownie :...złotych i...groszy ), miesięcznie, d. obsługę centrali telefonicznej w kwocie netto... zł. (słownie:...złotych i...groszy), w kwocie brutto ( z VAT)... zł ( słownie:...złotych i...groszy), miesięcznie, e. konwojowanie wartości pieniężnych w kwocie netto... zł. (słownie:...złotych), w kwocie brutto (z VAT)...zł., (słownie:...złote i...groszy), miesięcznie. 2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia może ulec zmianie w odstępach rocznych na wniosek Zleceniobiorcy, jednak nie więcej, niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok kalendarzowy poprzedzający zmianę. Zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po roku obowiązywania umowy Rozliczenie między stronami następować będzie w okresach miesięcznych. Zapłata należności Zleceniobiorcy za świadczone przez niego usługi na rzecz Zleceniodawcy nastąpi po upływie każdego miesiąca na podstawie faktury Zleceniobiorcy i załączonych do nich potwierdzeń świadczenia przedmiotowych usług. 2. W przypadku, gdy praca została wykonana w sposób zmniejszający jej wartość i użyteczność, Zleceniodawca ma prawo do uznaniowego zmniejszenia zapłaty nie więcej jednak niż o 40% miesięcznego wynagrodzenie zryczałtowanego. 3

4 3. Zapłata należności Zleceniobiorcy w formie polecenia przelewu nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę na konto Zleceniobiorcy w Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy ze starannością właściwą dla przedmiotu zamówienia. 2. Zleceniobiorca będzie odpowiadał za ewentualne szkody wynikłe z niezachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez pracowników ochrony i pozostałych pracowników. Odpowiedzialność ta obejmuje straty rzeczywiste Zleceniodawcy, z wyłączeniem odpowiedzialności za nieosiągnięte korzyści, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie. 3. Rozmiar szkód i zasadność roszczeń każdorazowo ustalać będzie Komisja, w pracach której uczestniczyć będzie przedstawiciel Zleceniobiorcy. 4. W przypadku udowodnienia szkody, Zleceniobiorca niezwłocznie wypłaci odszkodowanie odpowiadające faktycznie poniesionym i udokumentowanym stratom Zleceniodawcy. 5. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody: a. wyrządzone przez własnych pracowników Zleceniodawcy, przez pracowników firmy...sprzątającej pomieszczenia Zleceniodawcy lub przez osoby wprowadzone na obiekt przez Zleceniodawcę w godzinach pracy lub po godzinach pracy, b. gdy wcześniej zgłosił wady zabezpieczenia obiektu, a straty powstały w następstwie tych wad, c. gdy po zakończeniu pracy przez pracowników Zleceniodawcy pozostawiono nie zabezpieczone wbrew obowiązującym w tym zakresie zasadom dokumenty, pieniądze lub inne przedmioty W razie zaistnienia kradzieży w chronionym obiekcie obowiązuje Strony następujący tryb postępowania: a. Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu kradzieży zawiadomić o tym telefonicznie Zleceniodawcę oraz właściwą jednostkę Policji. Zawiadomienie dokonane telefonicznie musi być potwierdzone na piśmie w ciągu 24 godzin, z tym, że potwierdzenia na piśmie do Policji dokonuje Zleceniodawca określając w tym zawiadomieniu oprócz rodzaju i ilości skradzionych przedmiotów, także ich przypuszczalna wartość, b. w zawiadomieniu Zleceniobiorca w miarę możliwości winien podać rodzaj i ilość skradzionych przedmiotów, c. Zleceniobiorca ma prawo uczestniczyć w pracach komisji Zleceniodawcy ustalającej rozmiar kradzieży. 2. W przypadku odzyskania skradzionych przedmiotów, Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zleceniobiorcę, a przedmioty odzyskane przyjąć z powrotem. Jeżeli Zleceniodawca odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, Zleceniobiorca jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w przypadku, gdy odszkodowanie zostało już 4

5 wypłacone, Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie Zleceniobiorcy kwotę wypłaconego wcześniej odszkodowania. Jeżeli Zleceniodawca odzyskał cześć przedmiotów lub przedmioty w stanie zmienionym /zniszczone, uszkodzone/ odszkodowanie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do obniżenia wartości odzyskanych przedmiotów. Ocena wartości odzyskanych z kradzieży przedmiotów winna być dokonana w obecności obu Stron przez w/w Komisję Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom ochrony oraz pracownikowi obsługującemu centralę telefoniczną bezpiecznych warunków pracy i odpowiednio wyposażonego pomieszczenia /krzesła, stolik, szafka/ do przechowywania odzieży i sprzętu Zleceniobiorcy /środki łączności bezprzewodowej, latarki itp./ oraz dokumentacji. 2. Zleceniobiorca zapozna pracowników ochrony z obowiązującymi w obiekcie zasadami i funkcjonowaniem elektronicznych urządzeń alarmowych /antynapadu, przeciwpożarowych/ Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 1,5 % kwoty określonej w 4 pkt 1 lit. a umowy (wartość brutto). Powyższe nie narusza art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 1,5 % kwoty określonej w 4 pkt 1 lit. a umowy (wartość brutto). 3. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zleceniodawcy prawa do żądania odszkodowania, jeżeli wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części osobom trzecim. 2. Zleceniobiorca nie może przenosić zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Strony wyłączają stosowanie art. 509 Kodeksu cywilnego. 3. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest w każdym czasie przedłożyć ważną polisę ubezpieczenia OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej i ubezpieczenia od rabunku podczas transportu na sumy ubezpieczenia nie niższe od wymaganych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( rozdz. VII), a także kopie licencji pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. 11 W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz z późn. zm.), 5

6 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn.zm.). oraz 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z póź. zm.). 4. Kodeksu cywilnego. 12 Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 13 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla stron. ZLECENIOBIORCA: ZLECENIODAWCA: 6

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Zawarta dnia. 2011 r. w Gdańsku, pomiędzy:

Zawarta dnia. 2011 r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A - wzór Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: świadczenie usług ochrony fizycznej

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA Wzór umowy zał. nr 9 do siwz UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA zawarta w dniu... maja 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta w Poznaniu w dniu...r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY na usługi Strony Powiat Nowosolski, mający siedzibę Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ulicy Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego.

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego. U m o w a - projekt nr postępowania: BZP.2421.15.2012.JS Załącznik nr 6 do SIWZ (sprzątanie pomieszczeń oraz posesji w budynku administracyjnym przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu). zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ 2012- wzór O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA...., NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr.../ 2012- wzór O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA...., NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.../ 2012- wzór O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA Zawarta w dniu.. 2012 r. w Kaliszu, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Kaliszu z siedzibą w: 62 800 Kalisz Al. Wolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym UMOWA NR WSzS/DLL/./2013 (projekt) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych 1) zawarta w dniu. pomiędzy: SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28

Bardziej szczegółowo