JVC Instrukcja instalacji oprogramowania oraz podłączania urządzeń do interfejsu USB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JVC Instrukcja instalacji oprogramowania oraz podłączania urządzeń do interfejsu USB"

Transkrypt

1 JVC Instrukcja instalacji oprogramowania oraz podłączania urządzeń do interfejsu USB COPYRIGHT VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

2 2 W A Ż NE DO WIADOMOŚCI KLIENTÓW PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH KOMUNIKATÓW PRZED ZAINSTALOWANIEM LUB PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Program ) NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA. Prawo do użytkowania Programu zostaje przyznane przez Victor Company of Japan, ( JVC ) użytkownikowi wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania wyszczególnionych niżej warunków i postanowień. Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania JVC W przypadku gdy użytkownik nie akceptuje warunków i postanowień niniejszej umowy, nie może on ani instalować, ani użytkować programu. JEDNAKŻE ZAINSTALOWANIE ALBO UŻYTKOWANIE PROGRAMU OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ. 1. PRAWA AUTORSKIE (COPYRIGHT), WŁASNOŚĆ Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej zawarte w niniejszym programie stanowią własność JVC oraz jej dostawcy, oraz pozostają własnością JVC oraz takiego dostawcy. Program jest chroniony prawem autorskim Japonii oraz innych krajów, a także związanymi konwencjami. 2. PRZYZNANIE LICENCJI (1) Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, JVC przyznaje użytkownikowi nie wyłączne prawo użytkowania programu. Użytkownik może zainstalować i użytkować Program na dysku twardym (HDD) albo na innych urządzeniach pamięci wbudowanych w osobisty komputer użytkownika. (2) Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię programu wyłącznie w charakterze osobistej rezerwy (backup) albo w celach archiwalnych. 3. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROGRAMU (1) Użytkownik nie może analizować, dekompilować, dokonywać dezasemblacji, uaktualniać bądź modyfikować Programu, za wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego odpowiednimi przepisami prawa. (2) Użytkownik nie może kopiować ani użytkować Programu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony w niniejszej Umowie. (3) Użytkownik nie ma prawa przyznawania licencji na użytkowanie Programu, ani też nie może rozprowadzać, wynajmować, wypożyczać bądź też przekazywać Programu osobom trzecim, ani też nie może pozwalać osobom trzecim na użytkowanie Programu. 4. ZAKRES GWARANCJI JVC gwarantuje, że wszelkie nośniki, na których zapisany jest Program, są wolne od wad materiałowych oraz robocizny, a to przez okres trzydziestu (30) dni od daty zakupu każdego z produktów JVC towarzyszących Programowi. Całkowita odpowiedzialność JVC oraz środki zaradcze w związku z Programem będą ograniczone do wymiany wadliwych nośników Programu. ZA WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH POSTANOWIENIACH I W ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, FIRMA JVC I JEJ DOSTAWCY ODRZUCAJĄ JAKĄKOLWIEK INNĄ GWARANCJĘ, BĄDŹ EXPLICITE BĄDŹ IMPLICITE, WŁĄCZAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI IMPLICITE ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ ORAZ ADEKWATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU PROGRAMU I TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JAKIEGOKOLWIEK PROBLEMU WYNIKAJĄCEGO Z PROGRAMU LUB SPOWODOWANEGO PRZEZ PROGRAM, UŻYTKOWNIK WINIEN ROZWIĄZYWAĆ WSZELKIE TEGO TYPU PROBLEMU NA SWÓJ WŁASNY KOSZT. 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI W GRANICACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, FIRMA JVC I JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ MOGLI BYĆ UWAŻANI ZA ODPOWIEDZIALNYCH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH BĄDŹ KONSEKWENCYJNYCH, OGÓLNIE BIORĄC JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA W RAMACH KONTRAKTU, NA SZKODĘ, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUKTU LUB INNEJ (WŁĄCZAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SZKÓD Z POWODU UTRATY KORZYŚCI, PRZERWANIA BIZNESU, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWEJ ALBO INNYCH STRAT FINANSOWYCH) WYNIKAJĄCYCH Z ALBO ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PROGRAMU, NAWET JEŻELI FIRMA JVC ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK WINIEN ZABEZPIECZYĆ I UWAŻAĆ JVC ZA ZWOLNIONĄ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU STRAT, ODPOWIEDZIALNOŚCI BĄDŹ KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z BĄDŹ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI ZE STRONY OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM PROGRAMU.

3 3 6. WEJŚCIE W ŻYCIE Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zainstalowania i rozpoczęcia użytkowania Programu na komputerze Użytkownika i pozostanie ważna do chwili jej rozwiązania pod następującym warunkiem. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, JVC może rozwiązać tę Umowę bez powiadamiania Użytkownika. W takim wypadku JVC może wystąpić w stosunku do Użytkownika z roszczeniami rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych naruszeniem warunków Umowy. W razie rozwiązania niniejszej umowy, użytkownik winien natychmiast zniszczyć Program zapisany w jego/jej komputerze (włączając skasowanie ze wszelkich urządzeń pamięci w komputerze użytkownika) oraz zaprzestać posiadania takiego Programu. 7. KONTROLA EKSPORTU Użytkownik zgadza się, iż nie będzie wysyłać, przekazywać bądź eksportować Programu albo związanej informacji i technologii do wszystkich krajów, w stosunku do których Japonia oraz inne związane kraje nałożyły embargo na tego rodzaju towary. 8. UŻYTKOWNIK BĘDĄCY AGENDĄ RZĄDU U.S.A. Dotyczy wyłącznie użytkowników w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE (1) Wszelkie zmiany, uzupełnienia bądź skreślenia dokonane w niniejszej Umowie winny być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela JVC pod rygorem nieważności. (2) Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy stanie się nieważna z mocy obowiązującego prawa bądź też będzie w sprzeczności z tymże prawem, pozostałe postanowienia zachowują ważność. (3) Niniejsza Umowa podlega prawom Japonii i będzie interpretowana zgodnie z tymi prawami. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją, interpretacją oraz wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Okręgu Tokio. Victor Company of Japan, Limited Uwaga: Jeżeli Program zakupiono w Niemczech, postanowienia paragrafu 4 (Zakres gwarancji) oraz 5 (Zakres odpowiedzialności) będą zastąpione odpowiednimi warunkami niemieckiej wersji niniejszej Umowy. OSTROŻNIE: Używaj niniejszego sprzętu zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie dostarczonej płyty CD-ROM. Nie używaj innej płyty CD-ROM do uruchamiania niniejszego oprogramowania. Nie próbuj modyfikować oprogramowania. Zamiany bądź modyfikacje programu nie zatwierdzone przez JVC mogą spowodować utratę praw użytkownika do posługiwania się niniejszym oprogramowaniem. Jak obchodzić się z płytą CD-ROM Uważaj, aby nie zabrudzić albo nie zarysować błyszczącej powierzchni (przeciwległej do powierzchni z nadrukiem). Nie pisz ani nie nalepiaj niczego na obu stronach płyty. Jeżeli CD-ROM zabrudzi się, wytrzyj płytę delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki, ruchem kolistym od środka płyty. Nie używaj środków do czyszczenia tzw. czarnych płyt. Nie wyginaj płyty i nie dotykaj błyszczącej powierzchni (strona z nagraniem). Nie przechowuj płyt CD-ROM w miejscach zapylonych, gorących albo wilgotnych. Przechowuj płyty z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Najnowsze informacje (w jęz. Angielskim) dotyczące programu można znaleźć w Sieci pod adresem

4 4 NOTATKA DLA UŻYTKOWNIKÓW Użytkowanie niniejszego oprogramowania jest dozwolone zgodnie z postanowieniami licencji na oprogramowanie. Kontaktując się z najbliższą agencją bądź przedstawicielstwem JVC w twoim kraju w sprawach związanych z niniejszym oprogramowaniem (patrz JVC Worldwide Service Network - Światowa Sieć Serwisowa JVC - na stronie internetowej prosimy o wypełnienie poniższej tabelki i przygotowanie odpowiednich informacji. Nazwa produktu Model Problem Komunikat o błędzie Producent Model stacjonarny laptop PC CPU OS Pamięć Miejsce na dysku MB MB Prosimy zauważyć, że odpowiedź na twoje pytania może trochę potrwać, w zależności od problemu poruszonego w pytaniu. Firma JVC nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące podstaw działania i obsługi twojego komputera, bądź też na pytania dotyczące charakterystyki lub parametrów roboczych systemu operacyjnego, innych aplikacji lub sterowników. ŚRODOWISKO OPERACYJNE Windows System Windows 98 (preinstalowany) Windows 98 Second Edition (98SE) (preinstalowany) Windows Millennium Edition (Me) (preinstalowany) Windows 2000 Professional (2000) (preinstalowany) Windows XP Home Edition (XP) (preinstalowany) Windows XP Professional (XP) (preinstalowany) CPU RAM HDD Intel MMX Pentium, co najmniej 200 MHz zalecane co najmniej 64 MB 10 MB dla instalacji, zalecane co najmniej 500 MB Złącze USB Monitor z możliwością wyświetlania co najmniej 800 x 600 pikseli, kolory 16 bitowe Inne przeglądarka Internet Explorer 5.5 albo nowsza CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

5 5 Program ImageMixer z VCD Oprócz wymagań opisanych na poprzedniej stronie, wymienione niżej wymagania muszą być spełnione aby możliwe było użytkowanie programu ImageMixer z VCD. System wymagania takie same jak na poprzedniej stronie. Nie można jednak korzystać z systemu Windows 98 jeżeli podłączasz kamerę wideo do komputera za pomocą przewodu USB. Nie można korzystać z systemów Windows 98, Windows 98SE jeżeli podłączasz kamerę wideo do komputera za pomocą przewodu IEEE1394 (DV). CPU HDD do przechwytywania sekwencji wideo poprzez przewód USB albo IEEE1394 (DV), zaleca się procesor Intel Pentium III co najmniej 500 MHz albo co najmniej 800 MHz. co najmniej 300 MB dla instalacji, zalecane co najmniej 1 GB Złącze IEE1394 (i.link) Inne DirectX 8.0a lub nowszy Macintosh Sprzęt imac, ibook, emac, Power Mac G4, PowerBook G3 albo G4 wyposażony w złącze USB System Mac OS do z wyłączeniem Mac OS X i Mac OS X [Classic] RAM zalecane co najmniej 64 MB Program ImageMixer z VCD Oprócz wymagań opisanych wyżej, wymienione niżej wymagania muszą być spełnione aby możliwe było użytkowanie programu ImageMixer z VCD. CPU RAM HDD co najmniej PowerPC G3/400 MHz albo PowerPC G4/400 MHz zalecane co najmniej 128 MB co najmniej 150 MB dla instalacji, zalecane co najmniej 1 GB Monitor z możliwością wyświetlania 800 x 600 pikseli, kolorów Inne QuickTime 4 lub nowszy Wyszczególnione wyżej wymagania odnośnie systemu i sprzętu nie stanowią gwarancji, że dostarczone oprogramowanie będzie działać na wszystkich komputerach osobistych spełniających powyższe wymagania. Microsoft i Windows są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Macintosh jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Computer, Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swych odpowiednich właścicieli.

6 6 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (WINDOWS ) Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą aby zainstalować oprogramowanie. Z poziomu ekranu [Setup] w kroku 3 możesz instalować następujące sterowniki albo programy. Zamknij wszystkie używane aplikacje. Sprawdź, czy na pasku zadań nie widać ikon innych aplikacji. Sterownik USB Video Streaming Sterownik ten umożliwia podłączenie wyjść audio i wideo kamery wideo do twardego dysku komputera zamiast kasety wideo. W ten sposób możesz także korzystać z kamery do prowadzenia konferencji przez Internet. UWAGI: Windows 98/98SE/Me/2000: pamiętaj, aby nie podłączać przewodu USB pomiędzy kamerą i PC dopóki nie zainstalujesz sterownika. Windows XP: procedura instalacji jest inna niż w przypadku pozostałych systemów operacyjnych i pozycja nie jest wyświetlana. Szczegółowe informacje patrz Instalowanie sterownika USB Video Streaming dla użytkowników Windows XP, str. 9). ImageMixer z VCD 1.1 Aplikacja ta służy do przechwytywania nieruchomych obrazów cyfrowych i wideoklipów z kamery poprzez złącze USB albo złącze IEEE1394 (i.link), a także służy do zarządzania zdjęciami cyfrowymi i wideoklipami oraz do tworzenia płyt Video CD. Digital Photo Navigator 1.0 Aplikacja ta służy do organizowania zdjęć cyfrowych przechowywanych na PC oraz do konwersji tych obrazów na różne formaty. Adobe Acrobat Reader 5.0 Aplikacja ta służy do odczytu plików w formacie PDF. 1. Włóż CD-ROM dostarczony w zestawie do napędu w twoim PC. Po chwili ukaże się ekran [ Important Notice ]. Jeżeli ekran [ Important Notice ] nie ukaże się, kliknij dwukrotnie na ikonie [ Mój Komputer ], a następnie kliknij dwukrotnie na ikonie CD-ROM. 2. Potwierdź treść, a następnie kliknij [ Next ] ([ Dalej ]). Po chwili ukaże się ekran [ Setup ]. Z poziomu ekranu [ Setup ] możesz zainstalować żądany sterownik albo program. CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

7 7 3. Kliknij [ Install ] ([ Instaluj ]) po prawej stronie żądanego oprogramowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aby przeprowadzić instalację oprogramowania. Rozpoczyna się instalacja wybranego sterownika albo programu. Przebieg procedury zależy od wybranego sterownika albo programu. Przedstawiony przykład dotyczy instalacji programu Digital Photo Navigator w systemie Windows 98SE Ukazuje się ekran [ License Agreement ] (Warunki licencji/akceptacja warunków) Przedstawiony przykład dotyczy instalacji sterownika USB Video Streaming w systemie Windows 98SE Ukazuje się ekran [ Installation Folder ] ([ Folder instalacyjny ]) Kliknij [ Yes ] ([ Tak ]). Następnie ukazuje się ekran [ Choose Destination Location ] ([ Wybierz folder docelowy ]). Kliknij [ Finish ] ([ Zakończ ]). Następnie ukazuje się ekran [ Install Shield Wizard ] ([ Kreator instalacji ]). Kliknij [ Next ] ([ Dalej ]) Potem ukazuje się ekran [ Select Program Folder ] ([ Wybierz folder programu ]). Kliknij [ Next ] ([ Dalej ]) Kiedy instalacja zakończy się, ukazuje się ekran [ Install Shield Wizard Complete ] ([ Kreator instalacji zakończony ]). Kliknij [ Next ] ([ Dalej ]). Kliknij [ Finish ] ([ Zakończ ]) i ponownie ukaże się ekran [ Setup ]. CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

8 8 Ukazuje się ekran [ Setup Status ] (Ekran stanu instalacji). Zaczekaj chwilę, aż instalacja zakończy się. Po zakończeniu instalacji ukazuje się ekran [ Digital Photo navigator Setup ] (Ekran ustawień programu) z zapytaniem, czy chcesz utworzyć ikonę na pulpicie. Jeżeli chcesz aby ikona pojawiła się, kliknij [ Yes ] ([ Tak ]), w przeciwnym razie kliknij [ No ] ([ Nie ]). 4. Gdy ukaże się komunikat z zapytaniem, czy wszystko jest OK i czy chcesz ponownie uruchomić komputer, kliknij [ Yes ] ([ Tak ]). Komputer uru8chamia się ponownie i po chwili ukazuje się ekran [ Setup ] z kroku Powtórz czynności opisane w krokach 3 i 4 aby zainstalować wszystkie żądane programy. Instalowanie programu [ ImageMixer z VCD 1.1 ]. Kiedy pojawi się komunikat o błędzie (patrz niżej), kliknij [ OK ] aby zakończyć instalację. UWAGI: Instrukcja użytkownika programu Digital Photo Navigator oraz ImageMixer z VCD znajduje się na CD-ROM w formacie PDF. Kliknij dwukrotnie na folderze [ JVC ], a potem dwukrotnie na folderze [ Docs ]. Otwórz plik Start.pdf i kliknij na przycisku żądanego języka. Pamiętaj, że do przeglądania plików PDF konieczne jest przeglądarka Adobe Acrobat Reader (należy ją zainstalować). Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania programów Windows NetMeeting albo Windows Messenger (tylko Windows XP) znajdziesz w Załączniku w instrukcji użytkownika programu Digital Photo Navigator na CD-ROM. Instalując program [ ImageMixer z VCD 1.1 ] wybierz żądany język na ekranie [ Choose Setup Language ] (Wybór języka instalacji). Jeżeli rozpoczniesz instalowanie oprogramowania, które już zostało zainstalowane, uruchomi się proces odinstalowywania. W takiej sytuacji zaczekaj aż odinstalowywanie zakończy się a potem ponownie przeprowadź instalację programu. Aby sterownik USB Video Streaming działał prawidłowo, konieczna jest biblioteka DirectX. Aby ją zainstalować, wybierz DirectX z ekranu instalacyjnego programu ImageMixer z VCD 1.1. Gdy instalujesz sterownik USB Video Streaming pod systemem Windows 2000 albo Windows XP, może ukazać się okienko dialogowe z ostrzeżeniem, dotyczące podpisu cyfrowego. W tym przypadku kliknij [ OK ], ponieważ problem ten nie ma wpływu na działanie sterownika. Gdy instalujesz program ImageMixer z VCD 1.1 pod systemem Windows 2000 albo Windows XP, pojawia się ekran [ Microstaff WINASPI ]. Kliknij [ Next ] ([ Dalej ]) aby kontynuować instalację. CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

9 9 Instalowanie sterownika USB Video Streaming dla użytkowników Windows XP Gdy podłączasz kamerę wideo do komputera PC, cztery sterowniki instalowane są kolejno zgodnie z opisanymi niżej procedurami. UWAGI: Kliknij [ Continue Anyway ] ([ Kontynuuj ]) gdy pojawi się komunikat [ Has not passed Windows Logo testing ] ([ Testowanie Windows Logo zakończone niepowodzeniem ]). Pamiętaj aby nie wybierać opcji [ Stop Installation ] ([ Zatrzymaj Instalację ]). Jeżeli tak zrobisz, sterownik USB Video Streaming nie zainstaluje się prawidłowo. 1. Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu USB. Po chwili ukaże się ekran [ Found New Hardware Wizard ] ([ Znaleziono nowy sprzęt ]. Patrz Podłączanie przewodu USB (str. 10). 2. Kliknij [ Install from a list or specific location (Advanced) ] ([ Instaluj z listy albo z wybranej lokalizacji (Zaawansowane)] i kliknij [ Next ] ([ Dalej ]). 3. Następnie kliknij trzy kolejne opcje w podanej kolejności. [ Search for the best driver in these location ] ([ Szukaj najlepszego sterownika w tej lokalizacji ]) [ Include this location in the search ] ([ Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu ]) [ Browse ] ([ Przeglądaj ]) 4. Kliknij dwukrotnie na ikonie [ Mój komputer ] na pulpicie. 5. Kliknij dwukrotnie na ikonie napędu CD-ROM i folderze [XP], a potem kliknij [ OK ]. 6. Kliknij [ Next ] ([ Dalej ]). Ukazuje się okienko dialogowe z ostrzeżeniem. 7. Kliknij [ Continue Anyway ] ([ Kontynuuj ]). Po chwili ukazuje się ekran [ Found New Hardware Wizard ] ([ Znaleziono nowy sprzęt ]. 8. Kliknij [ Finish ] ([ Zakończ ]). Po chwili ponownie ukazuje się ekran [ Found New Hardware Wizard ] ([ Znaleziono nowy sprzęt ]. 9. Powtarzaj kroki od 2 do 8 cztery razy; instalacja sterownika USB Video Streaming będzie zakończona. AKTUALIZACJA [ MENEDŻER URZĄDZEŃ ] (WINDOWS ). Jeżeli kamera wideo zostanie podłączona do komputera za pomocą przewodu USB przed zainstalowaniem sterownika USB Video Streaming, instalacja może nie przebiegać prawidłowo. W takim przypadku zaktualizuj [ Menedżera Urządzeń ] zgodnie z opisaną niżej procedurą, i zainstaluj prawidłowo sterownik USB Video Streaming. UWAGA: Odłącz wszystkie inne urządzenia audio podłączone do gniazd USB komputera przed wykonaniem tej procedury. Instalowanie sterownika [ USB Video Streaming ] 1. Podłącz kamerę wideo do komputera za pomocą przewodu USB (str. 10). 2. Wybierz [ Start ] [ Ustawienia ] [ Panel Sterowania ]. Kliknij dwukrotnie na ikonie [ System ]. 3. Windows 98/98SE/Me: wybierz zakładkę [ Menedżer urządzeń ]. Windows 2000/XP: wybierz zakładkę [ Sprzęt ] i kliknij na ikonie [ Menedżer urządzeń ]. CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

10 10 4. Skasuj [ GR-D50* ] w [ Inne urządzenia ]. * Nazwa modelu zależy od podłączonej kamery. 5. Odłącz przewód USB od kamery. Uruchom ponownie komputer. 6. Włóż do napędu CD-ROM dostarczony w zestawie. Zainstaluj sterownik USB Video Streaming (str. 6). Windows XP patrz instrukcje instalacji sterownika na str Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu USB. Sterownik urządzenia jest zainstalowany. Windows 2000: gdy ukaże się okienko dialogowe z ostrzeżeniem, dotyczące podpisu cyfrowego, kliknij [ OK ] aby kontynuować instalację. 8. Potwierdź, że następujące urządzenia są wyświetlane w [ Menedżer Urządzeń ] wykonując kroki 2 3. [ JVC PIX-MCV Video Capture ] w [ Skanery i aparaty fotograficzne ]. [ JVC PIX-MCV Audio Capture ] w [ Sterowniki dźwięku, wideo i gier ]. [ JVC Composite PIX-MCV Device ] i [ JVC Communication PIX-MCV Video Driver ] w [ Sterowniki uniwersalnej magistrali szeregowej ]. POŁĄCZENIA (WINDOWS / MACINTOSH) Podłączanie przewodu USB Podłącz przewód USB aby korzystać z programu ImageMixer do przechwytywania sekwencji wideo. 1. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wyłącz wszystkie urządzenia przed wykonaniem połączeń. 2. Podłącz kamerę wideo do komputera za pomocą przewodu USB. Zalecamy korzystanie z zasilacza sieciowego (kamera). UWAGI: Gdy przewód USB jest podłączony, włączenie lub wyłączenie kamery może powodować zakłócenia w pracy komputera. Jeżeli podłączasz kamerę do komputera za pośrednictwem koncentratora USB, problemy kompatybilności pomiędzy koncentratorem i komputerem mogą powodować zakłócenia w pracy komputera. Jeżeli tak się stanie, podłącz kamerę do komputera bezpośrednio a nie poprzez koncentrator. Nie używaj przedłużacza przewodu USB. Jeżeli korzystasz z systemu Windows 2000/Me/XP, możesz także użyć przewodu DV zamiast przewodu USB do przechwytywania sekwencji wideo z taśmy przy użyciu programu ImageMixer. Szczegółowe informacje znajdziesz w pomocy on-line. (Patrz także Instrukcja użytkownika programu ImageMixer na CD-ROM).

11 11 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (MACINTOSH) Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą aby zainstalować oprogramowanie. Zamknij wszystkie używane przez Ciebie aplikacje. 1. Włóż płytę CD-ROM dostarczoną w zestawie do napędu w komputerze. Kliknij dwukrotnie na ikonie CD-ROM. 2. Kliknij dwukrotnie na folderze [ ImageMixer ] na CD-ROM. 3. Kliknij dwukrotnie na ikonie [ Install ImageMixer with VCD ]. Uruchamia się program instalacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. UWAGA: Instrukcja użytkownika programu ImageMixer z VCD znajduje się na CD-ROM w formacie PDF. Kliknij dwukrotnie na folderze [ Docs ]. Otwórz plik Start.pdf i kliknij na przycisku żądanego języka. Pamiętaj, że do przeglądania plików PDF konieczne jest przeglądarka Adobe Acrobat Reader (należy ją zainstalować). Program instalacyjny przeglądarki Adobe Acrobat Reader znajduje się w folderze [ Reader ] na CD-ROM.

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja użytkownika

TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja użytkownika TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja użytkownika Wordcraft International Limited, Software License Agreement WARUNKI ZAKUPU Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom związanym z dozwolonym użytkowaniem. Po

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL 07-30-00472-PL Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: 07-30-00472

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Spis treści-1. 1 Witamy. 2 Przegląd. 3 Instalacja Sterownika Drukarki

Spis treści-1. 1 Witamy. 2 Przegląd. 3 Instalacja Sterownika Drukarki Spis treści 1 Witamy 1.1 Energy Star... 1-4 Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR?... 1-4 1.2 Znaki towarowe i prawa autorskie... 1-5 Informacje licencyjne... 1-6 Oświadczenie OpenSSL... 1-7 1.3 Umowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi A00F-9561-00H 1800853-009A Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4650EN/4650DN. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 4650EN/4650DN jest specjalnie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

SanDisk Sansa e200. Instrukcja obsługi

SanDisk Sansa e200. Instrukcja obsługi SanDisk Sansa e200 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania... 4 Wstęp... 5 Zawartość opakowania... 6 Zanim rozpoczniesz... 7 Przegląd Funkcji... 7 Wyświetlacz odtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków. Instrukcja obsługi

Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków. Instrukcja obsługi 2013-03 Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M6400 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie

Dell Precision M6400 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Dell Precision M6400 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie W tym przewodniku zamieszczono omówienie funkcji, dane techniczne, instrukcje podstawowej konfiguracji oraz informacje o oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny O P R O G R A M O WA N I E D O Z A R Z Ą D Z A N I A T E R A P I Ą W CUKRZYCY Podręcznik instalacyjny 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm, Paradigm Link i CareLink są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Szybki start NW-A805 / A806 / A808

Szybki start NW-A805 / A806 / A808 Minimalne wymagania systemowe (odtwarzacz) Komputer: IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 4 lub nowszy) / Windows

Bardziej szczegółowo