Preambuła - skrelona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preambuła - skrelona"

Transkrypt

1 Preambuła - skrelona DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy wstpne Art. 1. Kodeks pracy okrela prawa i obowizki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o prac. Art. 3. Pracodawc jest jednostka organizacyjna, choby nie posiadała osobowoci prawnej, a take osoba fizyczna, jeeli zatrudniaj one pracowników. Art Za pracodawc bdcego jednostk organizacyjn czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarzdzajcy t jednostk albo inna wyznaczona do tego osoba. 2. Przepis 1 stosuje si odpowiednio do pracodawcy bdcego osob fizyczn, jeeli nie dokonuje on osobicie czynnoci, o których mowa w tym przepisie. Art. 4. skrelony. Art. 5. Jeeli stosunek pracy okrelonej kategorii pracowników reguluj przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje si w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Art Stosunek pracy midzy obywatelem polskim a polskim przedstawicielstwem, misj lub inn placówk za granic podlega przepisom kodeksu. 2. Stosunek pracy midzy obywatelem polskim a przedstawicielstwem, misj albo inn placówk pastwa obcego lub instytucji midzynarodowej, działajcymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom kodeksu, jeeli umowy, układy lub porozumienia midzynarodowe nie stanowi inaczej. Art. 7. skrelony. Art. 8. Nie mona czyni ze swego prawa uytku, który byłby sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwaane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Art Ilekro w kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie si przez to przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, okrelajce prawa i obowizki pracowników i pracodawców, a take postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminów i statutów okrelajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy.

2 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumie zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mog by mniej korzystne dla pracowników ni przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mog by mniej korzystne dla pracowników ni postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumie zbiorowych. 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminów oraz statutów okrelajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy, naruszajce zasad równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowizuj. Art Jeeli jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, moe by zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całoci lub w czci przepisów prawa pracy, okrelajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. 2. Porozumienie, o którym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentujca pracowników organizacja zwizkowa, a jeeli pracodawca nie jest objty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjtym u tego pracodawcy. 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie moe trwa dłuej ni przez okres 3 lat. Przepis art stosuje si odpowiednio. 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właciwemu inspektorowi pracy. 5. Przepisy 1-4 nie naruszaj przepisów art Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy Art Kady ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjtkiem przypadków okrelonych w ustawie, nie mona zabroni wykonywania zawodu. 2. Pastwo okrela minimaln wysoko wynagrodzenia za prac. 3. Pastwo prowadzi polityk zmierzajc do pełnego produktywnego zatrudnienia. Art. 11. Nawizanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez wzgldu na podstaw prawn tego stosunku, wymaga zgodnego owiadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art Pracodawca jest obowizany szanowa godno i inne dobra osobiste pracownika. Art Pracownicy maj równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowizków; dotyczy to w szczególnoci równego traktowania mczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

3 Art Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezporednia lub porednia, w szczególnoci ze wzgldu na płe, wiek, niepełnosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn, a take ze wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Art. 12. skrelony. Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za prac. Warunki realizacji tego prawa okrelaj przepisy prawa pracy oraz polityka pastwa w dziedzinie płac, w szczególnoci poprzez minimalnego wynagrodzenia za prac. Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniaj przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Art. 15. Pracodawca jest obowizany zapewni pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Art. 16. Pracodawca, stosownie do moliwoci i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Art. 17. Pracodawca jest obowizany ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Art Postanowienia umów o prac oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mog by mniej korzystne dla pracownika ni przepisy prawa pracy. 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w 1, mniej korzystne dla pracownika ni przepisy prawa pracy s niewane; zamiast nich stosuje si odpowiednie przepisy prawa pracy. 3. Postanowienia umów o prac i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszajce zasad równego traktowania w zatrudnieniu s niewane. Zamiast takich postanowie stosuje si odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te naley zastpi odpowiednimi postanowieniami nie majcymi charakteru dyskryminacyjnego. Art Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, maj prawo tworzy organizacje i przystpowa do tych organizacji. 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w 1, okrela ustawa o zwizkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa. Art Pracownicy uczestnicz w zarzdzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. Art Pracodawcy oraz organy administracji s obowizani tworzy warunki umoliwiajce korzystanie z uprawnie okrelonych w przepisach, o których mowa w art. 181 i 182.

4 Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu Art. 18 3a. 1. Pracownicy powinni by równo traktowani w zakresie nawizania i rozwizania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególnoci bez wzgldu na płe, wiek, niepełnosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn, a take bez wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezporednio lub porednio, z przyczyn okrelonych w Dyskryminowanie bezporednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn okrelonych w 1 był, jest lub mógłby by traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni inni pracownicy. 4. Dyskryminowanie porednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjtego działania wystpuj dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzy wszystkich lub znacznej liczby pracowników nalecych do grupy wyrónionej ze wzgldu na jedn lub kilka przyczyn okrelonych w 1, jeeli dysproporcje te nie mog by uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu 2 jest take: 1) działanie polegajce na zachcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci albo ponienie lub upokorzenie pracownika (molestowanie). 6. Dyskryminowaniem ze wzgldu na płe jest take kade nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszce si do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci lub ponienie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mog si składa fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). Art. 18 3b. 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeeniem 2-4, uwaa si rónicowanie przez pracodawc sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn okrelonych w art. 18 3a 1, którego skutkiem jest w szczególnoci: 1) odmowa nawizania lub rozwizanie stosunku pracy, 2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za prac lub innych warunków zatrudnienia albo pominicie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych wiadcze zwizanych z prac,

5 3) pominicie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszcych kwalifikacje zawodowe - chyba e pracodawca udowodni, e kierował si obiektywnymi powodami. 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj działania polegajce na: 1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn okrelonych w art. 18 3a 1, jeeli jest to uzasadnione ze wzgldu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom, 2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeeli jest to uzasadnione przyczynami nie dotyczcymi pracowników, 3) stosowaniu rodków, które rónicuj sytuacj prawn pracownika ze wzgldu na ochron rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawno pracownika, 4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - z uwzgldnieniem kryterium stau pracy. 3. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez okrelony czas, zmierzajce do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyrónionych z jednej lub kilku przyczyn okrelonych w art. 18 3a 1, przez zmniejszenie na korzy takich pracowników faktycznych nierównoci, w zakresie okrelonym w tym przepisie. 4. Rónicowanie pracowników ze wzgldu na religi lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeeli w zwizku z rodzajem i charakterem działalnoci prowadzonej w ramach kociołów i innych zwizków wyznaniowych, a take organizacji, których cel działania pozostaje w bezporednim zwizku z religi lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe. Art. 18 3c. 1. Pracownicy maj prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow prac lub za prac o jednakowej wartoci. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez wzgldu na ich nazw i charakter, a take inne wiadczenia zwizane z prac, przyznawane pracownikom w formie pieninej lub w innej formie ni pienina. 3. Pracami o jednakowej wartoci s prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrbnych przepisach lub praktyk i dowiadczeniem zawodowym, a take porównywalnej odpowiedzialnoci i wysiłku. Art. 18 3d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasad równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokoci nie niszej ni minimalne wynagrodzenie za prac, ustalane na podstawie odrbnych przepisów.

6 Art. 18 3e. Skorzystanie przez pracownika z uprawnie przysługujcych z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie moe stanowi przyczyny uzasadniajcej wypowiedzenie przez pracodawc stosunku pracy lub jego rozwizanie bez wypowiedzenia. Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy Art Nadzór i kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, sprawuje Pastwowa Inspekcja Pracy. 2. Nadzór i kontrol przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków rodowiska pracy sprawuje Pastwowa Inspekcja Sanitarna. 3. Organizacj i zakres działania inspekcji, o których mowa w 1 i 2, okrelaj odrbne przepisy. Art Społeczn kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy. 2. Organizacj, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej współdziałania z Pastwow Inspekcj Pracy i innymi pastwowymi organami nadzoru i kontroli okrelaj odrbne przepisy. Rozdział III skrelony, tj. art DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art Przez nawizanie stosunku pracy pracownik zobowizuje si do wykonywania pracy okrelonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Zatrudnienie w warunkach okrelonych w 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzgldu na nazw zawartej przez strony umowy Nie jest dopuszczalne zastpienie umowy o prac umow cywilnoprawn przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, okrelonych w Pracownikiem moe by osoba, która ukoczyła 18 lat. Na warunkach okrelonych w dziale dziewitym pracownikiem moe by równie osoba, która nie ukoczyła 18 lat.

7 3. Osoba ograniczona w zdolnoci do czynnoci prawnych moe bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiza stosunek pracy oraz dokonywa czynnoci prawnych, które dotycz tego stosunku. Jednake gdy stosunek pracy sprzeciwia si dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sdu opiekuczego moe stosunek pracy rozwiza. Art Pracodawca ma prawo da od osoby ubiegajcej si o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujcych: 1) imi (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) dat urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 2. Pracodawca ma prawo da od pracownika podania, niezalenie od danych osobowych, o których mowa w 1, take: 1) innych danych osobowych pracownika, a take imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeeli podanie takich danych jest konieczne ze wzgldu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnie przewidzianych w prawie pracy, 2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rzdowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (RCI PESEL). 3. Udostpnienie pracodawcy danych osobowych nastpuje w formie owiadczenia osoby, której one dotycz. Pracodawca ma prawo da udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w 1 i Pracodawca moe da podania innych danych osobowych ni okrelone w 1 i 2, jeeli obowizek ich podania wynika z odrbnych przepisów. 5. W zakresie nie uregulowanym w 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje si przepisy o ochronie danych osobowych. Art. 23. skrelony. Art W razie przejcia zakładu pracy lub jego czci na innego pracodawc staje si on z mocy prawa stron w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeeniem przepisów Za zobowizania wynikajce ze stosunku pracy, powstałe przed przejciem czci zakładu pracy na innego pracodawc, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadaj solidarnie.

8 3. Jeeli u pracodawców, o których mowa w 1, nie działaj zakładowe organizacje zwizkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informuj na pimie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejcia zakładu pracy lub jego czci na innego pracodawc, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a take zamierzonych działaniach dotyczcych warunków zatrudnienia pracowników, w szczególnoci warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastpi co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejcia zakładu pracy lub jego czci na innego pracodawc. 4. W terminie 2 miesicy od przejcia zakładu pracy lub jego czci na innego pracodawc, pracownik moe bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiza stosunek pracy. Rozwizanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wi z rozwizaniem stosunku pracy przez pracodawc za wypowiedzeniem. 5. Pracodawca, z dniem przejcia zakładu pracy lub jego czci, jest obowizany zaproponowa nowe warunki pracy i płacy pracownikom wiadczcym dotychczas prac na innej podstawie ni umowa o prac oraz wskaza termin, nie krótszy ni 7 dni, do którego pracownicy mog złoy owiadczenie o przyjciu lub odmowie przyjcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwizuje si z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złoył owiadczenie o odmowie przyjcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złoy takie owiadczenie. Przepis 4 zdanie drugie stosuje si odpowiednio. 6. Przejcie zakładu pracy lub jego czci na innego pracodawc nie moe stanowi przyczyny uzasadniajcej wypowiedzenie przez pracodawc stosunku pracy. Art. 23 1a 1. Jeeli jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, nieobjtego układem zbiorowym pracy lub zatrudniajcego mniej ni 20 pracowników, moe by zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników ni wynikajce z umów o prac zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. 2. Przepisy art stosuje si odpowiednio. Art Jeeli przepisy prawa pracy przewiduj współdziałanie pracodawcy z zakładow organizacj zwizkow w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowizek współdziała w takich sprawach z zakładow organizacj zwizkow reprezentujc pracownika z tytułu jego członkostwa w zwizku zawodowym albo wyraenia zgody na obron praw pracownika nie zrzeszonego w zwizku - zgodnie z ustaw o zwizkach zawodowych. Art. 24. skrelony. Rozdział II Umowa o prac

9 Oddział 1 Zawarcie umowy o prac Art Umow o prac zawiera si na czas nie okrelony, na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy. Jeeli zachodzi konieczno zastpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, pracodawca moe w tym celu zatrudni innego pracownika na podstawie umowy o prac na czas okrelony, obejmujcy czas tej nieobecnoci. 2. Kada z umów, o których mowa w 1, moe by poprzedzona umow o prac na okres próbny, nie przekraczajcy 3 miesicy. Art Zawarcie kolejnej umowy o prac na czas okrelony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o prac na czas nie okrelony, jeeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umow o prac na czas okrelony na nastpujce po sobie okresy, o ile przerwa midzy rozwizaniem poprzedniej a nawizaniem kolejnej umowy o prac nie przekroczyła jednego miesica. UWAGA! Art od dnia uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii Europejskiej bdzie miał nastpujc tre: Art Zawarcie kolejnej umowy o prac na czas okrelony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o prac na czas nieokrelony, jeeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umow o prac na czas okrelony na nastpujce po sobie okresy, o ile przerwa midzy rozwizaniem poprzedniej a nawizaniem kolejnej umowy o prac nie przekroczyła 1 miesica. 2. Uzgodnienie midzy stronami w trakcie trwania umowy o prac na czas okrelony dłuszego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwaa si za zawarcie, od dnia nastpujcego po jej rozwizaniu, kolejnej umowy o prac na czas okrelony w rozumieniu Przepis 1 nie dotyczy umów o prac na czas okrelony zawartych: 1) w celu zastpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zada realizowanych cyklicznie. Art. 26. Stosunek pracy nawizuje si w terminie okrelonym w umowie jako dzie rozpoczcia pracy, a jeeli terminu tego nie okrelono - w dniu zawarcia umowy. Art. 27. skrelony. Art. 28. skrelony. Art Umowa o prac okrela strony umowy, rodzaj umowy, dat jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególnoci:

10 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za prac odpowiadajce rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczcia pracy. 2. Umow o prac zawiera si na pimie. Jeeli umowa o prac nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóniej w dniu rozpoczcia pracy przez pracownika, potwierdzi pracownikowi na pimie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków. 3. Pracodawca informuje pracownika na pimie, nie póniej ni w cigu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prac, o obowizujcej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, czstotliwoci wypłaty wynagrodzenia za prac, urlopie wypoczynkowym oraz długoci okresu wypowiedzenia umowy, a jeeli pracodawca nie ma obowizku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjtym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecnoci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy. 4. Zmiana warunków umowy o prac wymaga formy pisemnej. 5. Przepisy 1-4 stosuje si odpowiednio do stosunków pracy nawizanych na innej podstawie ni umowa o prac. Art Umowa o prac z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze pastwa niebdcego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczajcy 1 miesic, niezalenie od warunków okrelonych w art. 29 1, powinna okrela: 1) czas wykonywania pracy za granic, 2) walut, w której bdzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granic. 2. Pracodawca jest obowizany poinformowa na pimie pracownika, o którym mowa w 1, o wiadczeniach przysługujcych mu z tytułu skierowania do pracy za granic, obejmujcych zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania. Art Zawarcie z pracownikiem umowy o prac przewidujcej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie moe powodowa ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujcych tak sam lub podobn prac w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzgldnieniem jednak proporcjonalnoci wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac, do wymiaru czasu pracy pracownika.

11 2. Pracodawca powinien, w miar moliwoci, uwzgldni wniosek pracownika dotyczcy zmiany wymiaru czasu pracy okrelonego w umowie o prac. Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwizaniu umowy o prac Art Umowa o prac rozwizuje si: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez owiadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwizanie umowy o prac za wypowiedzeniem), 3) przez owiadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia), 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) z dniem ukoczenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 2. Umowa o prac na okres próbny rozwizuje si z upływem tego okresu, a przed jego upływem moe by rozwizana za wypowiedzeniem. 21. Okres wypowiedzenia umowy o prac obejmujcy tydzie lub miesic albo ich wielokrotno koczy si odpowiednio w sobot lub w ostatnim dniu miesica. 3. Owiadczenie kadej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwizaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinno nastpi na pimie. 4. W owiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac zawartej na czas nie okrelony lub o rozwizaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinna by wskazana przyczyna uzasadniajca wypowiedzenie lub rozwizanie umowy. 5. W owiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac lub jej rozwizaniu bez wypowiedzenia powinno by zawarte pouczenie o przysługujcym pracownikowi prawie odwołania do sdu pracy. Art. 31. skrelony. Oddział 3 Rozwizanie umowy o prac za wypowiedzeniem Art Kada ze stron moe rozwiza za wypowiedzeniem umow o prac zawart na: 1) okres próbny, 2) skrelony,

12 3) czas nie okrelony. 2. Rozwizanie umowy o prac nastpuje z upływem okresu wypowiedzenia. Art. 33. Przy zawieraniu umowy o prac na czas okrelony, dłuszy ni 6 miesicy, strony mog przewidzie dopuszczalno wczeniejszego rozwizania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Art Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas okrelony w okolicznociach, o których mowa w art zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze. Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na okres próbny wynosi: 1) 3 dni robocze, jeeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 2) 1 tydzie, jeeli okres próbny jest dłuszy ni 2 tygodnie, 3) 2 tygodnie, jeeli okres próbny wynosi 3 miesice. Art. 35. skrelony. Art Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nie okrelony jest uzaleniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeeli pracownik był zatrudniony krócej ni 6 miesicy, 2) 1 miesic, jeeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesicy, 3) 3 miesice, jeeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w 1, wlicza si pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeeli zmiana pracodawcy nastpiła na zasadach okrelonych w art. 23 1, a take w innych przypadkach, gdy z mocy odrbnych przepisów nowy pracodawca jest nastpc prawnym w stosunkach pracy nawizanych przez pracodawc poprzednio zatrudniajcego tego pracownika skrelone. 5. Jeeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku zwizanym z odpowiedzialnoci materialn za powierzone mienie, strony mog ustali w umowie o prac, e w przypadku, o którym mowa w 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesic, a w przypadku, o którym mowa w 1 pkt 2-3 miesice. 6. Strony mog po dokonaniu wypowiedzenia umowy o prac przez jedn z nich ustali wczeniejszy termin rozwizania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwizania umowy o prac. Art Jeeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nieokrelony nastpuje z powodu ogłoszenia upadłoci lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn nie dotyczcych pracowników, pracodawca moe, w celu

13 wczeniejszego rozwizania umowy o prac, skróci okres trzymiesicznego wypowiedzenia, najwyej jednak do 1 miesica. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokoci wynagrodzenia za pozostał cz okresu wypowiedzenia. 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza si pracownikowi pozostajcemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Art W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o prac dokonanego przez pracodawc pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesicznego wypowiedzenia, 2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesicznego wypowiedzenia, take w przypadku jego skrócenia na podstawie art Art O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nie okrelony pracodawca zawiadamia na pimie reprezentujc pracownika zakładow organizacj zwizkow, podajc przyczyn uzasadniajc rozwizanie umowy. 2. Jeeli zakładowa organizacja zwizkowa uwaa, e wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, moe w cigu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosi na pimie pracodawcy umotywowane zastrzeenia. 3. skrelony. 4. skrelony. 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji zwizkowej, a take w razie niezajcia przez ni stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzj w sprawie wypowiedzenia. Art. 39. Pracodawca nie moe wypowiedzie umowy o prac pracownikowi, któremu brakuje nie wicej ni 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. Art. 40. Przepisu art. 39 nie stosuje si w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolnoci do pracy. Art. 41. Pracodawca nie moe wypowiedzie umowy o prac w czasie urlopu pracownika, a take w czasie innej usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika w pracy, jeeli nie upłynł jeszcze okres uprawniajcy do rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia. Art W razie ogłoszenia upadłoci lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje si przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczcych ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwizaniem umowy o prac.

14 2. W razie ogłoszenia upadłoci lub likwidacji pracodawcy, umowa o prac zawarta na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy moe by rozwizana przez kad ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 3. skrelony. 4. skrelony. Art Przepisy o wypowiedzeniu umowy o prac stosuje si odpowiednio do wypowiedzenia wynikajcych z umowy warunków pracy i płacy. 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uwaa si za dokonane, jeeli pracownikowi zaproponowano na pimie nowe warunki. 3. W razie odmowy przyjcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o prac rozwizuje si z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoy owiadczenia o odmowie przyjcia zaproponowanych warunków, uwaa si, e wyraził zgod na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadajce warunki pracy lub płacy powinno zawiera pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik moe do koca okresu wypowiedzenia złoy owiadczenie o odmowie przyjcia zaproponowanych warunków. 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy ni okrelona w umowie o prac na okres nie przekraczajcy 3 miesicy w roku kalendarzowym, jeeli nie powoduje to obnienia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Art. 43. Pracodawca moe wypowiedzie warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeeli wypowiedzenie stało si konieczne ze wzgldu na: 1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczcych ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik naley, 2) stwierdzon orzeczeniem lekarskim utrat zdolnoci do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinion przez pracownika utrat uprawnie koniecznych do jej wykonywania. Oddział 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac przez pracodawc Art. 44. Pracownik moe wnie odwołanie od wypowiedzenia umowy o prac do sdu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym. Art W razie ustalenia, e wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas nie okrelony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o prac, sd pracy - stosownie do dania pracownika - orzeka o bezskutecznoci wypowiedzenia, a jeeli

15 umowa uległa ju rozwizaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. 2. Sd pracy moe nie uwzgldni dania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeeli ustali, e uwzgldnienie takiego dania jest niemoliwe lub niecelowe; w takim przypadku sd pracy orzeka o odszkodowaniu. 3. Przepisu 2 nie stosuje si do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz w przepisach szczególnych dotyczcych ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwizaniem umowy o prac, chyba e uwzgldnienie dania pracownika przywrócenia do pracy jest niemoliwe z przyczyn okrelonych w art ; w takim przypadku sd pracy orzeka o odszkodowaniu. Art. 46. skrelony. Art. 47. Pracownikowi, który podjł prac w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie wicej jednak ni za 2 miesice, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesice - nie wicej ni za 1 miesic. Jeeli umow o prac rozwizano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownic w okresie ciy lub urlopu macierzyskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to take przypadku, gdy rozwizano umow o prac z pracownikiem - ojcem wychowujcym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyskiego albo gdy rozwizanie umowy o prac podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. Art Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokoci wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesicy, nie niszej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Art Pracodawca moe odmówi ponownego zatrudnienia pracownika, jeeli w cigu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowoci niezwłocznego podjcia pracy, chyba e przekroczenie terminu nastpiło z przyczyn niezalenych od pracownika. 2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjł zatrudnienie u innego pracodawcy, moe bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiza umow o prac z tym pracodawc w cigu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwizanie umowy w tym trybie pociga za sob skutki, jakie przepisy prawa wi z rozwizaniem umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem. Art. 49. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego ni wymagany, umowa o prac rozwizuje si z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwizania umowy. Art Jeeli wypowiedzenie umowy o prac zawartej na okres próbny nastpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłcznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwa. 2. skrelony.

16 3. Jeeli wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy nastpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłcznie odszkodowanie. 4. Odszkodowanie, o którym mowa w 3, przysługuje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwa, nie wicej jednak ni za 3 miesice. 5. Przepisy 3 nie maj zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o prac pracownicy w okresie ciy lub urlopu macierzyskiego, albo pracownikowi-ojcu wychowujcemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyskiego. W tym przypadku stosuje si odpowiednio przepisy art. 45 w zwizku z art Art Pracownikowi, który podjł prac w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza si do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uwaa si za przerw w zatrudnieniu, pocigajc za sob utrat uprawnie uzalenionych od nieprzerwanego zatrudnienia. 2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza si do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadajcy okresowi, za który przyznano odszkodowanie. Oddział 5 Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia Art Pracodawca moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) cikiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowizków pracowniczych, 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o prac przestpstwa, które uniemoliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeeli przestpstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnie koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 2. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika nie moe nastpi po upływie 1 miesica od uzyskania przez pracodawc wiadomoci o okolicznoci uzasadniajcej rozwizanie umowy. 3. Pracodawca podejmuje decyzj w sprawie rozwizania umowy po zasigniciu opinii reprezentujcej pracownika zakładowej organizacji zwizkowej, któr zawiadamia o przyczynie uzasadniajcej rozwizanie umowy. W razie zastrzee co do zasadnoci rozwizania umowy zakładowa organizacja zwizkowa wyraa swoj opini niezwłocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni. 4. skrelony. Art Pracodawca moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia:

17 1) jeeli niezdolno pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłuej ni 3 miesice - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej ni 6 miesicy, b) dłuej ni łczny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesicy lub jeeli niezdolno do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorob zawodow, 2) w razie usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika w pracy z innych przyczyn ni wymienione w pkt 1, trwajcej dłuej ni 1 miesic. 2. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia nie moe nastpi w razie nieobecnoci pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze wzgldu na chorob zakan - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. 3. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia nie moe nastpi po stawieniu si pracownika do pracy w zwizku z ustaniem przyczyny nieobecnoci. 4. Przepisy art i art stosuje si odpowiednio. 5. Pracodawca powinien w miar moliwoci ponownie zatrudni pracownika, który w okresie 6 miesicy od rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Art. 54. skrelony. Art Pracownik moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia, jeeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzajce szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze wzgldu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 11. Pracownik moe rozwiza umow o prac w trybie okrelonym w 1 take wtedy, gdy pracodawca dopucił si cikiego naruszenia podstawowych obowizków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeeli umowa o prac została zawarta na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy - w wysokoci wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 2. Owiadczenie pracownika o rozwizaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinno nastpi na pimie, z podaniem przyczyny uzasadniajcej rozwizanie umowy. Przepis art stosuje si odpowiednio. 3. Rozwizanie umowy o prac z przyczyn okrelonych w 1 i 1 1 pociga za sob skutki, jakie przepisy prawa wi z rozwizaniem umowy przez pracodawc za wypowiedzeniem. Oddział 6

18 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwizania przez pracodawc umowy o prac bez wypowiedzenia Art Pracownikowi, z którym rozwizano umow o prac bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwizywaniu umów o prac w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sd pracy. 2. Przepisy art i 3 stosuje si odpowiednio. Art Pracownikowi, który podjł prac w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie wicej jednak ni za 3 miesice i nie mniej ni za 1 miesic. 2. Jeeli umow o prac rozwizano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownic w okresie ciy lub urlopu macierzyskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to take przypadku, gdy rozwizano umow o prac z pracownikiem-ojcem wychowujcym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyskiego albo gdy rozwizanie umowy o prac podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. 3. skrelony. 4. Przepisy art. 48 i 51 1 stosuje si odpowiednio. Art. 58. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeeli rozwizano umow o prac, zawart na czas okrelony albo na czas wykonania okrelonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwa, nie wicej jednak ni za 3 miesice. Art. 59. W razie rozwizania przez pracodawc umowy o prac, zawartej na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwizywaniu umów o prac bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłcznie odszkodowanie, jeeli upłynł ju termin, do którego umowa miała trwa, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze wzgldu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokoci okrelonej w art. 58. Art. 60. Jeeli pracodawca rozwizał umow o prac w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwizywaniu umów o prac bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłcznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokoci wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia. Art. 61. Do pracownika, któremu przyznano odszkodowanie na podstawie przepisów niniejszego oddziału, stosuje si odpowiednio przepis art Oddział 6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwizania przez pracownika umowy o prac bez wypowiedzenia

19 Art W razie nieuzasadnionego rozwizania przez pracownika umowy o prac bez wypowiedzenia na podstawie art , pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sd pracy. Art Odszkodowanie, o którym mowa w art. 61 1, przysługuje w wysokoci wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwizania umowy o prac zawartej na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy - w wysokoci wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 2. W razie orzeczenia przez sd pracy o odszkodowaniu, przepisu art nie stosuje si. Art. 62. skrelony. Oddział 7 Wyganicie umowy o prac Art. 63. Umowa o prac wygasa w przypadkach okrelonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Art Z dniem mierci pracownika stosunek pracy wygasa. 2. Prawa majtkowe ze stosunku pracy przechodz po mierci pracownika, w równych czciach, na małonka oraz inne osoby spełniajce warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodz do spadku. Art Z dniem mierci pracodawcy umowy o prac z pracownikami wygasaj, z zastrzeeniem przepisu Pracownikowi, którego umowa o prac wygasła z przyczyn okrelonych w 1, przysługuje odszkodowanie w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o prac na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy - w wysokoci wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 3. Przepis 1 nie ma zastosowania w razie przejcia pracownika przez nowego pracodawc na zasadach okrelonych w art Art. 64. skrelony. Art. 65. skrelony. Art Umowa o prac wygasa z upływem 3 miesicy nieobecnoci pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba e pracodawca rozwizał wczeniej bez wypowiedzenia umow o prac z winy pracownika. 2. Pracodawca, pomimo wyganicia umowy o prac z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowizany ponownie zatrudni pracownika, jeeli postpowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniajcy, a pracownik zgłosił swój powrót do

20 pracy w cigu 7 dni od uprawomocnienia si orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje si odpowiednio. 3. Przepisów 2 nie stosuje si w przypadku, gdy postpowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a take w razie warunkowego umorzenia postpowania. Art. 67. W razie naruszenia przez pracodawc przepisów niniejszego oddziału, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sdu pracy. W zakresie roszcze stosuje si odpowiednio przepisy oddziału 6 niniejszego rozdziału. Uwaga! Rozdział IIa wejdzie w ycie z dniem uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii Europejskiej. Rozdział IIa Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa bdcego członkiem Unii Europejskiej Art Przepisy niniejszego rozdziału stosuje si w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na okrelony czas przez pracodawc majcego siedzib w pastwie bdcym członkiem Unii Europejskiej. 2. Pracodawca, o którym mowa w 1, kierujcy pracownika do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) w zwizku z realizacj umowy zawartej przez tego pracodawc z podmiotem zagranicznym, 2) w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy, 3) jako agencja pracy tymczasowej - zapewnia pracownikowi, w zakresie okrelonym w art. 67 2, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne ni wynikajce z przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujcych prawa i obowizki pracowników. Art Warunki zatrudnienia dotycz: 1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, 2) wymiaru urlopu wypoczynkowego, 3) minimalnego wynagrodzenia za prac, ustalanego na podstawie odrbnych przepisów, 4) wysokoci dodatku za prac w godzinach nadliczbowych, 5) bezpieczestwa i higieny pracy, 6) uprawnie pracowników zwizanych z rodzicielstwem,

21 7) zatrudniania młodocianych, 8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, 9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 2. Do pracowników, o których mowa w art. 67 1, wykonujcych wstpne prace montaowe lub instalacyjne poza budownictwem przez okres nie dłuszy ni 8 dni, przepisu 1 pkt 2-4 nie stosuje si. Art Przepisy art i 67 2 stosuje si odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawc majcego siedzib w pastwie nie bdcym członkiem Unii Europejskiej. Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prac Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania Art Stosunek pracy nawizuje si na podstawie powołania w przypadkach okrelonych w odrbnych przepisach Stosunek pracy, o którym mowa w 1, nawizuje si na czas nie okrelony, a jeeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas okrelony, stosunek pracy nawizuje si na okres objty powołaniem. 2. skrelony. Art Powołanie moe by poprzedzone konkursem, choby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłcznie w wyniku konkursu. Art Stosunek pracy na podstawie powołania nawizuje si w terminie okrelonym w powołaniu, a jeeli termin ten nie został okrelony - w dniu dorczenia powołania, chyba e przepisy szczególne stanowi inaczej. 2. Powołanie powinno by dokonane na pimie. Art Jeeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawc i obowizuje go trzymiesiczny okres wypowiedzenia, moe on rozwiza ten stosunek za jednomiesicznym wypowiedzeniem. Rozwizanie stosunku pracy w tym trybie pociga za sob skutki, jakie przepisy prawa pracy wi z rozwizaniem umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem.

22 Art. 69. Jeeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowi inaczej, do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje si przepisy dotyczce umowy o prac na czas nie okrelony, z wyłczeniem przepisów regulujcych: 1) tryb postpowania przy rozwizywaniu umów o prac, 2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w czci dotyczcej orzekania: a) o bezskutecznoci wypowiedze, b) uchylona, c) o przywracaniu do pracy. Art Pracownik zatrudniony na podstawie powołania moe by w kadym czasie - niezwłocznie lub w okrelonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to równie pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas okrelony Odwołanie powinno by dokonane na pimie Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwizuje si na zasadach okrelonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba e przepisy szczególne stanowi inaczej. 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prac. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokoci przysługujcej przed odwołaniem. 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwizaniem umowy o prac bez wypowiedzenia, jeeli nastpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53. Art. 71. Na wniosek lub za zgod pracownika pracodawca moe zatrudni go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze wzgldu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudni na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy. Art Jeeli odwołanie nastpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna si po upływie tego okresu. Jeeli jednak usprawiedliwiona nieobecno trwa dłuej ni okres przewidziany w art i 2, organ, który pracownika powołał, moe rozwiza stosunek pracy bez wypowiedzenia. 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciy, organ odwołujcy jest obowizany zapewni jej inn prac, odpowiedni ze wzgldu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokoci przysługujcej przed odwołaniem. Jeeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na podjcie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwizaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna si od dnia zaproponowania na pimie innej pracy.

23 3. Przepis 2 stosuje si odpowiednio w razie odwołania pracownika, któremu brakuje nie wicej ni 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. 4. W razie naruszenia przepisów 1-3, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sdu pracy. Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru Art Nawizanie stosunku pracy nastpuje na podstawie wyboru, jeeli z wyboru wynika obowizek wykonywania pracy w charakterze pracownika. 2. Stosunek pracy z wyboru rozwizuje si z wyganiciem mandatu. Art. 74. Pracownik pozostajcy w zwizku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzdne pod wzgldem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeeli zgłosi swój powrót w cigu 7 dni od rozwizania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wyganicie stosunku pracy, chyba e nastpiło z przyczyn niezalenych od pracownika. Art. 75. Pracownikowi, który nie pozostawał w zwizku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokoci jednomiesicznego wynagrodzenia. Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania Art. 76. Stosunek pracy nawizuje si na podstawie mianowania w przypadkach okrelonych w odrbnych przepisach. Oddział 4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o prac Art Stosunek pracy midzy spółdzielni pracy a jej członkiem nawizuje si przez spółdzielcz umow o prac. 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o prac reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie t ustaw stosuje si odpowiednio przepisy kodeksu pracy. DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRAC I INNE WIADCZENIA Rozdział I

24 Ustalanie wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac Art Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac ustalaj układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeeniem przepisów art Art Pracodawca zatrudniajcy co najmniej 20 pracowników, nie objtych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadajcym wymaganiom okrelonym w 3, ustala warunki wynagradzania za prac w regulaminie wynagradzania. 2. W regulaminie wynagradzania, o którym mowa w 1, pracodawca moe ustali take inne wiadczenia zwizane z prac i zasady ich przyznawania. 3. Regulamin wynagradzania obowizuje do czasu objcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalajcym warunki wynagradzania za prac oraz przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac w zakresie i w sposób umoliwiajcy okrelanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o prac. 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja zwizkowa, pracodawca uzgadnia z ni regulamin wynagradzania. 5. Do regulaminu wynagradzania stosuje si odpowiednio przepisy art , art , art oraz art Regulamin wynagradzania wchodzi w ycie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomoci pracowników, w sposób przyjty u danego pracodawcy. Art Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracowników zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej, jeeli nie s oni objci układem zbiorowym pracy, okreli, w drodze rozporzdzenia - w zakresie nie zastrzeonym w innych ustawach do właciwoci innych organów - minister właciwy do spraw pracy na wniosek właciwego ministra. 2. Z dniem wejcia w ycie układu zbiorowego pracy do pracowników pastwowych jednostek sfery budetowej objtych tym układem nie maj zastosowania przepisy rozporzdzenia, o którym mowa w Rozporzdzenie, o którym mowa w 1, powinno w szczególnoci okrela warunki ustalania i wypłacania: 1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników, 2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza szczególnymi właciwociami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym e wysoko składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane bdzie długoci przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie okrelony, nie moe przekroczy 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego,

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla

ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Instytut Organizacji i Zarzdzania. Zakład Ergonomii i Socjologii. Tadeusz Stalewski. Jak broni si przed mobbingiem?

Politechnika Wrocławska. Instytut Organizacji i Zarzdzania. Zakład Ergonomii i Socjologii. Tadeusz Stalewski. Jak broni si przed mobbingiem? Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarzdzania Zakład Ergonomii i Socjologii Tadeusz Stalewski Jak broni si przed mobbingiem? Listy i porady Wrocław 2004 Spis treci Wstp 3 1. Porada prawna dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględniający zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 10 czerwca 2013 r. - ROP-0101-52/13) PRZEPISY WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku DO-0130/86/2013 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 104 1 i 104 1-3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL. Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr I Kadencja Uchwały posiedze (I-III) KRDL Uchwała Nr 1/2003 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów Działajc na podstawie 7 pkt. 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów stanowicego załcznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo