R O K I I, N U M E R 1 3. gram wspierania innowacyjności. którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R O K I I, N U M E R 1 3. gram wspierania innowacyjności. którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe"

Transkrypt

1 W T Y M N U M E R Z E : Znamy laureatów Top 500 Innovtors Narodowy Program Rozwoju Humanistyki O programie BIOSTRATEG Europejska Nagroda dla Innowatorek Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie B I U L E T Y N Biura Upowszechniania Nauki R O K I I, N U M E R Znamy laureatów czwartej edycji rządowego programu Top 500 Innovators! INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE Top 500 Innovators to największy rządowy pro gram wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd az 500 polskich naukowco w i pracowniko w centro w transferu technologii na staz e i szkolenia zagraniczne do os rodko w naukowych i badawczych z czoło wki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyko w, wizytom studyjnym i staz om w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizowac wyniki badan naukowych. Waz ną częs cią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne mys lenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konflikto w. Uczestnicy programu obserwują takz e pracę zagranicznych firm, w kto rych istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyniko w badan, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital. Program Top 500 Innovators wyposaz a ich w unikalne kompetencje, pozwalające prowadzenie innowacyjnych badan naukowych, ukierunkowanych na potrzeby odbiorco w z załoz eniem docelowego wpro- CZWARTA EDYCJA TOPu O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydato w z uczelni, instytuto w badawczych, instytuto w Polskiej Akademii Nauk i centro w transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w kto rych oceniano aplikacyjnos c badan, innowacyjnos c prowadzonych projekto w, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolnos ci komunikacyjne oraz umiejętnos c wspo łpracy w zespole i znajomos c języka angielskiego. NAUKOWCY UKW LAUREATAMI TOP 500 Ws ro d Wyro z nionych naukowco w znalazły się osoby pracowniko w Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, kto rzy wraz z pozostałymi 177 uczonymi pojadą na staz e do Stanford i Cambridge. dr hab. inż. Marek Macko profesor nadzwyczajny UKW prodziekan ds. Nauki WMFiT, kierownik Zakładu Mechatroniki dr Inż. Krzysztof Moraczewski z Katedry Inz ynierii Materiałowej dr inż. Katarzyna Kazimierska Drobny z Zakładu Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej Ostatecznie wyłoniono 180 finalistów tegorocznej edycji Top 500 Innovators, z czego 44 proc. stanowią kobiety. WYBRANE OSIAGNIĘCIA ABSOLWENTÓW PROGRAMU: - stworzenie i rozwo j co najmniej 23 spo łek startup, 3 spo łek spin-off i 7 spo łek celowych wyz - szych uczelni; - wynalazki, m.in. pochłaniacz tlenu, system cyfrowego zarządzania barwą, nowa technologia produkcji epichlorohydryny; - inicjatywa absolwento w przyczyniła się do wprowadzenia waz nej dla całego s rodowiska naukowego zmiany w ustawie Prawo zamo wien publicznych (podniesienie progo w). Nowelizacja ustawy weszła w z ycie w dn r.; - projekty promujące w Polsce stosowaną na uczelniach amerykan skich metodę Design Thinking (tworzenie innowacyjnych produkto w i usług w oparciu o zrozumienie problemo w i potrzeb uz ytkowniko w); - 99 absolwento w programu odniosło sukcesy w programach MNiSW i NCBiR związanych ze wspieraniem innowacyjnos ci, m.in. Brokerzy innowacji, Inkubator innowacyjnos ci, PBS, Lider, SPINTECH ; - co najmniej 10 oso b uruchomiło nowoczesne laboratoria i pomieszczenia do pracy kreatywnej.

2 S T R. 2 WSPIERAMYHUMANISTÓW - JAK WY- GLĄDA FINANSOWANIE HUMANISTYKI W POLSCE 51,5 mln zł więcej z granto w na nauki humanistyczne i społeczne niz na nauki o zdrowiu w samym 2014 roku i prawie szes ciokrotnie wyz sze s rodki na humanistykę z dotacji statutowej w poro wnaniu do pieniędzy płynących z granto w tak wygląda finansowanie polskiej humanistyki. Przywracanie polskiej humanistyce nalez nego jej statusu jest jednym z prioryteto w resortu nauki. Mamy s wiadomos c jej kluczowego znaczenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Nie rozwiąz emy wielu problemo w cywilizacyjnych bez korzystania z dorobku humanistyki. Wprowadzilis my szereg rozwiązan systemowych oraz wiele konkurso w wspierających humanisto w w ramach tzw. Pakietu dla humanistyki, kto ry minister Lena Kolarska-Bobin ska ogłosiła w 2014 roku na Okrągłym Stole Humanistyki. Stał się on okazją do wymiany opinii o najpilniejszych potrzebach nauk humanistycznych między Ministerstwem a uczonymi i zrzeszającymi ich organizacjami społecznymi. Pozwolił tez na przedstawienie propozycji obu stron słuz ących wzmocnieniu dyscyplin humanistycznych w Polsce. Wszystkie działania, kto re realizuje resort są wynikiem konsultacji ze s rodowiskiem i odpowiadają na jego postulaty. Jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera nauki humanistyczne w Polsce? Realne wydatki na humanistykę (proporcje s rodko w pochodzących z dotacji statutowej wobec pieniędzy granto w) - Dotacja statutowa (bazowa) w 2014 r. wyniosła łącznie 243,3 mln zł dla jednostek z grup humanities, social sciences, pedagogigal sciences, theology, arts. - Granty w 2014 r. dały łącznie 44 mln zł w tej samej grupie (w tym: programy MNISW 6 mln zł, NPRH 22,9 mln zł, granty NCN 15,1 mln zł). Z powyz szych danych wynika, z e granty w naukach humanistycznych stanowią 15,5 proc. finasowania, podczas gdy 84,5 proc. to dotacja statutowa. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI (NPRH) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to unikalny w skali europejskiej program, który tworzy środowisko. Zapewnia młodym humanistom możliwość rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W 2015 roku zmieniły się cele i zasady działania NPRH. Nowa formuła programu składa się z trzech modułów: Tradycja, Rozwój, Umiędzynarodowienie. Odpowiada na wyzwania polskiej humanistyki i wzmacnia jej pozycję międzynarodową. Na konkursy NPRH od początku istnienia programu przeznaczono ponad 290 mln zł. W puli tegorocznej czwartej już edycji NPRH jest 80 mln zł. 1/3 wszystkich grantów z NCN dla humanistów. Nauki humanistyczne zajmują coraz ważniejsze miejsce w finansowaniu przyznawanym polskim uczonym przez Narodowe Centrum Nauki. Od początku istnienia NCN sfinansowało projektów humanistycznych wartych 520 mln zł. W samym 2014 r. NCN przeznaczyło na projekty w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce 136,5 mln zł, podczas gdy na bardziej kosztowne w realizacji badania z zakresu nauk o życiu 169,1 mln zł. W ramach trzeciej edycji NPRH przyznano finansowanie 155 projektom na łączną kwotę 78,1 mln. Oznacza to, że humaniści dostali na swoje badania o 51,5 mln zł więcej przedstawiciele nauk o życiu. Humaniści mogą starać się o granty NCN w ramach kilku konkursów m.in. Opus, Preludium i Sonata. Nowością wśród inicjatyw organizowanych przez NCN jest konkurs HERA, przeznaczony wyłącznie dla humanistów, realizowany wraz z konsorcjum Humanities in the European Research Area. NOWE KRYTERIA OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH Dla czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), ankiety w celu poddania ich ewaluacji wypełnia się w formie elektronicznej. Ankiety należy wypełnić w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego. Kreator jest udostępniony od 15 czerwca 2015 r. i będzie otwarty do 15 lipca. Po 15 lipca 2015 r. nie będzie możliwe dokonywanie zmian w ankiecie! Komunikat o zmianach w kryteriach i trybie oceny czasopism naukowych opublikowano 2 czerwca. Podstawą jest 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U r. poz. 1126). Komunikat wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie MNiSW. B I U L E T Y N B I U R A U P O W S Z E C H N I A N I A N A U K I

3 R O K I I, N U M E R 1 3 S T R. 3 ZMIANA ZASAD OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH, TAK BY BARDZIEJ UWZGLĘDNIAŁY SPECYFIKĘ HUMANISTYKI Jednym z postulato w zgłaszanych przez humanisto w jest uwzględnienie specyfiki nauk humanistycznych w ocenie jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na wspo lnej konferencji z MNiSW 18 lutego 2015 r. przedstawił efekt swych prac nad modyfikacją kryterio w i szczego łowych parametro w oceny jednostek naukowych. Proponowane zmiany w ocenie parametrycznej korzystne dla humanistyki: - wprowadzenie nowych zasad punktacji monografii, - doprecyzowanie definicji monografii, - wprowadzenie kategorii monografii wybitnych, - rezygnacja z ro z nicowania punktacji za monografie w językach kongresowych i języku polskim, - modyfikacja zasad przyznawania punkto w za monografie wieloautorskie, - promowanie interdyscyplinarnos ci. - zniesienie opłat za drugi kierunek studio w Przepisy o darmowym drugim kierunku weszły w z ycie od paz dziernika 2014 r. Ciekawe spojrzenie na kwestię polskiej humanistyki i tekst prof. Bilewicza dostępny na: index.php/2015/06/pojde-czarnejprocesji/ 8-12 CZERWCA ODBYŁA SIĘ INI- CJATYWA WARSAW INNOVATION DAYS - SZEREG CIEKAWYCH WY- DARZEŃ, ZWIĄZANYCH Z TEMA- TYKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I IN- NOWACYJNOŚCI Celem Warsaw Innovation Days była promocja stolicy jako miasta sprzyjającego innowacjom i tworzącego ekosystem two r- czej wspo łpracy, miejsca przyjaznego inwestycjom i rozwijającego się dzięki mieszkającym w nim ludziom. Jednym z wydarzen zaplanowanych w ramach Warsaw Innivaton Days było XV Forum Edukacyjne MŚP, podczas którego moz na było spotkac eksperto w Krajowego Punktu Kontaktowego Programo w Badawczych UE. O szansach, jakie Instrument MS P stwarza przedsiębiorcom na międzynarodowych rynkach mo wiła Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji w KPK PB UE. O PROGRAMIE BIOSTRATEG 9 czerwca rusza nabór wniosków w drugim już konkursie Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG wspieranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych. Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającej się rzeczywistos ci Polska, podobnie jak inne kraje, musi działac na rzecz zapewnienia zro wnowaz onego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz efektywnej produkcji rolnej. Program BIOSTRATEG, opro cz podniesienia międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych ma na celu transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązan opracowanych przez korzystających ze wsparcia NCBR naukowco w. Realizacja programu daje tez szansę na zwiększenie udziału polskich zespoło w badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont BIOSTRATEG OBEJMUJE PIĘĆ OBSZARÓW BADAWCZYCH, TJ.: - bezpieczen stwo z ywnos ciowe i bezpieczen stwo z ywnos ci; - racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczego lnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; - przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczego lnym uwzględnieniem rolnictwa; - ochrona bioro z norodnos ci oraz zro wnowaz ony rozwo j rolniczej przestrzeni produkcyjnej; - les nictwo i przemysł drzewny. BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Budz et II konkursu to 200 mln zł. S rodki te będą przeznaczone na dofinansowanie projekto w obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdroz enia wyniko w projekto w. O dofinansowanie mogą się ubiegac konsorcja złoz one z co najmniej trzech podmioto w. Minimalna wartos c dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca. W pierwszym, rozstrzygniętym w grudniu zeszłego roku konkursie dofinansowanie w wysokos ci ponad 130 mln zł otrzymało 9 najlepszych spos ro d 67 ocenianych przez eksperto w projekto w. W ramach projekto w objętych wsparciem NCBR naukowcy pracują m.in. nad metodami innowacyjnego z ywienia w zro wnowaz onej produkcji drobiarskiej, zwiększenia oszczędnos ci zasobo w wodnych i poprawy jakos ci powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej, nową technologią bezpos redniej przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło oraz nowymi rozwiązaniami dla rolnictwa niskoemisyjnego, zdolnego do adaptacji do zmian klimatu.

4 S T R. 4 EUROPEJSKA NAGRODA DLA INNOWATOREK Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangaz owania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczos c. Nagroda ta ma przyczynic się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorco w zaro wno w s wiecie nauki, jak i przemysłu. Innowatorki mogą pomo c w promowaniu innowacyjnos ci i przedsiębiorczos ci ws ro d innych kobiet. Łączna pula nagro d wynosi euro. Pierwsza nagroda to euro, druga euro i trzecia euro. Zwycięz czynie zostaną wyłonione przez niezalez ne jury złoz one z przedstawicieli s wiata nauki i biznesu. Laureatki poznamy w 2016 r. Kobiety zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoje kandydatury do 20 października br. do godz Unijna Nagroda dla Innowatorek po raz pierwszy była wręczona 5 grudnia 2011 r. w Brukseli podczas konwencji pos więconej innowacyjnos ci. Tegoroczną edycję ogłoszono na spotkaniu komisarza ds. Badan, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa z wybitnymi kobietami ze s wiata nauki, biznesu i medio w oraz laureatkami poprzednich edycji Nagrody zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej. BEZPŁATNE SZKOLENIE - NEGOCJACJE W BIZNESIE Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczos ci mają przyjemnos c zaprosic Pan stwa na bezpłatne szkolenie pt. Negocjacje w biznesie, kto re odbędzie się w dniach 23 czerwca 2015 r., w godz w budynku Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, ul. Mennica 6, sala nr 2, parter. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętnos ci w zakresie przygotowania i prowadzenia skutecznych negocjacji w biznesie. BEZPŁATNE SZKOLENIE - SPRZEDAŻ I BUDOWA- NIE RELACJI Z KLIENTEM Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczos ci mają przyjemnos c zaprosic Pan stwa na bezpłatne szkolenie pt. Sprzedaz i budowanie relacji z klientem, które odbędzie się w dniach 22 czerwca 2015 r., w godz w budynku Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, ul. Mennica 6, sala nr 2, parter. Celem szkolenia jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy na temat Sprzedaz y ze szczego lnym nastawieniem na budowanie długoterminowej relacji z klientem, oraz nabycie umiejętnos ci stosowania skutecznych technik sprzedaz owych, profesjonalnej prezentacji i sposobo w radzenia sobie z trudnos ciami w procesie sprzedaz owym. Szkolenie kierowane jest do oso b, kto re zajmują się sprzedaz ą, obsługą klienta, prowadzą własną firmę oraz dla wszystkich chcących wzbogacic swo j warsztat sprzedawcy. Szkolenie poprowadzi pani Monika Jankowska-Janicka, doradca biznesu, praktykujący i dos wiadczony sprzedawca, trener wspo łpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczos ci. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejnos c zgłoszen. W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. OTWARTE KONKURSY HORYZONT 2020 W 2015 R. Do kon ca 2015 roku otwarte są konkursy we wszystkich trzech priorytetach programu H2020 oraz w celu szczego łowym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. O finansowanie badan moz na się starac m.in. w obszarach: transport, energia, bezpieczen stwo z ywnos ciowe, zdrowie, s rodowisko, bezpieczen - stwo i nauki społeczne. Do kon ca roku MS P mogą aplikowac do specjalnie dla nich dedykowanych: Instrumentu MS P i Szybkiej S ciez ki do Innowacji (Fast Track to Innovation). Jesienią po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty konkurs dla innowatorek. Szczego łowe informacje dotyczące zasad udziału i terminy zamknięcia konkurso w programu Horyzont 2020 są na stronie: Participant Portal. PUBLIKACJA TARR INNOWACJE W KUJAW- SKO-POMORSKIEM 2015 Liderzy Innowacji to szósta edycja konkursu, w którym wzięła udział rekordowa liczba przedsiębiorców. Z nadesłanych 40 zgłoszen kapituła konkursowa wyłoniła trzech lidero w innowacji w kategoriach mikro, małych i s rednich przedsiębiorstw. Dodatkowo przyznano wyro z nienia dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw z Bydgoszczy i Torunia. Innowacje-w-Kujawsko- Pomorskiem-2015.pdf

5 STR. 5 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREZENTUJE AKTUALNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT KON- KURSÓW PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2015 ROKU Harmonogram naborów wniosków w ramach programów, PO Polska Wschodnia oraz PO Wiedza Edukacja Rozwój zostanie umieszczony na stronie PARP w najbliższym czasie. Najbliższe konkursy zostaną ogłoszone już 31 lipca 2015 r. Więcej informacji: HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELI- GENTNY ROZWÓJ NA 2015 ROK Bony na innowacje dla MŚP - ogłoszenie konkursu 31 lipca rozpoczęcie naboru wniosko w 31 sierpnia zakon czenie naboru wniosko w 30 grudnia 2015 Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług) wynosi 46,1 mln PLN Badania na rynek - ogłoszenie konkursu 31 lipca rozpoczęcie naboru wniosko w 31 sierpnia zakon czenie naboru wniosko w 30 wrzes nia 2015 Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS 500 mln PLN. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA NA 2015 ROK Wdrażanie innowacji przez MŚP - ogłoszenie konkursu czerwiec/lipiec 2015 r. - rozpoczęcie naboru wniosko w sierpien 2015 r. Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R Wzór na konkurencję - ogłoszenie konkursu lipiec/sierpien rozpoczęcie naboru wniosków: I Etap wrzesien /paz dziernik 2015r. II Etap r. Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej) na I Etap, na II Etap INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE WYNIKI pierwszej edycji: 1.) W kategorii InnoMaRe Business wyróżnienie specjalne otrzymała firma Precyzja-Technik Sp. z o.o. z Bydgoszczy za innowacyjny przyrząd do pomiaru geometrii ko ł i osi samochodo w cięz arowych, autobuso w, przyczep i naczep GeoTruck. Szczego ły dostępne są na stronie internetowej: 2.) W kategorii InnoMaRe Science wyróżnienie specjalne otrzymał Polski Optyczny Zegar Atomowy zbudowany w Krajowym Laboratorium FAMO przez konsorcjum naukowe, w skład kto rego weszły: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellon ski w Krakowie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej o projekcie przeczytac moz na na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/fizyka/?q=node/18222 OGŁOSZENIE KONKURSÓW MAESTRO7, HARMONIA 7, I SONATA BIS 5 Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z po z n. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 7,HARMONIA 7 i SONATA BIS 5. MAESTRO 7 projekt badawczy dla dos wiadczonych naukowco w ma na celu realizację pionierskich badan naukowych, w tym interdyscyplinarnych, waz nych dla rozwoju nauki. HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach wspo łpracy międzynarodowej SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopien naukowy lub tytuł naukowy, kto re uzyskały stopien naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Termin składania wniosko w w ww. konkursach to 15 września 2015 r. OPRACOWANIE STRATE- GII ROZWOJU BYDGOSKIEGO KLASTRA INFORMATYCZNEGO NA LATA Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o. informuje, z e jako koordynator Bydgoskiego Klastra Informatycznego, w dniu r. podpisała umowę z Torun ską Agencją Rozwoju Regionalnego, w ramach kto rej otrzyma wsparcie na realizację projektu pn.: Opracowanie Strategii Rozwoju Bydgoskiego Klastra Informatycznego na lata BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel lub

6

7

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu 1. Grupa docelowa programu. Uczestnikami programu Top 500 Innovators Science Management Commercialization,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu 1. Grupa docelowa programu. Beneficjentami programu Top 500 Innovators Science Management Commercialization

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki Szansa dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Nauki Szansa dla młodych naukowców Szansa dla młodych naukowców finansowanie badań podstawowych - agencja wykonawcza powołana ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TOP 500 Innovators 2015

TOP 500 Innovators 2015 1. Grupa docelowa programu. TOP 500 Innovators 2015 Regulamin rekrutacji do programu Uczestnikami programu TOP 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015.

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Harmonogram konkursów NCN w roku 2015 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Propozycje wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki NCN dziś i jutro Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki (NCN) to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. do

Bardziej szczegółowo

Rola NCBR w finansowaniu badań na rzecz gospodarki

Rola NCBR w finansowaniu badań na rzecz gospodarki Rola NCBR w finansowaniu badań na rzecz gospodarki prof. Jerzy Kątcki Zastępca Dyrektora NCBR Kolegium Prorektorów Uczelni Technicznych Złoty Potok, 03.06.2016 NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Prognozowany model zarządzania i finansowania nauki w Polsce Prezes Rady Ministrów * Komitet Rady Ministrów ds. Nauki i Innowacyjności????

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje cele poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH MONIKA BRODNICKA-POGODA BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KRAJOWE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE PROJEKTY MAESTRO dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, ważnych dla

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Granty NCN Granty unijne

Granty NCN Granty unijne Warszawa, 2016 rok Granty MNiSW (NPRH) - moduł Dziedzictwo narodowe. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Maciej Kiełmiński Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dzień informacyjny Bezpieczna, czysta i efektywna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dyrektor Departament Wsparcia e-gospodarki POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw OBSZARY WSPARCIA Startupy Działalność B+R Przygotowanie do wdrożenia Faza inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Instrumenty wspierania transferu technologii przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Patent PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E Ile funduszy na politykę spójności? Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011). DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, ETIUDA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI MNiSW STYPENDIUM STARTFUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NARODOWE CENTRUM NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NAROMANII PROJEKTY BADAWCZE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo