R O K I I, N U M E R 1 3. gram wspierania innowacyjności. którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R O K I I, N U M E R 1 3. gram wspierania innowacyjności. którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe"

Transkrypt

1 W T Y M N U M E R Z E : Znamy laureatów Top 500 Innovtors Narodowy Program Rozwoju Humanistyki O programie BIOSTRATEG Europejska Nagroda dla Innowatorek Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie B I U L E T Y N Biura Upowszechniania Nauki R O K I I, N U M E R Znamy laureatów czwartej edycji rządowego programu Top 500 Innovators! INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE Top 500 Innovators to największy rządowy pro gram wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd az 500 polskich naukowco w i pracowniko w centro w transferu technologii na staz e i szkolenia zagraniczne do os rodko w naukowych i badawczych z czoło wki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyko w, wizytom studyjnym i staz om w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach uczestnicy programu uczą się, jak skutecznie komercjalizowac wyniki badan naukowych. Waz ną częs cią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne mys lenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konflikto w. Uczestnicy programu obserwują takz e pracę zagranicznych firm, w kto rych istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyniko w badan, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital. Program Top 500 Innovators wyposaz a ich w unikalne kompetencje, pozwalające prowadzenie innowacyjnych badan naukowych, ukierunkowanych na potrzeby odbiorco w z załoz eniem docelowego wpro- CZWARTA EDYCJA TOPu O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydato w z uczelni, instytuto w badawczych, instytuto w Polskiej Akademii Nauk i centro w transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w kto rych oceniano aplikacyjnos c badan, innowacyjnos c prowadzonych projekto w, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolnos ci komunikacyjne oraz umiejętnos c wspo łpracy w zespole i znajomos c języka angielskiego. NAUKOWCY UKW LAUREATAMI TOP 500 Ws ro d Wyro z nionych naukowco w znalazły się osoby pracowniko w Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, kto rzy wraz z pozostałymi 177 uczonymi pojadą na staz e do Stanford i Cambridge. dr hab. inż. Marek Macko profesor nadzwyczajny UKW prodziekan ds. Nauki WMFiT, kierownik Zakładu Mechatroniki dr Inż. Krzysztof Moraczewski z Katedry Inz ynierii Materiałowej dr inż. Katarzyna Kazimierska Drobny z Zakładu Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej Ostatecznie wyłoniono 180 finalistów tegorocznej edycji Top 500 Innovators, z czego 44 proc. stanowią kobiety. WYBRANE OSIAGNIĘCIA ABSOLWENTÓW PROGRAMU: - stworzenie i rozwo j co najmniej 23 spo łek startup, 3 spo łek spin-off i 7 spo łek celowych wyz - szych uczelni; - wynalazki, m.in. pochłaniacz tlenu, system cyfrowego zarządzania barwą, nowa technologia produkcji epichlorohydryny; - inicjatywa absolwento w przyczyniła się do wprowadzenia waz nej dla całego s rodowiska naukowego zmiany w ustawie Prawo zamo wien publicznych (podniesienie progo w). Nowelizacja ustawy weszła w z ycie w dn r.; - projekty promujące w Polsce stosowaną na uczelniach amerykan skich metodę Design Thinking (tworzenie innowacyjnych produkto w i usług w oparciu o zrozumienie problemo w i potrzeb uz ytkowniko w); - 99 absolwento w programu odniosło sukcesy w programach MNiSW i NCBiR związanych ze wspieraniem innowacyjnos ci, m.in. Brokerzy innowacji, Inkubator innowacyjnos ci, PBS, Lider, SPINTECH ; - co najmniej 10 oso b uruchomiło nowoczesne laboratoria i pomieszczenia do pracy kreatywnej.

2 S T R. 2 WSPIERAMYHUMANISTÓW - JAK WY- GLĄDA FINANSOWANIE HUMANISTYKI W POLSCE 51,5 mln zł więcej z granto w na nauki humanistyczne i społeczne niz na nauki o zdrowiu w samym 2014 roku i prawie szes ciokrotnie wyz sze s rodki na humanistykę z dotacji statutowej w poro wnaniu do pieniędzy płynących z granto w tak wygląda finansowanie polskiej humanistyki. Przywracanie polskiej humanistyce nalez nego jej statusu jest jednym z prioryteto w resortu nauki. Mamy s wiadomos c jej kluczowego znaczenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Nie rozwiąz emy wielu problemo w cywilizacyjnych bez korzystania z dorobku humanistyki. Wprowadzilis my szereg rozwiązan systemowych oraz wiele konkurso w wspierających humanisto w w ramach tzw. Pakietu dla humanistyki, kto ry minister Lena Kolarska-Bobin ska ogłosiła w 2014 roku na Okrągłym Stole Humanistyki. Stał się on okazją do wymiany opinii o najpilniejszych potrzebach nauk humanistycznych między Ministerstwem a uczonymi i zrzeszającymi ich organizacjami społecznymi. Pozwolił tez na przedstawienie propozycji obu stron słuz ących wzmocnieniu dyscyplin humanistycznych w Polsce. Wszystkie działania, kto re realizuje resort są wynikiem konsultacji ze s rodowiskiem i odpowiadają na jego postulaty. Jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera nauki humanistyczne w Polsce? Realne wydatki na humanistykę (proporcje s rodko w pochodzących z dotacji statutowej wobec pieniędzy granto w) - Dotacja statutowa (bazowa) w 2014 r. wyniosła łącznie 243,3 mln zł dla jednostek z grup humanities, social sciences, pedagogigal sciences, theology, arts. - Granty w 2014 r. dały łącznie 44 mln zł w tej samej grupie (w tym: programy MNISW 6 mln zł, NPRH 22,9 mln zł, granty NCN 15,1 mln zł). Z powyz szych danych wynika, z e granty w naukach humanistycznych stanowią 15,5 proc. finasowania, podczas gdy 84,5 proc. to dotacja statutowa. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI (NPRH) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to unikalny w skali europejskiej program, który tworzy środowisko. Zapewnia młodym humanistom możliwość rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W 2015 roku zmieniły się cele i zasady działania NPRH. Nowa formuła programu składa się z trzech modułów: Tradycja, Rozwój, Umiędzynarodowienie. Odpowiada na wyzwania polskiej humanistyki i wzmacnia jej pozycję międzynarodową. Na konkursy NPRH od początku istnienia programu przeznaczono ponad 290 mln zł. W puli tegorocznej czwartej już edycji NPRH jest 80 mln zł. 1/3 wszystkich grantów z NCN dla humanistów. Nauki humanistyczne zajmują coraz ważniejsze miejsce w finansowaniu przyznawanym polskim uczonym przez Narodowe Centrum Nauki. Od początku istnienia NCN sfinansowało projektów humanistycznych wartych 520 mln zł. W samym 2014 r. NCN przeznaczyło na projekty w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce 136,5 mln zł, podczas gdy na bardziej kosztowne w realizacji badania z zakresu nauk o życiu 169,1 mln zł. W ramach trzeciej edycji NPRH przyznano finansowanie 155 projektom na łączną kwotę 78,1 mln. Oznacza to, że humaniści dostali na swoje badania o 51,5 mln zł więcej przedstawiciele nauk o życiu. Humaniści mogą starać się o granty NCN w ramach kilku konkursów m.in. Opus, Preludium i Sonata. Nowością wśród inicjatyw organizowanych przez NCN jest konkurs HERA, przeznaczony wyłącznie dla humanistów, realizowany wraz z konsorcjum Humanities in the European Research Area. NOWE KRYTERIA OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH Dla czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), ankiety w celu poddania ich ewaluacji wypełnia się w formie elektronicznej. Ankiety należy wypełnić w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego. Kreator jest udostępniony od 15 czerwca 2015 r. i będzie otwarty do 15 lipca. Po 15 lipca 2015 r. nie będzie możliwe dokonywanie zmian w ankiecie! Komunikat o zmianach w kryteriach i trybie oceny czasopism naukowych opublikowano 2 czerwca. Podstawą jest 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U r. poz. 1126). Komunikat wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie MNiSW. B I U L E T Y N B I U R A U P O W S Z E C H N I A N I A N A U K I

3 R O K I I, N U M E R 1 3 S T R. 3 ZMIANA ZASAD OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH, TAK BY BARDZIEJ UWZGLĘDNIAŁY SPECYFIKĘ HUMANISTYKI Jednym z postulato w zgłaszanych przez humanisto w jest uwzględnienie specyfiki nauk humanistycznych w ocenie jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na wspo lnej konferencji z MNiSW 18 lutego 2015 r. przedstawił efekt swych prac nad modyfikacją kryterio w i szczego łowych parametro w oceny jednostek naukowych. Proponowane zmiany w ocenie parametrycznej korzystne dla humanistyki: - wprowadzenie nowych zasad punktacji monografii, - doprecyzowanie definicji monografii, - wprowadzenie kategorii monografii wybitnych, - rezygnacja z ro z nicowania punktacji za monografie w językach kongresowych i języku polskim, - modyfikacja zasad przyznawania punkto w za monografie wieloautorskie, - promowanie interdyscyplinarnos ci. - zniesienie opłat za drugi kierunek studio w Przepisy o darmowym drugim kierunku weszły w z ycie od paz dziernika 2014 r. Ciekawe spojrzenie na kwestię polskiej humanistyki i tekst prof. Bilewicza dostępny na: index.php/2015/06/pojde-czarnejprocesji/ 8-12 CZERWCA ODBYŁA SIĘ INI- CJATYWA WARSAW INNOVATION DAYS - SZEREG CIEKAWYCH WY- DARZEŃ, ZWIĄZANYCH Z TEMA- TYKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I IN- NOWACYJNOŚCI Celem Warsaw Innovation Days była promocja stolicy jako miasta sprzyjającego innowacjom i tworzącego ekosystem two r- czej wspo łpracy, miejsca przyjaznego inwestycjom i rozwijającego się dzięki mieszkającym w nim ludziom. Jednym z wydarzen zaplanowanych w ramach Warsaw Innivaton Days było XV Forum Edukacyjne MŚP, podczas którego moz na było spotkac eksperto w Krajowego Punktu Kontaktowego Programo w Badawczych UE. O szansach, jakie Instrument MS P stwarza przedsiębiorcom na międzynarodowych rynkach mo wiła Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji w KPK PB UE. O PROGRAMIE BIOSTRATEG 9 czerwca rusza nabór wniosków w drugim już konkursie Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG wspieranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych. Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającej się rzeczywistos ci Polska, podobnie jak inne kraje, musi działac na rzecz zapewnienia zro wnowaz onego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz efektywnej produkcji rolnej. Program BIOSTRATEG, opro cz podniesienia międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych ma na celu transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązan opracowanych przez korzystających ze wsparcia NCBR naukowco w. Realizacja programu daje tez szansę na zwiększenie udziału polskich zespoło w badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont BIOSTRATEG OBEJMUJE PIĘĆ OBSZARÓW BADAWCZYCH, TJ.: - bezpieczen stwo z ywnos ciowe i bezpieczen stwo z ywnos ci; - racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczego lnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; - przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczego lnym uwzględnieniem rolnictwa; - ochrona bioro z norodnos ci oraz zro wnowaz ony rozwo j rolniczej przestrzeni produkcyjnej; - les nictwo i przemysł drzewny. BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Budz et II konkursu to 200 mln zł. S rodki te będą przeznaczone na dofinansowanie projekto w obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdroz enia wyniko w projekto w. O dofinansowanie mogą się ubiegac konsorcja złoz one z co najmniej trzech podmioto w. Minimalna wartos c dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca. W pierwszym, rozstrzygniętym w grudniu zeszłego roku konkursie dofinansowanie w wysokos ci ponad 130 mln zł otrzymało 9 najlepszych spos ro d 67 ocenianych przez eksperto w projekto w. W ramach projekto w objętych wsparciem NCBR naukowcy pracują m.in. nad metodami innowacyjnego z ywienia w zro wnowaz onej produkcji drobiarskiej, zwiększenia oszczędnos ci zasobo w wodnych i poprawy jakos ci powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej, nową technologią bezpos redniej przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło oraz nowymi rozwiązaniami dla rolnictwa niskoemisyjnego, zdolnego do adaptacji do zmian klimatu.

4 S T R. 4 EUROPEJSKA NAGRODA DLA INNOWATOREK Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangaz owania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczos c. Nagroda ta ma przyczynic się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorco w zaro wno w s wiecie nauki, jak i przemysłu. Innowatorki mogą pomo c w promowaniu innowacyjnos ci i przedsiębiorczos ci ws ro d innych kobiet. Łączna pula nagro d wynosi euro. Pierwsza nagroda to euro, druga euro i trzecia euro. Zwycięz czynie zostaną wyłonione przez niezalez ne jury złoz one z przedstawicieli s wiata nauki i biznesu. Laureatki poznamy w 2016 r. Kobiety zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoje kandydatury do 20 października br. do godz Unijna Nagroda dla Innowatorek po raz pierwszy była wręczona 5 grudnia 2011 r. w Brukseli podczas konwencji pos więconej innowacyjnos ci. Tegoroczną edycję ogłoszono na spotkaniu komisarza ds. Badan, Nauki i Innowacji Carlosa Moedasa z wybitnymi kobietami ze s wiata nauki, biznesu i medio w oraz laureatkami poprzednich edycji Nagrody zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej. BEZPŁATNE SZKOLENIE - NEGOCJACJE W BIZNESIE Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczos ci mają przyjemnos c zaprosic Pan stwa na bezpłatne szkolenie pt. Negocjacje w biznesie, kto re odbędzie się w dniach 23 czerwca 2015 r., w godz w budynku Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, ul. Mennica 6, sala nr 2, parter. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętnos ci w zakresie przygotowania i prowadzenia skutecznych negocjacji w biznesie. BEZPŁATNE SZKOLENIE - SPRZEDAŻ I BUDOWA- NIE RELACJI Z KLIENTEM Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczos ci mają przyjemnos c zaprosic Pan stwa na bezpłatne szkolenie pt. Sprzedaz i budowanie relacji z klientem, które odbędzie się w dniach 22 czerwca 2015 r., w godz w budynku Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, ul. Mennica 6, sala nr 2, parter. Celem szkolenia jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy na temat Sprzedaz y ze szczego lnym nastawieniem na budowanie długoterminowej relacji z klientem, oraz nabycie umiejętnos ci stosowania skutecznych technik sprzedaz owych, profesjonalnej prezentacji i sposobo w radzenia sobie z trudnos ciami w procesie sprzedaz owym. Szkolenie kierowane jest do oso b, kto re zajmują się sprzedaz ą, obsługą klienta, prowadzą własną firmę oraz dla wszystkich chcących wzbogacic swo j warsztat sprzedawcy. Szkolenie poprowadzi pani Monika Jankowska-Janicka, doradca biznesu, praktykujący i dos wiadczony sprzedawca, trener wspo łpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczos ci. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejnos c zgłoszen. W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. OTWARTE KONKURSY HORYZONT 2020 W 2015 R. Do kon ca 2015 roku otwarte są konkursy we wszystkich trzech priorytetach programu H2020 oraz w celu szczego łowym Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. O finansowanie badan moz na się starac m.in. w obszarach: transport, energia, bezpieczen stwo z ywnos ciowe, zdrowie, s rodowisko, bezpieczen - stwo i nauki społeczne. Do kon ca roku MS P mogą aplikowac do specjalnie dla nich dedykowanych: Instrumentu MS P i Szybkiej S ciez ki do Innowacji (Fast Track to Innovation). Jesienią po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty konkurs dla innowatorek. Szczego łowe informacje dotyczące zasad udziału i terminy zamknięcia konkurso w programu Horyzont 2020 są na stronie: Participant Portal. PUBLIKACJA TARR INNOWACJE W KUJAW- SKO-POMORSKIEM 2015 Liderzy Innowacji to szósta edycja konkursu, w którym wzięła udział rekordowa liczba przedsiębiorców. Z nadesłanych 40 zgłoszen kapituła konkursowa wyłoniła trzech lidero w innowacji w kategoriach mikro, małych i s rednich przedsiębiorstw. Dodatkowo przyznano wyro z nienia dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw z Bydgoszczy i Torunia. Innowacje-w-Kujawsko- Pomorskiem-2015.pdf

5 STR. 5 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREZENTUJE AKTUALNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT KON- KURSÓW PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2015 ROKU Harmonogram naborów wniosków w ramach programów, PO Polska Wschodnia oraz PO Wiedza Edukacja Rozwój zostanie umieszczony na stronie PARP w najbliższym czasie. Najbliższe konkursy zostaną ogłoszone już 31 lipca 2015 r. Więcej informacji: HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELI- GENTNY ROZWÓJ NA 2015 ROK Bony na innowacje dla MŚP - ogłoszenie konkursu 31 lipca rozpoczęcie naboru wniosko w 31 sierpnia zakon czenie naboru wniosko w 30 grudnia 2015 Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług) wynosi 46,1 mln PLN Badania na rynek - ogłoszenie konkursu 31 lipca rozpoczęcie naboru wniosko w 31 sierpnia zakon czenie naboru wniosko w 30 wrzes nia 2015 Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS 500 mln PLN. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA NA 2015 ROK Wdrażanie innowacji przez MŚP - ogłoszenie konkursu czerwiec/lipiec 2015 r. - rozpoczęcie naboru wniosko w sierpien 2015 r. Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R Wzór na konkurencję - ogłoszenie konkursu lipiec/sierpien rozpoczęcie naboru wniosków: I Etap wrzesien /paz dziernik 2015r. II Etap r. Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej) na I Etap, na II Etap INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE WYNIKI pierwszej edycji: 1.) W kategorii InnoMaRe Business wyróżnienie specjalne otrzymała firma Precyzja-Technik Sp. z o.o. z Bydgoszczy za innowacyjny przyrząd do pomiaru geometrii ko ł i osi samochodo w cięz arowych, autobuso w, przyczep i naczep GeoTruck. Szczego ły dostępne są na stronie internetowej: 2.) W kategorii InnoMaRe Science wyróżnienie specjalne otrzymał Polski Optyczny Zegar Atomowy zbudowany w Krajowym Laboratorium FAMO przez konsorcjum naukowe, w skład kto rego weszły: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellon ski w Krakowie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej o projekcie przeczytac moz na na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/fizyka/?q=node/18222 OGŁOSZENIE KONKURSÓW MAESTRO7, HARMONIA 7, I SONATA BIS 5 Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z po z n. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 7,HARMONIA 7 i SONATA BIS 5. MAESTRO 7 projekt badawczy dla dos wiadczonych naukowco w ma na celu realizację pionierskich badan naukowych, w tym interdyscyplinarnych, waz nych dla rozwoju nauki. HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach wspo łpracy międzynarodowej SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopien naukowy lub tytuł naukowy, kto re uzyskały stopien naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Termin składania wniosko w w ww. konkursach to 15 września 2015 r. OPRACOWANIE STRATE- GII ROZWOJU BYDGOSKIEGO KLASTRA INFORMATYCZNEGO NA LATA Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o. informuje, z e jako koordynator Bydgoskiego Klastra Informatycznego, w dniu r. podpisała umowę z Torun ską Agencją Rozwoju Regionalnego, w ramach kto rej otrzyma wsparcie na realizację projektu pn.: Opracowanie Strategii Rozwoju Bydgoskiego Klastra Informatycznego na lata BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel lub

6

7

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (304)/2015 (9 15 marca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wydłużeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej raportu

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje 1 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2 Spis treści 1. AAL... 5 2. BLUE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego. Raport

Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego. Raport Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego Raport Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 W tym numerze: Zapraszamy na wystawę "Nasz Świat w Twoim mieście" 2-3 Hołd dla ofiar totalitaryzmu 4-5 Rok 2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo