Zarz¹dzanie i Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Innowacyjne zarządzanie gospodarką szczebla regionalnego, państwowego i unijnego Efektywne wspomaganie procesu dydaktycznego Rewitalizacja przestrzeni publicznej i troska o jej atrakcyjność NUMER 82 maj czerwiec 2012 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax Redaktor naczelny Prof. dr hab. Kazimierz Korab Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Mirosława Czerny, Jerzy Donarski, Janusz Gudowski, Krystyna Lubomirska, Zbigniew Matkowski, Jacek Nowak, Marek Pawlak, Wojciech Sroczyński Sekretarz redakcji Anna Janus Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz prof. dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski dr hab. Łukasz Popławski dr Małgorzata Stawicka Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie: Skład, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3

4

5 Spis treœci I. Innowacyjne zarządzanie gospodarką szczebla regionalnego, państwowego i unijnego Krzysztof Janasz Sektor publiczny w finansowaniu projektów innowacyjnych w gospodarce... 7 Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek Rola państwa w kontekście strategii rozwoju Unii Europejskiej Magdalena Kinga Stawicka Perspektywy zrównania poziomu rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Prognoza na lata Joanna Kudełko Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju regionów Polski wschodniej Małgorzata Zielenkiewicz Możliwości dostosowania sektorów zmonopolizowanych do potrzeb współczesnych gospodarek i zasad rynkowych na przykładzie transportu kolejowego w krajach EEA Anna Pyka Finansowanie zobowiązań handlowych jednostek samorządu terytorialnego II. Efektywne wspomaganie procesu dydaktycznego Julianna Bartosewicz E-learning narzędziem wspomagającym współczesną edukację Cezary Tomasz Szyjko A modern model of education system management in Qatar/Nowoczesny model zarządzania systemem oświaty w Katarze Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka Korepetycje jako problem systemu edukacji w Polsce

6 Spis treœci III. Rewitalizacja przestrzeni publicznej i troska o jej atrakcyjność Dorota Wejchert-Gajczyk Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta poprzez lokalizowanie obiektów kulturotwórczych, na przykładzie muzeum Danuta Bartoszewicz Dylematy procesu rewitalizacji Pragi Północ. Programy a praktyka realizacji projektów Witold Stawicki Próby przywrócenia aksjologii modernizmu jako wyraz transformacji estetycznych w architekturze IV. Varia Agnieszka Chojecka Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych Rafał Nagaj Rynek pracy w warunkach globalizacji Ewa Śladkowska Sytuacja prawna właściciela nieruchomości w świetle regulacji prawnej dotyczącej opłaty planistycznej Noty o Autorach

7 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Krzysztof Janasz SEKTOR PUBLICZNY W FINANSOWANIU PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH W GOSPODARCE PUBLIC SECTOR IN FINANCING INNOVATION PROJECTS IN ECONOMY Streszczenie Podstawowym problemem rozwoju innowacji w Polsce i krajach UE jest brak właściwego systemu finansowania innowacji, co jest konsekwencją zbyt małego zaangażowania się kapitału prywatnego w finansowanie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw. Istnieje zatem potrzeba stworzenia swoistego montażu finansowego, opartego zarówno na udziale kapitału publicznego jak i kapitału prywatnego. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie roli, zadań i skali udziału sektora publicznego w procesie finansowania działalności innowacyjnej w gospodarce, a także zaprezentowanie modelu finansowania tych przedsięwzięć z uwzględnieniem zarówno kapitału publicznego jak i prywatnego. Summary The main problem of developing innovation in Poland and EU countries is lack of proper innovation financing system resulting from too small involvement of private capital in financing innovative business activity. Hence, there is a need to create specific financing engineering based on participation of public as well as private capital. The main aim of the article is introduction of role, tasks and

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec scale of participation of public sector in the process of financing innovative activity in economy and presentation of a model of financing such activity including both public and private capital. Słowa klucze: kapitał innowacyjny, projekty innowacyjne, sektor publiczny, ekonomiczne mechanizmy chłonności innowacji. Keywords: innovation capital, innovation projects, public sector, the economic mechanisms of absorption of innovation, 1. Wstęp Procesy rynkowej transformacji gospodarki polskiej i jej integracja z Unią Europejską powodują konieczność oraz niezbędność poszukiwania oraz realizacji nowych koncepcji w dziedzinie kreowania skutecznych, ekonomicznych mechanizmów ssania (chłonności innowacji). Proces ten powinien przebiegać na trzech poziomach: człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka (układ narodowy, regionalny i ponadnarodowy) 1. Powszechnie uważa się, że sukces finansowy i ekonomiczny odnoszą te społeczności, państwa i przedsiębiorstwa, które wykształcą i wyzwolą w sobie zdolność do generowania innowacji. Powinny one cechować się klarownością, konsekwencją i przewidywalnością w stosunku do rynku. Innowacje te, jak słusznie wspomina w swojej książce J.C. Bogle, powinny służyć inwestorom w długim horyzoncie czasu. Innowacje, które sprawdzą się w przyszłości, a nie innowacje opierające się na tym, co działało wczoraj 2. Zarówno na poziomie jednostek, jak i całych grup społecznych innowacyjność zależy od norm społecznych, kultury organizacji, i jak się sądzi, jest powiązana z kapitałem społecznym, a przede wszystkim z tak zwanym kreatywnym kapitałem społecznym. 1 K. Janasz: Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa 2010, s Zob. J.C. Bogle: Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 100.

9 Krzysztof Janasz sektor publiczny w finansowaniu... 9 Działalność przedsiębiorstw na globalnym rynku wymaga posługiwania się pojęciem kapitał innowacyjny. Kapitał ten charakteryzuje się określonym zespołem uwarunkowań instytucjonalnych i behawioralnych właściwych jednostce, organizacji, rynkom i społeczeństwom. Instytucje bankowe na świecie mają trudności z finansowaniem początkowych faz procesu innowacyjnego (badania, wdrożenia, studia przedkonkurencyjne, prototypy, przygotowania i uruchamiania produkcji). w rozwój nowych form finansowania przedsięwzięć innowacyjnych należy zatem zaangażować środki publiczne. Podstawowym zatem celem artykułu jest przedstawienie roli, zadań i skali udziału sektora publicznego w procesie finansowania działalności innowacyjnej w gospodarce, a także zaprezentowanie modelu finansowania tych przedsięwzięć z udziałem kapitału publicznego i prywatnego. 2. Determinanty polityki innowacyjnej współczesnego państwa Innowacyjność gospodarki jest w dużym stopniu zdeterminowana prowadzoną polityką innowacyjną, która ma szerszy zakres niż tylko polityka naukowo-techniczna. Polityka innowacyjna obejmuje programy rządowe, narzędzia, instrumenty, mechanizmy i miary mające na celu oddziaływanie przez państwo pośrednio lub bezpośrednio na poziom innowacyjności poszczególnych podmiotów i sektorów oraz kształtowanie innowacyjnej struktury gospodarki 3. Celem polityki innowacyjnej powinno być tworzenie dobrego klimatu, który umożliwi powstanie sprzężeń zwrotnych między nauką, techniką, technologią i gospodarką państwa. Współczesna polityka innowacyjna ma pewne cechy charakterystyczne, wyróż- 3 S. Pangsy-Kania, J. Rześny-Cieplińska: Polityka innowacyjna państwa w wybranych programach wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. naukowa E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 64.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec niające ją spośród innych rodzajów polityk. Jest to polityka polegająca na 4 : a) promocji działań innowacyjnych i dyfuzji technologii; b) traktowaniu innowacji jako procesu sieciowego (udział wielu podmiotów); c) wspieraniu użytkowników technologii (wspieraniu usług konsultingowych, szkoleniowych i informacyjnych); d) działaniu państwa jako swoistego regulatora, tworzącego ramy instytucjonalne dla np. dyfuzji innowacji; e) zdobywaniu akceptacji społecznej dla procesów innowacyjnych; f) obniżaniu stopnia trudności podejmowania i realizowania projektów innowacyjnych. Celem polityki innowacyjnej może być także wspieranie innowacyjności gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, technologii i technik zarządzania 5. Według standardów międzynarodowych, zawartych w dokumentach OECD (podręczniki Frascati Manual i Oslo Manual) polityka innowacyjna jest rozumiana jako jedna z rodzajów polityki gospodarczej, która obejmuje między innymi: a) wzmacnianie powiązań w narodowym systemie innowacji; b) kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania innowacji; c) wykorzystanie przedsięwzięć innowacyjnych jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego; d) dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych i jakościowych w przemyśle; e) wykorzystanie współpracy międzynarodowej oraz procesów globalizacji w gospodarce. O polityce innowacyjnej w Polsce można w zasadzie mówić od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy rozpoczęła się zmiana sys- 4 Zob. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa E. Stawasz: Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s

11 Krzysztof Janasz sektor publiczny w finansowaniu temowa pierwsza w historii świata, polegająca na odejściu od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki wolnorynkowej. Wysoki poziom innowacyjności gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, tj. USA, Japonii, a ostatnio także Korei Południowej, był niewątpliwie impulsem dla krajów UE, które na szczycie w Lizbonie, w marcu 2000 roku, postawiły przed sobą ambitny cel stworzenia do 2010 roku gospodarki najbardziej konkurencyjnej na świecie, opartej na wiedzy. Dziś już wiadomo, że plan ten poniósł fiasko. Niepowodzenie strategii lizbońskiej skłoniło Komisję Europejską do przedstawienia nowej strategii Europa Trzy najważniejsze czynniki nowej strategii to: inteligentny wzrost (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony wzrost (produkcja efektywna wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności), wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji). Komisja Europejska planuje, że na sferę B+R należy przeznaczać 3% PKB Unii. Cel jest ambitny zważywszy na fakt, że strategia lizbońska również zakładała taką wielkość nakładów. Cel ten wpisuje się w wymienione priorytety. Komisja przedstawiła także siedem projektów przewodnich 6. Pierwszym z nich jest Unia innowacji projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Wydatki na działalność badawczo-rozwojową w Europie wynoszą poniżej 2%, podczas, gdy w USA jest to 2,6%, a w Japonii 3,4%. Różnica bierze się głównie z niższego poziomu inwestycji sektora prywatnego. Liczy się nie tylko wysokość kwot przeznaczanych na działalność B+R Europa musi się zastanowić nad wpływem i strukturą wydatków na badania oraz poprawić warunki prywatnej dzia- 6 Zob. Komunikat Komisji Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM(2010), Bruksela , s. 5-6.

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec łalności badawczo-rozwojowej w UE. Połowa różnicy w stosunku do Stanów Zjednoczonych wynika z mniejszej liczby europejskich przedsiębiorstw w dziale zaawansowanych technologii 7. W literaturze przedmiotu, opisującej ewolucję polityki naukowej i innowacyjnej w XXI wieku, podaje się jej nowe cechy. można zaobserwować ścisłe połączenie celów polityki innowacyjnej z potrzebami i celami społecznymi. Proces innowacyjny może mieć charakter interakcyjny i systemowy, a podstawowym kryterium selekcji przedsięwzięć jest ich wkład w rozwiązywanie problemów społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych. Polityka innowacyjna i naukowa powinna być kluczem do sukcesu, który wprowadzi gospodarkę opartą na wiedzy i uczyni z UE jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. 3. Rola sektora publicznego w finansowaniu działalności innowacyjnej Podstawowym problemem rozwoju innowacji w Polsce i krajach UE jest brak właściwego systemu finansowania innowacji. W przypadku przedsiębiorstw, które działają w Polsce jest również brak zarówno własnych, jak i zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie wśród nowych, innowacyjnych a zarazem ryzykownych przedsięwzięć, przede wszystkim na etapie badań i we wczesnych fazach ich realizacji. Przeciętne wydatki na B+R, w przeliczeniu na jednego obywatela w Polsce, wynoszą 46,3 euro wynika z danych Eurostatu za 2007 rok. Sytuuje to nasz kraj na trzecim miejscu od końca wśród członków UE. Mniej wydaje się jedynie w Rumunii i Bułgarii. Najwięcej wydają na B+R, Szwecja ok euro, Luksemburg 1240 euro i Finlandia 1180 euro na jednego mieszkańca. Dane te świadczą same za siebie. Nowe państwa członkowskie UE, na przykład Estonia stara się szybko nadrobić dysproporcje wystę- 7 Ibidem, s. 13.

13 Krzysztof Janasz sektor publiczny w finansowaniu pujące w finansowaniu innowacji. W kraju tym, w stosunku do 2000 roku, nakłady na sferę B+R wzrosły o 380%, a w Rumunii o 360%, Czechach 180%. Na tle tych państw Polska z dynamiką 50% stoi właściwie w miejscu. Inną negatywną cechą jest to, że nakłady na B+R, ponoszone przez prywatny kapitał, rosną w Polsce wolniej niż te, ponoszone przez sektor publiczny (dynamika per capita od 2000 r. wyniosła odpowiednio 25% oraz 64%), natomiast w krajach takich jak Estonia czy Litwa sytuacja ta przedstawia się inaczej. Przedsiębiorstwa mają tam większą motywację, by zwiększyć swój potencjał rozwojowy. Dynamika nakładów w przedsiębiorstwach prywatnych i w sektorze państwowym przedstawia się następująco: Estonia 900% i 70%, Litwa 335% i 65% 8. We współczesnej gospodarce wolnorynkowej procesy innowacyjne podlegają regulacji głównie przez szeroko pojęty rynek. Regulacji tej towarzyszy jednak pewna, ograniczona skala interwencji państwowej. Interwencjonizm ten przyjmuje postać polityki innowacyjnej, która jest przykładem polityki strukturalnej współczesnego państwa 9. Budowanie państwa silnego w sensie skuteczności stanowi jedno z najważniejszych zadań wspólnoty narodowej, a ekonomiczna rola współczesnego państwa nie maleje. Natomiast zmienia się struktura wykonywanych przez nie funkcji oraz sfery, zakres i formy ingerencji 10. W rodzącej się nowej erze główne zadania państwa powinny polegać na 11 : tworzeniu warunków do rozwoju i wykorzystania kapitału ludzkiego, tworzeniu miejsca dla badań podstawowych, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, konstruowaniu infrastruktury sektora wiedzy i umiejętności, kreowaniu elementów infrastruktury techniczno-ekonomicznej, których rozwój jest nieopłacalny dla prywatnego biznesu. 8 K. Janasz: op. cit., s Ibidem, s U. Płowiec: Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE, [w:] Tendencje innowacyjnego : op. cit., s Ibidem.

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec Wysiłki sektora prywatnego i sektora publicznego są ważne w rozwoju innowacji i przedsięwzięć technologicznych w gospodarce. Zwykle jednak niezauważone i niedocenione są organy publiczne rządy, uniwersytety, fundacje pożytku publicznego, organizacje wolontariatu i inne, które są narzędziami w dostarczaniu zasobów, proponowaniu inicjatyw i określaniu możliwości rozwoju sektora prywatnego. Niezbyt często pisze się o roli rządu i przyjmuje do wiadomości rolę sił rynkowych w kształtowaniu innowacji. Przykładem ważnej roli sektora publicznego w innowacjach jest Internet. Jego początek datuje się na wczesne lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy amerykański Departament Obrony potraktował priorytetowo budowę zdecentralizowanej tarczy ochronnej komunikacji i transportu w razie ataku nuklearnego. Zjawiska, które wymagają ekonomicznego wsparcia przez sektor publiczny, podlegają badaniom w ramach neoklasycznej ekonomii instytucjonalnej w zakresie teorii praw własności, teorii kosztów transakcyjnych oraz teorii asymetrii informacji. Badania dotyczą relacji zachodzących między sektorem publicznym i sektorem prywatnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 12 : a) większe możliwości władz publicznych do gromadzenia i rozkładania ryzyka innowacyjnego, dające projektowi silniejszą pozycję i ułatwiające jego finansowanie, a nawet obniżenie kosztów kapitału; b) asymetrię informacji lub niepełne informacje w zakresie polityki makroekonomicznej i regulacyjnej państwa; c) podział kosztów między posiadaczy kapitału a potencjalnych kredytodawców oraz między posiadaczy kapitału a menedżerów projektu. Sektor publiczny jest i powinien być zaangażowany w projekty i procesy innowacyjne z uwagi na ważne powody ekonomiczne i polityczne, wyrażone w następujących relacjach 13 : 12 J. Kultys: Istota produkcji a natura firmy, Gospodarka Narodowa 2000, nr 3, s C. Walker, A.J. Smith: Privatized Infrastructure. The Build Operate Transfer Approach, Thomas Telford Publ., London 1995, s. 232.

15 Krzysztof Janasz sektor publiczny w finansowaniu rząd jako klient przydzielenie korzyści bezpośrednim beneficjentom, rząd jako regulator regulowanie działalności o znamionach monopolu, rząd jako poręczyciel zabezpieczenie przed długoterminowym ryzykiem innowacyjnym, rząd jako obrońca zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. 4. Model finansowania innowacji przez kapitał publiczny we współczesnej gospodarce światowej są różne modele wyboru strategii i polityki innowacyjnej. Wybór określonej polityki innowacyjnej w dużym stopniu zależy od rozwoju krajowych zdolności innowacyjnych. Model oparty na dorobku krajowego sektora B + R i silnym potencjale innowacyjnym rodzimych przedsiębiorstw jest charakterystyczny dla niewielkiej grupy nowoczesnych gospodarek świata, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Finlandia czy Szwecja. Istotą takiego modelu jest orientacja na rozwój krajowych zdolności technologicznych i tworzenie instytucji stymulujących współpracę w układzie państwo przemysł sfera B + R. Realizacja tej strategii wymaga wysokich nakładów na działalność B + R, ponoszonych głównie przez sektor prywatny. O sukcesie innowacji decyduje powstanie odpowiedniego modelu finansowania innowacji i specyficznego układu między poszczególnymi podmiotami (administracja państwa, regiony ekonomiczne, przedsiębiorstwa, powiązania ponadnarodowe). Konieczne są zmiany legislacyjne i instytucjonalne, które umożliwią przedsiębiorcom korzystanie zarówno z wyspecjalizowanych instrumentów wspierania finansowego, jak i współdziałania publiczno-prywatne. Powiązania te mają być w dużym stopniu nieformalne, sieciowe, a nie hierarchiczne, i raczej wynikać z kooperacji niż ze współzawodnictwa. Odpowiedni model finansowania montaż finansowy ma właśnie szansę i możliwości pobudzenia gospodarki przez inwestycje

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec w innowacje, wspieranie przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju oraz tworzenie nowych, innowacyjnych firm. Taki montaż może być niezmiernie korzystny w podtrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzeniu nowych miejsc pracy i stymulowaniu innowacyjności. Wspomniany montaż należałoby podzielić ze względu na źródło pochodzenia środków finansowych, które będą przeznaczone na wsparcie i finansowanie projektów innowacyjnych. Podział ten mógłby być następujący: a) środki pochodzące od inwestorów prywatnych, tak zwany kapitał prywatny; b) środki pochodzące z budżetu państwa i funduszy europejskich, czyli kapitał publiczny; c) środki pochodzące zarówno od kapitału prywatnego i kapitału publicznego, czyli kapitał publiczno-prywatny (kapitał mieszany). Fundusze i środki publiczne powinny być inwestowane wyłącznie wówczas, gdy faktycznie brakuje finansowania przez kapitał prywatny. Środki publiczne powinny być angażowane w inwestycje za pośrednictwem istniejących systemów, opartych na mechanizmach rynkowych, czyli funduszy kapitału prywatnego. niewątpliwie należy pomyśleć nad stworzeniem publicznego funduszu VC (Venture Capital), z określoną rolą i zadaniami oraz ze środkami finansowymi, które mogą być przeznaczone tylko na ściśle określone w ustawie cele. Jeszcze innym rozwiązaniem jest stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego skierowanego do odpowiednich działów gospodarki lub określonego rodzaju innowacji (państwowy fundusz VC lub państwowy fundusz aniołów biznesu plus udział kapitału prywatnego). Należałoby również rozważyć ograniczenie finansowanie poniżej 50% wartości całej inwestycji przez kapitał publiczny. w ten sposób finansowany projekt powinien być również szczegółowo oceniony i monitorowany na każdym etapie pracy. Należy zwrócić uwagę, że montaż finansowy powinien być adekwatny do sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa innowacyjnego. Wiadomo, że firmy w początkowym okresie rozwoju nie mogą liczyć na zasilenie kapitałowe w postaci na przykład kre-

17 Krzysztof Janasz sektor publiczny w finansowaniu dytu bankowego i muszą szukać kapitału w innych miejscach rynku. Można zaproponować model finansowania z uwzględnieniem etapu rozwoju danej firmy i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Model taki dla nowego, innowacyjnego, ale i ryzykownego przedsięwzięcia (finansowanie etapu badań i komercjalizacji projektu) 14 przedstawiono na rysunku 1.1. Rys Montaż finansowy z udziałem kapitału publicznego i prywatnego Innovation funding scheme (financial engineering) public and private capital Finansowanie bada nad projektem Finansowanie wdro enia i komercjalizacji Kapitał własny Fundusz publiczny VC Rynek giełdowy Kredyt bankowy Fundusze private equity/venture capital Aniołowie biznesu PPP Fundusz publiczny, np. w dka technologiczna Źródło: opracowanie własne. Jest to, oczywiście, propozycja rozwiązania problemu finansowania nowego, innowacyjnego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem dwóch etapów badania oraz wdrożenia i komercjalizacji. należy 14 W odniesieniu do cyklu życia danego projektu innowacyjnego należy uwzględnić następujące jego fazy (podział ten dotyczy działalności B + R): badania nad projektem; prototyp; weryfikacja projektu; patent; wdrożenie i komercjalizacja.

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec podkreślić finansowanie fazy badania przez kapitał publiczny. Jak wspomniano, nie powinien on przekroczyć 50% całości środków. trzeba dodać, że udział kapitału publicznego w tej fazie finansowania przedsięwzięcia innowacyjnego jest konieczny, ponieważ trudno pozyskać większy zasób kapitału prywatnego. 5. Podsumowanie Przedstawiony model i koncepcja sposobu finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z udziałem kapitału publicznego i prywatnego w Polsce, to oczywiście tylko propozycja, mająca na celu usprawnienie procesu finansowania innowacji, a przede wszystkim znalezienie optymalnej metody modelu finansowania tego rodzaju działalności. Stworzenie odpowiedniego montażu finansowego jest szansą dla polskich przedsiębiorstw szukających kapitału na innowacje. Przedstawiony model wymaga dopracowania, zwłaszcza rozwiązań prawnych oraz wzajemnego systemu rozliczeń i podziału ewentualnych zysków. Najważniejsze jest jednak to, aby inwestycje w innowacje zakończyły się sukcesem, a wszyscy inwestorzy, pomysłodawcy i innowatorzy osiągnęli z nich korzyści. skorzystają na tym nie tylko indywidualni odbiorcy, ale także cała gospodarka. BIBLIOGRAFIA 1. Bogle J.C. : Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa Janasz K.: Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa Komunikat Komisji Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM (2010), Bruksela

19 Krzysztof Janasz sektor publiczny w finansowaniu Kultys J.: Istota produkcji a natura firmy, Gospodarka Narodowa 2000, nr Pangsy-Kania S., Rześny-Cieplińska J.: Polityka innowacyjna państwa w wybranych programach wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. naukowa E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa Płowiec U.: Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE, [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. naukowa E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa Stawasz E.: Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Walker C., Smith A.J.: Privatized Infrastructure. The Build Operate Transfer Approach, Thomas Telford Publ., London 1995.

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec

21 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Karol Kuczera Piotr Szkudlarek Rola państwa w kontekście strategii rozwoju Unii Europejskiej Streszczenie Rola państwa w gospodarce jest przedmiotem sporów prowadzonych przez ekonomistów. Na początku artykułu dokonano klasyfikacji systemów ekonomicznych. Następnie przedstawiono argumenty za i przeciw interwencji państwa w gospodarkę na przykładzie poglądów dwóch ekonomistów. W ostatnim punkcie dokonano próby określenia zakresu interwencjonizmu państwa w kontekście strategii rozwoju Unii Europejskiej. Summary The role of government in economy has been the subject of disputes led by the economists since a very long time. The classification of economic systems was executed at the very begining of this aticle. What s more, the arguments for and against of intervention of government in the economy were introduced on the example of opinions of two economists. The attempt of qualification of range of government s intervention in the context of the strategy of the development of the European Union was made at the very end. Słowa klucze: strategia rozwoju UE, efektywność rynku, interwencjonizm w gospodarce, relacja państwo-gospodarka Keywords: development of the EU strategy, market efficiency, intervention in the economy, the state-business relationship.

22 22 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec Wprowadzenie Rola państwa w obszarze ekonomicznym ulega ciągłej ewolucji i zarazem stanowi jeden z bardziej burzliwych tematów dyskusji wśród ekonomistów. Dochodzi tutaj do ścierania się argumentów na linii egalitaryzm versus elitaryzm. Transformacja polityczna i gospodarcza Polski, przystąpienie do struktur Unii Europejskiej wymusiło konieczność poszukiwania nowych kierunków rozwoju gospodarki polskiej i określenia w nich właściwej roli państwa. Także światowy kryzys, sytuacja w Europie w kontekście trendów gospodarek amerykańskiej, chińskiej czy południowokoreańskiej skłania do podjęcia dyskusji o kształcie relacji państwo-gospodarka. Porażka strategii lizbońskiej oraz prace nad dokumentem Europe2020 podkreślają ważność poszukiwania pożądanych rozwiązań w tym obszarze. Wydaje się, iż warto prześledzić raz jeszcze takie problemy ekonomii jak efektywność rynku i państwa w gospodarce czy poglądy Keynesa jak i Hayeka, w celu określania zakresu interwencjonizmu w gospodarce, w aspekcie reorganizacji europejskiej strategii rozwoju. 1. Klasyfikacje systemów ekonomicznych System ekonomiczny, rozumiany jako zespół zasad, poglądów, norm czy przepisów prawnych, określających warunki oraz regulujących zachowanie się uczestników rynku, jest wypadkową dwóch głównych kryteriów. Pierwszym z nich jest własność zasobów, wykorzystywanych w gospodarce do wytwarzania dóbr i świadczenia usług. Dobra prywatne oraz prawo swobodnego nimi dysponowania, w tym zbywania, jest cechą ustrojów indywidualistycznych lub inaczej kapitalistycznych. Gospodarki kolektywistyczne oparte są na czynnikach wytwórczych wspólnych, kolektywnych lub mówiąc inaczej, państwowych. Drugim, obok relacji własnościowych, kryterium opisującym system ekonomiczny jest przyjęty mechanizm sterowania procesami gospodarczymi. Również tu podział jest dychotomiczny i wyróżnia rozwiązania kompetytywne i regulowane

23 Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek Rola Państwa w kontekście administracyjnie. Pierwszy typ opiera się na samoregulacjach, relacji popytu i podaży, czyli mechanizmie wolnorynkowym. W drugim przypadku zdecydowana większość decyzji zarezerwowana jest dla administracji rządowej, która realizując centralny system nakazów reguluje procesy produkcji, dystrybucji oraz redystrybucji dochodów. Syntezy powyższych pozwalają wyróżnić cztery teoretyczne modele ustrojów polityczno-gospodarczych, które zaprezentowano na rysunku 1. Rysunek 1. Cztery modele systemów gospodarczych Dominujący typ własności prywatna kolektywna Mechanizm podejmowania decyzji gospodarczych kompetetywny administracyjny indywidualistyczno- -kompetetywny (kapitalizm) indywidualistyczno-- administracyjny kolektywno- -kompetetywny (socjalizm rynkowy) kolektywno- -administracyjny (realny socjalizm) Źródło: Opracowanie własne Cztery modele teoretyczne 1 zastępowane są często w polemikach praktycznych enumeracją, obejmującą trzy systemy gospodarcze: wolnorynkowy, centralnie planowany oraz etatystyczny. Wśród zalet podejścia wolnorynkowego wyróżnić należy w szczególności racjonalne i efektywne wykorzystanie czynników produkcji przez podmioty gospodarcze, kierujące się chęcią maksymalizacji zysku, 1 Jako dwa odmienne podejścia postrzegamy gospodarkę rynkową (model indywidualistyczno-kompetetywny) i realny socjalizm. Najbardziej czytelnymi przedstawicielami systemu rynkowego są gospodarki krajów UE oraz gospodarka USA i Japonii. Realny socjalizm był przede wszystkim domeną Związku Radzieckiego. System oparty na własności prywatnej i dominującej decyzyjności administracyjnej znaleźć można w Niemczech po I wojnie światowej do upadku Trzeciej Rzeszy. Jako przykład socjalizmu rynkowego przywołuje się często doświadczenia Jugosławii.

24 24 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec dużą innowacyjność gospodarki czy wysoką elastyczność podejmowanych decyzji. Z kolei do ujemnych cech możemy zaliczyć m.in. znaczne zróżnicowanie dochodów, skupienie się producentów na dostarczaniu dóbr, pozwalających maksymalizować zyski (zawodność rynku w produkcji dóbr publicznych) czy występowanie cykliczności gospodarki. Model wolnorynkowy idzie w parze z koncepcją homo oeconomicus, mówiącej, że człowiek jako jednostka działa racjonalnie, dokonuje wyborów ekonomicznych, maksymalizuje korzyści. Homo oeconomicus to jednostka, która realizuje własne cele, jest zainteresowana jak największym zyskiem przy minimalnym koszcie (zasada mini-max). Jest racjonalna, gdyż kieruje się intelektem nie uczuciami, jest chciwa i egoistyczna, realizuje cele bez oceniania własnego postępowania, nie uznaje dobra wspólnego i zasad współżycia w społeczeństwie. Z kolei system centralnie sterowany zakłada przede wszystkim zniesienie dysproporcji społecznych i równoważenie gospodarki, z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału dochodów. Dokonując pewnego usystematyzowania, możemy podać kilka argumentów za i przeciw angażowaniu się państwa w życie gospodarcze. Do tych pierwszych należy zaliczyć m.in. występowanie typowych dla gospodarki rynkowej wahań koniunkturalnych, konieczność produkcji dóbr publicznych, których dostarczaniem sektor prywatny nie jest zainteresowany, a także powstawanie różnic w podziale dochodu, powodujących konieczność dokonywania pewnej jego redystrybucji. Z kolei wśród tych drugich możemy w szczególności wymienić wątpliwą skuteczność państwa, w procesie naprawy błędów rynku, ograniczenie wolności gospodarczej i swobody podejmowania decyzji, niską efektywność i innowacyjność gospodarki. Skutkiem powyższych słabości jest niedobór zasobów wytwórczych oraz dóbr konsumpcyjnych. Doświadczenia wielu krajów, zarówno kapitalistycznych jak i socjalistycznych oraz rozważania teoretyków przyczyniły się do próby pogodzenia gospodarki rynkowej i aktywnej roli państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych czego efektem jest etatyzm nazywany także systemem mieszanym lub państwowo-prywatnym. Etatyzm rozumiany może być jako powierzanie państwu administrowania prywatnymi firmami lub tworzenie przez państwo nowych podmiotów gospo-

25 Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek Rola Państwa w kontekście darczych, finansowanych kapitałem publicznym lub publiczno-prywatnym. Współcześnie pojęcie to interpretowane jest jako aktywna rola państwa w gospodarce pod postacią interwencjonizmu, który znajduje obecnie uznanie w oczach wielu decydentów. 2. Za i przeciw interwencjonizmowi państwowemu na przykładzie poglądów Keynes a i Hayek a Już w starożytnej Grecji Platon, uznawany za ojca komunizmu, postulował pogląd skutecznego oddziaływania władzy na sferę społeczno-gospodarczą. W późniejszym okresie, w XVI-XVII wieku, w nurcie merkantylizmu, interwencjonizm państwowy ujawniał się przede wszystkim w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej. Twórcą interwencjonizmu państwowego, jako nurtu w ekonomii, był angielski ekonomista John Maynard Keynes. Najszersze definicje interwencjonizmu wiążą go z realizacją interesu ogólnospołecznego oraz z zawodnością rynku. Interwencjonizm państwowy ujawnia się wtedy, gdy działalność podmiotów gospodarczych jest sprzeczna z interesem społecznym. Konieczność interwencjonizmu wynika także z tego, że mechanizm rynkowy generuje negatywne zjawiska, których sam nie potrafi usunąć. 2 Szkoła keynesowska, która była odpowiedzią na Wielki kryzys ekonomiczny lat 30 XX, wieku kwestionowała czysto liberalne podejście do ekonomii i finansów. Keynes sprzeciwił się prawu rynków Say a, mówiącym o tym, iż podaż stwarza popyt. Podjął próbę ustabilizowania gospodarki poprzez stronę popytową, zwracając jednocześnie uwagę na relacje pomiędzy dochodami i oszczędnościami. Uważał, że rynek nie potrafi samodzielnie osiągać stanu równowagi. Keynes widział rolę państwa głównie po stronie pobudzania wydatków, szczególnie w okresach spadku koniunktu- 2 Grabowski T., Społeczna gospodarka rynkowa zarys doktryny I polityki gospodarczej, Socjalista, nr 10, 1997.

26 26 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec ry, finansowanych długiem publicznym. W ten sposób odrzucono założenie szkoły klasycznej o samoregulującym się mechanizmie rynkowym, doprowadzającym do optymalnego wykorzystania zasobów w gospodarce. Postulaty te znalazły wielu zwolenników w krajach Europy Zachodniej i w USA. Wśród wielu obecnie możliwych instrumentów interwencjonizmu należy zwrócić uwagę na bezpośrednie inwestycje środków publicznych w wybrane obszary gospodarki, udzielanie wsparcia wybranym podmiotom gospodarczym, kontrolowanie cen wybranych produktów, kształtowanie relacji pracownik-pracodawca poprzez płace minimalne oraz interwencje na rynkach finansowych. Nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi na to, czy przez interwencję państwa błędy rynku mogą zostać wyeliminowane. Przeciwnicy aktywnej roli państwa w gospodarce wskazują na niesprawności, inaczej błędy samego państwa, czasami nawet te same, które decydują o błędach rynku. Krytykami koncepcji Keynes a byli m.in. Ludwig von Mises, Fryderyk von Hayek czy Milton Friedman. Skupimy się na jednym z nich. Hayek był przedstawicielem klasycznego liberalizmu, sformułowanego przez myślicieli oświeceniowych Adama Smitha i Davida Hume a z XVIII wieku. W czasach, gdy w świecie nauki powszechnie preferowano zorientowaną na popyt teorię ekonomiczna Keynesa, Hayek był sprzymierzeńcem wolnego rynku, ostrym krytykiem socjalizmu i wszelkich form państwowego interwencjonizmu. Jak nikt inny odcisnął piętno swojej nauki na polityce gospodarczej Magraret Thatcher i Ronalda Reagana 3. Hayek był zwolennikiem sprawiedliwości kumutatywnej, będącej efektem spontanicznego zachowania się rynku 4. Uważał, że rynkowy mechanizm cenowy jest najlepszym instrumentem do dzielenia i synchronizacji lokalnej oraz indywidualnej wiedzy, pozwalając uzyskać społeczeństwu 3 R. Luchinger, 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007, s Wyróżniał porządek naturalny (spontaniczny) oraz porządek celowo stwarzany przez człowieka. Poglądy Hayeka kształtowały się w oparciu o filozofów oświecenia, wśród których wymienia się najczęściej myślicieli angielskich D. Hume a, J. Locke a czy A. Smitha.

27 Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek Rola Państwa w kontekście zróżnicowane cele przez zasady spontanicznego porządku 5. Wolny rynek kształtuje ceny, które motywują ludzi do robienia rzeczy społecznie pożądanych, bez potrzeby nacisku ze strony władz. Państwo natomiast, przez redystrybucję dochodów, działa niesprawiedliwie 6. Utrzymywał, że egalitaryzm państwowy krzywdzi ludzi zdolnych, ambitnych i pracowitych i zmierza do kontrolowania i wydzielania środków, zgodnie z uznanymi zasługami i potrzebami tzw. państwo rodzina. I choć Hayek był przeciwny wszelkim formom mieszania się państwa w konkurencję, to dopuszczał on jego udział w gospodarce, ale jako równoprawnego, nieuprzywilejowanego podmiotu. Państwo może wówczas pełnić funkcje usługowe, zaspokajając potrzeby całej zbiorowości (bez wyróżniania specyficznych grup) w obszarach, w których zawodzi mechanizm rynkowy. Zwracał także uwagę na konieczność ochrony jednostek najsłabszych, jednak i tu nie na zasadzie monopolu państwa. Krytyka prezentowanego podejścia Hayka dotyczyła głównie nierealności głoszonych postulatów, w kontekście warunków funkcjonowania gospodarki, zbytniego idealizowania i niemożności praktycznej realizacji tak skrajnej postawy liberalnej. Oba zaprezentowane, sprzeczne podejścia do roli państwa, stanowią tło do budowy współcześnie pożądanych relacji państwowolny rynek, w nowej strategii Europe 2020, o której będzie mowa w ostatniej części artykułu. 3. Ewolucja strategii Unii Europejskiej Celem Unii Europejskiej jest m.in. konwergencja gospodarek i poziomu życia obywateli krajów członkowskich. Teoria konwergencji, zaproponowana przez Alexandra Gerschenkrona z Uniwersytetu Harvarda stanowi przeciwwagę statycznej teorii zasobów 5 F. Hayek, The Use of Knowledge in Society, Reprinted from the American Economic Review, XXXV, No. 4; September, 1945, , K. Kostro, Koncepcja sprawiedliwości Friedricha von Hayeka w: J. Wilkin (red.), Efektywność a sprawiedliwość, KeyText, Warszawa 1997

28 28 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec Thomasa Malthusa. Wielu autorów zwraca jednak uwagę, iż konwergencja ma charakter warunkowy. Powstaje więc obszar do interwencjonizmu państwowego, m.in. w takich krajach jak Polska, w których ujawnia się efekt doganiania (catch-up effect) i ważne jest, aby tworzyć właściwe warunki i kierować strumień pomocy unijnej w obszary, dzięki którym możliwe wydaje się ich najlepsze spożytkowanie. Unia Europejska deklaruje chęć wysunięcia się na pozycję najbardziej konkurencyjnej oraz najszybciej rozwijającej się gospodarki świata. Obecnie jednak w ciągu godziny Europejczyk wytwarza dobra i usługi warte 93% tego, co wytworzy Amerykanin. Dochód narodowy na mieszkańca Unii stanowi 70% jego poziomu w USA 7. Wg stowarzyszenia EuroChambers, Europa jest opóźniona o ok. 30 lat w stosunku do gospodarki amerykańskiej w finansowaniu nauki i badań, 22 lata przyjmując PKB na mieszkańca i 20 lat w wydajności na mieszkańca, przy czym ostatni parametr ma tendencję rosnącą (pogłębianie się dystansu) 8. Dynamikę gospodarki amerykańskiej interpretuje się często jako efekt realizacji założeń państwa minimalnego, czyli ograniczającego się jedynie do zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i wolnego rynku. Państwo realizuje zadania w takich obszarach jak: stanowienie oraz zapewnienie egzekwowania prawa, ochrona przed przemocą, kradzieżą i oszustwem jak również zapewnienie egzekwowania swobodnie zawartych umów. Koncepcja zakłada, iż realizowanie przez państwo minimalnego zestawu zadań wiąże się z bardzo dużymi kosztami, do pokrycia których niezbędne są funkcje pomocnicze, jak np. opodatkowanie 9. Wydaje się jednak, że kryzys z początku XXI wie- 7 Radło, M. J. (2005) Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Dostępny na: php?id=254 ( ) 8 EuroChambers (2009) What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance Study Dostępny na: ( ) 9 Nicola Acocella: Zasady polityki gospodarczej, Warszawa: PWN, 2002

29 Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek Rola Państwa w kontekście ku ten obraz zaciera. Doszło tutaj do przewartościowania pewnych rynkowych wartości na rzecz interwencjonizmu. Zatem, choć w ostatnich dziesięcioleciach panowała doktryna liberalna, to wstrząs rynkowy (nie po raz pierwszy zresztą) zburzył tezę o niezawodności wolnego rynku. Obecnie trwa proces powrotu do modelu, ze znaczącym udziałem państwa, który co warto przypomnieć, doprowadził np. w latach 70. XX wieku w krajach Europy Zachodniej do stagflacji. Europa bogatsza o doświadczenia związane ze Strategią Lizbońską, wydaje się zobligowana do poszukiwania odpowiedzi dotyczącej zakresu i obszarów interwencjonizmu państwowego. Wydaje się, że o porażce Strategii Lizbońskiej w znacznym zakresie zadecydował opór przed ograniczaniem przywilejów dla wybranych grup społecznych, opierających się na redystrybucji dochodów. Skoro do tej pory postrzegano siłę gospodarki amerykańskiej poprzez liberalizm i minimalizowanie roli państwa tym większy wysiłek należy poczynić w kształtowaniu kierunków i tworzeniu warunków rozwoju Unii Europejskiej, opartej na wolnym rynku i na właściwym systemie redystrybucji dochodów. Należy jednak mieć obawy, że obecny kryzys będzie zbyt pomocny w zwiększaniu dynamiki gospodarki europejskiej wykorzystującej wiele założeń keynsizmu. Oczywiście należy dodać, że zasada im mniej państwa, tym lepiej nie powinna być bezwzględnie obowiązująca. Współistnienie sektora prywatnego i publicznego jest trudne, ale i konieczne. Kryzys z początków XXI wieku wskazuje, że niektóre rynki, np. finansowy a zwłaszcza sektor bankowy, nie działają w sposób zgodny z interesem publicznym. Można uznać, że postępująca deregulacja zbyt mocno ograniczyła awersję do ryzyka, co stworzyło ujemne koszty dla całej, światowej gospodarki. Konieczne są zatem takie rozwiązania w gospodarce, które niwelują pokusę nadużycia. Te aspekty powinny być respektowane w strategii Europe , która ma zapewnić UE wyjście z kryzysu i przygotowanie europejskiej 10 ec/ pdf.

30 30 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec gospodarki na wyzwania w kolejnej dekadzie. Określono w niej trzy priorytety działań, zarówno na szczeblu unijnym i krajowym: wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności), wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem). Choć wymieniono w nich wielce konkretnych projektów, to zdaniem Autorów do kluczowych należy zaliczyć: Unia innowacji wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji do rozwiązywania naszych największych problemów oraz likwidacja przepaści między światem nauki a rynkiem, tak by wynalazki stawały się produktami Europejska agenda cyfrowa osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego opartego na bardzo szybkim Internecie. Realizacja całej strategii powinna się odbywać na zasadach rynkowych a państwo powinno stanowić jego dopełnienie. W żadnym obszarze gospodarki nie powinno mieć monopolu oraz nie powinno być wykorzystywane do uprawiania przez sektor prywatny moral hazard. Zakończenie Wiele wieków rozwoju światowej gospodarki nie wypracowało optymalnego modelu wzrostu. Okres ożywienia i bumu gospodarczego kończy się wstrząsem, który może mieć charakter egzogeniczny lub endogeniczny. Zatem zmiany dokonujące się w gospodarce generują i warunkują działanie pewnych modeli wzrostu, które w innych, nowych okolicznościach okazują się nieskuteczne. Stwarza to wyzwanie do poszukiwania nowej drogi rozwoju. Zmiany systemowe w Polsce, integracja z gospodarką europejską czy obecny kryzys światowy tworzą nowe warunki funkcjonowania państw, przedsiębiorstw i obywateli. Jednym nato-

31 Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek Rola Państwa w kontekście miast z burzliwiej dyskutowanych zagadnień w teorii ekonomii są relacje pomiędzy państwem i rynkiem. Praktyczna implementacja systemu polityczno-ekonomicznego przybiera najczęściej postać etatystyczną. Nie ma zbieżnego stanowiska dotyczącego pożądanego zakresu interwencjonizmu państwowego. Rozziew efektywności gospodarek światowych a także porażka strategii lizbońskiej oraz przygotowywanie strategii Europe2020 wywołuje ciągłe dyskusje nad kierunkami zmian gospodarki europejskiej oraz polskiej. Państwo powinno stać na straży swobody gospodarowania. Zdaniem Autorów w wielu krajach państwo wykazuje obecnie tendencję do przekraczania swoich naturalnych kompetencji, podejmując się wykonywaniu zadań, które powinny zostać pozostawione mechanizmowi rynkowemu. Niech będzie słuszną zasadą, że państwo stanowi dopełnienie rynku. W żadnym obszarze gospodarki nie powinno mieć monopolu oraz nie powinno być wykorzystywane do uprawiania moral hazard. Takie zasady powinny towarzyszyć w realizacji nowej strategii rozwoju Europe Bibliografia 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa Hayek F., The Use of Knowledge in Society, Reprinted from the American Economic Review, XXXV, No. 4; September, 1945, , Kostro K., Koncepcja sprawiedliwości Friedricha von Hayeka w: J. Wilkin (red.), Efektywność a sprawiedliwość, KeyText, Warszawa Luchinger R., 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa Radło M.J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, pl/news.php?id=254,

32 32 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec 6. Winiarski B., Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna w: B. Winiarski, Polityka gospodarcza. Wyd. 3, PWN, Warszawa EuroChambers, What foundations does Europe need to ensure its global competitiveness? Time-Distance Study 2009, pressdata/pl/ec/ pdf.

33 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Magdalena Kinga Stawicka PERSPEKTYWY ZRÓWNANIA POZIOMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ. PROGNOZA NA LATA PROSPECTS OF EQUALIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POLAND AND THE EUROPEAN UNION FORECAST FOR YEARS Streszczenie Podstawowym celem Unii Europejskiej jest zrównanie poziomu rozwoju gospodarczego wszystkich jej członków. Jest to również ważne dla Polski, której poziom dochodu narodowego mierzony za pomocą PKB per capita stanowi zaledwie 50% średniego poziomu Unii Europejskiej. Celem artykułu było zbadanie poziomu PKB per capita gospodarki polskiej w porównaniu z wartościami liczonymi jako średnia dla 27 państw Unii Europejskiej w latach Taka analiza pozwoliła na ocenę istniejącej luki PKB per capita między Polską a Wspólnotą. Ponadto Autorka podjęła próbę określenia okresu, w którym powinno nastąpić zrównanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski i UE. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najbardziej prawdopodobnym terminem jest rok 2032, pod warunkiem, że wzrost PKB per capita w Polsce w tym okresie będzie dwukrotnie wyższy niż w całej Unii Europejskiej.

34 34 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 82/2012 maj czerwiec Summary A basic objective of the European Union is equalization of the economic development of all member states. It is also important for Poland, whose level of the domestic product measured in form of the GDP per capita, poses only 50% of the average European Union level. The objective of the article was investigation of the GDP per capita of the Polish economy compared to the average of 27 member states of the European Union from 1995 to Such investigation enables assessment of the existing gap in terms of the GDP per capita between the Poland and the Union. Moreover, the Author tried to forecast a period within which the economic levels of Poland and European Union could equalize. From the investigation it results that the most probable date is 2032, provided that the growth of the GDP per capita in Poland shall be two times higher than in the entire European Union. Słowa klucze: rozwój gospodarczy, kohezja gospodarcza i społeczna, PKB per capita Keywords: economic development, economik and social cohesion, GDP per capita 1. Wstęp Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata są zjawiskiem naturalnym, wynikającym z nierównomiernego podziału oraz dostępu do czynników produkcji, takich jak praca, kapitał czy zasoby naturalne. Powstanie związku gospodarczo-politycznego, jakim jest Unia Europejska spowodowało, iż kraje członkowskie, jako jeden ze swoich celów, wyznaczyły konieczność niwelowania zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego, występujących między państwami, należącymi do struktur Unii Europejskiej. Pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego używane często zamiennie, co można uznać za istotny błąd, z uwagi na to,

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Ludmiła Kryskova Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZZWROTNE I ZWROTNE INSTRUMENTY POMOCY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Streszczenie We współczesnej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Katarzyna Barnaś Nr albumu: 2/2015 Ocena pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW pod redakcją Artura Zimnego Konin 2014 Tytuł Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów Autorzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich

Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich Anna Piesiak i Paweł Świeboda Innowacyjność jest dzisiaj ważnym tematem dla Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6. Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6. Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki The Poznan School of Banking Research Journal 2013, Vol. 51, No. 6 Promoting

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Warszawa 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Wspólna waluta jako narzędzie kształtowania konkurencyjności strefy euro

Wspólna waluta jako narzędzie kształtowania konkurencyjności strefy euro UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw dr Marek Daszkiewicz Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE dr Marek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych

Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych redakcja: Aneta Ejsmont Jarosław Ruszewski PRYZMAT Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo