INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądx cześci niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in. ), wymaga pisemnej zgody Wydawcy INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ Mikołaj Niedek Fundacja Promocji Gmin Polskich WSTĘP Celem artykułu jest pokazanie roli, jaką powinny pełnić instytucje wsparcia ekonomii społecznej w kontekście powstających w Polsce centrów ekonomii społecznej i innych instytucji, których celem jest wspieranie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Artykuł rozpoczyna się od znaczenia i ujęć pojęcia infrastruktury instytucjonalnej, poprzez charakterystykę tych podmiotów, aż do określenia roli, jaką kluczowe elementy tego systemu powinny pełnić. W artykule posłużono się metodą porównawczą. Według powszechnej definicji infrastruktura to podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 1. Spośród wielu rodzajów infrastruktury wyróżnia się również infrastrukturę społeczną, określaną jako zespół urządzeń publicznych zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności. Do jej elementów zalicza się najczęściej: szkoły, ośrodki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, obiekty kulturalne i sportowe, ochotniczą straż pożarną. Na tle polityki społecznej wyróżnia się dwie podstawowe funkcje infrastruktury społecznej: instytucjonalną (pełnienie funkcji instytucji) i funkcjonalną (zaspokajania potrzeb społecznych). Do konwencjonalnych instytucji realizujących politykę społeczną należą: gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, regionalne ośrodki polityki społecznej, agencje pośrednictwa pracy (zatrudnienia), oddziały PFRON. Do elementów infrastruktury instytucjonalnej należy także zaliczyć organizacje pozarządowe, szczególnie te, które świadczą usługi społeczne i realizują cele związane z integracją społeczną i aktywizacją zawodową. W bazie danych organizacji pozarządowych prowadzonych przez portal zarejestrowanych jest ponad 2800 organizacji kwalifikowanych jako działające na rzecz osób bezrobotnych i rynku pracy 2. FUNKCJE I PODMIOTY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ W ramach sektora pozarządowego można wyróżnić specyficzną infrastrukturę. Według Piotra Frączaka tworzą ją instytucje i mechanizmy pozwalające wspierać oddolne inicjatywy, ułatwiające współpracę organizacji pozarządowych, a także występujących w ich imieniu wobec administracji i biznesu (Frączak 2006, s. 4). Elementy tego systemu powinny pełnić przynajmniej jedną z dwóch funkcji: a) służebną działanie na rzecz innych organizacji poprzez dostarczanie ich liderom, pracownikom, członkom czy wolontariuszom: wiedzy (w formie informacji, poradnictwa, szkoleń), wsparcia (organizacyjnego, rzeczowego, finansowego) oraz podejmowanie różnych działań w interesie tych organizacji (rzecznictwo, promocja, lobbing); b) integrującą i opiniotwórczą tworzenie systemu wymiany informacji, a więc umożliwienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami, a przez to artykułowanie wspólnych dla środowiska interesów (postulatów) i ich reprezentacja, a także podejmowanie wspólnych działań (partnerstwo). Rolą organizacji infrastruktury instytucjonalnej jest zatem udzielanie wsparcia: merytorycznego, techniczno-organizacyjnego, finansowego oraz reprezentacja interesów i integracja sektora. Do efektów działania infrastruktury trzeciego sektora Piotr Frączak zalicza: samoświadomość sektora, uznanie przez administrację, stworzenie i rozwój zaplecza prawnego oraz profesjonalizację działalności (tamże). Infrastruktura ta ma również swoje mankamenty. Po pierwsze, ponad 80% organizacji infrastruktury ogólnopolskiej ma swoją siedzibę w stolicy. Istnieje więc silna centralizacja poszczególnych jej elementów. Po drugie, mamy do czynienia z nierównomiernym rozkładem struktury regionalnej. Z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Aktywności Lokalnej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wyłaniają się pod tym względem słabsze województwa (kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie) i takie, co do których można mieć wątpliwości, czy stanowią ośrodek słaby czy silny (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, zachodniopomorskie). Są też województwa, gdzie poziom działania infrastruktury jest jak się wydaje stosunkowo wysoki (lubelskie, mazowieckie, śląskie), i takie, które bezdyskusyjnie przewodzą: wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie 3. W bazie organizacji pozarządowych prowadzonych przez portal ngo.pl zarejestrowanych jest 840 pozarządowych organizacji infrastrukturalnych. Wśród najbardziej znanych można wymienić: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Krajową sieć grup partnerskich, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Do organizacji tworzących swoistą infrastrukturę informacyjną III sektora należą również organizacje: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Są one mocno zaangażowane w promocję i upowszechnianie koncepcji i instytucji ekonomii społecznej oraz we wspieranie rozwoju jej podmiotów. Trzeba także wspomnieć o instytucjach opiniodawczych i doradczych mających umocowanie w instytucjach publicznych. Należą do nich np. rady działalności pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publiczne- 12 Polityka Społeczna nr 4/2011

2 go i o wolontariacie, jak też ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (krajowy i regionalne) 4. Odpowiednikiem infrastruktury instytucjonalnej sektora społecznego są instytucje tworzące struktury wsparcia działań podmiotów sektora gospodarczego (biznesu). Należą do nich w szczególności: samorząd gospodarczy, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, izby i stowarzyszenia gospodarcze, inkubatory biznesu, fundusze typu venture capital, agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundusze pożyczkowe i doręczeniowe, organizacje pracodawców (branżowe i regionalne), sieci usług biznesowych, doradczych i finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (KSU, KSI, BIN), parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, centra innowacji technologicznych (zaawansowanych technologii). Z perspektywy polityki społecznej instytucje te mają na celu pomoc w organizacji, zarządzaniu i rozwoju podmiotów gospodarczych, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tworzących względnie trwałe miejsca pracy i pozwalające zwalczać problem bezrobocia, jako jedno z największych wyzwań polityki społecznej. Mimo znaczących sukcesów na tym polu w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych prawie dwukrotne zmniejszenie się bezrobocia w ciągu ostatnich czterech lat: z 20% w grudniu 2003 r. do około 10% w 2009 r. pozostaje jego tzw. twarde jądro, tzn. grupy zagrożone trwałą marginalizacją społeczną. Dotyczy to, na tle przepisów o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności 5 : osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; uchodźców realizujących indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Do powyższego wykazu ustawa o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 pkt. 2) dodaje klauzulę ( ) którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym tradycyjnych rodzinnym. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na niedostateczność tradycyjnych form polityki społecznej pasywnego systemu zasiłków społecznych, jak również mechanizmów rynkowych dla aktywizacji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych. W generalnej opinii sektor publiczny z problemami tymi sobie nie radzi (o ile je w ogóle dostrzega), ma ograniczone środki finansowe lub działa nieefektywnie i nieskutecznie. Sektor prywatny zaś nie działa w obszarze niskiej lub ujemnej stopie zwrotu, a do obszaru tego należy sfera usług społecznych dla osób ubogich, chorych lub, mówiąc ogólnie, zmarginalizowanych. Według Cezarego Miżejewskiego (2010) do najważniejszych wyzwań polityki społecznej należą: a) demograficzne kwestia osób starszych, m.in. usługi opiekuńcze i długoterminowe, usługi edukacyjne, zagospodarowanie czasu wolnego; b) strukturalne zróżnicowania w dostępie do praw i usług, m.in. najwyższy poziom ubóstwa dzieci i młodzieży, zróżnicowania regionalne; c) instytucjonalne niespójny system realizacji usług społecznych podzielonych między szczeble samorządu terytorialnego, deficyty partnerstwa publiczno-społecznego; d) finansowe niedostateczne finansowanie usług społecznych kosztem świadczeń bezpośrednich. Według Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna: Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społeczne (Krajowy Program 2006, s. 37). Według cytowanego Programu podmioty ekonomii społecznej mają za zadanie zwiększać udział społeczności lokalnych w lokalnej polityce społecznej. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ ROZWÓJ W POLSCE Według popularnego ujęcia europejskiej sieci badawczej EMES za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli 6. Natomiast w ogólnym ujęciu ekonomia społeczna to prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty nienastawione wyłącznie na zysk, gdzie cele społeczne liczą się na równi z celami ekonomicznymi lub traktowane są nadrzędnie. W ekonomii społecznej działania gospodarcze są środkiem osiągania celów społecznych, przeciwnie niż w konwencjonalnej ekonomii, gdzie zasoby społeczne są narzędziem osiągania celów komercyjnych. Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się spółdzielnie, w szczególności spółdzielnie pracy, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, banki spółdzielcze, społeczne kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz określane mianem podmiotów nowej ekonomii społecznej spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych i podmiotów statutowo nienastawionych na zysk 7. Strukturę ilościową tych podmiotów w Polsce obrazuje tabela 1. Polityka Społeczna nr 4/

3 Tabela 1. Struktura ilościowa podmiotów III sektora w Polsce w 2010 r. Rodzaj organizacji Liczba Organizacje infrastrukturalne (NGO) 839 NGO działające na rzecz osób bezrobotnych/rynku pracy Organizacje pożytku publicznego (OPP) 8031 Centra Wolontariatu 107 Centra Aktywności Lokalnej 64 Fundusze Lokalne 27 Spółdzielnie Spółdzielnie socjalne 151 Centra Integracji Społecznej 49 Zakłady Aktywności Zawodowej 50 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 9 Źródło: bazy danych portalu [dostęp: ]. W gospodarce społecznej pokłada się duże nadzieje na skuteczne rozwiązywanie problemów wykluczenia społecznego, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych, których nie zaspokaja sektor publiczny i biznesowy, oraz tworzenie trwałych, lokalnych miejsc pracy. Jako taka ekonomia społeczna wpisuje się w trend tworzenia lokalnego rozwoju, zrównoważonego społecznie, gospodarczo i ekologicznie. W Polsce o ekonomii społecznej głośno zrobiło się dopiero na początku lat dwutysięcznych w kontekście przygotowywania się naszego kraju do akcesji do UE. Ideę gospodarki społecznej rozpropagował w szczególności Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Uważa się, że Polska posiada niewykorzystany potencjał w sferze przedsiębiorczości społecznej, a istniejący sektor przedsiębiorstw społecznych cechuje duży niedorozwój, szczególnie w porównaniu z krajami, które na tym polu osiągnęły znaczące sukcesy, jak np. Włochy. Stosunek ilościowy tych podmiotów w Polsce i Włoszech prezentuje tab. 2. Tabela 2. Porównanie struktur ilościowych podmiotów III sektora w Polsce i Włoszech Rodzaj organizacji Polska Włochy Stowarzyszenia i fundacje (same stowarzyszenia) Spółdzielnie Spółdzielnie socjalne Liczba zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych około 1000 osób Źródło: bazy danych portalu oraz dane z raportu Social Enterprise. An International Literature Review, GHK with T. Johnson, R. Spear, 2006, s. 37. INFRASTRUKTURA EKONOMII SPOŁECZNEJ około osób W niniejszych rozważaniach kluczowe znaczenie ma stan i rozwój infrastruktury ekonomii społecznej, podobnie jak w przypadku infrastruktury instytucjonalnej sektora publicznego i prywatnego biznesu. Geneza infrastruktury instytucjonalnej sektora ekonomii społecznej wywodzi się z sektora pozarządowego (III sektora). Wymienione wcześniej instytucje, tworzące system wsparcia dla organizacji społecznych (obywatelskich), mają znaczące dokonania na polu tworzenia struktur wsparcia gospodarki społecznej. Ogólnie infrastrukturę instytucjonalną sektora pozarządowego można zdefiniować jako System instytucji i mechanizmów pozwalających wspierać oddolne inicjatywy, ułatwiających współpracę i rozwój organizacji pozarządowych, a także występujących w ich imieniu wobec administracji (II sektor) i biznesu (I sek- tor). Z kolei celem infrastruktury gospodarki społecznej powinno być tworzenie przestrzeni instytucjonalnej dla powstawania podmiotów ekonomii społecznej i strukturalnych (systemowych) warunków dla ich rozwoju. Modelowym przykładem tego typu działalności w Polsce jest Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej. To przykład partnerskiej inicjatywy międzysektorowej, założonej w 2007 r. przez 24 podmioty sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, w tym uczelnię i media, jak również organizacje zagraniczne 8. Przykład ten ma jednak zasięg regionalny i przy braku powszechności tego typu inicjatyw w Polsce należy uznać go w skali kraju za lokalny element infrastruktury instytucjonalnej 9. Za modelowe przedsiębiorstwo społeczne w Polsce uznaje się spółdzielnię socjalną, których znaczący rozwój obserwuje się od 2006 r. (rok przyjęcia ustawy o spółdzielniach socjalnych). W połowie 2010 r. liczbę tych spółdzielni w kraju szacowano na Za przykład organizacji infrastrukturalnej tego sektora należy uznać Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, działający od 2007 r. Elementem składającym się na tę infrastrukturę są również ośrodki wsparcia spółdzielczości socjalnej, kierowane zazwyczaj przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na prowadzenie takich ośrodków w wyniku konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zazwyczaj działa jeden taki ośrodek w danym województwie. Infrastrukturę tego sektora tworzą też centra ekonomii społecznej. W modelowym kształcie Centrum Ekonomii Społecznej (CES) to nowy rodzaj instytucji pośredniczącej w integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia umożliwiające samozatrudnienie w tworzonych spółdzielniach socjalnych, zatrudnienie w firmach komercyjnych oraz przedsiębiorstwach społecznych 11. W perspektywie polityki strukturalnej na lata w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VII Promocja Integracji Społecznej, Działaniu 7.2. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałaniu Wsparcie Ekonomii Społecznej realizowanych jest wiele przedsięwzięć w formie CES, jak również inkubatorów przedsiębiorstw społecznych 12. W obszarze tym realizowany jest również (w okresie ) metaprojekt pn. Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES) 13. Projekt ten integruje istniejące centra ekonomii społecznej, jak również ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i ośrodki wsparcia spółdzielni socjalnych. Ogólnym jego celem jest poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce przez tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia. Cel ten ma być realizowany poprzez cele szczegółowe, m.in.: tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej; wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże; profesjonalizację działań wspierających podmioty ekonomii społecznej; 14 Polityka Społeczna nr 4/2011

4 podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej; wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. Podmioty tworzące ZSWES to: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Kluczowe dla działań wspierających rozwój przedsiębiorstw gospodarki społecznej są jednak instytucje finansowe udzielające wsparcia w postaci pożyczek, kredytów czy poręczeń przedsiębiorstwom społecznym. Sytuacja w tym obszarze nie wygląda zachęcająco, gdyż generalnie tego typu organizacje nie mogą liczyć na wsparcie konwencjonalnych instytucji finansowych, jak np. banki, które przy ocenie zdolności kredytowej koncertują się wyłącznie na przepływach finansowych, abstrahując od aspektów społecznych, istotnych skądinąd dla tego typu podmiotów. Irena Herbst w analizie poświęconej dostępności finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej stwierdza wprost: Żaden ze stosowanych w Polsce instrumentów finansowych, a także żadne z rozwiązań instytucjonalno-prawnych ułatwiających dostęp do kapitału nie respektują specyfiki przedsięwzięć społecznych, celu ich działania. Nawet systemowo uruchamiane wsparcie ze środków publicznych (instrumenty hybrydowe, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i doręczeniowe) nie tworzą warunków ułatwiających pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia społeczne (Herbst 2007, s. 16). Instytucje udzielające wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym faktycznie są w Polsce nieliczne, niemniej istnieją dobre przykłady. Na przykład Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, który w przeciągu dekady swojej działalności udzieli w Polsce ponad 100 mln zł pożyczek ponad 400 podmiotom sektora społecznego, czy Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), które do połowy 2010 r. udzieliło pożyczek na kwotę 8 mln zł 14. Najbardziej znaczące w infrastrukturze instytucjonalnej gospodarki społecznej powinny być zdaniem autora centra ekonomii społecznej. Powinny one specjalizować się w wymienionych niżej obszarach: poradnictwo koncepcyjne i ekonomiczne w zakresie pożądanych i perspektywicznych rodzajów i obszarów prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) społecznego; poradnictwo proceduralne w zakresie dopełnienia obowiązujących i wymaganych działań formalnych związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa społecznego i uruchamiania działalności gospodarczej; poradnictwo organizacyjne w obszarze metod i modeli organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, tworzenia biznesplanu, strategii rozwoju, współpracy z interesariuszami; poradnictwo koncepcyjne (baza pomysłów) w zakresie możliwych sposobów prowadzenia działalności gospodarczych w formule ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centra integracji społeczne, zakłady aktywności zawodowej, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych); poradnictwo marketingowe w zakresie kształtowania profilu usług (produkcji) i organizowania kanałów zbytu, promocji i nawiązywania współpracy z partnerami handlowymi; poradnictwo finansowe w zakresie pozyskiwania środków i dotacji na rozruch i rozwój przedsiębiorstwa społecznego (fundraising) ze środków krajowych (urząd pracy, PFRON, FIO) i funduszy europejskich; prowadzenie działań promocyjnych i upowszechnieniowych (kampanii społecznych) adresowanych do osób z grupy wykluczenia społecznego, w celu zainteresowania, zachęcenia i zmotywowania ich do uczestnictwa w zakładaniu podmiotu ekonomii społecznej i prowadzeniu go; pomoc w opracowaniu i pisaniu aplikacji projektowych przez grupy zakładające lub prowadzące lokalny podmiot ekonomii społecznej; organizacja działań edukacyjnych, wizyt studyjnych i szkoleń adresowanych do grup chcących założyć i prowadzić lokalne przedsiębiorstwo społeczne z zakresu organizacyjnych, ekonomicznych, marketingowych, prawno-proceduralnych i finansowych aspektów przedsiębiorczości społecznej; gromadzenie i udzielanie informacji o funduszach, jak również samych środków na wspieranie lokalnej gospodarki społecznej z różnych źródeł (publicznych, prywatnych, społecznych); wspieranie w nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami gospodarczymi przez nowo powstałe podmioty ekonomii społecznej poprzez wyszukiwanie i kojarzenie stron; upowszechnianie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i nawiązywanie współpracy z firmami prywatnymi celem zainteresowania ich współpracą z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej (np. podwykonawstwo) i unaocznienie możliwych korzyści z tego wynikających (natury ekonomicznej, organizacyjnej, marketingowej, etyczno-reputacyjnej); współpraca z podmiotami polityki społecznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej w regionie i kraju w celu wymiany doświadczeń i skutecznych praktyk; prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej mającej na celu zainteresowanie szerszych grup i środowisk społeczności lokalnej swoją działalnością; założenie i prowadzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości społecznej. Od 2009 r. działa na szczeblu ministerialnym Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej 15. W ramach grup roboczych Zespołu opracowywane są istotne dla rozwoju infrastrukturalnego sektora ekonomii społecznej dokumenty: strategia rozwoju ekonomii społecznej, ustawa regulująca przedsiębiorczość społeczną, ramy finansowe dla funkcjonowania ekonomii społecznej i założenia do systemu edukacji dla ekonomii społecznej. Realizowany jest również projekt Komisji Europejskiej Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej, koncentrujący się na kwestii franczyzy społecznej, partnerstwa publiczno-społecznego, standardach jakości Polityka Społeczna nr 4/

5 przedsiębiorstw społecznych i społecznych klauzul zamówień publicznych. Upowszechnienie tych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej w samorządach z pewnością przyczyni się do rozwoju infrastruktury instytucjonalnej ekonomii społecznej w Polsce. ZAKOŃCZENIE Obok samych organizacji i instytucji tworzących sieć infrastrukturalną ekonomii społecznej i zakresu ich działania ważna jest także jakość świadczonych przez nie usług. Pojawiły się już pierwsze badania w tej materii, w tym z zastosowaniem zaawansowanych metodyk. Według wyników badań jakości obsługi klientów korzystających z usług ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w woj. małopolskim wynika, iż największą popularnością cieszą się różne formy usług prawnych, księgowych, marketingowych, wspierających, ale również doradczych, promocyjnych i szkoleniowych (Ćwiklicki 2010, s. 38). Za najważniejsze cechy tych usług wskazano ich wiarygodność i pewność. Niewątpliwie kluczem do zapewnienia właściwej jakości usług wszelkich podmiotów, w tym tworzących infrastrukturę instytucjonalną ekonomii społecznej, jest konkurencja. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wszakże, w jakiej postaci i w jakim zakresie ta wolnorynkowa zasada będzie miała zastosowanie do podmiotów instytucjonalnych ekonomii społecznej, które nie kierują się przecież wyłącznie zasadami ekonomii wolnorynkowej. 1 [dostęp: ]. 2 [dostęp: ]. 3 content&task=view [dostęp: ]. 4 [dostęp: ]. 5 Zob. art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. 6 Zob. EMES określiło kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się podmioty ekonomii społecznej. Kryteria ekonomiczne: prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w na podstawie instrumentów ekonomicznych; niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; ponoszenie ryzyka ekonomicznego; istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. Kryteria społeczne: wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; możliwie wspólnotowy charakter działania; ograniczona dystrybucja zysków. Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego; od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się spełnienia wszystkich tych kryteriów, lecz większości z nich. Tamże. 7 Podstawy prawne rozwoju nowej ekonomii społecznej stworzył pakiet ustaw, przyjmowany w połowie mijającej dekady: znowelizowane Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU 1982, nr 30, poz. 210 z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003, nr 122, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 99, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.). 8 Zob. [dostęp: ]. 9 Istnieje wszakże w Polsce wiele przykładów partnerstw międzysektorowych działających na rzecz rozwoju lokalnego, w tym wykorzystujących przedsiębiorczość społeczną. Zob. 10 Zob. branżowy katalog spółdzielni socjalnych prowadzony na portalu [dostęp: ]. 11 Cytowana koncepcja CES została wypracowana w ramach projektu Ekonomia społeczna w praktyce (www.spoldzielnie.org/centrum/centrum.php), realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, wdrażanego w Polsce w latach W ramach tzw. Tematu D tego Programu, poświęconego wspieraniu i rozwojowi gospodarki społecznej w Polsce, realizowanych było 16 projektów partnerskich. Zob. 12 Na przykład projekty: INES Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości (Ruda Śląska) Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w woj. świętokrzyskim Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie albert.lublin.pl/ces/; Centrum Ekonomii Społecznej w Tarnowie [dostęp: ]. 13 Finansowany jest on również ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej). Zob. spoleczna.pl/x/ [dostęp: ]. 14 Zob. TISE zamierzało również rozpocząć współpracę z Bankami Spółdzielczymi w celu poszerzenia skali dystrybucji, co przyczyniłoby się do rozbudowy instytucjonalnej infrastruktury finansowej III sektora. 15 Zespół powołany został mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. Zob. [dostęp: ]. LITERATURA Ćwiklicki M. (2010), Pomiar jakości usług ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Wstępne wyniki badań, Ekonomia Społeczna nr 1, Red. J. Hausner i in., Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Frączak P. (2006), Rola infrastruktury III sektora w budowie ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Herbst I. (2006), Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB NORD. Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata (2006), październik, Warszawa: MPiPS. Miżejewski C. (2010), Ekonomia społeczna jako innowacyjne narzędzie kształtujące lokalną politykę społeczną, prezentacja dostępna na stronie: Social Enterprise. An International Literature Review (2006), GHK with T. Johnson, R. Spear. SUMMARY The article focus on the process of creation of the network of institutions that can support the development of social economy in Poland. The activity of such system should play key role in the process of social and professional activation of disadvantaged peoples. The most important element of this institutional infrastructure have to play the Centers of Social Economy, that emerge recently numerously in Poland through the support of European Social Fund. The Author specify the key functions, that should fill those Centers in the development of social enterprises in Poland. 16 Polityka Społeczna nr 4/2011

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2014.09.24 15:51:26 +02'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski I I I I II r I I I Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim I I I Cezary Miżejewski I I I I I I I I @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I I I Cezary Miżejewski Polityka rozwoju

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Biznes to nie tylko biznes Business is not just a business Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ VADEMECUM SPÓ DZIELNI SOCJALNEJ BIULETYN wspó finansowany ze Ârodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Spis treści: Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej i powiatów

Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej i powiatów ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 21, seria: Ekonomia, nr 5 (2014), s. 193-208 Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej i powiatów Social economy in creation of local policy and second-level local governments

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań

Regionalny Plan Działań Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XX/336/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...6 Dorota Kędra-Ptaszyńska ANALIZA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ FINANSE ETYCZNE NA RZECZ AKTYWNEJ EUROPY ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ryszard Skrzypiec EKSPERTYZA. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Ryszard Skrzypiec EKSPERTYZA. Warszawa, kwiecień 2014 r. Ryszard Skrzypiec Miejsce, rola i znaczenie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w realizacji Celu 9 w RPO na lata 2014 2020 EKSPERTYZA Warszawa, kwiecień 2014 r. Ryszard Skrzypiec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną

Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną Rekomendacje dla Małopolski Publikacja stanowi raport finalny ze współpracy z Regionem Lombardii w ramach komponentu ponadnardowego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM

EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM W STRONĘ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH Raport Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu Opole, październik 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy MARZEC 2014 6 W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy Agnieszka Pacut Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo