INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądx cześci niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in. ), wymaga pisemnej zgody Wydawcy INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ Mikołaj Niedek Fundacja Promocji Gmin Polskich WSTĘP Celem artykułu jest pokazanie roli, jaką powinny pełnić instytucje wsparcia ekonomii społecznej w kontekście powstających w Polsce centrów ekonomii społecznej i innych instytucji, których celem jest wspieranie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Artykuł rozpoczyna się od znaczenia i ujęć pojęcia infrastruktury instytucjonalnej, poprzez charakterystykę tych podmiotów, aż do określenia roli, jaką kluczowe elementy tego systemu powinny pełnić. W artykule posłużono się metodą porównawczą. Według powszechnej definicji infrastruktura to podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 1. Spośród wielu rodzajów infrastruktury wyróżnia się również infrastrukturę społeczną, określaną jako zespół urządzeń publicznych zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności. Do jej elementów zalicza się najczęściej: szkoły, ośrodki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, obiekty kulturalne i sportowe, ochotniczą straż pożarną. Na tle polityki społecznej wyróżnia się dwie podstawowe funkcje infrastruktury społecznej: instytucjonalną (pełnienie funkcji instytucji) i funkcjonalną (zaspokajania potrzeb społecznych). Do konwencjonalnych instytucji realizujących politykę społeczną należą: gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, regionalne ośrodki polityki społecznej, agencje pośrednictwa pracy (zatrudnienia), oddziały PFRON. Do elementów infrastruktury instytucjonalnej należy także zaliczyć organizacje pozarządowe, szczególnie te, które świadczą usługi społeczne i realizują cele związane z integracją społeczną i aktywizacją zawodową. W bazie danych organizacji pozarządowych prowadzonych przez portal zarejestrowanych jest ponad 2800 organizacji kwalifikowanych jako działające na rzecz osób bezrobotnych i rynku pracy 2. FUNKCJE I PODMIOTY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ W ramach sektora pozarządowego można wyróżnić specyficzną infrastrukturę. Według Piotra Frączaka tworzą ją instytucje i mechanizmy pozwalające wspierać oddolne inicjatywy, ułatwiające współpracę organizacji pozarządowych, a także występujących w ich imieniu wobec administracji i biznesu (Frączak 2006, s. 4). Elementy tego systemu powinny pełnić przynajmniej jedną z dwóch funkcji: a) służebną działanie na rzecz innych organizacji poprzez dostarczanie ich liderom, pracownikom, członkom czy wolontariuszom: wiedzy (w formie informacji, poradnictwa, szkoleń), wsparcia (organizacyjnego, rzeczowego, finansowego) oraz podejmowanie różnych działań w interesie tych organizacji (rzecznictwo, promocja, lobbing); b) integrującą i opiniotwórczą tworzenie systemu wymiany informacji, a więc umożliwienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami, a przez to artykułowanie wspólnych dla środowiska interesów (postulatów) i ich reprezentacja, a także podejmowanie wspólnych działań (partnerstwo). Rolą organizacji infrastruktury instytucjonalnej jest zatem udzielanie wsparcia: merytorycznego, techniczno-organizacyjnego, finansowego oraz reprezentacja interesów i integracja sektora. Do efektów działania infrastruktury trzeciego sektora Piotr Frączak zalicza: samoświadomość sektora, uznanie przez administrację, stworzenie i rozwój zaplecza prawnego oraz profesjonalizację działalności (tamże). Infrastruktura ta ma również swoje mankamenty. Po pierwsze, ponad 80% organizacji infrastruktury ogólnopolskiej ma swoją siedzibę w stolicy. Istnieje więc silna centralizacja poszczególnych jej elementów. Po drugie, mamy do czynienia z nierównomiernym rozkładem struktury regionalnej. Z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Aktywności Lokalnej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wyłaniają się pod tym względem słabsze województwa (kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie) i takie, co do których można mieć wątpliwości, czy stanowią ośrodek słaby czy silny (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, zachodniopomorskie). Są też województwa, gdzie poziom działania infrastruktury jest jak się wydaje stosunkowo wysoki (lubelskie, mazowieckie, śląskie), i takie, które bezdyskusyjnie przewodzą: wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie 3. W bazie organizacji pozarządowych prowadzonych przez portal ngo.pl zarejestrowanych jest 840 pozarządowych organizacji infrastrukturalnych. Wśród najbardziej znanych można wymienić: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Krajową sieć grup partnerskich, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Do organizacji tworzących swoistą infrastrukturę informacyjną III sektora należą również organizacje: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Są one mocno zaangażowane w promocję i upowszechnianie koncepcji i instytucji ekonomii społecznej oraz we wspieranie rozwoju jej podmiotów. Trzeba także wspomnieć o instytucjach opiniodawczych i doradczych mających umocowanie w instytucjach publicznych. Należą do nich np. rady działalności pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publiczne- 12 Polityka Społeczna nr 4/2011

2 go i o wolontariacie, jak też ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (krajowy i regionalne) 4. Odpowiednikiem infrastruktury instytucjonalnej sektora społecznego są instytucje tworzące struktury wsparcia działań podmiotów sektora gospodarczego (biznesu). Należą do nich w szczególności: samorząd gospodarczy, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, izby i stowarzyszenia gospodarcze, inkubatory biznesu, fundusze typu venture capital, agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundusze pożyczkowe i doręczeniowe, organizacje pracodawców (branżowe i regionalne), sieci usług biznesowych, doradczych i finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (KSU, KSI, BIN), parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, centra innowacji technologicznych (zaawansowanych technologii). Z perspektywy polityki społecznej instytucje te mają na celu pomoc w organizacji, zarządzaniu i rozwoju podmiotów gospodarczych, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tworzących względnie trwałe miejsca pracy i pozwalające zwalczać problem bezrobocia, jako jedno z największych wyzwań polityki społecznej. Mimo znaczących sukcesów na tym polu w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych prawie dwukrotne zmniejszenie się bezrobocia w ciągu ostatnich czterech lat: z 20% w grudniu 2003 r. do około 10% w 2009 r. pozostaje jego tzw. twarde jądro, tzn. grupy zagrożone trwałą marginalizacją społeczną. Dotyczy to, na tle przepisów o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności 5 : osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; uchodźców realizujących indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Do powyższego wykazu ustawa o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 pkt. 2) dodaje klauzulę ( ) którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym tradycyjnych rodzinnym. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na niedostateczność tradycyjnych form polityki społecznej pasywnego systemu zasiłków społecznych, jak również mechanizmów rynkowych dla aktywizacji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych. W generalnej opinii sektor publiczny z problemami tymi sobie nie radzi (o ile je w ogóle dostrzega), ma ograniczone środki finansowe lub działa nieefektywnie i nieskutecznie. Sektor prywatny zaś nie działa w obszarze niskiej lub ujemnej stopie zwrotu, a do obszaru tego należy sfera usług społecznych dla osób ubogich, chorych lub, mówiąc ogólnie, zmarginalizowanych. Według Cezarego Miżejewskiego (2010) do najważniejszych wyzwań polityki społecznej należą: a) demograficzne kwestia osób starszych, m.in. usługi opiekuńcze i długoterminowe, usługi edukacyjne, zagospodarowanie czasu wolnego; b) strukturalne zróżnicowania w dostępie do praw i usług, m.in. najwyższy poziom ubóstwa dzieci i młodzieży, zróżnicowania regionalne; c) instytucjonalne niespójny system realizacji usług społecznych podzielonych między szczeble samorządu terytorialnego, deficyty partnerstwa publiczno-społecznego; d) finansowe niedostateczne finansowanie usług społecznych kosztem świadczeń bezpośrednich. Według Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna: Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społeczne (Krajowy Program 2006, s. 37). Według cytowanego Programu podmioty ekonomii społecznej mają za zadanie zwiększać udział społeczności lokalnych w lokalnej polityce społecznej. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ ROZWÓJ W POLSCE Według popularnego ujęcia europejskiej sieci badawczej EMES za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli 6. Natomiast w ogólnym ujęciu ekonomia społeczna to prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty nienastawione wyłącznie na zysk, gdzie cele społeczne liczą się na równi z celami ekonomicznymi lub traktowane są nadrzędnie. W ekonomii społecznej działania gospodarcze są środkiem osiągania celów społecznych, przeciwnie niż w konwencjonalnej ekonomii, gdzie zasoby społeczne są narzędziem osiągania celów komercyjnych. Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się spółdzielnie, w szczególności spółdzielnie pracy, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, banki spółdzielcze, społeczne kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz określane mianem podmiotów nowej ekonomii społecznej spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych i podmiotów statutowo nienastawionych na zysk 7. Strukturę ilościową tych podmiotów w Polsce obrazuje tabela 1. Polityka Społeczna nr 4/

3 Tabela 1. Struktura ilościowa podmiotów III sektora w Polsce w 2010 r. Rodzaj organizacji Liczba Organizacje infrastrukturalne (NGO) 839 NGO działające na rzecz osób bezrobotnych/rynku pracy Organizacje pożytku publicznego (OPP) 8031 Centra Wolontariatu 107 Centra Aktywności Lokalnej 64 Fundusze Lokalne 27 Spółdzielnie Spółdzielnie socjalne 151 Centra Integracji Społecznej 49 Zakłady Aktywności Zawodowej 50 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 9 Źródło: bazy danych portalu [dostęp: ]. W gospodarce społecznej pokłada się duże nadzieje na skuteczne rozwiązywanie problemów wykluczenia społecznego, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych, których nie zaspokaja sektor publiczny i biznesowy, oraz tworzenie trwałych, lokalnych miejsc pracy. Jako taka ekonomia społeczna wpisuje się w trend tworzenia lokalnego rozwoju, zrównoważonego społecznie, gospodarczo i ekologicznie. W Polsce o ekonomii społecznej głośno zrobiło się dopiero na początku lat dwutysięcznych w kontekście przygotowywania się naszego kraju do akcesji do UE. Ideę gospodarki społecznej rozpropagował w szczególności Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Uważa się, że Polska posiada niewykorzystany potencjał w sferze przedsiębiorczości społecznej, a istniejący sektor przedsiębiorstw społecznych cechuje duży niedorozwój, szczególnie w porównaniu z krajami, które na tym polu osiągnęły znaczące sukcesy, jak np. Włochy. Stosunek ilościowy tych podmiotów w Polsce i Włoszech prezentuje tab. 2. Tabela 2. Porównanie struktur ilościowych podmiotów III sektora w Polsce i Włoszech Rodzaj organizacji Polska Włochy Stowarzyszenia i fundacje (same stowarzyszenia) Spółdzielnie Spółdzielnie socjalne Liczba zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych około 1000 osób Źródło: bazy danych portalu oraz dane z raportu Social Enterprise. An International Literature Review, GHK with T. Johnson, R. Spear, 2006, s. 37. INFRASTRUKTURA EKONOMII SPOŁECZNEJ około osób W niniejszych rozważaniach kluczowe znaczenie ma stan i rozwój infrastruktury ekonomii społecznej, podobnie jak w przypadku infrastruktury instytucjonalnej sektora publicznego i prywatnego biznesu. Geneza infrastruktury instytucjonalnej sektora ekonomii społecznej wywodzi się z sektora pozarządowego (III sektora). Wymienione wcześniej instytucje, tworzące system wsparcia dla organizacji społecznych (obywatelskich), mają znaczące dokonania na polu tworzenia struktur wsparcia gospodarki społecznej. Ogólnie infrastrukturę instytucjonalną sektora pozarządowego można zdefiniować jako System instytucji i mechanizmów pozwalających wspierać oddolne inicjatywy, ułatwiających współpracę i rozwój organizacji pozarządowych, a także występujących w ich imieniu wobec administracji (II sektor) i biznesu (I sek- tor). Z kolei celem infrastruktury gospodarki społecznej powinno być tworzenie przestrzeni instytucjonalnej dla powstawania podmiotów ekonomii społecznej i strukturalnych (systemowych) warunków dla ich rozwoju. Modelowym przykładem tego typu działalności w Polsce jest Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej. To przykład partnerskiej inicjatywy międzysektorowej, założonej w 2007 r. przez 24 podmioty sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, w tym uczelnię i media, jak również organizacje zagraniczne 8. Przykład ten ma jednak zasięg regionalny i przy braku powszechności tego typu inicjatyw w Polsce należy uznać go w skali kraju za lokalny element infrastruktury instytucjonalnej 9. Za modelowe przedsiębiorstwo społeczne w Polsce uznaje się spółdzielnię socjalną, których znaczący rozwój obserwuje się od 2006 r. (rok przyjęcia ustawy o spółdzielniach socjalnych). W połowie 2010 r. liczbę tych spółdzielni w kraju szacowano na Za przykład organizacji infrastrukturalnej tego sektora należy uznać Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, działający od 2007 r. Elementem składającym się na tę infrastrukturę są również ośrodki wsparcia spółdzielczości socjalnej, kierowane zazwyczaj przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na prowadzenie takich ośrodków w wyniku konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zazwyczaj działa jeden taki ośrodek w danym województwie. Infrastrukturę tego sektora tworzą też centra ekonomii społecznej. W modelowym kształcie Centrum Ekonomii Społecznej (CES) to nowy rodzaj instytucji pośredniczącej w integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia umożliwiające samozatrudnienie w tworzonych spółdzielniach socjalnych, zatrudnienie w firmach komercyjnych oraz przedsiębiorstwach społecznych 11. W perspektywie polityki strukturalnej na lata w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VII Promocja Integracji Społecznej, Działaniu 7.2. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałaniu Wsparcie Ekonomii Społecznej realizowanych jest wiele przedsięwzięć w formie CES, jak również inkubatorów przedsiębiorstw społecznych 12. W obszarze tym realizowany jest również (w okresie ) metaprojekt pn. Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES) 13. Projekt ten integruje istniejące centra ekonomii społecznej, jak również ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i ośrodki wsparcia spółdzielni socjalnych. Ogólnym jego celem jest poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce przez tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia. Cel ten ma być realizowany poprzez cele szczegółowe, m.in.: tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej; wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże; profesjonalizację działań wspierających podmioty ekonomii społecznej; 14 Polityka Społeczna nr 4/2011

4 podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej; wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. Podmioty tworzące ZSWES to: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Kluczowe dla działań wspierających rozwój przedsiębiorstw gospodarki społecznej są jednak instytucje finansowe udzielające wsparcia w postaci pożyczek, kredytów czy poręczeń przedsiębiorstwom społecznym. Sytuacja w tym obszarze nie wygląda zachęcająco, gdyż generalnie tego typu organizacje nie mogą liczyć na wsparcie konwencjonalnych instytucji finansowych, jak np. banki, które przy ocenie zdolności kredytowej koncertują się wyłącznie na przepływach finansowych, abstrahując od aspektów społecznych, istotnych skądinąd dla tego typu podmiotów. Irena Herbst w analizie poświęconej dostępności finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej stwierdza wprost: Żaden ze stosowanych w Polsce instrumentów finansowych, a także żadne z rozwiązań instytucjonalno-prawnych ułatwiających dostęp do kapitału nie respektują specyfiki przedsięwzięć społecznych, celu ich działania. Nawet systemowo uruchamiane wsparcie ze środków publicznych (instrumenty hybrydowe, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i doręczeniowe) nie tworzą warunków ułatwiających pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia społeczne (Herbst 2007, s. 16). Instytucje udzielające wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym faktycznie są w Polsce nieliczne, niemniej istnieją dobre przykłady. Na przykład Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, który w przeciągu dekady swojej działalności udzieli w Polsce ponad 100 mln zł pożyczek ponad 400 podmiotom sektora społecznego, czy Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE), które do połowy 2010 r. udzieliło pożyczek na kwotę 8 mln zł 14. Najbardziej znaczące w infrastrukturze instytucjonalnej gospodarki społecznej powinny być zdaniem autora centra ekonomii społecznej. Powinny one specjalizować się w wymienionych niżej obszarach: poradnictwo koncepcyjne i ekonomiczne w zakresie pożądanych i perspektywicznych rodzajów i obszarów prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) społecznego; poradnictwo proceduralne w zakresie dopełnienia obowiązujących i wymaganych działań formalnych związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa społecznego i uruchamiania działalności gospodarczej; poradnictwo organizacyjne w obszarze metod i modeli organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, tworzenia biznesplanu, strategii rozwoju, współpracy z interesariuszami; poradnictwo koncepcyjne (baza pomysłów) w zakresie możliwych sposobów prowadzenia działalności gospodarczych w formule ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centra integracji społeczne, zakłady aktywności zawodowej, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych); poradnictwo marketingowe w zakresie kształtowania profilu usług (produkcji) i organizowania kanałów zbytu, promocji i nawiązywania współpracy z partnerami handlowymi; poradnictwo finansowe w zakresie pozyskiwania środków i dotacji na rozruch i rozwój przedsiębiorstwa społecznego (fundraising) ze środków krajowych (urząd pracy, PFRON, FIO) i funduszy europejskich; prowadzenie działań promocyjnych i upowszechnieniowych (kampanii społecznych) adresowanych do osób z grupy wykluczenia społecznego, w celu zainteresowania, zachęcenia i zmotywowania ich do uczestnictwa w zakładaniu podmiotu ekonomii społecznej i prowadzeniu go; pomoc w opracowaniu i pisaniu aplikacji projektowych przez grupy zakładające lub prowadzące lokalny podmiot ekonomii społecznej; organizacja działań edukacyjnych, wizyt studyjnych i szkoleń adresowanych do grup chcących założyć i prowadzić lokalne przedsiębiorstwo społeczne z zakresu organizacyjnych, ekonomicznych, marketingowych, prawno-proceduralnych i finansowych aspektów przedsiębiorczości społecznej; gromadzenie i udzielanie informacji o funduszach, jak również samych środków na wspieranie lokalnej gospodarki społecznej z różnych źródeł (publicznych, prywatnych, społecznych); wspieranie w nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami gospodarczymi przez nowo powstałe podmioty ekonomii społecznej poprzez wyszukiwanie i kojarzenie stron; upowszechnianie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i nawiązywanie współpracy z firmami prywatnymi celem zainteresowania ich współpracą z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej (np. podwykonawstwo) i unaocznienie możliwych korzyści z tego wynikających (natury ekonomicznej, organizacyjnej, marketingowej, etyczno-reputacyjnej); współpraca z podmiotami polityki społecznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej w regionie i kraju w celu wymiany doświadczeń i skutecznych praktyk; prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej mającej na celu zainteresowanie szerszych grup i środowisk społeczności lokalnej swoją działalnością; założenie i prowadzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości społecznej. Od 2009 r. działa na szczeblu ministerialnym Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej 15. W ramach grup roboczych Zespołu opracowywane są istotne dla rozwoju infrastrukturalnego sektora ekonomii społecznej dokumenty: strategia rozwoju ekonomii społecznej, ustawa regulująca przedsiębiorczość społeczną, ramy finansowe dla funkcjonowania ekonomii społecznej i założenia do systemu edukacji dla ekonomii społecznej. Realizowany jest również projekt Komisji Europejskiej Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej, koncentrujący się na kwestii franczyzy społecznej, partnerstwa publiczno-społecznego, standardach jakości Polityka Społeczna nr 4/

5 przedsiębiorstw społecznych i społecznych klauzul zamówień publicznych. Upowszechnienie tych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej w samorządach z pewnością przyczyni się do rozwoju infrastruktury instytucjonalnej ekonomii społecznej w Polsce. ZAKOŃCZENIE Obok samych organizacji i instytucji tworzących sieć infrastrukturalną ekonomii społecznej i zakresu ich działania ważna jest także jakość świadczonych przez nie usług. Pojawiły się już pierwsze badania w tej materii, w tym z zastosowaniem zaawansowanych metodyk. Według wyników badań jakości obsługi klientów korzystających z usług ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w woj. małopolskim wynika, iż największą popularnością cieszą się różne formy usług prawnych, księgowych, marketingowych, wspierających, ale również doradczych, promocyjnych i szkoleniowych (Ćwiklicki 2010, s. 38). Za najważniejsze cechy tych usług wskazano ich wiarygodność i pewność. Niewątpliwie kluczem do zapewnienia właściwej jakości usług wszelkich podmiotów, w tym tworzących infrastrukturę instytucjonalną ekonomii społecznej, jest konkurencja. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wszakże, w jakiej postaci i w jakim zakresie ta wolnorynkowa zasada będzie miała zastosowanie do podmiotów instytucjonalnych ekonomii społecznej, które nie kierują się przecież wyłącznie zasadami ekonomii wolnorynkowej. 1 [dostęp: ]. 2 [dostęp: ]. 3 content&task=view [dostęp: ]. 4 [dostęp: ]. 5 Zob. art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. 6 Zob. EMES określiło kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się podmioty ekonomii społecznej. Kryteria ekonomiczne: prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w na podstawie instrumentów ekonomicznych; niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; ponoszenie ryzyka ekonomicznego; istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. Kryteria społeczne: wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; możliwie wspólnotowy charakter działania; ograniczona dystrybucja zysków. Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego; od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się spełnienia wszystkich tych kryteriów, lecz większości z nich. Tamże. 7 Podstawy prawne rozwoju nowej ekonomii społecznej stworzył pakiet ustaw, przyjmowany w połowie mijającej dekady: znowelizowane Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (DzU 1982, nr 30, poz. 210 z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003, nr 122, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 99, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.). 8 Zob. [dostęp: ]. 9 Istnieje wszakże w Polsce wiele przykładów partnerstw międzysektorowych działających na rzecz rozwoju lokalnego, w tym wykorzystujących przedsiębiorczość społeczną. Zob. 10 Zob. branżowy katalog spółdzielni socjalnych prowadzony na portalu [dostęp: ]. 11 Cytowana koncepcja CES została wypracowana w ramach projektu Ekonomia społeczna w praktyce (www.spoldzielnie.org/centrum/centrum.php), realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, wdrażanego w Polsce w latach W ramach tzw. Tematu D tego Programu, poświęconego wspieraniu i rozwojowi gospodarki społecznej w Polsce, realizowanych było 16 projektów partnerskich. Zob. 12 Na przykład projekty: INES Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości (Ruda Śląska) Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w woj. świętokrzyskim Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie albert.lublin.pl/ces/; Centrum Ekonomii Społecznej w Tarnowie [dostęp: ]. 13 Finansowany jest on również ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej). Zob. spoleczna.pl/x/ [dostęp: ]. 14 Zob. TISE zamierzało również rozpocząć współpracę z Bankami Spółdzielczymi w celu poszerzenia skali dystrybucji, co przyczyniłoby się do rozbudowy instytucjonalnej infrastruktury finansowej III sektora. 15 Zespół powołany został mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. Zob. [dostęp: ]. LITERATURA Ćwiklicki M. (2010), Pomiar jakości usług ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Wstępne wyniki badań, Ekonomia Społeczna nr 1, Red. J. Hausner i in., Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Frączak P. (2006), Rola infrastruktury III sektora w budowie ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Herbst I. (2006), Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB NORD. Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata (2006), październik, Warszawa: MPiPS. Miżejewski C. (2010), Ekonomia społeczna jako innowacyjne narzędzie kształtujące lokalną politykę społeczną, prezentacja dostępna na stronie: Social Enterprise. An International Literature Review (2006), GHK with T. Johnson, R. Spear. SUMMARY The article focus on the process of creation of the network of institutions that can support the development of social economy in Poland. The activity of such system should play key role in the process of social and professional activation of disadvantaged peoples. The most important element of this institutional infrastructure have to play the Centers of Social Economy, that emerge recently numerously in Poland through the support of European Social Fund. The Author specify the key functions, that should fill those Centers in the development of social enterprises in Poland. 16 Polityka Społeczna nr 4/2011

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego. www.wzp.pl

Przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego. www.wzp.pl Przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego Diagnoza Województwo zachodniopomorskie w liczbach Liczba mieszkańców [11 m.]: Miasto: Wieś: 1 722 885 1 187 748 535 137

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura instytucjonalna ekonomii społecznej

Infrastruktura instytucjonalna ekonomii społecznej Infrastruktura instytucjonalna ekonomii społecznej czy daleko nam do Włoch? dr Mikołaj Niedek Warszawa, 28 października 2010 r. Elementy infrastruktury instytucjonalnej Elementy infrastruktury instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

27.11.2014. Przyszłość spółdzielczości socjalnej kierunki rozwojowe

27.11.2014. Przyszłość spółdzielczości socjalnej kierunki rozwojowe Przyszłość spółdzielczości socjalnej kierunki rozwojowe Spółdzielnie socjalne 2009-2013 1 Stan rejestrowy październik 2014 62 43 64 137 76 66 36 85 95 119 48 W Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

OWES subregionu południowego

OWES subregionu południowego OWES subregionu południowego CEL profesjonalizacja III sektora Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Podstawowe założenia projektu Okres realizacji 01.04.2013 30.06.2015 Projekt partnerski z

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra,

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra, OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO Jelenia Góra, 13-10-2016 1 Co to jest OWES? Istotą działania OWES jest zapewnienie kompleksowego wsparcia os. fizycznym i podmiotom

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Skąd ale i dokąd 2011 2006 2009 2010 2004 Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" Wsparcie rozwoju instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Jak ekonomia społeczna może nam pomóc? Narzędzia ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie strategii tematycznej dla Tematu D

Uzupełnienie strategii tematycznej dla Tematu D EQUAL - Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy Uzupełnienie strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09

Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Pojęcie ekonomii społecznej Istnieje multum definicji terminu,,ekonomia społeczna. Poszczególni autorzy opisują ją jako sektor (w wymiarze instytucjonalno-prawnym), inni jako metodę działania (polegającą

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej

Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej Organizacje pozarządowe jako podmioty ekonomii społecznej Konferencja w ramach projektu Podaj Dalej Słubice, 23 listopada 2012 r. EKONOMIA SPOŁECZNA - PODSTAWOWE DEFINICJE ekonomia społecznaczy też wymiennie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI. Justyna Drogosz

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI. Justyna Drogosz STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI Justyna Drogosz Organizacje pozarządowe trzeci sektor Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego".

Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego. "Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu i zaplecza społecznego". Kraków 15-17 marca 2011 Uwspólnienie pojęć przedsiębiorstwo społeczne

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne.

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. ekspertka: Karolina Cyran-Juraszek prowadząca: Dorota Kostowska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Dr Irena Herbst Dlaczego wspierać ekonomię społeczną O poziomie życia społeczeństw decyduje nie tylko kapitał fizyczny, ale także kapitał ludzki i

Bardziej szczegółowo

Co to jest ekonomia społeczna? Rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

Co to jest ekonomia społeczna? Rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym Co to jest ekonomia społeczna? Rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym Co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Lubuską Szkołę Pomagania Gorzów Wielkopolski 12 luty 2009 Edward Korban Do części wykluczonych nie da się dotrzeć opowieściami o wędkach i rybach. Oni są ustawieni tylko na rybę

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cel Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Gniezno, 13 października 2016 r. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach powstał w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r.

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r. Ekonomia Społeczna zarys problematyki Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej Kwiecie, 2008 r. Plan prezentacji 1. Ekonomia społeczna ujęcia definicyjne 2. Stan i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia Magdalena Czuchryta Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Kraków

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja SWR. Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11. Prezentacja SWR Tadeusz Durczok Chorzów, 09.11.2009 Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo