EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2011"

Transkrypt

1 EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 (732) 3 Wywiad na temat konferencji: Raport o zarządzaniu. Lekcja z kryzysu / Wiesław M. Grudzewski lnterview on the conference: Report on the management. Lesson from the crisis 11 Jak przetrwać kryzys? / Irena K. Hejduk How survive the Crisis? THE PRACTICE OF ENTERPRISES' OPERATION 19 Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Tomasz Kijek Evaluation of the effectiveness of innovative activities in enterprises 26 Eksploracja i eksploatacja w innowacyjności organizacji / Magdalena Pichlak Exploration and exploitation in innovativeness of organization 33 Wpływ poziomu zaufania na korzyści uzyskiwane przez wybrany polski szpital / Roman Andrzej Lewandowski Impact of trust level on the benefits received by selected Polish hospital 39 Wydajność pracy małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Zbigniew Gołaś Labour productivity in small and medium-sized enterprises in the EU 47 Przewaga konkurencyjna w małych przedsiębiorstwach budowlanych / Joanna Samul, Wiesław Matwiejczuk Competitive advantage in small construction companies 55 Uwarunkowania ryzyka w budownictwie / Andrzej Buszko Determinants of risk in construction industry 65 Funkcjonowanie firm rodzinnych w warunkach kryzysu / Krystyna Leszczewska Functioning of family businesses in crisis conditions 73 Modele zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście płci / Julia Gorzelany-Plesińska Models of business management in the context of gender RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK REVIEW AND PRESENTATION OF BOOKS 81 Recenzja książki Reengineering Leszka Pacholskiego, Witolda Cempela, Pawła Pawlewskiego / Kinga Kurowska Review of book titled: Reengineering" by Leszek Pacholski, Witold Cempel, Paweł Pawlewski

2 nr 2 (733) 3 Dynamika zmian / Zbigniew Wiśniewski The dynamics of change 17 Świadome zarządzanie adekwatnością kapitału ryzyka / Dariusz Michalski Conscious management with adequacy of risk capital 26 Wpływ charakterystyk konfliktu i sieci społecznej na twórczość / Katarzyna Bratnicka Influence of characteristics of conflict and social network on creativity 34 Logistyka humanitarna - odpowiedź na współczesne zagrożenia / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek Humanitarian Logistics - a response to contemporary threats THE PRACTICE OF ENTERPRISES' OPERATION 45 Practical method for innovation capability self-assessment of enterprises / Mahomed Hanini, Jan Bagiński 53 Restrukturyzacja sektora stoczniowego w Polsce / Elżbieta Wojnicka The restructuring of the shipbuilding sector in Poland 63 Zadłużenie bankowe a płynność i rentowność przedsiębiorstw budowlanych / Wiesława Olkowska, Alina Gumkowska Bank debt and two categories namely liquidity and profitability of construction companies 69 Przesłanki rozwoju gospodarstw agroturystycznych / Sławomir Czarniewski Conditions for development of agritourism farms 76 Problem motywowania ludzi do pracy w trzecim sektorze / Anna Wziątek- Staśko The problem of motivating people to work in the third sector 84 Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników / Anna Bagińska Spending on education and training of staff RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK REVIEW AND PRESENTATION OF BOOKS 92 Recenzja książki Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego Marty Sadowy / Wojciech Sońta Review of book entitled Basics o economics of municipal enterprise by Marta Sadowy

3 nr 3 (734) 3 Problemy metodologiczne w naukach o zarządzaniu / Rozmowa dr. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego z prof. Wiesławem M. Grudzewskim Methodological problems in management sciences - dr. Martin Wojtysiak- Kotlarski interview with prof. Wiesław M. Grudzewski 18 Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości / Andrzej Jędruchniewicz Macroeconomic determinanta of entrepreneurship 25 O pewnych modelach zmian / Zbigniew Wiśniewski On selected change models THE PRACTICE OF ENTERPRISES' OPERATION 37 Budowa marki i zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji employer brand / Katarzyna Wojtaszczyk Brand management and human resources management in the concept of employer brand 47 Real - time analytics and business analytics model / Piotr Tarka 54 Modelowe ujęcie procesu i kosztów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie gazowniczym / Agnieszka Lisowska Model approach to process and investment costs in the gas company 64 Dobre praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego / Janusz Sobieraj Good practice in public-private partnership 72 Konkurencja w prawie Unii Europejskiej / Joanna Cackowska Competition in the European Union law 80 Metody wspierania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej / Jerzy Baruk Ways to promote innovation in enterprises operating in the European Union RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK REVIEW AND PRESENTATION OF BOOK 88 Recenzja książki Bohdana Godziszewskiego, Mirosława Haffera, Marka Jacka Stankiewicza, Stanisława Sudoła pt.: Przedsiębiorstwo - teoria i praktyka zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 / Janusz Żurek Review of book titled: The company-the theory and practice of management (Przedsiębiorstwo - teoria i praktyka zarządzania). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

4 nr 4 (735) TEORIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM THE THEORY OF ENTERPRISE MANAGEMENT 3 Lordowie strategii / Jan Bagiński, Justyna Babińska Lords of strategy THE PRACTICE OF ENTERPRISES' OPERATION 11 Oddziaływanie polityki personalnej i klimatu organizacyjnego na rozwój zawodowy pracowników / Grażyna Bartkowiak The impact of personnel policy and organizational climate on professional development of employees 25 Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa / Maciej Jagódka Human capital as a growth factor of enterprise competitiveness 33 Empatia w budowaniu jakości usług w centrach kontaktu z klientem / Aleksander Lotko Empathy in building service quality in customer contact centers 39 Geometria modeli biznesu / Marek Jabłoński Geometry of business models 48 Wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną / Janusz Rybiński Selected aspects of intellectual property management 55 Kapitał intelektualny a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce / Anna Wildowicz-Giegiel Intellectual capital via innovativeness of enterprises in Poland 63 Determinanty międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego / Rafał Drewniak Determinants of the international expansion of Polish enterprises in construction sector 71 Predyspozycje osobowościowe w kompetencjach zawodowych pracowników administracji publicznej / Joanna M. Moczydłowska Personality predispositions in the professional competence of public administration employees 78 Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego / Armand Kasztelan The implementation process of environmental management system in food industry enterprise RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK REVIEW AND PRESENTATION OF BOOK 92 Recenzja wydawnicza książki pt. Strategiczna Karta Wyników [Balanced Scorecard]. Teoria i praktyka autorstwa dr. Adama Jabłońskiego i dr. Marka Jabłońskiego; Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2011 / Bogdan Nogalski Review of book entitled: Balanced Scorecard. Theory and Practice (Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka). Adam Jabloński, Marek Jabloński; Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2011

5 nr 5 (736) 3 List od prof. Grudzewskiego do Andrzeja Wajdy z okazji 80 lecia pracy i odpowiedź Reżysera Letter from Prof. Grudzewski to Andrzej Wajda to mark the 80th anniversary of his work with the answer from the Director 5 Jubileusz 10 lecia Medalu im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego / Wiesław M. Grudzewski Prof. PhD Eng. Wiesław M. Grudzewski: Jubilee Medal named prof. Tadeusz Kotarbiński 10th Anniversary 14 Użyteczność modeli w diagnozowaniu kapitału społecznego / Eulalia Skawińska The usefulness of models in the diagnosis of social capital 28 Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym / Dariusz Michalski Venture capital in the electricity company 37 Przedsiębiorczość w kapitale intelektualnym a firmy akademickie / Zbigniew Chyba Entrepreneurship in intellectual capital and academic firms 48 Finansowanie funduszy private equity przez banki komercyjne w Polsce / Witold Luciński Finansing private equity funds by commercial banks in Poland 57 Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa / Justyna Przychodzeń Wojciech Przychodzeń The concept of sustainable enterprise 66 Planowanie kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Anna Saniuk Cost planning in manufacturing companies 75 Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności / Agata Lulewicz-Sas Health and safety in the concept of corporate social responsibility 84 Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 / Katarzyna Szumowska Training assessment in the aspect of ISO 9001: Konferencja Polimex-Mostostal SA. Czynniki sukcesu korporacji budownictwa przemysłowego / Krzysztof Krauss Conference organized by Polimex-Mostostal S.A. Success factors of industrial construction Corporation

6 nr 6 (737) 3 Wspomnienie - Prof. dr hab. Ber Haus In memory of Prof. dr hab. Ber Haus 6 Wartości organizacyjne w zróżnicowanym środowisku kulturowym / Barbara Mazur Organizational values in a diverse cultural environment 17 Światowy kryzys gospodarczy a procesy koncentracji kapitałowej / Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz The global economic crisis and the processes of capital concentration 25 Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych na rynku FMCG / Beata Reformat Marketing environment in Polish trade networks on the FMCG market 34 Popytowe - podażowy model przedsiębiorczości indywidualnej / Jarosław Korpysa Demand-supply model of individual entrepreneurship 41 Wydłużający się czas pracy - zjawisko czy trend? / Anna Pluta Extending the working time-phenomenon or trend? 51 Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie / Katarzyna Czop, Diana Mietlicka Knowledge sharing in enterprise 60 Metoda Lean Six Sigma w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Janusz Toruński, Henryk Wyrębek Lean Six Sigma method in the process of the enterprise management 67 Wybrane zagadnienia private equity w Europie i Polsce / Witold Luciński Selected issues of private equity in Europe and Poland 76 Audyt logistyczny przedsiębiorstw rolnych / Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz Logistic audit for agricultural enterprises 83 Reputacja jednostek opieki zdrowotnej / Agnieszka Bukowska- Piestrzyńska Reputation of Health service units

7 nr 7 (738) TEORIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM THE THEORY OF ENTERPRISE MANAGEMENT 3 Teoria ukrytego przywództwa w aspekcie międzykulturowym / Marcin Komor Theories of implicit leadership in intercultural aspect 15 Innowacje w biurach podróży / Daniel Puciato, Bolesław Goranczewski, Agnieszka Łoś Innovations in Ravel agencies 24 Znak jakości artykułów spożywczych / Joanna Rosak-Szyrocka, Stanisław Borkowski Quality Mark for foodstuffs 31 Lokalne Grupy Działania w województwie podlaskim / Mikołaj Jalinik Local action groups in Podlaskie voivodeship 39 Dlaczego marketing doświadczeń" budzi kontrowersje? / Iwona Skowronek Why experiential marketing is controversial? 48 Projekt formą działania organizacji / Katarzyna Piwowar-Sulej Project - form of activity in organization 58 Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach / Agnieszka Izabela Baruk Development of employees in enterprises 70 Kapitał obrotowy w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa / Rafał Cegłowski Working capital in enterprise finance management 80 Zaufanie w sektorze usług bankowych / Martyna Życzkowska Trust in the banking sector 90 Sterowanie wartością ryzyka na rynku energii elektrycznej / Dariusz Michalski Controlling risk value on the electric energy market 106 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego / Małgorzata Brojak-Trzaskowska Małgorzata Porada-Rochoń Innovativness of small and medium-sized enterprises in Western Pomerania voivodeship 112 Zbigniew Grzymała:Rekonstrukcja sektora komunalnego w Polsce aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne / Wojciech Sońta Communal sector restructurization in Poland; organizational-legal and economic aspects by Zbigniew Grzymała

8 nr 8 (739) 3 Dwa spojrzenia na e-gospodarkę / Waldemar Ziemski Two perspectives on e-economy 13 Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów / Szymon Cyfert, Grzegorz Hoppe Social and ecological consumers responsibility 22 Przekształcenie specjalnych stref ekonomicznych w klastry / Marcin Gryczka Transformation of Polish special economic zone into clusters 31 Wpływ kryzysu gospodarczego na europejskie koncerny energetyczne / Filip Osadczuk Impact of the 2007/2010 economic crisis on European energy companies 43 Szkolenie jako metoda rozwijania kompetencji / Agnieszka Pieczyńska Training as a method of developing competencies 52 Wiedza jako zasób organizacji non profit / Hanna Lewandowska Knowledge as a measure in non profit organization 60 Pomiar złożoności hierarchii organizacyjnej / Katarzyna Bryja, Marian Hopej, Janusz Martan Hierarchy of organization complexity measure 68 Internet w działalności firm w branży AGD / Hanna Nowak, Jakub Bok Internet in the AGD companies sector 77 Kontrolowanie kosztów i cost cutting jako źródła sukcesu przedsiębiorstwa / Konrad Jaskóła, Piotr Makaruk Cosf controlling and cost cutting as a source of enterprise success 83 Megawartości przedsiębiorstwa a jego struktura organizacyjna / Magdalena Hopey-Kamińska Mega values and organizational structure 89 Ocena potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w województwie opolskim / Krzysztof Malik Potential development evaluation of regional enterprises in Opolskie voivodeship RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK REVIEW AND PRESENTATION OF BOOK 99 Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski: Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka / Bogdan Nogalski Information Management on the global market. Theory and practice by Zbigniew Malara

9 nr 9 (740) TEORIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM THE THEORY OF ENTERPRISE MANAGEMENT 3 Ewolucja pojęcia wirtualności / Karol Kuczera Virtual term evolution 11 Młodzież wobec etyki biznesu / Magdalena Kozera Young generation attitude to standards 21 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Zbigniew Malara, Janusz Kroik Social responsibility of enterprise 32 Pomiar przedsiębiorczych działań przedsiębiorstwa / Aneta Oniszczuk- Jastrząbek Measuring of enterpreneurial operations undertaken by a company 40 Rynek pieczywa w Polsce / Andrzej Tokarski Bread market in Poland 53 Kapitał społeczny w polskich przedsiębiorstwach / Aleksander Żołnierski Social capital in Polish enterprises 67 Zarządzanie jakością w mikcro-przedsiębiorstwach rolnych / Anna Walaszczyk Micoroenterprises quality management in agricultural sector 78 Dynamika zmian w decyzji o pozwolenie na budowę / Saturnin Fadrowski Dynamice of changes in the categories of building permission decisions 92 Globalizacja w browarnictwie europejskim / Sławomir Kalinowski, Joanna Smoluk-Sikorska The globalization of the Brewing Industry RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK REVIEW AND PRESENTATION OF BOOK 103 Douglas Rushkoff: Program or to be programmed / Katarzyna Kołomańska Ten Commands for a Digital Age

10 nr 10 (741) TEORIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM THE THEORY OF ENTERPRISE MANAGEMENT 3 Rynek Newconnect w modelu Altmana / Piotr Beszterda NewConnect market in the Altman model 18 Sustainability-wyzwaniem dla kompetencji menedżerskich / Przemysław Niewiadomski Sustainability - a challenge for managerial competencies 27 Teoretyczne przesłanki oceny efektywności komunikacji wewnętrznej / Agnieszka Żur Theoretical prerequisties for intercommunication effectiveness evaluation 36 O problemach z modelami / Krystyna Rosłanowska-Plichcińska Abort the problems with econometric models 44 Efektywność współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z partnerami w sieci / Małgorzata Dolińska Effectiveness of innovative enterprises cooperation with network partners 52 Kultura jakości w organizacjach sektora publicznego / Liliana Hawrysz, Katarzyna Hys Quality culture in public sector organizations 59 Kaizen a reengineering. Studium porównawcze / Krzysztof Nowakowski Kazein a reengineering. Comparative study 69 Nowe metody badań konsumenckich / Monika Boguszewicz-Kreft, Jan Kreft New methods of consumer research 79 Systemowy obraz organizacji w obliczu paradygmatu systemowego / Katarzyna Hys, Liliana Hawrysz The image of organization in the face of the system-paradigm 93 Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu w naukach o zarządzaniu / Marek Matejun The method case study in management sciences

11 nr 11 (742) TEORIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM THE THEORY OF ENTERPRISE MANAGEMENT 3 Działalność innowacyjna spółek giełdowych / Tomasz Nawrocki Adam Żabka Innovations activity of Polish listed companies 13 Wymiary segmentacji w kontekście skali i definiowania satysfakcji klienta / Monika Anna Budnik Parameters of segmentation research in the context of scale and customer satisfaction defining 20 Marketing relacyjny w usługach daktyloskopijnych / Tadeusz Waściński, Krzysztof Tomaszycki Relational marketing in dactyloskopy/fingerprint-service process 33 Zarządzanie jakością a efektywność organizacji / Aneta Wysokińska- Senkus Quality management and organization effectiveness 41 Problemy zagospodarowania turystycznego Zalewu Siemianówka / Mikołaj Jalinik The problem of touristic development of Siemianówka reservoir 52 System handlu uprawnieniami do emisji / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Participation in the emission trading system 62 Wpływ rekomendacji Bazylea III na finansowanie MŚP / Małgorzata Mikita The impact of "Basel III" of financing of SMEs 70 Zarządzanie zaufaniem na przykładzie firmy innowacyjnej / Ewa Kleszczewska Trust management on example of an innovative company 78 Wpływ funduszy strukturalnych na działalność sektora MSP w Polsce / Rafał Cegłowski The influence of the EU Assistance to activities of small and medium enterprises in Poland 91 Rola personelu medycznego w kształtowaniu prawidłowych relacji klient/pacjent / Joanna Rosak-Szyrocka, Stanisław Borkowski The role of medical personel in shaping good client/patient relationship

12 nr 12 (743) TEORIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM THE THEORY OF ENTERPRISE MANAGEMENT 3 Integracja i restrukturyzacja przedsiębiorstw w ramach fuzji i przejęć / Andrzej Szypko Integration and restructuring of enterprises in merges and acquisition 15 Endogeniczne uwarunkowania aktywności innowacyjnej regionów wiodących / Arkadiusz Świadek Endogenous consideration of leading regions innovation activity 24 Role menedżerów w zarządzaniu zmianą w kontekście kultur organizacji / Aleksander Gwiazda The roles of managers in the implementations of changes in organization 31 Regiony lokalizacji usług offshoringowych / Renata Oczkowska The offshore service locations in the regions 41 Innowacyjność przedsiębiorstw warunkiem rozwoju / Katarzyna Widera, Mirosław Szewczyk Enterprises innovativeness condition for development 49 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w województwie zachodniopomorskim / Halina Nakonieczna-Kisiel Foregin direct investments inflow for Western Pomerania economy 57 Koszty jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Mirosław Kowalewski, Małgorzata Murawska Quality costs in a production company 66 Tworzenie klastra specjalistycznych usług medycznych / Anna Wasiluk Creating a cluster of specialist medical service 77 Strategie podatkowe małych przedsiębiorstw - raport z badań / Monika Walicka, Wiesław Matwiejczuk Tax strategies for small business - research report 86 Efektywność zarządzania finansami publicznymi / Tadeusz Waściński Małgorzata Borowik Effectiveness in public financial management Oprac. BPK

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii...

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... Spis treści Wstęp... 13 Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... 15 Grażyna Aniszewska: Kultura

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 SPIS TREŚCI nr 1(66) 9 Jubileusz 10-lecia dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Staniaława Borkowska Tenth Anniversary of the Human Resource Management bimonthly

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii Zeszyt Nr 9 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Problemy globalizacji i regionalizacji część 2 Rzeszów 2006 Redakcja naukowa Prof. dr hab. Michał Gabriel

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 9 (58) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi...

Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi... Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Zagadnienia metodologiczno-metodyczne Anna Cierniak-Emerych: Interesy osób świadczących pracę oraz ich respektowanie w warunkach uelastyczniania zatrudnienia... 15 Alicja

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22 Spis treści MODELE BIZNESU I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW...17 Rozdział 1 Nurt ewolucyjny i rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw...19 Adam Jabłoński Wstęp...19 1. Modele biznesu w teorii

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo