KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWA- CYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWA- CYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ 1"

Transkrypt

1 Aneta Zelek Grażyna Maniak Katedra Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWA- CYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ 1 Wprowadzenie Ważnym okresem w cyklu życia każdej firmy jest faza startowa. Zapadają wówczas decyzje kluczowe dla dalszego istnienia i rozwoju firmy, takie jak wyznaczenie podstawowych celów funkcjonowania, określenie rynkowej koncepcji prowadzonego biznesu, czy ustalenie sposobów pozyskania kapitału. Podjęte decyzje i ich konsekwencje mają strategiczne znaczenie dla dalszego wzrostu i rozwoju firmy, a w sposób pośredni mogą przyczynić się również do niepowodzeń biznesowych. Firmę w fazie startowej cechują zazwyczaj określone właściwości, które konfrontowane są z szeregiem czynników determinujących dalsze działanie. Sprostanie wyzwaniom fazy startowej jest możliwe w dużym stopniu dzięki odpowiednim kompetencjom i postawom przedsiębiorcy i zatrudnionych ludzi. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika determinującego powodzenie przedsię- 1 Zidentyfikowanie czynników istotnych dla rozwoju firm w fazie startu stanowi jeden z etapów badań prowadzonych przez zespół pracowników ZPSB w Szczecinie w ramach grantu: Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up - screening fazy inicjacyjnej w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

2 biorstwa w fazie startowej, posiadającego znaczenie także dla kolejnych etapów jego rozwoju. Zasadność podejmowania problematyki związanej z przedsiębiorczością (objawiającą się m.in. powstawaniem nowych podmiotów gospodarczych) wiąże się z faktem, iż sektor małych firm odgrywa niebagatelną rolę w takich kwestiach gospodarczych, jak: - Generowanie nowych miejsc pracy, a przez to rozwiązywanie jednego z najważniejszych problemów ekonomicznych i społecznych każdego kraju, tj. bezrobocia. We współczesnych gospodarkach, sektor MSP jest praktycznie jedynym sektorem gospodarki, który generuje netto miejsca pracy. Można stwierdzić, że zdolność zatrudnieniowa współczesnych gospodarek jest zdeterminowana głównie przez przedsiębiorczość i małe firmy. - Racjonalizacja alokacji zasobów (szczególnie istotna w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo). - Innowacje i unowocześnienie struktury gospodarczej. Wejście nowych podmiotów na rynek zakończone sukcesem ekonomicznym, z zasady wymaga kreacji nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych, itp. - Rozwój regionów i gospodarki lokalnej. Z uwagi na powyższe pozytywne aspekty przedsiębiorczości, dużą rolę odgrywa tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju nowych firm. Jak wskazują statystyki gospodarcze, liczba polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON wynosi obecnie ok. 3,9 mln 2. Struktura przedsiębiorstw według poszczególnych grup wielkości przedstawia się następująco: mikroprzedsiębiorstwa 94,7% wszystkich 2 Szacuje się, że ok. 1,8 mln spośród zarejestrowanych firm nie jest aktywnych (to znaczy zakończyło działalność, ale nie wyrejestrowało się ze statystyk).

3 zarejestrowanych przedsiębiorstw, małe firmy 4,4%, średnie 0,8% i duże 0,1%. Łącznie, udział sektora MSP w ogólnej liczbie wszystkich przedsiębiorstw wynosi 99,9%. 3 Co istotne, w 2010 r. odnotowano największy od 2000 r. przyrost liczby firm 4 o ok. 4,5%. Znaczący (przekraczający średnią za lata ) wzrost aktywności gospodarczej obserwowany jest od 2008 r. (tylko w 2009 r. wzrost liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych wyraźnie wyhamował, na skutek osłabienia się koniunktury w polskiej gospodarce i światowego kryzysu). 5 W analizowanym okresie, największy roczny wzrost w grupie przedsiębiorstw zanotowały przedsiębiorstwa małe. Należy dodać, że w Polsce w ostatnich latach małe i średnie firmy generują prawie połowę produktu krajowego brutto (PKB), zatrudniają ponad 66% zasobów siły roboczej, oraz że ok. 1/3 stworzonych przez MSP miejsc pracy powstała w nowych firmach 6. Specyfika firm w fazie startowej W teorii ekonomii i zarządzania, do opisu rozwoju przedsiębiorstw stosuje się wiele modeli i podejść, w tym tzw. fazowe modele cyklu życia organizacji, oparte na analogii życia organizacji do żywych organizmów. Wyróżnia się w nich różnorodne fazy, które kolejno przechodzą tworzące się i rozwijające się lub zanikające przedsiębiorstwa. Mimo odmiennej terminologii stosowanej w poszczególnych modelach cyklu życia organizacji, ich autorzy zazwyczaj wymieniają trzy podsta- 3 Przedsiębiorczość w Polsce. Raport Ministerstwa Gospodarki. Warszawa 2010, s.35 4 Ponieważ nowopowstające firmy to najczęściej przedsięwzięcia, które według powszechnie stosowanej klasyfikacji można zaliczyć do kategorii małych i średnich, w wielu przypadkach ich właściwości odpowiadają specyfice firm w fazie start-up. 5 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce PARP, Warszawa 2010, s Obliczenia na podstawie danych GUS.

4 wowe stadia: faza przedzałożycielska, faza rozwoju organizacji (różnorodnie opisywana) oraz okres schyłkowy. 7 Analiza przedsiębiorstwa w oparciu o cykl życia jest bardzo użyteczna. Pozwala bowiem zebrać informacje dotyczące prawidłowości jego rozwoju (problemów i priorytetów typowych dla poszczególnych faz), ułatwiające podejmowanie racjonalnych decyzji i przygotowanie się do wymagań kolejnych etapów rozwoju. Jak wskazano, jednym z etapów cyklu życia organizacji jest okres przedzałożycielski i tzw. faza startowa. Jest to bardzo ważne stadium dla dalszego funkcjonowania firmy. Wiąże się z nim szereg decyzji o strategicznym znaczeniu dla następnych etapów rozwoju biznesu. Faza startowa jest procesem podejmowania podstawowych decyzji dotyczących rodzaju i celów działalności gospodarczej, jej formy organizacyjnoprawnej, lokalizacji oraz rodzaju i wielkości zaangażowanych zasobów. W tak rozumianej fazie początkowej następuje określenie strategicznych ram, w jakich odbywa się działalność przedsiębiorstwa, zarówno na wczesnym etapie, ale i w dalszej fazie cyklu życia. Dochodzi do kreacji pomysłu na biznes oraz do jego wdrożenia, czyli doprowadzenia do zarejestrowania pierwszych obrotów ze sprzedaży. W ten sposób można powiedzieć, iż faza startowa składa się z dwóch uzupełniających części: z fazy koncepcyjnej i fazy realizacyjnej. 8 W tab. 1 zestawiono właściwości fazy startowej, wykorzystując wybrane modele cyklu życia organizacji. Wynika z nich, że przedsiębiorstwo w fazie start-up to (w przeważającej części) podmiot: 7 J.E.Wasilczuk: Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s.17 8 M.Matejun: Faza startowa jako strategiczny etap rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Red. S.Lachiewicz, M.Matejun. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 64

5 - mały i prosty, - zarządzany przez jednego człowieka (założyciela), - ukierunkowany na przetrwanie, utrzymanie się na rynku, - nastawiony na strategię szybkiego wykorzystywania pojawiających się szans, - potencjalnie: innowacyjny i kreatywny, zdolny do zmian i adaptacyjny, uczący się. Tabela 1 Model Model wzrostu organizacji wg L.E. Greinera Model rozwoju małych i średnich firm wg N.Churchilla i V.Levis Model (barier) rozwoju organizacji wg D.Falensteina i D.Schwartz Model cyklu życia R.E.Quinna i K.Camerona Fazy startowe w wybranych modelach cyklu życia organizacji Fazy cyklu życia przedsiębiorstwa Faza I. Wzrost przez kreatywność Faza II. Wzrost przez kierowanie i kryzys autonomii Faza III. Wzrost przez decentralizację Faza IV. Wzrost przez koordynację Faza V. Wzrost przez współpracę Powstanie Przetrwanie Sukces Sukces - niezaangażowanie się Sukces wzrost Oderwanie się Dojrzałość Faza koncepcji Faza wejścia Faza operacyjna Faza ekspansji Etap przedsiębiorczości Etap zespołowości Etap formalizacji i kontroli Charakterystyka fazy startowej Powstanie i wzrost organizacji możliwy dzięki innowacyjności i kreatywności właściciela (przedsiębiorcy). Przedsiębiorca koncentruje się bardziej na aspektach technicznych, aniżeli na problematyce organizacji i zarządzania. Struktura w znacznym stopniu nieformalna Osobiste zaangażowanie właściciela Główny cel: zaistnienie na rynku (pozyskanie i utrzymanie klientów) Walka o przetrwanie chwytanie pojawiających się szans Dbanie o płynność finansową Przedsiębiorca skoncentrowany na tworzeniu koncepcji biznesowej działalności firmy i jej realizacji Innowacyjność i kreatywność Nacisk na zapewnienie

6 Typowa teoria cyklu życia organizacji Etap dostosowań i odnowy sprawności operacyjnej i finansowej porządkowanie zasobów Dążenie do zespołu Formowanie się i wstępny rozwój Stabilizacja i doskonalenie Zmiana (wzrost - odrodzenie; kryzys -schyłek, upadek) Szybkie tempo zmian organizacyjnych adaptacja firmy do wymagań wszystkich stokeholders Szybkie uczenie się przedsiębiorstwa, nabywanie wiedzy i nowych umiejętności Stymulowanie przedsiębiorczych zachowań Źródło: J.Machaczka, K.Machaczka: Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa, s M.Machaczka: Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, s.206. M.Matejun: op.cit. s.66. W: Zarządzanie rozwojem, op. cit. Jakościowy charakter wskazanych właściwości ogranicza ich użyteczność, jeśli idzie o wyodrębnienie firm w fazie startowej w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, i wskazuje potrzebę uzupełnienia o kryteria ilościowe. Podstawowe ilościowe parametry charakteryzujące firmy w fazie startowej i kolejnych przedstawiono na rys. 1. Obejmują one takie ekonomiczne właściwości przedsiębiorstw, jak generowane obroty i źródła finansowania, wielkość zatrudnienia, a także typ podmiotu zarządzającego. Pozwalają na sformułowanie uogólnienia, iż przedsiębiorstwo w fazie startowej istnieje relatywnie krótko (mniej niż 3 lata) i zazwyczaj jest finansowane z kapitałów własnych założyciela i jego rodziny, często nie osiąga jeszcze progu rentowności, a pod względem przychodu i wielkości zatrudnienia kwalifikuje się do kategorii firm małych. Szczególną rolę w rozwoju każdego przedsiębiorstwa odgrywa dostępność do źródeł finansowania. Na etapie tworzenia i wczesnego rozwoju firmy, podstawowym źródłem finansowania działalności firm,

7 niejednokrotnie stanowiącym barierę dalszego rozwoju, jest kapitał nieformalny: pochodzący od założyciela i jego współpracowników, rodziny i przyjaciół. W miarę umacniania swojej pozycji na rynku, i często - wzrostu rozmiarów, firmy relatywnie częściej finansują swoją działalność poprzez zaciągnięcie kredytu, pozyskiwanie środków publicznych czy korzystanie z funduszy wysokiego ryzyka (typu Venture Capital, Business Angels) 9. Przychody firmy Faza przedinkubacyjna Faza startowa Faza szybkiego wzrostu Faza dojrzałości Faza stabilizacji 3-4 lata 10 lat 15 lat czas Parametry: Źródła Założyciel, rodzina, Venture Capital Publiczna emisja finansowania: Business Angels Private Equity Przychód: 0-5 mln $ 5 15 mln $ mln $l. i więcej Zatrudnienie: pracow pracow prac. i więcej Zarządzanie: właściciel menedżer menedżerowie Rys. 1. Krytyczne elementy zmian w procesie rozwoju przedsiębiorstwa Źródło: C. K. Volkmann, K.O. Tokorski, M. Grunhagen: Enterpreneurship in a European Perspective: Concepts for the creation and growth of new ventures. Gabler Verlag, Berlin 2010, s Raport o stanie sektora małych i średnich firm w Polsce w latach PARP, Warszawa 2008, s. 162

8 Kwestią nie budzącą wątpliwości jest fakt, iż przedsiębiorstwo w fazie startowej stoi przed dylematami natury strategicznej: przedsiębiorca musi określić swoje cele oraz sposoby i możliwości ich realizacji. Nie wchodząc szczegółowo w rozważania na temat podejścia strategicznego młodych i małych zazwyczaj firm 10 można stwierdzić, iż ich strategie mają częściej charakter inkrementalny niż synoptyczny, i wyłaniają się jako rezultat zamierzeń i doświadczeń nabytych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a głównie stanowią reakcję adaptacyjną na zmiany zachodzące w otoczeniu. Istotą formułowanych zamierzeń i dokonywanych wyborów strategicznych młodych firm jest budowanie przewagi konkurencyjnej, umożliwiającej skuteczne wejście na rynek i umocnienie swojej pozycji. Wśród czynników determinujących konkurencyjność firmy (także w fazie startu) wymienia się zasoby ludzkie, organizacyjne, relacyjne, rzeczowe i finansowe. 11 W obecnych warunkach gospodarki rynkowej - globalnej, wysoce konkurencyjnej i opartej na nowoczesnych technologiach - przetrwanie i sukces w biznesie opierają się w dużym stopniu na wykorzystaniu innowacyjności. Innowacyjność firm wyraża się w nowych lub lepszych produktach i usługach; przejawia się we wszelkich działaniach organizacyjnych, technologicznych, marketingowych, kreujących nowe bądź nowocześniejsze sposoby zaspokajania potrzeb klienta. 12 Wobec ograniczeń, 10 W literaturze można znaleźć zwolenników poglądu o niemożności stosowania strategii w małych firmach. Obserwacje zachowań małych firm nie wskazują, aby pogląd ten był słuszny. Zob.: C.K. Volkmann, K.O. Tokorski: Op. cit. s Takie czynniki konkurencyjności małych firm potwierdzają wyniki badań, np. K.Ćwik: Zachowania strategiczne małych przedsiębiorstw i ich uwarunkowania w aspekcie teoretycznym. W: Zarządzanie rozwojem : Op. cit. s Zdaniem ankietowanych przedsiębiorców, największą szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej stwarza nawiązanie dobrych kontaktów z klientami. Z kolei przedsiębiorcy badani na zlecenie PARP wskazali, że czynnikiem, który najsilniej determinuje rozwój firm, są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy (64% wskazań). Zob.: Raport o stanie sektora małych : Op. Cit., Innowacyjność Raport PARP, Warszawa 2010, s. 9

9 przed jakimi stoi młoda i mała firma (przykładowo, takich jak: stosunkowo niewielkie zasoby finansowe, małe możliwości zbudowania przewagi konkurencyjnej na prestiżowej marce lub unikatowości produktu, słabe możliwości imitowania zachowań konkurentów), jej sukces rynkowy determinowany jest w znacznym stopniu zdolnością do innowacji, ucieleśnioną w kapitale ludzkim. Taką tezę potwierdzają wyniki wielu badań. Oceny wpływu wykształcenia i kompetencji pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstw wskazują, że mniejsze firmy, którym trudno nadążyć z utrzymaniem tak wysokiego poziomu zasobów materialnych, jak u ich większych konkurentów, powinny opierać swoją konkurencyjność przede wszystkim na czynnikach niematerialnych, głównie związanych z kwalifikacjami i kompetencjami pracowników. 13 Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju firm w fazie startowej Aby prawidłowo określić rolę kapitału ludzkiego w początkowej fazie cyklu życia organizacji, należy wcześniej odnieść się do jego definicji. Teoria kapitału ludzkiego 14 nie wypracowała jednoznacznej jego interpretacji, a co się z tym wiąże sposobu wyceny jego wartości (najczęściej ujmowany jest w sposób opisowo-wyjaśniający). Dodatkowo, pojęcie kapitału ludzkiego z upływem czasu ulegało modyfikacjom, co było konsekwencją zmieniającego się podejścia do znaczenia tej formy kapitału, w podlegającej ciągłym przeobrażeniom rzeczywistości gospodarczej. Wybrane podejścia definicyjne kapitału ludzkiego prezentuje tab. 2. Syn- 13 B.Plawgo, J.Kornacki: Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, Raport PARP, Warszawa 2010, s.7 14 Koncepcja kapitału ludzkiego została zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych XX w. przez T.W.Schultza, który zwrócił uwagę na heterogeniczność kategorii, jaką jest kapitał, i zaakcentował znaczenie inwestycji w wiedzę i umiejętności, jako istotną cechę systemu ekonomicznego. Obecnie pojęcie kapitał ludzki kojarzone jest najczęściej z G.S.Beckerem, ekonomistą amerykańskim, którego praca Human Capital stała się przyczynkiem do szerokiej dyskusji i badań dotyczących natury i roli kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu systemów ekonomicznych.

10 tezą zawartych w niej definicji może być przedstawienie kapitału ludzkiego jako zasobu możliwości, zdolności, wiedzy, umiejętności, motywacji i zaangażowania, obecnych w człowieku. Tab. 2. Autor T.W.Schultz B.Lev, A.Schwartz J.Groejer, U.Johanson P.Davidson, S.R.Gordon S.R.Domański M.Bratnicki, J. Strużyna Wybrane ujęcia kapitału ludzkiego Definicja Zbiór cech, postaw, umiejętności i motywacji ludzi, które mogą być wzbogacane przez inwestycje. Źródło dochodu ucieleśnione w osobie pracownika (w formie jego siły fizycznej oraz jego wrodzonych i nabytych umiejętności). Wiedza i zdolności osoby posiadającej możliwość prowadzenia przyszłej produkcji dóbr i usług. Całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług może być widziana jako wartość osoby (kapitał ludzki). Ogół wiedzy, umiejętności i doświadczeń, jakie ludzie gromadzą przez całę życie, m.in. dzięki edukacji i pracy zawodowej. Zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawartej w społeczeństwie, który dany jest przez cechy genetyczne danej populacji, ale można go powiększać droga inwestycji w człowieka. Obejmuje trzy wymiary: kompetentność opisywaną wiedzą i umiejętnościami, motywację do wykorzystywania wiedzy i umiejętności oraz zręczność intelektualną, pozwalającą transfer wiedzy i zdobywanie nowej wiedzy. Źródło: Opracowano na podstawie: G.Łukasiewicz: kapitał ludzki organizacji. PWN, Warszawa 2009, s.16. A.Mazurkiewicz: Kapitał ludzki w procesach kształtowania sprawności organizacji. Wyd. Uniw.Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 47; Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M.Bratnicki, J.Strużyna. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 72. Do najważniejszych cech kapitału ludzkiego należy zaliczyć jego nierozerwalny związek z daną osobą (nie jest możliwe oddzielenie człowieka od jego kapitału) 15, a także jego unikalność i wielowymiarowość 15 Z traktowaniem kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju i konkurencyjności wiąże się więc swoisty paradoks: kapitał będący wiązanką talentu, kompetencji i motywacji tkwi w ludziach (pracownikach, kooperantach, itp.), i generalnie nigdy nie stanie się własnością firmy.

11 przejawiające się na wielu płaszczyznach, oraz zdolność do powiększania poprzez inwestycje w człowieka. W kontekście aktywności gospodarczej kapitał ludzki można przedstawić jako kombinację takich czynników, jak: - cechy wnoszone przez pracownika: inteligencja, zaangażowanie, energia, pozytywne nastawienie do życia, rzetelność, uczciwość, wiarygodność; - zdolność pracownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność; - motywacja pracownika do dzielenia się informacją i wiedzą: umiejętność pracy w zespole, dążenie do realizacji celów. 16 Elementy struktury kapitału ludzkiego organizacji prezentuje tab.3. Należy dodać, iż w odniesieniu do organizacji, kapitał ludzki przejawia się nie tylko przez pryzmat sumy wskazanych wyżej kompetencji pojedynczych pracowników, ale także (a może głównie) poprzez wyjątkową kombinację indywidualnych postaw i wyznawanych wartości, określanych jako kultura organizacyjna. Tab. 3. Strukturyzacja kapitału ludzkiego Autor J.Roos, G.Roos, N.C.Dragonetti Grupa Skandia Elementy kapitału ludzkiego Postawy Kompetencje Sprawność umysłowa Relacje Kompetencje Wartości Cechy Charakterystyka Motywacja, wyznawane poglądy, zachowania Wiedza, umiejętności, możliwości Umiejętność analizowania i syntetyzowania, dostosowanie się do nowych warunków, skłonność do innowacji Motywacja, relacje interpersonalne, zdolność do dzielenia się wiedzą i zaufaniem Wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość System uznawanych wartości i norm, wynikający z kultury organizacji Inteligencja, energia, postawa, zaangażowanie 16 A. Sokołowska: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. PTE, Warszawa 2005, s.16

12 J.Fitz-enz Zdolności Chłonność umysłu, zdrowy rozsądek, zdolności twórcze Motywacja i wiedza Dzielenie się informacjami, duch zespołowy, orientacja na cel Kompetentność Talenty, wiedza, umiejętności praktyczne M.Bratnicki J.Strużyna Zręczność intelektualna Innowacyjność, zdolność do naśladowania, przedsiębiorczość Motywacja Chęć działania, predyspozycje osobowościowe, zaangażowanie, władza organizacyjna, przywództwo menedżerskie. Źródło: W. Matwiejczuk, J. Samul: Zarządzanie kapitałem ludzkim w praktyce działalności małych przedsiębiorstw budowlanych. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. S. Lachowicz, K. Szymańska, A. Walecka. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s.99 We współczesnej gospodarce, z punktu widzenia tworzenia wartości, konkurencyjności i rozwoju, powszechnie uznaje się znaczenie czynników niematerialnych. To sprawia, iż kapitał ludzki należy postrzegać w szerszym kontekście, jakim jest kapitał intelektualny. Spośród wielu definicji kapitału intelektualnego warto przywołać tą, która określa go jako formę niematerialnego majątku, który dzięki przepływom wiedzy ma potencjał do kreowania większego bogactwa 17. Istnieje wiele ujęć składowych kapitału intelektualnego. Nie wchodząc w szczegółową ich prezentację (nie stanowi to bowiem celu niniejszego opracowania) należy wskazać, iż praktycznie w każdym ujęciu kapitał ludzki stanowi integralny element kapitału intelektualnego, i występuje łącznie z takimi aktywami niematerialnymi, jak: kapitał strukturalny (organizacyjny) - uwzględniający kapitał innowacji i procesów, oraz kapitał rynkowy (kapitał relacji z klientami, z konkurencją itp.) 18. Szczególną cechą firm w fazie start-up jest ich konkretny spersonalizowany charakter, który dotyczy nie tylko relacji z klientem ze- 17 A. Ignyś-Lipowiecka: Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze MSP. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych Op.cit, s Zob. przykładowo: M.Adamska: Analiza kapitału rynkowego i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji. W: Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Red. A.Adamik. Wyd. C-H-Beck, Warszawa 2011, s

13 wnętrznym, lecz również w odniesieniu do pracowników. Sprawne i skuteczne działanie firm wymaga tworzenia i podtrzymywania więzi, zaufania, lojalności, wzajemnego poszanowania itp. W początkowej fazie rozwoju firmy, założycielski kapitał ludzki (umiejętności i wiedza przedsiębiorcy, sieci kontaktów itp.) odgrywają zasadniczą rolę dla przetrwania i funkcjonowania. W miarę wzrostu firmy, najważniejsze staja się dobór i efektywna integracja dodatkowych talentów w osobach pozyskanych pracowników. W startowej fazie organizowania działalności, role założycielskie i zarządcze zazwyczaj pokrywają się, i mają charakter nieformalny. W miarę wzrostu organizacji i upływu czasu, zwiększa się także niepewność związana z podziałem kompetencji i odpowiedzialności w firmie. Takie dziedziny, jak proces podejmowania decyzji, typ kierowania przedsiębiorstwem, podział pracy, obieg informacji i sposób ich wykorzystania, formalizacja i instytucjonalizacja zachowań pracowniczych - są pochodną kompetencji założycieli firmy i ich decyzji dotyczących ewentualnej strukturyzacji i formalizacji firmy. Określają zdolności młodej firmy i decydują o jej konkurencyjności, kreując jej innowacyjność, elastyczność i szybkość reakcji. W tym kontekście, wczesna kreacja struktury organizacji i jasny podział kompetencji są istotną determinantą sukcesu w zarządzaniu kapitałem ludzkim młodej firmy. 19 Bez wątpienia, w początkowej fazie funkcjonowania firmy kluczową rolę odgrywa kapitał ludzki właściciela. Zdefiniowano, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność powinien charakteryzować się takimi cechami, jak: - Motywacja na osiągnięcia dążenie do ustalania celów i działanie na rzecz ich osiągnięcia poprzez własny wysiłek. 19 U.Brixy, J.Hessels: Human capital and start-up success of nascent entrepreneurs. Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs. EIM Research Report, 2010, s. 7

14 - Potrzeba niezależności/autonomii potrzeba kontrolowania i obawa/niechęć przed byciem kontrolowanym. - Kreatywność rozwijanie nowych metod zamiast używania standardowych procedur. - Inicjatywa motywacja do samodzielnego działania i podejmowania pierwszego kroku. - Podejmowanie ryzyka akceptacja ryzyka przy podejmowaniu określonego działania. - Szukanie i rozpoznawanie sprzyjających okoliczności umiejętność szukania i znajdywania niezaspokojonych potrzeb na rynku, które mogą być spełnione przez wprowadzenie nowego produktu lub usługi. - Stawianie sobie celów definiowanie celów, które mają być osiągnięte w wyniku przedsiębiorczego działania. - Samoświadomość umiejętność realnej oceny własnych umiejętności/możliwości, które mają pozwolić na realizację zadań zgodnych z potrzebami środowiska. - Wewnątrzsterowność przekonanie jednostki, że jej osiągnięcia wypływają z jej umiejętności i działań, a nie, że coś wydarzyło się dzięki szczęściu lub wysiłkowi innych ludzi. - Wytrwałość realizowanie zadania aż do jego faktycznego ukończenia. 20 Innym wymiarem kapitału ludzkiego założyciela jest poziom jego wykształcenia. Związki pomiędzy wykształceniem (kluczowym elementem założycielskiego kapitału ludzkiego) a przedsiębiorczością są przedmiotem szeregu badań. Ich wyniki nie wskazują na jednoznaczny, pozytywny wpływ edukacji na wzrost liczby przedsiębiorstw. Wyniki tych 20 I. van der Kuip, I. Verheul: Early Development of Entrepreneurial Qualities: the Role of Initial Education. SCALES-paper N200311, EIM Business and Policy Research, 2003, s. 5.

15 badań pokazują natomiast inną ważną kwestię: istnienie jednoznacznej pozytywnej zależności pomiędzy wykształceniem (liczonym zarówno latami przeznaczonymi na edukację, jak i stopniem osiągniętego poziomu wykształcenia) a efektami działania przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, jak mierzone (procent przeżycia, zysk, wpływy, rozwój firmy) wskazują, że wykształcenie oznacza wiedzę zwiększającą skuteczność funkcjonowania firm. Co ważne, większa liczba lat przeznaczonych na edukację jest znacząco i pozytywnie związana z dostępnością kapitału. Być może dlatego firmy zakładane przez osoby z wyższym wykształceniem zazwyczaj szybciej osiągają większe rozmiary. 21 Podsumowanie Analizując specyfikę firm w fazie startowej, oraz całokształt czynników oddziałujących na młode firmy, w sposób jednoznaczny można postawić tezę, iż dla ich przetrwania i sukcesu kluczowe znaczenie mają czynniki niematerialne. Sprawczy i kreatywny charakter kapitału ludzkiego wysuwa go na plan pierwszy. Zależność między poszczególnymi elementami kapitału ludzkiego a przedsiębiorczością jest przedmiotem wielu badań. O ile nie potwierdzono wpływu wykształcenia na powstawanie nowych firm, o tyle udowodniono jego pozytywne oddziaływanie na skuteczność nowych przedsięwzięć. Na etapie inkubacji, wiodącą rolę pełni założycielski kapitał ludzki; w miarę wzrostu firmy rośnie znaczenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz zarządzania kapitałem ludzkim. 21 S.Gottschalk, K.Mueller, M.Niefert: Founder s human capital, entry strategies and startup size. ZEW Discussion Paper No ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp09030.pdf, dostęp:

16 Obserwacje polskich przedsiębiorców pozwalają stwierdzić, iż w ostatnich latach nastąpił przełom w postrzeganiu przez nich czynników istotnie determinujących ich działalność. W zasadzie dopiero od 2007 r. przedsiębiorcy wskazują kompetencje i motywację pracowników jako czynnik sprzyjający wzrostowi konkurencyjności 22. Mimo tych pozytywnych zmian, polscy przedsiębiorcy nadal w niewystarczającym stopniu uświadamiają sobie, iż nie istnieje alternatywa: inwestować w technologie czy w kadry, ponieważ w dłuższej perspektywie stosowanie nowoczesnych technologii będzie efektywne wyłącznie przy jednoczesnych i wysokich i rosnących kwalifikacjach pracowników. Takie postawy przedsiębiorców przekładają się na stosowane narzędzia i praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. W przypadku młodych i małych firm, działania w tym obszarze relatywnie rzadko mają charakter strategiczny (nieprzypadkowy, spójny z celami firmy, długookresowy). Taka sytuacja wyznacza obszar zarządzania kapitału ludzkiego małej i młodej firmy jako sferę, wymagającą wypracowania adekwatnych i skutecznych narzędzi. Streszczenie KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWACYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ Przedsiębiorczość odgrywa ogromną ekonomiczną i społeczną rolę; szczególnie podkreśla się jej pozytywne znaczenie dla rynku pracy. Do określenia podstawowych determinant powstawania i rozwoju firm można wykorzystać dorobek tzw. fazowych modeli cyklu życia organizacji. Uwzględniając specyfikę firmy w fazie startowej można wskazać, iż dla 22 Innym przejawem wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego w opinii przedsiębiorców jest wskazywanie braku na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników. Zob.: Raport o stanie sektora małych Op.cit. s

17 jej przetrwania i rozwoju kluczowe znaczenie mają czynniki niematerialne, szczególnie innowacyjność i kapitał ludzki. Wyniki badań wskazują, iż w Polsce, przedsiębiorcy dopiero od kilku lat zaczęli doceniać znaczenie kapitału ludzkiego. Summary HUMAN CAPITAL AS A KEY FOR INNOVATION AND DEVELOPMENT OF START-UPS Entrepreneurship plays an important economic and social role; particularly its positive significance is stressed for the labour market. To define the fundamental determinants of the creation and development companies it is possible to presume the output of the so-called life-cycle phase models of organization. Taking into account the peculiarity of firms in the initial phase it can be demonstrated that for its survival and development crucial are intangible factors, especially innovation and human capital. Results indicate that in Poland, the entrepreneurs have begun to appreciate the importance of human capital only for the last several years.

PRZEDSIĘBIORSTWA KAPITAŁ INTELEKTUALNY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W FAZIE STARTU

PRZEDSIĘBIORSTWA KAPITAŁ INTELEKTUALNY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W FAZIE STARTU PRZEDSIĘBIORSTWA Aneta Zelek Grażyna Maniak Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KAPITAŁ INTELEKTUALNY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W FAZIE STARTU Wprowadzenie Faza start-up, określana również jako

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA ROZPRAWA DOKTORSKA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE mgr Paulina Siemieniak Promotor: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW pod redakcją Artura Zimnego Konin 2014 Tytuł Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów Autorzy

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Katarzyna TUBIELEWICZ Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia kluczowych kompetencji w kreowaniu przyszłości firmy oraz budowaniu

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2 Agnieszka Czajkowska Zakład Finansów Korporacji, Instytut Finansów Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 e-mail: agnieszka.czajkowska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Monika Fabińska Paweł Czyż Kazimierz Kubiak Edyta Guderska AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Materiały szkoleniowe Łódź, 2010 skład: Renata Karolewska projekt okładki: Monika Piasecka Publikacja jest finansowana

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników lubelskich przedsiębiorstw

Kwalifikacje pracowników lubelskich przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Kwalifikacje pracowników lubelskich przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja A R T Y K U ł Y Ewa Radomska* Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Streszczenie Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W KONTEKŚCIE

Bardziej szczegółowo

1.12. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

1.12. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 131 1.12. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Agnieszka Zakrzewska Bielawska Współczesna gospodarka europejska

Bardziej szczegółowo