WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Nowopowstające firmy innowacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Nowopowstające firmy innowacyjne"

Transkrypt

1 WSPÓLNA EKSPERTYZA członków Grupy Eksperckiej Nowopowstające firmy innowacyjne na temat rozwiązań zaproponowanych w raporcie tematycznym Nowopowstające firmy innowacyjne. Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z /2.24/II/2.6/20/04) grudzień 2005 Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Konsorcjum projektowe: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Urząd Miasta Gliwice oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Biuro projektu: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., ul. Astrów 10, Katowice telefon (32) , faks (32) Niniejszy dokument nie wyraża oficjalnego stanowiska Konsorcjum Projektowego. Członkowie Konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zawartość niniejszego dokumentu.

2 1. Kluczowe zagadnienia Na 333 pomysły tylko 23 z nich to innowacje, 6 z nich może być opatentowana, a tylko 2 mogą być wdrożone do produkcji, przy czym tylko 1 nowopowstała firma innowacyjna odnosi sukces na rynku [1]. Ponadto zgodnie z zasadą kciuka [2], na każdego wydanego 1 $ na badania (wynalazek), koszty wykonania prototypu są 10 razy większe od badań, a koszty wprowadzenia gotowego produktu na rynek to 10 razy więcej niż wykonanie samego prototypu. Dlatego też kluczowym zagadnieniem jest utworzenie modelu sieciowego oceny komercjalizacji technologii i wsparcia nowopowstających firm innowacyjnych, w którym zaangażowane będą uczelnie wyższe, instytucje B+R, jednostki samorządowe, banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz inne instytucje wsparcia. Podstawowy problem leżący u źródeł nieskuteczności większości instrumentów wsparcia i działań, to nacisk na identyfikację beneficjenta, instytucji a nie na procesy. Powoływanych jest szereg instytucji, które szukają sobie miejsca w procesach komercjalizacji innowacji, ale przeważnie w tej samej fazie procesu, dublując swoje funkcje, działając nieefektywnie ze względu na luki w innych miejscach tego procesu. Wspierając procesy wspieramy instytucje, ale najefektywniejsze i znajdujące swoją rynkową rolę w tych procesach. Wydaje się, że projekt nowego programu operacyjnego Program Operacyjny Innowacje Inwestycje- Otwarta Gospodarka daje dużą szansę na wdrażanie kompleksowych systemów transferu technologii przez instytucje powiązane w sieć. Trzeba więc stworzyć proces realizowany przez sieć, a następnie produkty kompleksowego wsparcia dla różnych beneficjentów np. pomysłodawców, naukowców, absolwentów, przedsiębiorstw inwestorów portfelowych, aniołów biznesu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że konieczne jest przezwyciężenie pewnego rodzaju bariery świadomościowej, polegającej na braku społecznej akceptacji dla przedsięwzięć inicjowanych przez pracowników naukowych. Stworzenie korzystnych warunków rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez: kreowanie atmosfery informowania i wspierania osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, połączone ze szkoleniami i konferencjami oraz imprezami promocyjnymi; jest również czynnikiem decydującym. 2

3 Istnieje wiele modeli komercjalizacji technologii, ale do najbardziej rozpowszechnionych należą: model Jolly ego (1997), model Foxall (1986), Knox (1990), model Kokobu (2001) oraz model Yeong-deok Lee (2001). Ponadto wiele instytucji zajmujących się transferem i komercjalizacją technologii tworzy własne modele komercjalizacji. Pakiety usług wsparcia powinny być opracowane dla każdego etapu komercjalizacji poczynając od pomysłu, a kończąc na powstaniu firmy innowacyjnej i jej utrzymaniu w I fazie rozwoju (rys. 1). Subprocesy MODEL JOLLY EGO Budowanie wartości nowej technologii Pomysł Spojrzenie od strony technologicznej i rynkowej Zainteresowanie i wspomaganie Inkubacja Demonstracja Promocja Utrzymanie Zdefiniowanie Możliwości komercjalizacji Środki na demonstrację Skupienie się na produktach i procesach Składniki rynku Przyjęcie Dostarczenie środków finansowych Komercjalizacja * Pomosty Mobilizacja Sieci Wsparacia Pakiety usług wsparcia na poszczególnych etapach komercjalizacji technologii: Ocena Technologii Analiza Zagrożeń Biznes Plan i Strategia Komercjalizacji Źródła Finansowania Początkowy etap rozwoju firmy 1. Model komercjalizacji technologii wg Jolly'ego z uwzględnieniem pakietów wsparcia dla poszczególnych etapów komercjalizacji technologii i nowopowstałej firmy innowacyjnej [ * opracowanie własne Wojciecha Gawrysiuka] Rys. Główne czynniki sukcesu Na podstawie analizy literatury z zakresu komercjalizacji technologii [1 4] stwierdzono, że głównymi czynnikami wpływającymi na sukces nowopowstającej firmy innowacyjnej to przede wszystkim: 1. Niskie koszty pomieszczeń biurowych. 2. Pomoc w zarządzaniu. 3. Zabezpieczenie usług administracyjnych, finansowych (księgowość) i prawnych. 4. Wsparcie od lokalnych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. 5. Kierownictwo inkubatora. 6. Wsparcie państwa i regionalnych jednostek samorządowych. 7. Wsparcie finansowe i dostępne źródła finansowania. 3

4 8. Stan gospodarki i ogólna kondycja rynku. 9. Atmosfera przedsiębiorczości 10. Dobry biznes plan. 11. Dostęp do wykwalifikowanych ekspertów. Pakiet usług w ramach systemu Biorąc pod uwagę przedstawione na rys. 1 poszczególne etapy modelu komercjalizacji oraz analizując kluczowe czynniki wpływające na sukces nowopowstającej firmy innowacyjnej, stwierdzono, że można je ze sobą wzajemnie powiązać i przedstawić w postaci pakietu usług dostępnych w ramach zintegrowanego modelu wsparcia w zakresie: 1. Wstępnej oceny potencjału komercyjnego technologii i analizy zagrożeń. Wstępną ocenę mogą przeprowadzać wykwalifikowani eksperci z uczelni wyższych i JBRów przy wykorzystaniu narzędzi do wstępnej oceny technologii np.: Quick Look, Quick Scan lub grupy eksperckiej tworzonej w ramach projektu Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii. W ramach tych samych grup eksperckich można przeprowadzić pogłębioną ocenę wartości rynkowej technologii i analizę potencjalnych zagrożeń np. stosując metodę in-depth, własną wypracowaną lub stosując burzę mózgów czy metodę Delficką. 2. Pomocy w opracowywaniu Biznes Planu (Strategii Komercjalizacji, Studium Wykonalności, patentu) Po pozytywnej weryfikacji potencjału komercjalizacji technologii, kolejnym pakietem wsparcia dla nowopowstającej firmy innowacyjnej powinna być pomoc i doradztwo w opracowaniu profesjonalnego Biznes Planu oraz pomoc w przygotowaniu aplikacji patentowej. 3. Źródeł finansowania. Największą barierą podczas wdrażania projektów z zakresu rozwoju nowopowstających firm innowacyjnych w województwie śląskim i nie tylko to zdobycie środków na finansowanie nowego przedsięwzięcia. Jak wynika z opiniowanego raportu, powstające pierwsze inicjatywy typu seed capital (fundusz zalążkowy) i angel capital (aniołowie biznesu) borykają się z brakiem możliwości weryfikowania technologii proponowanych do wspierania pod kątem ich nowoczesności i wartości rynkowych. Opracowanie dwóch pierwszych ww. pakietów wsparcia znacznie ułatwi decyzję tych funduszy o finansowaniu nowopowstających innowacyjnych firm w województwie śląskim. 4

5 Pozytywna weryfikacja oceny potencjału rynkowego oraz opracowanie biznes planu jest również warunkiem rozpoczęcia pertraktacji z funduszami venture capital. Domeną funduszy venture capital działających w Polsce (około 40) są zwykle firmy, które mają dobry produkt i odniosły już sukces rynkowy, podbudowany szybkim wzrostem przez ostatnie lata, a którym brakuje kapitału na szybszy rozwój i zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży. W Polsce praktycznie nie ma instytucji, dostarczających kapitału zalążkowego (seed capital) na rozruch firmy. Forma finansowania start-up przez venture capital jest również rzadko spotykana i najczęściej związana jest z przedsięwzięciami z obszaru tzw. wysokich technologii, zwykle z finansowaniem końcowych prac nad rozwojem produktu i uruchomieniem przedsiębiorstwa [5]. 4. Początkowego rozwoju firmy. W początkowej fazie rozwoju firma może być ulokowana w inkubatorze lub parku technologicznym gdzie będzie miała zagwarantowane niskie koszty pomieszczeń biurowych i dostęp do urządzeń biurowych oraz otrzyma pomoc w zarządzaniu i zabezpieczeniu usług administracyjnych, finansowych (księgowość) i prawnych. Inicjatorem i koordynatorem projektu tworzenia modelu sieciowego oceny komercjalizacji technologii i wsparcia nowopowstających firm innowacyjnych powinny być władze lokalne przy współudziale uczelni wyższych, instytucji B+R, banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz innych instytucji. Władze lokalne poprzez wsparcie nowopowstających firm innowacyjnych mogą przy okazji realizować strategię zmiany wizerunku regionu śląskiego, zwalczania bezrobocia, a poprzez pozyskanie udziałów w nowopowstałych firmach generować dodatkowe przychody. Powstanie nowej firmy innowacyjnej jako formy transferu i komercjalizacji technologii nie jest jeszcze akceptowane w środowisku badawczo-naukowym, a wynika to przede wszystkim z: - pejoratywnego stosunku naukowców do komercjalizacji wyników swoich badań oraz negatywnego stosunku ich przełożonych; - braku jakiejkolwiek motywacji dla naukowców na uczelniach wyższych i w instytucjach sektora badawczo-rozwojowego; - uregulowań prawnych utrudniających rozpoczęcie inicjatywy tworzenia przez uczelnie i JBRy firm na bazie innowacyjnych technologii czy wytwarzania innowacyjnych produktów. 5

6 Przedstawione w raporcie metodologie uczelni zagranicznych i innych instytucji dotyczące podejścia do polityki własności intelektualnej oraz systemu motywacji dla naukowców można z powodzeniem wdrożyć w regionie śląskim. Wymaga to jednak odpowiednich uregulowań prawnych i zmiany mentalności pracowników instytucji badawczych. 2. Działania priorytetowe W pierwszej kolejności należy zbudować trwałą i aktywną platformę współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w procesie komercjalizacji technologii, gdyż działanie w sieci jest podstawą osiągnięcia sukcesu. Sieć ta nie musi mieć monopolu w regionie. Wydaje się jednak bardzo istotne żeby poszczególni członkowie wnosili znaczną wartość dodaną do sieci, a element konkurencji powinien objawiać się w jej wnętrzu. Jeśli sieć będzie opierać się na procesach i dobrze zmotywowanych menadżerach a nie koniecznie na instytucjach jest szansa na jej efektywne działanie. Stworzenie rynku polskich inwestorów inwestujących w innowacyjne nowe spółki wymaga wciągnięcia w te procesy środowisk komercyjnych. Dlatego też najlepszym modelem wydaje się sieć o charakterze publiczno-prywatnym (model mieszany). Publiczny (lub publiczno prywatny), w każdym razie non profit w fazie pierwszej: prac badawczych, wyłaniania, strategii komercjalizacji, analiz rynkowych a z kolej w drugiej fazie prywatny, ale ze wsparciem publicznym jeżeli chodzi o prace przygotowawcze i wdrożeniowe. Procesy rynkowe toczą się szybciej niż kolejne możliwości dofinansowania przez publiczne programy wsparcia. Celem sieci powinno być pozyskanie finansowania na pionowe finansowanie od pomysłu do wdrożenia a nie na każdy etap oddzielnie, ponieważ będzie to oderwane od realiów rynkowych. Wydaje się że sukces będzie zależał od sprawności działania całego mechanizmu, a to z kolei będzie podyktowane motywacją menadżerów. Kluczową kwestią jest więc dopracowanie współdziałania i zależności między instytucjami non-profit działającymi w początkowej fazie prac przygotowawczych i instytucjami komercyjnymi uplasowanymi w fazie końcowych prac przygotowawczych, finansowania i realizacji. Żeby działania transferu technologii były skuteczne należy zarówno aniołom biznesu jak i inwestorom portfelowym inwestycję podać na tacy, tj. profesjonalnie przygotować, zorganizować, zaprezentować, zniwelować ryzyko, dostosować do ich portfela inwestycyjnego, wdrożyć i zarządzać nią. Wprowadzenie podmiotu prywatnego finansującego inwestycję do struktur organizacji non-profit wyłaniającej technologie, wspieranej ze środków publicznych, stanowi dobrą podstawę urynkowienia systemu transferu technologii. 6

7 3. Bariery A. Zagrożenia wynikające z otoczenia społeczno gospodarczego: 1. Programy operacyjne niedostosowane do potrzeb i procesów rynkowych (finansowanie pionowe od pomysłu do wdrożenia) Rozwiązanie: Pozwalać na tworzenie publiczno-prywatnych sieci współpracy w ramach projektów, które realizują proces od wyłaniania do realizacji 2. Niedostateczny w instytucjach naukowo-badawczych potencjał naukowo-badawczy i zasobów ludzkich gotowych do tworzenia firm innowacyjnych Rozwiązanie: Wdrożenie systemów motywacyjnych w powiązaniu z efektami wdrożenia. B. Zagrożenia wynikające z niewydolności struktur wewnętrznych : 1. Niewydolność systemu z powodu nierynkowego doboru instytucji i osób w nim uczestniczących Rozwiązanie: Przeznaczanie środków na wspieranie procesów a ludzie i instytucje same się znajdą. Stworzenie konkurencji. 2. Niedostateczna motywacja osób działających w instytucjach o charakterze nonprofit aby doprowadzić do najbardziej korzystnej komercjalizacji Rozwiązanie: Dopuszczenie do sieci podmiotów komercyjnych. Dopracowanie zasad współpracy wewnątrz sieci pomiędzy podmiotami komercyjnymi a non-profit, powołanie wspólnych struktur lub podmiotów wraz z komercyjnymi podmiotami wdrażającymi innowacje. Wdrożenie systemów motywacyjnych w powiązaniu z efektami wdrożenia. C. Zagrożenia wynikające z cech nowej inwestycji: 1. Prace przygotowawcze realizowane we wczesnej fazie rzadko kończą się wdrożeniem Rozwiązanie: Finansowanie prac przygotowawczych w całości ze środków publicznych 2. Prace przygotowawcze w późnej fazie są trudne, kosztowne, wiążą się wciąż ze znacznym ryzykiem i wymagają silnej motywacji Rozwiązanie: Zabieganie o zniesienie ograniczeń dotyczących wsparcia dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju z programów operacyjnych. Znalezienie sposobu na wsparcie na produkty i działania realizowane w tej fazie prac przygotowawczych. Przyporządkowanie tej fazy podmiotom komercyjnym, najlepiej związanym z inwestycją. 7

8 3. Instytucje finansowe finansują przedsięwzięcia z historią, a nowe gałęzie przemysłu tworzą gównie właśnie te bez historii Rozwiązanie: Wchodzenie kapitałowe w fundusze kapitału zalążkowego i wspieranie sieci aniołów biznesu. Wspieranie procesów budowania rynku potencjalnych inwestorów poprzez z instytucjami realizującymi to na zasadach komercyjnych. Wspieranie seed capital w działaniach choćby np. zabieganie w MGiP o zniesienie ograniczeń dotyczących dopuszczania nieefektywnych form prawnych funduszy kapitału zalążkowego. 4. Długi cykl prac przygotowawczych Rozwiązanie: Dążenie do stworzenia kompleksowej oferty sprawnie uzupełniających się instytucji w ramach procesu i ciągła optymalizacja wydajności systemu poprzez wspieranie najefektywniejszych procesów zakończonych wdrożeniem 5. Zazwyczaj konieczność zaangażowania wyspecjalizowanych zasobów ludzkich, naukowców, prawników, finansistów, inżynierów Rozwiązanie: Zorganizowanie zaplecza doradczego ekspertów, zmotywowanych na zasadach komercyjnych. 6. Zyski pojawiają się dopiero w fazie eksploatacji Rozwiązanie: Finansowanie elementów motywacyjnych z opcji menażerskich, natomiast elementów kosztowych maksymalnie ze środków publicznych 4. Zalecenie końcowe Należy zmienić w Polsce system oceny instytucji sektora badawczo-rozwojowego, tak aby umożliwiać nagradzanie osób związanych z komercjalizacją technologii. Należy dopuszczać do realizacji programów operacyjnych podmioty prywatne angażujące się w procesy transferu innowacji. Aktualnie są tam wskazane instytucje otoczenia biznesu bez wskazania czy działające na zasadach komercyjnych czy nonprofit. To właśnie podmioty prywatne są najmocniej zmotywowane do organizowania przedsięwzięć dla inwestorów, ich przygotowywania, zaprezentowania a na koniec wdrożenia. Gdyby powstały tu ograniczenia niewątpliwie miałby one niekorzystne skutki. Jeśli procesy te mają być wspierane trudno dopatrzyć celu uprzywilejowania instytucji non-profit w tym zakresie. Należy określić w ramach procesu (sieci współpracy) do którego momentu wsparcia publicznego jest wskazane i od którego momentu inicjatywy prywatne powinny być włączone. 8

9 Literatura [1] Breadly Zehner II W.: The emerging technology commercialization degree: The confluence of the science, technology, and entrepreneurship in the wealth creation process The University of Texas at Austin [2] Jolly V.J.: Commercializing new technologies: Getting from mind to market. Harvard Business School Press, Boston Massachusetts [3] Sung T.K., Gibson D.V., Kang B. S.: Characteristics of technology transfer in business ventures: the case of Daejeon, Korea. Technological Forecasting & Social Change 70, [4] Sung T.K., Gibson D.V.: Knowledge and technology transfer: key factors and levels. Proceedings of 4 th International Conference on Technology Policy and Innovation [5] Tamowicz P, Rot P.: Fundusze venture capital w Polsce. Informator PARP Warszawa

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Warszawa, 26.03.2015 r.

Raport końcowy. Warszawa, 26.03.2015 r. Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Spotkanie informacyjne, Wrocław, 3 marca 2011 r. Strona1 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY SIECI I KLASTRY SEKTOROWE. Jarosław Kempa Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wrzesień 2005

RAPORT TEMATYCZNY SIECI I KLASTRY SEKTOROWE. Jarosław Kempa Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wrzesień 2005 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ICH SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ICH SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO ICH SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY dr Dariusz Trzmielak Centrum Transferu Technologii UŁ mgr Jacek Kosiec GEVA Sp. z o.o. Wprowadzenie Właściwe

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo