REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę, jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizatorem Konkursu na zlecenie Class Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie jest AVANTI Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4a, Sulejówek, NIP: , Regon: Fundatorem nagród w Konkursie jest Class Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. 5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 6. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie. 7. Informacje o konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i wyłonieniem Laureatów będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana Komisją Konkursową ). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby - przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby z ograniczonymi zdolnościami do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 2. Do udziału w Konkursie uprawnia zakup w terminie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie przynajmniej jednego z dostępnych w sieci sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów plastycznych z logo marki Astra na opakowaniu produktu. Produkty te zwane są łącznie dalej Produktami. Zakup Produktów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie spełnić łącznie następujące warunki (Zgłoszenie): a) spełnić warunki uczestnictwa wskazane w 2, pkt. 1 i 2, 1

2 b) zakupić dowolny produkt plastyczny z logo marki Astra oraz zachować dowód zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT, c) wykonać zadanie konkursowe (dalej: Zadanie Konkursowe) polegające na wymyśleniu hasła reklamowego dla zakupionego produktu plastycznego marki Astra (dalej: Twoje hasło). d) wysłać wiadomość SMS, która będzie rozpoczynała się od słowa KONKURS oraz będzie zawierała hasło reklamowe (Zadanie Konkursowe), na numer W wiadomości SMS nie jest ważna wielkość liter. Prawidłowo nadesłany SMS powinien być zgodny z następującym przykładem: Konkurs.Twoje hasło. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) lub jej wielokrotność w przypadku, gdy Uczestnik wygeneruje Zadanie Konkursowe przekraczające długość jednego SMS a, niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) zostanie pobrana od każdego SMS niezależnie od tego, czy SMS będzie prawidłowy. 4. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w innym terminie niż od dnia 15 czerwca 2011 roku od godz. 00:00 - do dnia 15 września 2011 roku do godz. 23:59, nie będą uwzględniane w Konkursie. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie oraz przesłane SMS-y o błędnej treści. 5. Uczestnik jest zobowiązany przez czas trwania Konkursu zachować dowód zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT dokumentujący dokonanie zakupu Produktu, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu, odpowiadającej zakupionemu Produktowi. 6. Uczestnik może wysłać Zgłoszenia SMS dopiero po dokonaniu zakupu Produktu objętego Konkursem. Późniejsze zakupy nie będą uznawane. 7. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń SMS w Konkursie jeżeli dokona kolejnego zakupu Produktu i spełni powtórnie wymagania niniejszego Regulaminu, w szczególności 2, pkt W Konkursie uwzględniane będą jedynie zgłoszenia wysyłane z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. W szczególności nie będą uwzględniane SMS y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. 9. Po przyjęciu i zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia przesłanego SMS-em każdy Uczestnik otrzyma dwa SMS-y zwrotne na ten sam numer telefonu, z którego wysłano SMS z hasłem reklamowym (Zadaniem Konkursowym). Pierwszy potwierdzający, że jego Zgłoszenie zostało przyjęte. Drugi zawierający link do pobrania nagrody gwarantowanej. Organizator nie odpowiada za odebranie SMS a przez Uczestnika, a jedynie za jego poprawne wysłanie. 10. Za pomocą jednego SMS a można przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. Jeżeli w SMS przesłane zostanie więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, jeżeli SMS nie będzie zawierał słowa: Konkurs, i odpowiedzi na Zadanie Konkursowe wówczas SMS nie jest brany pod uwagę i nie jest traktowany jako zgłoszenie udziału w Konkursie. 11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu objętego Regulaminem. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestników Konkursu będą 2

3 przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania Nagród, podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk i miasta zamieszkania Zwycięzców, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Class Investment S.A., Organizatora i podmiotów działających na ich zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo cioteczne i stryjeczne oraz osoby pozostające z ww. w stosunku przysposobienia. 3 PRAWA AUTORSKIE 1. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie wszystkich praw autorskich ( w tym majątkowych praw autorskich) do nadesłanego Zgłoszenia poza prawem do autorstwa na rzecz Organizatora i Fundatora. Organizator i Fundator mają prawo posługiwać się nimi dowolnie na wszystkich polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie rozpowszechniania: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Organizator oraz Fundator uzyskują w szczególności prawo do korzystania z nadesłanych odpowiedzi w celach reklamowo-promocyjnych, publikowania ich na internetowej stronie Konkursowej oraz do wykonywania autorskich praw zależnych. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na publikację przesłanego Zadania Konkursowego. 3. Uczestnicy gwarantują, iż wykonane Zadanie Konkursowe jest wyrazem ich osobistej twórczości i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych, dóbr osobistych. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody. 4. Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do hasła napisanego zgodnie z Zadaniem Konkursowym przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że hasło napisane w ramach Zadania Konkursowego nie narusza praw autorskich bądź innych praw 3

4 czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane. 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem hasła napisanego zgodnie z Zadaniem Konkursowym zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4 ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody: a). Nagroda Główna nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333 zł przeznaczoną na zapłatę stosownego podatku od nagrody 5 równorzędnych nagród głównych o łącznej wartości zł brutto b). Nagroda Tygodniowa - Plecak szkolny marki Class wraz z wyprawką szkolną o postrzeganej wartości rynkowej 300 zł brutto 13 nagród o łącznej wartości 3900 zł brutto. Pełna specyfikacja Nagrody Tygodnia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Zwycięzca Nagrody Tygodnia będzie mógł dokonać wyboru jednej z dwóch wersji: dla dziewczynki lub dla chłopca c). Nagroda Dzienna - Zestaw zawierający plastelinę fluorescencyjną i farby plakatowe fluorescencyjne marki Astra o postrzeganej wartości rynkowej 20 zł brutto 460 nagród o łącznej wartości 9200 zł brutto. Pełna specyfikacja Nagrody Dziennej stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. d). Nagroda Gwarantowana tapeta multimedialna na telefon komórkowy. Nagroda będzie mogła zostać pobrana przez Uczestników ze strony WAP, do której link zostanie im podany w SMS-ie. Do odbioru nagrody multimedialnej konieczne jest posiadanie aktywnej usługi GPRS/Internet i poprawnie skonfigurowanego telefonu z funkcją WAP oraz możliwość pobierania elementów multimedialnych. Koszty połączenia się ze stroną WAP i załadowania nagrody do telefonu obciążają Uczestnika Konkursu i są zgodne z planem taryfowym. Dostępne jest pięć wzorów tapet. Po wysłaniu pięciu zgłoszeń i pięciu tapet aplikacja wysyła od nowa te same tapety. 2. Konkurs podzielony jest na następujące tury: I tura 15 czerwca - 22 czerwca 2011r., II tura 23 czerwca 29 czerwca 2011r., III tura 30 czerwca - 6 lipca 2011r., IV tura 7 lipca 13 lipca 2011r., V tura 14 lipca 20 lipca 2011r., VI tura 21 lipca 27 lipca 2011r., VII tura 28 lipca 3 sierpnia 2011r., 4

5 VIII tura 4 sierpnia 10 sierpnia 2011r., IX tura 11 sierpnia 17 sierpnia 2011r., X tura 18 sierpnia 24 sierpnia 2011r., XI tura 25 sierpnia 31 sierpnia 2011r., XII tura 1 września 7 września 2011r., XIII tura 8 września 15 września 2011r., 3. Zwycięzców Nagrody Głównej, Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dziennej spośród Uczestników Konkursu wybierze Komisja Konkursowa. Komisja wybierze po zakończeniu każdej tury konkursu: - Zwycięzców Nagrody Dziennej w liczbie pięciu Zwycięzców w każdym dniu trwania Konkursu - Zwycięzcę Nagrody Tygodnia w liczbie jednego Zwycięzcy w każdej turze Konkursu Dodatkowo po zakończeniu XIII tury Konkursu, spośród wszystkich nadesłanych Zadań konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców Nagrody Głównej w liczbie pięciu Zwycięzców. 4. Komisja Konkursowa wybierze wszystkich Zwycięzców Konkursu nie później niż do dnia 22 września 2011 roku. Decyzja Komisji jest autonomiczna, ostateczna i wiążąca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej/lub żadnej ilości Zwycięzców w sytuacji, gdy wykonane Zadania Konkursowe, zdaniem Komisji Konkursowej, nie będą na wystarczającym poziomie, by zakwalifikować je do przyznania nagrody. Organizator Konkursu oraz Komisja Konkursowa ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione. 5. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu, oceniając ciekawość, niepowtarzalność, kreatywność i pomysłowość, słownictwo i stylistykę Zadania Konkursowego. 6. Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz Zwycięzcy Nagrody Tygodnia zostaną powiadomieni o wygranej poprzez rozmowę telefoniczną. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej tury Konkursu, podjęte zostaną próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatami, którzy zostali wybrani spośród Uczestników danej tury Konkursu. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu uczestnika, z którego przesłano zgłoszenie SMS. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) potwierdzić posiadanie dowodu zakupu produktu Astra (data zakupu musi być taka sama, bądź wcześniejsza niż data zgłoszenia Zadania Konkursowego). Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana będzie co najmniej pięciokrotnie, w maksymalnym okresie 5 dni roboczych. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności: a) nieodebranie przez Uczestnika telefonu w czasie 6 telefonicznych długich sygnałów przerywanych; b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane); c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Uczestnika; d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 3 5

6 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Fundatora. 7. Podczas rozmowy telefonicznej ze Zwycięzcą zostanie on powiadomiony o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wybrany Uczestnik nabywa po przesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4a, Sulejówek, z dopiskiem ASTRA, następujących dokumentów: a) oświadczenie zawierające dane osobowe uczestnika, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania-jeżeli jest, kod i miejscowość), oraz numer telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał zgłoszenie SMS, b) dowód zakupu produktu promocyjnego tj. oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT (data na dowodzie zakupu musi poprzedzać zgłoszenie Zadania Konkursowego lub być taka sama). c) w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej dodatkowo numer rachunku bankowego oraz dane banku wskazanego do przelania nagrody pieniężnej. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po upływie 12 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody, nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. W przypadku gdy Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który wygrał na ten sam dowód zakupu Nagrodę Tygodnia, wówczas musi przesłać oświadczenie, że jego dokumenty znajdują się już u Organizatora, w związku z wygraniem Nagrody Tygodnia. 8. Jeżeli Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w 4 pkt. 7 Regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Fundatora. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane dokumenty - zniszczone, opóźnione lub zagubione przez pocztę. Wszystkie nadesłane przez Zwycięzców dokumenty będą otwierane komisyjnie. 10. Do każdego Zwycięzcy Nagrody Dziennej, Organizator wyśle najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej tury Konkursu, SMS informujący o wygranej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę. Warunki te są następujące: - Zwycięzca w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania powiadomienia SMS o wygranej odeśle SMS zwrotny na numer 7055 (koszt 0,50zł netto, 0,62 zł z VAT) z danymi do wysłania Nagrody Dziennej. SMS zwrotny będzie o treści: NAGRODA. Twoje imię, nazwisko, adres wysyłki oraz nr kontaktowy, np.: NAGRODA, Jan, Nowak, ul. Przykład 1/ Warszawa, Wiadomość SMS do Zwycięzcy Nagrody Dziennej zostanie wysłana na numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia. Organizator nie odpowiada za odebranie SMS a przez Uczestnika, a jedynie za jego poprawne wysłanie. 12. Jeżeli Zwycięzca Nagrody Dziennej nie spełni warunków opisanych w 4 pkt. 10 Regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością Fundatora. 6

7 13. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę Tygodnia i tylko jedną Nagrodę Główną. Nagrody Dzienne i Nagrody Gwarantowane nie podlegają limitacji ilości na jednego Uczestnika, pod warunkiem spełnienia każdorazowo wymagań Regulaminu. 14. W przypadku wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursu powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 15. Nagrody nie podlegają zamianie. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 16. Organizator nie odpowiada za wybór przez Uczestnika Konkursu nagrody niekompatybilnej z modelem posiadanego przez niego telefonu komórkowego. 17. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega, że kolor oraz wersja nagród może się różnić od przedstawionych na materiałach reklamowych. 5 PRZEKAZANIE NAGRÓD 1. Wszystkie nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 października 2011 roku. 2. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką pocztową. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym. Fundator zastrzega sobie możliwość przekazania wybranych nagród bezpośrednio do rąk Zwycięzcy, jednak organizacja uroczystości publicznego przekazania nagród może odbyć się jedynie za zgodę Zwycięzcy. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przesyłki w obecności pracownika Poczty. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych lub nie poinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika. 6 KOLEKCJA TAPET MULTIMEDIALNYCH 1. Każdy Uczestnik Konkursu może również zamówić wybrane tapety multimedialne na telefon komórkowy, bez konieczności wysyłania kolejnych Zadań Konkursowych. W tym celu należy wysłać SMS o treści ASTRA1 lub ASTRA2 lub ASTRA3 lub ASTRA4 lub ASTRA5 na numer 7055 (koszt 0,50 zł netto, 0,62 zł z VAT). Tapeta będzie mogła zostać pobrana przez Uczestników ze strony WAP, do której link zostanie im podany w SMS-ie. 7

8 2. Do odbioru tapety multimedialnej konieczne jest posiadanie aktywnej usługi GPRS/Internet i poprawnie skonfigurowanego telefonu z funkcją WAP oraz możliwość pobierania elementów multimedialnych. 3. Koszty połączenia się ze stroną WAP i załadowania tapety do telefonu obciążają Uczestnika Konkursu i są zgodne z planem taryfowym. 4. Organizator nie odpowiada za wybór przez Uczestnika Konkursu nagrody niekompatybilnej z modelem posiadanego przez niego telefonu komórkowego. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie i uzyskane rezultaty w Konkursie. 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora, na adres Avanti Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4A, Sulejówek. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki telefonu komórkowego czy oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich. 9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. 10. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora. 8

9 11.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 12. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: - w siedzibie Organizatora Konkursu: Avanti Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4A, Sulejówek. - na stronie 13. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem, firmą Avanti: - drogą elektroniczną: 9

10 ZAŁACZNIK NR 1 SPECYFIKACJA NAGRODY TYGODNIA Wersja dla chłopca INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie plecak szkolny GC - 10 Gormiti TV Heroes piórnik pojedyńczy bez wyp. 2 klapki Gormiti TV Heroes worek na obuwie Gormiti TV Heroes zeszyt MO A5 32k kratka Gormiti TV zeszyt MO A5 16k kratka kolor Gormiti kredki świecowe Gormiti 24kol kredki ołówkowe Gormiti12 kol flamastry Gormiti 12szt blok rysunkowy A4 20 ark Gormiti TV zestaw geometryczny 3 elementy Gormiti opp bag zestaw szkolny 5 elementów Gormiti blister nożyczki Gormiti długopis 6-kolorowy Gormiti blister saszetka okrągła GC-14 Gormiti TV Heroes pióro wieczne Gormiti długopis Gormiti 1 Wersja dla dziewczynki INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie plecak szkolny HO-15 H2O Ocean piórnik pojedyńczy bez wyp. 2 klapki H2O Ocean worek na obuwie H2O Ocean zeszyt MO A5 32k kratka H2O Marmaids zeszyt MO A5 16k kratka kolor H2O Mermaids kredki świecowe H2O 24 kol kredki ołówkowe H2O 12 kol flamastry H2O 12szt zestaw geometryczny 3 elementy H2O opp bag zestaw szkolny 5 elementów H2O blister nożyczki H2O długopis 6-kolorowy H2O blister blok rysunkowy A4 20 ark H2O Ocean saszetka okrągła HO-24 H2O Ocean pióro wieczne H2O 1 ZAŁACZNIK NR 2 SPECYFIKACJA NAGRODY DZIENNEJ INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie farby fluorescencyjne 6kol. ASTRA plastelina fluorescencyjna 6kol. ASTRA 1 10

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ajax

Regulamin konkursu Ajax Regulamin konkursu Ajax 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Ajax jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą wspaniała SYRENA zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BTS

Regulamin konkursu BTS Regulamin konkursu BTS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu BTS jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Wymyśl hasło wygraj Junaka (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. [Organizator Akcji] Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy, zwanej dalej Akcją, jest firma Mars Polska z siedzibą w Kożuszki Parcel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPERFISH TO SMAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SUPERFISH TO SMAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SUPERFISH TO SMAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie (84-200), przy ul. Zachodniej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Magiczny świat Sagi (dalej: Konkurs) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Złap swój budzik przed jesienią z dnia 5.10.2011 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Złap swój budzik przed jesienią, (zwanym dalej Konkurs ) jest InPost Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin konkursu,,pasjami gramy organizowanego przez Fundację Orange w ramach projektu,,spotkania z pasjami jako część spotkania z Panią Elżbietą Maruszczak. Konkurs adresowany jest dla osób biorących

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo