REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę, jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizatorem Konkursu na zlecenie Class Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie jest AVANTI Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4a, Sulejówek, NIP: , Regon: Fundatorem nagród w Konkursie jest Class Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. 5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 6. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie. 7. Informacje o konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i wyłonieniem Laureatów będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana Komisją Konkursową ). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby - przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby z ograniczonymi zdolnościami do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 2. Do udziału w Konkursie uprawnia zakup w terminie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie przynajmniej jednego z dostępnych w sieci sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów plastycznych z logo marki Astra na opakowaniu produktu. Produkty te zwane są łącznie dalej Produktami. Zakup Produktów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie spełnić łącznie następujące warunki (Zgłoszenie): a) spełnić warunki uczestnictwa wskazane w 2, pkt. 1 i 2, 1

2 b) zakupić dowolny produkt plastyczny z logo marki Astra oraz zachować dowód zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT, c) wykonać zadanie konkursowe (dalej: Zadanie Konkursowe) polegające na wymyśleniu hasła reklamowego dla zakupionego produktu plastycznego marki Astra (dalej: Twoje hasło). d) wysłać wiadomość SMS, która będzie rozpoczynała się od słowa KONKURS oraz będzie zawierała hasło reklamowe (Zadanie Konkursowe), na numer W wiadomości SMS nie jest ważna wielkość liter. Prawidłowo nadesłany SMS powinien być zgodny z następującym przykładem: Konkurs.Twoje hasło. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) lub jej wielokrotność w przypadku, gdy Uczestnik wygeneruje Zadanie Konkursowe przekraczające długość jednego SMS a, niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) zostanie pobrana od każdego SMS niezależnie od tego, czy SMS będzie prawidłowy. 4. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w innym terminie niż od dnia 15 czerwca 2011 roku od godz. 00:00 - do dnia 15 września 2011 roku do godz. 23:59, nie będą uwzględniane w Konkursie. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie oraz przesłane SMS-y o błędnej treści. 5. Uczestnik jest zobowiązany przez czas trwania Konkursu zachować dowód zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT dokumentujący dokonanie zakupu Produktu, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu, odpowiadającej zakupionemu Produktowi. 6. Uczestnik może wysłać Zgłoszenia SMS dopiero po dokonaniu zakupu Produktu objętego Konkursem. Późniejsze zakupy nie będą uznawane. 7. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń SMS w Konkursie jeżeli dokona kolejnego zakupu Produktu i spełni powtórnie wymagania niniejszego Regulaminu, w szczególności 2, pkt W Konkursie uwzględniane będą jedynie zgłoszenia wysyłane z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. W szczególności nie będą uwzględniane SMS y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. 9. Po przyjęciu i zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia przesłanego SMS-em każdy Uczestnik otrzyma dwa SMS-y zwrotne na ten sam numer telefonu, z którego wysłano SMS z hasłem reklamowym (Zadaniem Konkursowym). Pierwszy potwierdzający, że jego Zgłoszenie zostało przyjęte. Drugi zawierający link do pobrania nagrody gwarantowanej. Organizator nie odpowiada za odebranie SMS a przez Uczestnika, a jedynie za jego poprawne wysłanie. 10. Za pomocą jednego SMS a można przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. Jeżeli w SMS przesłane zostanie więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, jeżeli SMS nie będzie zawierał słowa: Konkurs, i odpowiedzi na Zadanie Konkursowe wówczas SMS nie jest brany pod uwagę i nie jest traktowany jako zgłoszenie udziału w Konkursie. 11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu objętego Regulaminem. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestników Konkursu będą 2

3 przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania Nagród, podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk i miasta zamieszkania Zwycięzców, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Class Investment S.A., Organizatora i podmiotów działających na ich zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo cioteczne i stryjeczne oraz osoby pozostające z ww. w stosunku przysposobienia. 3 PRAWA AUTORSKIE 1. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie wszystkich praw autorskich ( w tym majątkowych praw autorskich) do nadesłanego Zgłoszenia poza prawem do autorstwa na rzecz Organizatora i Fundatora. Organizator i Fundator mają prawo posługiwać się nimi dowolnie na wszystkich polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie rozpowszechniania: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Organizator oraz Fundator uzyskują w szczególności prawo do korzystania z nadesłanych odpowiedzi w celach reklamowo-promocyjnych, publikowania ich na internetowej stronie Konkursowej oraz do wykonywania autorskich praw zależnych. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na publikację przesłanego Zadania Konkursowego. 3. Uczestnicy gwarantują, iż wykonane Zadanie Konkursowe jest wyrazem ich osobistej twórczości i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych, dóbr osobistych. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody. 4. Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do hasła napisanego zgodnie z Zadaniem Konkursowym przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że hasło napisane w ramach Zadania Konkursowego nie narusza praw autorskich bądź innych praw 3

4 czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane. 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem hasła napisanego zgodnie z Zadaniem Konkursowym zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4 ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody: a). Nagroda Główna nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333 zł przeznaczoną na zapłatę stosownego podatku od nagrody 5 równorzędnych nagród głównych o łącznej wartości zł brutto b). Nagroda Tygodniowa - Plecak szkolny marki Class wraz z wyprawką szkolną o postrzeganej wartości rynkowej 300 zł brutto 13 nagród o łącznej wartości 3900 zł brutto. Pełna specyfikacja Nagrody Tygodnia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Zwycięzca Nagrody Tygodnia będzie mógł dokonać wyboru jednej z dwóch wersji: dla dziewczynki lub dla chłopca c). Nagroda Dzienna - Zestaw zawierający plastelinę fluorescencyjną i farby plakatowe fluorescencyjne marki Astra o postrzeganej wartości rynkowej 20 zł brutto 460 nagród o łącznej wartości 9200 zł brutto. Pełna specyfikacja Nagrody Dziennej stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. d). Nagroda Gwarantowana tapeta multimedialna na telefon komórkowy. Nagroda będzie mogła zostać pobrana przez Uczestników ze strony WAP, do której link zostanie im podany w SMS-ie. Do odbioru nagrody multimedialnej konieczne jest posiadanie aktywnej usługi GPRS/Internet i poprawnie skonfigurowanego telefonu z funkcją WAP oraz możliwość pobierania elementów multimedialnych. Koszty połączenia się ze stroną WAP i załadowania nagrody do telefonu obciążają Uczestnika Konkursu i są zgodne z planem taryfowym. Dostępne jest pięć wzorów tapet. Po wysłaniu pięciu zgłoszeń i pięciu tapet aplikacja wysyła od nowa te same tapety. 2. Konkurs podzielony jest na następujące tury: I tura 15 czerwca - 22 czerwca 2011r., II tura 23 czerwca 29 czerwca 2011r., III tura 30 czerwca - 6 lipca 2011r., IV tura 7 lipca 13 lipca 2011r., V tura 14 lipca 20 lipca 2011r., VI tura 21 lipca 27 lipca 2011r., VII tura 28 lipca 3 sierpnia 2011r., 4

5 VIII tura 4 sierpnia 10 sierpnia 2011r., IX tura 11 sierpnia 17 sierpnia 2011r., X tura 18 sierpnia 24 sierpnia 2011r., XI tura 25 sierpnia 31 sierpnia 2011r., XII tura 1 września 7 września 2011r., XIII tura 8 września 15 września 2011r., 3. Zwycięzców Nagrody Głównej, Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dziennej spośród Uczestników Konkursu wybierze Komisja Konkursowa. Komisja wybierze po zakończeniu każdej tury konkursu: - Zwycięzców Nagrody Dziennej w liczbie pięciu Zwycięzców w każdym dniu trwania Konkursu - Zwycięzcę Nagrody Tygodnia w liczbie jednego Zwycięzcy w każdej turze Konkursu Dodatkowo po zakończeniu XIII tury Konkursu, spośród wszystkich nadesłanych Zadań konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców Nagrody Głównej w liczbie pięciu Zwycięzców. 4. Komisja Konkursowa wybierze wszystkich Zwycięzców Konkursu nie później niż do dnia 22 września 2011 roku. Decyzja Komisji jest autonomiczna, ostateczna i wiążąca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej/lub żadnej ilości Zwycięzców w sytuacji, gdy wykonane Zadania Konkursowe, zdaniem Komisji Konkursowej, nie będą na wystarczającym poziomie, by zakwalifikować je do przyznania nagrody. Organizator Konkursu oraz Komisja Konkursowa ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione. 5. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu, oceniając ciekawość, niepowtarzalność, kreatywność i pomysłowość, słownictwo i stylistykę Zadania Konkursowego. 6. Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz Zwycięzcy Nagrody Tygodnia zostaną powiadomieni o wygranej poprzez rozmowę telefoniczną. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej tury Konkursu, podjęte zostaną próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatami, którzy zostali wybrani spośród Uczestników danej tury Konkursu. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu uczestnika, z którego przesłano zgłoszenie SMS. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) potwierdzić posiadanie dowodu zakupu produktu Astra (data zakupu musi być taka sama, bądź wcześniejsza niż data zgłoszenia Zadania Konkursowego). Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana będzie co najmniej pięciokrotnie, w maksymalnym okresie 5 dni roboczych. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności: a) nieodebranie przez Uczestnika telefonu w czasie 6 telefonicznych długich sygnałów przerywanych; b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane); c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Uczestnika; d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 3 5

6 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Fundatora. 7. Podczas rozmowy telefonicznej ze Zwycięzcą zostanie on powiadomiony o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wybrany Uczestnik nabywa po przesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4a, Sulejówek, z dopiskiem ASTRA, następujących dokumentów: a) oświadczenie zawierające dane osobowe uczestnika, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania-jeżeli jest, kod i miejscowość), oraz numer telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał zgłoszenie SMS, b) dowód zakupu produktu promocyjnego tj. oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT (data na dowodzie zakupu musi poprzedzać zgłoszenie Zadania Konkursowego lub być taka sama). c) w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej dodatkowo numer rachunku bankowego oraz dane banku wskazanego do przelania nagrody pieniężnej. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po upływie 12 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody, nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. W przypadku gdy Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który wygrał na ten sam dowód zakupu Nagrodę Tygodnia, wówczas musi przesłać oświadczenie, że jego dokumenty znajdują się już u Organizatora, w związku z wygraniem Nagrody Tygodnia. 8. Jeżeli Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w 4 pkt. 7 Regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Fundatora. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane dokumenty - zniszczone, opóźnione lub zagubione przez pocztę. Wszystkie nadesłane przez Zwycięzców dokumenty będą otwierane komisyjnie. 10. Do każdego Zwycięzcy Nagrody Dziennej, Organizator wyśle najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej tury Konkursu, SMS informujący o wygranej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę. Warunki te są następujące: - Zwycięzca w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania powiadomienia SMS o wygranej odeśle SMS zwrotny na numer 7055 (koszt 0,50zł netto, 0,62 zł z VAT) z danymi do wysłania Nagrody Dziennej. SMS zwrotny będzie o treści: NAGRODA. Twoje imię, nazwisko, adres wysyłki oraz nr kontaktowy, np.: NAGRODA, Jan, Nowak, ul. Przykład 1/ Warszawa, Wiadomość SMS do Zwycięzcy Nagrody Dziennej zostanie wysłana na numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia. Organizator nie odpowiada za odebranie SMS a przez Uczestnika, a jedynie za jego poprawne wysłanie. 12. Jeżeli Zwycięzca Nagrody Dziennej nie spełni warunków opisanych w 4 pkt. 10 Regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością Fundatora. 6

7 13. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę Tygodnia i tylko jedną Nagrodę Główną. Nagrody Dzienne i Nagrody Gwarantowane nie podlegają limitacji ilości na jednego Uczestnika, pod warunkiem spełnienia każdorazowo wymagań Regulaminu. 14. W przypadku wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursu powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 15. Nagrody nie podlegają zamianie. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 16. Organizator nie odpowiada za wybór przez Uczestnika Konkursu nagrody niekompatybilnej z modelem posiadanego przez niego telefonu komórkowego. 17. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega, że kolor oraz wersja nagród może się różnić od przedstawionych na materiałach reklamowych. 5 PRZEKAZANIE NAGRÓD 1. Wszystkie nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 października 2011 roku. 2. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką pocztową. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym. Fundator zastrzega sobie możliwość przekazania wybranych nagród bezpośrednio do rąk Zwycięzcy, jednak organizacja uroczystości publicznego przekazania nagród może odbyć się jedynie za zgodę Zwycięzcy. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przesyłki w obecności pracownika Poczty. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych lub nie poinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika. 6 KOLEKCJA TAPET MULTIMEDIALNYCH 1. Każdy Uczestnik Konkursu może również zamówić wybrane tapety multimedialne na telefon komórkowy, bez konieczności wysyłania kolejnych Zadań Konkursowych. W tym celu należy wysłać SMS o treści ASTRA1 lub ASTRA2 lub ASTRA3 lub ASTRA4 lub ASTRA5 na numer 7055 (koszt 0,50 zł netto, 0,62 zł z VAT). Tapeta będzie mogła zostać pobrana przez Uczestników ze strony WAP, do której link zostanie im podany w SMS-ie. 7

8 2. Do odbioru tapety multimedialnej konieczne jest posiadanie aktywnej usługi GPRS/Internet i poprawnie skonfigurowanego telefonu z funkcją WAP oraz możliwość pobierania elementów multimedialnych. 3. Koszty połączenia się ze stroną WAP i załadowania tapety do telefonu obciążają Uczestnika Konkursu i są zgodne z planem taryfowym. 4. Organizator nie odpowiada za wybór przez Uczestnika Konkursu nagrody niekompatybilnej z modelem posiadanego przez niego telefonu komórkowego. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie i uzyskane rezultaty w Konkursie. 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora, na adres Avanti Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4A, Sulejówek. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki telefonu komórkowego czy oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich. 9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. 10. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora. 8

9 11.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 12. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: - w siedzibie Organizatora Konkursu: Avanti Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4A, Sulejówek. - na stronie 13. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem, firmą Avanti: - drogą elektroniczną: 9

10 ZAŁACZNIK NR 1 SPECYFIKACJA NAGRODY TYGODNIA Wersja dla chłopca INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie plecak szkolny GC - 10 Gormiti TV Heroes piórnik pojedyńczy bez wyp. 2 klapki Gormiti TV Heroes worek na obuwie Gormiti TV Heroes zeszyt MO A5 32k kratka Gormiti TV zeszyt MO A5 16k kratka kolor Gormiti kredki świecowe Gormiti 24kol kredki ołówkowe Gormiti12 kol flamastry Gormiti 12szt blok rysunkowy A4 20 ark Gormiti TV zestaw geometryczny 3 elementy Gormiti opp bag zestaw szkolny 5 elementów Gormiti blister nożyczki Gormiti długopis 6-kolorowy Gormiti blister saszetka okrągła GC-14 Gormiti TV Heroes pióro wieczne Gormiti długopis Gormiti 1 Wersja dla dziewczynki INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie plecak szkolny HO-15 H2O Ocean piórnik pojedyńczy bez wyp. 2 klapki H2O Ocean worek na obuwie H2O Ocean zeszyt MO A5 32k kratka H2O Marmaids zeszyt MO A5 16k kratka kolor H2O Mermaids kredki świecowe H2O 24 kol kredki ołówkowe H2O 12 kol flamastry H2O 12szt zestaw geometryczny 3 elementy H2O opp bag zestaw szkolny 5 elementów H2O blister nożyczki H2O długopis 6-kolorowy H2O blister blok rysunkowy A4 20 ark H2O Ocean saszetka okrągła HO-24 H2O Ocean pióro wieczne H2O 1 ZAŁACZNIK NR 2 SPECYFIKACJA NAGRODY DZIENNEJ INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie farby fluorescencyjne 6kol. ASTRA plastelina fluorescencyjna 6kol. ASTRA 1 10

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Knorr w Stokrotce

Regulamin Konkursu Knorr w Stokrotce Regulamin Konkursu Knorr w Stokrotce 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Knorr w Stokrotce zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Palmolive w Carrefour jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje

REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Doskonały dla domu, idealny na wakacje, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj bilet na koncert Zieliński w ramach Geyer Music Factory z VITADIET 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj na lato!

Regulamin Konkursu Wygraj na lato! Regulamin Konkursu Wygraj na lato! 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj na lato! zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast!

Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast! Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast! 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Aktywne wakacje z Viscoplast! zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwa 10 podwójnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ajax

Regulamin konkursu Ajax Regulamin konkursu Ajax 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Ajax jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Biała Kolekcja Colgate

Regulamin konkursu Biała Kolekcja Colgate Regulamin konkursu Biała Kolekcja Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Biała Kolekcja Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Wymyśl hasło wygraj Junaka (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BTS

Regulamin konkursu BTS Regulamin konkursu BTS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu BTS jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą wspaniała SYRENA zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy

Regulamin Akcji promocyjnej Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. [Organizator Akcji] Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy, zwanej dalej Akcją, jest firma Mars Polska z siedzibą w Kożuszki Parcel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent 1. [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo