REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę, jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizatorem Konkursu na zlecenie Class Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie jest AVANTI Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4a, Sulejówek, NIP: , Regon: Fundatorem nagród w Konkursie jest Class Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 23, NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. 5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 6. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie. 7. Informacje o konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostaną umieszczone na stronie 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i wyłonieniem Laureatów będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana Komisją Konkursową ). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby - przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby z ograniczonymi zdolnościami do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 2. Do udziału w Konkursie uprawnia zakup w terminie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie przynajmniej jednego z dostępnych w sieci sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów plastycznych z logo marki Astra na opakowaniu produktu. Produkty te zwane są łącznie dalej Produktami. Zakup Produktów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 15 września 2011 roku włącznie spełnić łącznie następujące warunki (Zgłoszenie): a) spełnić warunki uczestnictwa wskazane w 2, pkt. 1 i 2, 1

2 b) zakupić dowolny produkt plastyczny z logo marki Astra oraz zachować dowód zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT, c) wykonać zadanie konkursowe (dalej: Zadanie Konkursowe) polegające na wymyśleniu hasła reklamowego dla zakupionego produktu plastycznego marki Astra (dalej: Twoje hasło). d) wysłać wiadomość SMS, która będzie rozpoczynała się od słowa KONKURS oraz będzie zawierała hasło reklamowe (Zadanie Konkursowe), na numer W wiadomości SMS nie jest ważna wielkość liter. Prawidłowo nadesłany SMS powinien być zgodny z następującym przykładem: Konkurs.Twoje hasło. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) lub jej wielokrotność w przypadku, gdy Uczestnik wygeneruje Zadanie Konkursowe przekraczające długość jednego SMS a, niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) zostanie pobrana od każdego SMS niezależnie od tego, czy SMS będzie prawidłowy. 4. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w innym terminie niż od dnia 15 czerwca 2011 roku od godz. 00:00 - do dnia 15 września 2011 roku do godz. 23:59, nie będą uwzględniane w Konkursie. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie oraz przesłane SMS-y o błędnej treści. 5. Uczestnik jest zobowiązany przez czas trwania Konkursu zachować dowód zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub kserokopii oryginału faktury VAT dokumentujący dokonanie zakupu Produktu, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu, odpowiadającej zakupionemu Produktowi. 6. Uczestnik może wysłać Zgłoszenia SMS dopiero po dokonaniu zakupu Produktu objętego Konkursem. Późniejsze zakupy nie będą uznawane. 7. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń SMS w Konkursie jeżeli dokona kolejnego zakupu Produktu i spełni powtórnie wymagania niniejszego Regulaminu, w szczególności 2, pkt W Konkursie uwzględniane będą jedynie zgłoszenia wysyłane z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. W szczególności nie będą uwzględniane SMS y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. 9. Po przyjęciu i zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia przesłanego SMS-em każdy Uczestnik otrzyma dwa SMS-y zwrotne na ten sam numer telefonu, z którego wysłano SMS z hasłem reklamowym (Zadaniem Konkursowym). Pierwszy potwierdzający, że jego Zgłoszenie zostało przyjęte. Drugi zawierający link do pobrania nagrody gwarantowanej. Organizator nie odpowiada za odebranie SMS a przez Uczestnika, a jedynie za jego poprawne wysłanie. 10. Za pomocą jednego SMS a można przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. Jeżeli w SMS przesłane zostanie więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, jeżeli SMS nie będzie zawierał słowa: Konkurs, i odpowiedzi na Zadanie Konkursowe wówczas SMS nie jest brany pod uwagę i nie jest traktowany jako zgłoszenie udziału w Konkursie. 11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu objętego Regulaminem. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestników Konkursu będą 2

3 przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania Nagród, podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk i miasta zamieszkania Zwycięzców, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Class Investment S.A., Organizatora i podmiotów działających na ich zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo cioteczne i stryjeczne oraz osoby pozostające z ww. w stosunku przysposobienia. 3 PRAWA AUTORSKIE 1. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie wszystkich praw autorskich ( w tym majątkowych praw autorskich) do nadesłanego Zgłoszenia poza prawem do autorstwa na rzecz Organizatora i Fundatora. Organizator i Fundator mają prawo posługiwać się nimi dowolnie na wszystkich polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie rozpowszechniania: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Organizator oraz Fundator uzyskują w szczególności prawo do korzystania z nadesłanych odpowiedzi w celach reklamowo-promocyjnych, publikowania ich na internetowej stronie Konkursowej oraz do wykonywania autorskich praw zależnych. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na publikację przesłanego Zadania Konkursowego. 3. Uczestnicy gwarantują, iż wykonane Zadanie Konkursowe jest wyrazem ich osobistej twórczości i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych, dóbr osobistych. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody. 4. Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do hasła napisanego zgodnie z Zadaniem Konkursowym przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że hasło napisane w ramach Zadania Konkursowego nie narusza praw autorskich bądź innych praw 3

4 czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane. 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem hasła napisanego zgodnie z Zadaniem Konkursowym zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4 ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody: a). Nagroda Główna nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333 zł przeznaczoną na zapłatę stosownego podatku od nagrody 5 równorzędnych nagród głównych o łącznej wartości zł brutto b). Nagroda Tygodniowa - Plecak szkolny marki Class wraz z wyprawką szkolną o postrzeganej wartości rynkowej 300 zł brutto 13 nagród o łącznej wartości 3900 zł brutto. Pełna specyfikacja Nagrody Tygodnia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Zwycięzca Nagrody Tygodnia będzie mógł dokonać wyboru jednej z dwóch wersji: dla dziewczynki lub dla chłopca c). Nagroda Dzienna - Zestaw zawierający plastelinę fluorescencyjną i farby plakatowe fluorescencyjne marki Astra o postrzeganej wartości rynkowej 20 zł brutto 460 nagród o łącznej wartości 9200 zł brutto. Pełna specyfikacja Nagrody Dziennej stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. d). Nagroda Gwarantowana tapeta multimedialna na telefon komórkowy. Nagroda będzie mogła zostać pobrana przez Uczestników ze strony WAP, do której link zostanie im podany w SMS-ie. Do odbioru nagrody multimedialnej konieczne jest posiadanie aktywnej usługi GPRS/Internet i poprawnie skonfigurowanego telefonu z funkcją WAP oraz możliwość pobierania elementów multimedialnych. Koszty połączenia się ze stroną WAP i załadowania nagrody do telefonu obciążają Uczestnika Konkursu i są zgodne z planem taryfowym. Dostępne jest pięć wzorów tapet. Po wysłaniu pięciu zgłoszeń i pięciu tapet aplikacja wysyła od nowa te same tapety. 2. Konkurs podzielony jest na następujące tury: I tura 15 czerwca - 22 czerwca 2011r., II tura 23 czerwca 29 czerwca 2011r., III tura 30 czerwca - 6 lipca 2011r., IV tura 7 lipca 13 lipca 2011r., V tura 14 lipca 20 lipca 2011r., VI tura 21 lipca 27 lipca 2011r., VII tura 28 lipca 3 sierpnia 2011r., 4

5 VIII tura 4 sierpnia 10 sierpnia 2011r., IX tura 11 sierpnia 17 sierpnia 2011r., X tura 18 sierpnia 24 sierpnia 2011r., XI tura 25 sierpnia 31 sierpnia 2011r., XII tura 1 września 7 września 2011r., XIII tura 8 września 15 września 2011r., 3. Zwycięzców Nagrody Głównej, Nagrody Tygodniowej oraz Nagrody Dziennej spośród Uczestników Konkursu wybierze Komisja Konkursowa. Komisja wybierze po zakończeniu każdej tury konkursu: - Zwycięzców Nagrody Dziennej w liczbie pięciu Zwycięzców w każdym dniu trwania Konkursu - Zwycięzcę Nagrody Tygodnia w liczbie jednego Zwycięzcy w każdej turze Konkursu Dodatkowo po zakończeniu XIII tury Konkursu, spośród wszystkich nadesłanych Zadań konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców Nagrody Głównej w liczbie pięciu Zwycięzców. 4. Komisja Konkursowa wybierze wszystkich Zwycięzców Konkursu nie później niż do dnia 22 września 2011 roku. Decyzja Komisji jest autonomiczna, ostateczna i wiążąca. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej/lub żadnej ilości Zwycięzców w sytuacji, gdy wykonane Zadania Konkursowe, zdaniem Komisji Konkursowej, nie będą na wystarczającym poziomie, by zakwalifikować je do przyznania nagrody. Organizator Konkursu oraz Komisja Konkursowa ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione. 5. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu, oceniając ciekawość, niepowtarzalność, kreatywność i pomysłowość, słownictwo i stylistykę Zadania Konkursowego. 6. Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz Zwycięzcy Nagrody Tygodnia zostaną powiadomieni o wygranej poprzez rozmowę telefoniczną. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej tury Konkursu, podjęte zostaną próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatami, którzy zostali wybrani spośród Uczestników danej tury Konkursu. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu uczestnika, z którego przesłano zgłoszenie SMS. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) potwierdzić posiadanie dowodu zakupu produktu Astra (data zakupu musi być taka sama, bądź wcześniejsza niż data zgłoszenia Zadania Konkursowego). Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana będzie co najmniej pięciokrotnie, w maksymalnym okresie 5 dni roboczych. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności: a) nieodebranie przez Uczestnika telefonu w czasie 6 telefonicznych długich sygnałów przerywanych; b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygnały przerywane); c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Uczestnika; d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Uczestnika bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 3 5

6 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Fundatora. 7. Podczas rozmowy telefonicznej ze Zwycięzcą zostanie on powiadomiony o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wybrany Uczestnik nabywa po przesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4a, Sulejówek, z dopiskiem ASTRA, następujących dokumentów: a) oświadczenie zawierające dane osobowe uczestnika, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania-jeżeli jest, kod i miejscowość), oraz numer telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał zgłoszenie SMS, b) dowód zakupu produktu promocyjnego tj. oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT (data na dowodzie zakupu musi poprzedzać zgłoszenie Zadania Konkursowego lub być taka sama). c) w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej dodatkowo numer rachunku bankowego oraz dane banku wskazanego do przelania nagrody pieniężnej. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po upływie 12 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody, nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. W przypadku gdy Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który wygrał na ten sam dowód zakupu Nagrodę Tygodnia, wówczas musi przesłać oświadczenie, że jego dokumenty znajdują się już u Organizatora, w związku z wygraniem Nagrody Tygodnia. 8. Jeżeli Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w 4 pkt. 7 Regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Fundatora. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane dokumenty - zniszczone, opóźnione lub zagubione przez pocztę. Wszystkie nadesłane przez Zwycięzców dokumenty będą otwierane komisyjnie. 10. Do każdego Zwycięzcy Nagrody Dziennej, Organizator wyśle najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej tury Konkursu, SMS informujący o wygranej nagrodzie oraz o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę. Warunki te są następujące: - Zwycięzca w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania powiadomienia SMS o wygranej odeśle SMS zwrotny na numer 7055 (koszt 0,50zł netto, 0,62 zł z VAT) z danymi do wysłania Nagrody Dziennej. SMS zwrotny będzie o treści: NAGRODA. Twoje imię, nazwisko, adres wysyłki oraz nr kontaktowy, np.: NAGRODA, Jan, Nowak, ul. Przykład 1/ Warszawa, Wiadomość SMS do Zwycięzcy Nagrody Dziennej zostanie wysłana na numer telefonu komórkowego, z którego dokonano Zgłoszenia. Organizator nie odpowiada za odebranie SMS a przez Uczestnika, a jedynie za jego poprawne wysłanie. 12. Jeżeli Zwycięzca Nagrody Dziennej nie spełni warunków opisanych w 4 pkt. 10 Regulaminu, wówczas nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością Fundatora. 6

7 13. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę Tygodnia i tylko jedną Nagrodę Główną. Nagrody Dzienne i Nagrody Gwarantowane nie podlegają limitacji ilości na jednego Uczestnika, pod warunkiem spełnienia każdorazowo wymagań Regulaminu. 14. W przypadku wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursu powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 15. Nagrody nie podlegają zamianie. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 16. Organizator nie odpowiada za wybór przez Uczestnika Konkursu nagrody niekompatybilnej z modelem posiadanego przez niego telefonu komórkowego. 17. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega, że kolor oraz wersja nagród może się różnić od przedstawionych na materiałach reklamowych. 5 PRZEKAZANIE NAGRÓD 1. Wszystkie nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 października 2011 roku. 2. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką pocztową. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym. Fundator zastrzega sobie możliwość przekazania wybranych nagród bezpośrednio do rąk Zwycięzcy, jednak organizacja uroczystości publicznego przekazania nagród może odbyć się jedynie za zgodę Zwycięzcy. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przesyłki w obecności pracownika Poczty. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych lub nie poinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika. 6 KOLEKCJA TAPET MULTIMEDIALNYCH 1. Każdy Uczestnik Konkursu może również zamówić wybrane tapety multimedialne na telefon komórkowy, bez konieczności wysyłania kolejnych Zadań Konkursowych. W tym celu należy wysłać SMS o treści ASTRA1 lub ASTRA2 lub ASTRA3 lub ASTRA4 lub ASTRA5 na numer 7055 (koszt 0,50 zł netto, 0,62 zł z VAT). Tapeta będzie mogła zostać pobrana przez Uczestników ze strony WAP, do której link zostanie im podany w SMS-ie. 7

8 2. Do odbioru tapety multimedialnej konieczne jest posiadanie aktywnej usługi GPRS/Internet i poprawnie skonfigurowanego telefonu z funkcją WAP oraz możliwość pobierania elementów multimedialnych. 3. Koszty połączenia się ze stroną WAP i załadowania tapety do telefonu obciążają Uczestnika Konkursu i są zgodne z planem taryfowym. 4. Organizator nie odpowiada za wybór przez Uczestnika Konkursu nagrody niekompatybilnej z modelem posiadanego przez niego telefonu komórkowego. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie i uzyskane rezultaty w Konkursie. 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora, na adres Avanti Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4A, Sulejówek. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki telefonu komórkowego czy oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich. 9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. 10. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora. 8

9 11.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 12. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: - w siedzibie Organizatora Konkursu: Avanti Agencja Reklamowa, ul. Reymonta 4A, Sulejówek. - na stronie 13. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem, firmą Avanti: - drogą elektroniczną: 9

10 ZAŁACZNIK NR 1 SPECYFIKACJA NAGRODY TYGODNIA Wersja dla chłopca INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie plecak szkolny GC - 10 Gormiti TV Heroes piórnik pojedyńczy bez wyp. 2 klapki Gormiti TV Heroes worek na obuwie Gormiti TV Heroes zeszyt MO A5 32k kratka Gormiti TV zeszyt MO A5 16k kratka kolor Gormiti kredki świecowe Gormiti 24kol kredki ołówkowe Gormiti12 kol flamastry Gormiti 12szt blok rysunkowy A4 20 ark Gormiti TV zestaw geometryczny 3 elementy Gormiti opp bag zestaw szkolny 5 elementów Gormiti blister nożyczki Gormiti długopis 6-kolorowy Gormiti blister saszetka okrągła GC-14 Gormiti TV Heroes pióro wieczne Gormiti długopis Gormiti 1 Wersja dla dziewczynki INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie plecak szkolny HO-15 H2O Ocean piórnik pojedyńczy bez wyp. 2 klapki H2O Ocean worek na obuwie H2O Ocean zeszyt MO A5 32k kratka H2O Marmaids zeszyt MO A5 16k kratka kolor H2O Mermaids kredki świecowe H2O 24 kol kredki ołówkowe H2O 12 kol flamastry H2O 12szt zestaw geometryczny 3 elementy H2O opp bag zestaw szkolny 5 elementów H2O blister nożyczki H2O długopis 6-kolorowy H2O blister blok rysunkowy A4 20 ark H2O Ocean saszetka okrągła HO-24 H2O Ocean pióro wieczne H2O 1 ZAŁACZNIK NR 2 SPECYFIKACJA NAGRODY DZIENNEJ INDEKS NAZWA PRODUKTU Ilość szt. w zestawie farby fluorescencyjne 6kol. ASTRA plastelina fluorescencyjna 6kol. ASTRA 1 10

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wielkanoc jak malowana od Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, 60-413, Poznao zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 672 Warszawa.

1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 672 Warszawa. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zaprzyjaźnij się z pięknem (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, 60-413, Poznao zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo