Nr 5 (736) MAJ 2011 Spis treści Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5 (736) MAJ 2011 Spis treści Contents"

Transkrypt

1

2 Nr 5 (736) MAJ 2011 Spis treści Contents List od Prof. Grudzewskiego do Andrzeja Wajdy z okazji 80 lecia pracy i odpowiedź Reżysera Letter from Prof. Grudzewski to Andrzej Wajda to mark the 80 th anniversary of his work with the answer from the Director Prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski: Jubileusz 10 lecia Medalu im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Prof. PhD Eng. Wiesław M. Grudzewski: Jubilee of 10th anniversary of Medal named prof. Tadeusz Kotarbiński Otoczenie przedsiębiorstw The Environment of Enterprises Użyteczność modeli w diagnozowaniu kapitału społecznego The usefulness of models in the diagnosis of social capital Prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania. Badania były realizowane w ramach projektu Badania kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki społecznej w Wielkopolsce (POKL /09) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Celem pracy jest przedstawienie modelowego podejścia do identyfikacji luki kapitału społecznego oraz budowy jego wzrostu. W pierwszej kolejności dokonano klasyfikacji i wyboru definicji kapitału społecznego w świetle dyskusji w literaturze na temat jego konceptualizacji. Przyjęto, że stanowi on nie tylko sumę kapitału osobowego, ale i powstającego w wyniku relacji społecznych kapitału grupowego. Do jego pomiaru zaproponowano metodę wywiadu i ankietową. Następnie wskazano na przydatność zastosowania metody modelowej do pomiaru luki realnej i potencjalnej tego kapitału. W dalszej kolejności określono instrumenty, które są w dyspozycji podmiotów mogących oddziaływać na wzrost kapitału społecznego. Autorka przyjmuje, że kształtowanie tego kapitału stanowi proces, co zostało odzwierciedlone w modelu teoretycznym. Koncepcja pracy jest wstępem do badań empirycznych kapitału społecznego w ujęciu mikro i mezo i stanowi nową propozycję na obecnym etapie refleksji naukowej. Dotychczas brak jest kompleksowych badań kapitału społecznego w Polsce w rożnych przekrojach (terytorialnym, czasowym). Ponadto brak jest metod i sposobów jednoznacznego jego pomiaru i budowy. Użyteczność praktyczna zawartej w pracy propozycji metodycznej jest bezsporna, gdyż jej zastosowanie np. w gminach, powiatach umożliwi poprzez poznanie stanu kapitału społecznego, zastosowanie odpowiednich instrumentów stymulowania jego wzrostu. Co więcej, stworzy to szansę na lepsze wykorzystanie zasobów materialnych w regionie, aktywizację gospodarczą i zawodową. Pomoże również dostosować strategię polityki społecznej do poziomu kapitału społecznego w regionie, co większy jej skuteczność, a tym samym spójność społeczną, bardziej zrównoważony rozwój i wzrost jakości życia. The aim of this article is to present the model approach to the identification of the gap in social capital and to develop its growth. Firstly, social capital is classified and defined in the light of the literary discourse regarding its conceptualization. It is accepted that social capital is not only the sum of human capital but also of group capital created as a result of social relationships. Two methods are suggested to measure social capital: an interview and a questionnaire. Then, the advantages of the model method are presented in order to measure both real and potential gap in social capital. Later, the instruments of entities able to affect the growth of social capital are defined. The author assumes that the shaping of this capital constitutes a process and that it has been reflected in the theoretical model. The idea behind this paper constitutes an introduction to the empirical research of social capital in both micro and meso scale and serves as a new thought in the present scientific reflection. Currently, there is no complex research studies regarding social capital in Poland in different cross-sections (territorial, time). Moreover, the methods and ways for its measurements are very scarce. The practical usefulness of the methodic proposal presented in this article is unquestionable as its utilization in municipalities and districts would facilitate the usage of proper instruments for stimulating the growth of social capital. Moreover, this would create a chance for a more efficient utilization of material resources in the region as well as professional and economic stimulation. It could also help to adjust the strategy of social policy to the level of social capital in the area increasing its effectiveness and thus, its social coherence, more sustainable development and increase in the quality of life.

3 Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym Venture capital in the electricity company Dr Dariusz Michalski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Pomiar zapotrzebowania na kapitał ryzyka wspiera podejmowanie decyzji, czy bardziej efektywne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zawiązanie kapitału ryzyka, czy poniesienie kosztów reakcji na ryzyko czyli umożliwia się porównanie kosztów reakcji na ryzyko z kosztami kapitału ryzyka. Oczywiście taka alternatywa decyzyjna ma miejsce jedynie dla ryzyka, którego wartość mieści się w tolerancji na ryzyko przedsiębiorstwa i nie jest postrzegane jako generujące istotne zagrożenie dla jego działalności operacyjnej (np. pożar). Zakres przedmiotowy niniejszego artykułu odnosi się do zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał ryzyka przez ośrodki odpowiedzialności przedsiębiorstw elektroenergetycznych funkcjonujących w warunkach konkurencji (określają one zatem jego zakres podmiotowy). Autor bada wpływ decyzji o reakcji na ryzyko na kapitał ryzyka w ośrodkach odpowiedzialności objętych zakresem podmiotowym. Jest to istotne także dla polepszenia kontroli zarządzania w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym, zwiększenia transparentności rozliczania rezultatów podejmowania ryzyka oraz uzupełnienia analizy finansowej o wpływ ryzyka. Artykuł ma charakter koncepcyjny, bazujący głownie na doświadczeniu i badaniach praktycznych autora, stąd zakres bibliografii został ograniczony do niezbędnego minimum. Kreuje on podstawy metodyczne zarządzania podejmowaniem decyzji o reakcji na ryzyko w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych w Polsce. Autor przedstawił w tym celu wiele praktycznych przykładów wpływu reakcji na ryzyko na zawiązanie kapitału ryzyka w ośrodkach odpowiedzialności objętych zakresem podmiotowym artykułu, aby przybliżyć specyfikę tego typu decyzji. Measuring the demand for venture capital supports decision-making, or more efficient from the standpoint of the enterprise it is to establish venture capital, or bear the cost of response to risk it is allowed to compare costs of response to risk with the cost of venture capital. Such decision-making alternative is possible of course, if risk value is placed in the frames of stated risk tolerance of company and is not perceived as generating significant threat for its functioning (e.g. fire). The scope of this article refers to management of demand for risk capital through corporate responsibility centers of electro-energy companies operating in a competitive environment (therefore, they define its personal scope). The author examines the impact of the decision to respond to risk of risk capital in the centers of responsibility having subjective scope. It is also important for improving management control in the electro-energy company, to increase transparency in accounting for the results of risk-taking and completing the financial analysis of the risk impact. Article has conceptual character, based mainly on practical experience and research studies of the author, hence the scope of the bibliography has been reduced to the minimum. It creates the methodological basis for decision-making management about response to risk in electro-energy companies in Poland. The author presented many practical examples of the impact of risk response to the formation of venture capital centers covered by the personal responsibility of the article to explain the specificity of this type of decision. Praktyka działania przedsiębiorstw The Practice of Enterprises Operation Przedsiębiorczość w kapitale intelektualnym a firmy akademickie Entrepreneurship in intellectual capital and academic firms Dr inż. ZBigniew Chyba - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Celem artykułu jest pokazanie związków pomiędzy przedsiębiorczością intelektualną a rozwojem firm akademickich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uniwersyteckich przedsiębiorstw odpryskowych spin-off. W pierwszej części zaprezentowano genezę i rozwój poglądów na temat przedsiębiorczości. Omówiono istotę przedsiębiorczości intelektualnej i jej podstawowe zasady. Zwrócono uwagę na przedsiębiorczość akademicką jako szczególny przypadek przedsiębiorczości intelektualnej. Druga część zawiera wyniki badań własnych, dotyczących identyfikacji i analizy przedsiębiorstw spin-off. Przedstawiono charakterystykę 55 zidentyfikowanych firm akademickich z punktu widzenia liczby zatrudnionych, formy prawnej, przynależności do branży, itp. Następnie dokonano bardziej szczegółowej charakterystyki tych przedsiębiorstw, które czynnie uczestniczyły w przeprowadzonych badaniach. This article aims to show the relationships between entrepreneurship and the development of intellectual academic firms in Poland, with particular emphasis on university business spin-off. The first part presents the genesis and development of views on entrepreneurship. The essence of the intellectual enterprise and its basic principles are discussed. Attention was drawn to the academic enterprise as a special case of intellectual entrepreneurship. The second part contains the results of author s research on identification and analysis of the spin-off companies. The characteristics of the 55 identified companies is presented from the academic point of view the number of employees, legal form, belonging to the industry, etc. Then more detailed characterization of those companies is conducted that

4 actively participated in the studies. Finansowanie funduszy private equity przez banki komercyjne w Polsce Finansing private equity funds by commercial banks in Poland Dr Witold Luciński, Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Zakład Ekonomii. W obszarze bankowości europejskiej od początku lat 90 obserwuje się tendencję zmniejszania się marży odsetkowej. Ta erozja powoduje, że wynik odsetkowy w europejskich bankach w coraz mniejszym stopniu zależy od działalności kredytowo-depozytowej banków. W dużo większym zakresie jest on uzależniony od aktywności banków na rynkach kapitałowych, przykładowo poprzez zaangażowanie w inwestycje w private equity, gdzie mogą osiągać porównywalne, a nawet lepsze wyniki. Otwartość polskiego rynku finansowego powinna sprzyjać takim zachowaniom w polskim sektorze bankowym. Tak się jednak nie dzieje i nie ma potwierdzenia w praktyce gospodarczej, co dokumentują dane zawarte w artykule. Celem artykułu jest krotka analiza tej sytuacji. Since the early 90. in European banking there is a tendency to reduce the interest margin. This erosion causes the net interest income in the European banks becoming less dependent on lending and deposit activities of banks. It is more dependent on the activity of banks on capital markets, for example through involvement in investments in private equity, where they can achieve comparable or even better results. The openness of the Polish financial market should create favourable conditions for these phenomena in Poland. Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa The concept of sustainable enterprise Dr Justyna Przychodzeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Dr Wojciech Przychodzeń, Akademia Leona Koźmińskiego Pojęcie zrownoważonego rozwoju przebyło daleką drogę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat od raportu Klubu Rzymskiego pt. Granice Wzrostu opublikowanego w 1972 roku do powszechnego występowania we współczesnym świecie biznesu. Żadne przedsiębiorstwo nie może sobie obecnie pozwolić na zignorowanie zmieniających się zachowań społecznych, rosnącej presji na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wzrastających oczekiwań związanych z wprowadzaniem długookresowej, stabilnej polityki finansowej. Wdrożenie koncepcji trwałego rozwoju na szczeblu mikroekonomicznym wymaga zdefiniowania, w sposób przejrzysty i mierzalny, pojęcia zrównoważonego przedsiębiorstwa (ZP). Niniejsze opracowanie określa ZP jako podmiot stosujący właściwą kombinację zarządzania finansowymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami swojej działalności w tym samym czasie. Word sustainability has undergone a long way in the past years from the Club of Rome s Report The Limit s of Growth presented in 1972 to widespread existence in contemporary business world and public agenda around the globe. No company or industry can afford to ignore changing external social conditions, natural resource management pressures, and rising expectations for long-term, stable financial policy implementation. Addressing sustainability issues at the micro level requires well defined and measurable concept of corporate sustainability (CS). This paper provides new way of corporate sustainability assessment as a combination of proper management of financial, social and environmental areas of firm s activities at the same time. Planowanie kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych Cost planning in manufacturing companies Dr inż. Anna Saniuk, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski W artykule poddano analizie porównawczej: tradycyjne budżetowanie, Activity Based Budgeting i Balanced Scorecard pod względem przydatności zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Celem artykułu jest przyporządkowanie właściwego sposobu budżetowania do określonych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Narzędzia wykorzystywane do planowania mogą mieć wpływ na realizację strategii i celów przedsiębiorstwa, mogą także przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstwa lub go hamować (nie wykorzystane możliwości). Stosowanie prawidłowo dobranego budżetu może także pełnić rolę motywacyjną dla pracowników określając wskaźniki realne do uzyskania i jednocześnie zapewniające rozwój firmy. Zatem wybór odpowiedniego narzędzia planowania kosztów jest sprawą niezwykle istotną. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że tradycyjne budżetowanie polecane jest przedsiębiorstwom o ustabilizowanej pozycji na rynku przy produkcji masowej lub średnioseryjnej wyrobów o długim cyklu życia produktu. Activity Based Budgeting dedykowany jest przedsiębiorstwom, które wdrożyły rachunek kosztów działań. Szczególnie korzystne jest jego stosowanie w produkcji zleceniowej i w produkcji wieloasortymentowej wyrobów wytwarzanych w rożnych procesach produkcyjnych, z rożną długością faz cyklu produkcyjnego lub podobnych procesach produkcyjnych różniących się jednak znacznie kosztami wykończenia. W warunkach bardzo szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego polecany jest natomiast Balanced Scorecard, który pozwala na szybkie dostosowywanie planowania do często zmieniających strategii i celów przedsiębiorstwa. W artykule pominięto kwestię łączenia opisywanych narzędzi, co będzie przedmiotem dalszych badań Autorki. Próba określenia na podstawie analizy porównawczej, w jakich sytuacjach zastosowanie określonego narzędzia planowania będzie najbardziej korzystne dla przedsiębiorstwa produkcyjnego stanowi główną wartość tego artykułu i pozwala jednocześnie zaliczyć go do grupy artykułów metodologicznych. This article explores comparative analysis: traditional budgeting, Activity Based Budgeting and the Balanced Scorecard

5 in terms of suitability for use in the production enterprises. The main goal of article is attributing proper budgeting to specific conditions of the functioning of the enterprise. Tools used to plan may have an impact on the implementation of the strategy and the objectives of the company, may also contribute to the development of the company or impede it (not used possibility). The correctly used budget may also serve as a motivation for staff specifying indicators feasible to obtain and at the same time ensuring the development of the company. Therefore, the selection of the appropriate tools for planning costs is extremely important. As a result of the analysis it was found that traditional budgeting is recommended companies with stabilized position on the market for mass production or medium batch production with a long life cycle of the products. Activity Based Budgeting is dedicated to companies that have implemented the Activity Based Costing. It is especially useful in the manufacture to order and with wide range of assortment in the production of products manufactured in different production processes, with a different length of the phases of the production cycle or similar production processes vary considerably the cost of completion. In a context of very rapidly changing external environment the Balanced Scorecard is recommended, which allows you to quickly customize a planning to frequently changing strategy and objectives of the company. The question of the merger of these tools is omitted in this article, and it will be the subject of further research of the author. The main value of this article is an attempt to determine - on the basis of a comparative analysis - in which situations applying specific planning tools will be the most advantageous for the production company and the article can be cognized as the methodological articles. Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej odpowiedzialności Health and safety in the concept of corporate social responsibility Dr Agata Lulewicz-Sas, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka. W artykule podjęto probę określenia zależności między bezpieczeństwem i higieną pracy a koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawiono także instrumenty implementacji CSR. Skupiono się przede wszystkim na tych instrumentach, ktore dotyczą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. The article attempts to define the dependence between Occupational Health and Safety and Corporate Social Responsibility. It presents the instruments of the implementation of CSR. The emphasis is put on instruments concerning Health and Safety. Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Assessment of training in the light of ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych Menedżer Jakości, studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe, I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami UWM, Olsztyn W pracy przedstawiono problematykę oceny skuteczności szkoleń. W kontekście omawianego zagadnienia dokonano oceny nowelizacji normy ISO 9001:2000. W analizie uwzględniono zarówno aktualne oraz przyszłe zmiany otoczenia przedsiębiorstw. W celu zilustrowania stanu obecnego wykorzystano wyniki zagranicznych badań. W artykule przytoczono wybrane modele oceny szkoleń. Szczególną uwagę poświęcono modelom finansowym. W kontekście dokładności pomiaru efektów szkoleń poruszono problem konwersji danych. Przedstawiono zasadnicze przyczyny zaniedbywania procesu oceny. Nakreślono negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy. Some aspects of training evaluation process have been presented. Assessment of the amendment of ISO 9001:2000 in terms of discussed issue has been made. Current and future changes in business environment have been taken into consideration. Results of the foreign research have been used to illustrate present situation. Selected models of training evaluation have been mentioned. Particular attention has had been paid to financial models. In the context of accuracy in measuring the effects of training, data conversion issue has been raised. Principal reasons of neglecting the process of evaluation has been presented. The negative consequences of this situation have been outlined. Konferencja Polimex-Mostostal S.A. Czynniki sukcesu korporacji budownictwa przemysłowego Conference organized by Polimex-Mostostal S.A. Success factors of industrial construction corporation Mgr Krzysztof Krauss dziennikarz i ekonomista, sekretarz redakcji kwartalnika Przedsiębiorstwo Przyszłości. Polimex Mostostal SA był w marcu 2011 roku organizatorem konferencji Czynniki sukcesu korporacji budownictwa przemysłowego, poświęconej wyzwaniom, jakie postawił ogromny wzrost zapotrzebowania na usługi i produkty branży. Jest on wywołany od dawna niespotykaną dynamiką inwestycyjną zwłaszcza w zakresie infrastruktury, wspieraną szerokim dopływem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obrady toczyły się w trzech zespołach panelowych: I - Źródła sukcesu przedsiębiorstwa, II - Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki sukcesu firmy, III - Jak przetrwać kryzys w przedsiębiorstwie. W konferencji uczestniczyli naukowcy z kilku ośrodków akademickich

6 (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie) oraz licznych przedsiębiorstw z branży inwestycyjno budowlanej. Polimex - Mostostal S.A. organized in March 2011 the conference Success factors of industrial construction corporation dedicated to the challenges posed by enormous increase in demand for services and products in this industry. It is caused by unexpected dynamics of investment particularly in infrastructure, supported by broad tributary of the structural funds from the European Union. Conference discussion was held in three panels: I - Sources of business success, II - Entrepreneurship and innovation as success factors, III - How to survive the crisis in the company. The conference brought together researchers from several academic centers (Institute of Organization and Management in Industry ORGMASZ, Catholic University of Lublin, Warsaw University of Technology, Warsaw School of Economics, Helena Chodkowska University of Management and Law in Warsaw) and numerous investment firms from the construction industry.

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU DROGOWEGO W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI W POLSCE

ROLA TRANSPORTU DROGOWEGO W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI W POLSCE Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Urszula Motowidlak ROLA TRANSPORTU DROGOWEGO W KREOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI W POLSCE Urszula Motowidlak, dr Uniwersytet Łódzki adres korespondencyjny: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych Wydanie II

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych Wydanie II Spis treści Przedmowa Mgr Agnieszka Gałecka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego WNE w Warszawie I. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi w gospodarstwach rolniczych z województwa lubelskiego 1

Bardziej szczegółowo

Kultura ewaluacyjna w Polsce

Kultura ewaluacyjna w Polsce Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 9 19 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.007.0531 Kultura ewaluacyjna w Polsce Patrycja Antosz, Zuzanna Drożdżak, Weronika

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo