Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie"

Transkrypt

1 Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 15 kwietnia 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Zarząd odbył 13 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1) Nr 21/62/2015 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w ramach programu Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, 2) Nr 21/63/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie do realizacji projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łukowskim, 3) Nr 21/64/2015 w sprawie udzielania pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Zemło Głównemu Specjaliście w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy zawierania i podpisywania umów w zakresie realizowanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie zamówień publicznych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, 4) Nr 21/65/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Dziurdziak Kierownikowi Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy zawierania i podpisywania umów w zakresie realizowanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, podczas urlopów dyrektora, 5) Nr 21/66/2015 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. a) na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono zł, w tym zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, b) na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono zł, w tym: zł na dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się,

2 zł na dofinansowanie usług migowego tłumacza przewodnika, zł na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej, 6) Nr 22/67/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Powiatu Łukowskiego w konkursie ogłoszonym przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym projektu Erasmus+, 7) Nr 22/68/2015 w sprawie realizacji Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2015, 8) Nr 23/69/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 9) Nr 25/70/2015 w sprawie zwolnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 10) Nr 25/71/2015 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015, 11) Nr 25/72/2015 w sprawie wyboru formy pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. Zgodnie z uchwałą sprzedaż 42 działek położonych w Ryżkach odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza poszczególnych działek zostaje ustalona na poziomie ich wartości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Przetarg przeprowadzi komisja w skład, której wchodzą Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz 3 inspektorów tego Wydziału, 12) Nr 25/73/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa. a) na zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym środki otrzymali: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie zł, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju zł, Stowarzyszenie Aktywni z Pasją Łuków zł, b) na zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym środki w wysokości zł otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie, c) na zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym środki w wysokości zł otrzymało Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków, d) na zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym środki w wysokości zł otrzymał KS Głuchych Hetman,

3 - 3 - e) na zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu Łukowskiego środki otrzymali: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej w wysokości zł, Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli w Łukowie w wysokości zł, f) na zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świat narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych środki otrzymali: Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza w Łukowie zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim zł, g) Na zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego środki otrzymali: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie zł, Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Łuków zł, Centrum Rozwoju Edukacji Zawodowej ALEJE: w Łukowie zł, 13) Nr 27/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie części działki pod garaże. Zgoda dotyczy wynajęcia na okres 3 lat części działki o pow. ok. 210 m 2 położonej w Łukowie przy ul. Partyzantów 8 10, 14) Nr 28/75/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Pełnienie obowiązków Dyrektora SP ZOZ zostało powierzone Panu Mariuszowi Furlepa Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa SP ZOZ w Łukowie na okres od r. do r., 15) Nr 28/76/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 16) Nr 29/77/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 17) Nr 29/78/2015 w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Powiatu Łukowskiego. Uchwała dotyczy: a) nieruchomości gruntowej o pow. 0,0952 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Rolniczej 12 cena wywoławcza zł, b) lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Łukowie przy ul. Zbożowej 7A cena wywoławcza zł, c) lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Łukowie przy ul. Zbożowej 7A cena wywoławcza zł, 18) Nr 29/79/2015 w sprawie wystąpienia do Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej o wszczęcie kontroli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Uchwała dotyczy przeprowadzenia kontroli legalności działania na terenie Powiatu Łukowskiego firmy Fero Agnieszka Budner z siedzibą w Łukowie, ul. Żelechowska 22, 19) Nr 30/80/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 20) Nr 30/81/2015 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015,

4 - 4-21) Nr 30/82/2015 w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej. Pomoc została przyznana 11 nauczycielom w wysokości od 290 do 1000 zł. 22) Nr 30/83/2015 w sprawie przyjęcia przez Powiat oferty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. objęcia akcji imiennych Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Powiat obejmie akcji imiennych PKS w Łukowie S.A. o wartości nominalnej 10 zł, 23) Nr 32/84/2015 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Łukowskiego. Zgodnie z uchwałą Zarząd postanowił o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baczkowie i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łukowie, 24) Nr 32/85/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Stanisławowi Jędrzejkowskiemu w sprawach z powództwa Grzegorza Gomoły przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 25) Nr 32/86/2015 w sprawie wyboru formy pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. Zgodnie z uchwałą sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zbożowej 7A w Łukowie zostanie przeprowadzona w formie przetargu ustanego nieograniczonego. Cena wywoławcza wynosi zł. W skład komisji przetargowej zostali powołani Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz 3 inspektorów z tego wydziału. 26) Nr 32/87/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Zmiana dotyczy ustalenia wynagrodzenia p.o. Dyrektora oraz wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ przez p.o. Dyrektora. 2. Podpisał: 1) porozumienie z Powiatem Lubartowskim w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Lubartowskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Łukowskiego oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Lubartowski, 2) umowę z Burmistrzem Miasta Stoczek Łukowski w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Stoczek Łukowski z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach I etapu budowy Parku Sportu w Stoczku Łukowskim. 3. Zarząd zaakceptował wyniki postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1) na przeprowadzenie kursu z obsługi CMS pracowników Starostwa Powiatowego w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca Firma SEDKOM

5 - 5 - Sp. J. Sawicki, Sikora z Siedlec - cena 3000 zł. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej zaproponował wybór tej oferty, 2) na opracowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca firma CUMULUS Agencja Reklamowa Jan Matysik z Lublina cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór oferty tej firmy, 3) na organizację konferencji pn. Społeczne idee Henryka Sienkiewicza oraz organizacji koncertu miejskiego w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca - firma CUMULUS Agencja Reklamowa Jan Matysik z Lublina cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór oferty tej firmy. 4) na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów na poszczególne obręby geodezyjne Gminy Wola Mysłowska, dla powierzchni leśnych będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i własnością Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpiło 4 wykonawców. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował odrzucenie dwóch ofert, gdyż nie spełniły warunków udziału w postępowaniu. Z pozostałych ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma EKO LAS Chromiec Dariusz z Pukarzewa cena zł. Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty. 5) na opracowanie i publikację materiału promocyjnego: Display Kampania Behawioralna w ramach projektu pn. Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpiło 5 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Agora SA Oddział w Lublinie cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty. 6) na świadczenie usługi dostępu do internetu dla potrzeb Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca firma Lukman Multimedia Sp. z o.o. - cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty. 7) na przygotowanie i przeprowadzenie oraz sprawdzenie i opracowanie wyników pisemnych i praktycznych próbnych egzaminów zawodowych dla zawodów technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Każdy wykonawca mógł złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Do postępowania przystąpiło 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą części 1, 2, 3 i 4 przedstawiła firma KOM-INST Magdalena Dziadosz w Łukowa proponując ceny za poszczególne części odpowiednio: 500 zł, 500 zł, 600 zł, 600 zł. W przypadku części 5 i 6 najkorzystniejszą ofertę przedstawili Paweł Salamończyk i Adam Sulej proponując ceny po 1000 zł za każdą część. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór ofert tych firm. 8) na dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na działanie związane z edukacją ekologiczną oraz na propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Do postępowania przystąpiło 11 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PRO-Factum Krzysztof Pasierbek, Katarzyna Pasierbek Sp. J. z Rozalina cena 7 093,10 zł. Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty.

6 - 6-9) na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla 4 osób w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca British Studia s.c. z Łukowa cena zł. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej zaproponował wybór tej oferty, 10) na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeziory gm. Łuków oraz obrębu Nowy Jamielnik gm. Stoczek Łukowski. Do postępowania przystąpiło 5 wykonawców. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje wykluczenie jednego wykonawcy, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Z pozostałych 4 wykonawców najkorzystniejsza ofertę przedstawiło, zarówno w części I i II zamówienia, Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne z Lublina - cena części I zł, części II zł. 4. Udzielił pomocy finansowej: 1) Zespołowi Ludowemu Modry Len z Adamowa w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na zakup butów dla zespołu, 2) Szkole Podstawowej w Adamowie w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Sienkiewiczowskiego dla uczniów szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza, 3) Zespołowi Szkół w Krynce w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu wojewódzkim, 4) Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie oraz KP PSP w Łukowie w wysokości 1800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników VIII Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych dla OSP z terenu Powiatu Łukowskiego. 5) Zarządowi Koła Polskiego Związku Niewidomych w Łukowie w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników spotkania integracyjnego z okazji Święta Niewidomych Bądźmy Razem. 6) Clubowi Weteranów Szos w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników II Majowego Pochodu Motocyklowego. 7) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łukowie w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XXII Łukowskich Ulicznych Biegów 3 cio Majowych. 8) Łukowskiemu Klubowi Sportowemu Orlęta Łuków na zakup 2 kompletów dresów sportowych dla dwóch drużyn młodzieżowych. Na dresach ma zostać umieszczone logo Powiatu Łukowskiego. 9) Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski w wysokości zł z przeznaczeniem na organizację 42 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, 10) Ludowemu Klubowi Sportowemu Dwernicki Stoczek Łukowski w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Oldboys, który zostanie rozegrany br w Stoczu Łukowskim. 11) Organizatorom koncertu fresstylowego Bitwa o Łuków w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników koncertu

7 5. Zapoznał się i zaakceptował wytyczne do organizacji szkół i placówek oświatowych Powiatu Łukowskiego na rok szkolny 2015/ Zapoznał się wynikami kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim. 7. Zapoznał się i przyjął do wiadomości analizę finansowo ekonomiczną PKS S.A. w Łukowie za miesiąc marzec br. oraz za okres od do r. W miesiącu marcu PKS wypracował zysk w wysokości zł, natomiast za 3 miesiące 2015 r. w wysokości zł. Natomiast w miesiącu kwietniu PKS wypracował zysk w wysokości zł. 8. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości zł przyznanej KP Policji na monitoring wizyjny miasta łuków i wykorzystanie tych środków na dodatkowe służby funkcjonariuszy Policji polegające na patrolowaniu miasta Łuków oraz innych miejscowości na terenie Powiatu Łukowskiego. 9. Odbył spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie, Dyrektorem Powiatowego Zespołu Oświatowego, Komendantem Powiatowym Policji, którego tematem było używanie przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych substancji psychoaktywnych oraz realizowanych działań prewencyjnych, a także sprawa zatrudnienia w Zespole Szkół Nr 3 Doroty P. podejrzanej o handel narkotykami. Zarząd wypracował opinie w przedmiocie projektu uchwały grupy radnych w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozpoczęcia prac nad jednolitym ogólnopowiatowym programem edukacyjno profilaktycznym oraz rozpoczęciem kampanii zero tolerancji dla dopalaczy, innych środków odurzających, a także spożywania alkoholu przez nieletnich, rozpatrywanej na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. 10. Odbył dwa spotkanie z Dyrekcją SP ZOZ w Łukowie w sprawie sporu zbiorowego, do którego przystąpiła Zakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położonych oraz realizacji zadań związanych z dostosowaniem SP ZOZ do obowiązujących standardów. 11. Pozytywnie zaopiniował zamiar zakupu przez SP ZOZ następującego sprzętu medycznego: 1) wideokolonoskopu do Zespołu Pracowni Endoskopowych - 1 szt., 2) wideo gastroskopu do Zespołu Pracowni Endoskopowych - 1 szt. 12. Zapoznał się i przyjął do wiadomości sprawozdanie z działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej za rok Przyjął Plan robót na drogach powiatowych w 2015 roku. 14. Zarząd Powiatu oraz Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie podpisali protokół uzgodnień w sprawie warunków ustanowienia służebności gruntowej na działkach stanowiących własność Powiatu oraz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego. 15. Zapoznał się i przyjął do wiadomości wyniki kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym oraz odbył w tej sprawie spotkanie z Dyrektorem Domu Dziecka. 16. Zapoznał się z informacją Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie o realizacji programu Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej rozpoznanie zasobów zarządzanie prezentacja" oraz problemach związanych z realizacją tego programu. 17. Zarząd zaakceptował stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Konwent - 8 -

8 Powiatów proponuje ograniczenie decydującej roli konsultantów i wzmocnienie roli przedstawicieli samorządu lokalnego w Wojewódzkiej Radzie do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, której zadaniem jest między innymi przygotowanie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych. 18. W związku z ofertą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zarząd postanowił zorganizować bezpłatne warsztaty tematyczne związane z obsługą inwestycyjną projektów szerokopasmowych. 19. Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie o sposobie wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 21, r. przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie prawidłowości nadzoru dyrektora szkoły nad procesem opiekuńczo wychowawczym. 20. Na wniosek Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zarząd postanowił o zakupie nagrody dla rolnika z terenu powiatu łukowskiego, zwycięzcy Regionalnego Konkursu Agroliga. 21. Zarząd postanowił o udzieleniu pomocy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w zorganizowaniu uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego dawna synagogę u zbiegu ulic Staropijarskiej i Zdanowskiego oraz w uporządkowaniu cmentarza przy ul. Warszawskiej. 22. Postanowił o wyborze koncepcji zagospodarowania działki przeznaczonej na parking przy ul. Zabrowarnej, według której parking posiadałby 31 miejsc parkingowych ogólno dostępnych oraz 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, jeden plac manewrowy i jeden wspólny wjazd i wyjazd. Pozostała część działki zostanie przeznaczona pod zieleń. 23. Zarząd zapoznał się i przyjął do realizacji stanowisko Ponadregionalnego Zespołu do Spraw Publicznego Transportu Zbiorowego w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w regionach. Zarząd wystąpi do Gmin w celu wspólnego ustalenia na terenie Powiatu linii użyteczności publicznej, gdyż tylko na tych liniach operator będzie zobowiązany do honorowania ulg ustawowych dla uprawnionych pasażerów i wyłącznie na takich liniach będzie można uzyskać dopłaty z budżetu państwa. 24. Odbył spotkanie z Wójtem Gminy Adamów w celu omówienia spraw związanych z przekazaniem Gminie w dzierżawę budynku Zespołu Szkół w Adamowie, w którym mieści się Gimnazjum, stołówka oraz kotłownia. 25. Zapoznał się przeprowadzonym naborem do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łukowski, według stanu na dzień 5 czerwca br. 26. Na wniosek Klubu Sportowego Walki Łuków Zarząd postanowił zakupić 10 kompletów strojów sportowych (koszulka, spodnie i dres), jako nagrodę dla drużyny kadetów młodszych sekcji kickboxingu, która na mistrzostwach Polski w dniach r. zdobyła 18 medali i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na strojach sportowych będzie umieszczone logo Powiatu Łukowskiego. 1. Na wniosek Gminy Łuków Zarząd wyraził zgodę na udzielnie przez Gminę pomocy Powiatowi w formie: 1) przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1259L Łuków Rzymy Rzymki Kępki w miejscowości Aleksandrów i Łazy, 2) przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1313L Suleje Role w miejscowości Role, - 9 -

9 3) przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1311L Łuków Krynka Dziewule w miejscowości Wólka Świątkowa, 4) przebudowie odcinka drogi powiatowej 1202L Łuków Strzyżew Olszewnica w miejscowości Turze Rogi. 2. Przyjął do wiadomości uchwałę Rady Społecznej w SP ZOZ w Łukowie pozytywnie opiniującą roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ za rok 2014, w tym planu inwestycyjnego. 3. Na wniosek Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Nasz Region Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów wyjazdu do m. Bar w Czarnogórze dziecięcego zespołu Kropelki Rosy na Festiwal Pieśni, Tańca i Obrzędów Ludowych, w kwocie do zł. 4. Podpisał aneks do umowy nr 42 zawartej z Wojewodą Lubelskim. Zgodnie z aneksem na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 1359L Stanin Krzywda Adamów Krzówka dr. kraj. 48 oraz drogi powiatowej 1342 L Nowy Świat Krzywda zostaje udzielona dotacja w wysokości 3 mln zł. 5. Przyjął do wiadomości i realizacji pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którym zwraca się z prośbą o nadesłanie informacji o przebiegu realizacji zadania Przebudowa mostu drogowego w m. Kisielsk oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu DP 1324L Jarczew Ciechomin Stoczek Łukowski (ul. Wiejska). Ministerstwo zaleca również aby przyznane dofinansowanie w wysokości zł oraz środki własne Powiatu zostały wykorzystane w 100% przez realizacje dodatkowych zadań, gdyby rozstrzygniecie przetargu okazało się korzystne dla inwestora. 27. Zarząd po zapoznaniu się zaakceptował projekty uchwał oraz informacje i sprawozdania przedkładane na VII sesji Rady Powiatu.

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w 2014 r - po zmianach

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w 2014 r - po zmianach Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu powiatu w 2014 r - po zmianach Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/319/2014 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Dział

Bardziej szczegółowo

Wypłata świadczeń za dzieci 85201 przebywające 125 000,00 w domach dziecka

Wypłata świadczeń za dzieci 85201 przebywające 125 000,00 w domach dziecka Plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu w 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji Plan na 2016 r. 1 2 3 4 5 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 237

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 17 maja 2013 r. do 26 czerwca 2013 Zarząd odbył 5 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1)

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 28 grudnia 2011 r. do 14 lutego 2012 r. Zarząd odbył 6 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 26 lutego 2013 r. do 27 marca 2013 Zarząd odbył 3 posiedzenia, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 9 listopada do 28 grudnia 2011 r. Zarząd odbył 9 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1)

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r. Zarząd odbył 4 posiedzenia, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 28 marca 2013 r. do 16 maja 2013 Zarząd odbył 7 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 18 października 2012 r. Zarząd odbył 8 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 20 marca do 24 kwietnia 2012 r. Zarząd odbył 4 posiedzenia, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 23 grudnia 2014 r. do 12 lutego 2015 r. Zarząd odbył 7 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 31 października 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Zarząd odbył 6 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 4 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Zarząd odbył 12 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 13 lutego 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. Zarząd odbył 8 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności tj. 8 osób (88,9%). Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9. 30 do godz. 10 45.

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności tj. 8 osób (88,9%). Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9. 30 do godz. 10 45. P R O T O K Ó Ł Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 24 marca 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta pod przewodnictwem pani Joanny Lis Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Ełk, 02 października 2015 r.

Ełk, 02 października 2015 r. Ełk, 02 października 2015 r. Protokół Nr 33.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 października 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r.

o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r. Or. 0065-7/2003 Informacja o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego od 30 maja do 12 czerwca 2003 r. Informacja, która została złożona Radzie Powiatu na sesji w dniu 16.06.2003 zamykała okres pracy Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W okresie, jaki upłynął od obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu od dnia 28 kwietnia 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE (OD 19 MARCA DO 23 KWIETNIA 2015r.)

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE (OD 19 MARCA DO 23 KWIETNIA 2015r.) Lublin, 2015 04 23 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE (OD 19 MARCA DO 23 KWIETNIA 2015r.) Od czasu poprzedniej sesji Rady Powiatu w Lublinie, która miała miejsce w dniu 19 marca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 31 października 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. Zarząd odbył 7 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W okresie, jaki upłynął od obrad XXIX Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 4 lipca 2013 roku odbyły

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół nr 136/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół nr 136/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.39. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz. 1870 UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdz Starostwa powiatowe 0970 Wpływy z różnych dochodów zł

Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdz Starostwa powiatowe 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/257/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 22 października 2009 r. 0 Pkt. 1 Zwiększa się dochody o kwotę 528 407,95 zł Dział 600 Transport i łączność 6300 Wpływy z tytułu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 27 kwietnia do 27 czerwca 2011 Zarząd odbył 8 posiedzeo, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1) Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 31 października 2015 r. do 18 grudnia 2015 r. Zarząd odbył 7 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął

Bardziej szczegółowo

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010 Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok 30000000 25000000 20000000 Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 26 czerwca do 28 sierpnia 2012 r. Zarząd odbył 8 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 13 maja 2008 r.

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 13 maja 2008 r. odbytego w dniu 13 maja 2008 r. Str. 1/6 Protokół Nr 45/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 13 maja 2008 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 marca 2016 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XVIII/226/2016 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo