Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie"

Transkrypt

1 Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 15 kwietnia 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Zarząd odbył 13 posiedzeń, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1) Nr 21/62/2015 w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w ramach programu Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, 2) Nr 21/63/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie do realizacji projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łukowskim, 3) Nr 21/64/2015 w sprawie udzielania pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Zemło Głównemu Specjaliście w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy zawierania i podpisywania umów w zakresie realizowanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie zamówień publicznych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, 4) Nr 21/65/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Dziurdziak Kierownikowi Działu Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy zawierania i podpisywania umów w zakresie realizowanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, podczas urlopów dyrektora, 5) Nr 21/66/2015 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. a) na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono zł, w tym zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, b) na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono zł, w tym: zł na dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się,

2 zł na dofinansowanie usług migowego tłumacza przewodnika, zł na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej, 6) Nr 22/67/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Powiatu Łukowskiego w konkursie ogłoszonym przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym projektu Erasmus+, 7) Nr 22/68/2015 w sprawie realizacji Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2015, 8) Nr 23/69/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 9) Nr 25/70/2015 w sprawie zwolnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 10) Nr 25/71/2015 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015, 11) Nr 25/72/2015 w sprawie wyboru formy pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. Zgodnie z uchwałą sprzedaż 42 działek położonych w Ryżkach odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza poszczególnych działek zostaje ustalona na poziomie ich wartości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Przetarg przeprowadzi komisja w skład, której wchodzą Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz 3 inspektorów tego Wydziału, 12) Nr 25/73/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa. a) na zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym środki otrzymali: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie zł, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju zł, Stowarzyszenie Aktywni z Pasją Łuków zł, b) na zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym środki w wysokości zł otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie, c) na zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym środki w wysokości zł otrzymało Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków, d) na zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym środki w wysokości zł otrzymał KS Głuchych Hetman,

3 - 3 - e) na zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu Łukowskiego środki otrzymali: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej w wysokości zł, Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli w Łukowie w wysokości zł, f) na zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świat narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych środki otrzymali: Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza w Łukowie zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim zł, g) Na zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego środki otrzymali: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie zł, Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Łuków zł, Centrum Rozwoju Edukacji Zawodowej ALEJE: w Łukowie zł, 13) Nr 27/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie części działki pod garaże. Zgoda dotyczy wynajęcia na okres 3 lat części działki o pow. ok. 210 m 2 położonej w Łukowie przy ul. Partyzantów 8 10, 14) Nr 28/75/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Pełnienie obowiązków Dyrektora SP ZOZ zostało powierzone Panu Mariuszowi Furlepa Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa SP ZOZ w Łukowie na okres od r. do r., 15) Nr 28/76/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 16) Nr 29/77/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 17) Nr 29/78/2015 w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Powiatu Łukowskiego. Uchwała dotyczy: a) nieruchomości gruntowej o pow. 0,0952 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Rolniczej 12 cena wywoławcza zł, b) lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Łukowie przy ul. Zbożowej 7A cena wywoławcza zł, c) lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Łukowie przy ul. Zbożowej 7A cena wywoławcza zł, 18) Nr 29/79/2015 w sprawie wystąpienia do Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej o wszczęcie kontroli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Uchwała dotyczy przeprowadzenia kontroli legalności działania na terenie Powiatu Łukowskiego firmy Fero Agnieszka Budner z siedzibą w Łukowie, ul. Żelechowska 22, 19) Nr 30/80/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2015 rok, 20) Nr 30/81/2015 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2015,

4 - 4-21) Nr 30/82/2015 w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej. Pomoc została przyznana 11 nauczycielom w wysokości od 290 do 1000 zł. 22) Nr 30/83/2015 w sprawie przyjęcia przez Powiat oferty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. objęcia akcji imiennych Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Powiat obejmie akcji imiennych PKS w Łukowie S.A. o wartości nominalnej 10 zł, 23) Nr 32/84/2015 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Łukowskiego. Zgodnie z uchwałą Zarząd postanowił o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baczkowie i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łukowie, 24) Nr 32/85/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Stanisławowi Jędrzejkowskiemu w sprawach z powództwa Grzegorza Gomoły przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 25) Nr 32/86/2015 w sprawie wyboru formy pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości. Zgodnie z uchwałą sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zbożowej 7A w Łukowie zostanie przeprowadzona w formie przetargu ustanego nieograniczonego. Cena wywoławcza wynosi zł. W skład komisji przetargowej zostali powołani Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz 3 inspektorów z tego wydziału. 26) Nr 32/87/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Zmiana dotyczy ustalenia wynagrodzenia p.o. Dyrektora oraz wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ przez p.o. Dyrektora. 2. Podpisał: 1) porozumienie z Powiatem Lubartowskim w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Lubartowskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Łukowskiego oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Lubartowski, 2) umowę z Burmistrzem Miasta Stoczek Łukowski w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Stoczek Łukowski z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach I etapu budowy Parku Sportu w Stoczku Łukowskim. 3. Zarząd zaakceptował wyniki postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1) na przeprowadzenie kursu z obsługi CMS pracowników Starostwa Powiatowego w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca Firma SEDKOM

5 - 5 - Sp. J. Sawicki, Sikora z Siedlec - cena 3000 zł. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej zaproponował wybór tej oferty, 2) na opracowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca firma CUMULUS Agencja Reklamowa Jan Matysik z Lublina cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór oferty tej firmy, 3) na organizację konferencji pn. Społeczne idee Henryka Sienkiewicza oraz organizacji koncertu miejskiego w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca - firma CUMULUS Agencja Reklamowa Jan Matysik z Lublina cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór oferty tej firmy. 4) na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów na poszczególne obręby geodezyjne Gminy Wola Mysłowska, dla powierzchni leśnych będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i własnością Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpiło 4 wykonawców. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował odrzucenie dwóch ofert, gdyż nie spełniły warunków udziału w postępowaniu. Z pozostałych ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma EKO LAS Chromiec Dariusz z Pukarzewa cena zł. Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty. 5) na opracowanie i publikację materiału promocyjnego: Display Kampania Behawioralna w ramach projektu pn. Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpiło 5 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Agora SA Oddział w Lublinie cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty. 6) na świadczenie usługi dostępu do internetu dla potrzeb Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca firma Lukman Multimedia Sp. z o.o. - cena zł. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty. 7) na przygotowanie i przeprowadzenie oraz sprawdzenie i opracowanie wyników pisemnych i praktycznych próbnych egzaminów zawodowych dla zawodów technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Każdy wykonawca mógł złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Do postępowania przystąpiło 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą części 1, 2, 3 i 4 przedstawiła firma KOM-INST Magdalena Dziadosz w Łukowa proponując ceny za poszczególne części odpowiednio: 500 zł, 500 zł, 600 zł, 600 zł. W przypadku części 5 i 6 najkorzystniejszą ofertę przedstawili Paweł Salamończyk i Adam Sulej proponując ceny po 1000 zł za każdą część. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór ofert tych firm. 8) na dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na działanie związane z edukacją ekologiczną oraz na propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Do postępowania przystąpiło 11 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PRO-Factum Krzysztof Pasierbek, Katarzyna Pasierbek Sp. J. z Rozalina cena 7 093,10 zł. Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował wybór tej oferty.

6 - 6-9) na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla 4 osób w ramach projektu Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych Powiatu Łukowskiego. Do postępowania przystąpił jeden wykonawca British Studia s.c. z Łukowa cena zł. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej zaproponował wybór tej oferty, 10) na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeziory gm. Łuków oraz obrębu Nowy Jamielnik gm. Stoczek Łukowski. Do postępowania przystąpiło 5 wykonawców. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje wykluczenie jednego wykonawcy, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Z pozostałych 4 wykonawców najkorzystniejsza ofertę przedstawiło, zarówno w części I i II zamówienia, Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne z Lublina - cena części I zł, części II zł. 4. Udzielił pomocy finansowej: 1) Zespołowi Ludowemu Modry Len z Adamowa w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na zakup butów dla zespołu, 2) Szkole Podstawowej w Adamowie w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Sienkiewiczowskiego dla uczniów szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza, 3) Zespołowi Szkół w Krynce w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu wojewódzkim, 4) Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie oraz KP PSP w Łukowie w wysokości 1800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników VIII Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych dla OSP z terenu Powiatu Łukowskiego. 5) Zarządowi Koła Polskiego Związku Niewidomych w Łukowie w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników spotkania integracyjnego z okazji Święta Niewidomych Bądźmy Razem. 6) Clubowi Weteranów Szos w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników II Majowego Pochodu Motocyklowego. 7) Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łukowie w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XXII Łukowskich Ulicznych Biegów 3 cio Majowych. 8) Łukowskiemu Klubowi Sportowemu Orlęta Łuków na zakup 2 kompletów dresów sportowych dla dwóch drużyn młodzieżowych. Na dresach ma zostać umieszczone logo Powiatu Łukowskiego. 9) Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski w wysokości zł z przeznaczeniem na organizację 42 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, 10) Ludowemu Klubowi Sportowemu Dwernicki Stoczek Łukowski w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Oldboys, który zostanie rozegrany br w Stoczu Łukowskim. 11) Organizatorom koncertu fresstylowego Bitwa o Łuków w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników koncertu

7 5. Zapoznał się i zaakceptował wytyczne do organizacji szkół i placówek oświatowych Powiatu Łukowskiego na rok szkolny 2015/ Zapoznał się wynikami kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim. 7. Zapoznał się i przyjął do wiadomości analizę finansowo ekonomiczną PKS S.A. w Łukowie za miesiąc marzec br. oraz za okres od do r. W miesiącu marcu PKS wypracował zysk w wysokości zł, natomiast za 3 miesiące 2015 r. w wysokości zł. Natomiast w miesiącu kwietniu PKS wypracował zysk w wysokości zł. 8. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości zł przyznanej KP Policji na monitoring wizyjny miasta łuków i wykorzystanie tych środków na dodatkowe służby funkcjonariuszy Policji polegające na patrolowaniu miasta Łuków oraz innych miejscowości na terenie Powiatu Łukowskiego. 9. Odbył spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie, Dyrektorem Powiatowego Zespołu Oświatowego, Komendantem Powiatowym Policji, którego tematem było używanie przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych substancji psychoaktywnych oraz realizowanych działań prewencyjnych, a także sprawa zatrudnienia w Zespole Szkół Nr 3 Doroty P. podejrzanej o handel narkotykami. Zarząd wypracował opinie w przedmiocie projektu uchwały grupy radnych w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozpoczęcia prac nad jednolitym ogólnopowiatowym programem edukacyjno profilaktycznym oraz rozpoczęciem kampanii zero tolerancji dla dopalaczy, innych środków odurzających, a także spożywania alkoholu przez nieletnich, rozpatrywanej na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. 10. Odbył dwa spotkanie z Dyrekcją SP ZOZ w Łukowie w sprawie sporu zbiorowego, do którego przystąpiła Zakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położonych oraz realizacji zadań związanych z dostosowaniem SP ZOZ do obowiązujących standardów. 11. Pozytywnie zaopiniował zamiar zakupu przez SP ZOZ następującego sprzętu medycznego: 1) wideokolonoskopu do Zespołu Pracowni Endoskopowych - 1 szt., 2) wideo gastroskopu do Zespołu Pracowni Endoskopowych - 1 szt. 12. Zapoznał się i przyjął do wiadomości sprawozdanie z działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej za rok Przyjął Plan robót na drogach powiatowych w 2015 roku. 14. Zarząd Powiatu oraz Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie podpisali protokół uzgodnień w sprawie warunków ustanowienia służebności gruntowej na działkach stanowiących własność Powiatu oraz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego. 15. Zapoznał się i przyjął do wiadomości wyniki kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym oraz odbył w tej sprawie spotkanie z Dyrektorem Domu Dziecka. 16. Zapoznał się z informacją Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie o realizacji programu Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej rozpoznanie zasobów zarządzanie prezentacja" oraz problemach związanych z realizacją tego programu. 17. Zarząd zaakceptował stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Konwent - 8 -

8 Powiatów proponuje ograniczenie decydującej roli konsultantów i wzmocnienie roli przedstawicieli samorządu lokalnego w Wojewódzkiej Radzie do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, której zadaniem jest między innymi przygotowanie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych. 18. W związku z ofertą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zarząd postanowił zorganizować bezpłatne warsztaty tematyczne związane z obsługą inwestycyjną projektów szerokopasmowych. 19. Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie o sposobie wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 21, r. przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie prawidłowości nadzoru dyrektora szkoły nad procesem opiekuńczo wychowawczym. 20. Na wniosek Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zarząd postanowił o zakupie nagrody dla rolnika z terenu powiatu łukowskiego, zwycięzcy Regionalnego Konkursu Agroliga. 21. Zarząd postanowił o udzieleniu pomocy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w zorganizowaniu uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego dawna synagogę u zbiegu ulic Staropijarskiej i Zdanowskiego oraz w uporządkowaniu cmentarza przy ul. Warszawskiej. 22. Postanowił o wyborze koncepcji zagospodarowania działki przeznaczonej na parking przy ul. Zabrowarnej, według której parking posiadałby 31 miejsc parkingowych ogólno dostępnych oraz 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, jeden plac manewrowy i jeden wspólny wjazd i wyjazd. Pozostała część działki zostanie przeznaczona pod zieleń. 23. Zarząd zapoznał się i przyjął do realizacji stanowisko Ponadregionalnego Zespołu do Spraw Publicznego Transportu Zbiorowego w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w regionach. Zarząd wystąpi do Gmin w celu wspólnego ustalenia na terenie Powiatu linii użyteczności publicznej, gdyż tylko na tych liniach operator będzie zobowiązany do honorowania ulg ustawowych dla uprawnionych pasażerów i wyłącznie na takich liniach będzie można uzyskać dopłaty z budżetu państwa. 24. Odbył spotkanie z Wójtem Gminy Adamów w celu omówienia spraw związanych z przekazaniem Gminie w dzierżawę budynku Zespołu Szkół w Adamowie, w którym mieści się Gimnazjum, stołówka oraz kotłownia. 25. Zapoznał się przeprowadzonym naborem do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łukowski, według stanu na dzień 5 czerwca br. 26. Na wniosek Klubu Sportowego Walki Łuków Zarząd postanowił zakupić 10 kompletów strojów sportowych (koszulka, spodnie i dres), jako nagrodę dla drużyny kadetów młodszych sekcji kickboxingu, która na mistrzostwach Polski w dniach r. zdobyła 18 medali i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na strojach sportowych będzie umieszczone logo Powiatu Łukowskiego. 1. Na wniosek Gminy Łuków Zarząd wyraził zgodę na udzielnie przez Gminę pomocy Powiatowi w formie: 1) przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1259L Łuków Rzymy Rzymki Kępki w miejscowości Aleksandrów i Łazy, 2) przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1313L Suleje Role w miejscowości Role, - 9 -

9 3) przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1311L Łuków Krynka Dziewule w miejscowości Wólka Świątkowa, 4) przebudowie odcinka drogi powiatowej 1202L Łuków Strzyżew Olszewnica w miejscowości Turze Rogi. 2. Przyjął do wiadomości uchwałę Rady Społecznej w SP ZOZ w Łukowie pozytywnie opiniującą roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego SP ZOZ za rok 2014, w tym planu inwestycyjnego. 3. Na wniosek Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Nasz Region Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów wyjazdu do m. Bar w Czarnogórze dziecięcego zespołu Kropelki Rosy na Festiwal Pieśni, Tańca i Obrzędów Ludowych, w kwocie do zł. 4. Podpisał aneks do umowy nr 42 zawartej z Wojewodą Lubelskim. Zgodnie z aneksem na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 1359L Stanin Krzywda Adamów Krzówka dr. kraj. 48 oraz drogi powiatowej 1342 L Nowy Świat Krzywda zostaje udzielona dotacja w wysokości 3 mln zł. 5. Przyjął do wiadomości i realizacji pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którym zwraca się z prośbą o nadesłanie informacji o przebiegu realizacji zadania Przebudowa mostu drogowego w m. Kisielsk oraz przebudowa dojazdów do mostu w ciągu DP 1324L Jarczew Ciechomin Stoczek Łukowski (ul. Wiejska). Ministerstwo zaleca również aby przyznane dofinansowanie w wysokości zł oraz środki własne Powiatu zostały wykorzystane w 100% przez realizacje dodatkowych zadań, gdyby rozstrzygniecie przetargu okazało się korzystne dla inwestora. 27. Zarząd po zapoznaniu się zaakceptował projekty uchwał oraz informacje i sprawozdania przedkładane na VII sesji Rady Powiatu.

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 14 lutego 2012 r. do 20 marca 2012 r. Zarząd odbył 4 posiedzenia, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Biuletyn Powiatu Poznañskiego Biuletyn Powiatu Poznañskiego MIESIĘCZNIK NR 5 (147) ROK XIV ISSN 1640-3177 MAJ 2013 Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich Nagroda główna w VI edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie miasta - 2009 -

RAPORT o stanie miasta - 2009 - RAPORT o stanie miasta - 2009 - (stan na 31 grudnia 2009 r.) Tarnów 2010 r. Zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Prochot-Józefów Angelina Słomska Raport o stanie miasta za 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2414 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 30 marca 2012 r.

Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2414 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2414 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Zamość za 2011 r. I.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. OR.0021.2.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R.

SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW : I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU CZĘŚĆ OPISOWA WYDZIAŁ GEODEZJI Oddział Zarządzania Bazami Danych i Nadzoru Prac Geodezyjnych 1 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 01/WGDI/P plan 6,00 0,00 436 862,94 436 862,94 wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r. 1. wyraził zgodę na przekroczenie wysokości zasilania w środki finansowe dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo