Fundusze Europejskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie 2014-2020"

Transkrypt

1 Piotr Puczek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 grudnia 2013 r.

2 Alokacja dla Polski wyniesie 82,5 mld EUR w cenach stałych z 2011 r. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Wnioski: Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej perspektywie (69 mld) Polska największym beneficjentem PS w latach , Alokacja PS per capita Polska na 6 miejscu po EE, SK, HU, CZ, LT

3 WKŁAD PS W ROZWÓJ INTELIGENTNY Główny wskaźnik Europa 2020: 3% PKB Unii powinno być inwestowane w B+R+I WKŁAD PS W ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY Główne wskaźniki Europy 2020 emisja gazów cieplarnianych na poziomie niższym o 20% od poziomu w 1990 r. 20% energii ze źródeł odnawialnych 20% wzrost efektywności energetycznej

4 WKŁAD PS W ROZWÓJ WŁĄCZAJĄCY SPOŁECZNIE Główne wskaźniki Europy 2020: 75 proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 % co najmniej 40 % osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

5 Cele tematyczne Fundusze PS 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji EFRR 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury EFRR EFRR 4. Wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach EFRR + FS 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem EFRR + FS 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów EFRR + FS 7. Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych EFRR + FS 8. Promocja zatrudnienia i mobilności pracowników EFRR + EFS 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem EFRR + EFS 10. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie EFRR + EFS 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej EFRR + EFS + FS

6 Innowacyjność Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki Wzrost jakości prowadzonych prac w B+R (w sektorze nauki i przedsiębiorstw) Zwiększenie wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce zwiększenie potencjału kadry sektora B+R, rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój infrastruktury badawczorozwojowej przedsiębiorstw), umiędzynarodowienie polskiej nauki. wspieranie przedsięwzięć badawczych przedsiębiorstw i jednostek naukowych, zwiększenie poziomu wdrażania wyników badań naukowych i innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, wzrost jakości usług IOB, poprawa funkcjonowania klastrów, ułatwienie dostępu do kapitału, itd.). Planowane nakłady PS rzędu 9,7 mld euro

7 Technologie informacyjno-komunikacyjne Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i społeczeństwie Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych Wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych Wzmocnienie zastosowania TIK w MŚP Wzrost korzystania z TIK, w tym w grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym budowa sieci szerokopasmowych rozwój e-usług, udostępnianie zasobów publicznych Planowane nakłady PS rzędu 3,5 mld euro poprawa funkcjonowania i organizacji procesów zarządczych w przedsiębiorstwach, wsparcie zastosowania TIK w produkcji i usługach, wsparcie z zakresu e- handlu. wsparcie na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych, wsparcie e- integracji.

8 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wzrost skali działalności przedsiębiorstw Wzrost produktywności przedsiębiorstw Dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe Planowane nakłady PS rzędu 4,1 mld euro zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw, zwiększenie oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa wzrost wykorzystania innowacji, w tym innowacji procesowych i produktowych, wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, wzrost współpracy pomiędzy firmami, poprawa funkcjonowania i organizacji procesów zarządczych w firmach, zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej.

9 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (CO2) Gospodarka niskoemisyjna Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich efektywne wykorzystanie (budynki publiczne i mieszkalne, przedsiębiorcy, infrastruktura komunalna), efektywny przesył (smart grid, sieci ciepłownicze), efektywne wytwarzanie (kogeneracja) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii produkcja energii z OZE, sieci dla OZE, przemysł urządzeń dla OZE. Planowane nakłady PS rzędu 6,8 mld euro

10 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu Zmniejszenie wrażliwości obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu efektywne gospodarowanie wodą zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami ochrona brzegów morskich; zapobieganie katastrofom naturalnym w lasach; działania informacyjno-edukacyjne (wdrożenie zasad planowania, zabudowy i zagospodarowania obszarów zalewowych. Planowane nakłady PS rzędu 566 mln euro Rozwój systemów zarządzania zagrożeniami opracowanie i aktualizacja dokumentów wymaganych prawem unijnym lub krajowym rozwój infrastruktury i urządzeń wodnych przy zapewnieniu pełnej zgodności z wymogami prawa UE (np. bezpieczeństwo powodziowe i przeciwdziałanie suszy); wykorzystanie potencjału naturalnej retencji wód; rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania na nie; wyposażenie służb ratowniczych.

11 Ochrona środowiska naturalnego Zwiększenie efektywności zasobów naturalnych i kulturowych Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, różnorodność biologiczna, środowisko miejskie, tereny zdegradowane. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów kulturowych Planowane nakłady PS rzędu 5,5 mld euro działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego, rozwój zasobów kultury, mające na celu efektywne wykorzystanie z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego.

12 Infrastruktura sieciowa i zrównoważony transport Zwiększenie transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju Rozwój Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie europejskim zapewnienie wysokiej jakości powiązań drogowych i kolejowych (TEN-T), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz żeglugi (TEN-T), ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne Zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej zwiększenie mobilności wewnątrzregionalnej powiązania uzupełniające krajową sieć transportową (drogowe i kolejowe), zwiększenie udziału/ rozwój transportu publicznego w systemach transportowych miast, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poza TEN-T. Zwiększenie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego, poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego (w tym budowa i rozbudowa terminala LNG). Planowane nakłady PS rzędu 21 mld euro

13 Efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy Zatrudnienie i mobilność pracowników na rynku Poprawa adaptacyjności osób aktywnych zawodowo i pracodawców, w tym w szczególności przedsiębiorstw Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy wzrost mobilności zawodowej i terytorialnej pracowników, upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia, budowanie trwałych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, poprawa jakości podejmowanej i prowadzonej działalności, poprawa jakości zarządzania przedsiębiorstwami MMSP, wspieranie pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Poprawa zdrowia zasobów pracy poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Planowane nakłady PS rzędu 4,4 mld euro wspieranie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, zwiększenie dostępu do opieki nad osobami zależnymi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (w tym samozatrudnienie i nowe miejsca pracy), podniesienie efektywności działań instytucji rynku pracy

14 Włączenie społecznej i walka z ubóstwem Zmniejszenie poziomu ubóstwa Poprawa szans na włączenie społeczne/integrację społeczną osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych aktywna integracja społeczna, wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, integracja usług różnych służb publicznych. Kompleksowa rewitalizacja obejmująca wymiar społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny poprawa dostępności i jakości pomocy kierowanej do dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, poprawa dostępu do wielu różnorodnych usług, poprawa jakości i dostępności usług społecznych. Planowane nakłady PS rzędu 5,2 mld euro

15 Edukacja i uczenie się przez całe życie Lepsze kompetencje kadr gospodarki Poprawa jakości kształcenia na wszystkich etapach edukacji Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy doskonalenie programów kształcenia na wszystkich etapach edukacji, poprawa jakości kształcenia, poprawa jakości kadry, poprawa systemu zarządzania edukacją i szkolnictwem wyższym, poprawa jakości kształcenia pozaformalnego i nieformalnego przedsiębiorstw i ich pracowników. Lepszy dostęp do wysokiej jakości i stabilnych usług edukacyjnych wzrost szans edukacyjnych grup dewaforyzowanych, zwiększenie odsetka dzieci (3-4 lat) korzystających z edukacji przedszkolnej. Planowane nakłady PS rzędu 3,3 mld euro rozwój współpracy placówek edukacyjnych z ich otoczeniem, doskonalenie modelu kształcenia zawodowego oraz promocja kształcenia zawodowego, wzrost l. studentów na kierunkach istotnych dla gospodarki, wdrożenie KSK, wzrost uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu.

16 Sprawna administracja publiczna Poprawa warunków administracyjno-prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości Poprawa jakości regulacji (prawa) Poprawa jakości obsługi w administracji publicznej Poprawa jakości działania wymiaru sprawiedliwości Poprawa jakości zarządzania strategicznego i finansowego poprawa istniejącego prawa, poprawa jakości procesu legislacyjnego skrócenie czasu wydawania decyzji, poprawa jakości wydawanych decyzji i spadek ich kosztów, wzrost pewności i zaufania do instytucji wydających decyzje, wzrost otwartości instytucji publicznych skrócenie czasu postępowań, zmniejszenie kosztów postępowań, poprawa jakości wydawanych decyzji, wzrost otwartości instytucji wymiaru sprawiedliwości, wzmocnienie instytucji prawnych wykorzystanie w większym stopniu dowodów na etapie planowania i wdrażania strategii (evidence based policy), dostępność narzędzi wspierających zarządzanie strategiczne, zdolność do wiązania środków finansowych i zakładanych rezultatów. Planowane nakłady PS rzędu 183 mln euro

17 Alokacja w podziale na programy operacyjne w mln EUR Krajowe programy operacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Wiedza, Edukcja, Rozwój Program Operacyjny Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne (z Mazowszem)?? Program Operacyjny Rybactwo i Morze

18

19 Obszary działania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel programu Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej - czysta i efektywna energia, w tym efektywność energetyczna, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój energii ze źródeł odnawialnych - Adaptacja do zmian klimatu oraz efektywne korzystanie z zasobów, wzmocnienie odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom - konkurencyjność, wnoszenie istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku

20 Priorytet inwestycyjny 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii. Wsparcie na budowę oraz rozbudowę: - lądowych farm wiatrowych; - instalacji na biomasę; - instalacji na biogaz; - sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, - w ograniczonym zakresie, jednostki wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej. Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa. Typy projektów: - modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; - modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; - zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie; - budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE; - zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków; - wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych).

21 Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia Typy projektów: - budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE - kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE - inteligentny system pomiarowy Priorytet inwestycyjny 7.5 rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej Typy projektów: - budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego, - budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, - budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego.

22 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata Priorytet inwestycyjny 2.1 Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Typy projektów: budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej oraz jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej budowę, rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni

23 Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Typy projektów: wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Beneficjenci: konsorcja uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami

24 Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego Typy projektów: W ramach działania finansowane będą projekty zwiększające podaż ISP (informacja sektora publicznego) poprzez: opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji, dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy, digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury, poprawę jakości danych, udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi, poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0, budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji. Beneficjenci: konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami 2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Typy projektów: Wsparcie polega na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi.

25 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- krajowy program dotyczący zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia Cel programu: Wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa OŚ I EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i pracowników do zmian CELE SZCZEGÓŁOWE PI Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw 2. Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze 3. Upowszechnienie mechanizmów i narzędzi dialogu społecznego Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.9 będą: - instytucje otoczenia biznesu - przedsiębiorstwa i ich pracownicy

26 Priorytet Inwestycyjny: 9. Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa Cel szczegółowy: 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych CELE SZCZEGÓŁOWE PI Wzmocnienie koordynacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym w zakresie sektorowych polityk publicznych i polityk regionalnych 2. Tworzenie warunków do rozwoju sektora ekonomii społecznej Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 9.8 będą: - m.in. przedsiębiorstwa OPIS PLANOWANEGO WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Planowany jest rozwój systemu pożyczkowego (uruchomionego pilotażowo w perspektywie finansowej ) oraz wprowadzenie systemu poręczeniowego a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture capital). Menadżerem instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie prowadzone jest badanie dotyczące luki finansowej.

27 PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia CELE SZCZEGÓŁOWE PI Stworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia i egzaminowania, ukierunkowanych na zapewnienie wykwalifikowanych kadr gospodarki - Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług edukacyjnych (rozwojowych) świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 10.3 będą -podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników (w tym instytucje szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacje pozarządowe) - przedsiębiorstwa i ich pracownicy

28 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Cel programu: Pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez: zwiększenie nakładów prywatnych na B+R; kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. PO IR będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

29 Przewidziane w Programie obszary wsparcia: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

30 Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym. Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu (parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe).

31 Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Cel szczegółowy: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R. Główny instrument wsparcia: dotacja oraz fundusze typu venture capital. Wsparcie kierowane do: przedsiębiorstw (oraz konsorcjów z ich udziałem) realizujących projekty B+R Przykładowe typy projektów: badania oraz prace rozwojowe demonstracja/prace rozwojowe i demonstracje komercjalizacja wyników prac B+R, prowadzona z wykorzystaniem funduszy VC Wpierane będą również przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne, tj.: projekty aplikacyjne realizowane przez konsorcja, w których liderem jest jednostka naukowa współpracująca z firmami (analogicznie do poddziałania PO IG), programy sektorowe realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw reprezentujące branże gospodarki (możliwy udział jednostek naukowych), programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje inicjowane przez przedsiębiorstwa

32 Oś II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Cele szczegółowe: zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną, rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Główny instrument wsparcia: instrumenty finansowe inne niż dotacja. Wsparcie kierowane do: przedsiębiorstw z sektora MŚP, realizujących projekty z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R. Wspierane będzie także zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla tych firm. Przykładowe typy projektów: rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, kredyt technologiczny na wdrożenie B+R, wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu, inkubatorów technologicznych, F undusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

33 Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Cele szczegółowe: zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej, wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Główny instrument wsparcia: dotacja oraz instrumenty finansowe. Wsparcie kierowane do: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz koordynatorów klastrów, czyli podmiotów tworzących warunki sprzyjające prowadzeniu działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa. W ramach III osi PO IR przewiduje się realizację projektów systemowych i pilotażowych. Poprzez realizację projektów systemowych prowadzona będzie promocja współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz postaw kreatywnych i innowacyjnych w społeczeństwie. Przykładowe typy projektów: tworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorstwa (laboratoria, CBR), wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów), wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje, rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, wsparcie współpracy nauki i biznesu.

34 Lokalizacje PIFE Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działa w strukturze UMWD od października 2007 roku GPIFE jest do dyspozycji beneficjentów od pon. do pt. w godz GPIFE Wrocław, ul. Mazowiecka 17 tel.:

35 Dziękuję za uwagę Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to krajowy program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Będzie on wspierał prowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP 24 Luty 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt uwzględniający wnioski z konsultacji społecznych i oceny ex-ante Data: 07.02.2014 Akceptacja: Zarząd Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020.

Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Poznań, dn. 30.01.2015 DO: Członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Dotyczy: informacja dotycząca funduszy unijnych 2014-2020. Szanowni Państwo! Informujemy, iż do końca grudnia 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 SZCZECIN 2015 2 S P I S T R E Ś C I SEKCJA 1. Strategia dotycząca wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej strategii na

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo