I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca PO WER), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego, pn.: Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER. 2. Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, j.t., z późn. zm.), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. 3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93., j.t.). 4. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia r., do godz. 12:00, w wersji drukowanej do Departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa) oraz w wersji elektronicznej na adres 5. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 4 nie będą podlegały ocenie. 6. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyniku oceny ofert na wykonanie przedmiotowego badania ewaluacyjnego drogą elektroniczną ( ) oraz zamieszczając informację o dokonanym wyborze na stronie internetowej: 7. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego ze strony zamawiającego jest Pan Michał Sułkowski (nr tel.: , adres II. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA Zgodnie z nomenklaturą unijną pojęcie instrumentów finansowych (IF) stanowi odmienną formę finansowania od wsparcia o charakterze bezzwrotnym, czyli dotacji z funduszy unijnych, które udzielane są bezpłatnie i dotyczą realizacji określonego celu. Wśród instrumentów finansowych wyróżniamy instrumenty dłużne, kapitałowe oraz gwarancyjne (obejmujące poza gwarancjami bankowymi również poręczenia i inne instrumenty). Ogólne zasady udzielania wsparcia finansowego z funduszy 1

2 polityki spójności w ramach instrumentów finansowych regulują art rozporządzenia ogólnego 1. W okresie programowania , finansowanie projektów z EFS możliwe było poprzez system grantowy (bezzwrotna dotacja) oraz jedynie pilotażowo - z wykorzystaniem instrumentów finansowych (o charakterze zwrotnym). Aktualnie, Komisja Europejska (KE) uważa zastosowanie instrumentów finansowych za jeden z kluczowych schematów wydatkowania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Dlatego też, KE dąży do tego, aby instrumenty finansowe wykorzystywane były w większym stopniu niż dotychczasowe wsparcie w postaci dotacji i w perspektywie finansowej planuje się zwiększenie wykorzystania IF. Artykuł 37 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 stanowi, iż wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na wynikach oceny ex ante (tzw. badanie luki finansowej), przeprowadzonej przez państwo członkowskie, która to ocena wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także określa szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mają uzyskać wsparcie. Przepisy ww. rozporządzenia wskazują ponadto, że ewaluacja ta powinna zostać zakończona przed podjęciem decyzji o dokonaniu wkładów z programu operacyjnego do instrumentu finansowego. W odniesieniu do instrumentów zwrotnych, planowanych do zastosowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER), przedmiotowa ocena (w odniesieniu do instrumentów wsparcia w formie dotacji i pożyczek) została przeprowadzona na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) w 2014 r. 2 Jednocześnie, w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej 3 przewidziano, że w przypadku zastosowania w programie operacyjnym instrumentów finansowych obejmujących gwarancje, istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny ex ante, dotyczącej oszacowania zasobów finansowych przewidzianych na umowy gwarancyjne, a także oceny ryzyka dla udzielanych gwarancji. Zgodnie z dyspozycją art. 8 przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku zastosowania jako formy wsparcia gwarancji, powinny zostać spełnione m.in. następujące wymogi: 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych, konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych i Coffey Internetional Development, Warszawa, 2014 r. 3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2

3 należy osiągnąć odpowiedni współczynnik mnożnikowy między kwotą wkładu z programu przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością odpowiednich wypłaconych nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, współczynnik mnożnikowy ustala się w oparciu o ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla konkretnego oferowanego produktu gwarancyjnego, uwzględniając w szczególności warunki rynkowe, strategię inwestycyjną instrumentu finansowego oraz zasady oszczędności i efektywności. Zgodnie z zapisem art. 8 ww. rozporządzenia, przedmiotowa ewaluacja ex ante może zostać poddana przeglądowi, o ile będzie to uzasadnione późniejszymi warunkami rynkowymi. W związku z powyższym, podstawowym uzasadnieniem dla realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego jest spełnienie obowiązku określonego w rozporządzeniu delegowanym KE, odnoszącego się do instrumentów o charakterze gwarancyjnym, które mogą wspierać realizację przedsięwzięć współfinansowanych z EFS w ramach PO WER i jednocześnie uzupełnienie w tym zakresie ww. ewaluacji ex ante dotyczącej luki finansowej w obszarze instrumentów zwrotnych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej, przeprowadzonej na zlecenie IZ PO KL w 2014 r. III. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA Przedmiotem badania ewaluacyjnego są instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym, które mogą być współfinansowane z EFS w ramach PO WER. Zgodnie z przyjętą dla Programu terminologią, a także na potrzeby realizacji niniejszego badania do instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym zaliczane są: gwarancje, poręczenia oraz inne innowacyjne instrumenty, np. typu social venture capital. Gwarancja, jako jeden z instrumentów finansowych, który może stanowić wydatek kwalifikowalny w projektach współfinansowanych z EFS, m.in. w PO WER. została uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (art. 80 i następne). Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji, kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) - w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi stosowania instrumentów finansowych 4, gwarancja to: pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część zadłużenia lub zobowiązań osoby trzeciej lub dla skutecznego wykonywania przez tę osobę trzecią swoich zobowiązań - w przypadku wystąpienia zdarzenia, które wywołuje [konieczność udzielenia] takiej gwarancji, w tym niespłacenie kredytu. Gwarancja jako forma instrumentu finansowego może być również formą pomocy publicznej (w rozumieniu art. 87. ust 1. TWE), pod warunkiem że jest udzielana przez gwaranta, który dysponuje na ten cel środkami publicznymi pochodzącymi ze źródeł 4 European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and Programme Authorities. Financial Instruments. Glossary 3

4 publicznych i będących efektem interwencji państwa, a warunki udzielenia gwarancji odbiegają od tych, jakie mogą zostać uznane za rynkowe. Pomoc w formie gwarancji może być udzielana na zasadach pomocy de minimis, co oznacza, że nie może ona przekroczyć 200 tys. euro lub 100 tys. euro dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów, w bieżącym oraz poprzedzających go 2 latach podatkowych). Nieco inną formą zabezpieczenia wierzytelności zbliżoną do gwarancji jest poręczenie, które również stanowi tzw. instrument finansowy. Poręczenie jest umową jednostronnie zobowiązującą, w ramach której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczenie uregulowane jest w art Kodeksu Cywilnego. W przypadku PO WER zastosowanie instrumentów finansowych, planowane jest w ramach wsparcia skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez umożliwienie im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności. Wsparcie będzie polegało na m.in. rozszerzeniu dotychczasowej oferty pożyczkowej stworzonej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a także realizacji nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES, w tym w postaci udzielania gwarancji. Decyzja w tej sprawie podyktowana została przede wszystkim wynikami badania ewaluacyjnego, dotyczącego oceny luki finansowej dla sektora ekonomii społecznej, które wykazały, że istnieje istotne zapotrzebowanie na instrumenty finansowe skierowane do tego sektora. Pomimo, że w Polsce istnieje szereg możliwości wsparcia finansowego dla rozwoju przedsiębiorczości, dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania jest ograniczona dla podmiotów ekonomii społecznej jako podmiotów nie działających wyłącznie dla zysku, w tym w szczególności nowopowstających i krótko działających na rynku,. Stanowi to jedną z głównych barier dla ich rozwoju i tworzenia przez nie nowych miejsc pracy lub osiągania innych korzyści społecznych. Oferta komercyjna banków jest bowiem skierowana w szczególności do przedsiębiorstw posiadających już stabilną sytuację na rynku, potwierdzoną m.in. możliwością odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, właściwą historią kredytową i długą historią funkcjonowania na rynku. W związku z tym, jednym z wyzwań PO WER będzie zniwelowanie luki finansowej, która dotyka podmioty ekonomii społecznej. Obecnie rozwijany system pożyczkowy (uruchomiony pilotażowo w PO KL) zostanie zatem rozszerzony o wprowadzenie nowych instrumentów, w tym systemu poręczeniowego, a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture capital). Bank Gospodarstwa Krajowego jako fundusz funduszy, będzie zarządzał instrumentami finansowymi, a kwota na ten cel zaplanowana w PO WER wynosi ok. 42,5 mln euro. Jedną z podstawowych zasad dla udzielania gwarancji w ramach PO WER jest zabezpieczenie pożyczki udzielonej ze środków prywatnych, a nie EFS. Wsparcie oferowane w PO WER z wykorzystaniem IF ma w założeniu prowadzić do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób lub do osiągnięcia korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia w tym zakresie przyczyniać się będą do realizacji celu tematycznego (CT) nr 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, a dokładnie 4

5 priorytetu inwestycyjnego (PI) 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. Możliwe jest w tym celu skorzystanie ze wsparcia w postaci IF, w tym gwarancji. W dostępie do instrumentów zwrotnych stosowane będą preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej typu WISE (Work Integration Social Enterprises), w szczególności w kontekście utrzymania istniejących miejsc pracy lub powiązania wsparcia z obowiązkiem tworzenia przez PES nowych miejsc pracy. Jako jeden z celów szczegółowych dla PI 9v. w ramach PO WER zdefiniowano: wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych. Wskaźnik produktu przypisany do tego celu to: liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze zwrotnych instrumentów finansowych w programie: wartość docelowa w 2023 r , w tym w województwie mazowieckim - 276). Natomiast wskaźniki rezultatu określone dla tego celu szczegółowego to: liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej (wartość docelowa w 2023 r , w tym 170 w województwie mazowieckim, jako regionie należącego do kategorii lepiej rozwiniętych); liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej (wartość docelowa w 2023 r. - 40%, w tym w województwie mazowieckim również 40%). Oznacza to, że realizowane przez PES przedsięwzięcia będą ukierunkowane przede wszystkim na takie działania biznesowe, które generują lub pozwalają utrzymać miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to istotna przesłanka dla podejmowania decyzji o zastosowaniu IF, w tym instrumentów o charakterze gwarancyjnym. IV. DOTYCHCZASOWE WSPARCIE Z EFS W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) instrumenty finansowe wdrażane są obecnie w Działaniu 1.4 i Działaniu 6.2. W wyniku przeglądu śródokresowego PO KL, dokonanego w 2011 r., wprowadzono nowy instrument wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek, adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej (Działanie 1.4). Wsparcie to miało na celu zmniejszenie istniejącej luki kapitałowej dla podmiotów ekonomii społecznej (małych i mikro) w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych zasadach, a jedynym kosztem uzyskania takiej pożyczki jest jej oprocentowanie, ustalane na poziomie poniżej obowiązującej stopy referencyjnej. Pomoc w formie pożyczek udzielana jest przez podmioty pełniące funkcję pośredników finansowych, prowadzących fundusze pożyczkowe. W ramach Działania 1.4 PO KL od lipca 2012 r. realizowany jest projekt systemowy pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o wartości 30 mln złotych, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Na pośrednika finansowego wybrane zostało Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (TISE) - instytucja zrzeszona w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), udzielająca organizacjom pozarządowym 5

6 i przedsiębiorstwom społecznym pożyczek na rozwój działalności gospodarczej pod realizację projektów dotacyjnych lub utrzymanie płynności finansowej. Celem projektu jest udzielanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, prowadzących działalność gospodarczą w formie preferencyjnych pożyczek (na ten cel zarezerwowano ok. 25 mln zł), a także świadczenie specjalistycznego doradztwa biznesowego, związanego z realizacją przedsięwzięcia, na które została udzielona pożyczka i pomagającego w jej wykorzystaniu, zgodnie z założeniami biznesplanu i w sposób jak najbardziej efektywny. Wsparcie doradcze przysługuje podmiotom po udzieleniu pożyczki i jest bezpłatne. Skorzystanie z usług doradczych nie jest obligatoryjne, a każdy wnioskodawca deklaruje chęć przystąpienia do doradztwa na etapie składania wniosku o pożyczkę. Zakres doradztwa może dotyczyć m.in. spraw finansowych (związanych z podatkami, rachunkowością, sprawozdawczością finansową, rozliczaniem projektów inwestycyjnych), zarządzania zasobami ludzkimi i kwestii prawnych oraz marketingowych (w tym szczególnie przygotowania oferty handlowej, promocji produktów i usług, poszukiwania nowych klientów). BGK otrzymał środki na utworzenie funduszu powierniczego i następnie zasilił z niego fundusze pożyczkowe utworzone przez pośrednika finansowego. Pośrednik finansowy jest z kolei odpowiedzialny za dystrybucję pożyczek i świadczenie usług doradczych bezpośrednio PES. Wg stanu na koniec grudnia 2014 r. liczba PES, które skorzystały ze wsparcia finansowego wyniosła 200 (stopień realizacji wskaźnika na koniec 2014 r. wyniósł 80%). W ramach projektu udzielono łącznie 254 pożyczki na kwotę ok. 21,35 mln zł (wg wartości umów) i rozliczono 1721 godzin doradztwa dla 81 pożyczkobiorców. Ponadto ze środków projektu utworzono 143 miejsca pracy. Ww. dane sprawozdawcze odnoszą się do 11 wniosków o płatność złożonych do IP (MPiPS) do stycznia 2015 r., dlatego też nie uwzględniają bieżących rezultatów realizacji Działania 1.4. Najwięcej pożyczek udzielono dotąd w makroregionie I, a najmniej w makroregionie II. Liczbę i wartość udzielonych pożyczek (stan na koniec 2014 r.) prezentuje Tabela 1. TABELA 1. LICZBA I WARTOŚĆ POŻYCZEK UDZIELONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL W PODZIALE NA MAKROREGIONY POLSKI Makroregion Dane Mikroprzed siębiorstw a Małe przedsiębi orstwa Ogółem W tym fundacje i stowarzys zenia I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińskomazurskie) liczba wartość w tys. zł 3 656, , , ,32 liczba wartość w tys. zł 2 728,20 808, , ,30 liczba wartość w tys. zł 3 171,38 900, , ,38 liczba wartość w tys. zł 2 436, , , ,60 6

7 V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie) liczba wartość w tys. zł 2 989, , , ,00 Suma liczba wartość w tys. zł , , , ,60 Liczbę pożyczkobiorców wg stanu na koniec 2014 r. prezentuje natomiast Mapa 1. MAPA 1. LICZBA POŻYCZKOBIORCÓW DZIAŁANIA 1.4 PO KL W PODZIALE NA MAKROREGIONY POLSKI Doradztwo było dotychczas świadczone w przeważającej mierze w zakresie informacji i promocji działań, rozliczania projektów inwestycyjnych, prowadzenia księgowości / sprawozdawczości, a także zarządzania zasobami ludzkimi / polityki kadrowej w przedsiębiorstwach społecznych. Komitet Sterujący powołany dla projektu wyraził pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez BGK zamówienia uzupełniającego TISE na kwotę 1,2 mln złotych w ramach makroregionu II (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie), a także na kwotę 1,4 mln złotych dla makroregionu V (województwa: świętokrzyskie, śląskie i małopolskie). Środki na realizację tych zamówień pochodzą ze spłat kapitału pożyczek, a także z przychodów. Umowy z TISE zostały podpisane w dniu 18 czerwca 2014 r. i 12 grudnia 2014 r. Obecnie BGK planuje udzielenie kolejnych zamówień uzupełniających w makroregionach I (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie), II (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie) i IV (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) na łączną kwotę 3,4 mln zł. Decyzja w tej sprawie została podjęta na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 12 marca 2015 r. 7

8 V. CELE BADANIA 1. Cel główny badania ewaluacyjnego to: realizacja obowiązku określonego w art. 8. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 2. Cele szczegółowe badania ewaluacyjnego to: ocena skali zapotrzebowania PES na konkretne instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym 5 w porównaniu do zidentyfikowanej w badaniu ex ante przeprowadzonym na zlecenie IZ PO KL 6 luki w finansowaniu PES, ze wskazaniem udziału pożyczek i innych instrumentów finansowych (np. social venture capital) w tej luce; ocena użyteczności wsparcia finansowego w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym zaoferowanych dotychczas w Polsce PES ze środków publicznych i prywatnych; ocena stopnia dopasowania poszczególnych instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym do oczekiwań i zdolności absorpcyjnych wybranych form organizacyjnych podmiotów ekonomii społecznej, w tym zaproponowanie modelu/i wsparcia skierowanego do poszczególnych form organizacyjnych PES, dotyczącego wykorzystania tego rodzaju instrumentów finansowych; oszacowanie ryzyka dla proponowanych produktów gwarancyjnych, uwzględniając szczególne warunki rynkowe oraz zasady oszczędności i efektywności, związane z niewywiązaniem się PES z konieczności spłaty pożyczek/kredytów, objętych gwarancjami udzielonymi ze środków PO WER (w tym analiza i prognoza możliwości zastosowania różnych poziomów ryzyka dla poszczególnych form organizacyjnych PES); ocena szacunkowa wielkości spodziewanej i niespodziewanej straty finansowej, dotyczącej zastosowania zabezpieczania wsparcia z EFS w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER; obliczenie współczynnika mnożnikowego między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek/kredytów, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych pożyczek/kredytów. 5 Wsparcie oferowane w ramach zwrotnych instrumentów finansowych będzie prowadziło do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób (co uchroni osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym przed utratą pracy, a podmioty wspierające od konieczności angażowania nakładów finansowych i innych zasobów w uruchamianie i prowadzenie aktywizacji społeczno-zawodowej tych osób) lub do osiągnięcia korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć. 6 Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych, konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych i Coffey Internetional Development, Warszawa, 2014 r. 8

9 VI. KRYTERIA EWALUACYJNE W ramach badania ewaluacyjnego powinny zostać zastosowane co najmniej 3 następujące kryteria ewaluacyjne: VII. Efektywność rozumiana jako ocena szacunkowa wielkości straty finansowej wynikającej z zastosowania zabezpieczania pożyczek udzielanych PES w ramach PO WER za pomocą instrumentów o charakterze gwarancyjnym oraz ryzyka związanego z niewywiązaniem się PES z konieczności spłaty pożyczek / kredytów, objętych gwarancjami udzielonymi ze środków PO WER, w tym wskazanie współczynnika mnożnikowego między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek / kredytów, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych pożyczek / kredytów; Trafność rozumiana jako ocena zdolności i potencjału PES do wykorzystania wsparcia w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym udzielanych w ramach PO WER, skali zapotrzebowania PES na konkretne instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym, a także stopnia dopasowania poszczególnych instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych ze środków EFS w ramach PO WER do wybranych form organizacyjnych PES. Użyteczność rozumiana jako ocena stopnia, w jakim przedsięwzięcia finansowane dotychczas ze środków prywatnych i publicznych, dotyczące udzielania gwarancji na spłacenie pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, odpowiadały potrzebom PES. ZAGADNIENIA BADAWCZE 7 I PYTANIA EWALUACYJNE 1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego powinien przedstawiać wyczerpujące odpowiedzi przynajmniej na wszystkie poniższe pytania, w tym pytania dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę: 1. Jaka część luki finansowej w przypadku PES określonej w badaniu ex ante przeprowadzonym na zlecenie IZ PO KL może zostać zniwelowana poprzez zastosowanie gwarancyjnych instrumentów zwrotnych? Jaka część luki może być zniwelowana poprzez instrumenty pożyczkowe, a jaka przy wykorzystaniu np. instrumentów typu social venture capital? 2. Jaki jest odsetek PES zainteresowanych korzystaniem z instrumentów zwrotnych o charakterze gwarancyjnym wśród wszystkich PES będących potencjalnymi odbiorcami wsparcia PO WER? Jaki jest stopień zainteresowania tego typu wsparciem w poszczególnych formach organizacyjnych PES? Od czego on zależy? 3. W jakim stopniu instytucje finansowe zainteresowane są ofertą wsparcia w postaci współfinansowania ze środków z EFS instrumentów o charakterze gwarancyjnym dla oferty pożyczkowej / kredytowej skierowanej do PES? W jaki sposób wsparcie to powinno być udzielane, aby było dostosowane do potrzeb rynku, zarówno po stronie popytu, jak i podaży? 7 Pod pojęciem zagadnienie badawcze należy rozumieć zestawienie pytań ewaluacyjnych dotyczących tej samej tematyki. 9

10 4. Na jakich warunkach powinno być udzielane wsparcie zwrotne w postaci gwarancji (m.in. jakie powinno być oprocentowanie i prowizja za udzielenie gwarancji, okres obowiązywania, wielkość sumy gwarancyjnej wartość średnia, minimalna, maksymalna), tak aby instrument ten był możliwie jak najbardziej dostępny dla PES? Jakie zasady udzielania wsparcia w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym dla pożyczek udzielanych PES są kluczowe dla jak najbardziej trafnego dostosowania tego typu pomocy do oczekiwań PES? 5. Czy istnieją przesłanki do obejmowania instrumentami o charakterze gwarancyjnym więcej niż 80% kwoty kredytu / pożyczki, zaciągniętej przez PES ze środków prywatnych? 6. Jaki jest zakładany poziom ryzyka (w %) w związku z proponowanymi konkretnymi warunkami udzielania gwarancji ze środków PO WER na zabezpieczenie pożyczek dla PES, z uwzględnieniem szczególnych warunków rynkowych oraz zasad oszczędności i efektywności? Czy istnieje konieczność zróżnicowania poziomu ryzyka dla gwarancji w stosunku do poszczególnych form organizacyjnych PES? 7. Jaki (w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka) powinien być współczynnik mnożnikowy między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych pożyczek? Czy jego wartość można osiągnąć dla poszczególnych form organizacyjnych PES czy też wartość współczynnika powinna różnić się w zależności od konkretnej formy organizacyjnej (należy przedstawić wartości dla poszczególnych form PES)? 8. Jaka jest szacunkowa wielkość dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone dzięki zastosowaniu finansowania z EFS w postaci gwarancji (efekt dźwigni)? 9. Czy i w jakim stopniu przedsięwzięcia finansowane dotychczas w Polsce, dotyczące udzielania gwarancji i poręczeń na spłatę pożyczek lub kredytów odpowiadały potrzebom PES? 10. W jaki sposób można wykorzystać w PO WER dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym skierowanych do PES na rynku komercyjnym? 11. Jak powinien wyglądać model wsparcia PES ze środków EFS w ramach PO WER z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym? 12. Czy i w jakim stopniu wsparcie z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym udzielone PES ze środków EFS w ramach PO WER może wpłynąć na wykorzystanie pożyczek / kredytów oferowanych PES w ramach tego Programu? 2. Wykonawca może przedstawiać propozycję maksymalnie 5 dodatkowych zagadnień badawczych lub pytań ewaluacyjnych. VIII. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 1. W badaniu zostaną zastosowane co najmniej następujące metody / techniki gromadzenia i analizy danych: a. analiza danych zastanych (desk research), w tym m.in.: analiza źródeł prawa i dokumentów programowych wskazanych w Rozdziale XV SOPZ, w tym przede wszystkim dotyczących PO KL, PO 10

11 WER oraz Umowy Partnerstwa, a także dostępnej na rynku krajowym oferty w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej za pomocą instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, analiza danych z systemu monitorowania PO KL (w tym sprawozdań IZ PO KL z realizacji PO KL oraz danych KSI SIMIK i PEFS 2007), a także sprawozdań i wniosków z projektu systemowego BGK i TISE, realizowanego w ramach Działania 1.4 PO KL), analiza danych zastanych z badania luki finansowej zrealizowanego na zlecenie IZ PO KL (pozyskanych z wykorzystaniem narzędzia, którego wzór przedstawiony jest w Załączniku 1. do SOPZ); b. badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami PES. 2. Lista metod / technik gromadzenia danych zastosowanych w ramach badania ewaluacyjnego, opisana w pkt. 1, stanowi obowiązkowe minimum metodologiczne i powinna zostać doprecyzowana (poprzez opisanie sposobu realizacji badania daną techniką, a także w przypadku badań realizowanych na próbach wskazanie ich rodzaju, wielkości, struktury i sposobu doboru) oraz poszerzona przez wykonawcę o maksymalnie 3 dodatkowe techniki gromadzenia danych - inne niż wskazane w pkt. 1. Stopień adekwatności dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do celów badania będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIV. 3. Zaproponowane w ofercie metody / techniki gromadzenia danych muszą umożliwić pozyskanie danych, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie zagadnienia badawcze / pytania ewaluacyjne określone w SOPZ. 4. W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i dokonanie rzetelnej oceny ze strony ewaluatora, w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł. 5. Wykonawca jest zobowiązany dopasować w ofercie wszystkie zaproponowane metody / techniki gromadzenia danych do odpowiednich zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych, wskazanych w niniejszym SOPZ. Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych. 6. Wyniki analiz należy zaprezentować zbiorczo, a także wskazując tam, gdzie to możliwe na uzyskane wyniki przynajmniej w odniesieniu do: a. rodzaju instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym (gwarancja, poręczenie, innowacyjne instrumenty typu social venture capital i inne); b. formy organizacyjnej PES (przedsiębiorstwa społeczne, spółki non-profit / spółdzielnie socjalne / spółdzielnie pracy / spółdzielnie inwalidów i niewidomych / ZAZ / KIS / CIS / NGO - prowadzące działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza); c. grupy docelowej obejmowanej wsparciem. 7. Do realizacji badania ewaluacyjnego mogą zostać wykorzystane bazy danych: KSI SIMIK oraz PEFS 2007, zawierające dane na temat charakterystyki projektu BGK i TISE. Zakres danych uczestników projektów PO KL, zbieranych w systemie PEFS 2007 został określony w Załączniku 2, 11

12 natomiast danych gromadzonych w systemie KSI SIMIK w Załączniku 3 do niniejszego dokumentu. 8. Załącznik nr. 1 do niniejszego SOPZ stanowi kwestionariusz wywiadu CATI przeprowadzonego z PES, który został wykorzystany w badaniu ewaluacyjnym luki finansowej PO WER. Wybranemu wykonawcy zostaną przekazane bazy danych, zawierające zakodowane wyniki badania CATI, które zostało zrealizowane na podstawie niniejszego narzędzia. 9. Wykonawca zaproponuje w raporcie końcowym rekomendowany przez siebie model wsparcia, świadczonego przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, dopasowany do poszczególnych form organizacyjnych PES. 10. Przed rozpoczęciem badania ewaluacyjnego, wykonawca będzie zobowiązany przedyskutować z zamawiającym jego koncepcję, metodologię oraz sposób realizacji. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ 1. W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego wykonawca jest zobowiązany do: a) zapewnienia respondentom badań terenowych anonimowości, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych; b) sprawnej i terminowej realizacji badania ewaluacyjnego; c) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z zamawiającym; d) pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym (spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami zamawiającego odpowiednio do potrzeb, cotygodniowe raporty z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego, przekazywane drogą elektroniczną); e) bezzwłocznego przedstawiania na żądanie zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego; f) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego; g) konsultowania z zamawiającym decyzji związanych z metodologią badania ewaluacyjnego, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji; h) przekazania zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu metodologicznego i końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, opisanymi w Rozdziale X, pkt 4 lit. i; i) oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania, zgodnie z zasadami wizualizacji Funduszy Europejskich oraz PO WER, tj. opatrzenia ich godłem UE, logo Funduszy Europejskich i PO WER oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków UE, w formie zapisu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 2. Od wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW 1. W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego musi zostać przygotowany raport metodologiczny oraz raport końcowy. Efektem prac będzie również broszura informacyjna oraz prezentacja multimedialna. 2. Raport metodologiczny musi przedstawiać dokładny opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz projekty poszczególnych narzędzi badawczych i harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego, określony co najmniej w tygodniach. 3. Treść raportu końcowego nie może zawierać więcej niż 100 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów), przyjmując średnio 2300 znaków ze spacjami na stronę. 4. Raport końcowy powinien składać się z następujących elementów: a) spisu treści; b) streszczenia w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki i ustalenia; objętość nie może przekraczać 2 stron w formacie A4); c) krótkiego wprowadzenia zawierającego opis przedmiotu, celu i podstawowych założeń badania ewaluacyjnego (do 2 stron w formacie A4); d) krótkiego opisu metodologii badania (do 3 stron w formacie A4); e) opisu wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane zagadnienia badawcze / pytania ewaluacyjne; f) spójnych wniosków z badania; g) spisu tabel, wykresów, rysunków (rycin); h) bibliografii; i) załączników w formie aneksu do raportu, przedstawiających np. zestawienia / bazy analizowanych danych, treść ostatecznych wersji zastosowanych narzędzi badawczych, transkrypcje z realizacji wywiadów jakościowych, rekomendowany model wsparcia, świadczonego przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, dopasowany do poszczególnych form organizacyjnych PES, a także ewentualnie przykłady dobrych praktyk. 5. Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej (w liczbie 3 egzemplarzy). Wersje robocze raportów oraz ostateczna wersja raportu metodologicznego zostaną przekazane zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego oraz raportu końcowego. 7. Wykonawca przygotuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 6 stron w formacie A5, a także prezentację multimedialną z wynikami badania ewaluacyjnego. Broszura powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona 13

14 odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę w wersji polskiej i angielskiej, w pliku tekstowym, a także prezentację multimedialną w wersji polskiej i angielskiej, wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej. 8. Od Wykonawcy oczekuje się zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego na maksymalnie 3 spotkaniach, które odbędą się w Polsce, w terminach i miejscach wyznaczonych przez zamawiającego. Koszty dotarcia na spotkania pokrywa wykonawca. 9. Wnioski i ewentualne rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w treści raportu końcowego. Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z zamieszczonych w tabeli rekomendacji wniosków. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji ma również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji - zgodnie z Załącznikiem 2. do dokumentu, opracowanego przez Krajową Jednostkę Ewaluacji (KJE), pn. Zintegrowany System Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami (ZSZWiR). Dokument ten można pobrać w wersji elektronicznej z następującej strony internetowej: owe.aspx Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Sugerowana liczba rekomendacji nie powinna przekraczać 10. Wskazane jest skonsultowanie propozycji treści rekomendacji (np. w formie spotkania) przed przygotowaniem ostatecznej wersji raportu końcowego z badania. 10. Wykonawca badania podpisze oświadczenie dotyczące praw autorskich, stanowiące element umowy na realizację badania ewaluacyjnego. 11. Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, której wzór został zamieszczony w Załączniku 1. do ZSZWiR. XI. TERMINY ODNOSZĄCE SIĘ DO REALIZACJI BADANIA 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach: a) I etap obejmujący przeprowadzenie badania i przekazanie zamawiającemu raportu metodologicznego i raportu końcowego w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy; b) II etap obejmujący przekazanie zamawiającemu prezentacji multimedialnej, broszury informacyjnej i zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego na maksymalnie trzech spotkaniach (które odbędą się w Polsce) w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Terminy określone w pkt 1, lit. a-b) dotyczą przedstawienia ostatecznych wersji raportów, prezentacji i broszur. 14

15 3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboczą wersję raportu końcowego najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w pkt 1, lit. a). 4. Wersje robocze raportu metodologicznego, prezentacji multimedialnej oraz broszury informacyjnej zostaną przekazane przez wykonawcę w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 5. Dokładne terminy spotkań, w trakcie których wykonawca zobowiązany będzie do zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego, zostaną ustalone z zamawiającym w trakcie realizacji badania. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OFERTY 1. Ocenie poddane zostaną jedynie te oferty, które zawierać będą niżej wymienione elementy: a) opis koncepcji i sposobu przeprowadzenia badania; b) cena (koszt realizacji badania brutto); c) harmonogram realizacji badania (przynajmniej w tygodniach); d) opis propozycji metod i technik gromadzenia oraz analizy danych, wraz z uzasadnieniem celowości zastosowania każdej z nich, a także opis ich adekwatności do celów badania (głównego i szczegółowych), wraz z uzasadnieniem; e) opis propozycji dopasowania wszystkich zaproponowanych w ofercie metod i technik gromadzenia danych (obowiązkowych i dodatkowych) do poszczególnych zagadnień badawczych lub pytań ewaluacyjnych wskazanych w Rozdziale VII dokumentu, wraz z uzasadnieniem, a w przypadku dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych sformułowanych w ofercie również do tych zagadnień / pytań 8 ; f) opis propozycji dopasowania zaproponowanych w ofercie dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do poszczególnych grup odbiorców (respondentów) badań realizowanych z zastosowaniem tych metod i technik gromadzenia danych, wraz z uzasadnieniem; g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 2 usług o wartości minimum zł brutto, których przedmiotem było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego / ekspertyzy / analizy w zakresie instrumentów finansowych; h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do 8 Jednakże metody i techniki przyporządkowane do dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych sformułowanych przez wykonawców nie będą poddawane ocenie. 15

16 wykonania badania, spełniających warunki udziału w zamówieniu, opisane w Rozdziale XIII niniejszego dokumentu. XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda, których przedmiotem było przeprowadzenie badań ewaluacyjnych / ekspertyz / analiz dotyczących instrumentów finansowych. 2. Wykonawca przedstawi tytuł i przedmiot usług, o których mowa w pkt. 1, datę ich wykonania i nazwę odbiorców (zamawiających). Do każdej wskazanej usługi należy przedstawić dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie (protokół odbioru lub referencje wystawione przez zamawiającego kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 3. Wykonawca dysponuje co najmniej 3 osobowym zespołem, w ramach którego: a) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym (kierowała przynajmniej 2 zespołami, które przeprowadziły badania ewaluacyjne / ekspertyzy / analizy o wartości nie mniejszej niż zł brutto każde); b) co najmniej jedna osoba brała udział w realizacji (jako kierownik badania / zespołu badawczego albo autor lub współautor raportu końcowego) co najmniej 2 badań ewaluacyjnych / analiz / ekspertyz, dotyczących sektora ekonomii społecznej; c) co najmniej jedna osoba brała udział w realizacji (jako kierownik badania / zespołu badawczego albo autor lub współautor raportu końcowego) co najmniej 2 badań ewaluacyjnych / analiz / ekspertyz, dotyczących instrumentów finansowych. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny: LP. KRYTERIUM OCENY WAGA 1. CENA 48% 2. PODEJSCIE METODOLOGICZNE 42% 3. DODATKOWE ZAGADNIENIA BADAWCZE / PYTANIA EWALUACYJNE 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o ww. 3 kryteria oceny, zakładając że 100% = 100 pkt 3. Cena będzie stanowić jedno z kryterium oceny ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego i będzie liczona wg następującego wzoru: 10% 16

17 Cena brutto oferty z najniższą ceną Cena brutto oferty x x 48 = liczba punktów Punkty za kryterium cena zostaną zaokrąglone do liczb całkowitych. 4. Ocena w ramach kryterium podejście metodologiczne, będzie dokonywana w oparciu o 3 podkryteria, w następujący sposób: PODEJŚCIE METODOLOGICZNE stopień adekwatności dopasowania dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do celów badania (głównego i szczegółowych) stopień trafności przyporządkowania dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do poszczególnych grup odbiorców (respondentów) badania stopień trafności dopasowania wszystkich (obowiązkowych i dodatkowych) metod i technik gromadzenia danych do 12 obowiązkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych, wskazanych w Rozdziale VIII SOPZ 9 LICZBA PUNKTÓW maksymalnie 15 pkt - do 5 pkt za każdą trafnie dobraną dodatkową metodę / technikę gromadzenia danych maksymalnie 15 pkt - do 5 pkt za każdą trafnie przyporządkowaną dodatkową metodę / technikę gromadzenia danych maksymalnie 12 pkt - 1 pkt za każdą trafnie dopasowaną metodę / technikę gromadzenia danych 5. Ocena w ramach kryterium dodatkowe zagadnienia badawcze / pytania ewaluacyjne będzie dokonywana w następujący sposób: DODATKOWE ZAGADNIENIA BADAWCZE / PYTANIA EWALUACYJNE stopień adekwatności dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych, do celów badania głównego i szczegółowych (maksymalnie 5 dodatkowych zagadnień / pytań ewaluacyjnych) LICZBA PUNKTÓW maksymalnie 10 pkt do 2 pkt za każde dodatkowe zagadnienie / pytanie, adekwatne do celów badania 6. Zamawiający wybierze propozycję realizacji badania, która otrzyma najwyższą ilość punktów - zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem ich wyliczenia, spośród ofert przedstawionych przez wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale XIII SOPZ. XV. DOSTĘPNE ŹRÓDŁA INFORMACJI 1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu badania ewaluacyjnego należy zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami programowymi i raportami końcowymi z realizacji badań ewaluacyjnych: art rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1303/2013 (Tytuł IV. Instrumenty finansowe); art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014; art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 964/2014 w sprawie standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych; 9 Jednakże metody i techniki przyporządkowane do dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych sformułowanych przez wykonawców nie będą poddawane ocenie. 17

18 Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych; art ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 21 maja 2014 r.; Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Sekcja str , Sekcja 2A, str. 107 opis wykorzystania instrumentów finansowych dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PI 9v) - Departament EFS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 17 grudnia 2014 r.; Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER (SZOOP PO WER); Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Departament EFS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 10, Warszawa, 1 stycznia 2012 r. (oraz wersja poprzednia); Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (SzOP PO KL- wersja z dnia 1 lipca 2014 r. (oraz wersje wcześniejsze); sprawozdania roczne i okresowe Instytucji Zarządzającej z realizacji PO KL z lat ; Wytyczne KE dotyczące stosowania instrumentów finansowych (European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and Programme Authorities. Financial Instruments); badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych konsorcjum: Coffey International Development Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, luty 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach - Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, sierpień 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 10 W dniu wydania przedmiotowych dokumentów: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 18

19 Łódzkiego na lata konsorcjum: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o., Warszawa, listopad 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa, październik 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP WYG PSDB Sp. z o.o.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ASM Sp. z o.o., Kutno, grudzień 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata WYG PSDB Sp. z o.o.; badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach konsorcjum: imapp sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, listopad, 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej w województwie warmińsko-mazurskim WYG PSDB Sp. z o.o.; badanie ewaluacyjne pn. Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w okresie programowania konsorcjum: Ecorys Polska Sp. z o.o., Taylor Economics. 2. Ww. dokumenty dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl), portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeuropejskie.gov.pl), IZ PO WER, IZ PO KL (http://www.efs gov.pl/dokumenty/strony/dokumenty.aspx) lub mogą zostać udostępnione przez zamawiającego. 3. Zamawiający zaznacza, iż objęcie badaniem ewaluacyjnym projektów, których realizacja została zakończona, wiąże się z koniecznością odniesienia się przez wykonawcę w analizie zgromadzonych danych do zapisów właściwej wersji ww. aktów prawa / dokumentów / sprawozdań. 4. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania ewaluacyjnego. 5. Zamawiający ułatwi (jeśli będzie to konieczne) dostęp do informacji i danych, ważnych z punktu widzenia realizowanego badania ewaluacyjnego. 19

20 Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu CATI z przedsiębiorcami społecznymi wykorzystany w badaniu ewaluacyjnym luki finansowej PO WER [ANKIETER ODCZYTAĆ] Dzień dobry. Nazywam się [IMIĘ I NAZWISKO ANKIETERA], dzwonię z firmy.. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Coffey International Development realizuje badanie potrzeb finansowych wśród przedsiębiorstw społecznych. Rekomendacje z badania pozwolą na dopasowanie wsparcia ze środków unijnych do Państwa potrzeb w najbliższych latach. Chciał(a)bym poinformować, że zebrane dane będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Będę bardzo zobowiązany, jeżeli poświęci mi Pan/i około 20 minut. Czy zgodzi się Pan/i na rozmowę? Gdy respondent nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu w chwili obecnej: Czy możliwy byłby kontakt w innym dogodnym dla Pana/i terminie? [JEŻELI ZGODA KONTYNUUJEMY LUB UMÓWIENIE, JEŻELI ODMOWA ZAKOŃCZ]. REKRUTACJA 1. Jaka jest forma prawna Pana(i) podmiotu? Ankieter: Jeżeli w ramach podmiotu funkcjonuje więcej form prawnych, zapytaj o podmiot wiodący w sprzedaży dóbr i usług a. Organizacja pozarządowa -> P2 i P3 b. Spółdzielnia pracy c. Spółdzielnia socjalna d. Spółdzielnia inwalidów i niewidomych e. Organizacja kościelna prowadząca działalność pożytku publicznego f. Spółka non-profit g. Inne, jakie? -> Zakończyć wywiad Jeżeli odpowiedź i (Inne, jakie) - podziękować i zakończyć wywiad. Skrypter: na 400 kolumnie stratyfikujemy odp. z pyt 1 Pytania P2 - P3 zadawane, jeśli w poprzednim pytaniu odp. - a (Organizacja pozarządowa) 2. Czy Pana(i) organizacja pozarządowa prowadzi działalność?: a. Odpłatną statutową b. Gospodarczą c. Odpłatną statutową i gospodarczą d. Nie czytać: nie wiem/nie pamiętam 3. Czy Pana(i) organizacja działa wyłącznie na rzecz własnych członków (zrzeszonych osób/podmiotów)? Ankieter: organizacja pozarządowa może działać na rzecz własnych członków i/lub na rzecz zewnętrznych beneficjentów a. Tak -> Zakończyć wywiad b. Nie Jeżeli odpowiedź a (Tak) - podziękować i zakończyć wywiad. 4. Czy w 2013 Pana(i) organizacja osiągnęła przychody w wysokości co najmniej 10 tys. zł? Ankieter: Jeżeli nie pamięta lub nie wiem, zapytać o przeciętny roczny przychód a. Tak b. Nie-> Zakończyć wywiad c. Nie czytać: Nie wiem/brak odpowiedzi/odmowa odpowiedzi Jeżeli odpowiedź b (Nie) - podziękować i zakończyć wywiad. 20

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej Warszawa, 28 stycznia 2016 r.

Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie minimalnych poziomów wykorzystania instrumentów finansowych w ramach poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Gniezno, 13 października 2016 r. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór Pośredników Finansowych (PF), którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 21 kwietnia 2016 r. Podstawowe informacje o BGK Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r. Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP 1 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r. Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych. Prospects for developments for Financial Intermediaries

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych. Prospects for developments for Financial Intermediaries Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych Jan Szczucki, Członek Zarządu Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Prospects for developments for Financial Intermediaries Mr Jan Szczucki, MB of Policy&Action

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rynia, 27 luty 2014 r.

Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rynia, 27 luty 2014 r. w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Rynia, 27 luty 2014 r. na lata 2014-2020 stan prac Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1303/2013, w tym tytuł IV poświęcony Instrumentom Finansowym weszło w życie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn dla funduszy unijnych na lata 2014-2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zamawiający zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST EWALUACJA PROJEKTU Europejskie perspektywy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim, REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności 2014-2020 Propozycja 8 Luty 2012 Hanna Dudka DG Regional Policy, European Commission Unit D3: Inżynieria finansowa, duże projekty 1 : Wstęp Wzrost znaczenia instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Lp. Karta Działania Kryterium którego dotyczy zmiana Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIZNESPLAN Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4)

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4) Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4) Materiał informacyjny do uchwały w sprawie zmian Wytycznych w zakresie zasad

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 1699 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o.

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Plan prezentacji 1. Jeremie definicja, historia powstania. 2. Jeremie w Polsce 3. Jeremie w Regionie

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Morski i Rybacki Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Morski i Rybacki Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Morski i Rybacki , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo