I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca PO WER), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego, pn.: Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER. 2. Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, j.t., z późn. zm.), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. 3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93., j.t.). 4. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia r., do godz. 12:00, w wersji drukowanej do Departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa) oraz w wersji elektronicznej na adres 5. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 4 nie będą podlegały ocenie. 6. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyniku oceny ofert na wykonanie przedmiotowego badania ewaluacyjnego drogą elektroniczną ( ) oraz zamieszczając informację o dokonanym wyborze na stronie internetowej: 7. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego ze strony zamawiającego jest Pan Michał Sułkowski (nr tel.: , adres II. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA Zgodnie z nomenklaturą unijną pojęcie instrumentów finansowych (IF) stanowi odmienną formę finansowania od wsparcia o charakterze bezzwrotnym, czyli dotacji z funduszy unijnych, które udzielane są bezpłatnie i dotyczą realizacji określonego celu. Wśród instrumentów finansowych wyróżniamy instrumenty dłużne, kapitałowe oraz gwarancyjne (obejmujące poza gwarancjami bankowymi również poręczenia i inne instrumenty). Ogólne zasady udzielania wsparcia finansowego z funduszy 1

2 polityki spójności w ramach instrumentów finansowych regulują art rozporządzenia ogólnego 1. W okresie programowania , finansowanie projektów z EFS możliwe było poprzez system grantowy (bezzwrotna dotacja) oraz jedynie pilotażowo - z wykorzystaniem instrumentów finansowych (o charakterze zwrotnym). Aktualnie, Komisja Europejska (KE) uważa zastosowanie instrumentów finansowych za jeden z kluczowych schematów wydatkowania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Dlatego też, KE dąży do tego, aby instrumenty finansowe wykorzystywane były w większym stopniu niż dotychczasowe wsparcie w postaci dotacji i w perspektywie finansowej planuje się zwiększenie wykorzystania IF. Artykuł 37 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 stanowi, iż wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na wynikach oceny ex ante (tzw. badanie luki finansowej), przeprowadzonej przez państwo członkowskie, która to ocena wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także określa szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mają uzyskać wsparcie. Przepisy ww. rozporządzenia wskazują ponadto, że ewaluacja ta powinna zostać zakończona przed podjęciem decyzji o dokonaniu wkładów z programu operacyjnego do instrumentu finansowego. W odniesieniu do instrumentów zwrotnych, planowanych do zastosowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER), przedmiotowa ocena (w odniesieniu do instrumentów wsparcia w formie dotacji i pożyczek) została przeprowadzona na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) w 2014 r. 2 Jednocześnie, w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej 3 przewidziano, że w przypadku zastosowania w programie operacyjnym instrumentów finansowych obejmujących gwarancje, istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny ex ante, dotyczącej oszacowania zasobów finansowych przewidzianych na umowy gwarancyjne, a także oceny ryzyka dla udzielanych gwarancji. Zgodnie z dyspozycją art. 8 przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku zastosowania jako formy wsparcia gwarancji, powinny zostać spełnione m.in. następujące wymogi: 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych, konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych i Coffey Internetional Development, Warszawa, 2014 r. 3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2

3 należy osiągnąć odpowiedni współczynnik mnożnikowy między kwotą wkładu z programu przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością odpowiednich wypłaconych nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, współczynnik mnożnikowy ustala się w oparciu o ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla konkretnego oferowanego produktu gwarancyjnego, uwzględniając w szczególności warunki rynkowe, strategię inwestycyjną instrumentu finansowego oraz zasady oszczędności i efektywności. Zgodnie z zapisem art. 8 ww. rozporządzenia, przedmiotowa ewaluacja ex ante może zostać poddana przeglądowi, o ile będzie to uzasadnione późniejszymi warunkami rynkowymi. W związku z powyższym, podstawowym uzasadnieniem dla realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego jest spełnienie obowiązku określonego w rozporządzeniu delegowanym KE, odnoszącego się do instrumentów o charakterze gwarancyjnym, które mogą wspierać realizację przedsięwzięć współfinansowanych z EFS w ramach PO WER i jednocześnie uzupełnienie w tym zakresie ww. ewaluacji ex ante dotyczącej luki finansowej w obszarze instrumentów zwrotnych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej, przeprowadzonej na zlecenie IZ PO KL w 2014 r. III. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA Przedmiotem badania ewaluacyjnego są instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym, które mogą być współfinansowane z EFS w ramach PO WER. Zgodnie z przyjętą dla Programu terminologią, a także na potrzeby realizacji niniejszego badania do instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym zaliczane są: gwarancje, poręczenia oraz inne innowacyjne instrumenty, np. typu social venture capital. Gwarancja, jako jeden z instrumentów finansowych, który może stanowić wydatek kwalifikowalny w projektach współfinansowanych z EFS, m.in. w PO WER. została uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (art. 80 i następne). Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji, kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) - w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi stosowania instrumentów finansowych 4, gwarancja to: pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część zadłużenia lub zobowiązań osoby trzeciej lub dla skutecznego wykonywania przez tę osobę trzecią swoich zobowiązań - w przypadku wystąpienia zdarzenia, które wywołuje [konieczność udzielenia] takiej gwarancji, w tym niespłacenie kredytu. Gwarancja jako forma instrumentu finansowego może być również formą pomocy publicznej (w rozumieniu art. 87. ust 1. TWE), pod warunkiem że jest udzielana przez gwaranta, który dysponuje na ten cel środkami publicznymi pochodzącymi ze źródeł 4 European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and Programme Authorities. Financial Instruments. Glossary 3

4 publicznych i będących efektem interwencji państwa, a warunki udzielenia gwarancji odbiegają od tych, jakie mogą zostać uznane za rynkowe. Pomoc w formie gwarancji może być udzielana na zasadach pomocy de minimis, co oznacza, że nie może ona przekroczyć 200 tys. euro lub 100 tys. euro dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów, w bieżącym oraz poprzedzających go 2 latach podatkowych). Nieco inną formą zabezpieczenia wierzytelności zbliżoną do gwarancji jest poręczenie, które również stanowi tzw. instrument finansowy. Poręczenie jest umową jednostronnie zobowiązującą, w ramach której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Poręczenie uregulowane jest w art Kodeksu Cywilnego. W przypadku PO WER zastosowanie instrumentów finansowych, planowane jest w ramach wsparcia skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez umożliwienie im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności. Wsparcie będzie polegało na m.in. rozszerzeniu dotychczasowej oferty pożyczkowej stworzonej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a także realizacji nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES, w tym w postaci udzielania gwarancji. Decyzja w tej sprawie podyktowana została przede wszystkim wynikami badania ewaluacyjnego, dotyczącego oceny luki finansowej dla sektora ekonomii społecznej, które wykazały, że istnieje istotne zapotrzebowanie na instrumenty finansowe skierowane do tego sektora. Pomimo, że w Polsce istnieje szereg możliwości wsparcia finansowego dla rozwoju przedsiębiorczości, dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania jest ograniczona dla podmiotów ekonomii społecznej jako podmiotów nie działających wyłącznie dla zysku, w tym w szczególności nowopowstających i krótko działających na rynku,. Stanowi to jedną z głównych barier dla ich rozwoju i tworzenia przez nie nowych miejsc pracy lub osiągania innych korzyści społecznych. Oferta komercyjna banków jest bowiem skierowana w szczególności do przedsiębiorstw posiadających już stabilną sytuację na rynku, potwierdzoną m.in. możliwością odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, właściwą historią kredytową i długą historią funkcjonowania na rynku. W związku z tym, jednym z wyzwań PO WER będzie zniwelowanie luki finansowej, która dotyka podmioty ekonomii społecznej. Obecnie rozwijany system pożyczkowy (uruchomiony pilotażowo w PO KL) zostanie zatem rozszerzony o wprowadzenie nowych instrumentów, w tym systemu poręczeniowego, a także innowacyjnych instrumentów finansowych (np. social venture capital). Bank Gospodarstwa Krajowego jako fundusz funduszy, będzie zarządzał instrumentami finansowymi, a kwota na ten cel zaplanowana w PO WER wynosi ok. 42,5 mln euro. Jedną z podstawowych zasad dla udzielania gwarancji w ramach PO WER jest zabezpieczenie pożyczki udzielonej ze środków prywatnych, a nie EFS. Wsparcie oferowane w PO WER z wykorzystaniem IF ma w założeniu prowadzić do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób lub do osiągnięcia korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia w tym zakresie przyczyniać się będą do realizacji celu tematycznego (CT) nr 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, a dokładnie 4

5 priorytetu inwestycyjnego (PI) 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. Możliwe jest w tym celu skorzystanie ze wsparcia w postaci IF, w tym gwarancji. W dostępie do instrumentów zwrotnych stosowane będą preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej typu WISE (Work Integration Social Enterprises), w szczególności w kontekście utrzymania istniejących miejsc pracy lub powiązania wsparcia z obowiązkiem tworzenia przez PES nowych miejsc pracy. Jako jeden z celów szczegółowych dla PI 9v. w ramach PO WER zdefiniowano: wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych. Wskaźnik produktu przypisany do tego celu to: liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze zwrotnych instrumentów finansowych w programie: wartość docelowa w 2023 r , w tym w województwie mazowieckim - 276). Natomiast wskaźniki rezultatu określone dla tego celu szczegółowego to: liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej (wartość docelowa w 2023 r , w tym 170 w województwie mazowieckim, jako regionie należącego do kategorii lepiej rozwiniętych); liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej (wartość docelowa w 2023 r. - 40%, w tym w województwie mazowieckim również 40%). Oznacza to, że realizowane przez PES przedsięwzięcia będą ukierunkowane przede wszystkim na takie działania biznesowe, które generują lub pozwalają utrzymać miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to istotna przesłanka dla podejmowania decyzji o zastosowaniu IF, w tym instrumentów o charakterze gwarancyjnym. IV. DOTYCHCZASOWE WSPARCIE Z EFS W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) instrumenty finansowe wdrażane są obecnie w Działaniu 1.4 i Działaniu 6.2. W wyniku przeglądu śródokresowego PO KL, dokonanego w 2011 r., wprowadzono nowy instrument wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek, adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej (Działanie 1.4). Wsparcie to miało na celu zmniejszenie istniejącej luki kapitałowej dla podmiotów ekonomii społecznej (małych i mikro) w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych zasadach, a jedynym kosztem uzyskania takiej pożyczki jest jej oprocentowanie, ustalane na poziomie poniżej obowiązującej stopy referencyjnej. Pomoc w formie pożyczek udzielana jest przez podmioty pełniące funkcję pośredników finansowych, prowadzących fundusze pożyczkowe. W ramach Działania 1.4 PO KL od lipca 2012 r. realizowany jest projekt systemowy pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o wartości 30 mln złotych, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Na pośrednika finansowego wybrane zostało Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (TISE) - instytucja zrzeszona w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), udzielająca organizacjom pozarządowym 5

6 i przedsiębiorstwom społecznym pożyczek na rozwój działalności gospodarczej pod realizację projektów dotacyjnych lub utrzymanie płynności finansowej. Celem projektu jest udzielanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, prowadzących działalność gospodarczą w formie preferencyjnych pożyczek (na ten cel zarezerwowano ok. 25 mln zł), a także świadczenie specjalistycznego doradztwa biznesowego, związanego z realizacją przedsięwzięcia, na które została udzielona pożyczka i pomagającego w jej wykorzystaniu, zgodnie z założeniami biznesplanu i w sposób jak najbardziej efektywny. Wsparcie doradcze przysługuje podmiotom po udzieleniu pożyczki i jest bezpłatne. Skorzystanie z usług doradczych nie jest obligatoryjne, a każdy wnioskodawca deklaruje chęć przystąpienia do doradztwa na etapie składania wniosku o pożyczkę. Zakres doradztwa może dotyczyć m.in. spraw finansowych (związanych z podatkami, rachunkowością, sprawozdawczością finansową, rozliczaniem projektów inwestycyjnych), zarządzania zasobami ludzkimi i kwestii prawnych oraz marketingowych (w tym szczególnie przygotowania oferty handlowej, promocji produktów i usług, poszukiwania nowych klientów). BGK otrzymał środki na utworzenie funduszu powierniczego i następnie zasilił z niego fundusze pożyczkowe utworzone przez pośrednika finansowego. Pośrednik finansowy jest z kolei odpowiedzialny za dystrybucję pożyczek i świadczenie usług doradczych bezpośrednio PES. Wg stanu na koniec grudnia 2014 r. liczba PES, które skorzystały ze wsparcia finansowego wyniosła 200 (stopień realizacji wskaźnika na koniec 2014 r. wyniósł 80%). W ramach projektu udzielono łącznie 254 pożyczki na kwotę ok. 21,35 mln zł (wg wartości umów) i rozliczono 1721 godzin doradztwa dla 81 pożyczkobiorców. Ponadto ze środków projektu utworzono 143 miejsca pracy. Ww. dane sprawozdawcze odnoszą się do 11 wniosków o płatność złożonych do IP (MPiPS) do stycznia 2015 r., dlatego też nie uwzględniają bieżących rezultatów realizacji Działania 1.4. Najwięcej pożyczek udzielono dotąd w makroregionie I, a najmniej w makroregionie II. Liczbę i wartość udzielonych pożyczek (stan na koniec 2014 r.) prezentuje Tabela 1. TABELA 1. LICZBA I WARTOŚĆ POŻYCZEK UDZIELONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL W PODZIALE NA MAKROREGIONY POLSKI Makroregion Dane Mikroprzed siębiorstw a Małe przedsiębi orstwa Ogółem W tym fundacje i stowarzys zenia I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińskomazurskie) liczba wartość w tys. zł 3 656, , , ,32 liczba wartość w tys. zł 2 728,20 808, , ,30 liczba wartość w tys. zł 3 171,38 900, , ,38 liczba wartość w tys. zł 2 436, , , ,60 6

7 V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie) liczba wartość w tys. zł 2 989, , , ,00 Suma liczba wartość w tys. zł , , , ,60 Liczbę pożyczkobiorców wg stanu na koniec 2014 r. prezentuje natomiast Mapa 1. MAPA 1. LICZBA POŻYCZKOBIORCÓW DZIAŁANIA 1.4 PO KL W PODZIALE NA MAKROREGIONY POLSKI Doradztwo było dotychczas świadczone w przeważającej mierze w zakresie informacji i promocji działań, rozliczania projektów inwestycyjnych, prowadzenia księgowości / sprawozdawczości, a także zarządzania zasobami ludzkimi / polityki kadrowej w przedsiębiorstwach społecznych. Komitet Sterujący powołany dla projektu wyraził pozytywną opinię w sprawie udzielenia przez BGK zamówienia uzupełniającego TISE na kwotę 1,2 mln złotych w ramach makroregionu II (województwa: lubelskie, podkarpackie i podlaskie), a także na kwotę 1,4 mln złotych dla makroregionu V (województwa: świętokrzyskie, śląskie i małopolskie). Środki na realizację tych zamówień pochodzą ze spłat kapitału pożyczek, a także z przychodów. Umowy z TISE zostały podpisane w dniu 18 czerwca 2014 r. i 12 grudnia 2014 r. Obecnie BGK planuje udzielenie kolejnych zamówień uzupełniających w makroregionach I (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie), II (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie) i IV (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) na łączną kwotę 3,4 mln zł. Decyzja w tej sprawie została podjęta na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 12 marca 2015 r. 7

8 V. CELE BADANIA 1. Cel główny badania ewaluacyjnego to: realizacja obowiązku określonego w art. 8. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 2. Cele szczegółowe badania ewaluacyjnego to: ocena skali zapotrzebowania PES na konkretne instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym 5 w porównaniu do zidentyfikowanej w badaniu ex ante przeprowadzonym na zlecenie IZ PO KL 6 luki w finansowaniu PES, ze wskazaniem udziału pożyczek i innych instrumentów finansowych (np. social venture capital) w tej luce; ocena użyteczności wsparcia finansowego w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym zaoferowanych dotychczas w Polsce PES ze środków publicznych i prywatnych; ocena stopnia dopasowania poszczególnych instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym do oczekiwań i zdolności absorpcyjnych wybranych form organizacyjnych podmiotów ekonomii społecznej, w tym zaproponowanie modelu/i wsparcia skierowanego do poszczególnych form organizacyjnych PES, dotyczącego wykorzystania tego rodzaju instrumentów finansowych; oszacowanie ryzyka dla proponowanych produktów gwarancyjnych, uwzględniając szczególne warunki rynkowe oraz zasady oszczędności i efektywności, związane z niewywiązaniem się PES z konieczności spłaty pożyczek/kredytów, objętych gwarancjami udzielonymi ze środków PO WER (w tym analiza i prognoza możliwości zastosowania różnych poziomów ryzyka dla poszczególnych form organizacyjnych PES); ocena szacunkowa wielkości spodziewanej i niespodziewanej straty finansowej, dotyczącej zastosowania zabezpieczania wsparcia z EFS w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER; obliczenie współczynnika mnożnikowego między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek/kredytów, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych pożyczek/kredytów. 5 Wsparcie oferowane w ramach zwrotnych instrumentów finansowych będzie prowadziło do wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zachowania istniejących miejsc pracy dla tych osób (co uchroni osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym przed utratą pracy, a podmioty wspierające od konieczności angażowania nakładów finansowych i innych zasobów w uruchamianie i prowadzenie aktywizacji społeczno-zawodowej tych osób) lub do osiągnięcia korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć. 6 Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych, konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych i Coffey Internetional Development, Warszawa, 2014 r. 8

9 VI. KRYTERIA EWALUACYJNE W ramach badania ewaluacyjnego powinny zostać zastosowane co najmniej 3 następujące kryteria ewaluacyjne: VII. Efektywność rozumiana jako ocena szacunkowa wielkości straty finansowej wynikającej z zastosowania zabezpieczania pożyczek udzielanych PES w ramach PO WER za pomocą instrumentów o charakterze gwarancyjnym oraz ryzyka związanego z niewywiązaniem się PES z konieczności spłaty pożyczek / kredytów, objętych gwarancjami udzielonymi ze środków PO WER, w tym wskazanie współczynnika mnożnikowego między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek / kredytów, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych pożyczek / kredytów; Trafność rozumiana jako ocena zdolności i potencjału PES do wykorzystania wsparcia w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym udzielanych w ramach PO WER, skali zapotrzebowania PES na konkretne instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym, a także stopnia dopasowania poszczególnych instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych ze środków EFS w ramach PO WER do wybranych form organizacyjnych PES. Użyteczność rozumiana jako ocena stopnia, w jakim przedsięwzięcia finansowane dotychczas ze środków prywatnych i publicznych, dotyczące udzielania gwarancji na spłacenie pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, odpowiadały potrzebom PES. ZAGADNIENIA BADAWCZE 7 I PYTANIA EWALUACYJNE 1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego powinien przedstawiać wyczerpujące odpowiedzi przynajmniej na wszystkie poniższe pytania, w tym pytania dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę: 1. Jaka część luki finansowej w przypadku PES określonej w badaniu ex ante przeprowadzonym na zlecenie IZ PO KL może zostać zniwelowana poprzez zastosowanie gwarancyjnych instrumentów zwrotnych? Jaka część luki może być zniwelowana poprzez instrumenty pożyczkowe, a jaka przy wykorzystaniu np. instrumentów typu social venture capital? 2. Jaki jest odsetek PES zainteresowanych korzystaniem z instrumentów zwrotnych o charakterze gwarancyjnym wśród wszystkich PES będących potencjalnymi odbiorcami wsparcia PO WER? Jaki jest stopień zainteresowania tego typu wsparciem w poszczególnych formach organizacyjnych PES? Od czego on zależy? 3. W jakim stopniu instytucje finansowe zainteresowane są ofertą wsparcia w postaci współfinansowania ze środków z EFS instrumentów o charakterze gwarancyjnym dla oferty pożyczkowej / kredytowej skierowanej do PES? W jaki sposób wsparcie to powinno być udzielane, aby było dostosowane do potrzeb rynku, zarówno po stronie popytu, jak i podaży? 7 Pod pojęciem zagadnienie badawcze należy rozumieć zestawienie pytań ewaluacyjnych dotyczących tej samej tematyki. 9

10 4. Na jakich warunkach powinno być udzielane wsparcie zwrotne w postaci gwarancji (m.in. jakie powinno być oprocentowanie i prowizja za udzielenie gwarancji, okres obowiązywania, wielkość sumy gwarancyjnej wartość średnia, minimalna, maksymalna), tak aby instrument ten był możliwie jak najbardziej dostępny dla PES? Jakie zasady udzielania wsparcia w postaci instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym dla pożyczek udzielanych PES są kluczowe dla jak najbardziej trafnego dostosowania tego typu pomocy do oczekiwań PES? 5. Czy istnieją przesłanki do obejmowania instrumentami o charakterze gwarancyjnym więcej niż 80% kwoty kredytu / pożyczki, zaciągniętej przez PES ze środków prywatnych? 6. Jaki jest zakładany poziom ryzyka (w %) w związku z proponowanymi konkretnymi warunkami udzielania gwarancji ze środków PO WER na zabezpieczenie pożyczek dla PES, z uwzględnieniem szczególnych warunków rynkowych oraz zasad oszczędności i efektywności? Czy istnieje konieczność zróżnicowania poziomu ryzyka dla gwarancji w stosunku do poszczególnych form organizacyjnych PES? 7. Jaki (w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka) powinien być współczynnik mnożnikowy między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek, które mają być pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych pożyczek? Czy jego wartość można osiągnąć dla poszczególnych form organizacyjnych PES czy też wartość współczynnika powinna różnić się w zależności od konkretnej formy organizacyjnej (należy przedstawić wartości dla poszczególnych form PES)? 8. Jaka jest szacunkowa wielkość dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone dzięki zastosowaniu finansowania z EFS w postaci gwarancji (efekt dźwigni)? 9. Czy i w jakim stopniu przedsięwzięcia finansowane dotychczas w Polsce, dotyczące udzielania gwarancji i poręczeń na spłatę pożyczek lub kredytów odpowiadały potrzebom PES? 10. W jaki sposób można wykorzystać w PO WER dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym skierowanych do PES na rynku komercyjnym? 11. Jak powinien wyglądać model wsparcia PES ze środków EFS w ramach PO WER z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym? 12. Czy i w jakim stopniu wsparcie z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym udzielone PES ze środków EFS w ramach PO WER może wpłynąć na wykorzystanie pożyczek / kredytów oferowanych PES w ramach tego Programu? 2. Wykonawca może przedstawiać propozycję maksymalnie 5 dodatkowych zagadnień badawczych lub pytań ewaluacyjnych. VIII. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 1. W badaniu zostaną zastosowane co najmniej następujące metody / techniki gromadzenia i analizy danych: a. analiza danych zastanych (desk research), w tym m.in.: analiza źródeł prawa i dokumentów programowych wskazanych w Rozdziale XV SOPZ, w tym przede wszystkim dotyczących PO KL, PO 10

11 WER oraz Umowy Partnerstwa, a także dostępnej na rynku krajowym oferty w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej za pomocą instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, analiza danych z systemu monitorowania PO KL (w tym sprawozdań IZ PO KL z realizacji PO KL oraz danych KSI SIMIK i PEFS 2007), a także sprawozdań i wniosków z projektu systemowego BGK i TISE, realizowanego w ramach Działania 1.4 PO KL), analiza danych zastanych z badania luki finansowej zrealizowanego na zlecenie IZ PO KL (pozyskanych z wykorzystaniem narzędzia, którego wzór przedstawiony jest w Załączniku 1. do SOPZ); b. badanie kwestionariuszowe z przedstawicielami PES. 2. Lista metod / technik gromadzenia danych zastosowanych w ramach badania ewaluacyjnego, opisana w pkt. 1, stanowi obowiązkowe minimum metodologiczne i powinna zostać doprecyzowana (poprzez opisanie sposobu realizacji badania daną techniką, a także w przypadku badań realizowanych na próbach wskazanie ich rodzaju, wielkości, struktury i sposobu doboru) oraz poszerzona przez wykonawcę o maksymalnie 3 dodatkowe techniki gromadzenia danych - inne niż wskazane w pkt. 1. Stopień adekwatności dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do celów badania będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIV. 3. Zaproponowane w ofercie metody / techniki gromadzenia danych muszą umożliwić pozyskanie danych, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie zagadnienia badawcze / pytania ewaluacyjne określone w SOPZ. 4. W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników badania i dokonanie rzetelnej oceny ze strony ewaluatora, w oparciu o analizę danych pochodzących z różnych źródeł. 5. Wykonawca jest zobowiązany dopasować w ofercie wszystkie zaproponowane metody / techniki gromadzenia danych do odpowiednich zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych, wskazanych w niniejszym SOPZ. Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych. 6. Wyniki analiz należy zaprezentować zbiorczo, a także wskazując tam, gdzie to możliwe na uzyskane wyniki przynajmniej w odniesieniu do: a. rodzaju instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym (gwarancja, poręczenie, innowacyjne instrumenty typu social venture capital i inne); b. formy organizacyjnej PES (przedsiębiorstwa społeczne, spółki non-profit / spółdzielnie socjalne / spółdzielnie pracy / spółdzielnie inwalidów i niewidomych / ZAZ / KIS / CIS / NGO - prowadzące działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza); c. grupy docelowej obejmowanej wsparciem. 7. Do realizacji badania ewaluacyjnego mogą zostać wykorzystane bazy danych: KSI SIMIK oraz PEFS 2007, zawierające dane na temat charakterystyki projektu BGK i TISE. Zakres danych uczestników projektów PO KL, zbieranych w systemie PEFS 2007 został określony w Załączniku 2, 11

12 natomiast danych gromadzonych w systemie KSI SIMIK w Załączniku 3 do niniejszego dokumentu. 8. Załącznik nr. 1 do niniejszego SOPZ stanowi kwestionariusz wywiadu CATI przeprowadzonego z PES, który został wykorzystany w badaniu ewaluacyjnym luki finansowej PO WER. Wybranemu wykonawcy zostaną przekazane bazy danych, zawierające zakodowane wyniki badania CATI, które zostało zrealizowane na podstawie niniejszego narzędzia. 9. Wykonawca zaproponuje w raporcie końcowym rekomendowany przez siebie model wsparcia, świadczonego przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, dopasowany do poszczególnych form organizacyjnych PES. 10. Przed rozpoczęciem badania ewaluacyjnego, wykonawca będzie zobowiązany przedyskutować z zamawiającym jego koncepcję, metodologię oraz sposób realizacji. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ 1. W trakcie realizacji badania ewaluacyjnego wykonawca jest zobowiązany do: a) zapewnienia respondentom badań terenowych anonimowości, w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych; b) sprawnej i terminowej realizacji badania ewaluacyjnego; c) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z zamawiającym; d) pozostawania w stałym kontakcie z zamawiającym (spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami zamawiającego odpowiednio do potrzeb, cotygodniowe raporty z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego, przekazywane drogą elektroniczną); e) bezzwłocznego przedstawiania na żądanie zamawiającego elektronicznego raportu z postępu w realizacji badania ewaluacyjnego; f) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania ewaluacyjnego; g) konsultowania z zamawiającym decyzji związanych z metodologią badania ewaluacyjnego, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji; h) przekazania zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu metodologicznego i końcowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, opisanymi w Rozdziale X, pkt 4 lit. i; i) oznaczenia wszystkich materiałów przygotowanych w trakcie badania, zgodnie z zasadami wizualizacji Funduszy Europejskich oraz PO WER, tj. opatrzenia ich godłem UE, logo Funduszy Europejskich i PO WER oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków UE, w formie zapisu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 2. Od wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW 1. W wyniku realizacji badania ewaluacyjnego musi zostać przygotowany raport metodologiczny oraz raport końcowy. Efektem prac będzie również broszura informacyjna oraz prezentacja multimedialna. 2. Raport metodologiczny musi przedstawiać dokładny opis metodologii badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania ewaluacyjnego oraz projekty poszczególnych narzędzi badawczych i harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego, określony co najmniej w tygodniach. 3. Treść raportu końcowego nie może zawierać więcej niż 100 stron w formacie A4 (z wyłączeniem aneksów), przyjmując średnio 2300 znaków ze spacjami na stronę. 4. Raport końcowy powinien składać się z następujących elementów: a) spisu treści; b) streszczenia w języku polskim i angielskim (najważniejsze wyniki i ustalenia; objętość nie może przekraczać 2 stron w formacie A4); c) krótkiego wprowadzenia zawierającego opis przedmiotu, celu i podstawowych założeń badania ewaluacyjnego (do 2 stron w formacie A4); d) krótkiego opisu metodologii badania (do 3 stron w formacie A4); e) opisu wyników badania (wraz z ich analizą i interpretacją), w tym wyraźnego przedstawienia odpowiedzi na wszystkie sformułowane zagadnienia badawcze / pytania ewaluacyjne; f) spójnych wniosków z badania; g) spisu tabel, wykresów, rysunków (rycin); h) bibliografii; i) załączników w formie aneksu do raportu, przedstawiających np. zestawienia / bazy analizowanych danych, treść ostatecznych wersji zastosowanych narzędzi badawczych, transkrypcje z realizacji wywiadów jakościowych, rekomendowany model wsparcia, świadczonego przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, dopasowany do poszczególnych form organizacyjnych PES, a także ewentualnie przykłady dobrych praktyk. 5. Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej (w liczbie 3 egzemplarzy). Wersje robocze raportów oraz ostateczna wersja raportu metodologicznego zostaną przekazane zamawiającemu jedynie w formie elektronicznej. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych raportu metodologicznego oraz raportu końcowego. 7. Wykonawca przygotuje na podstawie raportu końcowego krótkie opracowanie w formie broszury informacyjnej, zawierającej nie więcej niż 6 stron w formacie A5, a także prezentację multimedialną z wynikami badania ewaluacyjnego. Broszura powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona 13

14 odbiorców, a także prezentować cel oraz najważniejsze wyniki badania. Broszura ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę w wersji polskiej i angielskiej, w pliku tekstowym, a także prezentację multimedialną w wersji polskiej i angielskiej, wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej. 8. Od Wykonawcy oczekuje się zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego na maksymalnie 3 spotkaniach, które odbędą się w Polsce, w terminach i miejscach wyznaczonych przez zamawiającego. Koszty dotarcia na spotkania pokrywa wykonawca. 9. Wnioski i ewentualne rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszą zostać zawarte w tabeli rekomendacji, zamieszczonej w treści raportu końcowego. Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z zamieszczonych w tabeli rekomendacji wniosków. Poza wnioskami i rekomendacjami, tabela rekomendacji ma również wskazywać propozycję sposobów wdrożenia rekomendacji, adresatów rekomendacji, a także terminów wdrożenia rekomendacji - zgodnie z Załącznikiem 2. do dokumentu, opracowanego przez Krajową Jednostkę Ewaluacji (KJE), pn. Zintegrowany System Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami (ZSZWiR). Dokument ten można pobrać w wersji elektronicznej z następującej strony internetowej: owe.aspx Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Sugerowana liczba rekomendacji nie powinna przekraczać 10. Wskazane jest skonsultowanie propozycji treści rekomendacji (np. w formie spotkania) przed przygotowaniem ostatecznej wersji raportu końcowego z badania. 10. Wykonawca badania podpisze oświadczenie dotyczące praw autorskich, stanowiące element umowy na realizację badania ewaluacyjnego. 11. Zamawiający informuje, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z wykonawcą, zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, której wzór został zamieszczony w Załączniku 1. do ZSZWiR. XI. TERMINY ODNOSZĄCE SIĘ DO REALIZACJI BADANIA 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach: a) I etap obejmujący przeprowadzenie badania i przekazanie zamawiającemu raportu metodologicznego i raportu końcowego w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy; b) II etap obejmujący przekazanie zamawiającemu prezentacji multimedialnej, broszury informacyjnej i zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego na maksymalnie trzech spotkaniach (które odbędą się w Polsce) w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Terminy określone w pkt 1, lit. a-b) dotyczą przedstawienia ostatecznych wersji raportów, prezentacji i broszur. 14

15 3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboczą wersję raportu końcowego najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w pkt 1, lit. a). 4. Wersje robocze raportu metodologicznego, prezentacji multimedialnej oraz broszury informacyjnej zostaną przekazane przez wykonawcę w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 5. Dokładne terminy spotkań, w trakcie których wykonawca zobowiązany będzie do zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego, zostaną ustalone z zamawiającym w trakcie realizacji badania. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OFERTY 1. Ocenie poddane zostaną jedynie te oferty, które zawierać będą niżej wymienione elementy: a) opis koncepcji i sposobu przeprowadzenia badania; b) cena (koszt realizacji badania brutto); c) harmonogram realizacji badania (przynajmniej w tygodniach); d) opis propozycji metod i technik gromadzenia oraz analizy danych, wraz z uzasadnieniem celowości zastosowania każdej z nich, a także opis ich adekwatności do celów badania (głównego i szczegółowych), wraz z uzasadnieniem; e) opis propozycji dopasowania wszystkich zaproponowanych w ofercie metod i technik gromadzenia danych (obowiązkowych i dodatkowych) do poszczególnych zagadnień badawczych lub pytań ewaluacyjnych wskazanych w Rozdziale VII dokumentu, wraz z uzasadnieniem, a w przypadku dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych sformułowanych w ofercie również do tych zagadnień / pytań 8 ; f) opis propozycji dopasowania zaproponowanych w ofercie dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do poszczególnych grup odbiorców (respondentów) badań realizowanych z zastosowaniem tych metod i technik gromadzenia danych, wraz z uzasadnieniem; g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 2 usług o wartości minimum zł brutto, których przedmiotem było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego / ekspertyzy / analizy w zakresie instrumentów finansowych; h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do 8 Jednakże metody i techniki przyporządkowane do dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych sformułowanych przez wykonawców nie będą poddawane ocenie. 15

16 wykonania badania, spełniających warunki udziału w zamówieniu, opisane w Rozdziale XIII niniejszego dokumentu. XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda, których przedmiotem było przeprowadzenie badań ewaluacyjnych / ekspertyz / analiz dotyczących instrumentów finansowych. 2. Wykonawca przedstawi tytuł i przedmiot usług, o których mowa w pkt. 1, datę ich wykonania i nazwę odbiorców (zamawiających). Do każdej wskazanej usługi należy przedstawić dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie (protokół odbioru lub referencje wystawione przez zamawiającego kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 3. Wykonawca dysponuje co najmniej 3 osobowym zespołem, w ramach którego: a) co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym (kierowała przynajmniej 2 zespołami, które przeprowadziły badania ewaluacyjne / ekspertyzy / analizy o wartości nie mniejszej niż zł brutto każde); b) co najmniej jedna osoba brała udział w realizacji (jako kierownik badania / zespołu badawczego albo autor lub współautor raportu końcowego) co najmniej 2 badań ewaluacyjnych / analiz / ekspertyz, dotyczących sektora ekonomii społecznej; c) co najmniej jedna osoba brała udział w realizacji (jako kierownik badania / zespołu badawczego albo autor lub współautor raportu końcowego) co najmniej 2 badań ewaluacyjnych / analiz / ekspertyz, dotyczących instrumentów finansowych. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny: LP. KRYTERIUM OCENY WAGA 1. CENA 48% 2. PODEJSCIE METODOLOGICZNE 42% 3. DODATKOWE ZAGADNIENIA BADAWCZE / PYTANIA EWALUACYJNE 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o ww. 3 kryteria oceny, zakładając że 100% = 100 pkt 3. Cena będzie stanowić jedno z kryterium oceny ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego i będzie liczona wg następującego wzoru: 10% 16

17 Cena brutto oferty z najniższą ceną Cena brutto oferty x x 48 = liczba punktów Punkty za kryterium cena zostaną zaokrąglone do liczb całkowitych. 4. Ocena w ramach kryterium podejście metodologiczne, będzie dokonywana w oparciu o 3 podkryteria, w następujący sposób: PODEJŚCIE METODOLOGICZNE stopień adekwatności dopasowania dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do celów badania (głównego i szczegółowych) stopień trafności przyporządkowania dodatkowych metod i technik gromadzenia danych do poszczególnych grup odbiorców (respondentów) badania stopień trafności dopasowania wszystkich (obowiązkowych i dodatkowych) metod i technik gromadzenia danych do 12 obowiązkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych, wskazanych w Rozdziale VIII SOPZ 9 LICZBA PUNKTÓW maksymalnie 15 pkt - do 5 pkt za każdą trafnie dobraną dodatkową metodę / technikę gromadzenia danych maksymalnie 15 pkt - do 5 pkt za każdą trafnie przyporządkowaną dodatkową metodę / technikę gromadzenia danych maksymalnie 12 pkt - 1 pkt za każdą trafnie dopasowaną metodę / technikę gromadzenia danych 5. Ocena w ramach kryterium dodatkowe zagadnienia badawcze / pytania ewaluacyjne będzie dokonywana w następujący sposób: DODATKOWE ZAGADNIENIA BADAWCZE / PYTANIA EWALUACYJNE stopień adekwatności dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych, do celów badania głównego i szczegółowych (maksymalnie 5 dodatkowych zagadnień / pytań ewaluacyjnych) LICZBA PUNKTÓW maksymalnie 10 pkt do 2 pkt za każde dodatkowe zagadnienie / pytanie, adekwatne do celów badania 6. Zamawiający wybierze propozycję realizacji badania, która otrzyma najwyższą ilość punktów - zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem ich wyliczenia, spośród ofert przedstawionych przez wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale XIII SOPZ. XV. DOSTĘPNE ŹRÓDŁA INFORMACJI 1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu badania ewaluacyjnego należy zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami programowymi i raportami końcowymi z realizacji badań ewaluacyjnych: art rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1303/2013 (Tytuł IV. Instrumenty finansowe); art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014; art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 964/2014 w sprawie standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych; 9 Jednakże metody i techniki przyporządkowane do dodatkowych zagadnień badawczych / pytań ewaluacyjnych sformułowanych przez wykonawców nie będą poddawane ocenie. 17

18 Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych; art ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 21 maja 2014 r.; Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Sekcja str , Sekcja 2A, str. 107 opis wykorzystania instrumentów finansowych dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PI 9v) - Departament EFS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 17 grudnia 2014 r.; Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER (SZOOP PO WER); Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Departament EFS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 10, Warszawa, 1 stycznia 2012 r. (oraz wersja poprzednia); Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (SzOP PO KL- wersja z dnia 1 lipca 2014 r. (oraz wersje wcześniejsze); sprawozdania roczne i okresowe Instytucji Zarządzającej z realizacji PO KL z lat ; Wytyczne KE dotyczące stosowania instrumentów finansowych (European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and Programme Authorities. Financial Instruments); badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych konsorcjum: Coffey International Development Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, luty 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach - Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, sierpień 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 10 W dniu wydania przedmiotowych dokumentów: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 18

19 Łódzkiego na lata konsorcjum: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o., Warszawa, listopad 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa, październik 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP WYG PSDB Sp. z o.o.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ASM Sp. z o.o., Kutno, grudzień 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata WYG PSDB Sp. z o.o.; badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach konsorcjum: imapp sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, listopad, 2014 r.; badanie ewaluacyjne pn. Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej w województwie warmińsko-mazurskim WYG PSDB Sp. z o.o.; badanie ewaluacyjne pn. Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w okresie programowania konsorcjum: Ecorys Polska Sp. z o.o., Taylor Economics. 2. Ww. dokumenty dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl), portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeuropejskie.gov.pl), IZ PO WER, IZ PO KL (http://www.efs gov.pl/dokumenty/strony/dokumenty.aspx) lub mogą zostać udostępnione przez zamawiającego. 3. Zamawiający zaznacza, iż objęcie badaniem ewaluacyjnym projektów, których realizacja została zakończona, wiąże się z koniecznością odniesienia się przez wykonawcę w analizie zgromadzonych danych do zapisów właściwej wersji ww. aktów prawa / dokumentów / sprawozdań. 4. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie konieczne dla realizacji badania ewaluacyjnego. 5. Zamawiający ułatwi (jeśli będzie to konieczne) dostęp do informacji i danych, ważnych z punktu widzenia realizowanego badania ewaluacyjnego. 19

20 Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu CATI z przedsiębiorcami społecznymi wykorzystany w badaniu ewaluacyjnym luki finansowej PO WER [ANKIETER ODCZYTAĆ] Dzień dobry. Nazywam się [IMIĘ I NAZWISKO ANKIETERA], dzwonię z firmy.. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dla którego Coffey International Development realizuje badanie potrzeb finansowych wśród przedsiębiorstw społecznych. Rekomendacje z badania pozwolą na dopasowanie wsparcia ze środków unijnych do Państwa potrzeb w najbliższych latach. Chciał(a)bym poinformować, że zebrane dane będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Będę bardzo zobowiązany, jeżeli poświęci mi Pan/i około 20 minut. Czy zgodzi się Pan/i na rozmowę? Gdy respondent nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wywiadu w chwili obecnej: Czy możliwy byłby kontakt w innym dogodnym dla Pana/i terminie? [JEŻELI ZGODA KONTYNUUJEMY LUB UMÓWIENIE, JEŻELI ODMOWA ZAKOŃCZ]. REKRUTACJA 1. Jaka jest forma prawna Pana(i) podmiotu? Ankieter: Jeżeli w ramach podmiotu funkcjonuje więcej form prawnych, zapytaj o podmiot wiodący w sprzedaży dóbr i usług a. Organizacja pozarządowa -> P2 i P3 b. Spółdzielnia pracy c. Spółdzielnia socjalna d. Spółdzielnia inwalidów i niewidomych e. Organizacja kościelna prowadząca działalność pożytku publicznego f. Spółka non-profit g. Inne, jakie? -> Zakończyć wywiad Jeżeli odpowiedź i (Inne, jakie) - podziękować i zakończyć wywiad. Skrypter: na 400 kolumnie stratyfikujemy odp. z pyt 1 Pytania P2 - P3 zadawane, jeśli w poprzednim pytaniu odp. - a (Organizacja pozarządowa) 2. Czy Pana(i) organizacja pozarządowa prowadzi działalność?: a. Odpłatną statutową b. Gospodarczą c. Odpłatną statutową i gospodarczą d. Nie czytać: nie wiem/nie pamiętam 3. Czy Pana(i) organizacja działa wyłącznie na rzecz własnych członków (zrzeszonych osób/podmiotów)? Ankieter: organizacja pozarządowa może działać na rzecz własnych członków i/lub na rzecz zewnętrznych beneficjentów a. Tak -> Zakończyć wywiad b. Nie Jeżeli odpowiedź a (Tak) - podziękować i zakończyć wywiad. 4. Czy w 2013 Pana(i) organizacja osiągnęła przychody w wysokości co najmniej 10 tys. zł? Ankieter: Jeżeli nie pamięta lub nie wiem, zapytać o przeciętny roczny przychód a. Tak b. Nie-> Zakończyć wywiad c. Nie czytać: Nie wiem/brak odpowiedzi/odmowa odpowiedzi Jeżeli odpowiedź b (Nie) - podziękować i zakończyć wywiad. 20

RAPORT METODOLOGICZNY

RAPORT METODOLOGICZNY Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RAPORT METODOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ekspertyza Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY Wykonawca: Agrotec Polska sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok. 55 00-172 Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ Strona1 EKSPERTYZA: OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ Toruń 2012 Strona2 1. Wstęp. 2. Cele działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i faktyczna

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt wersja 1.0 z 10 czerwca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo