STATUT STOWARZYSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA tekst jednolity na podstawie uchwał: z dnia 16 czerwca 2014r. z dnia 30 lipca 2014r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie o nazwie; Międzynarodowa Organizacja Logistyczna - Centrum Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie MOL-CIS), działa w zakresie Innowacyjnych Technologii Medycznych i Farmaceutycznych. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze gospodarczym i naukowym, działającą na zasadzie non profit. 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób związanych zawodowo lub naukowo z wykonywaniem działalności gospodarczej w dziedzinie nauki, medycyny, farmacji, profilaktyki i rehabilitacji, przestrzeni IT, ekologii, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie UE. 3. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu z uwzględnieniem wytycznych UE w zakresie Stowarzyszeń Stowarzyszenie jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest UE. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcianka k/piły. 3 Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony Stowarzyszenie jest uprawnione do używania pozyskanego logo, znaku słowno graficznego o nazwie MOL-CIS zarejestrowanego w UP RP pod nr i domeny internetowej na podstawie zawartej umowy z właścicielem stosowanego znaku i używanej domeny. 2. Znak (logo) i nazwa Stowarzyszenia są dobrami prawnie chronionymi. 3. Stowarzyszenie posługuje się logo Stowarzyszenia, jego nazwą i pieczęcią, zgodnie ze Statutem i wytycznymi Zarządu 1

2 5 Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji krajowych oraz międzynarodowych o tym samym lub podobnym charakterze naukowo - badawczym i innowacyjno technologicznym, a także może być udziałowcem Spółek Prawa Handlowego Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej lub odpłatnej pracy jego członków oraz osób trzecich. 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym osobom lub podmiotom. 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 4. Członkowie władz statutowych Stowarzyszenia, pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie. 5. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe oddziały (biura). ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓBY ICH REALIZACJI 7 Podstawowym celem Stowarzyszenia Międzynarodowej Organizacji Logistycznej - Centrum Inicjatyw Społecznych jest zorganizowanie platformy współpracy dla instytucji publicznych, jednostek naukowo badawczych, osób fizycznych i przedsiębiorców, uczelni wyższych, władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu, celem wymyślania wyszukiwania i pozyskiwania, innowacyjnych rozwiązań naukowo technicznych, technologicznych i logistycznych dla podniesienia konkurencyjności jednostek i firm współpracujących. Zadania i cele szczegółowe Stowarzyszenia to: 1. Inicjowanie badań naukowych i klinicznych. 2. Prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjno-szkoleniowej i eksperckiej. 3. Propagowanie osiągniętych rozwiązań innowacyjnych. 4. Efektywne wdrażanie nowatorskich technologii i metod leczenia. 5. Propagowanie zdrowego trybu życia. 6. Poprawa ekonomiki ochrony zdrowia. 7. Doskonalenie systemów zarządzania placówkami medycznymi i farmaceutycznymi, w tym automatyzacja i informatyzacja procesów funkcjonowania i kierowania. 8. Minimalizacja błędów medycznych poprzez automatyzację procesów kontrolnych. 9. Należyty wybór sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji członków 10. Patronat merytoryczno logistyczny nad inwestycjami i modernizacją budowlano sprzętową. 11. Stały nadzór nad przepływem informacji, technologii i innowacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, łącznie z inicjowaniem nowatorskich rozwiązań logistycznych. 12. Stałe monitorowanie możliwości dla pozyskiwania środków unijnych, celem 2

3 zwiększenia mobilności dla badań naukowych i wdrażania osiągniętych rozwiązań innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie członków Stowarzyszenia jak i potencjalnych odbiorców. 13. Monitorowanie najnowszych trendów w zakresie wszelkich innowacji na rynku krajowym i zagranicznym w celu informowania o nich członków 14. Dbałość o zachowanie zdrowej konkurencji między członkami 15. Propagowanie i wdrażanie systemu UNIT - DOSE. 8 Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe poprzez: 1. Wspieranie inicjatyw naukowych, naukowo-badawczych, gospodarczych i społecznych członków Stowarzyszenia oraz ich otoczenia biznesowego. 2. Organizowanie spotkań, wystaw i szkoleń edukacyjnych oraz prezentowanie osiągnięć intelektualnych (naukowych) innowacyjnych i gospodarczych dla: organów władzy i administracji rządowej i samorządowej instytucji i Stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych środowisk naukowych i opiniotwórczych środków masowego przekazu środowiska medycznego i farmaceutycznego przedsiębiorców 3. Współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. 4. Organizowanie spotkań handlowo-finansowych, na których prezentacja innowacyjnych rozwiązań, połączona jest z pełną ofertą możliwości finansowania, z uwzględnieniem dotacji UE. 5. Szkolenie pracowników firm, korzystających z wdrażanych rozwiązań innowacyjnych w tym rozwiązań patentowych lub prawem zastrzeżonych. 6. Koordynowanie ścisłej współpracy pracodawców i przedsiębiorców będących członkami 7. Współudział w opracowaniu struktur oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla członków 8. Organizowanie konferencji naukowych, konkursów i stypendiów. 9. Prowadzenie działalności gospodarczej (na potrzeby własne - non profit) w zakresie: Z Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Z Pozostałe drukowanie Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Podklasa ta obejmuje specjalistyczne instalowanie maszyn Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 3

4 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z Wydawanie książek Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Pozostała działalność wydawnicza Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność portali internetowych Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączenie holdingów finansowych Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania A Badania i analizy związane z jakością żywności Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z Działalność agencji reklamowych A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 4

5 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność związana z pakowaniem Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność wspomagająca edukację E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Z Działalność organizacji profesjonalnych Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 10. Utrzymywanie kontaktów - w tym wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi. 11. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń, nagród państwowych, resortowych i innych dla członków 12. Organizowanie różnych form samopomocy członkom 13. Organizowanie pomocy prawnej dla członków ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 9 1. Członkiem Stowarzyszenia MOL-CIS, może być każda osoba fizyczna, która akceptuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. 5

6 2. Organizacje, instytucje i podmioty gospodarcze bez względu na ich formę prawną - mogą otrzymać status członka wspierającego. Status członka wspierającego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, może przyznać stosowną uchwałą status członka honorowego. 10 Członkowie Stowarzyszenia o których mowa w 9 ust 1 mają prawo do: 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu, lub obowiązującego prawa. 2. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności 3. Korzystania z wiedzy, doświadczeń i osiągnięć naukowych, intelektualnych i innowacyjnych, będących w posiadaniu lub dyspozycji Stowarzyszenia z wyjątkiem rzeczy prawem zastrzeżonych. 4. Uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. 5. Korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych. 6. Udzielania datków, darowizn, i innych pożytków na rzecz 7. Legitymizacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej. 11 Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał 2. Aktywnego wspierania celów 3. Skutecznego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój. 4. Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków. 5. Należytego reprezentowania Stowarzyszenia i artykułowania jego celów. 6. Regularnego opłacania składek członkowskich Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest bezterminowe a jego ustanie jest możliwe w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi w formie pisemnej oraz na skutek: A/ Skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia Uchwał i regulaminów B/ Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy. C/ Naruszenia dobrego wizerunku Stowarzyszenia w ramach ogólnie przyjętych zasad etyki zawodowej. D/ Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. E/ W przypadku śmierci. 2. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka Stowarzyszenia o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując mu prawo wniesienia odwołania do Walnego 6

7 Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały Członkowie wspierający Stowarzyszenie, współpracują ze Stowarzyszenia na podstawie podpisanych z Zarządem Stowarzyszenia umów, porozumień lub złożonych Zarządowi oświadczeń. 2. Członek wspierający po podpisaniu umowy, porozumienia lub złożenia oświadczenia, może być obciążony składką okresową lub stałą na rzecz Zasady, tryb i wielkość składki określi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z 20 ust. 5 statutu. 3. Członek wspierający ma prawo do: Biernego prawa wyborczego do władz Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Korzystania z wiedzy, doświadczeń i osiągnięć naukowych, intelektualnych i innowacyjnych, będących w posiadaniu lub dyspozycji Stowarzyszenia z wyjątkiem rzeczy prawem zastrzeżonych. Uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. Korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych. Udzielania datków, darowizn, i innych pożytków na rzecz Legitymizacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej. 4. Członek wspierający zobowiązany jest do: Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Aktywnego wspierania celów Skutecznego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój. Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków. Należytego reprezentowania Stowarzyszenia i artykułowania jego celów. Regularnego opłacania ustalonych opłat Status członka honorowego Stowarzyszenia mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, Instytucje, Organizacje, przedsiębiorcy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Status ten przysługuje w przypadku przysporzenia Stowarzyszeniu własności naukowej, intelektualnej, patentowej, technicznej, technologicznej i materialnej lub aktywnego wspierania celów Stowarzyszenia bądź uczestniczenia w realizacji zadań statutowych 2. Decyzje w przedmiocie przyjęcia członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie Uchwały na podstawie wniosku Zarządu. 3. Członkom honorowym działającym również poprzez swoich pełnomocników, przysługuje prawo doradcze i opiniodawcze, a ponadto składanie wniosków i propozycji o charakterze społeczno gospodarczym ważnych do realizacji celów 4. Członek honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania statutu oraz uchwał 7

8 5. Wszelkie uczestnictwo członka honorowego we władzach Stowarzyszenia, wynika z Uchwał organów Stowarzyszenia, które za zgodą członka honorowego uchwałę podjęły. 6. Członek honorowy uprawniony jest do noszenia odznaki organizacyjnej 7. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje w skutek: A/ Dobrowolnej rezygnacji członka honorowego złożonej pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia B/ Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na podstawie której, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka honorowego o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. C/ Członek honorowy ma oprawo do odwołania się od podjętej uchwały w terminie 14 dni od jej otrzymania. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 15 Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd Stowarzyszenia 3. Komisja Rewizyjna. 16 Stałe i doraźne organy 1. Na wniosek Zarządu, Zebranie Członków Stowarzyszenia może powołać: Radę Programową współpracującą z Zarządem Komisje stałe i doraźne przy Zarządzie. Sekcje i zespoły tematyczne - w tym eksperckie współpracujące z Zarządem WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 2. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywają się jako: A/ Zwyczajne do 30 czerwca każdego roku. B/ Sprawozdawczo wyborcze raz na 4 lata. C/ Nadzwyczajne. 3. Każde Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i które zostały przedstawione w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Zebraniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 8

9 4. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący a protokołuje Protokolant, wybrani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania. 5. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania. Do zawiadomienia dołączony jest każdorazowo porządek obrad. Zawiadomienie następuje w drodze elektronicznej z wyjątkiem członków, którzy pisemnie złożą wniosek w Zarządzie Stowarzyszenia o konieczności przesyłania wszelkiej korespondencji drogą pocztową w formie papierowej. 18 Każde Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd: 1. Z własnej inicjatywy 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3. Na wniosek 1/3 członków Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane nie później niż w ciągu 1-go miesiąca od daty wpłynięcia wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. 4. Dopuszcza się odbycie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pomocą systemów elektronicznych na podstawie zawiadomień wysłanych i potwierdzonych korespondencją ową. Termin takiego Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wynika z potwierdzonej korespondencji e- mailowej a podejmowane uchwały wymagają potwierdzenia droga elektroniczną e- mailem. Tak odbyte Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga zapisu na trwałych nośnikach informacji. 19 W Walnym Zebraniu udział biorą: 1. Członkowie 2. Na zaproszenie Zarządu członkowie wspierający i honorowi 3. Zarząd Stowarzyszenia 4. Zaproszeni goście 20 Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy: 1. Podejmowanie Uchwał w zakresie; Wybór Zarządu Stowarzyszenia Ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Wybór Komisji Rewizyjnej Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Komisji Zmiany statutu Stowarzyszenia Zatwierdzania sprawozdań sprawozdawczych i finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi. Wyznaczenia osoby uprawnionej do obsługi cywilno - prawnej zarządu jednoosobowego. ( podpisanie umowy o pracę, zatwierdzanie i rozliczanie delegacji itp.) Wskazywania priorytetów w realizowanych zadaniach lub ustalania dodatkowych zadań dla Zarządu 9

10 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej. 3. Zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zebrania. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. 5. Ustalanie wysokości składek i opłat dla członków Stowarzyszenia 6. Nadawanie godności członka honorowego 7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez członków 8. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z członkostwa. 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Walne Zebranie zwołane w celu dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia jest prawomocne tylko w przypadku obecności minimum 2/3 członków 2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków +1 oraz w drugim terminie, pół godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą na wniosek połowy uprawnionych do głosowania członków, uchwalić głosowanie tajne. 3. Kadencja na stanowisku funkcyjnym w Stowarzyszeniu trwa 4 lata. ORGANY WYKONAWCZE STOWARZYSZENIA ZARZĄD 22 Jedynym organem wykonawczym MOL-CIS jest Zarząd 1. W skład Zarządu wchodzą od 1 do 5 osób 2. Dopuszcza się możliwość Zarządu jednoosobowego, wyłącznie do czasu: a/ przyznania subwencji lub dotacji, również dotacji unijnych b/ uruchomienia działalności gospodarczej 3. Zmiany osobowe Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub zwołane do tego celu Nadzwyczajne Zebranie Członków 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. Przy Zarządzie jednoosobowym podjęte uchwały są obowiązujące. 5. Podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia również Zarząd jednoosobowy - Uchwały, są załącznikami do sprawozdania Zarządu, jakie ten składa na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu jest upoważniony do: a/ składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. b/ składania oświadczeń woli we wszystkich innych, niż majątkowe sprawy. 7. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do ważności oświadczenia woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu W przypadku Zarządu wieloosobowego, dla ważności oświadczenia woli w sprawach 10

11 majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. 8. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Stowarzyszenia, upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. 9. W przypadku wakatu Zarządu jednoosobowego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Zarząd. a każdorazowe uzupełnienie składu Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia zgodnie z 20 ust. 1 poz.1 statutu 10. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu jednoosobowego wynikają wyłącznie z potrzeby podjęcia wymaganych uchwał. 23 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także zgodnie z przepisami prawa o Stowarzyszeniach poprzez: 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą oraz działanie w jego imieniu i na jego rzecz. 2. Organizowanie działalności Stowarzyszenia, 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 4. Formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków 5. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania. 6. Opracowanie regulaminu działalności Zarządu 7. Opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 8. Nadzorowanie realizacji podpisanych umów. 9. Nadzorowanie własnej działalności gospodarczej. 10. Nadzorowanie bieżących działań Stowarzyszenia służących realizacji celu, dla którego Stowarzyszenie zostało powołane. 11. Kierowanie sprawami finansowymi Stowarzyszenia i realizację ustalonych preliminarzy. 12.Opracowywanie regulaminów dla funkcjonujących Komisji stałych i doraźnych. 13.Opracowywanie wniosków o przyjęcie na członków honorowych Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie nadania godności Członka Honorowego, 14.Wnioskowanie o przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów itp. 15. Nadzór nad majątkiem trwałym i ruchomym 16. Zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjnej i prawnej Komisja Rewizyjna 24 Kontrolnym organem Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 11

12 25 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się od 4 do 6 członków w tym z; Przewodniczącego Zastępcy Przewodniczącego Członków Sekretarza 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: Członkowie organów zarządzających Stowarzyszeniem Osoby będące w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewnym, powinowaty lub pozostające w podległości służbowej w stosunku do członków organów zarządzających lub nadzorczych Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo karne lub skarbowe. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt statutowo programowy Stowarzyszenia, celem kontroli poprawności prowadzonej polityki finansowej. 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień. 5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki. 6. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 7. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. 8. Dla ważności uchwał Komisji wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji. 9. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej liczby członków wymaganej Statutem, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia jej składu. Wybory Organów Stowarzyszenia Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego. 2. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona. 3. Do wyborów niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów. 4. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia z wyłączeniem członków wspierających i honorowych. 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 27 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 12

13 28 Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów jego funkcjonowania Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z: a/ uchwalonych składek członkowskich b/ uchwalonych opłat dla członków wspierających. c/ darowizn, spadków, zapisów i innych rodzajów przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia d/ subwencji i dotacji pochodzących ze środków publicznych e/ wypracowanych środków finansowych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej f/ odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych. g/ przyznanych dotacji unijnych. 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na kontach bankowych Stowarzyszenia z wyłączeniem pogotowia kasowego. ROZDZIAŁ VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 30 Uchwałę w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia MOL-CIS podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 31 Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach /j.t. Dz. U. Z 2001 roku Nr. 79 poz. 855/ Trzcianka lipiec 2014r. 13

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)

STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ProMotorsports i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Izba Gospodarki Elektronicznej (zwana dalej e-izbą ) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Nazwa i siedziba. Art. 1 STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nazwa i siedziba. Art. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER

STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER (tekst jednolity) rozdział I postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie im Sue Ryder zwane dalej Towarzystwem. 1 Terenem działania Towarzystwa jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r.

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r. STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW WROCŁAW 2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE KLUB MBA WROCŁAW dalej nazywane Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zawiązanym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 2. Statut Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań w treści przyjętej na spotkaniu członków założycieli 20 listopada 2014r.

Załącznik do uchwały nr 2. Statut Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań w treści przyjętej na spotkaniu członków założycieli 20 listopada 2014r. Załącznik do uchwały nr 2 Statut Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań w treści przyjętej na spotkaniu członków założycieli 20 listopada 2014r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SYRENA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY SYRENA zwany dalej Klubem, działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT Polska Unia Transportu PUT Polish Transport Union

STATUT Polska Unia Transportu PUT Polish Transport Union STATUT Polska Unia Transportu PUT Polish Transport Union POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Polska Unia Transportu, zwana dalej PUT lub Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Załącznik do Uchwały Nr 5/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. 1 1. Tworzy się izbę gospodarczą pod nazwą Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo