STATUT STOWARZYSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA tekst jednolity na podstawie uchwał: z dnia 16 czerwca 2014r. z dnia 30 lipca 2014r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie o nazwie; Międzynarodowa Organizacja Logistyczna - Centrum Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie MOL-CIS), działa w zakresie Innowacyjnych Technologii Medycznych i Farmaceutycznych. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze gospodarczym i naukowym, działającą na zasadzie non profit. 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób związanych zawodowo lub naukowo z wykonywaniem działalności gospodarczej w dziedzinie nauki, medycyny, farmacji, profilaktyki i rehabilitacji, przestrzeni IT, ekologii, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie UE. 3. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu z uwzględnieniem wytycznych UE w zakresie Stowarzyszeń Stowarzyszenie jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest UE. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcianka k/piły. 3 Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony Stowarzyszenie jest uprawnione do używania pozyskanego logo, znaku słowno graficznego o nazwie MOL-CIS zarejestrowanego w UP RP pod nr i domeny internetowej na podstawie zawartej umowy z właścicielem stosowanego znaku i używanej domeny. 2. Znak (logo) i nazwa Stowarzyszenia są dobrami prawnie chronionymi. 3. Stowarzyszenie posługuje się logo Stowarzyszenia, jego nazwą i pieczęcią, zgodnie ze Statutem i wytycznymi Zarządu 1

2 5 Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji krajowych oraz międzynarodowych o tym samym lub podobnym charakterze naukowo - badawczym i innowacyjno technologicznym, a także może być udziałowcem Spółek Prawa Handlowego Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej lub odpłatnej pracy jego członków oraz osób trzecich. 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym osobom lub podmiotom. 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 4. Członkowie władz statutowych Stowarzyszenia, pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie. 5. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe oddziały (biura). ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓBY ICH REALIZACJI 7 Podstawowym celem Stowarzyszenia Międzynarodowej Organizacji Logistycznej - Centrum Inicjatyw Społecznych jest zorganizowanie platformy współpracy dla instytucji publicznych, jednostek naukowo badawczych, osób fizycznych i przedsiębiorców, uczelni wyższych, władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu, celem wymyślania wyszukiwania i pozyskiwania, innowacyjnych rozwiązań naukowo technicznych, technologicznych i logistycznych dla podniesienia konkurencyjności jednostek i firm współpracujących. Zadania i cele szczegółowe Stowarzyszenia to: 1. Inicjowanie badań naukowych i klinicznych. 2. Prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjno-szkoleniowej i eksperckiej. 3. Propagowanie osiągniętych rozwiązań innowacyjnych. 4. Efektywne wdrażanie nowatorskich technologii i metod leczenia. 5. Propagowanie zdrowego trybu życia. 6. Poprawa ekonomiki ochrony zdrowia. 7. Doskonalenie systemów zarządzania placówkami medycznymi i farmaceutycznymi, w tym automatyzacja i informatyzacja procesów funkcjonowania i kierowania. 8. Minimalizacja błędów medycznych poprzez automatyzację procesów kontrolnych. 9. Należyty wybór sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji członków 10. Patronat merytoryczno logistyczny nad inwestycjami i modernizacją budowlano sprzętową. 11. Stały nadzór nad przepływem informacji, technologii i innowacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, łącznie z inicjowaniem nowatorskich rozwiązań logistycznych. 12. Stałe monitorowanie możliwości dla pozyskiwania środków unijnych, celem 2

3 zwiększenia mobilności dla badań naukowych i wdrażania osiągniętych rozwiązań innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie członków Stowarzyszenia jak i potencjalnych odbiorców. 13. Monitorowanie najnowszych trendów w zakresie wszelkich innowacji na rynku krajowym i zagranicznym w celu informowania o nich członków 14. Dbałość o zachowanie zdrowej konkurencji między członkami 15. Propagowanie i wdrażanie systemu UNIT - DOSE. 8 Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe poprzez: 1. Wspieranie inicjatyw naukowych, naukowo-badawczych, gospodarczych i społecznych członków Stowarzyszenia oraz ich otoczenia biznesowego. 2. Organizowanie spotkań, wystaw i szkoleń edukacyjnych oraz prezentowanie osiągnięć intelektualnych (naukowych) innowacyjnych i gospodarczych dla: organów władzy i administracji rządowej i samorządowej instytucji i Stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych środowisk naukowych i opiniotwórczych środków masowego przekazu środowiska medycznego i farmaceutycznego przedsiębiorców 3. Współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. 4. Organizowanie spotkań handlowo-finansowych, na których prezentacja innowacyjnych rozwiązań, połączona jest z pełną ofertą możliwości finansowania, z uwzględnieniem dotacji UE. 5. Szkolenie pracowników firm, korzystających z wdrażanych rozwiązań innowacyjnych w tym rozwiązań patentowych lub prawem zastrzeżonych. 6. Koordynowanie ścisłej współpracy pracodawców i przedsiębiorców będących członkami 7. Współudział w opracowaniu struktur oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla członków 8. Organizowanie konferencji naukowych, konkursów i stypendiów. 9. Prowadzenie działalności gospodarczej (na potrzeby własne - non profit) w zakresie: Z Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Z Pozostałe drukowanie Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Podklasa ta obejmuje specjalistyczne instalowanie maszyn Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 3

4 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z Wydawanie książek Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z Wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Pozostała działalność wydawnicza Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność portali internetowych Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączenie holdingów finansowych Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania A Badania i analizy związane z jakością żywności Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z Działalność agencji reklamowych A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 4

5 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność związana z pakowaniem Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność wspomagająca edukację E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Z Działalność organizacji profesjonalnych Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 10. Utrzymywanie kontaktów - w tym wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi. 11. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń, nagród państwowych, resortowych i innych dla członków 12. Organizowanie różnych form samopomocy członkom 13. Organizowanie pomocy prawnej dla członków ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 9 1. Członkiem Stowarzyszenia MOL-CIS, może być każda osoba fizyczna, która akceptuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. 5

6 2. Organizacje, instytucje i podmioty gospodarcze bez względu na ich formę prawną - mogą otrzymać status członka wspierającego. Status członka wspierającego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, może przyznać stosowną uchwałą status członka honorowego. 10 Członkowie Stowarzyszenia o których mowa w 9 ust 1 mają prawo do: 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu, lub obowiązującego prawa. 2. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności 3. Korzystania z wiedzy, doświadczeń i osiągnięć naukowych, intelektualnych i innowacyjnych, będących w posiadaniu lub dyspozycji Stowarzyszenia z wyjątkiem rzeczy prawem zastrzeżonych. 4. Uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. 5. Korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych. 6. Udzielania datków, darowizn, i innych pożytków na rzecz 7. Legitymizacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej. 11 Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał 2. Aktywnego wspierania celów 3. Skutecznego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój. 4. Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków. 5. Należytego reprezentowania Stowarzyszenia i artykułowania jego celów. 6. Regularnego opłacania składek członkowskich Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest bezterminowe a jego ustanie jest możliwe w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi w formie pisemnej oraz na skutek: A/ Skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia Uchwał i regulaminów B/ Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy. C/ Naruszenia dobrego wizerunku Stowarzyszenia w ramach ogólnie przyjętych zasad etyki zawodowej. D/ Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. E/ W przypadku śmierci. 2. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka Stowarzyszenia o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując mu prawo wniesienia odwołania do Walnego 6

7 Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały Członkowie wspierający Stowarzyszenie, współpracują ze Stowarzyszenia na podstawie podpisanych z Zarządem Stowarzyszenia umów, porozumień lub złożonych Zarządowi oświadczeń. 2. Członek wspierający po podpisaniu umowy, porozumienia lub złożenia oświadczenia, może być obciążony składką okresową lub stałą na rzecz Zasady, tryb i wielkość składki określi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z 20 ust. 5 statutu. 3. Członek wspierający ma prawo do: Biernego prawa wyborczego do władz Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Korzystania z wiedzy, doświadczeń i osiągnięć naukowych, intelektualnych i innowacyjnych, będących w posiadaniu lub dyspozycji Stowarzyszenia z wyjątkiem rzeczy prawem zastrzeżonych. Uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. Korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych. Udzielania datków, darowizn, i innych pożytków na rzecz Legitymizacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej. 4. Członek wspierający zobowiązany jest do: Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Aktywnego wspierania celów Skutecznego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój. Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków. Należytego reprezentowania Stowarzyszenia i artykułowania jego celów. Regularnego opłacania ustalonych opłat Status członka honorowego Stowarzyszenia mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, Instytucje, Organizacje, przedsiębiorcy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Status ten przysługuje w przypadku przysporzenia Stowarzyszeniu własności naukowej, intelektualnej, patentowej, technicznej, technologicznej i materialnej lub aktywnego wspierania celów Stowarzyszenia bądź uczestniczenia w realizacji zadań statutowych 2. Decyzje w przedmiocie przyjęcia członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie Uchwały na podstawie wniosku Zarządu. 3. Członkom honorowym działającym również poprzez swoich pełnomocników, przysługuje prawo doradcze i opiniodawcze, a ponadto składanie wniosków i propozycji o charakterze społeczno gospodarczym ważnych do realizacji celów 4. Członek honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania statutu oraz uchwał 7

8 5. Wszelkie uczestnictwo członka honorowego we władzach Stowarzyszenia, wynika z Uchwał organów Stowarzyszenia, które za zgodą członka honorowego uchwałę podjęły. 6. Członek honorowy uprawniony jest do noszenia odznaki organizacyjnej 7. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje w skutek: A/ Dobrowolnej rezygnacji członka honorowego złożonej pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia B/ Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na podstawie której, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka honorowego o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. C/ Członek honorowy ma oprawo do odwołania się od podjętej uchwały w terminie 14 dni od jej otrzymania. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 15 Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd Stowarzyszenia 3. Komisja Rewizyjna. 16 Stałe i doraźne organy 1. Na wniosek Zarządu, Zebranie Członków Stowarzyszenia może powołać: Radę Programową współpracującą z Zarządem Komisje stałe i doraźne przy Zarządzie. Sekcje i zespoły tematyczne - w tym eksperckie współpracujące z Zarządem WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 2. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywają się jako: A/ Zwyczajne do 30 czerwca każdego roku. B/ Sprawozdawczo wyborcze raz na 4 lata. C/ Nadzwyczajne. 3. Każde Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i które zostały przedstawione w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Zebraniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 8

9 4. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący a protokołuje Protokolant, wybrani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania. 5. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania. Do zawiadomienia dołączony jest każdorazowo porządek obrad. Zawiadomienie następuje w drodze elektronicznej z wyjątkiem członków, którzy pisemnie złożą wniosek w Zarządzie Stowarzyszenia o konieczności przesyłania wszelkiej korespondencji drogą pocztową w formie papierowej. 18 Każde Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd: 1. Z własnej inicjatywy 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3. Na wniosek 1/3 członków Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane nie później niż w ciągu 1-go miesiąca od daty wpłynięcia wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. 4. Dopuszcza się odbycie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pomocą systemów elektronicznych na podstawie zawiadomień wysłanych i potwierdzonych korespondencją ową. Termin takiego Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wynika z potwierdzonej korespondencji e- mailowej a podejmowane uchwały wymagają potwierdzenia droga elektroniczną e- mailem. Tak odbyte Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga zapisu na trwałych nośnikach informacji. 19 W Walnym Zebraniu udział biorą: 1. Członkowie 2. Na zaproszenie Zarządu członkowie wspierający i honorowi 3. Zarząd Stowarzyszenia 4. Zaproszeni goście 20 Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy: 1. Podejmowanie Uchwał w zakresie; Wybór Zarządu Stowarzyszenia Ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Wybór Komisji Rewizyjnej Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Komisji Zmiany statutu Stowarzyszenia Zatwierdzania sprawozdań sprawozdawczych i finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi. Wyznaczenia osoby uprawnionej do obsługi cywilno - prawnej zarządu jednoosobowego. ( podpisanie umowy o pracę, zatwierdzanie i rozliczanie delegacji itp.) Wskazywania priorytetów w realizowanych zadaniach lub ustalania dodatkowych zadań dla Zarządu 9

10 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej. 3. Zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zebrania. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. 5. Ustalanie wysokości składek i opłat dla członków Stowarzyszenia 6. Nadawanie godności członka honorowego 7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez członków 8. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z członkostwa. 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Walne Zebranie zwołane w celu dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia jest prawomocne tylko w przypadku obecności minimum 2/3 członków 2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków +1 oraz w drugim terminie, pół godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą na wniosek połowy uprawnionych do głosowania członków, uchwalić głosowanie tajne. 3. Kadencja na stanowisku funkcyjnym w Stowarzyszeniu trwa 4 lata. ORGANY WYKONAWCZE STOWARZYSZENIA ZARZĄD 22 Jedynym organem wykonawczym MOL-CIS jest Zarząd 1. W skład Zarządu wchodzą od 1 do 5 osób 2. Dopuszcza się możliwość Zarządu jednoosobowego, wyłącznie do czasu: a/ przyznania subwencji lub dotacji, również dotacji unijnych b/ uruchomienia działalności gospodarczej 3. Zmiany osobowe Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub zwołane do tego celu Nadzwyczajne Zebranie Członków 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. Przy Zarządzie jednoosobowym podjęte uchwały są obowiązujące. 5. Podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia również Zarząd jednoosobowy - Uchwały, są załącznikami do sprawozdania Zarządu, jakie ten składa na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu jest upoważniony do: a/ składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. b/ składania oświadczeń woli we wszystkich innych, niż majątkowe sprawy. 7. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do ważności oświadczenia woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu W przypadku Zarządu wieloosobowego, dla ważności oświadczenia woli w sprawach 10

11 majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. 8. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Stowarzyszenia, upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. 9. W przypadku wakatu Zarządu jednoosobowego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Zarząd. a każdorazowe uzupełnienie składu Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia zgodnie z 20 ust. 1 poz.1 statutu 10. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu jednoosobowego wynikają wyłącznie z potrzeby podjęcia wymaganych uchwał. 23 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także zgodnie z przepisami prawa o Stowarzyszeniach poprzez: 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą oraz działanie w jego imieniu i na jego rzecz. 2. Organizowanie działalności Stowarzyszenia, 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 4. Formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków 5. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania. 6. Opracowanie regulaminu działalności Zarządu 7. Opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 8. Nadzorowanie realizacji podpisanych umów. 9. Nadzorowanie własnej działalności gospodarczej. 10. Nadzorowanie bieżących działań Stowarzyszenia służących realizacji celu, dla którego Stowarzyszenie zostało powołane. 11. Kierowanie sprawami finansowymi Stowarzyszenia i realizację ustalonych preliminarzy. 12.Opracowywanie regulaminów dla funkcjonujących Komisji stałych i doraźnych. 13.Opracowywanie wniosków o przyjęcie na członków honorowych Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie nadania godności Członka Honorowego, 14.Wnioskowanie o przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów itp. 15. Nadzór nad majątkiem trwałym i ruchomym 16. Zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjnej i prawnej Komisja Rewizyjna 24 Kontrolnym organem Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 11

12 25 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się od 4 do 6 członków w tym z; Przewodniczącego Zastępcy Przewodniczącego Członków Sekretarza 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: Członkowie organów zarządzających Stowarzyszeniem Osoby będące w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewnym, powinowaty lub pozostające w podległości służbowej w stosunku do członków organów zarządzających lub nadzorczych Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo karne lub skarbowe. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt statutowo programowy Stowarzyszenia, celem kontroli poprawności prowadzonej polityki finansowej. 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień. 5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki. 6. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 7. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. 8. Dla ważności uchwał Komisji wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji. 9. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej liczby członków wymaganej Statutem, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia jej składu. Wybory Organów Stowarzyszenia Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego. 2. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona. 3. Do wyborów niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów. 4. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia z wyłączeniem członków wspierających i honorowych. 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 27 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 12

13 28 Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów jego funkcjonowania Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z: a/ uchwalonych składek członkowskich b/ uchwalonych opłat dla członków wspierających. c/ darowizn, spadków, zapisów i innych rodzajów przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia d/ subwencji i dotacji pochodzących ze środków publicznych e/ wypracowanych środków finansowych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej f/ odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych. g/ przyznanych dotacji unijnych. 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na kontach bankowych Stowarzyszenia z wyłączeniem pogotowia kasowego. ROZDZIAŁ VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 30 Uchwałę w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia MOL-CIS podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 31 Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach /j.t. Dz. U. Z 2001 roku Nr. 79 poz. 855/ Trzcianka lipiec 2014r. 13

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2016 Zebrania Założycielskiego z dnia 13 stycznia 2016 STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Montownia, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RYCZYWOLE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy Białe Wilki Warszawa, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella

S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella w dalszej części statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI ROZDZIAŁ I 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie zwane dalej,,stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Niezależnych Dealerów Samochodowych. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia. Niezależnych Dealerów Samochodowych. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Niezależnych Dealerów Samochodowych Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Niezależnych Dealerów Samochodowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku zwanej dalej,, Stowarzyszeniem'' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Tekst jednolity Stan na dzień 4 września 2008 r. 1 STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Drukarz, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo. Statut Stowarzyszenia Teraz Tulce Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Teraz Tulce", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Po zmianach dokonanych w dniu 30 IX 2010r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (wersja 3) 1 STATUT

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI, zwane dalej Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo