WARUNKI WSPÓŁPRACY - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI WSPÓŁPRACY - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE"

Transkrypt

1 WARUNKI WSPÓŁPRACY - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w Ogólnych Warunkach Współpracy określenia należy rozumied następująco: Zleceniobiorca Agencja Reklamy STUDIOGRAFIC Zleceniodawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Agencję Reklamy STUDIOGRAFIC. Ogólnie Warunki Współpracy określają zasady świadczenia usług przez Agencję Reklamy STUDIOGRAFIC zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania w przypadku reklamacji. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi zasadami współpracy dotyczącymi świadczenia usług przez STUDIOGRAFIC i w całości je akceptuje. Korzystając z usług oferowanych przez STUDIOGRAFIC Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych niezbędnych do realizacji zlecenia. Jednocześnie STUDIOGRAFIC zobowiązuje się nie udostępniad danych swoich klientów osobom postronnym. Dane wykorzystywane są jedynie w celu właściwej realizacji i rozliczenia zleceo, kontaktów niezbędnych przy ich realizacji oraz informowania kontrahentów o wszelkich istotnych zmianach w ofercie oraz działaniach marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podstawie Ustawy z dn. 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087). Ponadto, Zleceniodawca ma prawo do zmiany danych w celu ich aktualizacji, uściślenia, poprawy lub całkowitego usunięcia z bazy kontrahentów firmy STUDIOGRAFIC w dowolnym momencie, poprzez złożenie stosownej prośby w formie pisemnej. 2 ZAMAWIANIE TOWARÓW I USŁUG Zamawianie towarów i usług rozpoczyna się poprzez pisemną akceptację formularza zlecenia. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą i jest równoznaczne z powstaniem zobowiązania finansowego z tytułu jego realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy oraz aktualnej oferty w dniu, w którym zostało ono złożone. 3 USŁUGI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 1. Definicja zakresu usług projektowania graficznego

2 Zawarte w cenie podstawowej usługi przewidują opracowanie ogólnej koncepcji projektu, sformatowanie i rozmieszczenie elementów graficznych na stronie (ilustracje, zdjęcia, rysunki), zaproponowanie grafiki ozdobnej oraz tła, a także zaaranżowanie całości projektu do czytelnej i efektownej postaci. Zleceniodawca otrzymuje 1 indywidualną propozycję projektową z maksymalnie 2 poprawkami wraz z przygotowaniem do druku, z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę. Za każdą kolejną poprawkę doliczana jest dodatkowa opłata w zależności od statusu zlecenia oraz wymaganego nakładu pracy. Przed rozpoczęciem prac projektowych zleceniodawca zobowiązany jest wpłacid zaliczkę w wysokości 50% ceny wyjściowej projektu. 2. Zasady i wymagania dotyczące dostarczanych materiałów do projektu Zleceniodawca zamawiając wykonanie projektu zobowiązany jest dostarczyd komplet wszelkich materiałów w spójnej i czytelnej formie, do których zalicza się: - cały, zredagowany tekst, który powinien znaleźd się w projekcie (treśd, slogany/hasła reklamowe, informacje teleadresowe i inne), dostarczony w postaci elektronicznej (.txt,.doc,.rtf, ) możliwej do edycji; jeśli tekst dostarczony jest w postaci papierowej, dodatkowo doliczana jest opłata za przepisywanie tekstu; w przypadku wersji językowych, Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia/przesłania tłumaczenia; - zdjęcia, obrazy, mapy, grafiki, loga i inne materiały do wykorzystania w projekcie, dostarczone w postaci elektronicznej; minimalna rozdzielczośd dostarczanych zdjęd nie powinna byd mniejsza niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych); logo w jednym z formatów wektorowych/skalowanych:.cdr,.pdf,.eps,.ai; w przypadku dostarczenia logo w formacie.jpg,.bmp,.tif, Zleceniodawca musi mied na uwadze, że zostanie ono umieszczone na projekcie wraz z białym tłem, a w przypadku potrzeby usunięcia białego tła, zostanie doliczona dodatkowa opłata; Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyd maksymalną ilośd informacji na temat swoich oczekiwao dotyczących ogólnego wyglądu projektowanego materiału, kolorystyki itp. Koncepcja projektu musi byd dobrze przemyślana, a wszystkie materiały dostarczone przez Zleceniodawcę do jego wykonania muszą byd ostateczne i dokładnie sprawdzone. Wszelkie uwagi podane na wstępie umożliwią sprawne wykonanie projektu bez zbędnego nakładu czasu i pracy obu stron na ewentualne poprawki. Każda zmiana materiałów w trakcie projektowania lub po wykonaniu projektu w całości, spowoduje zwiększenie nakładu pracy, przez co jednocześnie wzrost ceny podstawowej projektu podanej w pierwotnej ofercie. 3. Usługi graficzne płatne dodatkowo: - przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną - wykonywanie zdjęd produktów dostarczonych przez Zleceniodawcę - wyszukiwanie zdjęd, grafik itp. na darmowych i płatnych serwisach internetowych; ceny zdjęd, grafiki itp. z płatnych serwisów są ustalane indywidualnie

3 - skanowanie - wycinanie, wycinanie z tła - wektoryzacja logo - fotomontaże, zaawansowana obróbka cyfrowa/graficzna zdjęd, grafik - rysowanie prostych i złożonych form wektorowych np. rysunków, symboli, piktogramów itp. - rysowanie mapek dojazdowych i in. 4. Zasady dostarczania poprawek: Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie zapoznad się z dostarczoną gotową wersją projektu, sprawdzid treśd oraz ogólny wygląd projektu. W przypadku zastrzeżeo, Zleceniodawca zobowiązany jest przygotowad w punktach spójną i czytelną listę poprawek do naniesienia, przesłaną w całości em lub dostarczoną bezpośrednio do Zleceniobiorcy. Jeśli Zleceniodawca przesyła poprawki na raty, redaguje je w sposób chaotyczny i nieczytelny lub też kolejne nanoszone poprawki są sprzeczne z wcześniej wskazanymi, to naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z wykonanym nakładem pracy grafika. Każda zmiana założeo lub koncepcji w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i jednocześnie wzrost ustalonej ceny podstawowej. W przypadku gdy Zleceniodawca nie określi kolejnych poprawek w terminie do 14 dni od momentu przesłania aktualnego projektu do akceptacji, projekt zostaje zamknięty, a Zleceniodawca obciążony zostanie kosztami wykonanych już prac projektowych w wysokości wpłaconej zaliczki. 5. Akceptacja projektu Zleceniodawca zobowiązany jest do bardzo dokładnego sprawdzenia całej treści zarówno pod kątem błędów redaktorskich i rzeczowych, jak i wyglądu każdej kolejnej nadesłanej wersji. Jeśli Zleceniodawca nie wnosi żadnych poprawek, przesyła akceptację otrzymanego wzoru em lub podpisuje akceptację w Agencji Reklamy STUDIOGRAFIC. Akceptacja projektu do druku jest równoznaczna z zakooczeniem procesu dodawania zmian ostatecznie. Za wszelkie późniejsze korekty, doliczana jest dodatkowa opłata w zależności od statusu zlecenia oraz wymaganego nakładu pracy. Zleceniodawca po akceptacji projektu ponosi pełną odpowiedzialnośd w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, których nie wskazano na etapie projektowania. Jeśli Zleceniodawcę przed akceptacją projektu nie będzie satysfakcjonowała żadna z proponowanych opcji projektowych oraz nie wyrazi chęci dalszej współpracy przy zleceniu, zobowiązany jest do przesłania maila na adres STUDIOGRAFIC bądź dostarczenia pisma do Zleceniobiorcy z oświadczeniem o rezygnacji ze współpracy wraz z informacją, że nie wykorzysta żadnej z przesłanych koncepcji projektowych, ani fragmentów żadnej z nich do przygotowania innego projektu. W przypadku rezygnacji z usług Zleceniobiorcy, wpłacona przez zleceniodawcę zaliczka w wysokości 50% wyjściowej ceny projektu nie podlega zwrotowi.

4 6. Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę Zleceniodawca zamawiający wykonanie projektu oświadcza, że wszelkie dostarczone Zleceniobiorcy materiały wykorzystywane do realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystywad. W przypadku gdy dostarczone materiały są sprzeczne z ustawą o prawie autorskim (są czyjąś własnością, wykorzystywaną bez zgody ich właściciela), pełną odpowiedzialnośd ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca ma prawo odmówid wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, jeśli istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane niezgodnie z prawem. 7. Prawa autorskie do wykonanego projektu Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83), plik źródłowy projektu stanowi własnośd Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może wykorzystad wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymad w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnie wyższej. W przypadku, gdy Zleceniodawca zechce pozyskad plik źródłowy projektu w celu dokonywania dowolnych zmian z pominięciem Zleceniobiorcy, zobowiązany jest do wykupienia praw autorskich. Koszt wykupienia praw autorskich liczony jest jako 100% kwoty za przygotowanie projektu graficznego i umieszczany na fakturze jako oddzielna pozycja: "przekazanie praw autorskich do projektu". Koszt wykonania projektu graficznego bez wykupienia praw autorskich, nie upoważnia Zleceniodawcy do pozyskania plików źródłowych (skład w programie do montażu elektronicznego np. CorelDraw, Adobe). Zleceniobiorca, w ramach możliwości technicznych, zarchiwizuje wykonane dla Zleceniodawcy projekty graficzne bezpłatnie i w razie potrzeby udostępni Zleceniodawcy do ponownego wykorzystania w celach projektowych. 8. Terminy realizacji projektów graficznych Terminy realizacji liczone i podawane są w dniach roboczych. Przez dzieo roboczy rozumie się każdy dzieo za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonanie projektu graficznego następuje do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wszelkich, kompletnych materiałów niezbędnych do wykonania projektu. Zleceniobiorca zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu wykonania projektu w zależności od stopnia jego skomplikowania. 4 REALIZACJA ZAMÓWIEO Zleceniobiorca oświadcza, iż dołoży wszelkich starao, aby wykonad zlecenie jak najlepiej, zapewniając najwyższą jakośd oferowanych usług. Pliki dostarczane przez Zleceniodawcę, które są uszkodzone, nie otwierające się poprawnie, niemożliwe do zaimportowania, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane nie zostaną dopuszczone do realizacji zlecenia.

5 O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę telefoniczne lub za pośrednictwem . Zleceniobiorca każdorazowo dokłada należytej staranności przy sprawdzaniu dostarczanych plików do druku, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezauważone błędy wynikające ze strony Zleceniodawcy. Wszelkie ingerencje w nadesłane przez Zleceniodawcę pliki, wynikające z ich nieprawidłowego przygotowania, wiążą się z dodatkowymi opłatami według stawki za godzinę pracy grafika, o czym Zleceniodawca jest informowany pisemnie przed przystąpieniem do poprawy plików. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Zleceniodawcy a faktycznym wydrukiem. Jakośd druku jest ściśle związana z parametrami plików graficznych wykorzystanych przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich profilem kolorów, rozdzielczością oraz stopniem kompresji. Zleceniobiorca nie odpowiada za słabszą jakośd wydruków wynikającą z tych parametrów. Podstawą do zakwestionowania jakości wydruków nakładowych wykonanych przez Zleceniobiorcę jest tylko i wyłącznie wydruk próbny wykonany w drukarni, zaakceptowany przez Zleceniodawcę. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo i indywidualnie ustalany ze Zleceniodawcą. Termin realizacji zlecenia liczony jest od dnia jego złożenia i podpisania formularza zlecenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji materiałami, informacjami itp. Termin oraz sposób odbioru zamówienia podany jest w formularzu zlecenia. Ulega on wydłużeniu w przypadku zmiany zakresu zlecenia lub poprzez niedopatrzenia i zmiany leżące po stronie Zleceniodawcy. Ustalony termin realizacji zlecenia ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy błędnie przygotowane lub niekompletne pliki do druku. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu odbioru lub wysyłki spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od Zleceniobiorcy. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wystąpieniu przyczyn od niego niezależnych. W powyższych sytuacjach Zleceniodawcy przysługuje prawo do otrzymania wyjaśnieo ze strony Zleceniobiorcy oraz do ustalenia nowego terminu realizacji zlecenia. 5 CENY I PŁATNOŚCI Ceny projektów oraz usług są zgodne z cennikiem firmy STUDIOGRAFIC dostępnym na stronie bądź indywidualnymi kalkulacjami przesyłanymi do Zleceniodawcy drogą mailową. Kalkulacje wykonywane są zgodnie ze specyfikacją dostarczaną przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca oświadcza, że jest poinformowany o cenie usługi przed złożeniem zamówienia, które akceptuje poprzez podpisanie odpowiedniego formularza zlecenia.

6 Ustalona cena usługi może ulec zmianie w przypadku wprowadzania modyfikacji ustalonych wcześniej parametrów do zlecenia. W przypadku wycofania się Zleceniodawcy z realizacji zamówienia, zobowiązany jest on pokryd poniesione przez Zleceniobiorcę koszty związane z realizacją tego zlecenia w wysokości 50% jego wartości netto. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub jej części bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku nie realizowania przez Zleceniodawcę warunków umowy lub jej części, wstrzymania płatności, bankructwa firmy bądź postawienia Zleceniodawcy w stan likwidacji lub rozwiązania. 7 POSTANOWIENIA KOOCOWE W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków współpracy załatwiane będą w drodze polubownych uzgodnieo pomiędzy stronami. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

Regulamin korzystania z usług reklamowych Studia Reklamy RexArt

Regulamin korzystania z usług reklamowych Studia Reklamy RexArt Regulamin korzystania z usług reklamowych Studia Reklamy RexArt Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa: warunki korzystania z usług studia, zasady wykonywania kalkulacji, zasady akceptacji projektów,

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zleceń

Regulamin realizacji zleceń Regulamin realizacji zleceń w wielkoformatowej drukarni cyfrowej Labo Print S.A. SŁOWNICZEK Zleceniobiorca - Labo Print S.A., ul. Rabczańska 1, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej Sklep ], działający pod adresem sklep.rezigiusz.pl jest: VRIK Wierzgoń Krzysztof- Wierzgoń Remigiusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Tłumaczenia Mickiewicz ul. Kąpielowa 10B, 65-383 Zielona Góra Tel.: (0048) 669-259-424 Email: tlumaczeniamickiewicz@tlumaczeniamickiewicz.pl Strona internetowa: www.tlumaczeniamickiewicz.pl Regulamin współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL 1. Właścicielem Sklepu internetowego DrukujDobrze.pl jest przedsiębiorca: Konrad Lubarski prowadzący działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne 1.1 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA prowadzone przez spółkę pod firmą Controlling Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Reklamowe24 - KLIENCI BIZNESOWI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Reklamowe24 - KLIENCI BIZNESOWI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Reklamowe24 - KLIENCI BIZNESOWI Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez klientów biznesowych w sklepie internetowym Reklamowe24 prowadzonym przez Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Drukarnię Logos z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Drukarnię Logos z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Drukarnię Logos z siedzibą w Krzydlinie Małej, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem a także Zleceniobiorcą usług jest firma: Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam ul. Przelot 10 60-408 Poznań NIP +972 052 54 45 REGON 630386925 2. Znak firmowy Studio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Largo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo