TEKST JEDNOLITY - STATUT FUNDACJI Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY - STATUT FUNDACJI Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY - STATUT FUNDACJI Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1) Michała Chudzika, 2) Jerzego Krzysztofa Wranicza, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 roku) oraz postanowień niniejszego Statutu Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami. 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 3 Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej jej nazwę, wskazanie siedziby, dewizę i logo Fundacja może fundować stypendia, ustanawiać nagrody, wyróżnienia, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać i nadawać je osobom fizycznym lub prawnym za szczególne osiągnięcia i zasługi w realizacji statutowych celów Fundacji. 1

2 2. Realizacja uprawnień Fundacji zawartych w ust. 1 należy do Rady Fundacji. 3. Rada Fundacji może przyznawać honorowy tytuł Honorowego uczestnika Fundacji" osobom fizycznym oraz osobom prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji ze względu na ich osobistą postawę w życiu publicznym w zakresie działań związanych z realizacją statutowych celów Fundacji. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji 5 Celami Fundacji są: 1) Wspieranie rozwoju nowoczesnej diagnostyki, terapii zaburzeń przewodzenia i rytmu serca oraz elektrokardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej, 2) Wspieranie edukacji z zakresu elektrokardiologii wśród lekarzy, personelu medycznego, pacjentów, osób związanych z medycyną, 3) Zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia inwazyjnego i nieinwazyjnego zaburzeń rytmu serca, 4) Wprowadzanie nowoczesnych technik leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca, 5) Ocena jakości życia pacjentów i efektów leczenia elektrokardiologią inwazyjną, 6) Promowanie zdrowego trybu życia wśród pacjentów z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca, 7) Profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, 8) Obniżenie śmiertelności z powodu nagłego zgonu sercowego Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez: 1) organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i konferencji dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii w Polsce, 2) organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i konferencje dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii za granicą, 3) realizowanie programów zdrowotnych wspierających profilaktykę zaburzeń rytmu serca, 4) prowadzenie badań naukowych w zakresie elektrokardiologii, 5) aktywne promowanie nowoczesnej diagnostyki i metod leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca, 6) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji. 2

3 Rozdział III Majątek Fundacji i działalność gospodarcza Majątek Fundacji stanowią: 1) fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie zł (dwóch tysięcy złotych), 2) inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych - nabyte w czasie działalności Fundacji, a w szczególności jako: a. dochody z majątku Fundacji, b. darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych, a także inne przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, c. odsetki bankowe, d. dochody ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, e. dochody z działalności gospodarczej, f. papiery wartościowe, g. prawa majątkowe, pożytki i dochody z tych praw. 2. Rada Fundacji ma prawo wyznaczyć obowiązkową składkę roczną na poczet realizowania celów Fundacji, w kwocie nie przekraczającej 100 zł (sto złotych), obciążającą członków władz Fundacji Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 2. Dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie. 4. Zakres działalności prowadzonej w formie nieodpłatnej jest następujący: a) PKD Z: Prowadzenie badań naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy w przedmiocie chorób i profilaktyki chorób kardiologicznych z doświadczeniami medycznymi włącznie. 3

4 b) PKD Upowszechnianie nowoczesnych metod leczenia poprzez współpracę z liderami w dziedzinie technologii medycznych kardiologicznych i kardiochirurgicznych. c) PKD E: specjalistyczne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi oraz ich rodzin; tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin; działalność związana z prowadzeniem profilaktyki chorób kardiologicznych oraz promocji zdrowia; d) PKD A: organizacja rehabilitacji ruchowej dla osób z chorobami kardiologicznymi, działalność fizjoterapeutyczna e) PKD Z: pomoc społeczna w postaci wsparcia finansowego, w tym refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi, kosztów przejazdów na trasie klinika dom; pobyt w hotelach przyszpitalnych oraz na oddziałach szpitalnych w trakcie leczenia; pomoc społeczna i poradnictwo dla osób z problemami kardiologicznymi; organizacja akcji związanych z gromadzeniem funduszy na wsparcie finansowe w ramach pomocy społecznej; f) PKD B: edukacja społeczna w zakresie chorób kardiologicznych i profilaktyki organizacja szkoleń wolontariuszy współpracujących z Fundacją; g) PKD Z: wydawanie w formie drukowanej oraz on line ulotek informacyjnych, plakatów, materiałów reklamowych związanych z działalnością Fundacji; wydawanie poradników i informatorów dotyczących chorób kardiologicznych, h) PKD Z: organizacja konferencji i seminariów naukowych związanych z kardiologią i elektrokardiologią; organizacja wystaw i kongresów związanych z działalnością Fundacji; i) PKD 73: propagowanie działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnej pomocy chorym kardiologicznie i ich rodzinom; propagowanie idei wolontariatu; propagowanie 4

5 profilaktyki chorób kardiologicznych; oraz dawstwa organów; propagowanie integracji dorosłych, dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby o podłożu kardiologicznym; j) PKD Z: organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, w tym: charytatywnych, promujących zdrowy styl życia oraz działalność Fundacji; Zakres działalności prowadzonej w formie odpłatnej jest następujący: a) PKD Z: Prowadzenie badań naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy w przedmiocie chorób profilaktyki chorób kardiologicznych z doświadczeniami medycznymi włącznie. b) PKD Upowszechnianie nowoczesnych metod leczenia poprzez współpracę z liderami w dziedzinie technologii medycznych kardiologicznych i kardiochirurgicznych. c) PKD E: specjalistyczne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi oraz ich rodzin; tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin; działalność związana z prowadzeniem profilaktyki chorób kardiologicznych oraz promocji zdrowia; d) PKD A: organizacja rehabilitacji ruchowej dla osób z chorobami kardiologicznymi, działalność fizjoterapeutyczna e) PKD Z: pomoc społeczna w postaci wsparcia finansowego, w tym refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi, kosztów przejazdów na trasie klinika dom; pobyt w hotelach przyszpitalnych oraz na oddziałach szpitalnych w trakcie leczenia; pomoc społeczna i poradnictwo dla osób z problemami kardiologicznymi; organizacja akcji związanych z gromadzeniem funduszy na wsparcie finansowe w ramach pomocy społecznej; f) PKD B: edukacja społeczna w zakresie chorób kardiologicznych i profilaktyki, organizacja szkoleń wolontariuszy współpracujących z Fundacją; g) PKD Z: 5

6 wydawanie w formie drukowanej oraz on line ulotek informacyjnych, plakatów, materiałów reklamowych związanych z działalnością Fundacji; wydawanie poradników i informatorów dotyczących chorób kardiologicznych, h) PKD Z: organizacja konferencji i seminariów naukowych związanych z kardiologią i elektrokardiologią; organizacja wystaw i kongresów związanych z działalnością Fundacji; i) PKD 73: propagowanie działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnej pomocy chorym kardiologicznie i ich rodzinom; propagowanie idei wolontariatu; propagowanie profilaktyki chorób kardiologicznych; oraz dawstwa organów; propagowanie integracji dorosłych, dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby o podłożu kardiologicznym; j) PKD Z: organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, w tym: charytatywnych, promujących zdrowy styl życia oraz działalność Fundacji; 5.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, zgodną z obowiązującymi przepisami, polegającą na podejmowaniu czynności wskazanych w 5 niniejszego statutu. 6.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 1) Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 2) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 3) Z - Wydawanie książek 4) Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 5) Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6) Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 7) Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 8) Z Działalność agencji reklamowych, 7. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej uzyskany przeznaczany jest wyłącznie na finansowanie statutowych celów Fundacji. 6

7 8. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 9. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 10. Cały zysk z działalności Fundacji wynikający z rocznych sprawozdań finansowych w całości przeznaczany jest na cele statutowe Fundacja może nabywać nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować środki finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych. 2. Dochód uzyskiwany z powyższej działalności przeznaczany jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. 3. Fundacja nie może: a) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do Członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich. Rozdział IV Formy wspierania działalności Fundacji 10 Rada Fundacji nadaje osobom fizycznym lub prawnym deklarującym pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Fundacji tytuł Osoby wspierającej Fundację Kardiorytm. 7

8 10a Osoby wspierające Fundację Kardiorytm powinny: 1) Propagować w swoim środowisku cele statutowe Fundacji, 2) Wspierać Fundację w swoim środowisku zawodowym i na forum publicznym. 3) Częstotliwość, wysokość i forma wsparcia zależna jest wyłącznie od woli członka wspierającego. 10b 1. Osoby fizyczne wspierające Fundację Kardiorytm są uprawnione do: 1) Posługiwania się tytułem Osoba Wspierającej Fundację Kardiorytm, 2) Udziału z głosem doradczym w obradach Rady Fundacji, 3) Otrzymania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji, 4) Umieszczenia imienia i nazwiska, jako osoby wspierającej Fundację, na stronie internetowej Fundacji i w materiałach promocyjnych Fundacji, 5) Korzystania z karty "Pomoc od serca". 2. Osoby prawne wspierające Fundację są uprawnione do: 1) Posługiwania się tytułem Osoba wspierającej Fundację Kardiorytm, 2) Udziału z głosem doradczym w obradach Rady Fundacji, 3) Otrzymania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji, 4) Umieszczenia logo (nazwy) firmy (instytucji), jako osoby wspierającej Fundację na stronie internetowej Fundacji i w materiałach promocyjnych Fundacji 5) Wskazania osób uprawnionych do korzystania z karty "Pomoc od serca". 10c Karta Pomoc od serca uprawnia jej posiadacza do osobistej wtórnej konsultacji i diagnostyki zawału mięśnia sercowego i innych schorzeń kardiologicznych na zasadach określonych w uchwale Zarządu Fundacji. 8

9 10d Osoba wspierająca Fundację Kardiorytm traci prawo do posługiwania się tytułem na skutek: rezygnacji zgłoszonej na piśmie Radzie Fundacji lub pozbawienia tytułu na podstawie uchwały Rady Fundacji. 10e 1. Fundacja organizuje zbiórki publiczne w formie sprzedaży cegiełek wartościowych pod nazwą "Cegiełki wdzięczności" na cele określone w statucie Fundacji. 2. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej Fundacja umieszcza swoją nazwę, adres, kolejny numer cegiełki, cenę oraz informacja dotycząca celów zbiórki publicznej. 3. Cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie. 10f 1. Fundacja organizuje wolontariat dla studentów - członków kół naukowych z dziedziny kardiologii oraz personelu medycznego szpitali kardiologicznych. 2. Wolontariusze podpisują z Fundacją umowę wolontariacką, w której określa się czas trwania współpracy, rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu lub projektu Fundacji, a także minimalną ilość czasu, jaką dana osoba zobowiązuje się poświęcać na współpracę Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 9

10 Rozdział IV a Organy Fundacji 12 Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji: 2) Zarząd 3) Komisja Rewizyjna 13 Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych oraz kontrolnonadzorczych Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 30 (trzydziestu) członków powoływanych przez Fundatora na okres dwuletniej wspólnej kadencji. 2. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie w razie złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na szkodę Fundacji. 3. Członkostwo w Radzie Fundacji nie może być łączone z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacji. 15 W przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. 16 Uchwała Rady Fundacji w przedmiocie kooptacji wymaga jednomyślności Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. 6. Wybory, o których mowa w ust. l, dokonywane są w głosowaniach tajnych. 10

11 18 Do kompetencji Rady Fundacji należy: 1) zgłaszanie Zarządowi inicjatyw, propozycji i projektów związanych z realizacją celów Fundacji, w tym prawo wyznaczenia obowiązkowej składki rocznej na poczet realizowania celów Fundacji, w kwocie nie przekraczającej 100 złotych, obciążającej członków Fundacji 2) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji 3) opiniowanie planów finansowych Fundacji 4) rozpatrywanie i przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia 6) reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi 7) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji i regulaminu Zarządu 8) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie powołania lub udziału w spółkach handlowych, utworzenia oddziałów terenowych i zagranicznych Fundacji oraz przystąpienia do organizacji i fundacji realizujących zadania zbieżne z celami Fundacji 10) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji 11) dokonywanie, po zasięgnięciu opinii Fundatora, zmian w statucie Fundacji, w tym zmiany celów realizowanych przez Fundację 12) ustalanie znaku graficznego (logo), dewizy w języku łacińskim i angielskim oraz wzoru pieczęci Fundacji, o których mowa w 3 Statutu 13) przyznawanie na wniosek Zarządu stypendiów, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych oraz nadawanie tytułów Honorowego uczestnika Fundacji" i Sponsora Fundacji" zgodnie z 4 i 10 niniejszego Statutu 14) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora i Zarządu w tym przedmiocie. 15) nadawanie tytułu Osoby wspierającej Fundację Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia, co najmniej dwa razy w roku. 2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. W posiedzeniach może brać udział Fundator. 11

12 3. W celu usprawnienia swego działania Rada Fundacji może tworzyć komisje, zespoły oraz inne ciała o charakterze eksperckim lub doradczym, złożone z członków Rady, jak i osób spoza jej składu. 4. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolno- nadzorczych może żądać od Członków Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień lub sprawozdań. 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady. 6. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. 7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na posiedzeniu członków Rady, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu ) członków. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym na dwuletnie wspólne kadencje, rozpoczynające się w dniu powołania członków Zarządu, a kończące się z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. 3. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu. 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji w przypadku złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania obowiązków członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na szkodę Fundacji. 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji. 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz 3. Do zadań Zarządu należy: 12

13 1) uchwalanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji, 2) zarządzanie majątkiem Fundacji, 3) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji, krajowych i zagranicznych 4) sprawowanie pieczy nad zbiorami Fundacji, 5) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby zainteresowane rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji oraz sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych, 6) organizowanie i kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji, 7) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej składu. 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 23 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Radę Fundacji 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków 3. Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji co najmniej raz w roku, 4. Po zbadaniu rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Fundacji Protokół Pokontrolny wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium 13

14 25 1. Członkowie Rady Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej: a) nie są członkami Zarządu Fundacji, ani nie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji b) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. c) mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni 26 Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, członkom organów Fundacji zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactw w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 14

15 Rozdział V Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja Fundacji Zmiana Statutu może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) jej składu. 2. Rada Fundacji podejmuje większością 3/4 (trzech czwartych) swojego składu uchwały w sprawie: 1) połączenia z inną fundacją 2) likwidacji Fundacji Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: l) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji 2) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji oraz spieniężenie majątku Fundacji na pokrycie zobowiązań 3) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru 29 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele charytatywne. 30 Do spraw nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Za zgodność z oryginałem Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 18 czerwca 2013 r. Sekretarz Fundacji Prezes Fundacji 15

16 Kinga Snopkowska Jacek Strzelecki 16

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb zwana dalej Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER

STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER (tekst jednolity) rozdział I postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie im Sue Ryder zwane dalej Towarzystwem. 1 Terenem działania Towarzystwa jest

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku.

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku. STATUT FUNDACJI ALTER VISUM Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji...

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne

STATUT. Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO zwana w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Praworządni.pl

Statut. Fundacji Praworządni.pl Statut Fundacji Praworządni.pl ROZDZIAŁ I 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Praworządni.pl zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatorów Piotra Andrzeja Bochińskiego i Piotra Józefa Pająka - zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo