TEKST JEDNOLITY - STATUT FUNDACJI Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm. Rozdział I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY - STATUT FUNDACJI Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY - STATUT FUNDACJI Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1) Michała Chudzika, 2) Jerzego Krzysztofa Wranicza, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 roku) oraz postanowień niniejszego Statutu Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i obowiązującymi przepisami. 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 3 Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej jej nazwę, wskazanie siedziby, dewizę i logo Fundacja może fundować stypendia, ustanawiać nagrody, wyróżnienia, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać i nadawać je osobom fizycznym lub prawnym za szczególne osiągnięcia i zasługi w realizacji statutowych celów Fundacji. 1

2 2. Realizacja uprawnień Fundacji zawartych w ust. 1 należy do Rady Fundacji. 3. Rada Fundacji może przyznawać honorowy tytuł Honorowego uczestnika Fundacji" osobom fizycznym oraz osobom prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji ze względu na ich osobistą postawę w życiu publicznym w zakresie działań związanych z realizacją statutowych celów Fundacji. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji 5 Celami Fundacji są: 1) Wspieranie rozwoju nowoczesnej diagnostyki, terapii zaburzeń przewodzenia i rytmu serca oraz elektrokardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej, 2) Wspieranie edukacji z zakresu elektrokardiologii wśród lekarzy, personelu medycznego, pacjentów, osób związanych z medycyną, 3) Zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia inwazyjnego i nieinwazyjnego zaburzeń rytmu serca, 4) Wprowadzanie nowoczesnych technik leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca, 5) Ocena jakości życia pacjentów i efektów leczenia elektrokardiologią inwazyjną, 6) Promowanie zdrowego trybu życia wśród pacjentów z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca, 7) Profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, 8) Obniżenie śmiertelności z powodu nagłego zgonu sercowego Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez: 1) organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i konferencji dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii w Polsce, 2) organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i konferencje dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii za granicą, 3) realizowanie programów zdrowotnych wspierających profilaktykę zaburzeń rytmu serca, 4) prowadzenie badań naukowych w zakresie elektrokardiologii, 5) aktywne promowanie nowoczesnej diagnostyki i metod leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca, 6) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji. 2

3 Rozdział III Majątek Fundacji i działalność gospodarcza Majątek Fundacji stanowią: 1) fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie zł (dwóch tysięcy złotych), 2) inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych - nabyte w czasie działalności Fundacji, a w szczególności jako: a. dochody z majątku Fundacji, b. darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych, a także inne przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, c. odsetki bankowe, d. dochody ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, e. dochody z działalności gospodarczej, f. papiery wartościowe, g. prawa majątkowe, pożytki i dochody z tych praw. 2. Rada Fundacji ma prawo wyznaczyć obowiązkową składkę roczną na poczet realizowania celów Fundacji, w kwocie nie przekraczającej 100 zł (sto złotych), obciążającą członków władz Fundacji Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 2. Dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie. 4. Zakres działalności prowadzonej w formie nieodpłatnej jest następujący: a) PKD Z: Prowadzenie badań naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy w przedmiocie chorób i profilaktyki chorób kardiologicznych z doświadczeniami medycznymi włącznie. 3

4 b) PKD Upowszechnianie nowoczesnych metod leczenia poprzez współpracę z liderami w dziedzinie technologii medycznych kardiologicznych i kardiochirurgicznych. c) PKD E: specjalistyczne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi oraz ich rodzin; tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin; działalność związana z prowadzeniem profilaktyki chorób kardiologicznych oraz promocji zdrowia; d) PKD A: organizacja rehabilitacji ruchowej dla osób z chorobami kardiologicznymi, działalność fizjoterapeutyczna e) PKD Z: pomoc społeczna w postaci wsparcia finansowego, w tym refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi, kosztów przejazdów na trasie klinika dom; pobyt w hotelach przyszpitalnych oraz na oddziałach szpitalnych w trakcie leczenia; pomoc społeczna i poradnictwo dla osób z problemami kardiologicznymi; organizacja akcji związanych z gromadzeniem funduszy na wsparcie finansowe w ramach pomocy społecznej; f) PKD B: edukacja społeczna w zakresie chorób kardiologicznych i profilaktyki organizacja szkoleń wolontariuszy współpracujących z Fundacją; g) PKD Z: wydawanie w formie drukowanej oraz on line ulotek informacyjnych, plakatów, materiałów reklamowych związanych z działalnością Fundacji; wydawanie poradników i informatorów dotyczących chorób kardiologicznych, h) PKD Z: organizacja konferencji i seminariów naukowych związanych z kardiologią i elektrokardiologią; organizacja wystaw i kongresów związanych z działalnością Fundacji; i) PKD 73: propagowanie działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnej pomocy chorym kardiologicznie i ich rodzinom; propagowanie idei wolontariatu; propagowanie 4

5 profilaktyki chorób kardiologicznych; oraz dawstwa organów; propagowanie integracji dorosłych, dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby o podłożu kardiologicznym; j) PKD Z: organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, w tym: charytatywnych, promujących zdrowy styl życia oraz działalność Fundacji; Zakres działalności prowadzonej w formie odpłatnej jest następujący: a) PKD Z: Prowadzenie badań naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy w przedmiocie chorób profilaktyki chorób kardiologicznych z doświadczeniami medycznymi włącznie. b) PKD Upowszechnianie nowoczesnych metod leczenia poprzez współpracę z liderami w dziedzinie technologii medycznych kardiologicznych i kardiochirurgicznych. c) PKD E: specjalistyczne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi oraz ich rodzin; tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin; działalność związana z prowadzeniem profilaktyki chorób kardiologicznych oraz promocji zdrowia; d) PKD A: organizacja rehabilitacji ruchowej dla osób z chorobami kardiologicznymi, działalność fizjoterapeutyczna e) PKD Z: pomoc społeczna w postaci wsparcia finansowego, w tym refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi, kosztów przejazdów na trasie klinika dom; pobyt w hotelach przyszpitalnych oraz na oddziałach szpitalnych w trakcie leczenia; pomoc społeczna i poradnictwo dla osób z problemami kardiologicznymi; organizacja akcji związanych z gromadzeniem funduszy na wsparcie finansowe w ramach pomocy społecznej; f) PKD B: edukacja społeczna w zakresie chorób kardiologicznych i profilaktyki, organizacja szkoleń wolontariuszy współpracujących z Fundacją; g) PKD Z: 5

6 wydawanie w formie drukowanej oraz on line ulotek informacyjnych, plakatów, materiałów reklamowych związanych z działalnością Fundacji; wydawanie poradników i informatorów dotyczących chorób kardiologicznych, h) PKD Z: organizacja konferencji i seminariów naukowych związanych z kardiologią i elektrokardiologią; organizacja wystaw i kongresów związanych z działalnością Fundacji; i) PKD 73: propagowanie działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnej pomocy chorym kardiologicznie i ich rodzinom; propagowanie idei wolontariatu; propagowanie profilaktyki chorób kardiologicznych; oraz dawstwa organów; propagowanie integracji dorosłych, dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby o podłożu kardiologicznym; j) PKD Z: organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, w tym: charytatywnych, promujących zdrowy styl życia oraz działalność Fundacji; 5.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, zgodną z obowiązującymi przepisami, polegającą na podejmowaniu czynności wskazanych w 5 niniejszego statutu. 6.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 1) Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 2) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 3) Z - Wydawanie książek 4) Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 5) Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6) Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 7) Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 8) Z Działalność agencji reklamowych, 7. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej uzyskany przeznaczany jest wyłącznie na finansowanie statutowych celów Fundacji. 6

7 8. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 9. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 10. Cały zysk z działalności Fundacji wynikający z rocznych sprawozdań finansowych w całości przeznaczany jest na cele statutowe Fundacja może nabywać nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować środki finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych. 2. Dochód uzyskiwany z powyższej działalności przeznaczany jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji. 3. Fundacja nie może: a) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do Członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich. Rozdział IV Formy wspierania działalności Fundacji 10 Rada Fundacji nadaje osobom fizycznym lub prawnym deklarującym pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Fundacji tytuł Osoby wspierającej Fundację Kardiorytm. 7

8 10a Osoby wspierające Fundację Kardiorytm powinny: 1) Propagować w swoim środowisku cele statutowe Fundacji, 2) Wspierać Fundację w swoim środowisku zawodowym i na forum publicznym. 3) Częstotliwość, wysokość i forma wsparcia zależna jest wyłącznie od woli członka wspierającego. 10b 1. Osoby fizyczne wspierające Fundację Kardiorytm są uprawnione do: 1) Posługiwania się tytułem Osoba Wspierającej Fundację Kardiorytm, 2) Udziału z głosem doradczym w obradach Rady Fundacji, 3) Otrzymania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji, 4) Umieszczenia imienia i nazwiska, jako osoby wspierającej Fundację, na stronie internetowej Fundacji i w materiałach promocyjnych Fundacji, 5) Korzystania z karty "Pomoc od serca". 2. Osoby prawne wspierające Fundację są uprawnione do: 1) Posługiwania się tytułem Osoba wspierającej Fundację Kardiorytm, 2) Udziału z głosem doradczym w obradach Rady Fundacji, 3) Otrzymania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji, 4) Umieszczenia logo (nazwy) firmy (instytucji), jako osoby wspierającej Fundację na stronie internetowej Fundacji i w materiałach promocyjnych Fundacji 5) Wskazania osób uprawnionych do korzystania z karty "Pomoc od serca". 10c Karta Pomoc od serca uprawnia jej posiadacza do osobistej wtórnej konsultacji i diagnostyki zawału mięśnia sercowego i innych schorzeń kardiologicznych na zasadach określonych w uchwale Zarządu Fundacji. 8

9 10d Osoba wspierająca Fundację Kardiorytm traci prawo do posługiwania się tytułem na skutek: rezygnacji zgłoszonej na piśmie Radzie Fundacji lub pozbawienia tytułu na podstawie uchwały Rady Fundacji. 10e 1. Fundacja organizuje zbiórki publiczne w formie sprzedaży cegiełek wartościowych pod nazwą "Cegiełki wdzięczności" na cele określone w statucie Fundacji. 2. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej Fundacja umieszcza swoją nazwę, adres, kolejny numer cegiełki, cenę oraz informacja dotycząca celów zbiórki publicznej. 3. Cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie. 10f 1. Fundacja organizuje wolontariat dla studentów - członków kół naukowych z dziedziny kardiologii oraz personelu medycznego szpitali kardiologicznych. 2. Wolontariusze podpisują z Fundacją umowę wolontariacką, w której określa się czas trwania współpracy, rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu lub projektu Fundacji, a także minimalną ilość czasu, jaką dana osoba zobowiązuje się poświęcać na współpracę Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 9

10 Rozdział IV a Organy Fundacji 12 Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji: 2) Zarząd 3) Komisja Rewizyjna 13 Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych oraz kontrolnonadzorczych Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 30 (trzydziestu) członków powoływanych przez Fundatora na okres dwuletniej wspólnej kadencji. 2. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie w razie złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na szkodę Fundacji. 3. Członkostwo w Radzie Fundacji nie może być łączone z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacji. 15 W przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. 16 Uchwała Rady Fundacji w przedmiocie kooptacji wymaga jednomyślności Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. 6. Wybory, o których mowa w ust. l, dokonywane są w głosowaniach tajnych. 10

11 18 Do kompetencji Rady Fundacji należy: 1) zgłaszanie Zarządowi inicjatyw, propozycji i projektów związanych z realizacją celów Fundacji, w tym prawo wyznaczenia obowiązkowej składki rocznej na poczet realizowania celów Fundacji, w kwocie nie przekraczającej 100 złotych, obciążającej członków Fundacji 2) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji 3) opiniowanie planów finansowych Fundacji 4) rozpatrywanie i przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia 6) reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi 7) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji i regulaminu Zarządu 8) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie powołania lub udziału w spółkach handlowych, utworzenia oddziałów terenowych i zagranicznych Fundacji oraz przystąpienia do organizacji i fundacji realizujących zadania zbieżne z celami Fundacji 10) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji 11) dokonywanie, po zasięgnięciu opinii Fundatora, zmian w statucie Fundacji, w tym zmiany celów realizowanych przez Fundację 12) ustalanie znaku graficznego (logo), dewizy w języku łacińskim i angielskim oraz wzoru pieczęci Fundacji, o których mowa w 3 Statutu 13) przyznawanie na wniosek Zarządu stypendiów, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych oraz nadawanie tytułów Honorowego uczestnika Fundacji" i Sponsora Fundacji" zgodnie z 4 i 10 niniejszego Statutu 14) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora i Zarządu w tym przedmiocie. 15) nadawanie tytułu Osoby wspierającej Fundację Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia, co najmniej dwa razy w roku. 2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. W posiedzeniach może brać udział Fundator. 11

12 3. W celu usprawnienia swego działania Rada Fundacji może tworzyć komisje, zespoły oraz inne ciała o charakterze eksperckim lub doradczym, złożone z członków Rady, jak i osób spoza jej składu. 4. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolno- nadzorczych może żądać od Członków Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień lub sprawozdań. 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady. 6. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. 7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na posiedzeniu członków Rady, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu ) członków. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym na dwuletnie wspólne kadencje, rozpoczynające się w dniu powołania członków Zarządu, a kończące się z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. 3. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu. 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji w przypadku złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania obowiązków członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na szkodę Fundacji. 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji. 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz 3. Do zadań Zarządu należy: 12

13 1) uchwalanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji, 2) zarządzanie majątkiem Fundacji, 3) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji, krajowych i zagranicznych 4) sprawowanie pieczy nad zbiorami Fundacji, 5) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby zainteresowane rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji oraz sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych, 6) organizowanie i kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji, 7) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej składu. 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 23 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Radę Fundacji 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród jej członków 3. Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji co najmniej raz w roku, 4. Po zbadaniu rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Fundacji Protokół Pokontrolny wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium 13

14 25 1. Członkowie Rady Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej: a) nie są członkami Zarządu Fundacji, ani nie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji b) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. c) mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni 26 Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, członkom organów Fundacji zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactw w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 14

15 Rozdział V Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja Fundacji Zmiana Statutu może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) jej składu. 2. Rada Fundacji podejmuje większością 3/4 (trzech czwartych) swojego składu uchwały w sprawie: 1) połączenia z inną fundacją 2) likwidacji Fundacji Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: l) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji 2) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji oraz spieniężenie majątku Fundacji na pokrycie zobowiązań 3) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru 29 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele charytatywne. 30 Do spraw nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Za zgodność z oryginałem Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 18 czerwca 2013 r. Sekretarz Fundacji Prezes Fundacji 15

16 Kinga Snopkowska Jacek Strzelecki 16

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 21 grudnia 2016 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka. I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba.

STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka. I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba. STATUT Fundacji imienia Janusza Korczaka I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba. 1 1. Fundacja im. Janusza Korczaka zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowioną przez Adama Krzanowskiego zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. In Corpore

STATUT FUNDACJI. In Corpore STATUT FUNDACJI In Corpore Ustanowiony dnia 20.11.2004 w Katowicach przez Fundatora Jarosława Wieczorek Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą In Corpore zwana dalej Fundacją

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. Rozdział I. Postanowienia wstępne

S T A T U T. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. Rozdział I. Postanowienia wstępne S T A T U T Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Fundacja nosi nazwę Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu zwana dalej Fundacją.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji dla Zwierząt ARGOS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji dla Zwierząt ARGOS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji dla Zwierząt ARGOS sporządzony dn. 13.07.2007; zmieniony dn. 26.11.2007: w 2, zmieniony dn. 30.06.2008: w 8, 11-31, dodano 32-35; zmieniony dn. 18.11.2010: w 8, 9, 20. zmieniony dn. 31.05.2012:

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 19.02.2005r. Statut fundacji pod nazwą Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą " FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA " zwana dalej "F U N D A C J Ą", ustanowiona przez Franciszka Wybrańczyka,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 (tekst jednolity z 25 października 2013) Fundacja Dla Dzieci, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Małopolska Fundacja Piłkarska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I - Przepisy Ogólne

STATUT ROZDZIAŁ I - Przepisy Ogólne STATUT ROZDZIAŁ I - Przepisy Ogólne 1 Fundacja RAZEM, zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 28.11.2012r. przed notariuszem Arturem Leonarskim przez Beatę Ryszewską - Pokraśniewicz

Bardziej szczegółowo

STATUT KROK PO KROKU FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN

STATUT KROK PO KROKU FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN STATUT KROK PO KROKU FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN (tekst jednolity z dnia 05 grudnia 2012 r.) Dział I Postanowienia ogólne Art. 1 KROK PO KROKU Fundacja na Rzecz Dzieci

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Studio Psychologii Zdrowia. /tekst jednolity/ Rozdział 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Fundacji

Statut Fundacji. Studio Psychologii Zdrowia. /tekst jednolity/ Rozdział 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Fundacji Statut Fundacji Studio Psychologii Zdrowia /tekst jednolity/ Rozdział 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji 2. Fundacja pod nazwą : Studio Psychologii Zdrowia, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T F U N D A C J I S Z T U K W I Z U A L N Y C H

S T A T U T F U N D A C J I S Z T U K W I Z U A L N Y C H S T A T U T F U N D A C J I S Z T U K W I Z U A L N Y C H tekst jednolity (Statut z dnia 11.10.2001 r. ze zm. z dnia 15.11.2004 r., 30.11.2004 r., 16.08.2005 r., 13.02.2008 r., 8.02.2011 r. oraz 18.03.2011

Bardziej szczegółowo

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. FUNDACJA SMA STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną. 2 Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony. 3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba STATUT STOWARZYSZENIA AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku, 2 grudnia 2003 roku, 30 sierpnia 2006 roku, 13 lutego 2009 roku, 5 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL STATUT FUNDACJI KOCI AZYL I. Postanowienia Ogólne. Fundacja pod nazwą Koci Azyl zwana dalej Fundacją ustanowioną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Jeziorską w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Babci Aliny Wersja z dnia 21-go listopada 2013 roku

Statut Fundacji Babci Aliny Wersja z dnia 21-go listopada 2013 roku Wersja z dnia 21-go listopada 2013 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Babci Aliny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK

FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK POSTANOWIENIA OGÓLNE Par. 1. Fundacja pod nazwą " FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK " zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Happy Animals

Statut Fundacji Happy Animals Statut Fundacji Happy Animals Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Happy Animals i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 10 lipca 2014r. Fundatora Małopolskiej Fundacji Opieki. Tekst jednolity STATUTU MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI

Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 10 lipca 2014r. Fundatora Małopolskiej Fundacji Opieki. Tekst jednolity STATUTU MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 10 lipca 2014r. Fundatora Małopolskiej Fundacji Opieki Tekst jednolity STATUTU MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI OPIEKI 1 1. Artur Bocianowski, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Zdrowe Płuca działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji "Zdrowe Płuca" działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Zdrowe Płuca" zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Fundacji Kromka Chleba

Fundacji Kromka Chleba STATUT Fundacji Kromka Chleba 1. 1.Fundacja Kromka Chleba, zwana dalej Fundacją, działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym Statutem. 2. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa 3. 1.Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I

STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I STATUT FUNDACJI POLSKA SIATKÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Polska Siatkówka", zwana dalej Fundacją", ustanowiona przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

ustanawiam statut Fundacji pod nazwą: FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

ustanawiam statut Fundacji pod nazwą: FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 18 lipca 2012 r. W związku z moim Zofii Kaczmarek oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji sporządzonym 21.10.2012 r. akt notarialny Rep. A nr 3775/2011, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 STATUT FUNDACJI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Fundacja Miki - Centrum Rehabilitacji ustanowiona przez Fundatora wskazanego w Akcie Notarialnym z dnia 19.04.1993r. i sporządzonym przed Notariuszem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w dniu 13 sierpnia 2013 r. aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji "IPPON"

STATUT. Fundacji IPPON STATUT Fundacji "IPPON" I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja IPPON, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez następujących fundatorów indywidualnych: 1. Agatę Martę Kalemba, 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne l. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja Światło nadziei (zwana dalej Fundacją") ustanowiona przez Fundatorów: 1) Diecezję Bielsko-Żywiecką

Bardziej szczegółowo

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity Statut Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - tekst jednolity Wrocław 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1 1. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

Postanowienia Ogólne. jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. STATUT FUNDACJI DAR SERCA- SKAWINA PREAMBUŁA Fundacja DAR SERCA - SKAWINA powołana jest do życia jako dobroczynna, niedochodowa organizacja pozarządowa mająca na celu stworzenie żywego pomnika" Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI. Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Anetę Graboś, zamieszkałą w Katowicach przy ul. Dworskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego 1 (tekst jednolity 2 ) Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego 1 (tekst jednolity 2 ) Rozdział I Przepisy ogólne STATUT Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego 1 (tekst jednolity 2 ) Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, zwana w treści statutu Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu. Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu. Fundacja jest organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

STATUT Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni STATUT Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni zwana dalej fundacją została ustanowiona przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT. Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt.

Statut Fundacji FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT. Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt. Statut Fundacji FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄT I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt. 2 Fundacja posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym jerzyk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Absolvent.pl, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMPERO SPORT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Część wstępna]

STATUT FUNDACJI IMPERO SPORT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Część wstępna] STATUT FUNDACJI IMPERO SPORT Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Część wstępna] 1. Fundacja pod nazwą Impero Sport (zwana dalej: Fundacją ), ustanowiona została przez Pana Grzegorza Bogunia zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja BGŻ BNP PARIBAS

STATUT FUNDACJI Fundacja BGŻ BNP PARIBAS 1. Uchwała nr 203/SG/39/2006 Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji BGŻ tekst pierwotny 2. Uchwała nr 3 Rady Fundacji BGŻ z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI RWE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: Fundacja RWE zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez RWE Polska S.A. zwaną Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji AEGIS

Statut Fundacji AEGIS Statut Fundacji AEGIS Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja AEGIS zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ

STATUT DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ STATUT DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJA- CIÓŁ zwana dalej Fundacją została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI tekst jednolity

STATUT FUNDACJI tekst jednolity STATUT FUNDACJI tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Dogoterapeutyczna Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej Mały Piesek Zuzi, zwana dalej Fundacją, została

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna. z siedzibą w Radzionkowie

S T A T U T. fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna. z siedzibą w Radzionkowie S T A T U T fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna z siedzibą w Radzionkowie (tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2013 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOLOGII SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ FLOW

STATUT FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOLOGII SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ FLOW STATUT FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOLOGII SPORTU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ FLOW I. Postanowienia ogólne 1 Hanna Cygan, Joanna Madey, Aleksandra Piechnik oraz Dorota Pietrzyk-Matusik zwane dalej Fundatorami, ustanowili

Bardziej szczegółowo

Statutu. Fundacji Szpitala Kolneńskiego

Statutu. Fundacji Szpitala Kolneńskiego Tekst jednolity Statutu Fundacji Szpitala Kolneńskiego Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Szpitala Kolneńskiego z siedzibą w Kolnie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Równość.org.pl tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 18 lipca 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Równość.org.pl tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 18 lipca 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Równość.org.pl tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 18 lipca 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Równość.org.pl, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU (tekst jednolity z dnia 28.05.2014 r.) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU (tekst jednolity z dnia 28.05.2014 r.) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU (tekst jednolity z dnia 28.05.2014 r.) Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW. z siedzibą w Warszawie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW. z siedzibą w Warszawie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA GPW z siedzibą w Warszawie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja GPW, dalej zwana Fundacją, została ustanowiona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NOWOCZESNEJ EDUKACJI SPUNK

STATUT FUNDACJI NOWOCZESNEJ EDUKACJI SPUNK STATUT FUNDACJI NOWOCZESNEJ EDUKACJI SPUNK Postanowienia ogólne 1. 1. SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Włodzimierza Jana Polisa aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych KULOODPORNI, Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych KULOODPORNI, Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych KULOODPORNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych KULOODPORNI, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Europejska Akademia Samorządowa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym przez:

Bardziej szczegółowo

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare STATUT Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacja Sportowe Marzenia. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1

Statut. Fundacja Sportowe Marzenia. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1 Statut Fundacja Sportowe Marzenia Rozdział I. Postanowienia ogólne Art.1 1. Fundacja Sportowe Marzenia zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Flying Mind

Statut Fundacji Flying Mind Statut Fundacji Flying Mind Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Flying Mind" zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Macieja Ujejskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA AUDEMUS AUDIRE. Tekst jednolity na dzień 28 stycznia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA AUDEMUS AUDIRE. Tekst jednolity na dzień 28 stycznia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA AUDEMUS AUDIRE. Tekst jednolity na dzień 28 stycznia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Par. 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja AUDEMUS AUDIRE zwana

Bardziej szczegółowo

Fundacja Druga Strona Lustra STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fundacja Druga Strona Lustra STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Fundacja Druga Strona Lustra STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Druga Strona Lustra, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Olgę Wasilewską, zwaną dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Absolwent

STATUT Fundacji Absolwent STATUT Fundacji Absolwent Postanowienia ogólne 1 Fundacja Absolwent, zwana dalej w skrócie Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DWA SKRZYDŁA ANIOŁA

STATUT FUNDACJI DWA SKRZYDŁA ANIOŁA STATUT FUNDACJI DWA SKRZYDŁA ANIOŁA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Dwa Skrzydła Anioła i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24.11.2011r w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

NOWAKA STATUT FUNDACJI SEKWOJA JANA. Postanowienia ogólne

NOWAKA STATUT FUNDACJI SEKWOJA JANA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI SEKWOJA JANA NOWAKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą SEKWOJA Jana Nowaka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jana Nowaka osobę niepełnosprawną - zwaną dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

4 1. Fundacja działa na terytorium Polski. 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.

4 1. Fundacja działa na terytorium Polski. 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP. STATUT FUNDACJI Tekst jednolity. Stan na 1 marca 2011 Rozdział pierwszy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Ex Litteris Libertas, zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez: Marzenę Lachowską

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI. Fundacja NUTRICIA. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI. Fundacja NUTRICIA. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI Fundacja NUTRICIA z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja, zwana dalej Fundacją, powołana została przez NUTRICIA Bestuurcentrum

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacja Generis

Statut Fundacja Generis Statut Fundacji Generis Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1., zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji Theosis

S T A T U T Fundacji Theosis S T A T U T Fundacji Theosis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Theosis, dla której zostaje ustalony niniejszy statut, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Monikę i Marcina małżonków Gajda

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu. Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Statut Fundacji Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA im. ERAZMA Z

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Greenpeace Polska

Statut Fundacji Greenpeace Polska Statut Fundacji Greenpeace Polska I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Greenpeace Polska, zwana dalej: Fundacją została ustanowiona przez zagraniczną osobę prawną - Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANNY WIERSKIEJ DAR SZPIKU (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH, WPROWADZONY UCHWAŁĄ Z DNIA 30.03.2010) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ANNY WIERSKIEJ DAR SZPIKU (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH, WPROWADZONY UCHWAŁĄ Z DNIA 30.03.2010) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ANNY WIERSKIEJ DAR SZPIKU (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH, WPROWADZONY UCHWAŁĄ Z DNIA 30.03.2010) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Anny Wierskiej Dar Szpiku, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut dr Seidla

Statut Fundacji Instytut dr Seidla Statut Fundacji Instytut dr Seidla Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Instytutu dr Seidla zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Spółkę pod firmą Laboratorium DermaPharm Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/14/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarze Lekarzom

UCHWAŁA Nr 1/14/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarze Lekarzom UCHWAŁA Nr 1/14/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarze Lekarzom Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Statut Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. prof. Mieczysława Zlata, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora w osobie Marty Skalskiej-Zlat

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna''

STATUT Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna'' 1 STATUT Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym ''Dar Rogoźna'' Tekst jednolity po zmianach 24 marca 2010 jako Organizacja Pożytku Publicznego ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Centrum Twórczości Narodowej zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Ratajczaka zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE - POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE

Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE - POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I CHOROBY NOWOTWOROWE - POMÓŻ WALCZYĆ O ŻYCIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa i Fundator 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Przystanek schronisko zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Aleksandrę Molnar zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-

S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO- S T A T U T POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO- ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa fundacji brzmi:,,polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - Echo - i w dalszej części statutu

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ MODERNIZACJI I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BŁASZKACH

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ MODERNIZACJI I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BŁASZKACH STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ MODERNIZACJI I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BŁASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Modernizacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo