REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Wygraj występ w M jak Miłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Wygraj występ w M jak Miłość"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Wygraj występ w M jak Miłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj występ w M jak Miłość (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Pelplińska 21, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , nr NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł (zwany dalej Organizatorem ). 3. Fundatorem nagród oraz promotorem Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, Warszawa. 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w sklepach sieci Biedronka, prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem (zwany dalej Uczestnikiem ). 5. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, w sklepach sieci Biedronka. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej Regulaminem ). 6. Sprzedaż promocyjna w Konkursie rozpocznie się roku, a zakończy roku. Sprzedażą będą objęte produkty: Vizir, Ariel, Lenor, Old Spice, Pantene, Discreet, Naturella, Oral-B, blend-a-med, Gillette, Gillette Venus, Wellaflex, Head&Shoulders, zwane dalej Produktami promocyjnymi. Zakup towarów objętych Konkursem przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także pracownicy sieci Biedronka oraz spółek należących do Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. działających na terytorium Polski oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.

2 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Konkurs rozpocznie się i trwać będzie od do r. 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku: a. dokonać zakupu dwóch dowolnych Produktów promocyjnych; b. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Za co kochasz seriale? c. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu Produktów promocyjnych objętych Konkursem (paragon fiskalny, faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z warunkiem, że data na dowodzie/dowodach zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania zgłoszenia w Konkursie. 5. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności polega na przesłaniu wiadomości:(1) drogą on-line zawierającą w treści odpowiedź na pytanie poprzez stronę po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie (podczas rejestracji lub w treści wiadomości, konieczne jest podanie numeru telefonu Uczestnika w celu umożliwienia kontaktu z Uczestnikiem w celach związanych z Konkursem) lub (2) drogą smsową zawierającej na początku nazwę: Biedronka zakończoną kropką (BIEDRONKA.) wraz z treścią rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu. Poszczególne dane w treści wiadomości lub SMS-a mogą być oddzielone spacją lub dowolnym znakiem lub wpisane łącznie. Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków. SMS należy przesłać na numer 7157.Koszt przesłania SMS wynosi 1 zł netto (1,23 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 1,23 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 6. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną na konto z którego zostanie wysłana wiadomość lub SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia w terminie od

3 roku do roku. W Konkursie ważne są jedynie zgłoszenia wysyłane wiadomością SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. 7. Zgłoszenie musi mieć taką samą lub późniejszą datę niż data dokonania zakupu Produktów promocyjnych. 8. Nabycie dwóch Produktów promocyjnych, objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony oraz wiadomości SMS dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zestawów Produktów promocyjnych objętych Konkursem. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zestawu Produktów promocyjnych objętych Konkursem na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch Produktów promocyjnych oraz wykonanie zadania konkursowego zgodnie z 2 ust. 2 b. 9. W Konkursie nie będą uwzględniane: a. zgłoszenia za pośrednictwem strony www oraz SMS nie spełniające warunków określonych w ust. 2 a, b niniejszego paragrafu: b. zgłoszenia za pośrednictwem SMS niezaczynające się od słowa: BIEDRONKA zakończonego kropką (BIEDRONKA.), c. zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego lub strony www d. odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w ust. 2 b, naruszające dobre obyczaje; 10. Uczestnik nie może przenosić uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, na rzecz osób trzecich. 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 1. Nagrodą główną w Konkursie jest: 1 x rola w serialu M jak Miłość o wartości zł, wraz z kartą przedpłaconą o wartości 1000 zł przeznaczoną na zwrot kosztów podróży jak i noclegu w Warszawie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody

4 głównej, czyli 1 777,60 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody. Występ w serialu M jak Miłość będzie polegał na stworzeniu możliwości dla Laureata zagrania jednej postaci w serialu w 1 odcinku, w terminie czerwiec-wrzesień (2014r.) w Warszawie, w oparciu o scenariusz serialu i zgodnie z ustaleniami poczynionymi z producentem serialu ( scenariusz zakłada wypowiedzenie przez Laureata dwóch słów) Łączna wartość jednej nagrody głównej wynosi , 60 PLN. 2. Nagrodą drugiego rzędu jest koszulka z logo serialu M jak Miłość, o wartości 50 zł. Organizator przewidział 200 nagród drugiego rzędu o łącznej wartości zł. 3. Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech osób. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji do dnia roku. Komisja dokona wyboru 201 najciekawiej (zdaniem Komisji) wykonanych zadań konkursowych, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 w terminie od roku do roku. 4. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria: a. oryginalność wykonania zadania b. pomysłowość c. słownictwo i stylistykę d. przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora. 5. Do zadań Komisji Konkursowej należy: a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, c. podpisanie listy osób laureatów Konkursu, którym przyznano prawo do nagrody, zwanych dalej Laureatami, d. sporządzenie listy rezerwowej Laureatów, e. prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 6. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: a) W ciągu 7 dni od daty posiedzenia Komisji, Laureaci otrzymają w imieniu

5 Organizatora telefon lub SMS na numer, z którego dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia online Laureaci otrzymają telefon lub SMS na numer, który podali w zgłoszeniu konkursowym. b) Laureat w rozmowie telefonicznej lub SMS-ie zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością). c) Organizator zażąda od Laureata przesłania drogą elektroniczną scanu oryginału dowodu zakupu zestawu Produktów Promocyjnych objętego Konkursem (paragon fiskalny lub faktura VAT), na wskazany w smsie lub wiadomości na stronie adres w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Laureatem, określonej w ust.6b powyżej. Organizator może dodatkowo zażądać przesłania oryginału wymaganych dokumentów na adres: Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Pelplińska 21, Warszawa w ciągu 7 dni. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. d) W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). e) W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków określonych w ust. 6b lub d wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą sms lub telefonicznie w ciągu 3 dni liczonych od: dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Laureatem, lub ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka z dowodem zakupu poprzednio weryfikowanego Laureata.

6 f) Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej. 7. Laureat traci prawo do nagrody gdy: a) nie dopełni któregoś z warunków Regulaminu; lub b) nie prześle stosownego dowodu zakupu; lub. c) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub d) odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub e) przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub f) przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez Laureata za pomocą SMS lub strony g) przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż produkt objęty Konkursem; lub h) produkt zostanie zakupiony w innym sklepie niż sklep Biedronka 8. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. 4 WYDANIE NAGRÓD 1. Wydaniu podlegają jedynie nagrody drugiego rzędu, które zostaną przekazane najpóźniej do dnia roku, za pomocą firmy kurierskiej. Poprzez wydanie nagrody głównej, z uwagi na jej specyfikę, należy rozumieć stworzenie możliwości zagrania roli określonej w 3 ust.1. Możliwość zagrania roli w serialu M jak Miłość zostanie stworzona nie później niż do końca września 2014 r. 2. Nagrody w Konkursie opodatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

7 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., ul. Pelplińska 21, Warszawa. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim, w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, był możliwy. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 6 PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do treści wykonanego zadania konkursowego, a także, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie. 2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 3. Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w Konkursie z wykonanym zadaniem konkursowym, udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do treści zadania konkursowego w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją Konkursu. 4. Z dniem wydania nagrody, Organizator nabywa całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło). Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalanie treści rozwiązania zadania konkursowego na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń, b) zwielokrotnianie treści rozwiązania zadania konkursowego,

8 c) wprowadzenie treści rozwiązania zadania konkursowego do pamięci komputera, d) umieszczania treści rozwiązania zadania konkursowego w materiałach reklamowych, e) używanie treści rozwiązania zadania konkursowego we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny, f) rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania, g) zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób, h) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia treści rozwiązania zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. i) używanie treści rozwiązania zadania konkursowego w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. 5. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takie przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 6. Laureat wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora treścią rozwiązania zadania konkursowego oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych. 7. Całkowitym wynagrodzeniem Laureata za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie jest nagroda główna lub nagroda dodatkowa. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9 1. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane wyłącznie dla celów przekazania nagrody oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w 5 Regulaminu oraz rozliczenia nagrody. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Pelplińska 21, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , nr NIP: ,wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. 4. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników będą zbierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu, telefon, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. 6. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przez cały czas trwania Konkursu, Regulamin będzie dostępny dla Uczestników na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 5. Komisja Konkursowa oraz Organizator ma prawo dokonać cenzury przesłanych przez Uczestników zdań/haseł, będących wykonaniem zadania konkursowego oraz usunięcia ich z systemu sms. Powyższe uprawnienie dotyczy zdań/haseł naruszających prawa autorskie, naruszających dobre obyczaje oraz niezgodnych z tematyką Konkursu. W takiej sytuacji Organizator oraz Komisja Konkursowa ma również prawo usunięcia Uczestnika z serwisu sms.

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. Fotto Lotto (zwanego dalej "KONKURS"). 2. Organizatorem Konkursu (na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos REGULAMIN KONKURSU Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos 1. DEFINICJE 1. Organizator - organizatorem Konkursu jest, Agencja Reklamowa Marketing Plus P. Kurowski, A. Selak sp. j. z siedzibą w Krakowie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU Testujemy

REGULAMIN SERWISU Testujemy REGULAMIN SERWISU Testujemy 1. DEFINICJE 1. Organizator lub Administrator - Agencja Reklamowa Marketing Plus P. Kurowski, A. Selak sp.j. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-106), przy ulicy Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, w sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo