OGÓLNE ZASADY zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w Gazecie Wyborczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE ZASADY zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w Gazecie Wyborczej"

Transkrypt

1 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Zasady Ogólne Wydawca Ogłoszeniodawca Gazeta Wyborcza Ogłoszenie Reklama Dzień roboczy Internetowe Obsługi Klienta ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w Gazecie Wyborczej; Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (wydawca Gazety Wyborczej), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 59944, nr NIP ; osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca zamieszczenie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia wymiarowego lub reklamy; wydawany przez Wydawcę dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą Gazeta Wyborcza, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne i specjalne ogólnopolskie lub lokalne dodatki branżowe i tematyczne wraz ze wszystkimi stronami lokalnymi ukazującymi się w jego wydaniach oraz Gazeta Wyborcza on-line; ogłoszenie wymiarowe płatne za moduł lub inną jednostkę powierzchni wyszczególnioną w cenniku Wydawcy; z wyłączeniem publikowanych w dodatku do Gazety Wyborczej pt. Gazeta Praca ogłoszeń rekrutacyjnych (ogłoszeń o poszukiwaniu przez potencjalnego pracodawcę, lub przez pośrednika działającego na jego rzecz, jednego bądź większej liczby pracowników, zleceniodawców, agentów, akwizytorów, itp.); materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł lub inną jednostkę powierzchni wyszczególnioną w cenniku Wydawcy; każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy; przez Wydawcę pod adresem serwis internetowy Biuro umożliwiający Ogłoszeniodawcy dostarczenie Ogłoszeń w celu publikacji w Gazecie Wyborczej na zasadach określonych w niniejszych Zasadach Ogólnych oraz umowie o korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta, zawartej pomiędzy Wydawcą i Ogłoszeniodawcą Przyjmowanie przez Wydawcę do publikacji oraz zamieszczanie w Gazecie Wyborczej ogłoszeń i reklam jest dokonywane w oparciu o niniejsze Zasady Ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa. 2. Niniejsze Zasady Ogólne mają odpowiednie zastosowanie także do bezpłatnych tytułów prasowych (dzienników lub czasopism wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do Zasad Ogólnych) wydawanych przez Wydawcę, z uwzględnieniem odrębnych dla nich regulacji przewidzianych w Załączniku nr 3 do Zasad Ogólnych. W takim przypadku przez pojęcie Gazeta Wyborcza należy rozumieć konkretny bezpłatny tytuł prasowy, którego dotyczy dane zamówienie. Wykaz bezpłatnych tytułów prasowych, do których stosuje się niniejsze Zasady Ogólne określa Załącznik nr Zasady dostarczania Ogłoszeń poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta określa załącznik 5 do zasad Ogólnych. 1

2 1. Wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia lub reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia lub reklamy będzie redaktor naczelny Gazety Wyborczej, redaktor naczelny którejkolwiek z jej redakcji lokalnych lub inny redaktor bądź pracownik Wydawcy. 3. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach lub reklamach informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji albo też wstrzymania publikacji ogłoszenia, reklamy lub insertu na wcześniej uzgodnionych warunkach, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z następujących przyczyn: a) siły wyższej, b) sprzeczności ogłoszenia, reklamy lub insertu z prawem bądź zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), albo też sprzeczności z linią programową bądź charakterem publikacji, c) technicznych, technologicznych lub emisyjnych, d) sądowego zabezpieczenia bądź zgłoszenia przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy, Agencji lub Klientowi roszczeń lub uprawdopodobnionych zastrzeżeń związanych z ogłoszeniem, reklamą lub insertem bądź ich emisją w zakresie objętym umową, e) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, f) braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za zamieszczane wcześniej ogłoszenia, reklamy bądź inserty w terminie ustalonym w umowie Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji albo też wstrzymania publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. II WARUNKI REALIZACJI OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH 5 1. Publikacja ogłoszenia lub reklamy jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia (obejmującego treść ogłoszenia lub reklamy), które Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy. Terminy dostarczenia zamówienia na strony krajowe i lokalne Gazety Wyborczej oraz jej poszczególnych stałych, okazjonalnych i specjalnych dodatków branżowych i tematycznych zawiera Załącznik nr 1, Tabele 1, 2 i 3, kolumna Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, musi zawierać w swej treści następujące elementy: dane dotyczące Ogłoszeniodawcy (w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku innych podmiotów nazwa (firma), siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, ewentualne telefony kontaktowe), wielkość i format zamawianych ogłoszeń lub reklam, określenie stron Gazety Wyborczej oraz jej stałych, okazjonalnych i specjalnych ogólnopolskich lub lokalnych dodatków branżowych i tematycznych, w których ma być zamieszczone ogłoszenie lub reklama (np. Gazeta 2

3 Wyborcza strony krajowe, Gazeta Wyborcza strony stołeczne, Wysokie Obroty strony wrocławskie, Gazeta na Targi, itd.), liczba i proponowane daty publikacji, miejsce publikacji ogłoszenia lub reklamy (np. kolumny ogłoszeniowe, redakcyjne, pierwsza strona itp.), oświadczenie zawierające zgodę Ogłoszeniodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z Zasadami Ogólnymi określenie formy i terminu płatności, wartość zamówienia netto (to jest nie obejmująca podatku od towarów i usług) przed uwzględnieniem rabatów, oświadczenie, że Ogłoszeniodawca jest lub nie jest podatnikiem VAT, numer NIP, jeżeli Ogłoszeniodawca jest podatnikiem VAT, upoważnienie Wydawcy do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury, ewentualne specjalne życzenia dotyczące ogłoszenia lub reklamy według zakresu określonego w obowiązującym cenniku Wydawcy, ewentualne żądanie wystawienia faktury (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), oświadczenie o znajomości i zaakceptowaniu niniejszych Zasad Ogólnych, własnoręczny podpis Ogłoszeniodawcy (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), pieczęć firmową oraz pieczęć imienną i własnoręczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Ogłoszeniodawcy (w przypadku innych podmiotów). W przypadku ogłoszeń i reklam zamawianych przez Ogłoszeniodawcę prowadzącego działalność gospodarczą bądź będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, Ogłoszeniodawca taki, o ile nie jest związany z Wydawcą stałą umową o współpracy określającą w swej treści identyfikujące go dane i wszelkie szczegóły zamówienia, powinien złożyć zamówienie, zawierające wszystkie informacje wskazane powyżej i dodatkowo: numer rejestru handlowego firmy (z podaniem nazwy sądu) lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy (z podaniem nazwy urzędu) albo też numer wpisu do stosownego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (z podaniem nazwy właściwego Sądu), imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela (właścicieli) bądź wspólników podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. oświadczenie wyrażające zgodę na wystawianie przez Wydawcę faktur VAT bez podpisu Ogłoszeniodawcy, wskazanie kontaktu z osobą koordynującą zlecenie ze strony Ogłoszeniodawcy. 3. W celu złożenia zamówienia Ogłoszeniodawca wypełnia czytelnie gotowy druk zamówienia dostępny w Biurze Reklam i Ogłoszeń lub u przedstawiciela handlowego Wydawcy. Ogłoszeniodawca może również przygotować zamówienie we własnym zakresie, pod warunkiem jednakże, iż będzie ono zawierało w swej treści wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2 powyżej. 4. Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia lub reklamy i ewentualnie inne materiały graficzne lub materiały gotowe do druku, o jakich mowa w 8 ust. 1, których ostateczne terminy dostarczenia określa Załącznik nr 1, Tabele 1, 2 i 3, kolumna 2. W przypadku dostarczania Ogłoszeń przez Internetowe Biuro Obsługi Klienta, integralną częścią zamówienia jest Ogłoszenie gotowe do druku w formie cyfrowej w formacie eps (Encapsulated Postscript File), podłączone przez Ogłoszeniodawcę w systemie obsługującym Internetowe Biuro Obsługi Klienta i zaakceptowane przez Ogłoszeniodawcę poprez wybów odpowiedniej opcji w tym systemie. 5. W przypadku, gdy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późn. zm.) złożenie przez Ogłoszeniodawcę Wydawcy zamówienia bądź zawarcie z Wydawcą umowy o współpracy wymaga spełnienia określonych warunków, w szczególności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie takiego zamówienia lub zawarcie takiej umowy przez Ogłoszeniodawcę jest równoznaczne ze złożeniem Wydawcy przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia, że wyżej wzmiankowane warunki zostały spełnione, a zamówienie bądź umowa jest podstawą ważnych zobowiązań Ogłoszeniodawcy. 3

4 6 Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych oraz wszelkie inne uchybienia formalne lub braki zamówienia zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu Ogłoszeniodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na planowane ogłoszenia i reklamy. W przypadku agencji reklamowych rezerwacje mogą dotyczyć wyłącznie ogłoszeń i reklam wskazanych konkretnie klientów agencji. 2. Ogłoszeniodawca, w terminie 15 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji, zobowiązany jest do jej potwierdzenia poprzez złożenie pisemnego zamówienia na publikację ogłoszeń i reklam objętych tą rezerwacją. W przypadku, gdy rezerwacji dokonano z wyprzedzeniem krótszym, aniżeli 15 dni roboczych w stosunku do terminów na złożenie zamówienia, określonych w Załączniku nr 1, zastosowanie mają terminy wynikające z treści tego Załącznika. 3. Niepotwierdzenie rezerwacji w drodze złożenia pisemnego zamówienia w terminach określonych w ust. 2 powyżej, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji Tekst ogłoszenia lub reklamy, materiały gotowe do druku i ewentualnie komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.) Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć do Wydawcy łącznie z zamówieniem lub najpóźniej w terminach określonych w Załączniku nr 1, Tabele 1, 2 i 3, kolumna Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę ww. terminów powoduje niezamieszczenie zamówionego ogłoszenia lub reklamy z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy karą umowną w wysokości 50% wartości zamówionego ogłoszenia lub reklamy, a w przypadkach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszych Zasad Ogólnych. 3. Materiały graficzne i materiały gotowe do druku, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny spełniać ogólne wymagania techniczne, określone w Załączniku nr 2 do niniejszych Zasad Ogólnych. 4. Przedmiotem reklamacji nie może być jakość opublikowanego ogłoszenia (reklamy), jeżeli zostało ono przygotowane i dostarczone przez Ogłoszeniodawcę niezgodnie z obowiązującymi w przedsiębiorstwie Wydawcy wymaganiami technicznymi dotyczącymi dostarczania materiałów gotowych do druku. 5. Weryfikacji, określającej dopuszczalność do druku dostarczonych materiałów graficznych dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Wydawcy Ewentualne zmiany zamówienia, treści ogłoszenia lub reklamy bądź materiału graficznego, w razie konieczności ich wprowadzenia, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu, nie później niż w terminach określonych w Załączniku nr 1, Tabele 1, 2 i 3, kolumna W przypadku przekroczenia określonych w ust. 1 powyżej terminów na zgłoszenie zmian, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminach określonych w ust. 1 powyżej, Wydawca ma prawo do realizacji zamówienia w jego pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia lub reklamy w wersji pierwotnej, a Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić 100% wartości zrealizowanego zamówienia w jego pierwotnej wersji. 3. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy. O wystąpieniu takiej sytuacji Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę. 4

5 III PŁATNOŚCI I RABATY Rezygnacja z zamówionego ogłoszenia musi być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczona do Biura Reklam i Ogłoszeń lub przedstawiciela handlowego Wydawcy. 2. Wpłynięcie rezygnacji z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminach określonych w Załączniku nr 1, Tabele 1, 2 i 3, kolumna Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminach określonych w Załączniku nr 1, Tabele 1, 2 i 3, kolumna 4 powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 50% wartości zamawianego ogłoszenia lub reklamy, a w przypadkach, gdy Załącznik nr 1 przewiduje inne kary umowne kar umownych tam określonych. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji z zamówienia w sytuacjach określonych w 9 ust Za zamówione ogłoszenie lub reklamę Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy wynagrodzenie według następujących zasad: 1. Ogłoszeniodawca może dokonać płatności za zamówione ogłoszenie lub reklamę: a) z góry przed emisją ogłoszenia lub reklamy, tzn. do dnia poprzedzającego emisję włącznie b) z dołu po emisji ogłoszenia lub reklamy, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę; w tym przypadku Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do uiszczenia stosownej dopłaty wynikającej z cennika Wydawcy. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności za zamawiane ogłoszenia i reklamy wyłącznie z góry. 2. W przypadku płatności z dołu ( 11 ust. 1 litera b) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zrealizować ją w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury. Uchybienie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych ogłoszeń lub reklam Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej. 4. W przypadku zamówienia publikacji o charakterze cyklicznym Wydawca ma prawo wstrzymać druk kolejnych ogłoszeń lub reklam z zamówionego cyklu Ogłoszeniodawcy, jeżeli poprzednia emisja lub cykl emisji nie zostały opłacone w terminie, niezależnie od uprawnienia do naliczenia odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. 12 Wynagrodzenie Wydawcy za zamówione ogłoszenia lub reklamy jest ustalane na podstawie cennika zawierającego ceny, dopłaty, rabaty a obowiązującego w przedsiębiorstwie Wydawcy w dniu emisji ogłoszenia lub reklamy. IV REKLAMACJE Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy wyłącznie na piśmie (w przypadku gdy reklamacja dotyczy jakości druku dostarczając jednocześnie jeden oryginalny egzemplarz wydania Gazety Wyborczej zawierający materiał będący przedmiotem reklamacji), nie później niż do godz piątego dnia roboczego liczonego od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji włącznie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych niniejszego paragrafu. 5

6 2. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń lub reklam cyklicznych, zamieszczanych częściej niż co sześć dni, reklamacja musi być zgłoszona nie później niż do godziny 16.00, na trzy dni robocze przed datą następnej publikacji. 3. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń lub reklam cyklicznych, zamieszczanych dzień po dniu, reklamacja musi być zgłoszona w dniu pierwszej zakwestionowanej publikacji do godziny Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis rodzaju wad lub usterek opublikowanego ogłoszenia lub reklamy w stosunku do złożonego zamówienia. 2. Wstępnej oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy. 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamowanym ogłoszeniu lub reklamie, chyba że strony ustalą inną formę rekompensaty z tytułu uzasadnionej reklamacji. 15 Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych publikacji. W przypadku braku płatności ze strony Ogłoszeniodawcy stosuje się odpowiednio postanowienia 11 ust. 2 i Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie zamówienia z powodu przerw lub zaprzestania prac drukarni bądź kolporterów, z powodu zaprzestania wydawania Gazety Wyborczej lub któregokolwiek z jej dodatków w całości czy też tylko określonych stron lokalnych, jak też z powodu innych zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy. Po powzięciu przez Wydawcę informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia takiego zdarzenia, poinformuje on niezwłocznie o tym fakcie Ogłoszeniodawcę. 2. Wydawca zastrzega sobie prawo niezamieszczenia ogłoszenia lub reklamy w uzgodnionym terminie z przyczyn programowych lub technicznych. W takim przypadku ogłoszenie lub reklama zostaną zamieszczone w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym przez strony. 3. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany makiety bądź układu danego wydania Gazety Wyborczej. V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych z Wydawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i oświadcza, że wyżej wymieniona zgoda dotyczy wszystkich udostępnionych przez Ogłoszeniodawcę oznaczeń środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności adresów internetowych. 2. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, może być przez Ogłoszeniodawcę odwołane w każdym czasie Zasady Ogólne w niniejszym brzmieniu wchodzą w życie z dniem r., przy czym mają one zastosowanie także do umów zawartych przed tą datą, o ile obejmują one okres współpracy po wyżej wskazanej dacie. 6

7 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego. 3. Integralną część Zasad Ogólnych stanowią: Załącznik nr 1 Terminy dostarczania zamówień, treści ogłoszeń i reklam, materiałów gotowych do druku, rezygnacji z zamówień bez ponoszenia konsekwencji oraz rezygnacji z konsekwencją obciążenia Ogłoszeniodawcy. Terminy dostarczania zamówień i rezygnacji z zamówień bez ponoszenia konsekwencji oraz rezygnacji z konsekwencją obciążenia Ogłoszeniodawcy (dot. stron I-XV oraz ostatniej wydania krajowego GW oraz wkładek do Wysokich Obrotów i Gazety Telewizyjnej). Załącznik nr 2 Wymagania techniczne dostarczania materiałów do druku. Parametry druku w Gazecie Wyborczej i jej dodatkach. Załącznik nr 3 Zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w bezpłatnych tytułach prasowych wydawanych przez Agorę SA. Załącznik nr 4 Dodatkowe informacje o zasięgach publikacji ogłoszeń, zamówionych na podstawie cennika ogólnopolskich ogłoszeń wymiarowych w ramach oferty sieciowej i oferty o rozszerzonym zasięgu Gazety Co Jest Grane. Załącznik nr 5 Zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. 4. W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń lub reklam jest dokonywana na podstawie zamówienia publicznego, złożonego stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późn. zm.), wyłącza się stosowanie postanowień niniejszych Zasad Ogólnych, które byłyby sprzeczne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia bądź z postanowieniami umowy zawartej w sprawie tego zamówienia publicznego. 7

8 ZAŁĄCZNIK nr 1 TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ, TREŚCI OGŁOSZEŃ I REKLAM, MATERIAŁÓW GOTOWYCH DO DRUKU, REZYGNACJI Z ZAMÓWIEŃ BEZ PONOSZENIA KONSEKWENCJI ORAZ REZYGNACJI Z KONSEKWENCJĄ OBCIĄŻENIA OGŁOSZENIODAWCY. 1. Podane w tabelach terminy odnoszą się do dat emisji ogłoszenia lub reklamy i są terminami ostatecznymi. 2. Pod pojęciem dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 3. W przypadku, kiedy dzień tygodnia określony w tabeli nie jest dniem roboczym, ostateczny termin Tabela 1. zostaje automatycznie przesunięty na najbliższy dzień roboczy, poprzedzający wskazany w tabeli. 4. W przypadku gdy edycje dodatków branżowych lub tematycznych do Gazety Wyborczej będą przesunięte na inny dzień tygodnia harmonogramy zostaną ustalone osobnymi rozporządzeniami. 5. W przypadku ogłoszeń wymiarowych, które mają być zamieszczane w Gazecie Wyborczej od strony 1 do strony 15 włącznie oraz na ostatniej stronie wydania krajowego ogłoszeniodawca jest zobowiązany do potwierdzania zleceniem rezerwacji powierzchni ogłoszeniowej lub reklamowej najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą emisji. Brak złożenia zlecenia oznacza, że ogłoszenie lub reklama nie zostanie zamieszczone, nawet jeżeli wcześniej została dokonana rezerwacja. 6. W przypadku dokonania potwierdzenia poprzez złożenie zlecenia zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej i następnie wycofania tego zlecenia, ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy tytułem odszkodowania kwotę równą: a) 50% wartości ogłoszenia wyliczonej według obowiązującego u Wydawcy cennika, jeżeli zrezygnuje z jego emisji nie później niż w szóstym dniu roboczym przed datą jego emisji, b) 100% wartości ogłoszenia wyliczonej według obowiązującego u Wydawcy cennika, jeżeli zrezygnuje z jego emisji później niż w szóstym dniu roboczym przed datą jego emisji. 7. W przypadku ogłoszeń wymiarowych, które mają być zamieszczane w: a) tygodniku Wysokie Obroty na okładce II i IV, b) tygodniku Gazeta Telewizyjna na okładce II, III i IV Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do potwierdzania zleceniem rezerwacji powierzchni ogłoszeniowej lub reklamowej najpóźniej na 15 dni roboczych przed datą emisji. Brak złożenia zlecenia oznacza, że ogłoszenie lub reklama nie zostanie zamieszczone, nawet jeżeli wcześniej została dokonana rezerwacja. 8. W przypadku dokonania potwierdzenia poprzez złożenie zlecenia zgodnie z postanowieniami punktu 7 powyżej i następnie wycofania tego zlecenia, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy tytułem odszkodowania kwotę równą: a) 50% wartości ogłoszenia wyliczonej według obowiązującego u Wydawcy cennika, jeżeli zrezygnuje z jego emisji nie później niż w dziesiątym dniu roboczym przed datą jego emisji, b) 100% wartości ogłoszenia wyliczonej według obowiązującego u Wydawcy cennika, jeżeli zrezygnuje z jego emisji później niż w dziesiątym dniu roboczym przed datą jego emisji. 8

9 ZAŁĄCZNIK nr 1 Tabela 1. Strony krajowe Gazety Wyborczej i jej dodatków. Nr kolumny WYDANIE Termin zamówienia Termin dostarczenia treści Termin możliwych Termin rezygnacji ogłoszenia i materiału gotowego podmian gotowych z zamówienia do druku, zmian do treści materiałów do druku bez żadnych ogłoszenia i zmian zamówienia konsekwencji* Gazeta Wyborcza 2 dni robocze przed 2 dni robocze przed 1 dzień roboczy przed 2 dni robocze przed strony krajowe emisją do godziny emisją do godziny emisją do godz emisją do godz edycja od poniedziałku do soboty Gazeta Telewizyjna 12 dni roboczych przed emisją, 7 dni roboczych przed emisją, 6 dni roboczych przed emisją, 7 dni roboczych przed emisją, dzień edycji piątek Duży Format 6 dni roboczych przed emisją środa do w tygodniu czwartek do w tygodniu wtorek do w tygodniu dzień edycji poniedziałek poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję Wysokie Obcasy 14 dni roboczych przed emisją 12 dni roboczych przed emisją 11 dni roboczych przed emisją 12 dni roboczych przed emisją strony krajowe do godz dzień edycji sobota Gazeta Praca środa do w tygodniu czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu środa do w tygodniu strony krajowe poprzedzającym emisją poprzedzającym emisją poprzedzającym emisją poprzedzającym emisją dzień edycji poniedziałek Gazeta Komunikaty czwartek do w tygodniu czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu czwartek do w tygodniu strony krajowe poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję dzień edycji wtorek Gazeta Nieruchomości czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu poniedziałek do piątek do w tygodniu strony krajowe poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję w tygodniu emisji poprzedzającym emisję dzień edycji środa Wysokie Obroty poniedziałek do poniedziałek do wtorek do poniedziałek do strony krajowe w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji dzień edycji czwartek na okładkę na okładkę na okładkę na okładkę 6 dni roboczych przed emisją 5 dni roboczych przed emisją 4 dni robocze przed emisją 5 dni roboczych przed emisją Gazeta Sport czwartek do w tygodniu czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu czwartek do w tygodniu strony krajowe poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję dzień edycji poniedziałek Turystyka wtorek do środa do środa do środa do Podróże małe i duże w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji strony krajowe dzień edycji sobota Okazjonalne wkładki ustalone osobnymi ustalone osobnymi ustalone osobnymi ustalone osobnymi o zasięgu krajowym rozporządzeniami rozporządzeniami rozporządzeniami rozporządzeniami * przekroczenie podanych terminów powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 50% wartości zamówionego ogłoszenia 9

10 ZAŁĄCZNIK nr 1 Tabela 2. Wydanie stołeczne strony i dodatki tematyczne Nr kolumny WYDANIE termin zamówienia termin dostarczenia treści Termin możliwych Termin rezygnacji ogłoszenia i materiału gotowego podmian gotowych z zamówienia bez do druku, zmian do treści materiałów do druku żadnych konsekwencji* ogłoszenia i zmian zamówienia strony stołeczne 2 dni robocze przed 2 dni robocze przed 1 dzień roboczy przed 2 dni robocze przed Gazety Wyborczej emisją do godziny emisją do godziny emisją do godz emisją do godz edycja od poniedziałku do soboty Gazeta Praca środa do w tygodniu czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu czwartek do w tygodniu strony stołeczne poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję dzień edycji poniedziałek strony Komunikaty czwartek do w tygodniu czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu czwartek do w tygodniu Stołeczne poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję dzień edycji wtorek Gazeta Nieruchomości piątek do w tygodniu piątek do w tygodniu poniedziałek do piątek do w tygodniu strony stołeczne poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję w tygodniu emisji poprzedzającym emisję dzień edycji środa Wysokie Obroty poniedziałek do poniedziałek do wtorek do poniedziałek do strony stołeczne w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji dzień edycji czwartek Gazeta Co Jest Grane poniedziałek do wtorek do środa do wtorek do dodatek stołeczny w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji dzień edycji piątek Żółte Strony pierwsza strona środa do środa do środa do dodatek stołeczny piątek do w tygodniu w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji dzień edycji piątek poprzedzającym emisję pozostałe strony środa do w tygodniu emisji Turystyka środa do środa do czwartek do środa do Podróże małe i duże w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji strony stołeczne dzień edycji sobota Wysokie Obcasy 10 dni roboczych przed emisją 8 dni roboczych przed emisją 7 dni roboczych przed emisją 8 dni roboczych przed emisją strony stołeczne do godz. 10 dzień edycji sobota Okazjonalne wkładki ustalone osobnymi ustalone osobnymi ustalone osobnymi ustalone osobnymi o zasięgu stołecznym rozporządzeniami rozporządzeniami rozporządzeniami rozporządzeniami * przekroczenie podanych terminów powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 50% wartości zamówionego ogłoszenia 10

11 ZAŁĄCZNIK nr 1 Tabela 3. Gazeta Wyborcza w zasięgach lokalnych poza stronami stołecznymi. Nr kolumny WYDANIE Termin zamówienia Termin dostarczenia treści Termin możliwych Termin rezygnacji ogłoszenia i materiału gotowego podmian gotowych z zamówienia bez do druku, zmian do treści materiałów do druku żadnych konsekwencji* ogłoszenia i zmian zamówienia strony lokalne 2 dni robocze przed 2 dni robocze przed 1 dzień roboczy przed 2 dni robocze przed Gazety Wyborczej emisją do godziny emisją do godziny emisją do godz emisją do godz edycja od poniedziałku do soboty Gazeta Praca środa do w tygodniu czwartek do w tygodniu piątek do w tygodniu czwartek do w tygodniu strony lokalne poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję dzień edycji poniedziałek Gazeta Nieruchomości piątek do w tygodniu piątek do w tygodniu poniedziałek do piątek do w tygodniu strony lokalne poprzedzającym emisję poprzedzającym emisję w tygodniu emisji poprzedzającym emisję dzień edycji środa Wysokie Obroty poniedziałek do poniedziałek do wtorek do poniedziałek do strony lokalne w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji dzień edycji czwartek Gazeta Co Jest Grane poniedziałek do wtorek do środa do wtorek do dodatek lub strony lokalne w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji dzień edycji piątek (również oferta sieciowa i o rozszerzonym zasięgu patrz załącznik 4) Turystyka środa do środa do czwartek do środa do Podróże małe i duże w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji w tygodniu emisji strony lokalne dzień edycji sobota Okazjonalne wkładki ustalone osobnymi ustalone osobnymi ustalone osobnymi ustalone osobnymi o zasięgu lokalnym rozporządzeniami rozporządzeniami rozporządzeniami rozporządzeniami * przekroczenie podanych terminów powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 50% wartości zamówionego ogłoszenia 11

12 ZAŁĄCZNIK nr 2 WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU FILTR (komórka Działu Wydawniczego Gazety Wyborczej zajmująca się weryfikacją ogłoszeń w formie elektronicznej) nie wykonuje rutynowo takich zabiegów jak: podstawianie fontów, uzupełnianie lub zmiana elementów graficznych ogłoszenia, poprawki w tekście, zmiana lub korekta kolorystyki ogłoszenia, zmiana proporcji i wymiarów ogłoszenia, zmiana rozdzielczości pliku rastrowego, usunięcie nadmiaru składowych barwnych lub naprawa uszkodzonych plików. Jeśli takie lub podobne operacje będą z jakichkolwiek względów konieczne, podejmie się ich (wyłącznie w miarę możliwości) na zlecenie Klienta; jednak w takim wypadku ani FILTR, ani STUDIO GRAFICZNE nie biorą odpowiedzialności za ostateczny wygląd wydrukowanego ogłoszenia. Profile ICC włączane do dostarczanych plików są pomijane w procesie naświetlania i druku Gazety; barwy zawarte w wydrukowanych ogłoszeniach wynikają z rzeczywistych wartości CMYK zawartych w plikach. Do każdego ogłoszenia musi zostać dołączony wzór reklamy wydruk w skali 1: 1, w miarę możności 300 DPI lub więcej. W wypadku ogłoszeń czarno-białych dostarczanych em lub FTP dopuszczalne jest przesłanie wydruku faksem, w miarę możności w skali 2:1. Jedyna uznawana przez nas forma dostarczania gotowych ogłoszeń to zbiór (plik) zawierający obraz ogłoszenia w postaci cyfrowej. Dopuszczalne formaty pliku to: EPS (Encapsulated Postscript File) z tekstami zamienionymi na krzywe, zawierające w pojedynczym pliku wszystkie informacje niezbędne do wydruku TIF (Tagged Image File Format) nieskompresowany lub skompresowany LZW, o rzeczywistej rozdzielczości: ogłoszenia czarno-białe DPI, ogłoszenia barwne DPI Pliki nie mogą zawierać dodatkowych barw (spoza modelu CMYK), niedrukowalnych elementów, a maksymalny stopień krycia (suma barw ink limit) nie może przekraczać 240% (wydania codzienne) lub 280% (wydania magazynowe). Maksymalna wielkość pliku nie może przekraczać 120 MB (max. 4 MB/moduł). Ogłoszenia w formie elektronicznej można dostarczać na: dyskietkach formatu IBM PC 3.5' dyskach Iomega Zip 100 i 250 MB (Apple i IBM PC). dyskach CD i DVD, a także po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą em lub FTP-em. 12

13 ZAŁĄCZNIK nr 2 PARAMETRY DRUKU W GAZECIE WYBORCZEJ I JEJ DODATKACH 1. NORMY DRUKU Gazety Wyborczej (TECHNOLOGIA COLD-SET ORAZ HEAT-SET) (cold-set: wydania codzienne i lokalne, wkładki na papierze gazetowym; heat-set: Wysokie Obcasy, okładki Gazety Telewizyjnej i Wysokich Obrotów, wkładki na papierze powlekanym) A. Przesunięcie kolorów Przy druku barwnym w technologii cold-set, przy max zadrukowaniu wstęgi 4+4, tolerancja pasowania kolorów, wynosi do 0,5 mm. Przy druku barwnym w technologii heat-set, przy max zadrukowaniu wstęgi 4+4, tolerancja pasowania kolorów, wynosi do 0,3 mm. Należy unikać składania napisów, szczególnie małym stopniem, z kilku kolorów, z uwagi na duże problemy ze spasowaniem. W efekcie otrzymujemy często tekst rozmyty i nieczytelny. Należy stosować podlewki w celu uniknięcia prześwitywania podłoża przy różnicy w pasowaniu. Dla czarnych (100%) tekstów i drobnych elementów graficznych zalecane jest nadanie atrybutu overprint. Różnice w przesunięciu (pasowaniu) kolorów biorą się z następujących powodów: każdy kolor drukowany jest z innego cylindra formowego możliwe są więc pewne przesunięcia między czterema takimi cylindrami na maszynie (max tolerancja dokładności założenia 4 form CMYK tworzących obraz barwny wynosi 4 x 0,1 mm = 0,4 mm); papier jest mało stabilny wymiarowo, co znaczy, że pod wpływem wody rozszerza się wzdłuż oraz w poprzek kierunku drukowania. Drukując kolumnę kolorową papier pobiera cztery razy więcej wody niż przy druku czarno- -białym, a więc efekt rozszerzania papieru jest zwiększony; ze względu na konstrukcję zamków trzymających formy drukowe niemożliwe jest rozciągnięcie lub przekoszenie płyt w celu korekty ich położenia, co może mieć miejsce na maszynach arkuszowych; montaż diapozytywów w jedną formę kopiową oraz ich umieszczenie w kopioramie w trakcie naświetlania form drukowych też są obarczone pewnym błędem (możliwe są ich pewne przesunięcia względem formy na kołkach pasujących blachę do formy kopiowej). B. Przyrost punktu Przyrost punktu rastrowego w tonach średnich wynosi do 30%. W trakcie druku następuje pewne powiększenie punktów rastrowych i jest ono największe dla rastra o pokryciu powierzchni 40% 60%. Przyczyną powiększenia jest: ogromny nacisk na maszynie występujący w dwóch strefach: 1) pomiędzy formą drukową, a obciągiem gumowym; 2) pomiędzy obciągiem, a papierem. struktura papieru. Mocno rozwinięta struktura papieru szczególnie gazetowego (bardzo szorstka powierzchnia, z dużą ilością porów i kapilar pomiędzy włóknami) powoduje wzmożone wnikanie oraz migrację farby w papierze. Szczególnie duże przyrosty punktu występują dla koloru black i cyan należy więc unikać dużego udziału tych kolorów w budowaniu szczegółów w ciemnych partiach obrazu. C. Gęstość optyczna W przypadku występowania pasków kontrolnych dopuszczalna różnica gęstości optycznych pomiędzy aplami, może wynosić na odbitce do + 0,3 D. Gęstość optyczna D farby określa ilość nadrukowanej farby na papierze. Im więcej farby tym gęstość optyczna jest większa. Gęstość optyczna farby (na apli) wynosi: cold-set head-set Farba yellow 0,90 D 0,90 D Farba magenta 0,85 D 1,30 D Farba cyan 0,80 D 1,40 D Farba czarna 1,10 D 1,65 D Są to wartości optymalne tzn. że przy tej ilości farby uzyskuje się najlepsze efekty w druku. Podwyższenie gęstości optycznej, a więc zwiększenie ilości farby w Gazecie powyżej podanych wartości nie jest możliwe, ponieważ jest uwarunkowane technologią druku. Przy zwiększonej ilości farby następuje brudzenie podłoża, odbijanie się rysunku na sąsiednich stronach, mazanie się farby pod wpływem dotyku itp. Przy druku czasopism (patrz wyżej) i wkładek posługujemy się techniką heat-set. Możliwe do uzyskania gęstości optyczne są w granicach 1,40 1,60 D, a więc wyższe niż przy cold-set, ale ta technologia druku jest inna od technologii produkcji gazet. Farba w druku jest utrwalona termicznie za pomocą pieca w trwałą powłokę na papierze o małej chłonności i dlatego efekt wizualny jest zupełnie inny: jest więcej farby, a więc barwy są ostrzejsze a głębia koloru większa. Efekt ten pogłębiony jest ponadto przez połysk nadruku, który nie występuje przy druku gazetowym. D. Powtarzalność nakładu Przy druku cold-set wynosi 95% w polu zadruku. 13

14 ZAŁĄCZNIK nr 2 Parametry przygotowania reklam w postaci cyfrowej Wysokie Obcasy, okładki Gazety TV, Wysokie Obroty (heat-set) Druk gazetowy UCR/GCR C + M + Y + B 260% - 280% C + M + Y 120% - 150% Sumaryczny stopień pokrycia w obszarach Tylko jedna z barw może mieć 100 % Black 90% - 100% cieni pokrycia. C + M + Y + K 220% - 240% Stopień pokrycia Minimalny punkt rastrowy musi być > 5 % (światła) Maksymalny punkt rastrowy musi być Maksymalny punkt rastrowy musi być w przypadku heat-setu < 95% w przypadku cold-setu < 85% (cienie) (cienie) Stopień pisma druk z jednej barwy minimalny stopień pisma jednoelementowego 5 punktów (w punktach typograficznych) minimalny stopień pisma minimalny stopień pisma dwuelementowego 7 punktów dwuelementowego 8 punktów Stopień pisma/grubość linii minimalny stopień pisma minimalny stopień pisma druk z nie więcej niż dwóch kolorów lub jednoelementowego 8 punktów; jednoelementowego 9 punktów; druk w kontrze; minimalny stopień pisma minimalny stopień pisma (w punktach typograficznych) dwuelementowego 10 punktów; dwuelementowego 11 punktów; Należy unikać składania tekstów reklam z więcej niż 2 kolorów. Czarne napisy powinny się składać wyłącznie ze 100 % black, bez dodatków innych barw minimalna grubość linii 1 punkt 1.5 punkta Do drukowania w kontrze stosować fonty tylko typu Bold! Specyfika produkcyjna przygotowalni Agory Wysokie Obcasy, okładki Gazety TV, Wysokie Obroty (heat-set) Druk gazetowy Rodzaj filmu Filmy pozytywowe: czytelne od strony podłoża Kąt rastra Klasyczne dla technologii offsetowej: 0, 15, 45, 75 Kształt punktu rastrowego Punkt eliptyczny daje najmniejsze przyrosty w trakcie procesu drukowania. Liniatura elementów zrastrowanych 60 linii/cm (150 linii/cal) 48 linii/cm (120 linii/cal) Rozdzielczość naświetlania 2400 dpi 1200 dpi Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku niespełniania przez materiały powyższych parametrów technicznych. Ogłoszeniodawca ma prawo korzystać, za odrębną opłatą, z usług Studia Graficznego Biura Reklam i Ogłoszeń Gazety Wyborczej. W szczególności Ogłoszeniodawca ma prawo zamówić projekt ogłoszenia lub reklamy oraz zlecić dokonanie zmian i poprawek w projekcie przez niego dostarczonym. Rozliczenia z tytułu tych usług odbywać się będą w oparciu o aktualny Cennik usług Studia Graficznego Biura Reklam i Ogłoszeń Gazety Wyborczej, na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Ogłoszeniodawcę w Studiu Graficznym. 14

15 ZAŁĄCZNIK nr 3 ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH I REKLAM W BEZPŁATNYCH TYTUŁACH PRASOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ AGORĘ SA 1. Do ogłoszeń wymiarowych i reklam zamieszczanych w zdefiniowanych niżej bezpłatnych tytułach prasowych wydawanych przez Wydawcę zastosowanie mają Ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w Gazecie Wyborczej i ich załączniki, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przewidzianych w niniejszym Załączniku. 2. Ilekroć w Ogólnych Zasadach zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w Gazecie Wyborczej stosuje się pojęcie Gazeta Wyborcza, należy rozumieć, iż odnosi się ono do zdefiniowanych niżej bezpłatnych tytułów prasowych wydawanych przez Wydawcę w zakresie ogłoszeń i reklam zamieszczanych w tych tytułach. 3. Przez pojęcie bezpłatny tytuł prasowy wydawany przez Wydawcę należy rozumieć dla potrzeb regulacji objętych niniejszym Załącznikiem następujące tytuły: Gazeta Wyborcza Tydzień w Bydgoszczy, Gazeta Wyborcza Tydzień w Białymstoku. Wydawca może tym pojęciem objąć także inne bezpłatne tytuły prasowe pod warunkiem ich wymienienia w niniejszym Załączniku. 4. Przez określenie Gazeta Wyborcza Tydzień w Bydgoszczy należy rozumieć wydawany przez Agorę SA bezpłatny tygodnik ukazujący się w niedziele o zasięgu bydgoskim oraz jego wszelkie dodatki i wkładki, jak też wszelkie zamieszczane w nim materiały redakcyjne i reklamowo-promocyjne. 5. Przez określenie Gazeta Wyborcza Tydzień w Białymstoku należy rozumieć wydawany przez Agorę SA bezpłatny tygodnik ukazujący się w niedziele o zasięgu białostockim oraz jego wszelkie dodatki i wkładki, jak też wszelkie zamieszczane w nim materiały redakcyjne i reklamowo-promocyjne. 6. Wydawca ma prawo w każdym czasie zawiesić okresowo lub zaprzestać wydawania każdego spośród wymienionych w pkt. 3 6 powyżej bezpłatnych tytułów prasowych. 7. Dla potrzeb realizacji zamówień na publikację ogłoszeń i reklam w bezpłatnych tytułach prasowych wydawanych przez Wydawcę stosuje się następujące terminy dostarczania zamówień, treści ogłoszeń i reklam, materiałów gotowych do druku, bezpłatnych zmian w materiałach gotowych do druku, rezygnacji z zamówień bez ponoszenia konsekwencji oraz rezygnacji z obciążeniami dla Ogłoszeniodawcy: Nr kolumny WYDANIE termin zamówienia termin dostarczenia treści Termin możliwych Termin rezygnacji ogłoszenia i materiału gotowego podmian gotowych z zamówienia bez do druku, zmian do treści materiałów do druku żadnych konsekwencji* ogłoszenia i zmian zamówienia GAZETA WYBORCZA 2 dni robocze przed 2 dni robocze przed 1 dni roboczy przed 2 dni robocze przed Tydzień w Bydgoszczy emisją do godziny emisją do godziny emisją do godz emisją do godz dzień edycji niedziela GAZETA WYBORCZA 2 dni robocze przed 2 dni robocze przed 1 dni roboczy przed 2 dni robocze przed Tydzień w Białymstoku emisją do godziny emisją do godziny emisją do godz emisją do godz dzień edycji niedziela * przekroczenie podanych terminów powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 50% wartości zamówionego ogłoszenia 8. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w Gazecie Wyborczej 15

16 ZAŁĄCZNIK nr 4 DODATKOWE INFORMACJE O ZASIĘGACH PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ, ZAMÓWIONYCH NA PODSTAWIE CENNIKA OGÓLNOPOLSKICH OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH W RAMACH OFERTY SIECIOWEJ I OFERTY O ROZSZERZONYM ZASIĘGU GAZETY CO JEST GRANE 1. Zasięgi ukazywania się Gazety Co Jest Grane dla oferty sieciowej w tych województwach, w których Gazeta Co Jest Grane nie ukazuje się na całym ich obszarze Województwo Zasięgi wydania Powiaty Gazety Co Jest Grane kujawsko-pomorskie wydanie bydgoskie i toruńskie bydgoski, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, sępoleński, tucholski, toruński, włocławski, aleksandrowski, radziejowski, lipnowski, rypiński, golubskodobrzyński, wąbrzeski, grudziądzki pomorskie wydanie trójmiejskie Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, nowodworski, pucki, starogardzki, wejcherowski, malborski, tczewski, sztumski łódzkie wydanie łódzkie Łódź oraz powiaty: łódzki, zgierski, pabianicki lubelskie wydanie lubelskie Lublin oraz powiaty; lubelski, puławski, lubartowski, łęczyński, świdnicki wielkopolskie wydanie poznańskie Poznań oraz powiaty: poznański, gnieźnieński, grodziski, obornicki, nowotomyski, poznański, szamotulski, śremski, średzki, wrzesiński zachodniopomorskie wydanie szczecińskie Szczecin, Świnoujście oraz powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, stargardzki, pyrzycki, gryfiński 2. Wydania Gazety Wyborczej, w których w ramach oferty o rozszerzonym zasięgu Gazety Co Jest Grane, ogłoszenia ukazują się na stronach lokalnych sygnowanych logiem Gazety Co Jest Grane: wydanie białostockie wydanie częstochowskie wydanie kieleckie wydanie olsztyńskie wydanie opolskie wydanie radomskie wydanie rzeszowskie wydanie zielonogórskie i gorzowskie 16

17 ZAŁĄCZNIK nr 5 ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA 1. Wydawca umożliwia Ogłoszeniodawcy korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w ramach którego udostępnia Ogłoszeniodawcy funkcjonalności pozwalające na obsługę zamówień publikacji Ogłoszeń w Gazecie Wyborczej oraz Wortalu. Internetowe Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta jest zawarcie przez Wydawcę i Ogłoszeniodawcę umowy o korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz dokonanie rejestracji w sposób wskazany przez Wydawcę. 3. Korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta wymaga zalogowania się na stronie dostępnej pod adresem poprzez podanie wybranych przez Ogłoszeniodawcę: loginu i hasła dostępu. Loginem umożliwiającym korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta jest adres owy wskazany przez Ogłoszeniodawcę w umowie zawartej z Wydawcą. 4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zabezpieczyć wybrane hasło dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta przed dostępem osób nieuprawnionych. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny wobec Wydawcy oraz osób trzecich za wszelkie skutki wynikające z uzyskania dostępu do hasła przez osoby nieuprawnione, w tym za skutki posługiwania się przez osoby nieuprawnione uzyskanym hasłem dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zawiadomić Wydawcę o każdym przypadku uzyskania dostępu do hasła przez osobę nieuprawnioną. 5. W ramach funkcjonalności oferowanych na stronach Internetowego Biura Obsługi Klienta, Wydawca umożliwia Ogłoszeniodawcy dostarczanie Ogłoszeń w wersji gotowej do druku w Gazecie Wyborczej, tworzenie i dostarczanie Ogłoszeń do publikacji w Wortalu oraz sprawdzanie statusu złożonych zamówień. Opis poszczególnych funkcjonalności Internetowego Biura Obsługi Klienta dostępny jest na jego stronach. 6. W celu umożliwienia Ogłoszeniodawcy tworzenia Ogłoszeń przeznaczonych do publikacji w Wortalu, Wydawca udostępnia Ogłoszeniodawcy do wyboru trzy rodzaje standardowych wzorów (szablonów) Ogłoszeń. Na podstawie odrębnego zamówienia i za dodatkowym wynagrodzeniem Ogłoszeniodawca może zlecić Wydawcy wykonanie indywidualnego wzoru (szablonu) Ogłoszenia przeznaczonego do publikacji w Wortalu. Na stronach Wortalu publikowane będą wyłącznie Ogłoszenia utworzone na podstawie wzorów, o których mowa powyżej. 7. Na stronach Internetowego Biura Obsługi Klienta Ogłoszeniodawca będzie uzyskiwał informację o ostatecznych terminach dostarczania Ogłoszeń w celu publikacji w Gazecie Wyborczej i na stronach Wortalu, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę wskazanego na stronach Internetowego Biura Obsługi Klienta ostatecznego terminu dostarczenia Ogłoszenia spełniającego wymogi określone w Zasadach Ogólnych powoduje niezamieszczenie zamówionego Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej lub na stronach Wortalu oraz wynikające z powyższego inne konsekwencje określone w Zasadach Ogólnych, a także wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność Wydawcy, która mogłaby powstać z tytułu niezamieszczenia Ogłoszenia w Gazecie Wyborczej lub na stronach Wortalu. 8. Internetowe Biuro Obsługi Klienta dostępne jest: a) w dni robocze - w godzinach od 08:00 do 22:00, b) w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - w godzinach od 09:00 do 19: Niezależnie od postanowień pkt 8 niniejszego załącznika, Wydawcy przysługuje prawo do przerwy w udostępnianiu Internetowego Biura Obsługi Klienta z przyczyn technicznych. Jeżeli przerwa w udostępnianiu Internetowego Biura Obsługi Klienta uniemożliwia Ogłoszeniodawcy dostarczenie Ogłoszenia w terminie umożliwiającym zamieszczenie go w Gazecie Wyborczej lub na stronach Wortalu zgodnie z zamówieniem, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego (lecz nie później niż w ciągu 30 minut od stwierdzenia braku możliwości dostarczenia Ogłoszenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Wydawcy) zawiadomienia o powyższym Wydawcy, który zaproponuje Ogłoszeniodawcy inny sposób dostarczenia Ogłoszenia, tak aby mogło ono zostać zamieszczone w terminie wynikającym z zamówienia. Jeżeli zmiana sposobu dostarczenia Ogłoszenia spowoduje brak możliwości opublikowania Ogłoszenia w terminie wynikającym z zamówienia, Ogłoszenie zostanie zamieszczone w najbliższym możliwym terminie. Niedostarczenie Ogłoszenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Wydawcy i niezawiadomienie Wydawcy o braku możliwości dostarczenia Ogłoszenia z tych przyczyn w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym traktowane jest jako niedostarczenie Ogłoszenia w terminie, z konsekwencjami, o których mowa w pkt 7 niniejszego załącznika. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie należy dokonać pocztą elektroniczną na adres 10. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Zasad Ogólnych. 17

REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W "TWOIM ZAGŁĘBIU"

REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W TWOIM ZAGŁĘBIU REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W "TWOIM ZAGŁĘBIU" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Zasady Ogólne"

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o.

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. 1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej I. DEKLARACJA WYDAWCY Agora SA, wydawca Gazety Wyborczej świadczy usługi zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, drobnych, nekrologów i insertów w Gazecie Wyborczej. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej

ZASADY OGÓLNE zamieszczania reklam i ogłoszeń w Gazecie Wyborczej I. DEKLARACJA WYDAWCY Agora SA, wydawca Gazety Wyborczej świadczy usługi zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, drobnych i insertów w Gazecie Wyborczej. Naszym klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE STR. 2 2. WSTĘP STR.3 a) odpowiedzialność z tytułu zamieszczania ogłoszenia STR. 3 b) prawo odmowy

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam ważny od 02.01.2013. Cennik ogłoszeń reklamowych. Wydania. ogólnopolskie

Cennik reklam ważny od 02.01.2013. Cennik ogłoszeń reklamowych. Wydania. ogólnopolskie Cennik reklam ważny od 02.01.2013 2013 Cennik ogłoszeń reklamowych Wydania ogólnopolskie Spis treści Informacje ogólne FAKT, Przegląd Sportowy + Sport GRPower, PressPower, PressPack Siatka modułowa FAKT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OFERTY NIERUCHOMOŚCI OFERTA DWUMEDIALNA

OGÓLNE ZASADY OFERTY NIERUCHOMOŚCI OFERTA DWUMEDIALNA I. DEKLARACJA WYDAWCY Agora S.A., wydawca Gazety Wyborczej, świadczy kompleksową usługę Oferta Nieruchomości, polegającą na zamieszczaniu ogłoszeń o nieruchomościach w Gazecie Wyborczej i na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

Dostępne moduły reklamowe

Dostępne moduły reklamowe Dostępne moduły reklamowe 1 2 3 4 5 6 288 mm 246,4 mm 204,8 mm 163,2 mm 121,6 mm 80 mm 38,4 mm 1 2 3 4 5 6 7 329,6 mm 39 mm 81 mm 123 mm 165 mm 207 mm 249 mm 8 rozkładówka junior page 329,6 mm 515 mm 227

Bardziej szczegółowo

Dostępne moduły reklamowe

Dostępne moduły reklamowe Dostępne moduły reklamowe 1 2 3 4 5 6 288 mm 246,4 mm 204,8 mm 163,2 mm 121,6 mm 80 mm 38,4 mm 1 2 3 4 5 6 7 329,6 mm 39 mm 81 mm 123 mm 165 mm 207 mm 249 mm 8 rozkładówka junior page 329,6 mm 515 mm 227

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM W METRZE

ZASADY OGÓLNE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM W METRZE I. OKREŚLENIA Określenia uŝyte w Zasadach Ogólnych naleŝy rozumieć w następujący sposób: Zasady Ogólne niniejsze ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych oraz insertów w Metrze ; Wydawca Agora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Dopłaty: Rabaty: CODZIENNIE I GRZBIET

Dopłaty: Rabaty: CODZIENNIE I GRZBIET CODZIENNIE I GRZBIET strona cena netto cena netto formaty reklam i ogłoszeń w zł za moduł w zł za moduł w kolorze czarno-biały 1 5.660 5.660 3x1, 3x2, 3x3, 7x1, 7x2 winieta 1 strona 8.610 8.610 45 mm x

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy. Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Interaktywnej Sieci Reklamowej Ad-Vice.

Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy. Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Interaktywnej Sieci Reklamowej Ad-Vice. Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy. Ogólne warunki zamieszczania Emisji Reklam w Interaktywnej Sieci Reklamowej Ad-Vice. I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Definicje: 1. Cennik dostępny na stronie internetowej www.inframedia.pl. 2. Czasopismo czasopismo Infrastruktura:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE I DEKLARACJA WYDAWCY II OKREŚLENIA Agora SA, wydawca Gazety Wyborczej świadczy kompleksową usługę Oferta Dom, polegającą na zamieszczaniu ogłoszeń o nieruchomościach w Gazecie Wyborczej i na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DEFINICJE

1. PODSTAWOWE DEFINICJE REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH do gazet ogólnopolskich i regionalnych za pośrednictwem serwisu Ogłoszeniaprasowe.com Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI"

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU KURIER SZCZECIŃSKI REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI" I.DEFINICJE 1. WYDAWCA "Kurier Szczeciński" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH do Gazety Wyborczej wydanie ogólnopolskie lub regionalne za pośrednictwem serwisu OgłoszeniaDoGazety.

REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH do Gazety Wyborczej wydanie ogólnopolskie lub regionalne za pośrednictwem serwisu OgłoszeniaDoGazety. REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH do Gazety Wyborczej wydanie ogólnopolskie lub regionalne za pośrednictwem serwisu OgłoszeniaDoGazety.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

strona ogłoszeniowa strona redakcyjna ulotka wymagania techniczne zlecenie Zlecający II. Zasady ogólne III. Ogłoszenia drobne IV.

strona ogłoszeniowa strona redakcyjna ulotka wymagania techniczne zlecenie Zlecający II. Zasady ogólne III. Ogłoszenia drobne IV. REGULAMIN Przyjmowania reklam i ogłoszeń do wszystkich gazet płatnych, tygodników płatnych i bezpłatnych i dodatków wydawanych przez Edytor Sp. z o.o. zwaną dalej Edytorem; obowiązuje od listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Dodatekpraca.pl PODSTAWOWE DEFINICJE

Dodatekpraca.pl PODSTAWOWE DEFINICJE REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH i MODUŁOWYCH dotyczący publikacji ofert pracy do Gazety Wyborczej wydanie ogólnopolskie lub regionalne za pośrednictwem serwisu Dodatekpraca.pl PODSTAWOWE DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

OgłoszeniaDoGazety.pl

OgłoszeniaDoGazety.pl REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH do Gazety Wyborczej wydanie ogólnopolskie lub regionalne za pośrednictwem serwisu OgłoszeniaDoGazety.pl PODSTAWOWE DEFINICJE Serwis OgloszeniaDoGazety.pl to Serwis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Panoram. 1. Definicje

Regulamin Panoram. 1. Definicje Regulamin Panoram 1. Definicje 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl, Onet Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo