Zarz dzanie ryzykiem walutowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie ryzykiem walutowym"

Transkrypt

1 Zarz dzanie ryzykiem walutowym Autor: Szymon Okoñ, Mateusz Mat³oka, Agnieszka Kaszkowiak ISBN: Format: 122x194, stron: 152 Bezpieczeñstwo finansowe Twojej dzia³alnoœci Umiejêtne zarz¹dzanie ryzykiem Skuteczne metody zabezpieczaj¹ce Opcje walutowe pod kontrol¹ Ryzyko ksiêgowe, transakcyjne oraz ekonomiczne Praktyczne przyk³ady, schematy i wzory Jest waluta, jest ryzyko. Jest ryzyko, jest na nie sposób! Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na miêdzynarodowych rynkach dobrze wiedz¹, e zmienne kursy walut zawsze wi¹ ¹ siê z koniecznoœci¹ szacowania ryzyka. I nie ma znaczenia, czy odpowiadasz za kondycjê polskiego oddzia³u miêdzynarodowego koncernu, czy eksportujesz za granicê soki owocowe do d³ugiej listy zagro eñ Twojego biznesu zalicza siê tak e ryzyko walutowe, w wyniku którego mo esz straciæ znaczn¹ czêœæ zysku. Zagro enie staje siê szczególnie wyraÿne, gdy nad œwiatow¹ gospodark¹ kr¹ y widmo kryzysu. Nie za³amuj siê! Autorzy ksi¹ ki Zarz¹dzanie ryzykiem walutowym postanowili przybyæ Ci z odsiecz¹ i przepêdziæ z Twojej okolicy smoka niepewnoœci. Naucz¹ Ciê praktycznych metod ograniczania potencjalnych strat, wynikaj¹cych ze zmian kursów walut, oraz minimalizowania negatywnych konsekwencji, które mog¹ wyst¹piæ w zwi¹zku z tymi zmianami. Podpowiedz¹, które z zabezpieczeñ wybraæ, by kondycja finansowa Twojej firmy pozostawa³a na najwy szym poziomie. Wreszcie przystêpnie wyjaœni¹, na czym polegaj¹ m.in.: dyskonto weksli, forfaiting, swapy czy opcje walutowe. Bez uszczerbku na finansach Powszechnoœæ ryzyka walutowego w polskiej gospodarce Zarz¹dzanie zagro eniem zwi¹zanym ze zmiennymi kursami G³ówne typy ryzyka walutowego Identyfikacja pozycji finansowych denominowanych w walutach obcych oraz okreœlanie pozycji walutowej Akceptowalny poziom ryzyka, przy którym Twoje przedsiêbiorstwo mo e operowaæ

2 SPIS TRE CI Wst p 5 Rozdzia 1. Ryzyko walutowe 7 Poj cie ryzyka walutowego 7 Rodzaje ryzyka walutowego 9 Ryzyko ksi gowe 9 Ryzyko transakcyjne 13 Ryzyko ekonomiczne 16 Zarz dzanie ryzykiem walutowym 17 Rozdzia 2. Zabezpieczenia wewn trzne 21 Rozliczenie p atno ci zagranicznych w walucie krajowej 22 Klauzule waloryzacyjne 25 Przy pieszanie lub opó nianie p atno ci (leading i lagging) 28 Kompensowanie (netting) 30 Matching 35 Rozdzia 3. Zabezpieczenia zewn trzne 39 Dyskonto weksli 40 Faktoring 44 Forfaiting 53 Produkty ubezpieczeniowe 58

3 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Hedging finansowy 62 Produkty denominowane, indeksowane w oparciu o kursy walutowe 64 Kontrakty forward 65 Walutowe kontrakty futures 70 Kontrakty forward i futures zarz dzanie ryzykiem czy spekulacja 78 Opcje walutowe 80 Opcje walutowe pozagie dowe 83 Opcje walutowe gie dowe 90 Opcje na walutowe kontrakty futures 97 Opcje walutowe egzotyczne 100 Strategie opcyjne 106 Opcje zarz dzanie ryzykiem czy spekulacja 119 Opcje a kryzys finansowy 125 Swapy walutowe 128 Podsumowanie 135 Dodatek A 137 Najwa niejsze waluty i odpowiadaj ce im kody 137 Strony internetowe 139 O autorach 141 Bibliografia 143 4

4 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Kontrakty forward Transakcje terminowe forward nale do najstarszych, a zarazem najprostszych instrumentów pochodnych (derywatów). Zobowi zuj do zawarcia transakcji kupna lub sprzeda y okre lonego wolumenu waluty za inn walut w przysz o ci. Zak ada si przy tym, e dostawa walut nast pi w okre lonym momencie przysz o ci, a terminowy kurs rozliczenia ustala si w momencie zawarcia transakcji. Instrumentem bazowym mog by nie tylko waluty, ale równie towary czy stopy procentowe. Obrazowe przedstawienie istoty kontraktów forward na koncentrat pomara czowy zosta o pokazane w firmie Nieoczekiwana zmiana miejsc. Kontrakty forward s instrumentem niestandaryzowanym, to znaczy, e mo na je zawrze na dowoln ilo instrumentu bazowego z dowoln dat dostawy gdy strony precyzuj warunki umowy. Z tej przyczyny obrót kontraktami forward jest pozagie dowy (OTC over the counter), nie wymaga wniesienia depozytu, a rozliczenie (p atno ) odbywa si po dostawie. Kontrakty forward nie s poddawane codziennemu procesowi korygowania cen (operacji market to market) 3. Z racji wysokiego ryzyka niedotrzymania warunków kontraktu do pozagie dowych rynków terminowych dopuszcza si instytucje maj ce zaufanie dealerów 3 D. Meniów, G. Och dzan, Z. Wilmowska, op.cit., s

5 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M oraz atwy dost p do linii kredytowych, np. du e korporacje, banki, rz dy. Strona zobowi zuj ca si dostarczy okre lon ilo instrumentu podstawowego przyjmuje pozycj krótk (sprzedaje kontrakt terminowy), a strona zobowi zuj ca si zap aci za dany instrument bazowy przyjmuje w kontrakcie pozycj d ug (kupuje kontrakt). Poprzez porównanie poziomu kursu forward z poziomem kursu referencyjnego (kursu walutowego w dniu rozliczenia) okre la si wielko zysku dla jednej strony oraz wielko straty dla drugiej strony kontraktu. W sytuacji, gdy kurs referencyjny przewy sza kurs rozliczenia, to strona zajmuj ca pozycj d ug w kontrakcie uzyskuje kwot pieni n jako wynik przemno enia wielko ci kontraktu przez ró nic mi dzy kursem referencyjnym a kursem rozliczenia (rysunek 3.3). 66 ród o: opracowanie w asne Rysunek 3.3. Kupno kontraktu forward

6 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Analogicznie, kiedy kurs referencyjny nie przekracza kursu rozliczenia, to zysk uzyskuje strona zajmuj ca pozycj krótk. Zysk wówczas równy jest wynikowi przemno enia wielko ci kontraktu przez ró nic mi dzy kursem rozliczenia a kursem referencyjnym (rysunek 3.4). ród o: opracowanie w asne Rysunek 3.4. Sprzeda kontraktu forward Wykorzystanie kontraktów forward w celu zabezpieczenia si przed ryzykiem kursowym polega na zaj ciu pozycji odwrotnej do pozycji walutowej, któr chce si zabezpieczy. Dzi ki temu zysk osi gni ty na jednej z tych pozycji kompensuje strat na drugiej pozycji 4. Tak wi c zabezpieczenie pozycji d ugiej w konkretnej walucie (nale no ci w walucie obcej przekraczaj zobowi zania 4 P. Misztal, op. cit., s

7 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M w tej e walucie) osi ga si poprzez sprzeda kontraktu forward. Odwrotnie w sytuacji pozycji krótkiej walutowej (wy szym wolumenie zobowi za ni nale no ci w walucie obcej) zakupuje si kontrakt forward. Zawarcie kontraktu forward ma w sobie element spekulacji, gdy przewiduje si, e przedmiot transakcji (walut ) b dzie mo na przez momentem zapadalno ci b d bezpo rednio po nim kupi lub sprzeda korzystniej, ni ustalono w kontrakcie. Sprzedawca przewiduje, e do czasu transakcji kurs waluty spadnie poni ej kursu referencyjnego, a wi c mo liwe b dzie osi gni cie zysków poprzez sprzeda waluty po cenie wy szej ni kurs referencyjny. Równocze nie kupuj cy oczekuje wzrostu kursu walutowego, dzi ki czemu b dzie móg odsprzeda walut z zyskiem. Jednak e konstrukcja forwardu przes dza o klasyfikacji bardziej do instrumentów zabezpieczaj cych ni spekulacyjnych. NDF-y (non-delivery forward) to szczególna odmiana transakcji forward bez obowi zku dostawy instrumentu bazowego. Rozliczenie tych nierzeczywistych transakcji terminowych odbywa si w oparciu o ró nice mi dzy cen terminow z dnia zawarcia transakcji a cen natychmiastow z dnia rozliczenia. NDF-y wykorzystuje si, gdy ramy prawne uniemo liwiaj wykorzystanie innych transakcji terminowych b d gdy strony kontraktu chc 68

8 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E jedynie rozliczy ró nic kursow w terminie rozliczenia, z powodu braku potrzebnych funduszy lub braku zainteresowania rotacj rodków na rachunku. Jednak e udzia instrumentów typu NDF na rynku forward jest niewielki. Prostota konstrukcji oraz mo liwo dostosowania warunków umowy do potrzeb stron zawieraj cych kontrakt przes dza o popularno ci tego instrumentu w ród instytucji niefinansowych. Na tle pozosta ych instrumentów okazuj si stosunkowo tanie. Z racji tego, e cena forward równa jest jedynie niewielkiej cz ci ceny instrumentu bazowego, mo liwe jest wykorzystanie efektu d wigni, czyli osi gni cia ponadprzeci tnych zysków niewielkim kosztem. Ponadto, nie wymagaj zaanga owania przez strony transakcji rodków w asnych w momencie zawarcia transakcji, st d nie wp ywaj na p ynno podmiotów. Daj mo liwo wyboru kwoty oraz terminu transakcji w przeci gu minimum 12 miesi cy. Przyk ad: Importer samochodów MOBILEX zna aktualny koszt produkcji samochodów wyra ony zarówno w walucie krajowej ( z ), jak i zagranicznej (3272 EUR), oraz cen samochodu wyra on w walucie krajowej ( z ). W celu zaplanowania zysków powinien wzi pod uwag, ile b dzie musia zap aci za samochód w walucie krajowej w momencie dostawy. Zatem skorzystanie 69

9 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M dzi z kontraktu forward pozwoli ustali przysz y kurs wymiany walut (np. 4,585 EUR/PLN), a zarazem cen samochodu w walucie krajowej. Walutowe kontrakty futures Walutowy kontrakt futures, podobnie jak kontrakt forward, jest umow zobowi zuj c pomi dzy kupuj cym i sprzedaj cym, która dotyczy transferu ci le okre lonych aktywów w danym momencie w przysz o ci. W sensie ekonomicznym kontrakty futures i forward pe ni t sam rol transferuj ryzyko zwi zane z kszta towaniem si kursu walutowego. Jednak e kontrakty futures s przedmiotem obrotu gie dowego, co wi e si z konieczno ci dostosowania do wymogów standaryzacyjnych oraz istotnymi ró nicami w konstrukcji tego instrumentu. Tak wi c ci le sprecyzowane s minimalne kwoty, na które opiewa kontrakt. Strony kontraktu mog zawiera kontrakty jedynie na waluty wiatowe, okre lone na parkiecie gie dy. Standardowymi terminami realizacji s przewa nie trzecie pi tki marca, czerwca, wrze nia oraz grudnia. Ceny takowych kontraktów s publikowane, a zobowi zania i nale no ci powsta e na skutek obrotu tymi instrumentami s kompensowane przez izby rozrachunkowe. Dzi ki cis ej regulacji instytucjonalnej struktury rynku futures zapew- 70

10 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E niona zostaje gwarancja wype nienia kontraktu oraz p ynno obrotu tymi instrumentami. Mo liwe jest te odkupienie lub odsprzedanie kontraktu podczas ka dego dnia roboczego gie dy. Kontrakty futures maj charakter nierzeczywisty (bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego), a zamykane s przewa nie przed ustalonym terminem realizacji kontraktu. Tabela 3.3 przedstawia g ówne ró nice pomi dzy walutowymi kontraktami futures i forward. Zawarcie kontraktu futures wi e si z konieczno ci wniesienia depozytu zabezpieczaj cego, czyli swoistej kaucji wp acanej na rachunek izby rozliczeniowej. W momencie zaj cia pozycji na rynku wp aca si kwot równ depozytowi pocz tkowemu (ang. initial margin). Na ni szym poziomie ustala si wielko depozytu minimalnego (ang. maintance margin), poni ej którego wymaga si uzupe nienia depozytu zabezpieczaj cego (rysunek 3.5). Z za o enia poziom depozytu zabezpieczaj cego powinien pokrywa w 40 80% straty, które mo e ponie partner transakcji w ci gu dnia. Jednak e sama kwota zabezpieczenia jest jedynie u amkiem kwoty kontraktu, co zapewnia kontrahentom minimalizowanie kosztów zaanga owania kapita owego oraz uzyskanie relatywnie wysokiej stopy zwrotu ze wzgl du na fakt, e zysk odnoszony jest do wielko ci depozytu zabezpieczaj cego (tzw. efekt d wigni, ang. leverage effect). Izba rozliczeniowa 71

11 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Tabela 3.1. Porównanie walutowych kontraktów forward z walutowymi kontraktami futures Cechy Lokalizacja Sposób zawierania kontraktu Wielko kontraktu Termin dostawy Partner kontraktu Ryzyko kredytowe Rozliczenie kontraktu Depozyt zabezpieczaj cy D wignia finansowa Koszty transakcyjne Walutowy kontrakt forward Banki lub dealerzy Telefon/fax Dostosowana do klienta Dostosowany do klienta Znany bank lub dealer Strony kontraktu W terminie uzgodnionym przez bank z klientem Nie wyst puje Formalnie nie dzia a Wynikaj ce z ró nicy kursu zakupu i sprzeda y (ang. spread) Walutowy kontrakt futures Finansowe gie dy terminowe Na parkiecie gie dy podczas sesji handlowej Wystandaryzowana Wystandaryzowany Izba rozliczeniowa Izba rozliczeniowa Codzienne rozliczanie przez izb rozliczeniow Wyst puje Bardzo wysoka Prowizja brokera ustalana od zamówienia ród o: A. Buckley, The essence of international money, Prentice Hall, New York 1990, s

12 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E ród o: G. Zalewski, Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 11. Rysunek 3.5. Rozliczanie kontraktu futures a depozyty zabezpieczaj ce przeprowadza codziennie rozliczanie depozytów zabezpieczaj cych (ang. marking to market) 5. Poprzez porównanie aktualnych notowa kontraktów do ustalonych w dniu zawarcia transakcji mo liwe jest ustalenie zysków (w sytuacji korzystnej zmiany ceny), które dopisuje si do rachunku, b d strat, które wi si z konieczno ci uzupe nienia depozytu. W praktyce wykszta ci a si tendencja do ustalania limitów otwarcia pozycji poprzez gie dy, a wi c okre lenia maksymalnej liczby otwartych pozycji dla danych typów kontraktów terminowych, dla pozycji d ugich oraz krótkich. Wysoko limitów uzale niona jest od wolumenu obrotów walut b d c przedmiotem kontraktu. Na gie dach 5 D. Meniów, G. Och dzan, Z. Wilmowska, op.cit., s

13 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M ameryka skich takie limity nie obowi zuj inwestorów, którzy wykorzystuj kontrakty futures w celu zabezpieczenia, a nie spekulacji. Przy u yciu walutowych kontraktów futures mo na zabezpieczy si przed ryzykiem walutowym. Zasada jest podobna jak w wypadku transakcji forward zajmuje si pozycj przeciwn w stosunku do pozycji, któr chce si zabezpieczy. Tak wi c zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego sprowadza si do sprzeda y odpowiedniej liczby kontraktów, a zabezpieczenie przed wzrostem kursu odbywa si poprzez zakup adekwatnej liczby transakcji futures. Mówi c krótko, nale y zawrze tyle kontraktów futures, aby warto rzeczywistej i przewidywanej pozycji na rynku kasowym zosta a zrównowa ona. St d te wyznacza si tzw. wspó czynnik zabezpieczenia, pokrycia (ang. hedge ratio), który informuje, ile kontraktów terminowych koniecznych jest do zrównowa enia ryzyka na rynku kasowym. Wspó czynnik ten jest ilorazem przewidywanej warto ci otwartej pozycji walutowej na rynku kasowym oraz przewidywanej warto ci jednego kontraktu w dniu zawarcia transakcji, a wynik zaokr gla si do najbli szej liczby ca kowitej. Pe ne zabezpieczenie otwartej pozycji walutowej sprowadza si do zrównania wielko ci pozycji zabezpieczanej z ilo ci zawartych kontraktów, jednak e takie podej cie nie jest rozwi zaniem optymalnym pod wzgl dem minimalizacji ryzyka. 74

14 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Optymaln liczb kontraktów futures, które nale y zawrze, ustala si nast puj co 6 : gdzie: optymalna liczba kontraktów futures dla potrzeb transakcji zabezpieczaj cej, ilo jednostek pozycji zabezpieczanej, wielko jednego kontraktu futures, optymalna warto wspó czynnika zabezpieczenia, minimalizuj ca ryzyko zwi zane z pozycj zajmowan przez inwestora, przy czym wspó czynnik korelacji mi dzy zmian kursu waluty obcej a zmian ceny terminowej w czasie, odchylenie standardowe zmian odpowiednio bie cego kursu waluty obcej oraz ceny terminowej waluty obcej. Przyk ad: Spó ka ameryka ska WALUTON zamierza zabezpieczy swoj pozycj walutow w EUR równ USD. Korelacja pomi dzy EUR a USD wynosi 0,7, a odchylenia standardowe USD i EUR odpowiednio 0,25 i 0,35. Za ó my, e jeden kontrakt futures opiewa na jednostek. Wówczas optymalna liczba kontraktów futures, któr powinna zakupi spó ka, wynosi 6 P. Misztal, op. cit., s

15 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Obecnie na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie mo liwy jest obrót kontraktami futures na indeksy, akcje, waluty oraz kontrakty opcyjne. Jako e w tej publikacji najbardziej interesuj nas walutowe kontrakty futures, to tabela 3.4 prezentuje przyk adowe ich notowania. Tabela 3.4. Notowania kontraktów futures na waluty CHF, EUR oraz USD na GPW w Warszawie Nazwa kontraktu futures Termin wykonania Bie cy kurs Zmiana Czas FCHFH ,10 8,10 +2,7% :15 FCHFM ,81 5,61 +1,8% :20 FCHFU ,00 6,60 +2,2% :36 FCHFZ ,60 5,72 +1,9% :36 FEURH ,59 0,0% FEURM ,04 8,56 +1,9% :20 FEURU ,00 9,00 +2,0% :13 FEURZ ,00 9,00 +2,0% :20 FUSDH ,14 0,0% FUSDM ,13 8,65 +2,5% :21 FUSDU ,00 11,00 +3,3% :28 FUSDZ ,00 9,11 +2,7% :24 ród o: futures.html, stan na dzie

16 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Zgodnie z informacjami ze strony gie dy, w ka dym momencie w obrocie znajduj si 4 serie kontraktów wygasaj cych w 4 najbli szych miesi cach z marcowego cyklu kwartalnego, obejmuj cego miesi ce: marzec, czerwiec, wrzesie i grudzie. Ostatnim dniem obrotu jest trzeci pi tek miesi ca wyga ni cia. Obrót kontraktami terminowymi na waluty wygasaj cymi w tym dniu ko czy si o godzinie 10:30. Harmonogram obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut przedstawia si tak jak na poni szym schemacie (tabela 3.5): Tabela 3.5. Kalendarz obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut ród o: pochodne/kontrakty/pdf/kal_waluty.pdf. 77

17 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Kontrakty forward i futures zarz dzanie ryzykiem czy spekulacja Poj cie zarz dzanie ryzykiem cz sto mylone jest ze spekulacj, a w istocie powinno by jej eliminowaniem 7. W przypadku zawierania kontraktu forward lub futures, a wi c w sytuacji, gdy eksporter sprzedaje walut na okre lony termin b d importer zakupuje walut na ustalony moment w przysz o ci, mówienie o spekulacji wydaje si niepoprawne. Przeciwnie, brak zawarcia takiej transakcji uwa a si za spekulacj. Eksporter niezabezpieczaj cy swojej d ugiej pozycji walutowej zarobi w przypadku wzrostu kursu waluty, a odniesie strat w przeciwnym przypadku. Odwrotnie importer, którego krótka pozycja walutowa bez zabezpiecze nara a go na straty w przypadku wzrostu kursu waluty, a przynosi zyski w przypadku spadku. Je eli jednak eksporter (lub importer) zawrze odpowiedni transakcje terminow, to wie dok adnie, ile z otówek otrzyma w przysz o ci ze sprzeda y waluty (b d w przypadku importera ile z otówek wyda na zakup waluty). Znika zatem ryzyko zwi zane z niepewno ci co do przysz ych 7 Na podstawie dokumenty/baza_plikow_100.pdf oraz alphafs.com.pl/php/dokumenty/baza_plikow_74.pdf, stan na dzie

18 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E wydatków/przychodów. Równocze nie jednak niemo liwe jest odniesienie zysków z tytu u zmiany kursów walutowych. Transakcje terminowe z prawnego punktu widzenia s jednocze nie prawem i obowi zkiem do sprzedania waluty przez importera. Przypu my, e eksporter sprzedaje walut po kursie 4,585 w danym momencie w przysz o ci. Je li bie cy kurs wyniesie wtedy np. 4,3, to eksporter ma prawo sprzeda walut po 4,585. Je eli za kurs wzro nie, przyk adowo do 4,9, to eksporter ma obowi zek sprzeda y waluty po kursie 4,585. Trudno tu zatem mówi o spekulacji, terminie, który niczym slogan cz sto powtarzaj dziennikarze w mediach zajmuj cych si transakcjami terminowymi. Warto zatem ostro nie podchodzi do opinii sprowadzaj cych si do stwierdzenia, e kontrakt forward/futures jest instrumentem z piek a rodem jak to zosta o wyra one przez Zbigniewa Jakubasa, prezesa Kongresu i Polskiej Rady Biznesu. Kiedy rozk adamy transakcje futures/forward na cz ci sk adowe, okazuje si, e sprzeda kontraktu futures jest jednoczesnym kupieniem opcji put 4,585 oraz wystawieniem opcji call 4,585 o takim samym nominale (o opcjach b dzie mowa w kolejnym rozdziale). Je li zatem kurs wyniesie np. 4,3, to eksporter skorzysta z prawa sprzedania waluty jako nabywca opcji put, a w sytuacji 79

19 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M wzrostu kursu do 4,9 b dzie mia obowi zek sprzeda y waluty po umówionym kursie 4,585 z racji wystawienia opcji call. Jedynie niew a ciwe wykorzystanie kontraktów futures/forward mo na nazywa spekulacj, a dzieje si tak w sytuacji, gdy: eksporter otworzy d ug pozycj (czyli kupi kontrakt forward/futures), kupuj c tym samym walut na okre lony moment w przysz o ci, eksporter zamknie (bez wzgl du na wynik: zysk czy strat ) wcze niej zawarte krótkie pozycje walutowe bez dostarczenia waluty, eksporter sprzeda kontrakty forward/futures, których warto przewy sza spodziewany przychód eksportowy. Przy czym najbardziej niebezpieczn spekulacj jest sytuacja pierwsza, a stosunkowo najmniej trzecia. Opcje walutowe Kontrakty opcyjne zawarte mi dzy kupuj cym a sprzedaj cym daj kupuj cemu prawo (a wi c nie obowi zek) do zakupu lub sprzeda y okre lonej ilo ci waluty obcej po ustalonej cenie (referencyjnym kursie walutowym), w ustalonym terminie. Zalicza si je do instrumentów o niesymetrycznym 80 Czytaj dalej...

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zarządzanie ryzykiem walutowym Zarządzanie ryzykiem walutowym Autor: Szymon Okoñ, Mateusz Mat³oka, Agnieszka Kaszkowiak ISBN: 978-83-246-2384-6 Format: 122x194, stron: 152 Bezpieczeñstwo finansowe Twojej dzia³alnoœci Umiejêtne zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 131 149 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Joanna B ach Pozyskiwanie róde finansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego dr S awomir Antkiewicz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gda ski Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego Rynek derywatów (instrumentów pochodnych) rozwija si w Polsce w kilku

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r.

EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r. EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA RAPORT NIEZALE NEGO BIEG

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland

Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie kontraktów

Bardziej szczegółowo

Gie da Energii Strategie Zarz dzania Ryzykiem Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzent: Jacek Malko S owo wst pne: Marek Zerka Projekt

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapita owa PZ CORMAY SA 30.06.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

ACTA IURIS STETINENSIS 4

ACTA IURIS STETINENSIS 4 UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 788 ACTA IURIS STETINENSIS 4 SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Pawe Ci szczyk Piotr Micha owski, Ma gorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?... 10 Wykaz skrótów... 11

Spis treści. Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?... 10 Wykaz skrótów... 11 Spis treści Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?................................. 10 Wykaz skrótów......................................................... 11 1. Podstawowe poj cia ekonomiczne........................................

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo