Zarz dzanie ryzykiem walutowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie ryzykiem walutowym"

Transkrypt

1 Zarz dzanie ryzykiem walutowym Autor: Szymon Okoñ, Mateusz Mat³oka, Agnieszka Kaszkowiak ISBN: Format: 122x194, stron: 152 Bezpieczeñstwo finansowe Twojej dzia³alnoœci Umiejêtne zarz¹dzanie ryzykiem Skuteczne metody zabezpieczaj¹ce Opcje walutowe pod kontrol¹ Ryzyko ksiêgowe, transakcyjne oraz ekonomiczne Praktyczne przyk³ady, schematy i wzory Jest waluta, jest ryzyko. Jest ryzyko, jest na nie sposób! Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na miêdzynarodowych rynkach dobrze wiedz¹, e zmienne kursy walut zawsze wi¹ ¹ siê z koniecznoœci¹ szacowania ryzyka. I nie ma znaczenia, czy odpowiadasz za kondycjê polskiego oddzia³u miêdzynarodowego koncernu, czy eksportujesz za granicê soki owocowe do d³ugiej listy zagro eñ Twojego biznesu zalicza siê tak e ryzyko walutowe, w wyniku którego mo esz straciæ znaczn¹ czêœæ zysku. Zagro enie staje siê szczególnie wyraÿne, gdy nad œwiatow¹ gospodark¹ kr¹ y widmo kryzysu. Nie za³amuj siê! Autorzy ksi¹ ki Zarz¹dzanie ryzykiem walutowym postanowili przybyæ Ci z odsiecz¹ i przepêdziæ z Twojej okolicy smoka niepewnoœci. Naucz¹ Ciê praktycznych metod ograniczania potencjalnych strat, wynikaj¹cych ze zmian kursów walut, oraz minimalizowania negatywnych konsekwencji, które mog¹ wyst¹piæ w zwi¹zku z tymi zmianami. Podpowiedz¹, które z zabezpieczeñ wybraæ, by kondycja finansowa Twojej firmy pozostawa³a na najwy szym poziomie. Wreszcie przystêpnie wyjaœni¹, na czym polegaj¹ m.in.: dyskonto weksli, forfaiting, swapy czy opcje walutowe. Bez uszczerbku na finansach Powszechnoœæ ryzyka walutowego w polskiej gospodarce Zarz¹dzanie zagro eniem zwi¹zanym ze zmiennymi kursami G³ówne typy ryzyka walutowego Identyfikacja pozycji finansowych denominowanych w walutach obcych oraz okreœlanie pozycji walutowej Akceptowalny poziom ryzyka, przy którym Twoje przedsiêbiorstwo mo e operowaæ

2 SPIS TRE CI Wst p 5 Rozdzia 1. Ryzyko walutowe 7 Poj cie ryzyka walutowego 7 Rodzaje ryzyka walutowego 9 Ryzyko ksi gowe 9 Ryzyko transakcyjne 13 Ryzyko ekonomiczne 16 Zarz dzanie ryzykiem walutowym 17 Rozdzia 2. Zabezpieczenia wewn trzne 21 Rozliczenie p atno ci zagranicznych w walucie krajowej 22 Klauzule waloryzacyjne 25 Przy pieszanie lub opó nianie p atno ci (leading i lagging) 28 Kompensowanie (netting) 30 Matching 35 Rozdzia 3. Zabezpieczenia zewn trzne 39 Dyskonto weksli 40 Faktoring 44 Forfaiting 53 Produkty ubezpieczeniowe 58

3 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Hedging finansowy 62 Produkty denominowane, indeksowane w oparciu o kursy walutowe 64 Kontrakty forward 65 Walutowe kontrakty futures 70 Kontrakty forward i futures zarz dzanie ryzykiem czy spekulacja 78 Opcje walutowe 80 Opcje walutowe pozagie dowe 83 Opcje walutowe gie dowe 90 Opcje na walutowe kontrakty futures 97 Opcje walutowe egzotyczne 100 Strategie opcyjne 106 Opcje zarz dzanie ryzykiem czy spekulacja 119 Opcje a kryzys finansowy 125 Swapy walutowe 128 Podsumowanie 135 Dodatek A 137 Najwa niejsze waluty i odpowiadaj ce im kody 137 Strony internetowe 139 O autorach 141 Bibliografia 143 4

4 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Kontrakty forward Transakcje terminowe forward nale do najstarszych, a zarazem najprostszych instrumentów pochodnych (derywatów). Zobowi zuj do zawarcia transakcji kupna lub sprzeda y okre lonego wolumenu waluty za inn walut w przysz o ci. Zak ada si przy tym, e dostawa walut nast pi w okre lonym momencie przysz o ci, a terminowy kurs rozliczenia ustala si w momencie zawarcia transakcji. Instrumentem bazowym mog by nie tylko waluty, ale równie towary czy stopy procentowe. Obrazowe przedstawienie istoty kontraktów forward na koncentrat pomara czowy zosta o pokazane w firmie Nieoczekiwana zmiana miejsc. Kontrakty forward s instrumentem niestandaryzowanym, to znaczy, e mo na je zawrze na dowoln ilo instrumentu bazowego z dowoln dat dostawy gdy strony precyzuj warunki umowy. Z tej przyczyny obrót kontraktami forward jest pozagie dowy (OTC over the counter), nie wymaga wniesienia depozytu, a rozliczenie (p atno ) odbywa si po dostawie. Kontrakty forward nie s poddawane codziennemu procesowi korygowania cen (operacji market to market) 3. Z racji wysokiego ryzyka niedotrzymania warunków kontraktu do pozagie dowych rynków terminowych dopuszcza si instytucje maj ce zaufanie dealerów 3 D. Meniów, G. Och dzan, Z. Wilmowska, op.cit., s

5 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M oraz atwy dost p do linii kredytowych, np. du e korporacje, banki, rz dy. Strona zobowi zuj ca si dostarczy okre lon ilo instrumentu podstawowego przyjmuje pozycj krótk (sprzedaje kontrakt terminowy), a strona zobowi zuj ca si zap aci za dany instrument bazowy przyjmuje w kontrakcie pozycj d ug (kupuje kontrakt). Poprzez porównanie poziomu kursu forward z poziomem kursu referencyjnego (kursu walutowego w dniu rozliczenia) okre la si wielko zysku dla jednej strony oraz wielko straty dla drugiej strony kontraktu. W sytuacji, gdy kurs referencyjny przewy sza kurs rozliczenia, to strona zajmuj ca pozycj d ug w kontrakcie uzyskuje kwot pieni n jako wynik przemno enia wielko ci kontraktu przez ró nic mi dzy kursem referencyjnym a kursem rozliczenia (rysunek 3.3). 66 ród o: opracowanie w asne Rysunek 3.3. Kupno kontraktu forward

6 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Analogicznie, kiedy kurs referencyjny nie przekracza kursu rozliczenia, to zysk uzyskuje strona zajmuj ca pozycj krótk. Zysk wówczas równy jest wynikowi przemno enia wielko ci kontraktu przez ró nic mi dzy kursem rozliczenia a kursem referencyjnym (rysunek 3.4). ród o: opracowanie w asne Rysunek 3.4. Sprzeda kontraktu forward Wykorzystanie kontraktów forward w celu zabezpieczenia si przed ryzykiem kursowym polega na zaj ciu pozycji odwrotnej do pozycji walutowej, któr chce si zabezpieczy. Dzi ki temu zysk osi gni ty na jednej z tych pozycji kompensuje strat na drugiej pozycji 4. Tak wi c zabezpieczenie pozycji d ugiej w konkretnej walucie (nale no ci w walucie obcej przekraczaj zobowi zania 4 P. Misztal, op. cit., s

7 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M w tej e walucie) osi ga si poprzez sprzeda kontraktu forward. Odwrotnie w sytuacji pozycji krótkiej walutowej (wy szym wolumenie zobowi za ni nale no ci w walucie obcej) zakupuje si kontrakt forward. Zawarcie kontraktu forward ma w sobie element spekulacji, gdy przewiduje si, e przedmiot transakcji (walut ) b dzie mo na przez momentem zapadalno ci b d bezpo rednio po nim kupi lub sprzeda korzystniej, ni ustalono w kontrakcie. Sprzedawca przewiduje, e do czasu transakcji kurs waluty spadnie poni ej kursu referencyjnego, a wi c mo liwe b dzie osi gni cie zysków poprzez sprzeda waluty po cenie wy szej ni kurs referencyjny. Równocze nie kupuj cy oczekuje wzrostu kursu walutowego, dzi ki czemu b dzie móg odsprzeda walut z zyskiem. Jednak e konstrukcja forwardu przes dza o klasyfikacji bardziej do instrumentów zabezpieczaj cych ni spekulacyjnych. NDF-y (non-delivery forward) to szczególna odmiana transakcji forward bez obowi zku dostawy instrumentu bazowego. Rozliczenie tych nierzeczywistych transakcji terminowych odbywa si w oparciu o ró nice mi dzy cen terminow z dnia zawarcia transakcji a cen natychmiastow z dnia rozliczenia. NDF-y wykorzystuje si, gdy ramy prawne uniemo liwiaj wykorzystanie innych transakcji terminowych b d gdy strony kontraktu chc 68

8 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E jedynie rozliczy ró nic kursow w terminie rozliczenia, z powodu braku potrzebnych funduszy lub braku zainteresowania rotacj rodków na rachunku. Jednak e udzia instrumentów typu NDF na rynku forward jest niewielki. Prostota konstrukcji oraz mo liwo dostosowania warunków umowy do potrzeb stron zawieraj cych kontrakt przes dza o popularno ci tego instrumentu w ród instytucji niefinansowych. Na tle pozosta ych instrumentów okazuj si stosunkowo tanie. Z racji tego, e cena forward równa jest jedynie niewielkiej cz ci ceny instrumentu bazowego, mo liwe jest wykorzystanie efektu d wigni, czyli osi gni cia ponadprzeci tnych zysków niewielkim kosztem. Ponadto, nie wymagaj zaanga owania przez strony transakcji rodków w asnych w momencie zawarcia transakcji, st d nie wp ywaj na p ynno podmiotów. Daj mo liwo wyboru kwoty oraz terminu transakcji w przeci gu minimum 12 miesi cy. Przyk ad: Importer samochodów MOBILEX zna aktualny koszt produkcji samochodów wyra ony zarówno w walucie krajowej ( z ), jak i zagranicznej (3272 EUR), oraz cen samochodu wyra on w walucie krajowej ( z ). W celu zaplanowania zysków powinien wzi pod uwag, ile b dzie musia zap aci za samochód w walucie krajowej w momencie dostawy. Zatem skorzystanie 69

9 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M dzi z kontraktu forward pozwoli ustali przysz y kurs wymiany walut (np. 4,585 EUR/PLN), a zarazem cen samochodu w walucie krajowej. Walutowe kontrakty futures Walutowy kontrakt futures, podobnie jak kontrakt forward, jest umow zobowi zuj c pomi dzy kupuj cym i sprzedaj cym, która dotyczy transferu ci le okre lonych aktywów w danym momencie w przysz o ci. W sensie ekonomicznym kontrakty futures i forward pe ni t sam rol transferuj ryzyko zwi zane z kszta towaniem si kursu walutowego. Jednak e kontrakty futures s przedmiotem obrotu gie dowego, co wi e si z konieczno ci dostosowania do wymogów standaryzacyjnych oraz istotnymi ró nicami w konstrukcji tego instrumentu. Tak wi c ci le sprecyzowane s minimalne kwoty, na które opiewa kontrakt. Strony kontraktu mog zawiera kontrakty jedynie na waluty wiatowe, okre lone na parkiecie gie dy. Standardowymi terminami realizacji s przewa nie trzecie pi tki marca, czerwca, wrze nia oraz grudnia. Ceny takowych kontraktów s publikowane, a zobowi zania i nale no ci powsta e na skutek obrotu tymi instrumentami s kompensowane przez izby rozrachunkowe. Dzi ki cis ej regulacji instytucjonalnej struktury rynku futures zapew- 70

10 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E niona zostaje gwarancja wype nienia kontraktu oraz p ynno obrotu tymi instrumentami. Mo liwe jest te odkupienie lub odsprzedanie kontraktu podczas ka dego dnia roboczego gie dy. Kontrakty futures maj charakter nierzeczywisty (bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego), a zamykane s przewa nie przed ustalonym terminem realizacji kontraktu. Tabela 3.3 przedstawia g ówne ró nice pomi dzy walutowymi kontraktami futures i forward. Zawarcie kontraktu futures wi e si z konieczno ci wniesienia depozytu zabezpieczaj cego, czyli swoistej kaucji wp acanej na rachunek izby rozliczeniowej. W momencie zaj cia pozycji na rynku wp aca si kwot równ depozytowi pocz tkowemu (ang. initial margin). Na ni szym poziomie ustala si wielko depozytu minimalnego (ang. maintance margin), poni ej którego wymaga si uzupe nienia depozytu zabezpieczaj cego (rysunek 3.5). Z za o enia poziom depozytu zabezpieczaj cego powinien pokrywa w 40 80% straty, które mo e ponie partner transakcji w ci gu dnia. Jednak e sama kwota zabezpieczenia jest jedynie u amkiem kwoty kontraktu, co zapewnia kontrahentom minimalizowanie kosztów zaanga owania kapita owego oraz uzyskanie relatywnie wysokiej stopy zwrotu ze wzgl du na fakt, e zysk odnoszony jest do wielko ci depozytu zabezpieczaj cego (tzw. efekt d wigni, ang. leverage effect). Izba rozliczeniowa 71

11 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Tabela 3.1. Porównanie walutowych kontraktów forward z walutowymi kontraktami futures Cechy Lokalizacja Sposób zawierania kontraktu Wielko kontraktu Termin dostawy Partner kontraktu Ryzyko kredytowe Rozliczenie kontraktu Depozyt zabezpieczaj cy D wignia finansowa Koszty transakcyjne Walutowy kontrakt forward Banki lub dealerzy Telefon/fax Dostosowana do klienta Dostosowany do klienta Znany bank lub dealer Strony kontraktu W terminie uzgodnionym przez bank z klientem Nie wyst puje Formalnie nie dzia a Wynikaj ce z ró nicy kursu zakupu i sprzeda y (ang. spread) Walutowy kontrakt futures Finansowe gie dy terminowe Na parkiecie gie dy podczas sesji handlowej Wystandaryzowana Wystandaryzowany Izba rozliczeniowa Izba rozliczeniowa Codzienne rozliczanie przez izb rozliczeniow Wyst puje Bardzo wysoka Prowizja brokera ustalana od zamówienia ród o: A. Buckley, The essence of international money, Prentice Hall, New York 1990, s

12 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E ród o: G. Zalewski, Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 11. Rysunek 3.5. Rozliczanie kontraktu futures a depozyty zabezpieczaj ce przeprowadza codziennie rozliczanie depozytów zabezpieczaj cych (ang. marking to market) 5. Poprzez porównanie aktualnych notowa kontraktów do ustalonych w dniu zawarcia transakcji mo liwe jest ustalenie zysków (w sytuacji korzystnej zmiany ceny), które dopisuje si do rachunku, b d strat, które wi si z konieczno ci uzupe nienia depozytu. W praktyce wykszta ci a si tendencja do ustalania limitów otwarcia pozycji poprzez gie dy, a wi c okre lenia maksymalnej liczby otwartych pozycji dla danych typów kontraktów terminowych, dla pozycji d ugich oraz krótkich. Wysoko limitów uzale niona jest od wolumenu obrotów walut b d c przedmiotem kontraktu. Na gie dach 5 D. Meniów, G. Och dzan, Z. Wilmowska, op.cit., s

13 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M ameryka skich takie limity nie obowi zuj inwestorów, którzy wykorzystuj kontrakty futures w celu zabezpieczenia, a nie spekulacji. Przy u yciu walutowych kontraktów futures mo na zabezpieczy si przed ryzykiem walutowym. Zasada jest podobna jak w wypadku transakcji forward zajmuje si pozycj przeciwn w stosunku do pozycji, któr chce si zabezpieczy. Tak wi c zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego sprowadza si do sprzeda y odpowiedniej liczby kontraktów, a zabezpieczenie przed wzrostem kursu odbywa si poprzez zakup adekwatnej liczby transakcji futures. Mówi c krótko, nale y zawrze tyle kontraktów futures, aby warto rzeczywistej i przewidywanej pozycji na rynku kasowym zosta a zrównowa ona. St d te wyznacza si tzw. wspó czynnik zabezpieczenia, pokrycia (ang. hedge ratio), który informuje, ile kontraktów terminowych koniecznych jest do zrównowa enia ryzyka na rynku kasowym. Wspó czynnik ten jest ilorazem przewidywanej warto ci otwartej pozycji walutowej na rynku kasowym oraz przewidywanej warto ci jednego kontraktu w dniu zawarcia transakcji, a wynik zaokr gla si do najbli szej liczby ca kowitej. Pe ne zabezpieczenie otwartej pozycji walutowej sprowadza si do zrównania wielko ci pozycji zabezpieczanej z ilo ci zawartych kontraktów, jednak e takie podej cie nie jest rozwi zaniem optymalnym pod wzgl dem minimalizacji ryzyka. 74

14 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Optymaln liczb kontraktów futures, które nale y zawrze, ustala si nast puj co 6 : gdzie: optymalna liczba kontraktów futures dla potrzeb transakcji zabezpieczaj cej, ilo jednostek pozycji zabezpieczanej, wielko jednego kontraktu futures, optymalna warto wspó czynnika zabezpieczenia, minimalizuj ca ryzyko zwi zane z pozycj zajmowan przez inwestora, przy czym wspó czynnik korelacji mi dzy zmian kursu waluty obcej a zmian ceny terminowej w czasie, odchylenie standardowe zmian odpowiednio bie cego kursu waluty obcej oraz ceny terminowej waluty obcej. Przyk ad: Spó ka ameryka ska WALUTON zamierza zabezpieczy swoj pozycj walutow w EUR równ USD. Korelacja pomi dzy EUR a USD wynosi 0,7, a odchylenia standardowe USD i EUR odpowiednio 0,25 i 0,35. Za ó my, e jeden kontrakt futures opiewa na jednostek. Wówczas optymalna liczba kontraktów futures, któr powinna zakupi spó ka, wynosi 6 P. Misztal, op. cit., s

15 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Obecnie na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie mo liwy jest obrót kontraktami futures na indeksy, akcje, waluty oraz kontrakty opcyjne. Jako e w tej publikacji najbardziej interesuj nas walutowe kontrakty futures, to tabela 3.4 prezentuje przyk adowe ich notowania. Tabela 3.4. Notowania kontraktów futures na waluty CHF, EUR oraz USD na GPW w Warszawie Nazwa kontraktu futures Termin wykonania Bie cy kurs Zmiana Czas FCHFH ,10 8,10 +2,7% :15 FCHFM ,81 5,61 +1,8% :20 FCHFU ,00 6,60 +2,2% :36 FCHFZ ,60 5,72 +1,9% :36 FEURH ,59 0,0% FEURM ,04 8,56 +1,9% :20 FEURU ,00 9,00 +2,0% :13 FEURZ ,00 9,00 +2,0% :20 FUSDH ,14 0,0% FUSDM ,13 8,65 +2,5% :21 FUSDU ,00 11,00 +3,3% :28 FUSDZ ,00 9,11 +2,7% :24 ród o: futures.html, stan na dzie

16 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E Zgodnie z informacjami ze strony gie dy, w ka dym momencie w obrocie znajduj si 4 serie kontraktów wygasaj cych w 4 najbli szych miesi cach z marcowego cyklu kwartalnego, obejmuj cego miesi ce: marzec, czerwiec, wrzesie i grudzie. Ostatnim dniem obrotu jest trzeci pi tek miesi ca wyga ni cia. Obrót kontraktami terminowymi na waluty wygasaj cymi w tym dniu ko czy si o godzinie 10:30. Harmonogram obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut przedstawia si tak jak na poni szym schemacie (tabela 3.5): Tabela 3.5. Kalendarz obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut ród o: pochodne/kontrakty/pdf/kal_waluty.pdf. 77

17 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M Kontrakty forward i futures zarz dzanie ryzykiem czy spekulacja Poj cie zarz dzanie ryzykiem cz sto mylone jest ze spekulacj, a w istocie powinno by jej eliminowaniem 7. W przypadku zawierania kontraktu forward lub futures, a wi c w sytuacji, gdy eksporter sprzedaje walut na okre lony termin b d importer zakupuje walut na ustalony moment w przysz o ci, mówienie o spekulacji wydaje si niepoprawne. Przeciwnie, brak zawarcia takiej transakcji uwa a si za spekulacj. Eksporter niezabezpieczaj cy swojej d ugiej pozycji walutowej zarobi w przypadku wzrostu kursu waluty, a odniesie strat w przeciwnym przypadku. Odwrotnie importer, którego krótka pozycja walutowa bez zabezpiecze nara a go na straty w przypadku wzrostu kursu waluty, a przynosi zyski w przypadku spadku. Je eli jednak eksporter (lub importer) zawrze odpowiedni transakcje terminow, to wie dok adnie, ile z otówek otrzyma w przysz o ci ze sprzeda y waluty (b d w przypadku importera ile z otówek wyda na zakup waluty). Znika zatem ryzyko zwi zane z niepewno ci co do przysz ych 7 Na podstawie dokumenty/baza_plikow_100.pdf oraz alphafs.com.pl/php/dokumenty/baza_plikow_74.pdf, stan na dzie

18 Z A B E Z P I E C Z E N I A Z E W N T R Z N E wydatków/przychodów. Równocze nie jednak niemo liwe jest odniesienie zysków z tytu u zmiany kursów walutowych. Transakcje terminowe z prawnego punktu widzenia s jednocze nie prawem i obowi zkiem do sprzedania waluty przez importera. Przypu my, e eksporter sprzedaje walut po kursie 4,585 w danym momencie w przysz o ci. Je li bie cy kurs wyniesie wtedy np. 4,3, to eksporter ma prawo sprzeda walut po 4,585. Je eli za kurs wzro nie, przyk adowo do 4,9, to eksporter ma obowi zek sprzeda y waluty po kursie 4,585. Trudno tu zatem mówi o spekulacji, terminie, który niczym slogan cz sto powtarzaj dziennikarze w mediach zajmuj cych si transakcjami terminowymi. Warto zatem ostro nie podchodzi do opinii sprowadzaj cych si do stwierdzenia, e kontrakt forward/futures jest instrumentem z piek a rodem jak to zosta o wyra one przez Zbigniewa Jakubasa, prezesa Kongresu i Polskiej Rady Biznesu. Kiedy rozk adamy transakcje futures/forward na cz ci sk adowe, okazuje si, e sprzeda kontraktu futures jest jednoczesnym kupieniem opcji put 4,585 oraz wystawieniem opcji call 4,585 o takim samym nominale (o opcjach b dzie mowa w kolejnym rozdziale). Je li zatem kurs wyniesie np. 4,3, to eksporter skorzysta z prawa sprzedania waluty jako nabywca opcji put, a w sytuacji 79

19 Z A R Z D Z A N I E R Y Z Y K I E M W A L U T O W Y M wzrostu kursu do 4,9 b dzie mia obowi zek sprzeda y waluty po umówionym kursie 4,585 z racji wystawienia opcji call. Jedynie niew a ciwe wykorzystanie kontraktów futures/forward mo na nazywa spekulacj, a dzieje si tak w sytuacji, gdy: eksporter otworzy d ug pozycj (czyli kupi kontrakt forward/futures), kupuj c tym samym walut na okre lony moment w przysz o ci, eksporter zamknie (bez wzgl du na wynik: zysk czy strat ) wcze niej zawarte krótkie pozycje walutowe bez dostarczenia waluty, eksporter sprzeda kontrakty forward/futures, których warto przewy sza spodziewany przychód eksportowy. Przy czym najbardziej niebezpieczn spekulacj jest sytuacja pierwsza, a stosunkowo najmniej trzecia. Opcje walutowe Kontrakty opcyjne zawarte mi dzy kupuj cym a sprzedaj cym daj kupuj cemu prawo (a wi c nie obowi zek) do zakupu lub sprzeda y okre lonej ilo ci waluty obcej po ustalonej cenie (referencyjnym kursie walutowym), w ustalonym terminie. Zalicza si je do instrumentów o niesymetrycznym 80 Czytaj dalej...

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zarządzanie ryzykiem walutowym Zarządzanie ryzykiem walutowym Autor: Szymon Okoñ, Mateusz Mat³oka, Agnieszka Kaszkowiak ISBN: 978-83-246-2384-6 Format: 122x194, stron: 152 Bezpieczeñstwo finansowe Twojej dzia³alnoœci Umiejêtne zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO?

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? W złoto można inwestować na wiele różnych sposobów. W złoto można inwestować po prostu w fizyczny sposób zakupując monety i sztabki. Największym problemem w tego typu inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Czwartek 13.00-15.00, p. 205C wioletta.nowak@uwr.edu.pl http://prawo.uni.wroc.pl/user/12141/students-resources Sylabus Zasady i metody wyceny kontraktów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Data 2011.09.09 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat

Data 2011.09.09 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-635/11/MR Data 2011.09.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Szczególne zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE Autorzy: Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Królak-Werwińska Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera 2.. Źródła ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką lub Invista DM SA) dotyczących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy. Kurs walutowy

Rynek walutowy. Kurs walutowy Rynek walutowy Jednym z głównych elementów życia gospodarczego jest handel międzynarodowy. Przedsiębiorstwa importują lub eksportują środki produkcji oraz towary i usługi stanowiące efekt ich działalności.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR Depozyt zabezpieczający dla pozycji w kontraktach opcyjnych wyznaczany jest za pomocą Modelu Portfelowej Kalkulacji Ryzyka. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo