SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 169/11/OF Nazwa postępowania: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Rodzaj zamówienia: usługa Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Gorzyce ul. Zamkowa 8 REGON: NIP Telefony: centrala 32/ , , , sekretariat kier.32/ , faks , Z A T W I E R D Z A M: Miłosz Wysocki Broker Ubezpieczeniowy (Pełnomocnik Zamawiającego) Zabrze,

2 SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ I. CZĘŚĆ OPISOWA I.1. Opis przedmiotu zamówienia. I.2. Termin wykonania zamówienia. I.3. Warunki płatności. I.4. Terminy płatności I.5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. I.6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. I.7. Termin związania ofertą. I.8. Wadium. I.9. Opis sposobu przygotowywania ofert. I.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. I.11. Opis sposobu obliczania ceny. I.12. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. I.13.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. I.14.Unieważnienie postępowania. I.15.Umowa w sprawie zamówienia publicznego. I.16.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. I.17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. I.18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego I.19. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I.20 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy I.21. Informacje administracyjne I.22 Postanowienia końcowe I.23 Załączniki do oferty I.24 Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia 2

3 II. OFERTA (FORMULARZE) 1.STRONA TYTUŁOWA OFERTY 2.SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY 3.II.A. FORMULARZ OFERTOWY 4. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA (WZÓR) 3

4 I. CZĘŚĆ OPISOWA I.1. Opis przedmiotu zamówienia I.1.2 Przedmiotem zamówienia są: 1. ubezpieczenia na życie, 2. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (wypadkowe) 3. ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, specjalistyczne pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci, będące uzupełnieniem ubezpieczeniem ubezpieczeń na życie i wypadkowych; Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): (Usługi ubezpieczeń na życie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. UWAGA! Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom I.1.2 Składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. I.1.3 Przewidywane zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości nie wyższej niż 15% wartości zamówienia podstawowego. Brak zamówienia uzupełniającego nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia uzupełniającego po stawkach nie wyższych niż w przedmiotowym zamówieniu. I.1.4 Składanie ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. I.1.5 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. I.1.6. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Nie dotyczy. I.1.7 Wysokość zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. I.1.8 Informacje dodatkowe dotyczące zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenia warunków zmian: 1)Zmiany terminów płatności składek ubezpieczeniowych; 2)Podwyższenie limitu odpowiedzialności; 3)Korzystne dla Ubezpieczającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Ubezpieczyciela; 4)Zmiany warunków dotyczących przystąpienia lub wystąpienia ubezpieczonych z grupy; 4

5 5)Zmiany definicji zdarzeń objętych ochroną; 6)Zmiana danych teleadresowych Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego; 7)Inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których podstawą są zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis i uzasadnienie zmiany. I.1.9 Informacje dodatkowe Niniejsze postępowanie prowadzone jest przez firmę: Broker Ubezpieczeniowy Miłosz Wysocki z siedzibą w Zabrzu przy ul. Generała de Gaulle a 63/1 tel (32) do 76 fax (32) Ww. firma działa jako Pełnomocnik Zamawiajacego. I.2. Termin wykonania zamówienia I.2.1.Termin wykonania zamówienia to 24 miesiące od dnia oznaczonego jako początek okresu ubezpieczenia, tj. od dnia do dnia I.3. Warunki płatności I.3.1. Wynagrodzenie z tytułu udzielonego zamówienia płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w trybie miesięcznym I.3.2. W przypadku zamówień uzupełniających wynagrodzenie płatne będzie w trybie analogicznym jak zamówienie podstawowe. I.4. Terminy płatności I.4.1. Płatność będzie następowała max do dnia 25-go każdego miesiąca kalendarzowego za bieżący miesiąc ochrony. I.4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. I.3.2. należność płatna będzie na wskazane w dokumencie ubezpieczenia konto Wykonawcy w analogicznym terminie jak dla zamówienia podstawowego. I.5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów I.5.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, em lub faksem na adres Pełnomocnika Zamawiającego: Broker Ubezpieczeniowy Miłosz Wysocki Zabrze ul. Generała de Gaulle a 63/1 tel: (032) do 76 fax: (032) ; (032) godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 16:00 I.5.1. Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną ( em) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. I.5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli dotrą do Pełnomocnika Zamawiającego w godzinach urzędowania od godz. 8:00 do godz.16:00 najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu. I.5.3. Ryzyko niedostarczenia oświadczenia, wniosku, zawiadomienia w wyznaczonym terminie leży po stronie nadawcy. I.5.4. Wykonawca może zwracać się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, oznaczając je 5

6 numerem sprawy. Pełnomocnik jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Pełnomocnik Zamawiającego może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ. I.5.5. Pełnomocnik Zamawiającego może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W takim przypadku Pełnomocnik Zamawiającego sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręczy się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ. I.5.6. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. I.5.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Pełnomocnik Zamawiającego przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ, jak również zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. I.6. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. I.6.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu i procedury zamówienia wyznaczono zamówienia wyznaczono: P. Miłosz Wysocki Broker Ubezpieczeniowy tel. (32) do 76 godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz: 08:00 do 16:00. I.7. Termin związania ofertą I.7.1. Wykonawca składając ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. I.7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. I.7.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. I.8. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. I.9. Opis sposobu przygotowywania ofert. I.9.1. Oferta musi być złożona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski I.9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 6

7 sprawie zamówienia publicznego. Wymagane jest wówczas załączenie do formularza ofertowego oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiedniego pełnomocnictwa. I.9.3. Ofertę należy złożyć na formularzach zgodnych z załączonymi do SIWZ wzorami [patrz II. OFERTA (FORMULARZE).]. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tych miejscach formularzy, gdzie mowa jest o pieczęci, nazwie i adresie Wykonawcy, należy odpowiednio: postawić odcisk pieczęci wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podać adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. I.9.4. UWAGA! Do oferty załączyć należy ogólne warunki ubezpieczenia, stosowane przez Wykonawcę w zakresie składanej oferty oraz dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazane w pkt I.20. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1.warunków indywidualnej kontynuacji ubezpieczonych po wyjściu z grupy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 2.wykazania w OWU lub innych dokumentach dołączonych do oferty minimum 400 operacji chirurgicznych (procedur medycznych) wg katalogu Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3.wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. I.9.5.Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była ponumerowana kolejnymi numerami; numerowanie nie dotyczy ogólnych warunków ubezpieczenia, stosowanych przez Wykonawcę w zakresie składanej oferty (pkt. I.9.4.) I.9.6. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. I.9.7. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: - nazwę i adres Zamawiającego; - nazwę i numer postępowania; - nazwę i dokładny adres Wykonawcy; - Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. I.9.8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W celu zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokładnym wskazaniem, które informacje zastrzega. I.9.9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta, załączniki, oświadczenia lub dokumenty zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału albo w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oferta musi być podpisana przez osobę(y) posiadającą(e) właściwe pełnomocnictwo. I Naniesienie zmian, poprawek lub uzupełnień w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany, poprawki lub uzupełnienia zgodnie z pkt. I.9.9. I Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w formie pisemnej i wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 7

8 w obrocie, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w zamkniętej kopercie, opisanej jak w pkt. I.9.7. i dodatkowo oznaczonej odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE. Jeżeli wykonawca będzie zmieniać ofertę więcej niż jeden raz, koperta zawierająca oświadczenie o zmianie powinna zostać oznaczona ZMIANA NR. I.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. I Oferta musi wpłynąć na adres: Broker Ubezpieczeniowy Miłosz Wysocki Zabrze ul. Generała de Gaulle a 63/1 najpóźniej do dnia do godz. 11:00 W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Pełnomocnika Zamawiającego. I Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie. I Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w dniu o godz. 11:15 I Otwarcie ofert jest jawne. I Bezpośrednio przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. I Podczas otwarcia ofert Pełnomocnika Zamawiającego podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. I Informacje określone w pkt I i I przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. I.11. Opis sposobu obliczania ceny. I Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z definicją ceny zawartą w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. ze zm.). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. I Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określonego w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest wiążąca w okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt I.1.8 SIWZ. Oznacza to, że w cenie należy uwzględnić wszelkie opłaty do uiszczenia których Zamawiający będzie zobowiązany. I W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosownych ustaw. Cena oferty to cena brutto. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty jakie zamierza udzielić zamawiającemu. I Cena oferty musi być podana w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych groszy. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym. I Cena oferty jest ceną ryczałtową, tj. ceną określoną za dany zakres ubezpieczenia za jedną osobę za jeden miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 8

9 I.12. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). I.13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert I Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. I Kryterium oceny ofert jest: cena (brutto) waga 100 pkt I Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Przy czym cenom za poszczególne zakresy ubezpieczenia (zakres I i II) przypisuje się w ramach niniejszego kryterium następującą wagę: A cena za Zakres I 30%; B cena za Zakres II 70%. CENA SUMARYCZNA = A x 0,30 + B x 0,70 Oferta z najniższą ceną sumaryczną otrzyma 100 pkt. Sposób oceny pozostałych ofert: Pozostałe oferty będą oceniane punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad: Najniższa oferowana cena sumaryczna Cena = x 100 pkt Cena sumaryczna badanej oferty I Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. I Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. I.14. Unieważnienie postępowania. I Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c)w przypadku, o którym mowa w pkt. I zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. I O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a)ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed 9

10 upływem terminu składania ofert; b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. I W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. I.14.4.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. I.15. Umowa w sprawie zamówienia publicznego I Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, ogólnych warunkach ubezpieczenia, stosowanych przez Wykonawcę i załączonych przez niego do oferty oraz umowie generalnej ubezpieczenia wg wzoru załączonego do formularza ofertowego. I Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. I.16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. I.17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. I Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. I Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. I Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. I Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. I.17.5 Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. I.18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego I Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 10

11 siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. I Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt I.18.1., ppkt 1), również na stronie internetowej (http://www.woloizol.com.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. I Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie przewiduje żadnych innych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. I Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Osoba bądź osoby, które w imieniu Wykonawcy będą zawierać umowę w sprawie zamówienia publicznego, muszą być umocowane do działania w imieniu wykonawcy i muszą okazać w tym celu odpowiednie dokumenty (np. pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli zostało załączone do oferty złożonej przez Wykonawcę. I Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. I.19 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, tj.: 1) Są uprawnieni do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst ujednolicony Dz. U. 2010r. nr 11 poz. 66, z późn. zm.); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi być uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej; 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał albo wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej trzy usługi (poświadczone dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie), polegające na grupowym ubezpieczeniu na życie o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej co najmniej ,- PLN dla każdej z usług. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek może być spełniony wspólnie; 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek może być spełniony wspólnie; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu; 11

12 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli: a) posiadają wskaźnik pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych brutto aktywami, wyrażony w procentach i wyliczony na dzień roku, w wysokości nie niższej niż 100% (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi być spełniony przez każdego z wykonawców); b) posiadają wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, wyrażony w procentach i wyliczony na dzień roku, w wysokości nie niższej niż 100% (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi być spełniony przez każdego z wykonawców). I Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o informacje zawarte we wskazanych w SIWZ dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z treści tych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia w/w warunki. I Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. I.20. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy I.20.1 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie mogą oni złożyć jedno wspólne oświadczenie) zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1 do oferty); 2) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (potwierdzenie możliwości prowadzenia działalności wydane przez odpowiedni organ) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst ujednolicony Dz. U. 2010r. nr 11 poz. 66, z późn. zm.); w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 3 do oferty) oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje); 4) Część sprawozdania finansowego za rok 2010, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, zawierającą wyrażony w procentach i wyliczony na dzień wskaźnik pokrycia rezerw techniczno 12

13 - ubezpieczeniowych brutto aktywami lub umożliwiającą wyliczenie ww. wskaźnika; w przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; 5) Część sprawozdania finansowego za rok 2010, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części zawierającą wyrażony w procentach i wyliczony na dzień wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi lub umożliwiającą wyliczenie ww. wskaźnika; w przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę; I Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, określonych przepisami art. 24 ust.1 ustawy Pzp (w przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie mogą oni złożyć jedno wspólne oświadczenie) - zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 2 do oferty); b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13

14 I Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. I Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w I lit. b) do f) składa dokumenty zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). I Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.20.2, I.20.3 i I I Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. I Dokumenty wymagane w pkt I.20.1., I.20.2., I.20.3., I.20.4., I i I powyżej są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, które należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt I.20.5., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. I W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. I Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 14

15 później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. I Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie I Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie I.21 Informacje administracyjne Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: I.22. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisy wykonawcze do wymienionych aktów prawnych. I.23 Załączniki do oferty 1) Nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp. 2) Nr 2 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 3) Nr 3 Wykaz usług. 4) Nr 4 wzór umowy generalnej I.24 Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia 1) Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) Nr 2 - Wykaz osób, będących pracownikami, ich współmałżonkami/partnerami lub pełnoletnimi dziećmi pracowników Zamawiającego dla potrzeb oceny ryzyka. 15

16 OFERTA II.1... pieczęć firmowa Wykonawcy... data sporządzenia oferty Nazwa postępowania: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach Nr postępowania: 169/11/OF Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Gorzyce ul. Zamkowa 8 REGON: ; NIP tel. +48 (32) ; + 48 (32) Ilość stron oferty:... 16

17 SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY II.2 L.p. Dokument Podać nr strony w ofercie... podpis i pieczęć imienna 17

18 Nazwa postępowania Nazwa Zamawiającego II.3 Załącznik nr II.A: Formularz ofertowy Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Siedziba Zamawiającego Gorzyce ul. Zamkowa 8 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników ich współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach nr sprawy 169/11/OF 2. Oferuję wykonanie zamówienia za: a) cenę za zakres I (dotyczy składki za jedną osobę)... zł słownie.zł b) cenę za zakres II (dotyczy składki za jedną osobę)... zł słownie.zł 3. Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, c) otrzymałem wszystkie niezbędne informacje do oceny ryzyk na podstawie art. 815 k.c. 4. Oferta wiąże Wykonawcę przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Cena oferty oraz terminy wykonania zamówienia są ostateczne i nie mogą być negocjowane. 6. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że wartość umowy nie przekroczy kwot ceny oferty. 7. Przyjmuję do wiadomości, że oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie może być unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zobowiązuję się zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ oraz wg wzoru umowy generalnej ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia, stosowanych przez Wykonawcę i załączonych do niniejszej oferty. 10.Wszelką korespondencję w niniejszej sprawie proszę kierować na adres:... dnia,... podpis i pieczęć imienna 18

19 II.4 UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA. (WZÓR) zawarta... pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Gorzyce ul. Zamkowa 8 REGON: NIP reprezentowany przez:... zwanym dalej Ubezpieczającym a reprezentowany przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem Niniejsza umowa zostaje podpisana w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz: Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 169/11/OF oraz wyboru przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) oferty Wykonawcy (Ubezpieczyciela). 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonych, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), od ryzyk określonych w tejże SIWZ. 19

20 2 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia oznaczonego jako początek okresu ubezpieczenia, tj. od dnia do dnia Potwierdzeniem zawarcia umowy będą polisy ubezpieczeniowe wystawione przez Ubezpieczyciela na ten okres Składka wynikająca z niniejszej umowy ubezpieczenia wynosi: a) cena za zakres I (dotyczy składki za jedną osobę za jeden miesiąc)... zł słownie.zł b) cena za zakres II (dotyczy składki za jedną osobę za jeden miesiąc)... zł słownie..zł 2. Składka będzie płatna na konto Ubezpieczyciela podane w każdym z dokumentów ubezpieczenia nie później niż do dnia 25-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc ochrony. 3. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składek za ubezpieczenie wskazanych w ust. 1 przez cały okres trwania umowy. 4 Integralną część niniejszej umowy stanowią: a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( w skrócie SIWZ); b) Oferta Ubezpieczyciela na formularzu ofertowym wg załącznika do SIWZ; c) Polisy ubezpieczenia wraz z obowiązującymi dla nich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, obowiązujące w dacie zawarcia umowy, o ile nie pozostają w sprzeczności z SIWZ Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonej przez Ubezpieczyciela oferty oraz niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 2. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych w aktach o jakich mowa w ust. 1 mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy. 2. Zakazuje się cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Dopuszcza się możliwość dokonywania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 8)Zmiany terminów płatności składek ubezpieczeniowych; 9)Podwyższenie limitu odpowiedzialności; 10)Korzystne dla Ubezpieczającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Ubezpieczyciela; 11)Zmiany warunków dotyczących przystąpienia lub wystąpienia ubezpieczonych z grupy; 12)Zmiany definicji zdarzeń objętych ochroną; 13)Zmiana danych teleadresowych Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego; 14)Inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których podstawą są zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego 20

21 2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis i uzasadnienie zmiany. 8 Umowa przewiduje możliwość rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli w okresie pierwszych trzech miesięcy od daty wprowadzenia umowy (początku okresu ubezpieczenia) do ubezpieczenia grupowego przystąpi mniej niż 50% osób zgłoszonych wg załączonej listy osób do SIWZ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy za okres przypadający do ostatniego dnia miesiąca odstąpienia od umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości nie wyższej niż 15% wartości zamówienia podstawowego. Brak zamówienia uzupełniającego nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wykonania zamówienia uzupełniającego po stawkach nie wyższych niż w przedmiotowym zamówieniu. 11 Ubezpieczyciel oświadcza, iż otrzymał wszystkie niezbędne informacje do oceny ryzyk na podstawie art. 815 k.c. 12 Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron i jeden egzemplarz dla wskazanego brokera ubezpieczeniowego. Ubezpieczający Ubezpieczyciel 21

22 Załącznik Nr 1 do oferty (pieczęć nazwa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przepisami art. 22 ust. 1 dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy:, dnia 22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) KZP/ 8/VI/2011 CPV: 90500000-2 usługi związane z odpadami Postępowanie w trybie: przetarg nieograniczony poniżej wartości zamówienia określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PN/2/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PN/2/2013 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Szczecinie 70-952 Szczecin, ul. Kaszubska 42, tel. (0-91) 48 38 354; fax. (0-91) 48 38 333 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7.30 15.30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo