JEDNOSTKI, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKI, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWE"

Transkrypt

1 JEDNOSTKI, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWE

2 Kiedyś wydzieloną wyspecjalizowaną jednostką w Ministerstwie Gospodarki zajmującą się problemami turystyki był Departament Turystyki. Później utworzono Ministerstwo Sportu i Turystyki, które posiada odpowiedni departament

3 Komórki organizacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Ekonomiczno-Finansowy Departament Infrastruktury Sportowej Departament Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Departament Prawno-Kontrolny Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Departament Sportu Powszechnego Departament Turystyki Departament Współpracy Międzynarodowej Gabinet Polityczny Ministra Biuro do Spraw EURO 2012 Biuro Dyrektora Generalnego Biuro Administracyjne Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

4 Departamentu turystyki (w teorii): opracowuje założenia programowe polityki państwa w dziedzinie turystyki, przygotowuje programy strategiczne rozwoju gospodarki turystycznej, opracowuje projekty ustaw, podstawy inicjatyw legislacyjnych wprowadzających standardy europejskie, prowadzi działania promocyjne w zakresie organizacji międzynarodowych targów turystycznych, podejmuje działania w zakresie wdrażania krajowego systemu informacji turystycznej itp., prowadzi działania w zakresie inicjowania, rozpowszechniania i rozwoju systemu kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych.

5 Wszelkie jednak działania podlegają zatwierdzeniom Rady Ministrów, Sejmu lub poszczególnych ministerstw. Departament może określać cele i niezbędne do ich osiągnięcia środki finansowe z budżetu państwa. Kompetencje Departamentu ograniczone są do opracowywania przepisów, zarządzeń, rozporządzeń do ustalonych przez Sejm lub Radę Ministrów ustaw i aktów administracyjnych. Ze względu na fakt, że rozwój turystyki jest uzależniony od współdziałania innych gałęzi gospodarki. Departament Turystyki współpracuje m.in. z Ministerstwem Finansów, Kultury i Sztuki, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Morskiej itp.

6 Dla tworzenia koncepcji strategii rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym Departament Turystyki współdziała z marszałkami oraz dyrektorami do spraw turystyki w urzędach marszałkowskich Kompetencje Marszałków dot. turystyki analiza i ocena realizacji zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki w województwie, współdziałanie w zakresie organizacji i funkcjonowania informacji turystycznej na terenie województwa, koordynacja działań jednostek sfery obsługi ruchu turystycznego w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, w tym dotyczących promocji turystyki, (np. Wielkopolski System Szlaków Rowerowych) współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami i organizacjami turystycznymi.

7

8 Innymi organami samorządowymi zajmującymi się rozwojem turystyki są gminy. Decyzje dotyczące działań w zakresie gospodarki turystycznej podejmuje urząd gminy i jego rada. Stało się to możliwe po reorganizacji samorządowej i uzyskaniu szerszych kompetencji gminy Co robią gminy? - korzystają z pozabudżetowych środków, w tym wspomagających ochronęśrodowiska, - uczestniczą w europejskich programach pomocy regionalnej, - prowadzą działalność promocyjną w zakresie turystyki (wydawanie folderów, udział w targach, działalność reklamową).

9 Organizacje turystyczne

10 Samorządy gospodarcze spełniają również rolę stowarzyszeń branżowych tworzą je podmioty zrzeszone w izbach gospodarczych. W turystyce taką rolę spełniają: Polska Izba Turystyki i Regionalne Izby Turystyki. Polska Izba Turystyki powstała w 1990 r. jako ogólnopolska organizacja samorządu turystycznego. Reprezentuje interesy swoich członków biur i agencji turystycznych. Posiada strukturę regionalną (13 oddziałów terenowych), należy do niej około 260 biur podróży z 1300 punktami sprzedaży i 80% udziałem w rynku.

11 Izba Turystyki RP (od 2009), wcześniej - Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce (od 1995) Wybrane cele działania: reprezentowanie interesów swoich członków, udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych, organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi, prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej - udział w wystawach, targach i imprezach promocyjnych, rozwój i podnoszenie kształcenia zawodowego oraz współtworzenie programów nauczania, tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach.

12 Istnieje również 10 Regionalnych Izb Turystycznych (stan na rok 2010), które powstały na podstawie ustawy o samorządzie gospodarczym, ale nie są podporządkowane PIT. Koncepcja ich utworzenia wynika z faktu, że większość problemów gospodarki turystycznej ma wymiar regionalny. Często firmy turystyczne są jednocześnie członkami PIT i Izb Regionalnych. Beskidzka Izba Turystyki (BIT) Dolnośląska Izba Turystyki (DIT) Górnośląska Izba Turystyki (GIT) Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej Krakowska Izba Turystyki (KIT) Nowosądecka Izba Turystyki Środkowopomorska Izba Turystyki Warszawska Izba Turystyki (WIT) Wielkopolska Izba Turystyki Zachodniopomorska Izba Turystyki (ZIT)

13 Dla prowadzenia badań naukowych w dziedzinie turystyki w 1972 r. został powołany Instytut Turystyki. Celem jego działalności jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz usługowo-wdrożeniowych w zakresie turystyki i wypoczynku, kształcenie i doskonalenie kadr dla turystyki, popularyzacja na świecie osiągnięć polskiej nauki o turystyce, współdziałanie z instytucjami i organizacjami w procesie wdrażania wyników badań naukowych do praktyki, współpraca z międzynarodowymi organizacjami działającymi w turystyce. Instytut Turystyki prowadzi ponadto działalność wydawniczą i informacyjną.

14 W 1999 r. w miejsce Polskiej Agencji Promocji Turystyki (utworzonej w 1994 r.) powstała na podstawie Ustawy z dnia r. Polska Organizacja Turystyczna, działająca jako jednostka państwowa posiadająca osobowość prawną. POT otrzymała mienie Polskiej Agencji Promocji Turystyki, majątek należący do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej działających za granicą (9 oddziałów i 2 filie) i akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki. Powstanie tej organizacji ma na celu dostosowanie struktury zarządzania turystyką w Polsce do krajów Unii Europejskiej, gdzie występują dwa typy organizacji Narodowa Organizacja Turystyczna (NTO) i Narodowa Administracja Turystyczna (NTA).

15 Do zadań Polskiej Organizacji Turystycznej należy: 1) promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, 2) zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie, 3) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, 4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez jednostki samorządowe i lokalne organizacje turystyczne, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną. 5) inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współdziałanie.

16 Zadania te realizowane są poprzez działania w zakresie: wydawnictw promocyjnych ujednolicenie szaty graficznej, organizacja bezpłatnych kanałów dystrybucji, przyznawanie logo Polska; zarządzania Bankiem Wizerunków Polski i logo Polska określenie zasad korzystania ze zdjęć BWP i zasad oraz sposobów korzystania z logo Polska znaku jakości w turystyce; krajowych i zagranicznych targów turystycznych określenie zasad: udziału podmiotów w stoiskach narodowych organizowanych przez POT, warunków przydzielania patronatu POT imprezom promocyjnym i krajowym targom turystycznym organizacji imprez i konkursów promocyjnych. Światowego Dnia Turystyki;

17 Zadania te realizowane są poprzez działania w zakresie: organizacji study tour, study press i imprez objazdowych; pomocy w uzyskiwaniu środków Unii Europejskiej i realizacji inwestycji turystycznych; organizacji szkoleń w zakresie rozwoju współpracy regionalnej, doskonalenia polskiego produktu turystycznego, rozwoju infrastruktury turystycznej, systemu informacji turystycznej; tworzenia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej realizacji koncepcji jednolitego Systemu Informacji Turystycznej; współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz marketingowych na szczeblu regionalnym.

18 Dziennik Ustaw nr 105 poz z dnia 27 września 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 września 2001 w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki Znak POLSKA wraz z hasłem promocyjnym jest własnością i pozostaje w zarządzie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), posiadającej do niego wszelkie prawa autorskie i pokrewne.

19 Działalnością na rzecz przedsiębiorstw i regionów turystycznych zajmuje się powołana w 1993 r. Polska Agencja Rozwoju Turystyki [PART] (spółka akcyjna-właścicielem 98% udziałów jest POT). Głównym celem jej działalności jest konsulting w zakresie kreowania polskich marek turystycznych, opracowywania strategii rozwoju produktów turystycznych oraz biznes-planów. działalnością wydawniczą działalnością inwestycyjną pośrednictwem inwestycyjnym i finansowym doradztwem w zakresie organizacji

20

21 Regionalne Organizacje Turystyczne (w skrócie ROT, jest ich 16, jedna w każdym województwie) prowadzą działania na mniejszą skalę niż POT, bo działają w obrębie swojego regionu, czyli województwa. Do zadań ROT-ów należą: koordynacja działań promocyjnych w województwie stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej promocja walorów turystycznych regionu w kraju i zagranicą stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie inspirowanie i pomoc przy tworzeniu LOT-ów w regionie doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki

22

23

24

25 Lokalne Organizacje Turystyczne (w skrócie LOT, nie podlegają ROT-om) prowadzą działania na jeszcze mniejszą skalę niż ROT-y, zajmują się najczęściej małym obszarem, często nie większym niż teren pewnej gminy. Ze względu na obszar działania zadania LOT-ów to: gromadzenie i aktualizacja danych na temat miejscowych walorów i oferty turystycznej tworzenie i rzwój oferty turystycznej powstałej na bazie lokalnych walorów integracja społeczności lokalnej na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej własnych miejscowości

26 Federacja Turystyki Gospodarstwo Gościnne - stowarzyszenia agroturystyczne lokalne i regionalne grupujące rolników świadczących usługi turystyczne, które wspierają ich działalność między innymi przez wspólną promocję i szkolenia. W 1995 r. powołano której celem jest rozwój i promocja turystyki wiejskiej oraz stworzenie oferty wypoczynku na wsi. Polskie Zrzeszenie Hoteli (do 1996 r. Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych) posiada 15 oddziałów terenowych i obejmuje swoją działalnością zakłady hotelarskie, ośrodki szkoleniowe, bazę zakładową, ośrodki doradztwa rolniczego. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, m.in. miesięcznik Hotelarz", oraz szkoleniową w kraju i za granicą. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych powstałe w 1926 r, dla rozwoju i prowadzenia taniej bazy turystycznej schronisk młodzieżowych. PTSM posiada zarządy we wszystkich województwach.

27 Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych powstała jako Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki jest specjalistyczną organizacją działającą od 1996 r., skupiającą przedsiębiorstwa hotelarsko-turystyczne, które prowadzą tanią bazę turystyczną, głównie hotele robotnicze. Do podstawowych celów tej organizacji należy upowszechnianie wiedzy z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki, inicjowanie różnych form współpracy jednostek, reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą. Działalność ta ma charakter ogólnopolski. Inne organizacje: Polska Federacja Campingu i Caravaningu (PFCiC) Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce" Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych Polska Izba Hotelarstwa (PIH)

28 Najstarszą społeczną polską organizacją turystyczną jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) utworzone w 1950 r. Organizacją podobnego typu jest Polskie Stowarzyszenie Turystyki, utworzone w 1987 r., zrzeszające indywidualnych członków zainteresowanych aktywizacją turystyki w Polsce oraz konsolidacją środowiska turystycznego. Głównym jego celem jest popieranie rozwoju turystyki, nauki o turystyce, procesu kształcenia w zakresie turystyki oraz integracja wszystkich zatrudnionych w sferze gospodarki turystycznej.

29 Przykładowe organizacje i stowarzyszenia turystyczne zarejestrowane we Wrocławiu Dolnośląska Organizacja Turystyczna Dolnośląska Izba Turystyki Instytut Turystyki Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Towarzystwo Miłośników Wrocławia Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych Dolnośląskie Towarzystwo Turystyki Kwalifikowanej

30 LOGO promujące Polskę nie tylko w zakresie turystyki, ale również gospodarki, kultury i edukacji. Akcja promocyjna pod tym logiem rozpoczęła się w 2005 roku Logo reklamowe naszego kraju - czerwony napis "Polska" z charakterystycznym latawcem - będzie pozytywnie wpływać na wizerunek naszego kraju za granicą - wynika z badań opinii społecznej przeprowadzonych na zlecenie "Rzeczpospolitej". kite ang. marketingowy weksel bez pokrycia flier ang. marketingowy niebezpieczne zagranie na giełdzie

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Polska Organizacja Turystyczna Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce Warszawa, lipiec 2009 r. Redakcja merytoryczna: dr ElŜbieta Wąsowicz-Zaborek Zespół redakcyjny: Jacek

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

6. System zarządzania realizacją strategii

6. System zarządzania realizacją strategii 6. System zarządzania realizacją strategii 6.1. System informacji turystycznej Cechą współczesnego społeczeństwa jest wzrost znaczenia informacji w pracy i życiu codziennym. Coraz szersze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.? (Materiał dla Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Warszawa 2012 r. 1 Spios treści str I. Ocena

Bardziej szczegółowo

System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania.

System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania. Dr Piotr Gryszel System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania. Wstęp Jednym z najważniejszych elementów tworzących sprawny system informacji turystycznej są ośrodki (biura) informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA POLSKIEGO SYST INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

PREZENTACJA POLSKIEGO SYST INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PREZENTACJA EMU POLSKIEGO SYST INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Powołana w styczniu 2000 roku jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to: Załącznik do uchwały Nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOROSZCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo